ข่าวสารในเครือข่าย อปท.ทั้งประเทศ ประจำปี 2565
ประกาศงานซื้อหรือจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศเผยแพร่ราคากลางตามแนวทางของกรมบัญชีกลาง ตามแบบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด
กลับหน้าหลัก
ลำดับ หน่วยงาน ภาค จังหวัด หัวข้อ วันที่
1 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์จำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์และฝากขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร สูง 3.20 เมตร จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  สิงหาคม 2565
2 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุเพื่อใช้ใน โครงการอาซูรอสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  สิงหาคม 2565
3 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  สิงหาคม 2565
4 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  สิงหาคม 2565
5 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 3 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  สิงหาคม 2565
6 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (สำนักปลัด) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  สิงหาคม 2565
7 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  สิงหาคม 2565
8 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมารถตู้ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคีรีรัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  สิงหาคม 2565
9 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านสวนใหญ่ - บ้านนาแค หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  สิงหาคม 2565
10 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  สิงหาคม 2565
11 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายนายาว-ควนสมอ หมู่ที่ ๓ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  สิงหาคม 2565
12 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายห้วยโฉมหงส์ (ตอนที่ ๑) หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  สิงหาคม 2565
13 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบนควน (ตอนที่ ๓) หมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  สิงหาคม 2565
14 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส ค่าจัดซื้อเครื่องปรุงในการทำขนมอาซูรอ (หมู่ที่ 7 บ้านบือเจาะบองอ) โครงการอาซูรอสัมพันธ์ ประจำปี 2565  17  สิงหาคม 2565
15 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย (พื้นที่เขต ๒)  17  สิงหาคม 2565
16 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบ 4 ประตู (ดับเบิ้ลแค็บ) จำนวน 1 คัน  17  สิงหาคม 2565
17 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ประปา  17  สิงหาคม 2565
18 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อช่วยเหลือราษฎรกรณีได้รับผลกระทบจากวาตภัย ในเขตรับผิดชอบ อบต.สาวอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  สิงหาคม 2565
19 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างค่าป้ายไวนิล โครงการอาซูรอสัมพันธ์ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  สิงหาคม 2565
20 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  สิงหาคม 2565
21 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลมาบอำมฤต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  สิงหาคม 2565
22 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  สิงหาคม 2565
23 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างแบ็คโฮขุดรื้อซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขา บริเวณบ้านนายแพง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  สิงหาคม 2565
24 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  สิงหาคม 2565
25 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในและภายนอกสำนักงาน จำนวน ๑ งานจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  สิงหาคม 2565
26 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  สิงหาคม 2565
27 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา เหมาจัดทำภัตตาหารเช้าสำหรับพระภิกษุสงฆ์ และอาหารเช้าพร้อมเครื่องดื่มสำหรับประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ป  10  สิงหาคม 2565
28 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
29 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างจ้างจัดทำป้ายกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
30 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 147 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
31 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล ซื้อสื่อการเรียนการสอน หนังสือ และวัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากบารา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  สิงหาคม 2565
32 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล ซื้อสื่อการเรียนการสอน หนังสือ และวัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อเจ็ดลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  สิงหาคม 2565
33 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล ซื้อสื่อการเรียนการสอน หนังสือ และวัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะโละใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  สิงหาคม 2565
34 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล ซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะโละใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  สิงหาคม 2565
35 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล ซื้อกระจกโค้งโพลีคาร์บอเนต ขนาด ๓๒ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์สำหรับยึดผนัง จำนวน ๑๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  สิงหาคม 2565
36 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  สิงหาคม 2565
37 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  สิงหาคม 2565
38 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงาน ตำแหน่ง คนงานทั่วไป เพื่อช่วยปฏิบัติงาน นักทรัพยากรบุคคล และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  สิงหาคม 2565
39 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  สิงหาคม 2565
40 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  สิงหาคม 2565
41 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  สิงหาคม 2565
42 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมารถบัสปรับอากาสสองชั้น ตามโครงการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่เด็กนักเรียนระดับอนุบาล 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  สิงหาคม 2565
43 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ 1047 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  สิงหาคม 2565
44 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อสื่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  สิงหาคม 2565
45 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ (สำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  สิงหาคม 2565
46 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  สิงหาคม 2565
47 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติจิตอาสา สร้างป่ารักษ์น้ำเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
48 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  สิงหาคม 2565
49 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  สิงหาคม 2565
50 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุโครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  สิงหาคม 2565
51 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาเช่าเต็นท์โค้ง เต็นท์จั่ว เวที เครื่องเสียง เก้าอี้พลาสติกและเครื่องปั่นไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  สิงหาคม 2565
52 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจ้างทำอาหารพร้อมเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬาเขต ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  สิงหาคม 2565
53 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ ๔๑๖-๕๘-๐๐๕๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  สิงหาคม 2565
54 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
55 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
56 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  สิงหาคม 2565
57 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา เหมาบริการทำความสะอาดเสื้อกั๊กกีฬา จำนวน ๓๖ ตัว โครงการแข่งขันกีฬาตำบลคึกคัก  17  สิงหาคม 2565
58 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างจ้างตรวจเช็คเเละซ่อมเเซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  สิงหาคม 2565
59 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพริ๊นเตอร์ ยี่ห้อ Brother หมายเลขครุภัณฑ์ บม.480-60-0009 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  สิงหาคม 2565
60 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  สิงหาคม 2565
61 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร จ้างตรวจเช็คสภาพพร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-2024 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  สิงหาคม 2565
62 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสะอาดด้วยมือเรา ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  สิงหาคม 2565
63 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร วัสดุก่อสร้าง จำนวน 46 รายการ  17  สิงหาคม 2565
64 เทศบาลตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเช่าเครื่องขยายเสียง โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
65 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  สิงหาคม 2565
66 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-64-0170 (ศก.) จำนวน 1 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  สิงหาคม 2565
67 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุการเกษตร (โรงเรียน) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  สิงหาคม 2565
68 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการอบรมตามโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ (หลักสูตรการทำอาหารไทย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
69 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  สิงหาคม 2565
70 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์หมายเลขทะเบียน กค ๗๔๓ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  สิงหาคม 2565
71 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างซ่อม/เปลี่ยนรถยนต์หมายเลขทะเบียน กค ๗๔๓ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  สิงหาคม 2565
72 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง (รหัสพัสดุ ๐๐๙-๕๒-๐๐๐๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  สิงหาคม 2565
73 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (สำนักปลัด) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
74 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
75 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมาตรวจสภาพครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ EMENENT จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  สิงหาคม 2565
76 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายค่าหนังสือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
77 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
78 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าหนังสือเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
79 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  สิงหาคม 2565
80 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยคลองใหญ่ - คลองยาง หมู่ ๑ บ้านไร่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  สิงหาคม 2565
81 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) จำนวน ๑๕๐ ลบ.ม. เพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายโคกหว้าน หมู่ที่ ๒ - ตำบลนาเมืองเพชร รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง. ถ. ๕๐-๐๐๑ ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  สิงหาคม 2565
82 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  สิงหาคม 2565
83 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  สิงหาคม 2565
84 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุฝึกอบรมเพื่อใช้ในการดำเนินงานอบรมให้ความรู้และสาธิต การเลี้ยงปูนาและหอยขม ในบ่อซ๊เมนต์ ภายใต้โครงการพัฒนาบทบาทสตรี และส่งเสริมอาชีพสตรีตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
85 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างจ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการตามโครงการอบรมให้ความรู้การบริโภคอาหารปลอดสารพิษและการปลูกผักกินเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  สิงหาคม 2565
86 องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ภาคใต้ ตรัง เหมาเช่าเต็นท์และเครื่องเสียงเพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลในเตา ประจำปีงบประมาณ 2565  17  สิงหาคม 2565
87 องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุการศึกษา (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  สิงหาคม 2565
88 องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ ภาคใต้ ปัตตานี เหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (รถทัวร์ปรับอากาศ ๒ ชั้น) จำนวนที่นั่ง ๔๖ ที่นั่ง  17  สิงหาคม 2565
89 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ซื้อตามโครงการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
90 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ซื้อเครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์เบนซิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  สิงหาคม 2565
91 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุประปา (ข้อต่อตรง ๒ , ข้องอ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
92 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
93 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
94 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
95 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้กับหมู่บ้าน จำนวน 9 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  สิงหาคม 2565
96 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านคลองโตบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  สิงหาคม 2565
97 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (มอเตอร์สูบน้ำแบบหอยโข่ง) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
98 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง จ้างถมดินร่องจอดรถ บริเวณโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขาต่อยไหตามตำนาน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  สิงหาคม 2565
99 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
100 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งปาหนัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
101 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
102 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ตามโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมทางด้านศาสนาอิสลามให้กับสัปบุรุษในตำบลลิพัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  สิงหาคม 2565
103 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับการอบรมและวัสดุเกียรติบัตรตามโครงการเข้าค่ายจริยธรรมนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  สิงหาคม 2565
104 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  สิงหาคม 2565
105 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างตามโครงการเข้าค่ายจริยธรรมนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  สิงหาคม 2565
106 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง จ้างจ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑กก ๘๔๐๕ พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  สิงหาคม 2565
107 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกอปอ ท่าฉ้อ หมู่ที่ ๕ ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  สิงหาคม 2565
108 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทถังเก็บน้ำจ่ายสารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  สิงหาคม 2565
109 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทงานซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  สิงหาคม 2565
110 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อหมวกนิรภัย จำนวน 28 ใบ ตามโครงการรณรงค์เด็กปฐมวัยสวมหมวกนิรภัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่านางพรหม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
111 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน จำนวน 8 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
112 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาผูกผ้าสีฟ้าและสีขาวบริเวณอาคารและรั้วสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน และสถานที่ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
113 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งของระบบประปาหมู่บ้าน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
114 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  สิงหาคม 2565
115 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานเหล็ก 5 ฟุต จำนวน 1 ตัว (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  สิงหาคม 2565
116 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานเหล็ก 4 ฟุต จำนวน 1 ตัว (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  สิงหาคม 2565
117 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู้ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  สิงหาคม 2565
118 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  สิงหาคม 2565
119 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  สิงหาคม 2565
120 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 416 49 0006 จำนวน 1 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  สิงหาคม 2565
121 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลควนขนุน หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  สิงหาคม 2565
122 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำภายในหมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  สิงหาคม 2565
123 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  สิงหาคม 2565
124 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  สิงหาคม 2565
125 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 1 (กลุ่มบ้านลุงเหลือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  สิงหาคม 2565
126 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม ? 30 กันยายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  สิงหาคม 2565
127 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านข่าลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  สิงหาคม 2565
128 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างโครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 1 บ้านข่าลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  สิงหาคม 2565
129 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๕๐-๐๐๐๑) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  สิงหาคม 2565
130 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยพัฒนะ หมู่ที่3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  สิงหาคม 2565
131 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวงแหวน หมู่ที่8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  สิงหาคม 2565
132 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายซอยพันธ์ศิริ หมู่ที่1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  สิงหาคม 2565
133 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  สิงหาคม 2565
134 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  สิงหาคม 2565
135 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กข 1270 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  สิงหาคม 2565
136 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๐๗๕ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
137 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง เช่าโต๊ะ-ผ้าปูโต๊ะเพื่อใช้ในโครงการพัฒนาอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
138 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
139 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
140 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมเปลี่ยนกระเบื้องหลังคา ฝ้าเพดานและหลังคาทางเชื่อมอาคาร ศพด.บ้านห้วยต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
141 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  สิงหาคม 2565
142 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  สิงหาคม 2565
143 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายไร่ออก-ถนนหลวง (ช่วงที่2)หมู่ที่ 1 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง กว้าง ๔ เมตร ยาว 610 เมตร (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  สิงหาคม 2565
144 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการโครงการขุดลอกคูระบายน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านนาทุ่งกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  สิงหาคม 2565
145 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ ๑๑ บ้านควนใหม่ ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  สิงหาคม 2565
146 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมารถตู้ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคีรีรัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  สิงหาคม 2565
