ข่าวสารในเครือข่าย อปท.ทั้งประเทศ ประจำปี 2564
ประกาศงานซื้อหรือจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศเผยแพร่ราคากลางตามแนวทางของกรมบัญชีกลาง ตามแบบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด
กลับหน้าหลัก
ลำดับ หน่วยงาน ภาค จังหวัด หัวข้อ วันที่
1 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2564
2 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2564
3 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล เช่าเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2564
4 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล จ้างจัดทำรถเข็นขยะตาวิเศษ จำนวน ๓ คัน และจ้างจัดทำตู้รวบรวมขยะอันตราย จำนวน ๑๓ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2564
5 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-9475 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2564
6 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาเครื่องจักรขุดลอกพร้อมกำจัดวัชพืชบริเวณหนองยายรัตน์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2564
7 องค์การบริหารส่วนตำบลดอน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลารวมใจ โดยวิธีคัดเลือก  31  พฤษภาคม 2564
8 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อผ้าสี เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมวันที่ 3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และวันที่ 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเ  31  พฤษภาคม 2564
9 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อจัดซื้อ ธง สท กรอบพระบรมฉายาลักษณ์ ร.10 และกรอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2564
10 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตัวรับสัญญานอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2564
11 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2564
12 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2564
13 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2564
14 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้าย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2564
15 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้าย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2564
16 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดคมนียเขต และ โรงเรียนบ้านบางเนียง ระยะเวลา 2 เดือน (เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2564
17 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร เหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 11 แผ่น และ ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร จำนวน 2 แผ่น  31  พฤษภาคม 2564
18 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมารถแห่ ประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2564
19 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างผลิตสปอร์โฆษณาประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 1 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2564
20 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2564
21 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2564
22 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่1/2564 ประจำปีงบประมาณ 2564  31  พฤษภาคม 2564
23 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรดสแกนฝ่ามือ (Infrared Thermometer) พร้อมขาตั้ง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2564
24 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.24-004 สายวัดโคกสวย หมู่ที่ 1 บ้านหัวนอนวัด, หมู่ที่ 3 บ้านตีนวัด ตำบลโคกเจริญ ยาว 633 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ไม่มีไหล่ทาง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,165 ตารางเมตร องค์กา  31  พฤษภาคม 2564
25 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.24-004 สายวัดโคกสวย หมู่ที่ 1 บ้านหัวนอนวัด, หมู่ที่ 3 บ้านตีนวัด ตำบลโคกเจริญ ยาว 633 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ไม่มีไหล่ทาง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,165 ตารางเมตร องค์กา  31  พฤษภาคม 2564
26 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแบแม หมู่ที่ 4  31  พฤษภาคม 2564
27 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2564  31  พฤษภาคม 2564
28 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริประจำปีงบประมาณ 2564  31  พฤษภาคม 2564
29 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔  31  พฤษภาคม 2564
30 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) และภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔  31  พฤษภาคม 2564
31 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๖๒ ๐๐๕๔ (งานทะเบียนและบัตร) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2564
32 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 6  31  พฤษภาคม 2564
33 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2564
34 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะกลาง ภาคเรียนที่1/2564 ประจำปีงบประมาณ 2564  31  พฤษภาคม 2564
35 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ติดตั้งระบบไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(มอแกน)  31  พฤษภาคม 2564
36 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1/2564 และนมปิดภาคเรียน  31  พฤษภาคม 2564
37 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ก่อสร้างหอกระจายข่าว(ชนิดไร้สาย) จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๓ จุด หมู่ที่ ๑-๒๓ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร  31  พฤษภาคม 2564
38 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564  31  พฤษภาคม 2564
39 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างจ้างเหมาเต็นท์ จำนวน 2 หลัง ตกแต่งสวยงาม พร้อมพัดลมและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง, โต๊ะ,เก้าอี้ เพื่อเป็นจุดตรวจคัดกรองฯ พร้อมรื้อถอน โครงการป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2564
40 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เสี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2564
41 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน(สพฐ.) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตเทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2564
42 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) และภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔  31  พฤษภาคม 2564
43 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ รถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กข ๕๕๒๙ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๖-๐๐๐๓) จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2564
44 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อถังเก็บน้ำ ๕,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๓ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2564
45 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมเครื่องตบดิน หมายเลขครุภัณฑ์ ถส.๐๕๖-๕๐-๐๐๐๑ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2564
46 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ซื้อติดตั้งระบบไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(มอแกน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2564
47 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ วัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๗ รายการ  31  พฤษภาคม 2564
48 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในงานราชการกองข่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2564
49 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในงานราชการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และศูนย์เด็กเล็ก ทั้ง ๒ แห่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2564
50 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในงานราชการสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2564
51 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2564
52 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ่อมรถลำเลียงน้ำ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2564
53 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน (เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง) จำนวน ๕๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2564
54 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อโครงการอาหารเสริม (นม) เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กในวัยเรียน สำหรับประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2564
55 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บธ ๒๕๖๓ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๕๑-๐๐๐๑) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2564
56 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๕๐-๐๐๐๑) จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2564
57 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อหน้าดิน ขนาดรถ ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2564
58 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2564
59 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2564
60 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2564
61 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อมอบให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2564
62 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องเจาะกระดาษ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2564
63 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา), โรงเรียนอนุบาลบ้านเนินสำลี และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ตามโครงการเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2564
64 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2564
65 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร จ้างตรวจเช็คสภาพ,ซ่อมแซม /เปลี่ยนอะไหล่ในส่วนที่ชำรุด รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-8463 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2564
66 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร จ้างทำป้ายไวนิล เพื่อประชาสัมพันธ์การชำระภาษีและค่าธรรมเนียม พร้อมโครงไม้และติดตั้ง ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 6 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2564
67 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ป 0954 ชุมพร จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2564
68 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อธงและผ้าม้วน เพื่อใช้ในโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2564
69 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำไวนิล จำนวน 3 ผืน เพื่อใช้ในโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2564
70 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธงชาติและธงตราสัญลักษณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2564
71 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2564
72 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาผู้รับจ้างแทนผู้รับจ้างที่ลาออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2564
73 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2564
74 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานสาธารณูปโภค จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2564
75 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2564
76 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมานักจัดการงานทั่วไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2564
77 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตพื้นที่ตำบลลำพูน ประจำเดือน มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2564
78 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค ถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2564
79 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31  พฤษภาคม 2564
80 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2564
81 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2564
82 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 5 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2564
83 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม สำหรับเด็กนักเรียนปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2564
84 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2564
85 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาผู้รับจ้างแทนผู้รับจ้างที่ลาออก (ผู้รับจ้างเก็บขนขยะมูลฝอย) ท้ายรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2564
86 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายไวนิล (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2564
87 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2564
88 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2564
89 องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2564
90 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สำหรับนักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2564
91 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. อำเภอพระแสง ประจำเดือนมิถุนายน 64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2564
92 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณรอบสระน้ำและสถานที่สูบน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2564
93 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อถังรองรับมูลฝอย จำนวน ๑๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2564
94 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี จ้างซ่อมแซมและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน ๙๙ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2564
95 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษ เอ ๔ ๘๐ แกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2564
96 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล (บ้านติงไหร) หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2564
97 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างประกอบอาหารจำนวน ๒ รายการ ตามโครงการส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธีประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2564
98 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 1691 ประจวบคีรีขันธ์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2564
99 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2564
100 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 25564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2564
101 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ฉีดวัคซีนโควิด 19 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2564
102 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลบางหมาก จำนวน 3 ศูนย์ และโรงเรียนสังกัด สพฐ.เขตเทศบาลตำบลบางหมาก จำนวน 4 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2564
103 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุอื่นๆ กรวยจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2564
104 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาเช่าเต้นท์โค้งขนาดใหญ่ จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2564
105 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) และภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2564
106 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน (มอก.) จำนวน 2 ตู้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2564
107 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อโคมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาเซลล์) จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2564
108 เทศบาลตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อยางรถยนต์ ทะเบียน ๘๐-๙๘๑๔ พัทลุง (รถขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2564
109 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2564
110 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาตัดหญ้าสนามโรงเรียนบ้านโคกเจริญ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2564
111 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนเสาธง จำนวน 3 ศูนย์และสำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)จำนวน 3 โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2564
112 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา จ้างเหมางานปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำตลาดธารโต ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2564
113 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อเครื่องสูบน้ำระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2564
114 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขง-2971 ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-61-0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2564
115 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถบดสั่นสะเทือน ทะเบียน ถข ๔๘ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๑-๕๑-๐๐๐๑) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2564
116 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาตัดหญ้าสนามโรงเรียนบ้านโคกเจริญและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2564
117 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้ออาหารเสริม (นม) ของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในเขตพื้นที่่ตำบลเขาทอง จำนวน ๓ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2564
118 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก (โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์น  31  พฤษภาคม 2564
119 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2564
120 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2564
121 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2564
122 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2564
123 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ (สังกะสี) จำนวน 1 รายการ ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2564
124 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2564
125 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรดสแกนฝ่ามือ (Infrared Thermometer) พร้อมขาตั้ง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2564
126 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2564
127 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2564
128 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการอบรม จำนวน ๒ รายการตามโครงการส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2564
129 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมระบบประปา หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยต่อน้อย ต.ไม้ฝาด หมายเลขทะเบียนคุม ๑๐๔-๕๙-๐๐๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2564
130 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2564
131 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ กองช่าง  31  พฤษภาคม 2564
132 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรดสแกนฝ่ามือ (Infrared Thermometer) พร้อมขาตั้ง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2564
133 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการตามโครงการส่งเสริมการใช้สมุนไพรในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  31  พฤษภาคม 2564
134 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 82-0184 ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ 003-48-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2564
135 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2564
136 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดโครงการจัดงานวันสำคัญและงานรัฐพิธี ฯ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2564
137 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดโครงการจัดงานวันสำคัญและงานรัฐพิธี ฯ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2564
138 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขุนอินทร์ หมู่ที่ 5 สำหรับดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2564
139 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถังขยะพลาสติก ความจุ ขนาด 200 ลิตร จำนวน ๑๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2564
140 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน ๖ แห่ง (ไตรมาสที่ ๓) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2564
141 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถบดสั่นสะเทือน ทะเบียน ถข ๔๘ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๑-๕๑-๐๐๐๑) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2564
142 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถบดสั่นสะเทือน ทะเบียน ถข ๔๘ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๑-๕๑-๐๐๐๑) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2564
143 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง กรณีสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2564
144 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์หมายเลขทะเบียน กธ ๑๗๐ ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2564
145 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามโครงการจัดซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค (ถุงยังชีพ ) สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19 ) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2564
146 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับโรงเรียนสังกัด สำนักงานประถมศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ)ในเขตเทศบาลตำบลช้างซ้าย (โรงเรียน จำนวน 6 โรงเรียน เด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษาปีที่ 1- 6) สำหรับดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจ  28  พฤษภาคม 2564
147 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลรณรงค์ฉีดวัคซีนโควิค - ๑๙ พร้อมโครงไม้รองไม้กระดานติดตั้งเป็นรถแห่ ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๐ เมตร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2564
148 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร มอเตอร์ปั๊มน้ำ ๕๐ HP ๒P ๓๘๐V จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2564
149 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์หมายเลขทะเบียน กธ ๑๗๐ ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2564
150 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์หมายเลขทะเบียน กธ ๑๗๐ ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2564
151 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค (ข้าวสาร ) ตามโครงการจัดซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค (ถุงยังชีพ) เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2564
152 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค ตามโครงการจัดซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค (ถุงยังชีพ) เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2564
153 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อท่อ คสล.ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔๘ ท่อน , ท่อ คสล.ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน หมู่ที่ ๘,๑๔,๒๒ ตำบลรับร่อ จำนวน ๕ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2564
154 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2564
155 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมเจ็ทสกี รหัสครุภัณฑ์ 019640001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2564
156 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ Fuji Xerox CM ๓๐๕ D โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2564
157 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารเสริม (นม) โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2564
158 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมถนนสายสามแยกหัวคลอง - หินตามช้าง - เชาช่องกบ (นศ.ถ ๖๗-๐๑๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2564
159 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน (เครื่องพ่นยุง) หมายเลขครุภัณฑ์ 054-60-0012 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2564
160 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนดินถูกรังสายหน้าโรงเรียนบ้านยือริง - คลองตันหยง หมู่ที่ 4 โดยวิธีคัดเลือก  28  พฤษภาคม 2564
161 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2564
162 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงเซ้ง หมู่ที่ ๙ บ้านบ่อพระ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2564
163 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายไวนิล กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2564
164 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยโรงเรียนยูงทอง หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2564
165 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างทำวารสารเทศบาลเมืองตากใบ ปี ๒๕๖๔ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2564
166 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดโครงการจัดงานวันสำคัญและงานรัฐพิธี ฯ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2564
167 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อเคียวเซร่า รุ่น KM-๒๐๓๕ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗ ๕๑ ๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2564
168 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2564
169 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-8844 กบ. (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2564
170 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2564
171 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2564
172 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2564
173 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาตกแต่งสถานที่บริเวณอาคารสำนักงาน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2564
174 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2564
175 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาขุดวางแนวท่อเมนระบบประปา หมู่ที่ ๒ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2564
176 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง จ้างจ้างเหมาขุดวางแนวท่อเมนระบบประปา หมู่ที่ ๒ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2564
177 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการต่อเติมรั้วพร้อมป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขรบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2564
178 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง จ้างทำตะแกรงเหล็กเตาเผาขยะ เทศบาลตำบลหงาว จำนวน 1 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2564
179 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางดี สำหรับดำเนินการโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2564
180 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลบางหมาก จำนวน 3 ศูนย์ และโรงเรียนสังกัด สพฐ.เขตเทศบาลตำบลบางหมาก จำนวน 4 โรงเรียน สำหรับดำเนินการโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและ  28  พฤษภาคม 2564
181 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2564
182 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างป้าย (อะคลิลิค) บ้านผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2564
183 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2564
184 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมเครื่องมิกเซอร์ระบบขยายเสียง (ห้องประชุม) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2564
185 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ซื้อซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ ๑๐  28  พฤษภาคม 2564
186 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 7 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2564
187 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อหมึก Toner Fujixerox CT๒๐๒๓๓๐ จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2564
188 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2564
189 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2564
190 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด ๓ แรงม้า ๑ เฟส จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2564
191 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านนายโกวิทย์ หมู่ที่ 12 ตำบลขนอม  28  พฤษภาคม 2564
192 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการจัดตั้งสถานที่เพื่อสังเกตอาการ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตำบลคลองปราบ เพิ่มเติม จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2564
193 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อผลิตภัณฑ์นม ชนิด ยู เอช ที โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๔ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2564
194 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อผลิตภัณฑ์นม ชนิด ยู เอช ที โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯ สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน ๖ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2564
195 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมฝาผนัง  28  พฤษภาคม 2564
196 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างเหมารถแห่และผลิตสปอร์ตประชาสัมพันธ์ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2564
197 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา ซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้สถานศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2564
198 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2564
199 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2564
200 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ จำนวน ๕ แห่ง (ปิดภาคเรียนกรณีพิเศษ ๑๗ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2564
201 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2564
202 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาขุดวางแนวท่อเมนระบบประปา หมู่ที่ ๒ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2564
203 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อตู้ควบคุมไฟฟ้า ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2564
204 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบีน 80-4795 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2564
205 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาล (ซับเมอร์ส) ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2564
206 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2564
207 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุในการสาธิตการทำผลิตภัณฑ์น้ำมันเหลือง,ยาสมุนไพรแก้โรคนิ่ว ไส้เลื่อน ฯลฯ จำนวน ๙ รายการตามโครงการส่งเสริมการใช้สมุนไพรในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2564
208 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากคู หมู่ที่ 1 สำหรับโครงการเยียวยาเกษตรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2564
209 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนประจำปี งบประมาณ 2564 ตามหนังสือ ด่วนที่สุด มท.0816.2/ว.979 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2564
210 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล (บ้านหลังเกาะ) หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2564
211 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2564
212 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2564
213 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสปก.-บ้านตีน หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยลึก ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร เทศบา  28  พฤษภาคม 2564
214 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร อาหารเสริม (นม) ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯ  28  พฤษภาคม 2564
215 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2564
216 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๗๐๐ โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2564
217 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง (สำนักปลัด) หมายเลขทะเบียน กข 2323 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2564
218 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤษภาคม 2564
219 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2564
220 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2564
221 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2564
222 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการติดฟิล์มกรองแสง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2564
223 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัดสุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2564
224 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-4889 กบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2564
225 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2564
226 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อเปลี่ยนยางรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-4889 กบ. (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2564
227 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายไวนิลโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2564
228 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2564
229 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2564
230 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชุมชนหนองหว้า หมู่ที่ 1(ช่วงที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  พฤษภาคม 2564
231 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลายแพงพัฒนา-ซอยริยาพันธ์ หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  พฤษภาคม 2564
232 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2564
233 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างค่าเปลี่ยนยางรถกระเช้า ขนาด 130 แรงม้า ทะเบียน 80 - 5010 นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2564
234 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2564
235 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ ๔๒๐ ๕๗ ๐๐๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2564
236 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2564
237 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ วัสดุก่อสร้างและประปา  27  พฤษภาคม 2564
238 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2564
239 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2564
240 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2564
241 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อการจัดซื้อผลิตภัณฑ์นมตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2564
242 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อการจัดซื้อผลิตภัณฑ์นมตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2564
243 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกดีเซล 4 ตัน 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 80-6301 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2564
244 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2564
245 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2564
246 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2564
247 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2564
248 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9 เมตร หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2564
249 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ของ ศพด.ในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 2 แห่ง ตามโครงการเยียวยาเกษตรฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2564
250 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุการเกษตร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2564
251 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  พฤษภาคม 2564
252 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ สำหรับใช้ในโครงการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ตำบลเขาดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2564
253 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2564
254 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ของ ศพด.ในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 2 แห่ง ตามโครงการเยียวยาเกษตรฯ  27  พฤษภาคม 2564
255 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุ อุปโภค ในการเตรียมสถานที่กักกัน เพื่อผลตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2564
256 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงจำนวน 100 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2564
257 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารเสริม (นม) ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม (โรงเรียนบ้านส้อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2564
258 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก จำนวน 49.50 ตัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2564
259 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการทำตรายาง ของกองคลัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2564
260 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุตามโครงการควบคุมระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชิงรุกระดับครัวเรือน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2564
261 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อผลิตภัณฑ์นม ชนิด ยู เอช ที ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นมของตำบลป่าร่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2564
262 องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ภาคใต้ ตรัง ซื้อตามโครงการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในพื้นที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2564
263 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดนมยู.เอช.ที จำนวน 4,560 กล่องๆ ละ 7.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2564
264 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนสำหรับดำเนินโครงการเยียวยาเกษตรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2564
265 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องเรือ 40 แรง  27  พฤษภาคม 2564
266 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/LED โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2564
267 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค (รถกระเช้าไฟฟ้า) หมายเลขทะเบียน 80-6185 พังงา  27  พฤษภาคม 2564
268 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2564
269 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2564
270 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อแบตเตอรี่สำหรับรถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน นข 778 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2564
271 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ  27  พฤษภาคม 2564
272 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-56-0013 และ 420-56-0014 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2564
273 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย ๕/๑๒ (ข้างร้านจงอลูมิเนียม ถึง ที่ดินนายสมาน พวงมาลา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2564
274 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารเสริม(นม) โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2564
275 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกดีเซล 4 ตัน 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 80-6301 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2564
276 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมตู้สาขาโทรศัพท์ หมายเลขครุภัณฑ์ 967-58-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2564
277 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำสายหลังมัสยิดอัลยาตุลอิสซานียะห์ ชุมชนภัทรภักดี โดยวิธีคัดเลือก  27  พฤษภาคม 2564
278 องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างกำแพงสาธารณะ หมู่ที่ 4(บ้านบาโงกาเสาะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2564
279 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาบาดาล ขนาด 12.00 ลบ.ม. พร้อมถังกรองสนิมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านอินทนิลงาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  พฤษภาคม 2564
280 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารเสริม (นม) ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงสระ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2564
281 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2564
282 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารเสริม (นม) ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม (โรงเรียนวัดคลองตาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2564
283 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารเสริม(นม) โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเคียนซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2564
284 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างทำป้ายไวนิลเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2564
285 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2564
286 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีการศึกษา 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2564
287 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2564
288 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2564
289 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2564
290 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2564
291 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาตัดหญ้าสนามโรงเรียนบ้านโคกเจริญและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2564
292 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2564
293 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาเช่ารถแห่ประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤษภาคม - ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑๕ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2564
294 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2564
295 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บง 7225 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2564
296 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอยชนิด 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 80-7265 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2564
297 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2564
298 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาซักรีดผ้าปูโต๊ะชุดใหญ่ห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2564
299 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 5 แห่ง เพื่อให้เด็กนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ได้รับผลิตภัณฑ์นม ชนิด ยู เอส ที ที่บรรจุในกล่องนมโรงเรียน ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยง  27  พฤษภาคม 2564
300 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2564
301 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2564
302 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2564
303 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล วัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ  27  พฤษภาคม 2564
304 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ ของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2564
305 เทศบาลตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์มาตรการการป้องกันโรคโควิด-๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2564