147 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมารถปรับอากาศมินิบัส ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  สิงหาคม 2565
148 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  สิงหาคม 2565
149 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมารถตู้ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคีรีรัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  สิงหาคม 2565
150 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  สิงหาคม 2565
151 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  สิงหาคม 2565
152 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อผ้าและธงตราสัญลักษณ์ เพื่อประดับอาคารและสถานที่ของทางราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  สิงหาคม 2565
153 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  สิงหาคม 2565
154 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  สิงหาคม 2565
155 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชพ.ถ.72027 สายเขาน้อย-ท้ายนา หมู่ที่ 2 ตำบลปากแพรก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  สิงหาคม 2565
156 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างพิมพ์ไวนิล จำนวน 1 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  สิงหาคม 2565
157 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศชั้น ๑ ตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหินคอกควาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  สิงหาคม 2565
158 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมประตูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  สิงหาคม 2565
159 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  สิงหาคม 2565
160 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  สิงหาคม 2565
161 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  สิงหาคม 2565
162 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  สิงหาคม 2565
163 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  สิงหาคม 2565
164 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง จ้างทำตรายาง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  สิงหาคม 2565
165 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (สำนักปลัด) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  สิงหาคม 2565
166 องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ภาคใต้ ตรัง ซื้อชุดกีฬาและเหรียญรางวัลเพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลในเตา ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  สิงหาคม 2565
167 องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  สิงหาคม 2565
168 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์ตอมพิวเตอร์หรืิออิเล็กทรอนิกส์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  สิงหาคม 2565
169 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างทำป้ายไวนิล งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวงฯ ขนาด ๒.๔๐ x ๔.๘๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย และป้ายพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ขนาดความสูง ๒๖๐ ซม.ความกว้าง ๒๐๐ ซม. จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  สิงหาคม 2565
170 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์และเครื่องบริโภคโครงการค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  สิงหาคม 2565
171 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ขนาด ๑.๓๕ x ๒.๖ เมตร จำนวน ๑ ป้าย พร้อมประดับไฟส่องสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  สิงหาคม 2565
172 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างทำป้ายโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  สิงหาคม 2565
173 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  สิงหาคม 2565
174 เทศบาลตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาสามัคคี โดยการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีต กว้าง 0.60 เมตร ยาว 180 เมตร เทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  สิงหาคม 2565
175 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยุพดี หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  สิงหาคม 2565
176 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกษตร 2 ราษฎร์ร่วมใจ หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  สิงหาคม 2565
177 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคลองหินแท่น หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  สิงหาคม 2565
178 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านลุงเสงี่ยม หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  สิงหาคม 2565
179 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการจัดงานวันรำลึกเสด็จประพาสต้น รัชกาลที่ 5  16  สิงหาคม 2565
180 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก  16  สิงหาคม 2565
181 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายปากเสียว (นศ.ถ. 67 - 029)  16  สิงหาคม 2565
182 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV System) ถนนสายอู่ตะเภา-ดอนทรายแก้ว-ปากมหาด  16  สิงหาคม 2565
183 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ โครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ประจำปีงบประมาณ 2566  16  สิงหาคม 2565
184 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะสำนักงานและเก้าอี้สำนักงาน)  16  สิงหาคม 2565
185 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 6-8  16  สิงหาคม 2565
186 องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
187 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ ซื้อรถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
188 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ ซื้อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
189 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
190 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  สิงหาคม 2565
191 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  สิงหาคม 2565
192 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากกิ่ว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
193 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมฟุตบาท ทางลาดสำหรับผู้พิการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
194 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาทำผ้าม่านห้องประชุมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคันธุลี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
195 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อซื้อหินเพื่อปรับปรุงพื้นที่ด้านหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคันธุลี จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  สิงหาคม 2565
196 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  สิงหาคม 2565
197 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  สิงหาคม 2565
198 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  สิงหาคม 2565
199 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  สิงหาคม 2565
200 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  สิงหาคม 2565
201 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อมิเตอร์น้ำ จำนวน 36 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
202 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. แสงธรรม หมู่ที่ 11 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
203 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างซ่อมกระเบื้องหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
204 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างซ่อมแซมถนนสายชลประทานด้านซ้าย หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
205 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างกวาดขนย้ายขยะ และฝังกลบขยะภายในบ่อขยะ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
206 องค์การบริหารส่วนตำบลดอน ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
207 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานของศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
208 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  สิงหาคม 2565
209 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  สิงหาคม 2565
210 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
211 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
212 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
213 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองคลัง)  16  สิงหาคม 2565
214 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ (กองคลัง)  16  สิงหาคม 2565
215 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งของรถยนต์ส่วนกลาง กฉ ๗๙๔๖ สฎ. (ยางนอก จำนวน ๔ เส้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  สิงหาคม 2565
216 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกคูเหมือง-คลองน้ำเฒ่า หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  สิงหาคม 2565
217 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ หนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว  16  สิงหาคม 2565
218 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้และโต๊ะเอนกประสงค์ขาพับ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  สิงหาคม 2565
219 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  สิงหาคม 2565
220 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  สิงหาคม 2565
221 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  สิงหาคม 2565
222 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  สิงหาคม 2565
223 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมแซมระบบผลิตน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  สิงหาคม 2565
224 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการอบรมราษฎรในการส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ ในชุมชนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
225 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งสถานที่ โครงการจัดงานวันรำลึกเสด็จประพาสต้น รัชกาลที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  สิงหาคม 2565
226 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดดิสต์ 1TB/TO 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
227 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างถ่ายเอกสารคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมภาวะโภชนาการตามวัยในเด็ก ๒-๕ ปี จำนวน ๕๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
228 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพร้อมวางท่อประปาภูเขาฝายน้ำล้นบ้านห้วยเหรียง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  สิงหาคม 2565
229 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  สิงหาคม 2565
230 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จประนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
231 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
232 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-3338 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
233 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  สิงหาคม 2565
234 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้าน จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
235 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 53 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  สิงหาคม 2565
236 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  สิงหาคม 2565
237 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านในไร่ (ตอนที่ 4) หมู่ที่ 8 บ้านควนวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  สิงหาคม 2565
238 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1กง 5789 พังงา และ 1กจ 9152 จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  สิงหาคม 2565
239 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างทำตรายาง จำนวน 19 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  สิงหาคม 2565
240 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-8233 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
241 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
242 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
243 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลข 80-5181 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
244 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด บริเวณสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  สิงหาคม 2565
245 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง จ้างก่อสร้างสนามเปตอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  สิงหาคม 2565
246 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
247 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
248 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
249 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
250 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
251 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อปั๊มน้ำอัตโนมัติ จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
252 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับ รถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน กข 8708 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
253 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
254 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน 80 - 5450 ตราด จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
255 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  สิงหาคม 2565
256 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
257 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (คลอรีน) จำนวน 1 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  สิงหาคม 2565
258 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
259 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
260 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านยายสำราญ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15  สิงหาคม 2565
261 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาตก (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15  สิงหาคม 2565
262 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอินทนิลงามฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15  สิงหาคม 2565
263 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  สิงหาคม 2565
264 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ การแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติด อบจ.สุราษฎร์ธานี ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  สิงหาคม 2565
265 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  สิงหาคม 2565
266 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  สิงหาคม 2565
267 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2829 สุราษฎร์ธานี จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  สิงหาคม 2565
268 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2323 สุราษฎร์ธานี จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  สิงหาคม 2565
269 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษาฯ) ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  สิงหาคม 2565
270 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
271 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  สิงหาคม 2565
272 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  สิงหาคม 2565
273 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการขุดหลุมเพื่อปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติลดภาวะโลกร้อนเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
274 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาทำป้ายพร้อมติดตั้งตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติลดภาวะโลกร้อนเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
275 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยปอเนาะ-ท่าเรือ หมู่ 1 บ้านไร่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
276 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุอื่น ๆ (สำหรับงานกิจการประปา) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  สิงหาคม 2565
277 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องพักบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
278 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
279 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทพราช จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
280 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่านางพรหม จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
281 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกยา จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
282 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (สำนักปลัด) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
283 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สำนักปลัด) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
284 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (สำนักปลัด) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
285 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
286 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
287 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรณรงค์วันตับอักเสบโลก ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
288 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
289 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อชุดอุปกรณ์ป้องกันตามโครงการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
290 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อชุดอุปกรณ์ป้องกันตามโครงการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
291 องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ภาคใต้ ตรัง ซื้อชุดกีฬาและเหรียญรางวัลเพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลในเตา ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  สิงหาคม 2565
292 องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ภาคใต้ ตรัง ซื้อชุดกีฬาและเหรียญรางวัลเพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลในเตา ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  สิงหาคม 2565
293 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ตู้ควบคุมไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
294 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
295 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก จำนวน ๘ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  สิงหาคม 2565
296 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร จ้างตกแต่งประดับผ้าระบายสีฟ้าร่วมกับผ้าระบายสีขาว จำนวน 2 จุด ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
297 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 80x120 เซ็นติเมตร จำนวน 1 ป้าย ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
298 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
299 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
300 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-59-0022 ,420-59-0019,420-59-0015 จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
301 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อพปร.) จำนวน 44 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
302 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการเคลื่อนย้ายหอถังประปา หมู่ที่ 9 จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
303 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ ตามโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ป่าร่อนคัพ ครั้งที่ 15 ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
304 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของโครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะในชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  สิงหาคม 2565
305 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก (เครนสลิง) พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าฯ หมายเลขทะเบียน 80-8946 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
306 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย จำนวน ๑ ตัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
307 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด ๑๕ ลิตร จำนวน ๑ ตัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
308 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง จำนวน ๑ ชุด (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
309 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อเครื่องขยายเสียงติดรถ จำนวน ๑ ชุด (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
310 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  สิงหาคม 2565
311 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  สิงหาคม 2565
312 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
313 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  สิงหาคม 2565
314 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุเพื่อการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์พระพรรษา 90 พระษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  สิงหาคม 2565
315 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาตัดหญ้าสนามโรงเรียนบ้านโคกเจริญและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