306 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ จำนวน ๕ แห่ง (ปิดภาคเรียนกรณีพิเศษ ๑๗ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2564
307 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ จำนวน ๕ แห่ง (ปิดภาคเรียนกรณีพิเศษ ๑๗ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2564
308 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องเรือ 40 แรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2564
309 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2564
310 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น จำนวน 1 หลัง) ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2564
311 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ (สังกะสี) จำนวน 1 รายการ ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2564
312 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนฉีดวัคชีนโควิด-๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2564
313 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  พฤษภาคม 2564
314 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง โครงการจัดซื้อน้ำมัน กองช่าง (ประจำเดือนพฤษภาคม 2564)  27  พฤษภาคม 2564
315 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง โครงการจัดซื้อน้ำมัน สำนักปลัด ประจำเดือนเมษายน 2564 กองช่าง  27  พฤษภาคม 2564
316 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง โครงจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนเมษายน 2564  27  พฤษภาคม 2564
317 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง โครงการติดตั้งไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9 เมตร หมู่ที่ 2  27  พฤษภาคม 2564
318 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ พื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2564
319 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน ๑ คัน  27  พฤษภาคม 2564
320 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักงานปลัด) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2564
321 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2564
322 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2564
323 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมวิทยุสื่อสารของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2564
324 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2564
325 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน ๑ คัน  27  พฤษภาคม 2564
326 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2564
327 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา อาหารเสริม(นม)โรงเรียน  27  พฤษภาคม 2564
328 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ (สังกะสี) จำนวน 1 รายการ ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2564
329 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการทำตรายาง ของกองคลัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2564
330 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ประกวดราคาซื้อรถยนต์ดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  พฤษภาคม 2564
331 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านท่านางพรหม ตำบลควนขนุน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  พฤษภาคม 2564
332 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อการจัดซื้อผลิตภัณฑ์นมตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2564
333 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จัดซื้ออาหารเสริม (นม)  27  พฤษภาคม 2564
334 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุอื่นๆ ถุงยังชีพ จำนวน 20 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2564
335 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการวางท่อลอดเหลี่ยมหล่อสำเร็จถนน สายทางช้าง - แม่เตย หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2564
336 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  พฤษภาคม 2564
337 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง งานกิจการประปา (สารส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2564
338 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง โครงการจัดซื้อน้ำมัน สำนักปลัด (ประจำเดือนพฤษภาคม 2564)  27  พฤษภาคม 2564
339 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  พฤษภาคม 2564
340 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ทะเบียน บธ ๔๓๔ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2564
341 องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกะลาพอ-จะเฆ่ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2564
342 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2564
343 องค์การบริหารส่วนตำบลดอน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์การฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2564
344 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างอัดสปอร์ต ประชาสัมพันธ์การให้บริการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2564
345 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน(กองคลัง)  25  พฤษภาคม 2564
346 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อแจกจ่ายผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลท่าฉาง จำนวน 7 รายการ  25  พฤษภาคม 2564
347 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง อาหารเสริม (นม) เทอม 2 ปีการศึกษา พ.ศ. 2563 งบประมาณ พ.ศ. 2564  25  พฤษภาคม 2564
348 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง อาหารเสริม (นม) ตามประกาศคณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนเพื่อให้เด็กนักเรียนระดับชั้นก่อนประถมศึกษาถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ตามโครงการเยียวยาเกษตรกร คนละ 24 กล่อง  25  พฤษภาคม 2564
349 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 6 แห่ง โครงการเยียวยาเกษตรกรฯ  25  พฤษภาคม 2564
350 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  พฤษภาคม 2564
351 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2564
352 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2564
353 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข-5612 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2564
354 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง วัสดุอื่น ๆ (วัสดุประปา) จำนวน ๖ รายการ (สำนักงานปลัด)  25  พฤษภาคม 2564
355 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2564
356 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2564
357 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการเปลี่ยนชุดแคปทิ้วบ์เครื่องปรับอากาศห้องนายกเทศมนตรีตำบลกระบี่น้อย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2564
358 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการซักรีดผ้าคลุมโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2564
359 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กค-5037 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2564
360 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2564
361 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บธ ๒๕๖๓ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๕๑-๐๐๐๑) จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2564
362 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2564
363 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง ซื้ออาหารเสริม (นม) ตามประกาศคณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนเพื่อให้เด็กนักเรียนระดับชั้นก่อนประถมศึกษาถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ตามโครงการเยียวยาเกษตรกร คนละ 24 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2564
364 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนสายบ้านท้องตม หมู่ที่ 1 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2564
365 องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ภาคใต้ พังงา ซื้อถังน้ำฝาปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2564
366 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2564
367 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2564
368 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด ๓ แรงม้า ของระบบประปาหมู่บ้าน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2564
369 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายชาติชาย หมู่ที่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  พฤษภาคม 2564
370 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างปรับปรุงท่อประปาบ้านอีแบ้ โดยวางท่อพร้อมฝังกลบท่อ PE 100 PN8 เส้นผ่าศูนย์กลาง ๙๐ มม. ระยะทาง ๑,๓๐๐ เมตร และเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖๓ มม. ระยะทาง ๒,๐๐๐ เมตร หมู่ที่ ๔ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2564
371 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายไวนิลเพืื่อประชาสัมพันธ์สถานที่กักตัวในพื้นที่ตำบลป่าร่อน จำนวน 3 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2564
372 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 6 แห่ง โครงการเยียวยาเกษตรกรฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2564
373 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อมอบให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2564
374 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน อบต.คลองไทร ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2564
375 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยมัสยิดบ้านร่าหมาด (ช่วงสุดท้าย) หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่(รายละเอียด แบบรูปรายการ ตามแบบแปลนที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  พฤษภาคม 2564
376 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2564
377 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย ๘/๕ (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ถึง หน้าบ้านนายช้อย เปลี่ยนสมบัติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2564
378 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้อโครงการจัดซื้อถังขยะ ประจำปี 2564 จำนวน 200 ใบ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2564
379 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2564
380 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาจัดทำป้ายสัญลักษณ์ห้องน้ำชาย,หญิง สติ๊กเกอร์ติดเลขครุภัณฑ์พร้อมตรา อบต. และสติ๊กเกอร์ติดแผ่นอะคริลิกพร้อมเข้ากรอบอะลูมิเนียม จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2564
381 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง(ทะเบียน บง-9807 กระบี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2564
382 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 5 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2564
383 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2564
384 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2564
385 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2564
386 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำมู่ลี่ไม้ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2564
387 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ ซื้อปั๊มน้ำแบบจุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2564
388 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2564
389 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อแจกจ่ายผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลท่าฉาง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2564
390 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนสำหรับดำเนินโครงการเยียวยาเกษตรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม  25  พฤษภาคม 2564
391 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2564
392 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ Toner Fujixerox CT ๒๐๒๓๓๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2564
393 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตรเครื่องปั๊มน้ำแบบมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๓ แรงม้า และ ๕ แรงม้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2564
394 องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2564
395 องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลในเตา จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2564
396 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อซื้อวัสดุปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ รายเด็กหญิงพาขวัญ เมืองนอน บ้านเลขที่ ๕๕/๕ หมู่ที่ ๔ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2564
397 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2564
398 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2564
399 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2564
400 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2564
401 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมตรวจสภาพตามระยะบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท - 7051 สุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2564
402 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านจาเละ หมู่ที่ 4 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2564
403 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ ยี่ห้อ STHIL หมายเลขครุภัณฑ์ บม.068-54-0001 และหมายเลขครุภัณฑ์ บม.068-58-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2564
404 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างปรับปรุงระบบประปาแหล่งน้ำดิบโดยติดตั้งมอเตอร์สูบน้ำพร้อมท่อเมนต์ หมู่ที่ 2 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2564
405 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารสำหรับโครงการจัดตั้งสถานที่กักกันโรค (Local Quarantine) เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระดับพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านใต้ (เบิกจ่ายจริงตามจำนวนผู้เข้าข่ายติดเชื้อ ผู้ต้องเฝ้าระวังอาการที่เข้าพักในเขตเทศบาลตำบลบ้านใต้ ตามคว  25  พฤษภาคม 2564
406 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2564
407 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซ่อมเครื่องปริ้นเตอรฺ์ของส่วนการคลัง หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-0027  25  พฤษภาคม 2564
408 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2564
409 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2564
410 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2564
411 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อหนังสือนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2564
412 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ ซื้อปั๊มน้ำแบบจุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2564
413 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธฺ์เรียง ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2564
414 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาฯ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2564
415 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2564
416 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  25  พฤษภาคม 2564
417 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ทะเบียน บธ ๔๓๔ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2564
418 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ ยี่ห้อ STHIL หมายเลขครุภัณฑ์ บม.068-54-0001 และหมายเลขครุภัณฑ์ บม.068-58-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2564
419 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ของ รพ.สต.สมอทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2564
420 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2564
421 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองโสด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2564
422 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามหนังสือ ด่วนที่สุด มท.0816.2/ว.979 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2564
423 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนประจำปี งบประมาณ 2564 ตามหนังสือ ด่วนที่สุด มท.0816.2/ว.979 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2564
424 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักปลัด ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2564
425 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ ซื้อปั๊มน้ำแบบจุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2564
426 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2564
427 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2564
428 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ทะเบียน บธ ๔๓๔ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2564
429 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯบริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2564
430 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองคลัง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2564
431 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองช่าง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2564
432 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุโขทัย หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2564
433 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์ครบชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2564
434 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ถนนสายร่วมใจพัฒนา ๙ ขนาด ๒.๗๐x๒.๗๐ เมตร ชนิด ๓ ช่อง ยาว ๘.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๑๐ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  พฤษภาคม 2564
435 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2564
436 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนประจำปี งบประมาณ 2564 ตามหนังสือ ด่วนที่สุด มท.0816.2/ว.979 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2564
437 เทศบาลตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อเครื่องวัดอุณภูมิศรีษะและข้อมือแบบอัตโนมัติ พร้อมขาตั้ง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2564
438 เทศบาลตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ ชนิดถุงเติม และหน้ากากอนามัย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2564
439 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาจัดทำฝาตะแกรงเหล็กปิดบ่อพัก (ทางระบายน้ำ) ในซอยท่าเทียบเรือ(แพปลา) หมู่ที่ 3 ตำบลคุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2564
440 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2564
441 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อถุงยังชีพ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2564
442 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2564
443 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง ซื้อจัดซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค (ไข่ไก่) ตามโครงการจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค ( ถุงยังชีพ ) เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2564
444 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้างระบบประปาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2564
445 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพาน หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  พฤษภาคม 2564
446 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  พฤษภาคม 2564
447 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2564
448 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อหนังสือนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2564
449 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธฺ์เรียง ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2564
450 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจรัสศรี หมู่ที่ 5 บ้านหินเหิน ต.แสงอรุณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  พฤษภาคม 2564
451 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจรัสศรี หมู่ที่ 5 บ้านหินเหิน ต.แสงอรุณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  พฤษภาคม 2564
452 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี การจัดซื้อผลิตภัณฑ์นมตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนม  25  พฤษภาคม 2564
453 เทศบาลตำบลบางสวรรค์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อทราย/หิน พร้อมเปลี่ยนภายในถังกรองน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2564
454 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2564
455 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก (โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์น  25  พฤษภาคม 2564
456 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร sharp Ar ๖๑๓๑n โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2564
457 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2564
458 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร ซื้อนมกล่อง ยู เอช ที จำนวน 11,050 กล่อง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 สำหรับโรงเรียน จำนวน 4 โรง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2564
459 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด - 19 จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2564
460 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก (โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์น  25  พฤษภาคม 2564
461 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาโครงการขุดลอกขยะและปรับแต่งพื้นที่บ่อขยะ ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2564
462 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี จ้างซ่อมแซมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน ๘๒-๘๙๐๒ ราชบุรี ตามรายการที่ชำรุดเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2564
463 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2564
464 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กองช่าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2564
465 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาป้ายไวนิล (สำนักงานปลัด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2564
466 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2564
467 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2564
468 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายางชื่อพร้อมตำแหน่ง) จำนวน 1 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2564
469 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายางชื่อพร้อมตำแหน่ง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2564
470 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการซ่อมแซมคอสะพานถนนสายหารเทา-หารกง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2564
471 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2564
472 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2564
473 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2564
474 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2564
475 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายไวนิลโครงการการธนาคารขยะ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2564
476 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์ป้องกันโควิด - 19 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2564
477 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารเสริม (นม) แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบดำเนินการ หมวดค่าวัสดุ ประเภทอาหารเสริม (นม) ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2564
478 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2564
479 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2564
480 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อสเปรย์แอลกอฮอล์ ขนาด ๑๐๐ มล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2564
481 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2564
482 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2564
483 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) จำนวน 1 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2564
484 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ซื้อโครงการซื้อวัสดุดินลูกรังซ่อมแซมถนนเทศบาลตำบลหารเทา หมู่ที่ 1,4,8,10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2564
485 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๑๔๗๒ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๒-๕๙-๐๐๐๒) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2564
486 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2564
487 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อนม ยู.เอส.ที โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม จำนวน 24 กล่อง/คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2564
488 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2564
489 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2564
490 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อสารส้มและคลอรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2564
491 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างรถบรรทุกเคลื่อนย้ายรถขุดตีนตะขาบ จำนวน ๑ ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2564
492 องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างกำแพงสาธารณะ หมู่ที่ 1(บ้านเปียะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2564
493 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉ - ๒๔๕๑ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2564
494 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2564
495 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง จ้างซักผ้าม้วน ผ้าคลุมเก้าอี้ และผ้าปูโต๊ะ พร้อมรีด จำนวน 1 งาน รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2564
496 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โต๊ะพร้อมเก้าอี้ จำนวน 9 ชุด (สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าคลอง) องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2564
497 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2564
498 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2564
499 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจ้างเหมาเครื่องปรับอากาศเครื่องปรับอากาศภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2564
500 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2564
501 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2564
502 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางล้อรถบรรทุกขยะหกล้อแบบอัดท้าย ขนาด ML700 R16 AGILS จำนวน 6 เส้น (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2564
503 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์รถบรรทุก ขนาด 6 ล้อ ทะเบียน 81-1165 กระบี่ หมายเลขครุภัณฑ์ 005-62-0005 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2564
504 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยเขาหน้าแดง หมู่ที่ ๓ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2564
505 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุอื่น จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2564
506 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ราย นางพร้อย เสมรอด ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2564
507 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุเตรียมสถานที่ทำโครงการจัดตั้งสถานที่เพื่อสังเกตอาการ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตำบลคลองปราบ เพิ่มเติม จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2564
508 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2564
509 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2564
510 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๘๕๐ พัทลุง รหัสครุภัณฑ์ ๐๑๒ ๕๗ ๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2564
511 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2564
512 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้า รหัสครุภัณฑ์ ๔๙๗-๖๑-๐๐๐๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2564
513 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2564
514 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อซื้อพัสดุก่อสร้าง ของ ศพด.บ้านเนินสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2564
515 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2564
516 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้ออาหารเสริม (นม) ของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในเขตพื้นที่่ตำบลเขาทอง จำนวน ๓ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2564
517 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ภาคกลาง อ่างทอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 26 รายการ (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2564
518 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ปั้มสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2564
519 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เปลี่ยนยางล้อหลัง (ซ้าย-ขวา) จำนวน 4 เส้น ของรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-3123 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2564
520 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์และป้ายสติ๊กเกอร์โฟมบอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2564
521 เทศบาลตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2564
522 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2564
523 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 006-51-0001 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2564
524 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2564
525 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างโครงการซ่อมแซมรั้วพร้อมทาสีรั้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสำราญ ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2564
526 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทไมโครโฟนตั้งโต๊ะและขาตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2564
527 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการป้องกันควบคุมไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพื่อใช้ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2564
528 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2564
529 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ (นางเรี่ยม พลเยี่ยม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2564
530 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร จ้างทำฐานไม้รองโต๊ะ+เก้าอี้ประธานสภาเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2564
531 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2564
532 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเกษตรโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2564
533 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2564
534 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2564
535 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กพ-4613 ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-55-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2564
536 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2564
537 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาค่าซักผ้าม่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2564
538 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2564
539 ซื้อวัสดุสนาม เพื่อติดตั้ง ณ ด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกัด เพื่อคัดกรองและค้นหาเชิงรุกเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ประจำตำบลวังประจัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2564
540 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าจอด หมู่ที่ ๓ - คลองธง หมู่ที่ ๒ ตำบลควนทอง  24  พฤษภาคม 2564
541 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (CPU) หมายเลขครุภัณฑ์ 416-58-0042/1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2564
542 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2564
543 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเสา  24  พฤษภาคม 2564
544 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี นม ยู.เอส.ที โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม จำนวน 24 กล่อง/คน  24  พฤษภาคม 2564
545 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ถนนสายร่วมใจพัฒนา ๙ ขนาด ๒.๗๐x๒.๗๐ เมตร ชนิด ๓ ช่อง ยาว ๘.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๑๐ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร  24  พฤษภาคม 2564
546 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้ออาหารเสริม(นม) ชนิดถุง สำหรับศูนย์เด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลคุระ (ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2564
547 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบดำเนินการ หมวดค่าวัสดุ ประเภทอาหารเสริม (นม) ครั้งที่ 1  24  พฤษภาคม 2564
548 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจรัสศรี หมู่ที่ 5 บ้านหินเหิน ต.แสงอรุณ  24  พฤษภาคม 2564
549 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ จำนวน ๕ แห่ง (ปิดภาคเรียนกรณีพิเศษ ๑๗ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2564
550 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ จ้างต่อสัญญาจ้างดูแลเว็ปไซต์รายปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2564
551 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างแบ็คโฮเล็กซ่อมแซมและวางท่อประปา หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2564
552 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2564
553 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศห้องประชุมและล้างเครื่องปรับอากาศตามระยะเวลาการใช้งาน จำนวน 5 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2564
554 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมซ่อมแซมไหล่ทาง หมู่ที่ 7 ต.คลองพา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2564
555 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์ครบชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2564
556 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2564
557 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาจัดทำป้ายมาตรการป้องกันการระบาดโควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2564
558 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2564
559 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2564
560 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2564
561 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างทำตรายาง จำนวน ๑๒ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2564
562 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2564
563 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุบำรุงรักษาและซ่อมแซม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคึกคัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2564
564 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุบำรุงรักษาและซ่อมแซม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคึกคัก (สมาร์ทบอร์ด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2564
565 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุบำรุงรักษาและซ่อมแซม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคึกคัก (วัสดุไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2564
566 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อถังขยะพลาสติกทรงกลม ขนาด 200 ลิตร จำนวน 60 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2564
567 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2564
568 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการล้างทำความสะอาดและเปลี่ยนน้ำยาเครื่องปรับอากาศประจำศูนย์กู้ชีพเทศบาลตำบลพรุพี หมายเลขครุภัณฑ์ 420-55-0015 จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2564
569 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2564
570 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อการดาษ ขนาด A4/80 แกรม จำนวน 50 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2564
571 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างปรับปรุงและฝังกลบบ่อขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลสะพลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2564
572 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ่อมแซมระบบสูบน้ำหอถังประปา หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2564
573 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อสารส้มเพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2564
574 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2564
575 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข 392 ระนอง จำนวน 1 งาน รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2564
576 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ (สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2564
577 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2564
578 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเปลี่ยนอะไหล่พร้อมตรวจเช็คสภาพรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2564
579 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2564
580 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เช่าสถานที่เอกชนเพื่อใช้เป็นสถานที่กักกัน (Local Quarantine) ผู้สัมผัสเชื้อเสี่ยงสูง ในพื้นที่ตำ่บลไทรโสภา เป็นรายเดือน จำนวน 5 ห่้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2564
581 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2564
582 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุ (โครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2564
583 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2564
584 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2564
585 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุประปา (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลรับร่อ) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2564
586 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมปลุกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปี 2564 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2564
587 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางภายในตำบลควนขนุน หมู่ที่ 1,4,5,7,8,9,10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2564
588 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๒ ป้าย (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2564
589 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก จำนวน 3 เครื่อง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าร่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2564
590 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2564
591 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2564
592 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการประชาสัมพันธ์และรณรงค์การลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2564
593 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างโครงการขยายเขตประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสำราญ หมู่ที่ 1 ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2564
594 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (ค่าหนังสือเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2564
595 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อกรวยจราจร ชนิดสะท้อนแสง สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2564
596 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง (เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย) จำนวน 2 รายการ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2564
597 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2564
598 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร จ้างตรวจเช็คระยะพร้อมซ่อมบำรุง(รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บธ 4011 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2564
599 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อม/เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศสำนักงาน จำนวน 6 เครื่อง(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2564
600 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องอุปโภค (ถุงยังชีพ) เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลสินปุน กรณีรับผลกระทบจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด ? 19) จำนวน 51 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2564
601 องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ให้แก่ผู้พิการราย นายสุรเดช วงศ์สุวรรณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2564
602 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2564
603 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างสำรวจสุนัขและแมว ในพื้นที่ตำบลครน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2564
604 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2564
605 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการจ้างเหมาบริการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2564
606 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน สายหลังโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 4 บ้านหัวทุ่ง ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2564
607 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๖-๐๐๓๔ ของกองการศึกษา จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2564
608 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการซ่อมแซมระบบท่อประปาบ้านคลองหาเหนือ ซอยกลัวเมียและสายปลายธารฯ-กอบแก้ว หมู่ที่ ๓ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2564
609 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนางหนับ หมู่ที่ 3  21  พฤษภาคม 2564
610 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายพรหมบังเกิด(ช่วงที่ 2 ) ม.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2564
611 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บท9226 กระบี่ (หมายเลขครุภัณฑ์ 003-52-0001) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2564
612 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2564
613 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ hp หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖๖๒๐๐๙๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2564
614 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์วันเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาครบรอบ ๔๒ พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2564
615 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างขุดลอกคลองกำจัดวัชพืชบริเวณฝายน้ำล้นคลองห้วยหินเหลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2564
616 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์ครบชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2564
617 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารสำหรับโครงการจัดตั้งสถานที่กักกันโรค (Local Quarantine) เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระดับพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านใต้ (เบิกจ่ายจริงตามจำนวนผู้เข้าข่ายติดเชื้อ ผู้ต้องเฝ้าระวังอาการที่เข้าพักในเขตเทศบาลตำบลบ้านใต้ ตามคว  21  พฤษภาคม 2564
618 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๐๐๕๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2564
619 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2564
620 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อซ่อมไฟฟ้าสาธารณะในส่วนที่ชำรุด หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร จำนวน ๗๙ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2564