316 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาบริการดูแลรักษาบึงนบหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
317 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
318 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุก่อสร้าง (Material) เพื่อใช้ในกิจการประปา กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
319 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อตู้ลำโพงขยายเสียงเคลื่อนที่ จำนวน 1 ชุด สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
320 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมโครงการความเสียหายจากอุทกภัยในเขตพื้นที่ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ (จำนวน 4 โครงการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  สิงหาคม 2565
321 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อพันธุ์สัตว์น้ำโครงการอนุรักษ์ต้นน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  สิงหาคม 2565
322 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  สิงหาคม 2565
323 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อสีและอุปกรณ์ทาสี ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
324 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมาพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
325 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  สิงหาคม 2565
326 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อโต๊ะสำนักงาน จำนวน ๙ ตัว (ตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  สิงหาคม 2565
327 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อตู้เอกสาร ๔ ลิ้นชัก จำนวน ๑ ตู้ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  สิงหาคม 2565
328 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อตู้บานเลื่อนทรงสูง ๔ ฟุต จำนวน ๒๐ ตู้ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  สิงหาคม 2565
329 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๙ ตัว (ตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  สิงหาคม 2565
330 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ หมู่ที่ ๗ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  สิงหาคม 2565
331 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
332 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์และเครื่องบริโภคสำหรับโครงการค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
333 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  สิงหาคม 2565
334 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันพ่นยาเคมีกำจัดยุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
335 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ทรายกำจัดลูกน้ำยุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
336 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำหรับงานประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  สิงหาคม 2565
337 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ (เครื่องคอมพิวเตอร์) เลขรหัสพัสดุ ๔๑๖-๕๑-๐๐๑๔ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
338 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้าน ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
339 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  สิงหาคม 2565
340 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  สิงหาคม 2565
341 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี ครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 3 รายการ  16  สิงหาคม 2565
342 องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน ภาคใต้ สตูล ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๒๐๐ โด๊ส (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
343 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัยประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  สิงหาคม 2565
344 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการขยายถนนบริเวณสี่แยกบ้านใหม่ หมู่ที่ ๑๐ บ้านใหม่ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
345 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านอบต.หมู่ที ๖ บ้านควนเจริญ ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  สิงหาคม 2565
346 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไสท้อนกลาง หมู่ที่ ๓ บ้านสายกลาง ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  สิงหาคม 2565
347 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านสายกลาง ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  สิงหาคม 2565
348 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
349 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
350 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟและเครื่องพิมพ์เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
351 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ขนาด ๑.๓๕ x ๒.๖ เมตร จำนวน ๑ ป้าย พร้อมประดับไฟส่องสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
352 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ขนาด ๑.๓๕ x ๒.๖ เมตร จำนวน ๑ ป้าย พร้อมประดับไฟส่องสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
353 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
354 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
355 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการจัดจ้างติดตั้งถุงหมักก๊าชชีวภาพจากเศษอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  สิงหาคม 2565
356 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
357 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายไวนิลโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
358 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  สิงหาคม 2565
359 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ สำหรับโครงการผู้สูงวัยใส่ใจลูกหลาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  สิงหาคม 2565
360 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
361 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
362 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างถ่ายเอกสารประกอบโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมเข้าเล่มสันปกติดเทป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
363 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างทำป้ายโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
364 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศชั้น ๑ (๔๕ ที่นั่ง) ตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  สิงหาคม 2565
365 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างงานติดตั้งกันสาด รพ.สต.บ้านปลายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
366 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายไวนิลและRoll up ตามโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ตามพระราชดำริฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
367 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในสำนักงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพรุพี จำนวน ๑ งานจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
368 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส จ้างจ้างทำป้ายไวนิล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขนาด 240x480 ซ.ม 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
369 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็เล็ก(รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
370 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็เล็ก(รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
371 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัตถุดิบ (อาหารสด) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
372 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกู้ชีพกู้ภัย หมายเลขทะเบียน กค ๓๕๙๘ ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
373 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 5 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2565  15  สิงหาคม 2565
374 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลต์ติกสายบุญล้อม-บ้านเพิง หมู่ที่ 2- หมู่ที่ 4 และหมู่ที่6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15  สิงหาคม 2565
375 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15  สิงหาคม 2565
376 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปลายหรัน หมู่ที่ 9  15  สิงหาคม 2565
377 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก ภาคใต้ ปัตตานี โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร หินคลุก สายทุ่งนา - เกาะเปลว หมู่ที่ ๕  15  สิงหาคม 2565
378 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าเขา-บางสร้าน หมู่ที่ 1-2  15  สิงหาคม 2565
379 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมใจ 5 (บ้านโต๊ะเสี่ย) หมู่ที่ 6  15  สิงหาคม 2565
380 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังวัดพะเนียด-ในทอน หมู่ที่ ๘ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร  15  สิงหาคม 2565
381 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อค่าวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
382 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อค่าวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
383 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อค่าวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
384 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อค่าวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
385 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อค่าวัสดุสำนักงาน(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
386 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
387 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
388 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)จำนวน ๓ โรง และให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๔ ศูนย์ ในเขตพื้นที่ตำบลผดุงมาตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
389 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างรถแบ็คโฮขุดลอกตะกอนทรายและวางถุงทรายขนาดใหญ่ บริเวณฝายคลองห้วยสอ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
390 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
391 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุในโครงการลูกรักฟันดีเริ่มที่ซี่แรก (ปีงบประมาณ 2565) รพ.สต.บ้านปลายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
392 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายจุดเช็คอิน รพ.สต.เพิ่มพูนทรัพย์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
393 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส จ้างจ้างทำป้ายไวนิล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขนาด 240x480 ซ.ม 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
394 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็เล็ก(รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
395 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส จ้างจ้างเหมาบุคคลเพื่ิอปฎิบัติหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอน ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 3 (นางสาวพารีดา แนแง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
396 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส จ้างจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฎิบัติหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอน ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 3 (นางสาวซารีหม๊ะ มูดอ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
397 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็เล็ก(รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
398 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็เล็ก(รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
399 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
400 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาปรับปรุงถนนซอยบ้านนายสุริยันห์ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
401 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
402 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรมภาคปฏิบัติโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อบต.ธารโต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
403 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ซัมซุง รุ่น Multi Xpress K๒๒๐๐ND จำนวน ๑ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
404 องค์การบริหารส่วนตำบลดอน ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
405 องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ สำหรับโครงกรเปิดโลกทัศน์เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านซือบือแร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  สิงหาคม 2565
406 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ ผู้สูงอายุ รายนางประจวบ วัดแพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
407 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ คนพิการ รายนายศักดิ์ชัย ขุนศรี จำนวน 27 รายกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
408 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อตู้เก็บเอกสารขนาด ๔ ชั้น มีขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐x๔๐x ๑๖๐ ซม. (กว้างxลึกxสูง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
409 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุและสิ่งของ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
410 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
411 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
412 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๒ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
413 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
414 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
415 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
416 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุไฟฟ้า ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
417 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
418 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน กฉพ ๒๒๘ รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
419 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๒๐ ๕๙ ๐๐๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
420 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุโครงการ ๑ อปท. ๑ ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
421 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์การแข่งขัน โครงการแข่งขันกีฬาสี่วัย ช้างขวาเกมส์ ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
422 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลและวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
423 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับผู้ปฏิบัติงานประจำรถขยะเทศบาลตำบลทรายขาว (สำนักปลัด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
424 ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง สำหรับกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  สิงหาคม 2565
425 ซื้อธงประจำพระองค์ (สีฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  สิงหาคม 2565
426 จ้างทำไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  สิงหาคม 2565
427 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
428 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
429 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาติดตั้งเดินระบบไฟฟ้า ห้องสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
430 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมแซมรถหกล้อดั๊ม หมายเลขทะเบียน 80-3709 กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
431 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหมู่บ้านสุทธาวรรณ 1 (แยกซอย5) หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
432 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยระนองธานี 1 หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
433 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมเเซมรถบรรทุกขยะเพื่อเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเเละอะไหล่ หมายเลขทะเบียน 80-4550 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
434 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมเเซมรถบรรทุกขยะเพื่อซ่อมเปลี่ยนยางในรถบรรทุกขยะ จำวน 1 เส้น หมายเลขทะเบียน 80-6021 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
435 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างจ้างซ่อมเเซมรถบรรทุกขยะเพื่อเปลี่ยนยางในรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 เส้น เเละยางรองรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 เส้น หมายเลขทะเบียน 80-4055 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
436 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างจ้างซ่อมเเซมรถบรรทุกขยะเพื่อเปลี่ยนยางในรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 เส้น เเละยางรองรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 เส้น หมายเลขทะเบียน 80-3252 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
437 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
438 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อเต็งลั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
439 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
440 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในโครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสะพลี ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
441 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
442 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด จ้างเหมาทำชั้นเก็บที่นอนและกระเป๋านักเรียนสำหรับนักเรียนปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
443 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ รหัส 416-56-0018, 416-62-0036, 416-56-0017 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  สิงหาคม 2565
444 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
445 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
446 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อถังขยะ ขนาด ๑๒๐ ลิตร ฝาเรียบ มีล้อ สีน้ำเงิน จำนวน ๒๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
447 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส เช่าเสื้อผ้าการแสดง เดินพาเหรด เพื่อใช้ในโครงการกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองตากใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
448 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส เช่าเครื่องขยายเสียงพร้อมติดตั้ง (ชุดใหญ่) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
449 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาบริการรถรับจ้างไม่ประจำทาง ตามโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
450 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหัวพรุ 1 บ้านางอุบล-คูน้ำมหาราช ซอยบ้านผู้ใหญ่สมชาย-บ้านนางเนิม แสงเดช หมู่ที่ 9 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
451 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสุขสำราญ-สามแยกคูน้ำมหาราช หมู่ที่ 10 ตำบลบางงอน เชื่อมหมู่ที่ 6 ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
452 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จ้างอุปกรณ์ระบบเครือข่ายภายในพร้อมติดตั้ง ตามโครงการค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  สิงหาคม 2565
453 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมิตรอุดม (บ้านนายจวง) หมู่ที่ 4 ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ (ใช้แรงงานหมู่บ้านสมทบ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15  สิงหาคม 2565
454 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
455 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
456 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
457 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
458 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซื้อจัดซื้อผ้าเวสลุคสีฟ้า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
459 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิล เฉลิมพระเกีรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
460 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
461 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อต้นทองอุไรและวัสดุอุปกรณ์สำหรับเตรียมปลูกต้นทองอุไรตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติลดภาวะโลกร้อนเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
462 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล ภาคใต้ พังงา ซื้อครุภัณฑ์สนาม (เครื่องเล่นสนามกลางแจ้งสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดนารายณิการาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
463 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อกระเป๋าสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
464 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เพื่อจัดสถานที่ฝึกอบรม โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
465 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 7 ขนาด 2 - 1.8x 1.8 เมตร กว้าง 5 เมตร ตามแบบ อบต.เขาชัยสน เลขที่ 27/2565 พร้อมติดตั้งป้ายครงการตามแบบอบต. จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  สิงหาคม 2565