621 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวังหยี หมู่ที่ 3 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  พฤษภาคม 2564
622 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวังหยี หมู่ที่ 3 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  พฤษภาคม 2564
623 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างซ่อมแซม เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ hp หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖๕๙๐๐๕๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2564
624 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2564
625 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา จ้างซ่อมบำรุงและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข-๓๓๒๐ ยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2564
626 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2564
627 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อชุดปั๊มน้ำบาดาลพร้อมอุปกรณ์ตู้ควบคุมเพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2564
628 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2564
629 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างซ่อม/เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คระบบแอร์รถยนต์ หมายเลขทะเบียน บฉ ๖๐๕๑ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2564
630 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมสร้างถนนคสล.สายนาปะท่า ม.11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2564
631 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2564
632 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID -๑๙ ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2564
633 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับกองช่าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2564
634 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเปลี่ยนอะไหล่พร้อมตรวจเช็คสภาพรถบรรทุกขยะ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2564
635 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2564
636 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร ซื้อยางรถยนต์ เพื่อใช้กับรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บบ 2463 ชุมพร จำนวน 6 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2564
637 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค ๔๐๕๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2564
638 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับผู้ที่ต้องกักตัว สถานที่กักกัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2564
639 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2564
640 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาว หมู่ที่ 6 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2564
641 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อหนังสือนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2564
642 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธฺ์เรียง ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2564
643 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายเกษมราษฏร์ ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2564
644 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2564
645 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ภาคใต้ ปัตตานี โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1  21  พฤษภาคม 2564
646 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารสำหรับโครงการจัดตั้งสถานที่กักกันโรค (Local Quarantine) เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระดับพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านใต้ (เบิกจ่ายจริงตามจำนวนผู้เข้าข่ายติดเชื้อ ผู้ต้องเฝ้าระวังอาการที่เข้าพักในเขตเทศบาลตำบลบ้านใต้ ตามคว  21  พฤษภาคม 2564
647 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อซ่อมแซมที่พักอาศัยให้กับ นางสาว สิงห์สุวรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2564
648 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมบำรุงรักษารถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๕๓๔ สุราษฎร์ธานี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2564
649 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2564
650 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์และวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2564
651 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อมาตรน้ำ จำนวน 40 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2564
652 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2564
653 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2564
654 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2564
655 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดือแย - ตะโละปุรง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ หมู่ที่ 4 บ้านดือแย ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีค  21  พฤษภาคม 2564
656 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2564
657 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสี่แยกบ้านใหม่-วัดบางหยด หมู่ที่ ๑๐ บ้านใหม่ ตำบลอิปัน  21  พฤษภาคม 2564
658 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสาวอฮีเล - บูเก๊ะ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ หมู่ที่ 6 บ้านสาวอ ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเ  21  พฤษภาคม 2564
659 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ KYOCERA รุ่น TASKalfa ๓๐๑๐i โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2564
660 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมารถแห่ประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2564
661 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา ซื้อซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนากลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2564
662 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง บริเวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2564
663 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  พฤษภาคม 2564
664 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี ซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน  21  พฤษภาคม 2564
665 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยดอนอ้อ หมู่ที่ ๑๒ - หมู่ที่ ๔ ตำบลควนทอง  21  พฤษภาคม 2564
666 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เปลี่ยนยางล้อหน้า-หลัง จำนวน 6 เส้น รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บม.3410 ชุมพร ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขครุภัณฑ์ บม.003-58-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2564
667 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างจัดทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์คู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉายกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2564
668 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2564
669 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ วัสดุก่อสร้าง (หินคลุกเกรดA)  20  พฤษภาคม 2564
670 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2564
671 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำตรายาง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2564
672 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2564
673 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เปลี่ยนยางล้อหน้า-หลัง จำนวน 6 เส้น รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บม.3409 ชุมพร ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขครุภัณฑ์ บม.003-58-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2564
674 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2564
675 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดจ้างซ่อมแซมและรักษาครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๒๗๑ สุราษฎร์ธานี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๗-๐๐๑ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2564
676 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2564
677 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1กง 5789 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2564
678 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2564
679 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2564
680 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสปก.-บ้านตีน หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยลึก ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร เทศบา  20  พฤษภาคม 2564
681 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างซ่อมแซม บำรุงรักษารถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๗๐๓๙ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2564
682 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อจัดซื้อชิงช้า จำนวน 1 ชุด สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนขวัญ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2564
683 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ แคล้มมิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2564
684 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2564
685 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กจ ๓๑๖๔ ราชบุรี ตามรายการชำรุดเสียหายเพิ่มเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2564
686 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร จ้างจ้างเหมากวาดขยะลงบ่อพร้อมปรับเกลี่ยบ่อขยะ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2564
687 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2564
688 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2564
689 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2564
690 องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำฝายบ้านปลายวา หมู่ที่ ๓ (บริเวณสวนนางละมุน แก่นจันทร์ หมู่ที่ ๑ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2564
691 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายไวนิลกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2564
692 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2564
693 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมท่อประปาระบบประปาสูบน้ำด้วยไฟฟ้าสะพานร้อยเมตร หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2564
694 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๑ รายการ เพื่อใช้ในงานราชการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๒ แห่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2564
695 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2564
696 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง พร้อมถอดประกอบติดตั้งรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๑๗๗๔ ชุมพร จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2564
697 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมารถประชาสัมพันธ์พร้อมเครื่องเสียง ตามโครงการประชาสัมพันธ์และรณรงค์การลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2564
698 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 11 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2564
699 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 33 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2564
700 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2564
701 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ (กิจกรรม) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2564
702 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2564
703 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย ๔/๙ (ข้างที่ดินนายประภาส เอี่ยมสมบูรณ์ ถึง แยกถนนทางหลวงชนบทสายท่าหล่อ-หนองระแวง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2564
704 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องตัดหญ้า)  20  พฤษภาคม 2564
705 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-6462 พังงา เนื่องจากเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2564
706 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินผุ หมู่ที่ 4 (สายไพรสวรรค์-ยูงงาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2564
707 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการฝึกอบรมทักษะทางด้านการกีฬา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2564
708 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2564
709 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านในไร่ หมู่ที่ 6 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2564
710 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนองเทา - ปากคลอง หมู่ที่ 5 (MOC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  พฤษภาคม 2564
711 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ภาคใต้ ชุมพร จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๑๔๒ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2564
712 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนองเทา - ปากคลอง หมู่ที่ 5 (MOC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  พฤษภาคม 2564
713 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๕๖๙๓ ยะลา จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2564
714 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงค่ายลูกเสือแม่โมกข์เพื่อใช้เป็นสถานที่กักกันโรค (Local Quarantine) ตามโครงการจัดตั้งสถานที่กักกันโรค (Local Quarantine) เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ระดับพื้นที่ตำบลกรูด ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะ  20  พฤษภาคม 2564
715 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างตรวจเช็คสภาพทั่วไปรถยนต์สำนักงาน ทะเบียน บม ๔๘๕๐ ชุมพร (ตามระยะทางปัจจุบัน ๑๔๔,๐๐๐ กิโลเมตร) หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๘-๐๐๐๔ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2564
716 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร จ้างขุดลอกสระน้ำห้วยชัน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2564
717 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมรณรงค์ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2564
718 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2564
719 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ  20  พฤษภาคม 2564
720 เทศบาลตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2564
721 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สารกรองเครื่องกรองน้ำใช้) จำนวน 2 กล่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2564
722 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคสำหรับผู้เข้าข่ายที่ต้องเฝ้าระวังและสังเกตอาการในสถานที่กักกันโรค(Local Quarantine) ระเดับพื้นที่ตำบลกรูดแเละสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2564
723 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของศพด.บ้านไทรลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2564
724 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าปรับปรุงค่ายลูกเสือแม่โมกข์เพื่อใช้เป็นสถานที่กักกันโรค (Local Quarantine) ตามโครงการจัดตั้งสถานที่กักกันโรค (Local Quarantine) เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ระดับพื้นที่ตำบลกรูด ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธี  20  พฤษภาคม 2564
725 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2564
726 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2564
727 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน (ศูนย์บริการคนพิการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2564
728 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการปรับปรุงคันตลิ่ง (คลองไหนุ้ยริมถนนสายคลองชลประทาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2564
729 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อประปาห้องน้ำสาธารณะนบหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2564
730 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2564
731 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองช่าง) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2564
732 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช วัสดุสำนักงาน(ใบเสร็จค่าน้ำแบบต่อเนื่อง) จำนวน ๑ กล่อง  20  พฤษภาคม 2564
733 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ่อมแซมรถพยาบาลฉุกเฉิก (EMS) ทะเบียน กค7420 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2564
734 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2564
735 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมอนล่าง(ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร) หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  พฤษภาคม 2564
736 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างทำป้ายไวนิล โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ (กิจกรรมประชาสัมพันธ์ เฝ้่ระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2564
737 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2564
738 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างปรับปรุงค่ายลูกเสือแม่โมกข์เพื่อใช้เป็นสถานที่กักกันโรค (Local Quarantine) ตามโครงการจัดตั้งสถานที่กักกันโรค (Local Quarantine) เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ระดับพื้นที่ตำบลกรูด ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2564
739 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๕๖๙๓ ยะลา จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2564
740 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบบ้านนายสุเมธ-บ้านนายชมเชย หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  พฤษภาคม 2564
741 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อยางนอกรถตู้ส่วนกลาง ทะเบียน นข ๓๖๖๑ สุราษฎร์ธานี จำนวน ๔ เส้น สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2564
742 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนราชการหมายเลขทะเบียน กท ๙๐๔๗ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2564
743 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลข 416-62-0031และ เครื่องสำรองไฟ 484-62-0012 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2564
744 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขา หมู่ที่6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2564
745 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ(กิจกรรมประชาสัมพันธ์ เฝ้่ระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2564
746 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์มาตรการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) เพื่อติดตั้งในพื้นที่เทศบาลตำบลพรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2564
747 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์มาตรการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) เพื่อติดตั้งในพื้นที่เทศบาลตำบลพรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2564
748 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2564
749 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2564
750 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2564
751 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุประปา (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลรับร่อ) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2564
752 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  พฤษภาคม 2564
753 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า ระบบประปาหมู่ที่ 4 จุด อบต.บางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2564
754 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อโต๊ะทำงาน ๕ ลิ้นชัก จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2564
755 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2564
756 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุอื่นๆ ถุงยังชีพ จำนวน 20 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2564
757 องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ภาคใต้ ตรัง จ้างจัดทำชุดเว็บไซต์สำหรับหน่วยงาน อบต.กะลาเสและบริการดูแลเว็บไซต์ อับเดท เปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2564
758 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2564
759 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2564
760 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดหาและผลิตสื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2564
761 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมสายอุดม-ทางหวาย หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  พฤษภาคม 2564
762 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2564
763 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 5 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2564
764 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน ๓๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2564
765 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา จ้างจ้างรื้อถอน และทำลายถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก วัดตรัยรัตนากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2564
766 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อกรณีโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 (หน้ากากอนามัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2564
767 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๔๗๕๗ ราชบุรี ตามรายการที่ชำรุดเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2564
768 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ ตามโครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ฉีดวัคซีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2564
769 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2564
770 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2564
771 องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยโหนทราย 2 หมู่ที่ 12 บ้านพรุกก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2564
772 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2564
773 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ (สำนักปลัด)  19  พฤษภาคม 2564
774 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถฟาร์มแทรคเตอร์ ทะเบียน ตค ๕๑๖ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๐๒-๕๔-๐๐๐๑) จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2564
775 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาท่ามใต้ บ้านนานอน และกองการศึกษาจำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2564
776 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมัน 2T) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2564
777 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(มอแกน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2564
778 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุสำนักงาน ได้แก่ ตรายางหมึกในตัวด้ามกลม ขนาด ๔.๕ ซม. (สีแดง) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2564
779 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-6462 พังงา เนื่องจากเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2564
780 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อค่าวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2564
781 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (เครื่องบันทึกข้อมูล Harddisk) คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๔-๐๐๑๓ จำนวน ๑ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2564
782 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อถุงยังชีพให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2564
783 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรอบมัสกัส 3 หมู่ 1 บ้านไร่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2564
784 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกขยะ (เฉพาะกิจ) หมายเลขทะเบียน 81-1041 กบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2564
785 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมัน 2T) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2564
786 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมเครื่องขยายเสียงอาคารธรรมาภิบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2564
787 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(วัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดห้องน้ำสาธารณะ) จำนวน 4 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2564
788 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2564
789 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับป้องกันและระงับโรคติดต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2564
790 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-6462 พังงา เนื่องจากเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2564
791 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์มาตรการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) เพื่อติดตั้งในพื้นที่เทศบาลตำบลพรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2564
792 เทศบาลตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๕ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2564
793 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2564
794 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลายแพงพัฒนา-ซอยริยาพันธ์ หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  พฤษภาคม 2564
795 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างจ้างเหมาผูกผ้าสีเหลืองและสีขาว บริเวณอาคารและรั้วสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2564
796 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ภาคกลาง อ่างทอง ซื้อวัสดุอื่น (มาตรวัดน้ำขนาด 4 หุน) กองช่าง จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2564
797 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2564
798 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(ผงหมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2564
799 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมัน 2T) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2564
800 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2564
801 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุในการจัดทำถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2564
802 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล ซอยสามพี่น้อง บ้านควนมหาชัย หมู่ที่ 4 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2564
803 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ภาคใต้ ชุมพร จ้างจ้างบรรทุกรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๑๔๒ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2564
804 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อยางรถบรรทุกขยะ ขนาดสิบล้อ ทะเบียน 80-9902 กระบี่ จำนวน 2 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2564
805 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสารหมายเลขครุภัณฑ์ 417-53-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2564
806 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กองช่าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2564
807 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2564
808 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กรวยยางจราจร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2564
809 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา ซื้ออุปกรณ์วัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2564
810 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2564
811 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ไม้กวาดก้านมะพร้าว) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2564
812 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อค่าวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2564
813 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเช็คสภาพรถยนต์หมายเลขทะเบียน กง 1375 พังงา จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2564
814 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการซ่อมแซมประปาบ้านท่าน้ำแห้ง หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2564
815 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาเรือบรรทุกเจ้าหน้าที่พร้อมถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนจากการระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2564
816 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ (สำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2564
817 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ทต.บส. ๔๒๐-๕๒-๐๐๑๘-๔๒๐-๕๒-๐๐๑๙ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2564
818 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2564
819 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง จ้างทำเว็บไซต์เทศบาลตำบลควนเสาธง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2564
820 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ตามโครงการค่าหนังสือเรียน(ปี64) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2564
821 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองการศึกษา) จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2564
822 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ภาคใต้ ชุมพร จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถฟาร์มแทรกเตอร์์ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ  19  พฤษภาคม 2564
823 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2564
824 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำเว็บไซต์สำหรับหน่วยงานและบริการดูแลเว็บไซต์ อัพเดทเปลี่ยนแปลงข้อมูลตลอด ๑ ปี ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าชนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2564
825 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดทำโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2564
826 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2564
827 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2564
828 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารเสริม (นม) ตามโครงการเยี่ยวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2564
829 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2564
830 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 400 โต๊ส ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2564
831 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นบริเวณวัดไสดงฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2564
832 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อซ่อมไฟฟ้าสาธารณะในส่วนที่ชำรุด จำนวน ๗๙ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2564
833 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ซื้อค่าวัสดุก่อสร้าง(ซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ 8) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2564
834 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2564
835 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80-3567 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2564
836 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อซ่อมไฟฟ้าสาธารณะในส่วนที่ชำรุด หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร จำนวน ๗๙ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2564
837 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 วัดช่องลม ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง  18  พฤษภาคม 2564
838 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2564
839 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2564
840 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 81-6505 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2564
841 เทศบาลตำบลบางสวรรค์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2564
842 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างซ่อมแซม รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๗๑๘ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2564
843 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2564
844 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง จ้างบุกเบิกสายปากควน-คลองนะ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2564
845 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง จ้างบุกเบิกถนนสายปานหวานอุทิศ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2564
846 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง จ้างบุกเบิกถนนสายประชาร่วมใจ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2564
847 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง จ้างบุกเบิกถนนสายดำนวลอุทิศ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2564
848 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายในควน-ทองสุก หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2564
849 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายบุญส่ง อำนวย หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  พฤษภาคม 2564
850 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2564
851 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง จ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ รวมเป็นระยะเวลา ๓๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2564
852 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา โครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.24-004 สายวัดโคกสวย หมู่ที่ 1 บ้านหัวนอนวัด, หมู่ที่ 3 บ้านตีนวัด ตำบลโคกเจริญ ยาว 633 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ไม่มีไหล่ทาง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,165 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริ  18  พฤษภาคม 2564
853 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถสูบสิ่งปฏิกูล ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๑๖๕ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2564
854 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2564
855 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2564
856 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2564
857 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2564
858 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2564
859 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อมิเตอร์น้ำ จำนวน ๒๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2564
860 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงานและเครื่องสำรองไฟ ขนาด ๑ kVA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2564
861 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2564
862 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2564
863 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาพ่นสารเคมีตามโครงการชาวเหนือคลองร่วมใจ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกใน ปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2564
864 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล ซื้อเครื่่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครืื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2564
865 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2564
866 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคลองเข้ หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  พฤษภาคม 2564
867 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีการศึกษา 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2564
868 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๙ (บ้านนาโต๊ะหมิง) โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโต๊ะหมิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2564
869 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อคอนเดอร์เซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2564
870 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อซ่อมไฟฟ้าสาธารณะในส่วนที่ชำรุด จำนวน ๗๙ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2564
871 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงเเละหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2564
872 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชุมชนหนองหว้า หมู่ที่ 1(ช่วงที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  พฤษภาคม 2564
873 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  พฤษภาคม 2564
874 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  พฤษภาคม 2564
875 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคลองเข้ หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  พฤษภาคม 2564
876 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชุมชนหนองหว้า หมู่ที่ 1(ช่วงที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  พฤษภาคม 2564
877 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองวิชาการและแผน) 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2564
878 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  พฤษภาคม 2564
879 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อหน้ากากอนามัย จำนวน ๑๖๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2564
880 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแยกซอยสุขาภิบาล7/1 (ซอยขันทะเสน) หมู่ที่ 5 ตำบลวังไผ่  18  พฤษภาคม 2564
881 องค์การบริหารส่วนตำบลดอน ภาคใต้ ปัตตานี ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลารวมใจ  18  พฤษภาคม 2564
882 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล จ้างพิมพ์ใบเสร็จค่าขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2564
883 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง จัดซื้อเครื่องปรับแรงดันไฟ ขนาด 3000 VA/2400W จำนวน 1 เครื่อง  18  พฤษภาคม 2564
884 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถังและติดตั้งระบบประปา หมู่ 1 บ้านหัวแหลม ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  พฤษภาคม 2564
885 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2564
886 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2564
887 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2564
888 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2564
889 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2564
890 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง่ก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. แบบรางวี ซอยสุขาภิบาล ๑๕/๒ (ซอยสุขสบาย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  พฤษภาคม 2564
891 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  พฤษภาคม 2564
892 องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปั่นไฟฟ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 465-58-0002 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2564
893 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัดสุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2564
894 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ 80-5181 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2564
895 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2564
896 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล จ้างตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหมายเลขครุภัณฑ์ 416-61-0032 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2564
897 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2564
898 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2564
899 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ่อน้ำตื้น หมู่ที่ 8 บ้านหัวหิน ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดตามประมาณการ ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2564
900 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศพด.บ้านแขวงเภา (มิ.ย.-ก.ย.64) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2564
901 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศพด.บ้านท่าม่วง(มิ.ย.-ก.ย.64) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2564
902 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2564
903 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างโครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2564
904 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศพด.บ้านท่าจันทน์ (มิ.ย.-ก.ย.64) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2564
905 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมา ไถ กลบขยะ ที่ทิ้งขยะ อบต.ยะรัง หมู่ ๓ ตำบลประจัน อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2564
906 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุไฟฟ้าวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2564
907 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมบำรุงรถกระเช้าไฟฟ้า 80-6315 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2564
908 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขย หมายเลขทะเบียน 80-5210 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2564
909 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2564
910 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ บม.416-56-0033 (2) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2564
911 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2564
912 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ บม.416 56 0034 (2) ศพด.เทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2564
913 องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ภาคใต้ พังงา ซื้อเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2564
914 องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ภาคใต้ พังงา ซื้อโต๊ะทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2564
915 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล จ้างแพบรรทุกรถขยะ (จากบ้านตันหยงอุมา ไปเกาะยะระโตดใหญ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2564
916 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า ของ อบต.เกาะกลาง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2564
917 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำวัสดุสำนักงาน (ตรายางประทับ) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2564
918 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำวัสดุสำนักงาน (ตรายางประทับ) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2564
919 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2564
920 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2564
921 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างทำป้ายไวนิล โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤษภาคม 2564
922 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างทำป้ายไวนิล พบเห็น การทุจริต และประพฤติมิชอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤษภาคม 2564
923 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤษภาคม 2564
924 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายศรีประชาธรรม หมู่ที่ 6 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  พฤษภาคม 2564
925 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด จ้างจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยยายพ่วงอุทิศ หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤษภาคม 2564
926 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จัดหาและผลิตสื่อการเรียนการสอน  17  พฤษภาคม 2564
927 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาพ่นสารเคมีตามโครงการชาวเหนือคลองร่วมใจ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกใน ปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤษภาคม 2564