466 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้งานในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
467 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
468 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
469 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะพร้อมค่าแรง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
470 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างซ่อมเปลียนอุปกรณ์ท่อน้ำและซ่อมเครื่องสูบน้ำพร้อมค่าแรง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
471 องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
472 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
473 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุ ตามโครงการช่วยเหลือประชาชน (กรณีเกิดสาธารณภัย) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
474 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา ซื้อมอเตอร์กวนสารเคมี 0.5HP,4 POLE PH,B5 พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
475 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา ซื้อก้านกวนสแตนเลส (๓/๔x๑๐๐ cm ๓) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
476 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา จ้างเปลี่ยนรางบานเลื่อนอัตโนมัติ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
477 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษามอเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๕-๕๖-๐๐๒๔ (มอเตอร์โรงสูบน้ำดิบหัวสะพาน หมู่ที่ ๔ ตำบลมะรุ่ย) จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
478 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา จ้างจัดจ้าง กั้นห้องกระจกและอลูมิเนียมห้องรองนายก อบต.มะรุ่ย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
479 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสนามฟุตซอล หมู่ที่ 4 บ้านจาเละ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก  15  สิงหาคม 2565
480 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง จ้างรั้วรอบขอบชิดพร้อมปรับปรุงป้ายชื่อ ศพด.ตำบลบางดี หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
481 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  สิงหาคม 2565
482 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
483 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
484 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 5 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2565  15  สิงหาคม 2565
485 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 20 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
486 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 5 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
487 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง จ้างปรับปรุงห้องน้ำเขาต่อยไห หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
488 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์ตอมพิวเตอร์หรืิออิเล็กทรอนิกส์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
489 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างถ่ายเอกสารร่างข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
490 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เข็มฉีดยา ไซริงค์ ถุงมือ สำหรับโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
491 องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการวางท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านพรุกก ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15  สิงหาคม 2565
492 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
493 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
494 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
495 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
496 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างขอบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
497 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
498 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
499 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาถมหินคลุกถนนที่ชำรุดเสียหายในตำบลสินปุน จำนวน ๒ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
500 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาขยายเขตทางถนนสายสามแยกควนกลาง-บ้านนางเผือน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
501 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย สฏ.ถ. ๑๓๓-๓๒ สายสามแยกควนมหาชัย-บ้านนายปรีชา หมู่ที่ ๔ ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
502 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.สายซอยหนองบอน หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15  สิงหาคม 2565
503 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์และเครื่องบริโภคโครงการค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
504 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ของกองคลัง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
505 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ของสำนักปลัด จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
506 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๓๐๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
507 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดหาและผลิตสื่อการเรียนการสอนเพื่อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยประจำปี2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
508 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร ซื้อถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
509 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร ซื้อสารส้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
510 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร ซื้อไมโครโฟน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
511 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
512 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการพัฒนาอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  สิงหาคม 2565
513 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ ขนาด ๑.๑x๒.๔ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  สิงหาคม 2565
514 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
515 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
516 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  สิงหาคม 2565
517 องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน ภาคใต้ สตูล ซื้อพัดลมอุตสาหกรรม จำนวน ๒ ตัวขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕ นิ้ว (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
518 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
519 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
520 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ของ ศพด.บ้านคลองโร จำนวน 10 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
521 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
522 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด (รหัสครุภัณฑ์ ๔๘๖-๖๑-๐๐๐๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
523 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
524 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
525 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
526 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างทำแผ่นป้ายไวนิล เพื่อประชาสัมพันธ์รายละเอียดการจัดงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวมหกรรมงานวันชาวสวนและของดีเมืองขนอม ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
527 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ภาคกลาง อ่างทอง ซื้อผ้าขาวผูกประดับ โครงการวันแม่แห่งชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
528 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ภาคกลาง อ่างทอง ซื้อน้ำดื่มพร้อมน้ำแข็ง ตามโครงการวันแม่แห่งชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
529 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายนายาว - บ้านนายเจือ หมู่ที่ ๓ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
530 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายนายาว - ควนท่าชี หมู่ที่ ๓ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
531 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายตาทอง หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
532 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายต้นมุด หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
533 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
534 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
535 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
536 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขจพ ๓๑ สุราษฎร์ธานี (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๔-๔๖-๐๐๐๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอื่นๆ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
538 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างทำป้ายรณรงค์ ป้ายโครงการ และ สติกเกอร์ติดโฟมบอร์ด โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
539 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างทำป้ายโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  สิงหาคม 2565
540 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11  สิงหาคม 2565
541 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายไวนิลและRoll up ตามโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ตามพระราชดำริฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
542 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาปรับปรุงระบบ Net Work ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
543 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมความปลอดภัยแก่ผู้เรียน ป้องกันเด็กจมน้ำในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
544 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างเหมาสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
545 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างโครงการถนนลาดยางเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย รพช.กะดี ริมคลองบือเจาะ หมู่ที่ 1 (ช่วง กม. 0 + 200 - กม. 0 + 500) ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก  11  สิงหาคม 2565
546 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย รพช. - บ้านโต๊ะจู หมู่ที่ 3 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก  11  สิงหาคม 2565
547 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
548 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมท่อประปาที่ชำรุดในตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
549 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมท่อประปาที่ชำรุดในตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
550 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงแผ่นดิน-สะมาแห หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
551 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมรถเก็บขนขยะ หมายเลขทะเบียน 83-0578 สุราษฎร์ธานี (เปลี่ยนยางใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
552 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมรถเก็บขนขยะ หมายเลขทะเบียน 83-0578 สุราษฎร์ธานี (เปลี่ยนยางใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
553 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างปะยาง รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๒๒๕๑ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๖๐-๐๐๐๒) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
554 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานคอนกรีต หมู่ที่ 13 บ้านบกหุ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11  สิงหาคม 2565
555 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านพรหมรังสิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11  สิงหาคม 2565
556 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร อาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔  11  สิงหาคม 2565
557 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอาลี หมู่ที่ ๕ บ้านไอร์ปีแซ รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ๕๖-๐๓๒ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส  11  สิงหาคม 2565
558 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการแก้ไขการระบายน้ำ ถนนสายปลายธารฯ-กอบแก้วฯ หมู่ที่ 3 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี  11  สิงหาคม 2565
559 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จัดจ้างทำป้ายไวนิล เฉลิมพระเกีรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง  11  สิงหาคม 2565
560 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จัดซื้อผ้าเวสลุคสีฟ้า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา  11  สิงหาคม 2565
561 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง โครงการ ฝังท่อระบายน้ำ คสล.ซ่อมแซมถนนสายหัวสะพานไทร-ทุ่งฉาง  11  สิงหาคม 2565
562 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด)  11  สิงหาคม 2565
563 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จัดหาและผลิตสื่อการเรียนการสอนเพื่อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยประจำปี2565  11  สิงหาคม 2565
564 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ทรายกำจัดลูกน้ำยุง)  11  สิงหาคม 2565
565 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการก่อสร้่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยควนช้างหัน หมู่ที่ 9, หมู่ที่ 6 ตำบลพ่วงพรมคร อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี  11  สิงหาคม 2565
566 เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ใต้ พัทลุง ซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง ขนาด 3 แรงม้า จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
567 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงานตามโครงการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  สิงหาคม 2565
568 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  สิงหาคม 2565
569 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการฯและแผ่นพับประชาสัมพันธ์ตามโครงการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  สิงหาคม 2565
570 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  สิงหาคม 2565
571 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ภาคใต้ ชุมพร จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๑๔๒ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  สิงหาคม 2565
572 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
573 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
574 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๖๐๐๐๒ จากสายชัยรัตน์พัฒนา หมู่ที่ ๕ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๕ ตารางเมตร เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11  สิงหาคม 2565
575 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์ภักดี ซอย ๓ (หมู่ที่ ๖) ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่เทศบาลกำหนด พร้อมปักป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11  สิงหาคม 2565
576 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจันทร์เจริญ (ศาลาหมู่บ้าน) หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๒๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๖๑๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่เทศบาลกำหนด พร้อมปักป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11  สิงหาคม 2565
577 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุและเครื่องปรุงโครงการงานประเพณีกวนอาซูรอ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 19 รายการ เป๊นเงิน ๖๔,๒๙๕ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
578 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  สิงหาคม 2565
579 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิงและสายส่งน้ำดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  สิงหาคม 2565
580 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ปฏิบัติภารกิจงานกู้ภัยทางทะเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  สิงหาคม 2565
581 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  สิงหาคม 2565
582 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อเครื่องพิมพ์เอกสาร Ink (All-in-one) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  สิงหาคม 2565
583 เทศบาลตำบลดอนทราย ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค 593 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
584 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
585 องค์การบริหารส่วนตำบลดอน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายบ้านกลางดอน ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
586 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ตามโครงการวัดผลและประเมินผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
587 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
588 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมไหล่ทางถนนที่ชำรุดและวางท่อระบายน้ำใหม่ ถนนสายไสกล้วย-คลองฮาย หมู่ที่ 6, หมู่ที่ 9 ตำบลช้างซ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
589 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บม 3238 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
590 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำตรายางทะเบียนรับ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนบ้านส้อง แบบหมึกในตัว จำนวน ๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
591 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 482-52-0002 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
592 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัตถุดิบ (อาหารสด) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
593 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมความปลอดภัยแก่ผู้เรียน ป้องกันเด็กจมน้ำในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  สิงหาคม 2565
594 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อน้ำดื่มบรรจุดขวด ขนาด ๓๕๐ มล. โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติจิตอาสา สร้างป่ารักษ์น้ำเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
595 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติจิตอาสา สร้างป่ารักษ์น้ำเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
596 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการ ๑ อปท.ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
597 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเติมน้ำยาเคมีชนิดผงเคมีแห้งและอัดแรงดันถังดับเพลิง ขนาด ๑๕ ปอนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  สิงหาคม 2565
598 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อน้ำดื่มพร้อมน้ำแข็งและถุงดำ ๕ รายการ เนื่องในโครงการแข่งขันกีฬารัฐ-ราษฎร์ ร่วมต้านยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ ทต.ทรายขาวเกมส์ ครั้งที่ ๒๐ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  สิงหาคม 2565
599 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมารถแห่ประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๓ วัน เนื่องในโครงการแข่งขันกีฬารัฐ-ราษฎร์ ร่วมต้านยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ ทต.ทรายขาวเกมส์ ครั้งที่ ๒๐ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  สิงหาคม 2565
600 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการจัดงานวันสำคัญและงานพิธีกิจกรรมท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  สิงหาคม 2565
601 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ตามโครงการถนนน่ามอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
602 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟฟ้า (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
603 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรางปิด ตอนบนรางวี ซอยบำรุงสถาน 3 (แยกซ้ายซอย 2) หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
604 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาศักดิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
605 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟประดับ งาน พังงารัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
606 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
607 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคึกคัก จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
608 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคึกคัก จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
609 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคึกคัก จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
610 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาทำป้ายไวนิลพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
611 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
612 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
613 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
614 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
615 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
616 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
617 เทศบาลตำบลบางสวรรค์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถขยะ หมายเลขทะเบียน 82-2996 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
618 เทศบาลตำบลบางสวรรค์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
619 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาล้างทำความสะอาดถังน้ำใส ขนาดความจุ 500 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
620 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปา เทศบาลตำบลเคียนซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
621 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
622 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
623 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของโรงเรียนเทศบาลเกาะพะงัน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
624 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
625 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
626 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (โรงเรียน) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
627 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมประตูสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
628 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
629 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
630 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยชนิดเย็น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
631 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำตรายาง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
632 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
633 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
634 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมตามโครงการหนูน้อยกินผัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
635 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมตามโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
636 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุสำนักงานตลับหมึกเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ Kyocera TK-๗๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
637 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
638 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องในการประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน ๔๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
639 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องในการประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
640 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบคอนเทรนเนอร์ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๕๙๐ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
641 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างซ่อม/เปลี่ยนเบรกรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข ๔๔๕ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
642 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
643 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 33 รายการ (ฐานการเรียนรู้ อาหาร 4 ภาค) โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2565 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
644 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 21 รายการ เพื่อดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
645 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้พักคอยสำหรับบริการประชาชน จำนวน 1 ชุด (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
646 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เช่าเช่าที่ดินธรณีสงฆ์ วัดสุคนธาวาส เพื่อดำเนินการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สนามฟุตซอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
647 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
648 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  สิงหาคม 2565
649 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
650 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ติดตั้งระบบไฟฟ้าเพิ่มเติมภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกอตง(ราษฎรหวงแหน)  11  สิงหาคม 2565
651 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมารถบรรทุกย้ายรถขุดตีนตะขาบจากโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายบ้านยวนสาว หมู่ที่ 6 ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ถึงบ้านถ้ำหอม ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปยังสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 3 ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ จำนวน 2 เที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
652 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จ้างนำรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กน 406 กระบี่ เข้ารับการตรวจเช็คตามระยะการใช้งานจำนวน 80,000 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
653 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
654 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
655 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (กองช่าง) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
656 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (สำนักปลัด) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
657 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กองคลัง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
658 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านการเงินและบัญชี ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
659 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างโครงการถนนลาดยางเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย รพช.ตูเวาะ - ริมคลองบือเจาะ หมู่ที่ 3 (ช่วง กม. 0 + 128 - กม. 0 + 766) ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก  10  สิงหาคม 2565
660 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างโครงการถนนลาดยางเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย รพช.กะดี ริมคลองบือเจาะ หมู่ที่ 1 (ช่วง กม. 0 + 200 - กม. 0 + 500) ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก  10  สิงหาคม 2565
661 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างโครงการถนนลาดยางเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย รพช.กะดี ริมคลองบือเจาะ หมู่ที่ 1 (ช่วง กม. 0 + 200 - กม. 0 + 500) ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก  11  สิงหาคม 2565
662 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย รพช. - บ้านโต๊ะจู หมู่ที่ 3 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก  11  สิงหาคม 2565
663 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
664 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการ ฝังท่อระบายน้ำ คสล.ซ่อมแซมถนนสายหัวสะพานไทร-ทุ่งฉาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
665 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง (อาคารเก็บพัสดุ) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
666 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มร่างข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
667 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุกีฬา ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
668 องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ภาคใต้ ตรัง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าเขา หมู่ที่ 2 - เขาพลี หมู่ที่ 4 (ตอนที่ 1 กม.0+000 - กม..0+200) ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
669 องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
670 องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
671 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าช่อง หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
672 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนดินแดง - เขาหมอ หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
673 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังและขุดวางท่อ คสล. หมู่ที่ ๕, หมู่ที่ ๘ และหมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
674 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล ในการจัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกองทุนยุติธรรมและกองทุนเงินช่วยเหลือผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
675 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล ในการจัดโครงการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
676 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกองทุนยุติธรรมและกองทุนเงินช่วยเหลือผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
677 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดโครงการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
678 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมคืนสภาพรถเกลี่ยนดิน ทะเบียน ตค ๔๘๖ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
679 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
680 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมารถแห่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 2 ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
681 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  สิงหาคม 2565
682 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการบริหารส่วนตำบลเขาทอง ท่าเทียบเรืออ่าวท่าเลน (ท่าเรือใหม่) และท่าเทียบเรือสาธารณะ (ประมงเดิม) ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11  สิงหาคม 2565
683 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3 -5 ปี) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเทียมป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
684 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุหินคลุกและหินใหญ่ ถนนซอยอรุณสวัสดิ์ หมู่ 9 บ้านบากัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
685 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา ซื้อจัดซื้อวัสดุหินคลุก ถนนสายท่าลูกกรวด หมู่ 9 บ้านบากัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
686 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๖ รายการ เพื่อใช้ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบล หมู่ที่ ๑ ถึง หมู่ที่ ๑๐ ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล ที่เสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ และใช้ในการปฏิบัติงานในกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
687 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง จ้างจัดทำเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมตามโครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อโดยยุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
688 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
689 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
690 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลังจำนวน 14 รายการ(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายใบสั่งซื้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
691 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 รายการ (เครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
692 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กต ๔๗๔๖ พัทลุง (เลขพัสดุที่ ๐๐๑-๖๒-๐๐๐๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  สิงหาคม 2565
693 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการขยายเขตท่อเมนส่งน้ำประปา หมู่ที่ ๓ ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
694 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
695 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างซ่อมแซมหอถังผลิตน้ำ หมายเลขครุภัณฑ์ 103 58 0001-1 กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
696 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 16 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
697 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จัดซื้อเครื่องปั๊มลมสายพานพร้อมมอเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
698 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน 1 เครื่อง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
699 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 4 เครื่อง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนขวัญ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
700 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 3 ตัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
701 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมรถเก็บขนขยะ หมายเลขทะเบียน 83-0578 สุราษฎร์ธานี (เปลี่ยนยางใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
702 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมรถเก็บขนขยะ หมายเลขทะเบียน 83-0578 สุราษฎร์ธานี (เปลี่ยนยางใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
703 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมรถเก็บขนขยะ หมายเลขทะเบียน 83-0578 สุราษฎร์ธานี (เปลี่ยนยางใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
704 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างทำป้ายไวนิล งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวงฯ ขนาด ๒.๔๐ x ๔.๘๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย และป้ายพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ขนาดความสูง ๒๖๐ ซม.ความกว้าง ๒๐๐ ซม. จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  สิงหาคม 2565
705 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างปะยาง รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๒๒๕๑ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๖๐-๐๐๐๒) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
706 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุประปา (ใช้สำหรับระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๖ และระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลรับร่อ) จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
707 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุใช้สำหรับเครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
708 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อยางมะตอย (ใช้สำหรับซ่อมแซมถนนบริเวณพื้นที่หมู่ที่ ๑,๕,๗และหมู่ที่๘) จำนวน ๑๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
709 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อยางมะตอย (ใช้สำหรับซ่อมแซมถนนบริเวณพื้นที่หมู่ที่ ๑,๕,๗และหมู่ที่๘) จำนวน ๑๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
710 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อถังน้ำดื่ม ขนาด ๑๘ ลิตร จำนวน ๑๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
711 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาเดินสายไฟฟ้าแรงต่ำ (หมู่ที่ ๔ ตำบลรับร่อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
712 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างปะยาง รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๒๒๕๑ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๖๐-๐๐๐๒) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
713 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างทำป้ายไวนิล โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
714 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเช็คระยะพร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถตู้ ทะเบียน นข ๒๐๒๕ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๖๐-๐๐๐๕) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
715 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นลวน (หมู่ที่7) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11  สิงหาคม 2565
716 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดหาวัสดุคัดเลือก (หินผุดำ) เพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน ซอยชัยภักดี,ซอยบ้านกลางเดิม,ซอยหนองคัน หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  สิงหาคม 2565
717 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘o-๗๑๔o พังงา รหัสครุภัณฑ์ oo๕-๖๔-ooo๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  สิงหาคม 2565
718 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างทำป้ายไวนิล กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าหาดเขาปิหลาย หมู่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
719 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการภาชนะรองรับขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
720 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาลึก หมู่ ๘ - ควนสุวรรณ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
721 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลคลองไทร หมู่ที่ ๑-๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
722 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง เช่าสถานที่เพื่อใช้ในโครงการเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  สิงหาคม 2565
723 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมและวิทยากรโครงการเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  สิงหาคม 2565
724 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  สิงหาคม 2565
725 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายไวนิลกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
726 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุตามโครงการส่งเสริมอาซีพเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
727 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ (พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
728 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายตามโครงการส่งเสริมอาซีพเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
729 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเตรียมสถานที่ ตามโครงการ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ (พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
730 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเครื่องเสียงชุดเล็กพร้อมติดตั้ง ตามโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ (พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
731 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
732 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ภาคกลาง อ่างทอง ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โครงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
733 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ภาคกลาง อ่างทอง จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
734 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร จ้างทำหลังคาเมทัลชีทโครงสร้างเหล็กพร้อมติดตั้ง ขนาดกว้าง3x1.60 เมตร และรื้อรางน้ำใส่บอร์ดกันน้ำกระเด็น กว้าง 20 ซม.x3เมตร จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
735 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
736 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
737 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
738 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างปรับปรุงศูนย์หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
739 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ตามโครงการการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
740 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองสาธารณสุข) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
741 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
742 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำเอกสารสรุปโครงการการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
743 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายไวนิลโครงการการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านนา ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
744 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเย็บเล่มร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2565
745 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
746 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อน้ำดื่มพร้อมน้ำแข็ง ตามโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
747 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านสวนใหญ่ - บ้านนาแค หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10  สิงหาคม 2565
748 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงอเนกประสงค์ อบต.ทุ่งคา หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9  สิงหาคม 2565
749 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ รถบรรทุกน้ำ (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10  สิงหาคม 2565
750 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
751 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาทำวาระสารรายงานประจำปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
752 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดจ้างติดตั้งวัสดุอุปกรณ์เครื่องขยายเสียง ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
753 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กจ 8792 ชุมพร ยี่ห้อ TOYOTA HILUX หมายเลขครุภัณฑ์ บม.011-58-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
754 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายไวนิลโครงการรำลึกพระคุณแม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
755 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 21 รายการ เพื่อดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