928 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เช่าโครงการจัดตั้งสถานที่กักกันโรค (Local Quarantine) เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระดับพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤษภาคม 2564
929 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บจ-๑๒๔๙ สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤษภาคม 2564
930 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมทาสีรั้วที่ทำการ อบต.เกาะกลาง หมู่ที่ 4 บ้านคลองย่าหนัด ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤษภาคม 2564
931 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน บม.3409 ชุมพร หมายเลขครุภัณฑ์ บม.003-58-0003 และ หมายเลขทะเบียน บม.3410 ชุมพร หมายเลขครุภัณฑ์ บม.003-58-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤษภาคม 2564
932 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารสำหรับโครงการจัดตั้งสถานที่กักกันโรค (Local Quarantine) เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระดับพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านใต้ (เบิกจ่ายจริงตามจำนวนผู้เข้าข่ายติดเชื้อ ผู้ต้องเฝ้าระวังอาการที่เข้าพักในเขตเทศบาลตำบลบ้านใต้ ตามคว  17  พฤษภาคม 2564
933 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๐๐๕๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤษภาคม 2564
934 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการฝึกอบรม จำนวน ๖ รายการตามโครงการฝึกอบรมทักษะทางด่านกีฬา ตำบลตะบิ้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤษภาคม 2564
935 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๐๐๕๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤษภาคม 2564
936 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร จ้างเช่าเต็นท์ จำนวน ๑ หลัง และผ้าคลุมเก้าอี้ จำนวน ๕๐ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤษภาคม 2564
937 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤษภาคม 2564
938 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร วัสดุก่อสร้าง จำนวน 54 รายการ  17  พฤษภาคม 2564
939 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อจัดทำถุงยังชีพ (รอบที่ 2 บ.ภิญโญการค้า) เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤษภาคม 2564
940 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ประปา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤษภาคม 2564
941 องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายน้ำจาน หมู่ที่ ๗ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (รายละเอียดตาม อบต.กะลาเสกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤษภาคม 2564
942 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างอัดถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง และอัดถังดับเพลิงชนิดคาร์บอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤษภาคม 2564
943 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับป้องกันและระงับโรคติดต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤษภาคม 2564
944 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤษภาคม 2564
945 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง และภายในองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤษภาคม 2564
946 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการจัดเก็บเอกสารของทางราชการให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติราชการให้เกิดประสิทธิภาพสูงและภายในองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤษภาคม 2564
947 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤษภาคม 2564
948 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน เป่าล้างบ่อบาดาลประปาห้วยตาอ่อน หมู่ที่ 9 ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤษภาคม 2564
949 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุประปา จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤษภาคม 2564
950 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 8 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤษภาคม 2564
951 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บก ๗๔๑๐ รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤษภาคม 2564
952 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤษภาคม 2564
953 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤษภาคม 2564
954 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างโครงการก่อสร้างรั้วรอบอาคารประปา หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤษภาคม 2564
955 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเปลี่ยนถ่านกุญแจรถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กต 5356 ชุมพร จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤษภาคม 2564
956 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโกติ้ง-หนองฟันโลง หมู่ที่2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  พฤษภาคม 2564
957 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อมอบให้กับผู้ได้รับความเดือนร้อนด้านการดำรงชีพ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤษภาคม 2564
958 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤษภาคม 2564
959 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เช่าโครงการจัดตั้งสถานที่กักกันโรค (Local Quarantine) เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระดับพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤษภาคม 2564
960 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เช่าโครงการจัดตั้งสถานที่กักกันโรค (Local Quarantine) เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระดับพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤษภาคม 2564
961 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค ๖๘๘๒ รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤษภาคม 2564
962 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายหลังบริษัท ๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤษภาคม 2564
963 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข ๑๗๓๑ รน.  17  พฤษภาคม 2564
964 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร จ้างตัดหญ้าบริเวณเส้นทางเข้าสถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤษภาคม 2564
965 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤษภาคม 2564
966 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อกล่องพลาสติก K ๑๕๐๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤษภาคม 2564
967 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าและเครื่องเลื่อยยนต์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤษภาคม 2564
968 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยอิงเสถียร รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ.13-012 หมู่ที่ 5 บ้านเกาะกันเกรา ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  พฤษภาคม 2564
969 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา ซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ LED ขาวดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤษภาคม 2564
970 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมเปลี่ยนหน้าแปลนเพลาเกียร์แปะ สำหรับรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๐๖๕ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤษภาคม 2564
971 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤษภาคม 2564
972 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤษภาคม 2564
973 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤษภาคม 2564
974 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ  17  พฤษภาคม 2564
975 เทศบาลตำบลบางสวรรค์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อผ้าระบายและวัสดุอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องสำหรับใช้ตกแต่งประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤษภาคม 2564
976 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๕๐ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤษภาคม 2564
977 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด จ้างจ้างเหมาทำตรายาง จำนวน 43 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤษภาคม 2564
978 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤษภาคม 2564
979 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤษภาคม 2564
980 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถ ตค.158 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤษภาคม 2564
981 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤษภาคม 2564
982 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมเปลี่ยนชุดวาล์วทิฟฟี่ สำหรับรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๐-๓๓๓๘ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤษภาคม 2564
983 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤษภาคม 2564
984 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับใช้ในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤษภาคม 2564
985 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤษภาคม 2564
986 เทศบาลตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างตรวจสอบและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศหมายเลขทะเบียน ๔๒๐-๕๒-๐๐๔๑ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤษภาคม 2564
987 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดจ้างอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและผู้กักกันในสถานที่ควบคุมสังเกตอาการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤษภาคม 2564
988 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมหางรถเทรลเลอร์ ทะเบียน ๘๑-๑๓๓๘ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๕-๕๗-๐๐๐๑) จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤษภาคม 2564
989 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุประปา เพื่อใช้ในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤษภาคม 2564
990 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤษภาคม 2564
991 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาซ่อมแซมสายสัญญาณกล้องวงจรปิด บริเวณท่าเทียบเรืออ่าวท่าเลน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤษภาคม 2564
992 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อใช้ในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านมะปริง หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ให้ใช้งานได้ตามปกติ และมีประสิทธิภาพในการใช้งาน เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำประปาสำหรับอุปโภคบริโภคที่สะอาด คุณภา  17  พฤษภาคม 2564
993 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤษภาคม 2564
994 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤษภาคม 2564
995 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย ๒/๖ (ท่อเหลี่ยม คสล.ถึง หน้าบ้านนายมณูญ ร่ามดี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  พฤษภาคม 2564
996 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อวางระบบประปาภูเขาคลองยางแดง ใช้สำหรับชุมชนบ้านอ่าวใน หมู่ที่ ๙ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  พฤษภาคม 2564
997 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  พฤษภาคม 2564
998 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (เลื่อยวงเดือนไฟฟ้าแบบมือถือ ขนาด 9 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  พฤษภาคม 2564
999 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ภาคกลาง อ่างทอง ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ (ซับเมอร์ส) ขนาด 7.5 แรง จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  พฤษภาคม 2564
1000 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  พฤษภาคม 2564
1001 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เช่าอาคารสถานที่สำหรับโครงการจัดตั้งศูนย์กักกันโรค (LOCAL QUARANTINE) และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  พฤษภาคม 2564
1002 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  พฤษภาคม 2564
1003 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  พฤษภาคม 2564
1004 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อกระบองไฟกระพริบ ๓ จังหวะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  พฤษภาคม 2564
1005 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เช่าโครงการจัดตั้งศูนย์กักกันโรค (LOCAL QUARANTINE) และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  พฤษภาคม 2564
1006 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  พฤษภาคม 2564
1007 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4735 พังงา เนื่องจากเหล็กตัวยืนท้ายรถ เหล็กตัวถังเก็บขยะชำรุดและซ่อมแซมอื่นๆ ทั้งหมดจำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  พฤษภาคม 2564
1008 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อผงเคมีแห้งสำหรับเติมถังดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  พฤษภาคม 2564
1009 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อมอบให้กับผู้ได้รับความเดือนร้อนด้านการดำรงชีพ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  พฤษภาคม 2564
1010 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2829 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  พฤษภาคม 2564
1011 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยเสียด วงแหวน หมู่ที่ 1 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14  พฤษภาคม 2564
1012 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อถุงมือยางเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานคนประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  พฤษภาคม 2564
1013 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมรถบรรทุกหกล้อ (อีแต๋น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  พฤษภาคม 2564
1014 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมรางวี คอนกรีตเสริมเหล็ก ท่าตลิ่งชัน ซอย 5(ซอยบ้านยายแดง)ช่วงที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14  พฤษภาคม 2564
1015 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง โครงการรื้อถอนถังประปาเก่า  14  พฤษภาคม 2564
1016 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการจัดตั้งสถานที่กักกันโรค (Local Quarantine) เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระดับพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านใต้  14  พฤษภาคม 2564
1017 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมรถบรรทุก ทะเบียน ๘๐ - ๕๒๗๐ รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  พฤษภาคม 2564
1018 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๖ ๐๐๔๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  พฤษภาคม 2564
1019 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งานสาธารณสุข จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  พฤษภาคม 2564
1020 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการจ้างเหมาติดตั้งตู้ควบคุมไฟถนน จำนวน ๕ ชุด หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑ ชุด , หมูที่ ๕ จำนวน ๓ ชุด , หมู่ที่ ๖ จำนวน ๑ ชุด ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  พฤษภาคม 2564
1021 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหน้าโรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา หมู่ที่ 3 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14  พฤษภาคม 2564
1022 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยเสียด วงแหวน หมู่ที่ 1 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14  พฤษภาคม 2564
1023 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการทำโครงเหล็กสำหรับประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบรมวงศานุวงศ์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  พฤษภาคม 2564
1024 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างปรับปรุงถนนซอยประชาอุทิศ หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  พฤษภาคม 2564
1025 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  พฤษภาคม 2564
1026 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เช่าโครงการจัดตั้งศูนย์กักกันโรค (LOCAL QUARANTINE) และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  พฤษภาคม 2564
1027 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างปรับปรุงถนนซอยตาดล หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  พฤษภาคม 2564
1028 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างปรับปรุงถนนซอยทวีสุข หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  พฤษภาคม 2564
1029 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมรถบรรทุกดับเพลิง บจ 1123 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  พฤษภาคม 2564
1030 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมรถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลชทะเบียน 80-8352 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  พฤษภาคม 2564
1031 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายกองทุน - ศิลางาม หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  พฤษภาคม 2564
1032 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างปรับปรุงถนนซอยคุ้มหลวง(กลุ่มระโนด) หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  พฤษภาคม 2564
1033 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟ รหัสครุภัณฑ์ ๔๘๖ ๕๙ ๐๐๑๓ และ ๔๘๙ ๕๙ ๐๐๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  พฤษภาคม 2564
1034 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาบริการซ่อมแซมกิจการประปาและงานบริการในส่วนที่เกี่ยวข้องกองช่างประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  พฤษภาคม 2564
1035 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๓ รายการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  พฤษภาคม 2564
1036 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เช่าโครงการจัดตั้งศูนย์กักกันโรค (LOCAL QUARANTINE) และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  พฤษภาคม 2564
1037 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เช่าโครงการจัดตั้งศูนย์กักกันโรค (LOCAL QUARANTINE) และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  พฤษภาคม 2564
1038 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับเติมปั๊มรถสูบสิ่งปฏิกูล ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน 80-9165 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  พฤษภาคม 2564
1039 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหน้าโรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา หมู่ที่ 3 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14  พฤษภาคม 2564
1040 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อแอสฟัลท์สำเร็จรูป จำนวน ๒๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  พฤษภาคม 2564
1041 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างทำตรายาง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  พฤษภาคม 2564
1042 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๕ รายการ เพื่อสำหรับกลุ่มเสี่ยงในสถานที่แยกกักกัน (local Quarantine) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  พฤษภาคม 2564
1043 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  พฤษภาคม 2564
1044 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  พฤษภาคม 2564
1045 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง จ้างสภาพพร้อมใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  พฤษภาคม 2564
1046 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  พฤษภาคม 2564
1047 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกอตง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  พฤษภาคม 2564
1048 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1กฌ 1570 สุราษฎร์ธานี (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  พฤษภาคม 2564
1049 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ไฟราว โครงการขยายเวลาจัดตั้งจุดตรวจ/จุดคัดกรอง เพื่อตรวจสอบเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  พฤษภาคม 2564
1050 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  พฤษภาคม 2564
1051 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  พฤษภาคม 2564
1052 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ ๒๘๗๒ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  พฤษภาคม 2564
1053 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๙๔๔๑ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  พฤษภาคม 2564
1054 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  พฤษภาคม 2564
1055 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ พร้อมติดตั้ง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2562 ในพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านอ่าวเคย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  พฤษภาคม 2564
1056 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อผงหมึก สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  พฤษภาคม 2564
1057 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อไฟไซเรน รถบรรทุกยะ หมายเลขทะเบียน 80-3991 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  พฤษภาคม 2564
1058 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  พฤษภาคม 2564
1059 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  พฤษภาคม 2564
1060 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายลุงริน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  พฤษภาคม 2564
1061 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อถุงยังชีพ ให้กับครอบครัวกลุ่มเสี่ยงสูง ตามมาตรการเฝ้าระวังในการป้องกันในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ควบคุมการแพร่ระบาดและการระงับการระบาดของโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  พฤษภาคม 2564
1062 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  พฤษภาคม 2564