756 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
757 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
758 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อแมกเนติก (ใช้สำหรับระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลรับร่อ) จำนวน ๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
759 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
760 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสุนัขและแมว ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
761 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่่ 1 ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
762 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
763 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้ออุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
764 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายนางเคล้า ห้วยคลุ้ม หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10  สิงหาคม 2565
765 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายซอยไร่ออก 1 หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10  สิงหาคม 2565
766 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาตะแกรงเหล็กบริเวณถนนทางเข้าวัดสุวรรณมงคล หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9  สิงหาคม 2565
767 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ซอยสุวรรณนิมิต(ยายเยาว์) - เขตหมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10  สิงหาคม 2565
768 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส ค่าป้ายไวนิล เรื่อง 12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  10  สิงหาคม 2565
769 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส ค่าวัสดุสำนักงาน(กองคลัง)  10  สิงหาคม 2565
770 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปลายหรัน หมู่ที่ 9  10  สิงหาคม 2565
771 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการจ้างเหมาคัดแยกขยะและกำจัด (ศูนย์บริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลบ้่านใต้) ประจำปีงบประมาณ 2565  9  สิงหาคม 2565
772 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการจ้างเหมาคัดแยกขยะและกำจัด (ศูนย์บริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลบ้่านใต้) ประจำปีงบประมาณ 2565  9  สิงหาคม 2565
773 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกษตร 2 ราษฎร์ร่วมใจ หมู่ที่ 6  10  สิงหาคม 2565
774 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง)  9  สิงหาคม 2565
775 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง)  9  สิงหาคม 2565
776 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง)  9  สิงหาคม 2565
777 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง โครงการขยายเขตแนวท่อประปาหมู่ที่ ๑๐ เชื่อมต่อกับหมู่ที่ ๗  10  สิงหาคม 2565
778 องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงานประมวลผล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  สิงหาคม 2565
779 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคสล.หน้าอาคารอเนกประสงค์ - อนามัยบ้านมือและห์ หมู่ที่ 1 บ้านมือและห์ ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ขนาดความกว้าง 0.60 เมตร ยาว 207 เมตร พร้อมบ่อพัก ขนาด 1.00 x 10.00 เมตร จำนวน 23 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
780 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างค่าป้ายไวนิล เรื่อง 12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
781 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อเครื่องแต่งกาย(เสื้อกีฬา) พร้อมบริการสกรีน และถ้วยรางวัลสำหรับโครงการมหกรรมตาดีกาสัมพันธ์ ตำบลผดุงมาตร ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
782 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
783 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
784 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
785 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
786 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า กองคลัง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
787 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายยุบหวาย 1 - ยุบหวายสาย 2 หมู่ที่ 3 ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  สิงหาคม 2565
788 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  สิงหาคม 2565
789 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  สิงหาคม 2565
790 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อยากำจัดวัชพืช (ดูดซึม) จำนวน ๑๙ แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  สิงหาคม 2565
791 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
792 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ถุงทรายขนาดใหญ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
793 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
794 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส จ้างจ้างทำป้ายไวนิล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขนาด 240x480 ซ.ม 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
795 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
796 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนารา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลชุมพล โดยปรับปรุงซ่อมแซมระบบดูดส่งน้ำ ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในโรงสูบน้ำ และงานประกอบอื่น เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9  สิงหาคม 2565
797 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปาเพื่อซ่อมแซมท่อส่งน้ำของฝายกอเกาะ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3  สิงหาคม 2565
798 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3  สิงหาคม 2565
799 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างเปลี่ยนยางรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กนข 744 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3  สิงหาคม 2565
800 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างปรับปรุงก่อสร้างพื้นและถนนคอนกรีตด้านหน้าในมัสยิดรุซซาอาดะฮ์ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  สิงหาคม 2565
801 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างซ่อมแซมสะพานไม้อ่าวเตล็ด หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  สิงหาคม 2565
802 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเรื่องการใช้หรือไม่ใช่บ่อขยะของเทศบาลท้องเนียน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  สิงหาคม 2565
803 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสารซัมซุง K๒๒๐๐ND จำนวน ๑ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
804 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
805 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล ซื้อชุดดับเพลิงสวมเร็ว (ชุดหมี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
806 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกหมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๑๙๕ สตูล จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
807 เทศบาลตำบลดอนทราย ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุก่อสร้างในโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  สิงหาคม 2565
808 เทศบาลตำบลดอนทราย ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการ จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  สิงหาคม 2565
809 เทศบาลตำบลดอนทราย ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการ จำนวน 23 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  สิงหาคม 2565
810 เทศบาลตำบลดอนทราย ภาคใต้ พัทลุง จ้างปรับพื้นที่ดำเนินการโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระรมราชชนนีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  สิงหาคม 2565
811 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
812 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-9475 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
813 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกซ่อมแซมบ่อบาดาลระบบไฟฟ้า ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
814 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานประจำสำนักงาน ตำแหน่ง คนงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติงาน ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
815 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างทำรูปเล่มร่างข้อบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 17 เล่ม จ้างถ่ายเอกสารสรุปงบประมาณโครงการ จำนวน 17 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
816 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 416 57 0062 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
817 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
818 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
819 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ยางมะตอยสำเร็จรูป) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
820 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเสื้อนักกีฬาในการจัดการแข่งขันกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาสี่วัยตำบลกรูดสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลกรูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  สิงหาคม 2565
821 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอารมณ์ - สำนักไฟ หมู่ที่ ๓ ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9  สิงหาคม 2565
822 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง สำหรับห้องสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
823 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
824 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
825 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๓๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
826 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
827 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
828 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการฝึกอบรมทบทวนและเพิ่มจำนวนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
829 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
830 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ (ถังพลาสติกมีฝาล็อค) โครงการขยะในมือคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
831 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง เช่าเครื่องขยายเสียง (โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
832 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
833 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
834 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๔๕๙๒ รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
835 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อน้ำดื่ม ขนาด ๓๕๐ มล. เพื่อดำเนินการโครงการป้องกันเด็กจมน้ำในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  สิงหาคม 2565
836 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๓-๕ ปี) ให้กับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  สิงหาคม 2565
837 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาถ่ายเอกสารขาวดำพร้อมเข้าเล่มร่างเทศบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  สิงหาคม 2565
838 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศหมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๗-๐๐๒๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
839 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
840 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
841 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการจ้างเหมาคัดแยกขยะและกำจัด (ศูนย์บริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลบ้่านใต้) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
842 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อชุดกีฬาสำหรับนักเรียนและประชาชน สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาสี่วัย เยาวชนและประชาชน ช้างขวาเกมส์ ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  สิงหาคม 2565
843 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุดับเพลิง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  สิงหาคม 2565
844 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  สิงหาคม 2565
845 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกคอมพิวเตอร์ 30 A) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
846 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
847 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
848 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหนองเมา หมู่ที่ 6 บ้านควนเนียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
849 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยในนา หมู่ที่ 2 บ้านควนศรี เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 บ้านควนวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
850 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างจัดประดับตกแต่งพานดอกไม้และดอกไม้ สถานที่ งานรัฐพิธี เพื่อกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนี พันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
851 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้ และติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
852 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กจ 8792 ชุมพร ยี่ห้อ TOYOTA HILUX หมายเลขครุภัณฑ์ บม.011-58-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
853 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กจ 8792 ชุมพร ยี่ห้อ TOYOTA HILUX หมายเลขครุภัณฑ์ บม.011-58-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
854 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
855 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมเครื่องขยายเสียงรถประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
856 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3  สิงหาคม 2565
857 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุอุปกรณ์จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3  สิงหาคม 2565
858 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3  สิงหาคม 2565
859 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3  สิงหาคม 2565
860 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3  สิงหาคม 2565
861 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร จ้างตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์พร้อมซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-8813 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
862 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับหน่วยตรวจสอบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
863 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
864 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
865 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งถัง หมู่ที่ 9 ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9  สิงหาคม 2565
866 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุอื่น (บรรจุเคมีดับเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
867 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
868 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  สิงหาคม 2565
869 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
870 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
871 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกู้ชีพกู้ภัย หมายเลขทะเบียน กค ๓๕๙๘ ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
872 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
873 เทศบาลตำบลบางสวรรค์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้นักเรียน จำนวน 30 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3  สิงหาคม 2565
874 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อพันธุ์ไม้ (ต้นทองอุไร) จำนวน 100 ต้น เพื่อใช้ในโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
875 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็งแช่ และน้ำปานะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  สิงหาคม 2565
876 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง จ้างจ้างป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ไวนิล ขนาด 1.22.4 เมตร จำนวน 1 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  สิงหาคม 2565
877 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
878 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
879 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 3 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
880 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
881 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
882 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเกาะพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
883 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
884 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
885 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง (ศพด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
886 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง (โรงเรียน) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
887 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
888 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง  9  สิงหาคม 2565
889 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
890 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ สำหรับโรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
891 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  สิงหาคม 2565
892 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  สิงหาคม 2565
893 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๖๒ ๕๙ ๐๐๖๖ และ ๔๖๒ ๖๐ ๐๐๗๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  สิงหาคม 2565
894 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุ อุปกรณ์อื่นๆที่ใช้ในกิจกรรมตามโครงการการผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็กปฐมวัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
895 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองตากใบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
896 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
897 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
898 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างทำไวนิล ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จำนวน ๓ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
899 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างทำป้ายไวนิลกิจกรรมการขายสินค้า ถนนคนเดิน จำนวน ๔ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
900 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้านางสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
901 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
902 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๕๐๐ โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
903 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
904 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ตามโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลพรุพี ประจำปีงบประมาณ 2565 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
905 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 21 รายการ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
906 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 21 รายการ เพื่อดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
907 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ครั้งที่ 2 ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
908 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการล้างทำความสะอาดพร้อมเติมน้ำยาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสำนักปลัด จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
909 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2565 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
910 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข่่าเล่มสำเนา(ร่าง)เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 จำนวน 23 เล่ม (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
911 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน คบษ 682 สุราษฎร์ธานี (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
912 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้า (แบบข้อแข็ง) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
913 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้า (แบบข้อแข็ง) กองช่าง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
914 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เลื่อยโซ่ยนต์) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
915 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
916 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องไทยธรรมและผ้าไตรและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
917 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำไวนิล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
918 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเช่าเต็นท์โดม , ที่นั่งสำหรับพระสงฆ์ประกอบพิธีทางศาสนาและผ้าคลุมเก้าอี้ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
919 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดดอกไม้และตกแต่งสถานที่ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
920 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างจ้างเหมาซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กลง 628 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  สิงหาคม 2565
921 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กค 2404 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  สิงหาคม 2565
922 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
923 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างจ้างเหมาซ่อมระบบไฟจราจร บริเวณซอยร่วมพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
924 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  สิงหาคม 2565
925 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ใช้ในการฝึกปฏิบัติ ตามโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  สิงหาคม 2565
926 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อภาพพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมกรอบรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  สิงหาคม 2565
927 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อน้ำดื่ม ตามโครงการปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  สิงหาคม 2565
928 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  สิงหาคม 2565
929 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างตามโครงการปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  สิงหาคม 2565
930 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้สำหรับการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  สิงหาคม 2565
931 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน 2 คัน (จำนวนที่นั่งไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง) ตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของนักเรียนโรงเรียนบ้านช้างตาย ระดับประถมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  สิงหาคม 2565
932 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  สิงหาคม 2565
933 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย รพช. - บ้านโต๊ะจู หมู่ที่ 3 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก  10  สิงหาคม 2565
934 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำและอุปกรณ์ พร้อมค่าแรงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
935 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยประชาสร้างสร้างสรรค์(ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 1 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
936 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
937 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
938 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยเล็ก หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
939 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
940 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
941 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาทำอาหารพร้อมน้ำดื่มและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
942 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาซ่อมแซมเท้าช้างด้านซ้ายของรถกระเช้าไฟฟ้า และเปลี่ยนน้ำมันไฮโดรลิค ทะเบียน 80 5128 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
943 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล ภาคใต้ พังงา จ้างโครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลบ้านเล็ดตอก หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  สิงหาคม 2565
944 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุจราจร (กรวยจราจร สีส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
945 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาและระบบท่อส่งน้ำของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดนารายณิการาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
946 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
947 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ตามโครงการหนูน้อยเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  สิงหาคม 2565
948 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ซอยกูลหลัก หมู่ 1 บ้านไร่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
949 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยรวมญาติ หมู่ 7 บ้านเขาแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
950 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง จ้างทำป้ายไวนิล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  สิงหาคม 2565
951 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง จ้างทำตรายาง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  สิงหาคม 2565
952 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน 23 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3  สิงหาคม 2565
953 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กจ 7623 จำนวน 7 รายการ  3  สิงหาคม 2565
954 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  สิงหาคม 2565
955 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมและรักษาครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๒๗๑ สุราษฎร์ธานี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๗-๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  สิงหาคม 2565
956 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
957 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำหรับผู้บริหาร) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  สิงหาคม 2565
958 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  สิงหาคม 2565
959 องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ภาคใต้ ตรัง วัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด,กองการศึกษาฯ ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลในเตา) จำนวน 9 รายการ  10  สิงหาคม 2565
960 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3  สิงหาคม 2565
961 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมแซมฝายน้ำล้นสระน้ำห้วยนุ้ย หมู่ที่ 5 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  สิงหาคม 2565
962 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองช่าง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
963 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
964 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการปรับปรุงถนน สายบุญชื่น (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
965 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายคูนายเรือ (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
966 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึกปริ้นเตอร์) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
967 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  สิงหาคม 2565
968 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3  สิงหาคม 2565
969 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมารถตู้ตามโครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำบ่อและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเตราะหัก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3  สิงหาคม 2565
970 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก  9  สิงหาคม 2565
971 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อโต๊ะลงนามถวายพระพรพร้อมเก้าอี้ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
972 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อโต๊ะผู้บริหาร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
973 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อชุดรับแขก (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
974 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
975 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
976 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยอินทรัตน์ หมู่ที่ 2 บ้านบางปลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
977 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านในหยง 3 หมู่ที่ 8 บ้านในหยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
978 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยก่อทรัพย์ หมู่ที่ 1 บ้านหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
979 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
980 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
981 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
982 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล จ้างซ่อมแซมรถขุดตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค ๒๓๗ รหัสครุภัณฑ์ ปพ ๐๒๑ ๕๘ ๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
983 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง จ้างทำป้ายไวนิล เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  สิงหาคม 2565
984 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง ซื้อถุงดำเพื่อใช้ตามโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
985 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาเต็นท์ เพื่อใช้ตามโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
986 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อใช้ตามโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
987 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ตามโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
988 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง จ้างทำอาหารกลางวัน เพื่อใช้ตามโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
989 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อโดยยุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
990 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  สิงหาคม 2565
991 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล จ้างเหมาตกแต่งสถานที่แข่งขันกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  สิงหาคม 2565
992 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
993 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล จ้างเหมาเรือเพื่อรับส่งผู้เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนา เราทำความดี ด้วยหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
994 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล จ้างเหมาบริการปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
995 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
996 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
997 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองคลัง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
998 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
999 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
1000 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟหมายเลขครุภัณฑ์ 416-55-0001 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
1001 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
1002 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อพันธ์ุไม้ตามโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
1003 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการขยายเขตท่อเมนส่งน้ำประปา หมู่ที่ 4,5 ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
1004 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน 4 รายการ เพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  สิงหาคม 2565
1005 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับตัดหญ้าและตัดแต่งกิ่งไม้ เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
1006 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
1007 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  สิงหาคม 2565
1008 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  สิงหาคม 2565
1009 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในงานรัฐพิธี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  สิงหาคม 2565
1010 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อกระติกน้ำร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  สิงหาคม 2565
1011 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างป้ายอะคริลิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  สิงหาคม 2565
1012 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างทำป้ายโฟมบอร์ดทำเนียบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  สิงหาคม 2565
1013 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระแม่พันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  สิงหาคม 2565
1014 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค-1691 ประจวบคีรีขันธ์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
1015 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมรถเก็บขนขยะ หมายเลขทะเบียน 83-0578 สุราษฎร์ธานี (ซ่อมแซมระบบไฟ ด้านบริเวณด้านหลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
1016 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน (เก้าอี้พลาสติก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
1017 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ไฟประดับพระบรมฉายาลักษณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
1018 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (แฟลชไดร์ฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
1019 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณค่ายลูกเสือบ่อน้ำร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
1020 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อน้ำดื่มพร้อมน้ำแข็ง ๓ มื้อๆละ ๘ บาท จำนวน ๑๕๐ คน โครงการปลูกป่าทดแทนตามแนวพระราชดำริ ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ บริเวณพื้นที่ปลูกป่า วัดลุ่ม ศรัทธาธรรมหมู่ที่ ๕ ตำบลรับร่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  สิงหาคม 2565
1021 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม จำนวน ๑๕๐ คนๆละ ๕๐ บาท โครงการปลูกป่าทดแทนตามแนวพระราชดำริ ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ บริเวณพื้นที่ปลูกป่า วัดลุ่ม ศรัทธาธรรมหมู่ที่ ๕ ตำบลรับร่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  สิงหาคม 2565
1022 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างทำป้ายไวนิล โครงการปลูกป่าทดแทนตามแนวพระราชดำริ ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  สิงหาคม 2565
1023 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กข ๕๕๒๙ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๖-๐๐๐๓) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  สิงหาคม 2565
1024 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๕๐-๐๐๐๑) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  สิงหาคม 2565
1025 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเช่าพร้อมติดตั้งเต็นท์,โต๊ะ,เก้าอี้,เครื่องเสียง โครงการปลูกป่าทดแทนตามแนวพระราชดำริ ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ บริเวณพื้นที่ปลูกป่า วัดลุ่ม ศรัทธาธรรมหมู่ที่ ๕ ตำบลรับร่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  สิงหาคม 2565
1026 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อแมกเนติก (ใช้สำหรับระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลรับร่อ) จำนวน ๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
1027 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุใช้สำหรับเครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
1028 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อแมกเนติก (ใช้สำหรับระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลรับร่อ) จำนวน ๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
1029 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อท่อ คสล.ขนาด ๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๒ ท่อน , บ่อท่อ คสล.ขนาด ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๑๖ ท่อน เพื่อใช้ในการระบายน้ำของถนนในพื้นที่ บ้านหาดหนองหอย หมู่ที่ ๔ , ศพด.บ้านสตงท่าสำราญ หมู่ที่ ๒๑ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
1030 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยณรงค์อุทิศ หมู่ที่6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10  สิงหาคม 2565
1031 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3  สิงหาคม 2565
1032 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดหาวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) เพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6,7,9 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3  สิงหาคม 2565
1033 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสุนัขและแมว ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  สิงหาคม 2565
1034 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสุนัขและแมว ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  สิงหาคม 2565
1035 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างทำป้ายไวนิล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯ วันที่ 12 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
1036 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินผุ) จำนวน ๔๕ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  สิงหาคม 2565
1037 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3  สิงหาคม 2565
1038 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของสนป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  สิงหาคม 2565
1039 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังถนนสายราษฏร์วิริยะ ม.4,6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
1040 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังถนนสายไทรลอด ม.1,10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
1041 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายราษฏร์ภักดี ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
1042 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายทุ่งดอนตาล-หลังเขา ม.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
1043 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายดอนไทรงาม ม.1,10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
1044 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายเกษมราษฏร์ ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
1045 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  สิงหาคม 2565
1046 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและระบบประปาภายในตำบลไม้ฝาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  สิงหาคม 2565
1047 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  สิงหาคม 2565
1048 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  สิงหาคม 2565
1049 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ปั้มน้ำ ๕.๕ HP รหัสครุภัณฑ์ ๐๕๕-๖๒-๐๐๙๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  สิงหาคม 2565
1050 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  สิงหาคม 2565
1051 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  สิงหาคม 2565
1052 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน ๒ ล้อ หมายเลขทะเบียน บร ๓๐๖๒ ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  สิงหาคม 2565
1053 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี จ้างเหมาจ้างทำอาหารและเครื่องดื่ม ตามโครงการสูงวัยอย่างมีคุณภาพ สู่วัยชราอย่างมีสุข ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  สิงหาคม 2565
1054 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
1055 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  สิงหาคม 2565
1056 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  สิงหาคม 2565
1057 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพริ้นเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ ๔๒๔-๖๓-๐๐๐๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
1058 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
1059 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  สิงหาคม 2565
1060 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยญี่ปุ่น หมู่ที่ ๙ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ปริมาณงานถนนกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐ ตารางเมตร)ตามแบบที่ ทต.ท่ามะพลากำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10  สิงหาคม 2565
1061 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
1062 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  สิงหาคม 2565
1063 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  สิงหาคม 2565
1064 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร จ้างโครงการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างตามทางร่วม ทางแยก หมู่ที่ 1- 9 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  สิงหาคม 2565
1065 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดยานพาหนะและขนส่ง (กรวยจราจร) จำนวน 36 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3  สิงหาคม 2565
1066 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  สิงหาคม 2565
1067 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการกำจัดเหาสำหรับนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  สิงหาคม 2565
1068 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  สิงหาคม 2565
1069 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  สิงหาคม 2565
1070 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  สิงหาคม 2565
1071 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
1072 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
1073 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
1074 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่่ 1 ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
1075 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการพัฒนาความเป็นเลิศด้านวิชาการ กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
1076 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์พร้อมที่วัดอุณหภูมิอินฟราเรต วัดไข้ แบบมีขาตั้งและน้ำเจลแอลกอฮอล์ สำหรับสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านนา ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
1077 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดทำป้ายไวนิลโครงการพัฒนาความเป็นเลิศด้านวิชาการ กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
1078 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำรายงานโครงการซื้อเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์พร้อมที่วัดอุณหภูมิอินฟราเรต วัดไข้ แบบมีขาตั้งและน้ำเจลแอลกอฮอล์ สำหรับสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านนา ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
1079 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้ออุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  สิงหาคม 2565
1080 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้อหมวกกันน็อค ตามโครงการหนูน้อยปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  สิงหาคม 2565
1081 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างทำป้ายโครงการหนูน้อยปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  สิงหาคม 2565
1082 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้อไฟกระพริบพร้อมติดตั้ง (ชุดหัวโคมไฟจราจร ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ มม. , ใช้เหล็กกลม ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว คาดน้ำเงิน, ฐานเสาเทปูนสี่เหลี่ยม , เสาเหล็กกลมขนาดไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว สูงไม่น้อยกว่า ๓ เมตร คาดน้ำเงิน, พร้อมติดตั้ง) จำนวน๒๐ จุด หมู่ที่ ๑-๑๒ ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2565
1083 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2565
1084 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกน้ำ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8  สิงหาคม 2565
1085 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาขุดวางท่อประปา หมู่ที่ ๓ (บริเวณหลักสี่สิบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  สิงหาคม 2565
1086 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ให้กับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  สิงหาคม 2565
1087 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  สิงหาคม 2565
1088 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ จำนวน ๑ รายการ  8  สิงหาคม 2565
1089 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อน้ำดื่มและนำ้แข็ง จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาตะบิ้งคัพต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๑๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  สิงหาคม 2565
1090 องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ขยายท่อเมนน้ำประปาและซ่อมแซมท่อประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  สิงหาคม 2565
1091 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา เหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณสามแยกบากัน  8  สิงหาคม 2565
1092 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟแสงสว่างสาธารณะ ถนนสายหัวสะพาน ม.7 ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  สิงหาคม 2565
1093 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเช่าเต็นท์พร้อมเวทีและเครื่องเสียงตามโครงการคนรุ่นใหม่รักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  สิงหาคม 2565
1094 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาซื้อติดตั้งชุดเครื่องรับส่งวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สายระบบ UHF-FM จำนวน ๑๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8  สิงหาคม 2565
1095 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายบ้านนายฝีหรีน เหมพิทักษ์ ระยะที่ 3 หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8  สิงหาคม 2565
1096 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชพ.ถ.72027 สายเขาน้อย-ท้ายนา หมู่ที่ 2 ตำบลปากแพรก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8  สิงหาคม 2565
1097 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-1693  8  สิงหาคม 2565
1098 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกน้ำ)  8  สิงหาคม 2565
1099 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่  8  สิงหาคม 2565
1100 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านสวนใหญ่ - บ้านนาแค หมู่ที่ 6  8  สิงหาคม 2565
1101 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายบ้านนายฝีหรีน เหมพิทักษ์ ระยะที่ 3 หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8  สิงหาคม 2565
1102 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ กวล ๒๙๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  สิงหาคม 2565
1103 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 442-58-0014 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  สิงหาคม 2565
1104 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  สิงหาคม 2565
1105 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  สิงหาคม 2565
1106 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  สิงหาคม 2565
1107 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  สิงหาคม 2565
1108 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  สิงหาคม 2565
1109 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุ,อุปกณ์ตามโครงการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  สิงหาคม 2565
1110 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ๑ กช ๙๔๐๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  สิงหาคม 2565
1111 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  สิงหาคม 2565
1112 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาขุดวางท่อประปา หมู่ที่ ๓ (บริเวณหลักสี่สิบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  สิงหาคม 2565
1113 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  สิงหาคม 2565
1114 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อพันธ์ไม้พร้อมดิน โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  สิงหาคม 2565
1115 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุโครงการคุ้มครองผู้บริโภคใส่ใจผู้ประกอบการ รพ.สต.ทุ่งเตา ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  สิงหาคม 2565
1116 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างปรับปรุงจุดรับบริการทันตกรรม รพ.สต.ควนสุบรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  สิงหาคม 2565
1117 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อค่าหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  สิงหาคม 2565
1118 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลวังไผ่ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  สิงหาคม 2565
1119 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-3178 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  สิงหาคม 2565
1120 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  สิงหาคม 2565
1121 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-9475 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  สิงหาคม 2565
1122 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ  8  สิงหาคม 2565
1123 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อชุดกีฬา จำนวน ๔๙๔ ชุด ประกอบด้วย๑. เสื้อแขนสั้น คละไซส์ จำนวน ๑๒ สี จำนวน ๔๙๔ ตัวแต่ละสีสกรีนเสื้อด้านหลัง ข้อความว่า ช้างซ้ายคัพ 2022 และหมายเลข๒.กางเกงขาสั้น สีดำคละไซส์ จำนวน ๔๙๔ ตัว(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติ  8  สิงหาคม 2565
1124 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เหมาวงดุริยางค์ตามโครงการเเข่งขันกีฬาสี่วัยตำบลกกรูดสัมพันธ์  8  สิงหาคม 2565
1125 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ในการจัดเเข่งขันกีฬาตามโครงการจัดเเข่งขันกีฬาสี่วัยตำบลกรูดสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  สิงหาคม 2565
1126 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาจัดสถานที่พร้อมประดับตกแต่งในงานการจัดการแข่งขันกีฬาโครงการแข่งขันกีฬาสี่วัยตำบลกรูดสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลกรูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  สิงหาคม 2565
1127 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาจัดเตรียมสนามการแข่งขันกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาสี่วัยตำบลกรูดสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลกรูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  สิงหาคม 2565
1128 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อมิเตอร์น้ำ จำนวน 40 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  สิงหาคม 2565
1129 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ่อมรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 1172 พท และรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บธ4841 พท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  สิงหาคม 2565
1130 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  สิงหาคม 2565
1131 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้นเตอร์) งานสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  สิงหาคม 2565
1132 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมบำรุงรักษารถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  สิงหาคม 2565
1133 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาทำหมันถาวรในแมว ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  สิงหาคม 2565
1134 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ให้กับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  สิงหาคม 2565
1135 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  สิงหาคม 2565
1136 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  สิงหาคม 2565
1137 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  สิงหาคม 2565
1138 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเก้าอี้ ตู้เหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  สิงหาคม 2565
1139 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-1693 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  สิงหาคม 2565
1140 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเสื้อคอปกพิมพ์ลายสำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ผู้จัดการแข่งขันโครงการแข่งขันกีฬาสี่วัย ช้างขวาเกมส์ ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  สิงหาคม 2565
1141 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อของรางวัลสำหรับโครงการแข่งขันกีฬาสี่วัย เยาวชนและประชาชน ช้างขวาเกมส์ ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  สิงหาคม 2565
1142 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุพร้อมอุปกรณ์กีฬาและถ้วยรางวัล จำนวน ๒๔ รายการ เนื่องในโครงการแข่งขันกีฬารัฐ-ราษฎร์ ร่วมต้านยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ ทต.ทรายขาวเกมส์ ครั้งที่ ๒๐ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3  สิงหาคม 2565
1143 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ๑ กค ๗๓๔๐ กระบี่ (กองช่าง) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  สิงหาคม 2565
1144 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา ซื้อชุดตรวจ ATK (Antigen test Kit) จำนวน ๒๖๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  สิงหาคม 2565
1145 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาดูดตะกอนถังเก็บน้ำประปา(ถังน้ำใส) จำนวน ๒ ถัง กิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  สิงหาคม 2565
1146 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ วัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด)  8  สิงหาคม 2565
1147 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  สิงหาคม 2565
1148 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  สิงหาคม 2565
1149 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  สิงหาคม 2565
1150 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๓๔๗๖ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  สิงหาคม 2565
1151 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  สิงหาคม 2565
1152 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุ สื่อการเรียนการสอน โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน (ศพด.ทต.คึกคัก) จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  สิงหาคม 2565
1153 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  สิงหาคม 2565
1154 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  สิงหาคม 2565
1155 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อของขวัญของรางวัลพร้อมทั้งอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  สิงหาคม 2565
1156 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายไวนิลโครงการรำลึกพระคุณแม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  สิงหาคม 2565
1157 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง จำนวน 5 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  สิงหาคม 2565
1158 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด จ้างเหมาขุดลอกรางระบายน้ำบริเวณพื้นที่ หมู่ 1 และหมู่ 7 ตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  สิงหาคม 2565
1159 เทศบาลตำบลบางสวรรค์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  สิงหาคม 2565
1160 เทศบาลตำบลบางสวรรค์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3  สิงหาคม 2565
1161 เทศบาลตำบลบางสวรรค์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3  สิงหาคม 2565
1162 เทศบาลตำบลบางสวรรค์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเก้าอี้ทำงาน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3  สิงหาคม 2565
1163 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาการแสดงโครงการต้อนรับนักท่องเที่ยวเสริมความสุขประทับใจ ด้วยวัฒนธรรมพื้นบ้าน ในเดือนสิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  สิงหาคม 2565
1164 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสมัยคงคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  สิงหาคม 2565
1165 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโฉลกหลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  สิงหาคม 2565
1166 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสมัยคงคา ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  สิงหาคม 2565
1167 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโฉลกหลำ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  สิงหาคม 2565
1168 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  สิงหาคม 2565
1169 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ ๖ ล้อ ๖ ตัน แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๙๓๘๔ ครุภัณฑ์หมายเลข ๐๑๑-๖๓-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  สิงหาคม 2565
1170 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ สำหรับงานบริการเชิงรุกในชุมชน สถานีอนามัยบ้านโฉลกหลำ เทศบาลตำบลเพชรพะงัน อำเภ  8  สิงหาคม 2565
1171 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 81-2830 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  สิงหาคม 2565
1172 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  สิงหาคม 2565
1173 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุการเกษตร ถังพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  สิงหาคม 2565
1174 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อโต๊ะประชุมขาเหล็ก พร้อมเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  สิงหาคม 2565
1175 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะจำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  สิงหาคม 2565
1176 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจัดจ้างสถาบันในระดับอุดมศึกษา เพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  สิงหาคม 2565
1177 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์สนาม (กองการศึกษาฯ) ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  สิงหาคม 2565
1178 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ พิมพ์ป้ายไวนิล โครงการส่งเสิรมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ (วันแม่แห่งชาติ)  8  สิงหาคม 2565
1179 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน (โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึ่งประสงค์ (วันแม่แห่งชาติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  สิงหาคม 2565
1180 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ซอยควนยาง 3 หมู่ 1 บ้านไร่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  สิงหาคม 2565
1181 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ซอยควนยาง 2 หมู่ 1 บ้านไร่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  สิงหาคม 2565
1182 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง จ้างทำตรายาง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  สิงหาคม 2565
1183 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมไหล่ทางโดยการป้องกันตลิ่งริมถนนคอนกรีตสายชลประทาน - ท่าวัง หมู่ที่ 9 ตำบลเขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8  สิงหาคม 2565
1184 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (๑๘ หน้า/นาที) จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  สิงหาคม 2565
1185 องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  สิงหาคม 2565
1186 องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างจัดจ้างติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะเพิ่มเติม (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  สิงหาคม 2565
1187 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุไฟฟ้าวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  สิงหาคม 2565
1188 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการเข้าค่ายพุทธบุตร ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  สิงหาคม 2565
1189 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการเข้าค่ายพุทธบุตร ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  สิงหาคม 2565
1190 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการเข้าค่ายพุทธบุตร ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  สิงหาคม 2565
1191 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อประตู PVC (แบบลูกบิดและกลอนประตู) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  สิงหาคม 2565
1192 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  สิงหาคม 2565
1193 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ชั้น ๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  สิงหาคม 2565
1194 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  สิงหาคม 2565
1195 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 477-63-0031 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  สิงหาคม 2565
1196 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หมายเลขครุภัณฑ์ 416-53-0011 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  สิงหาคม 2565
1197 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการบุกเบิกถนน สายยายพิน-ยายมุก หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  สิงหาคม 2565
1198 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการบุกเบิกถนน สายบุตรเมือง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  สิงหาคม 2565
1199 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุอื่น ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3  สิงหาคม 2565
1200 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3  สิงหาคม 2565
1201 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาโครงการติดตั้งไฟฟ้า (โคมไฟโซล่าเซล) ณ หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5 จำนวน 87 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  สิงหาคม 2565
1202 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติหน้าที่ขับรถบรรทุกขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  สิงหาคม 2565
1203 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างศาลาที่พักภายในตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  สิงหาคม 2565
1204 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงแผ่นดิน-สะมาแห หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  สิงหาคม 2565
1205 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงแผ่นดิน-บ้านนาวี โดยวิธีคัดเลือก  8  สิงหาคม 2565
1206 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  สิงหาคม 2565
1207 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลางยี่ห้อ ฟอร์ด หมายเลขทะเบียน กน 572 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  สิงหาคม 2565
1208 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา จ้างผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  สิงหาคม 2565
1209 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมมอเตอร์สูบน้ำประปา หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  สิงหาคม 2565
1210 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้