1063 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  พฤษภาคม 2564
1064 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  พฤษภาคม 2564
1065 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมที่ 2 การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตำบลโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  พฤษภาคม 2564
1066 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  พฤษภาคม 2564
1067 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา จ้างทำขาเหล็กรองถังน้ำ หมู่ที่ 1-10 ต.หล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  พฤษภาคม 2564
1068 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อผ้าใบคลุมหลังคาเต็นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  พฤษภาคม 2564
1069 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อกากน้ำตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  พฤษภาคม 2564
1070 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมบำรุงรักษารถกระเข้าไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  พฤษภาคม 2564
1071 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมบรรทุกขยะ หมายเฃขทะเบียน ๘๐-๕๓๕๙ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  พฤษภาคม 2564
1072 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อยางนอก ยางใน ยางรอง รถยนต์บรรทุกท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ทะเบียน ๘๒-๓๔๒๖ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  พฤษภาคม 2564
1073 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุในการจัดทำถุงยังชีพ จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  พฤษภาคม 2564
1074 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างทำป้ายโฟมบอร์ดทำเนียบรายชื่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  พฤษภาคม 2564
1075 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมบำรุงรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80-4474 พง. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  พฤษภาคม 2564
1076 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เช่าโครงการจัดตั้งศูนย์กักกันโรค (LOCAL QUARANTINE) และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  พฤษภาคม 2564
1077 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยทุ่งนาเหนือ-คลองยา หมู่ที่7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13  พฤษภาคม 2564
1078 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  พฤษภาคม 2564
1079 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ส่วนกลางรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน 82-1013 สฎ (กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  พฤษภาคม 2564
1080 เทศบาลตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๕ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  พฤษภาคม 2564
1081 เทศบาลตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  พฤษภาคม 2564
1082 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  พฤษภาคม 2564
1083 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวงแหวน หมู่ที่8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13  พฤษภาคม 2564
1084 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ภาคกลาง อ่างทอง ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการฉีด จำนวน 1 รายการ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  พฤษภาคม 2564
1085 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  พฤษภาคม 2564
1086 องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุอื่น จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  พฤษภาคม 2564
1087 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค (เครนสลิง)ฯ ทะเบียน 80-8946 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  พฤษภาคม 2564
1088 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  พฤษภาคม 2564
1089 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ เพื่อใช้ในงานราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  พฤษภาคม 2564
1090 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์Notebook สำหรับกองช่าง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  พฤษภาคม 2564
1091 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน นม ยู.เอช.ที โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  พฤษภาคม 2564
1092 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  พฤษภาคม 2564
1093 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อึีครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ เก้าอี้บริหารแบบล้อเลื่อน มีพนักพิง และมีที่เท้าแขนทั้ง 2 ข้าง ปรับสูงต่ำได้ จำนวน 1 ตัว และจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานสีดำ มีพนักพิงและที่นั่งปรับระดับเก้าอี้ขึ้นและลงได้ จำนวน 23 ตัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  พฤษภาคม 2564
1094 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง จ้างจ้างเหมาปรับปรุงที่ทิ้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  พฤษภาคม 2564
1095 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ  13  พฤษภาคม 2564
1096 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุสานรางแปด ทำการซ่อมแซมโดยการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  พฤษภาคม 2564
1097 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อแบบพิมพ์และเอกสารที่ใช้ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  พฤษภาคม 2564
1098 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อแฮลกอฮอล์สำหรับล้างมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  พฤษภาคม 2564
1099 เทศบาลตำบลดอนทราย ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุในโครงการเผชิญการระบาดของ COVID-19 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  พฤษภาคม 2564
1100 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกาญจนดิษฐ์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  พฤษภาคม 2564
1101 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ซ่อมวิทยุสื่อสาร  13  พฤษภาคม 2564
1102 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ซ่อมวิทยุสื่อสาร  13  พฤษภาคม 2564
1103 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน  13  พฤษภาคม 2564
1104 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง กข. 8028  13  พฤษภาคม 2564
1105 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซ่อมแซมเครื่องพริ้นเตอร์ รหัส 487-57-0011  13  พฤษภาคม 2564
1106 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินเข้าศูนย์เด็ก อบต. หมู่ที่ 9  13  พฤษภาคม 2564
1107 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องเล่นเด็กศูนย์ อบต.หมู่ที่ 9  13  พฤษภาคม 2564
1108 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโคกสูง หมู่ที่ 7 ตำบลชุมพล เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง  13  พฤษภาคม 2564
1109 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  พฤษภาคม 2564
1110 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อบรรจุถังดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  พฤษภาคม 2564
1111 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  พฤษภาคม 2564
1112 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  พฤษภาคม 2564
1113 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาขุดย้ายกองขยะจากบนถนนและข้างถนนเข้าไว้ภายในบริเวณบ่อทิ้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  พฤษภาคม 2564
1114 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหม่าซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ บม.416-51-0018(4),บม.416-51-0012 (4),บม.416-47-0004 และเครื่องสำรองไฟฟ้า หมายเลขครุภัณฑ์ บม416-60-0046(3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  พฤษภาคม 2564
1115 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาเดินระบบแลนพร้อมติดตั้ง (รายละเอียดตามที่เทศบาลตำบลบางหมากกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  พฤษภาคม 2564
1116 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ วัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย)  13  พฤษภาคม 2564
1117 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ในการฉีด โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  พฤษภาคม 2564
1118 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  พฤษภาคม 2564
1119 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีการศึกษา 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  พฤษภาคม 2564
1120 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  พฤษภาคม 2564
1121 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บท 5548 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  พฤษภาคม 2564
1122 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  พฤษภาคม 2564
1123 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน (กล้องล้อเลื่อนพลาสติก ขนาด ๔๘x๗๐x๔๑ ซม.) จำนวน ๑๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  พฤษภาคม 2564
1124 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างโดยการเปลี่ยนชุดสร้างภาพ (Drum Unit) เครื่องพิมพ์เอกสารยี่ห้อ OKI รุ่น MC ๓๖๓ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๖๓ ๐๑๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  พฤษภาคม 2564
1125 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  พฤษภาคม 2564
1126 เทศบาลตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  พฤษภาคม 2564
1127 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมที่ 2 การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตำบลโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  พฤษภาคม 2564
1128 เทศบาลตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุสำนักงานประจำสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  พฤษภาคม 2564
1129 เทศบาลตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๕ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  พฤษภาคม 2564
1130 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลทรายขาว จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  พฤษภาคม 2564
1131 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) จำนวน ๙ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤษภาคม 2564
1132 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อยางรถบรรทุกติดกระเช้าไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤษภาคม 2564
1133 องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ภาคใต้ ตรัง ครุภัณฑ์การเกษตรเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาดมอเตอร์ ๕.๕ แรงม้า ท่อส่งน้ำดิบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ นิ้ว ท่อน้ำดูดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๑  12  พฤษภาคม 2564
1134 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายกำปงบารู หมู่ที่ ๕ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤษภาคม 2564
1135 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤษภาคม 2564
1136 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุการเกษตร คือปุ๋ยเคมี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤษภาคม 2564
1137 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายหลังบริษัท ๑ หมู่ที่ ๖ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤษภาคม 2564
1138 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทหมึกพิมพ์ของกองคลัง อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤษภาคม 2564
1139 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤษภาคม 2564
1140 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องพ่นหมอกควัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤษภาคม 2564
1141 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-52-0021 ของกองคลัง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤษภาคม 2564
1142 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาบาดาล ขนาด 12.00 ลบ.ม. พร้อมถังกรองสนิมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านอินทนิลงาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12  พฤษภาคม 2564
1143 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กบ.ถ.๕๐-๐๐๑ สายแยกบ่อขยะ - สะพานไทร (เชื่อมต่อสายคลองดาว สะพานไทร) หมู่ที่ ๒,๓ และ หมู่ที่ ๔ ต.ศาลาด่าน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.ก  12  พฤษภาคม 2564
1144 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายปอเนาะซายะ หมู่ที่ ๑ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤษภาคม 2564
1145 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุก สายซอยผวนอุปถัมภ์ 8 หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำสิงห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤษภาคม 2564
1146 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ จำนวน ๕ แห่ง (ปิดภาคเรียนกรณีพิเศษ ๑๗ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤษภาคม 2564
1147 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก ภาคใต้ ปัตตานี จ้างจ้างเหมารถขนขยะพร้อมคนขับ (พ.ค.๖๔-ก.ค.๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤษภาคม 2564
1148 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อเวชภัณฑ์และวัสดุที่ใช้ในการป้องกันควบคุมโรค จำนวน 2 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤษภาคม 2564
1149 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 35 รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤษภาคม 2564
1150 องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาขยายท่อนำ้ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านพรุกก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤษภาคม 2564
1151 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤษภาคม 2564
1152 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อเครื่องบริโภค (ถุงยังชีพ) ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลเกาะกลาง จำนวน 4 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤษภาคม 2564
1153 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๑ , ๒ , ๗ และหมู่ที่ ๙ ตำบลควนทอง จำนวน ๑๙ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤษภาคม 2564
1154 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาบาดาล ขนาด 12.00 ลบ.ม. พร้อมถังกรองสนิมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านอินทนิลงาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12  พฤษภาคม 2564
1155 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสายลม หมู่ที่ ๙ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤษภาคม 2564
1156 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุก สายซอยหนองตำเสา ๑๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลถ้ำสิงห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤษภาคม 2564
1157 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุก สายซอย ๔ หมู่ที่ ๓ ตำบลถ้ำสิงห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤษภาคม 2564
1158 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุก สายซอย 7 หมู่ที่ 4 ตำบลถ้ำสิงห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤษภาคม 2564
1159 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมวางท่อระบายน้ำ สายซอย ๓/๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลถ้ำสิงห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤษภาคม 2564
1160 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤษภาคม 2564
1161 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-3252 พังงา เนื่องจากเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และซ่อมแซม ทั้งหมด 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤษภาคม 2564
1162 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤษภาคม 2564
1163 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤษภาคม 2564
1164 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤษภาคม 2564
1165 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 12 รายการ ในการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยโควิด-19 ตำบลพรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤษภาคม 2564
1166 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำตรายาง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤษภาคม 2564
1167 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค 1421 ระนอง จำนวน 1 งาน รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤษภาคม 2564
1168 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน กลง.628 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤษภาคม 2564
1169 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤษภาคม 2564
1170 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤษภาคม 2564
1171 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤษภาคม 2564
1172 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤษภาคม 2564
1173 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายางชื่อพร้อมตำแหน่ง) จำนวน 1 งาน รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤษภาคม 2564
1174 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม) จำนวน 1 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤษภาคม 2564
1175 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤษภาคม 2564
1176 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤษภาคม 2564
1177 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง จ้างย้ายเครื่องปรับอากาศจากห้องรับรองมาห้องนายกเทศมนตรีตำบลหงาว จำนวน 1 งาน รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤษภาคม 2564
1178 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุครุภัณฑ์การแพทย์ (โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รพ.สต.บ้านยางอุง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤษภาคม 2564
1179 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤษภาคม 2564
1180 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ ก่อสร้างถนน คสล. สายนาไม้ไผ่ - นาทุ่งยาง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2 บ้านคลองประสงค์  12  พฤษภาคม 2564
1181 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซื้อโครงการจัดซื้อเครื่ืองเล่นสนาม หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤษภาคม 2564
1182 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าเรือคลองเตาะ-ท่าเรือคลองเตาะใหญ่ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤษภาคม 2564
1183 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤษภาคม 2564
1184 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง โครงการจัดซื้อเครื่ืองเล่นสนาม หมู่ที่ 9  12  พฤษภาคม 2564
1185 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤษภาคม 2564
1186 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤษภาคม 2564
1187 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เลื่อยโซ่ยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤษภาคม 2564
1188 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจ้างทำป้ายแจ้งข้อมูลสุขภาพ และบอร์ดประชาสัมพันธ์สถานบริการ จำนวน 7 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤษภาคม 2564
1189 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤษภาคม 2564
1190 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-6279พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤษภาคม 2564
1191 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ กองช่าง หมายเลขครุภัณฑ์ 416-54-105 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤษภาคม 2564
1192 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤษภาคม 2564
1193 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤษภาคม 2564
1194 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองเสม็ด -หลังค่าย ซอย 2 หมู่ที่ 3 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 329 เมตร พื้นที่รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 1,316 ตร.เมตร พร้อมไหล่ทางวัสดุคัดเลือกข้างละ 0.50 เมตร  12  พฤษภาคม 2564
1195 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤษภาคม 2564
1196 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤษภาคม 2564
1197 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤษภาคม 2564
1198 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องเล่นเด็กศูนย์ อบต.หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤษภาคม 2564
1199 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินเข้าศูนย์เด็ก อบต. หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤษภาคม 2564
1200 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤษภาคม 2564
1201 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) หมึกพิมพ์เครื่องถ่ายเอกสาร TN-FJ๒๐๑๑/๒๐๑๐-๑๕ จำนวน ๓ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤษภาคม 2564
1202 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤษภาคม 2564
1203 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๓๑๔๓ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤษภาคม 2564
1204 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 23 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤษภาคม 2564
1205 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ 1047 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤษภาคม 2564
1206 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤษภาคม 2564
1207 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 3 แรงม้า 220 โวลท์ 1 เฟส จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้สำหรับระบบประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤษภาคม 2564
1208 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างตรวจเช็คและซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-1857 สุราษฎร์ธานี หมายเลขครุภัณฑ์ 005-59-0002 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤษภาคม 2564
1209 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช