ข่าวสารในเครือข่าย อปท.ทั้งประเทศ ประจำปี 2564
ประกาศงานซื้อหรือจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศเผยแพร่ราคากลางตามแนวทางของกรมบัญชีกลาง ตามแบบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด
กลับหน้าหลัก
ลำดับ หน่วยงาน ภาค จังหวัด หัวข้อ วันที่
1 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายกลางนา หมู่ที่ 6 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทางยาว 32 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า 112 ตารางเมตร) รายละเอียดตามแบบแปลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2564
2 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2564
3 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการล้างเครื่องปรับอากาศ และซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2564
4 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง จ้างทำป้ายไวนิล ธรรนูญหมู่บ้านในการสร้างความร่วมมือของประชาชนในการป้องกัน (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2564
5 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2564
6 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร จ้างโครงการก่อสร้างทางเดินเท้า ซอยชบาเล หมู่ที่ 10 ขนาดกว้าง 1.05 เมตร ยาว 21 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2564
7 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองเช็คตั๋ว-ดอนทรี หมู่ที่ 9 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทางยาว 570 เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 1,995 ตารางเมตร) รายละเอียดตามแบบแปลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2564
8 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 115 เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 575 ตารางเมตร) รายละเอียดตามแบบแปลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2564
9 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายสันทัดการอุทิศ หมู่ที่ 6 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 152 เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 608 ตารางเมตร) รายละเอียดตามแบบแปลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2564
10 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง วัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒๕ รายการ  11  สิงหาคม 2564
11 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายนเรศอุทิศ ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 10 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 140 เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร) รายละเอียดตามแบบแปลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2564
12 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ่อบาดาล - นายสมบุญ หมู่ที่ 13 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2564
13 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2942 ชุมพร จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2564
14 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2564
15 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2564
16 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-7260 สุราษฎร์ธานี จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2564
17 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-7259 สุราษฎร์ธานี จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2564
18 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2323 สุราษฎร์ธานี จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2564
19 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาจัดจ้างสถาบันในระดับอุดมศึกษา เพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2564
20 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบประปาหมู่ที่ 11 จุดบ้านตารอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2564
21 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายสง่าอุทิศ หมู่ที่ 8 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 90 เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร) รายละเอียดตามแบบแปลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2564
22 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2564
23 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในห้องสมุด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2564
24 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยดอนอ้อ หมู่ที่ ๑๒ - หมู่ที่ ๔ ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11  สิงหาคม 2564
25 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยดอนอ้อ หมู่ที่ ๑๒ - หมู่ที่ ๔ ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11  สิงหาคม 2564
26 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดสิ่งปฎิกูลและขยะมูลฝอย งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย  11  สิงหาคม 2564
27 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  11  สิงหาคม 2564
28 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี โครงการขุดลอกร่องน้ำปรับพื้นที่และวางท่อ คสล. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในตำบลยะรัง หมู่ที่ 2 บ้านยือแร และหมู่ที่ 5 บ้านตรอซัน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  11  สิงหาคม 2564
29 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมถนนสายสามแยก ลุ่มยูง - ถนน รพช. หมู่ที่ 8  11  สิงหาคม 2564
30 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง จ้างออกแบบและรับรองแบบแปลน โครงการขุดลอกหนองน้ำ/ห้วย/คลอง/เหมือง (หนองสวนหลวง) หมู่ที่ 6  11  สิงหาคม 2564
31 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2564
32 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางทอง-ชัยบุรี หมู่ที่ 4  11  สิงหาคม 2564
33 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการ โครงการจ้างเหมาเคลื่อนย้ายขยะรวมกองในบ่อรองรับขยะมูลฝอย แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดสิ่งปฎิกูลและขยะมูลฝอย งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2564
34 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลมาบอำมฤต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2564
35 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลมาบอำมฤต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2564
36 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส จ้างเหมาบริการทำงานสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2564
37 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างซ่อมแซมฝาและผนังบ่อพักรางระบายน้ำ ภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท้องเนียน หมู่ที่ ๑,๘ ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2564
38 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อเป็นผู้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลตำบลกรูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2564
39 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11  สิงหาคม 2564
40 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสร็มเหล็กสายโต๊ะเหมด หมู่ที่ 5 บ้านปลักปอม ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2564
41 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2564
42 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2564
43 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง จ้างออกแบบและรับรองแบบแปลน โครงการขุดลอกหนองน้ำ/ห้วย/คลอง/เหมือง(หนองสวนหลวง) หมู่ที่ 6 จำนวน 1 โครงการ  11  สิงหาคม 2564
44 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2564
45 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาทำแบบบล็อคเสาเขต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2564
46 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุอุปกรณ์(ประกอบด้วย เครื่องวัดอุหภูมิฯ,เจลล้างมือแอลกอฮอล์,หน้ากากอนามัย) จำนวน 3 รายการ ตามโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2564
47 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง ซื้อถุงยังชีพสำหรับผู้เสี่ยงสูงในชุมชน(ประกอบด้วย ข้าวสาร,ไข่ไก่,ปลากระป๋อง,น้ำมันพืช) จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2564
48 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.20x2.40 ม. พร้อมโครงไม้ และติดตั้ง จำนวน 7 ป้ายแผ่นพับคำแนะนำการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 จำนวน 100 แผ่น แผ่นพับคำแนะนำการปฏิบัติตัวของกลุ่มเสี่ยง กรณีต้องกักตัว จำนวน 100 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2564
49 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ ซื้อตู้เก็บเอกสารรางเลื่อนแบบผลัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2564
50 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออุปกรณ์ในการร่วมจัดตั้งศูนย์พักคอยและแยกกักตัวที่ชุมชน (Community lsolation) อำเภอท่าแซะ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2564
51 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อหินคลุกเพื่อซ่อมแซมถนนสายหินดาษ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร และถนนสายบางท่าล่าง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ม.๑๔ ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2564
52 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเครื่องทดสอบคอนกรีตแบบไม่ทำลาย (Concrete test hammer) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2564
53 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมพื้นผิวสะพานเดินเท้า คสล.(สายมนูญ-สามารถ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2564
54 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2564
55 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมถนนสายสามแยก ลุ่มยูง - ถนน รพช. หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2564
56 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รพ.สต.ทุ่งเตาใหม่ งบเงินกู้โควิด ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2564
57 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2564
58 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2564
59 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-8861 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2564
60 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในห้องสมุด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2564
61 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนเพื่อใช้ในห้องสมุด จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2564
62 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในห้องสมุด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2564
63 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุยานพาหนะเเละขนส่ง (รถบรรทุกขยะ ๘๑ - ๐๔๐๗ ตรัง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2564
64 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต ขนาด ๓,๕๐๐ วัตต์ พร้อมดอกเจาะ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2564
65 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2564
66 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ หลัง เพื่อใช้ในกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2564
67 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อยี่โบลท์ ๘ นิ้ว และยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2564
68 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2564
69 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการดูแลเว๊ปไซต์สำหรับหน่วยงาน อับเดท เปลี่ยนแปลงข้อมูลตลอด 1 ปี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2564
70 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ และวัสดุคอมพิวเตอร์) จำนวน ๑๑ รายการ (กองช่าง)  11  สิงหาคม 2564
71 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2564
72 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อ(ครุภัณฑ์สำนักงาน) เก้าอี้สำหรับพนักงานทดแทนเก้าอี้ที่ชำรุด สำหรับใชัที่ห้องสำนักปลัด จำนวน 4 ตัว และสำหรับใช้ที่แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน จำนวน 3 ตัว รวมจำนวน 7 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2564
73 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น ๓ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2564
74 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง จ้างออกแบบจ้างออกแบบและรับรองแบบแปลน โครงการขุดลอกหนองน้ำ/ห้วย/คลอง/เหมือง(หนองสวนหลวง) หมู่ที่ 6 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2564
75 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2564
76 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๒๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2564
77 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร จ้างตกแต่งประดับผ้าระบายสีฟ้าร่วมกับผ้าระบายสีขาว จำนวน 2 จุด ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2564
78 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-63-0038 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2564
79 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก สายยุทธศาสตร์ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2564
80 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก สายยุทธศาสตร์ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2564
81 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายคูนาเรือ (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2564
82 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายตรอกโนง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2564
83 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายชุมทางบ้านทุ่งโพธิ์ (ข้างที่ 2) หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2564
84 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายยุทธศาสตร์ (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2564
85 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมรถบรรทุกหกล้อ (อีแต๋น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2564
86 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  สิงหาคม 2564
87 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล สายทางเข้า อบต.บางชนะ ม.2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10  สิงหาคม 2564
88 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อสื่อการเรียนการสอนและหนังสือเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2564
89 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 6 รายการ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2564
90 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายบางเนียง และใกล้เคียง เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและเปิดรับการท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2564
91 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง โต๊ะอนุบาลแบบถอดขา ขนาด 150x80x50 ซม. จำนวน 6 ตัวเก้าอี้เด็กปฐมวัย ขนาด 28x25x45 ซม. จำนวน 76 ตัว  10  สิงหาคม 2564
92 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง ซื้อหมึกพริ้นเตอร์ Brother TN-2480 จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2564
93 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง ซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 4 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2564
94 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค P1440F ยี่ห้อ ASUS จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2564
95 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาตัดต้นไม้ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2564
96 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2564
97 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมรถยนต์หกล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๒๘๑๖ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2564
98 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล จ้างล้างเครื่องปรับอากาศหมายเลขครุภัณฑ์ 420-58-0011 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2564
99 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2564
100 องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2564
101 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุไฟฟ้าวิทยุ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2564
102 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง ซื้อถุงยังชีพหรือเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน ๑๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2564
103 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2564
104 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายซอยบุญประกอบ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2564
105 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนาออก - ไสโป๊ะ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2564
106 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สายส่งน้ำดับเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2564
107 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ รุ่น Brother TN-2360 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2564
108 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2564
109 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายนายสวาท -นายเลิศ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2564
110 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๙ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2564
111 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาซ่อมแซมฝาบ่อพัก ถนนสายสี่แยก-หน้าด่าน หมู่ที่ 4 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2564
112 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2564
113 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล จ้างเครื่องปรับอากาศหมายเลขครุภัณฑ์ 420-48-0004,420-53-0009,420-53-0012และ 420-59-0008 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2564
114 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุที่ใช้สำหรับคณะทำงานปฏิบัติหน้าที่ประจำสถานที่กักกันตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2564
115 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2564
116 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ผต 3051 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2564
117 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2564
118 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2564
119 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2564
120 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อฮาร์ดดิส เครื่องบันทึกข้อมูลกล้องวงจรปิด (ภายนอก) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2564
121 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (จัดซื้อตู้เย็น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2564
122 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2564
123 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการตำบลถ้ำสิงห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2564
124 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera Tasklfa ๓๒๕๓ Ci (สีเหลือง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2564
125 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2564
126 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2564
127 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2564
128 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคใต้ พังงา วัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๔ รายการ  10  สิงหาคม 2564
129 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2564
130 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุถังดับเพลิง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2564
131 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4280 ระนอง จำนวน 1 งาน รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2564
132 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแหลมจากตรงไปบ้านสลิด หมู่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10  สิงหาคม 2564
133 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2564
134 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2564
135 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2564
136 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2564
137 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2564
138 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล ขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2564
139 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2564
140 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำระบบไฟฟ้า (ซัมเมอร์ส) ขนาด 5 แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2564
141 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อดำเนินการจัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดตั้งศูนย์พักคอยตามโครงการจัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดตั้งศูนย์พักคอย จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2564
142 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคใต้ พังงา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อส่งน้ำฝายคลองช้างนอน หมู่ที่ 3 บ้านช้างนอน ตำบลลำภี วางท่อส่งน้ำ ยาว 1,670 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา  10  สิงหาคม 2564
143 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งทือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2564
144 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะเปิดข้างเทท้าย หมายเลขทะเบียน บท ๘๖๓๓ ครุภัณฑ์หมายเลข ๐๐๑-๔๒-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2564
145 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต.บางแก้ว และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2564
146 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2564
147 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซ่อมสร้างรื้อผิวถนนลาดยางสายบ้านนาโหนด บ้านคชาธาร ตำบลท่าฉาง  10  สิงหาคม 2564
148 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ศาลเจ้าพ่อถ้ำสิงห์ โดยปรับปรุงพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,044 ตารางเมตร งานเสาโคมไฟสปอร์ตไลท์ จำนวน 2 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  10  สิงหาคม 2564
149 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว จำนวน 26 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2564
150 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ 5 บ้านห้วยล่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2564
151 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อกล่องพลาสติกมีล้อ ขนาด100 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2564
152 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายดอนเรียง - บางเจริญ หมู่ที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 187 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า 935 ตารางเมตร  10  สิงหาคม 2564
153 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2564
154 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อดำเนินการจัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดตั้งศูนย์พักคอยตามโครงการจัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดตั้งศูนย์พักคอย จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2564
155 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาปรับพื้นที่เก็บขนขยะริมทางพร้อมนำไปฝังกลบ จำนวน 25 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2564
156 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อแบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร ICOM IC-G80 จำนวน 4 ก้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2564
157 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง และบริเวณท่าเทียบเรืออ่าวท่าเลน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10  สิงหาคม 2564
158 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2564
159 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ปรับปรุงภูมิทัศน์ บำรุงรักษาต้นไม้ ถนนสายทางหลวง 4118  10  สิงหาคม 2564
160 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2564
161 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2564
162 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง และบริเวณท่าเทียบเรืออ่าวท่าเลน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10  สิงหาคม 2564
163 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นพร้อมขุดลอกหน้าฝายไร่นายจักรวรรดิ หมู่ที่ 5 ต.แสงอรุณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10  สิงหาคม 2564
164 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกฝายบ้านนายสมยศ หมู่ที่ 3 ต.แสงอรุณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10  สิงหาคม 2564
165 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ่อมแซมฝายน้ำล้นห้วยปาทัง หมู่ที่ ๓ ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2564
166 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขา หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2564
167 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2564
168 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาบริการเครื่องจักร(รถแบคโฮ)ซ่อมแซมผนังดินฝายน้ำล้นคลองห้วยไทร หมู่ที่ 4 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2564
169 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกฝายหนองไม้ดำ หมู่ที่ 3 ต.แสงอรุณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10  สิงหาคม 2564
170 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา  10  สิงหาคม 2564
171 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังมัสยิดท่านุ่น หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2564
172 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการปรับแต่งสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย และเคลื่อนย้ายขยะพร้อมขุดดินและถมกลบ หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2564
173 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  สิงหาคม 2564
174 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างขุดลอกสระน้ำในพื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพฯ หมู่ที่ ๔ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2564
175 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อเก้าอี้ทำงาน (กองช่าง) จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2564
176 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มรับรองการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2564
177 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ จำนวน ๑๐๐ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2564
178 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทางตั้งแต่ร้านอาหารเซม เซม บัท ดิฟเฟอร์เรนท์จนถึงอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา ตกแต่งกิ่งต้นไม้ บริเวณริมถนน พร้อมทำความสะอาด ม.5 บ้านคลองหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2564
179 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อชุดรับแขก ขนาด 5 ที่นั่ง พร้อมโต๊ะกลาง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2564
180 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมการกำจัดขยะ การส่งเสริมและให้ความรู้การจัดการขยะต้นทางในชุมชน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2564
181 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างย้ายแอร์ภายในห้องพัสดุ (เลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๖-๐๐๑๐) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2564
182 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อตู้เอกสาร 2 ลิ้นชัก จำนวน 2 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2564
183 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อแบตเตอรี่ รถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กจ ๓๘๘ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๖-๐๐๓) จำนวน ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2564
184 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9  สิงหาคม 2564
185 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน 81-4480 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2564
186 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๖๒๓๙ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2564
187 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างทำวารสารเทศบาลเมืองตากใบ ไตรมาสที่ ๓ ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2564
188 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้ออาหารและเครื่องดื่ม (สำหรับผู้กักตัวในสถานที่สำหรับแยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกตุผู้ที่ต้องเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โรคโควิด ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2564
189 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน ๘๐๐ ถุง และน้ำยาง CRS-๒ จำนวน ๒ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2564
190 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2564
191 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2564
192 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 12 รายการ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตำมะลังเหนือและศูนย์พัฒนาเด็กบ้านตำมะลังใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2564
193 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล วัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 21 รายการ (กองการศึกษาฯ)  9  สิงหาคม 2564
194 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง วัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางนอน  9  สิงหาคม 2564
195 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ พันธุ์ไม้และวัสดุ สำหรับใช้ในโครงการอนุรักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม กิจกรรม ปลูกต้นไม้ ถนนสวย เมืองสะอาดใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564  9  สิงหาคม 2564
196 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2564
197 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2564
198 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายไวนิล สำหรับโครงการอนุรักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมกิจกรรม ปลูกต้นไม้ ถนนสวย เมืองสะอาดใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2564
199 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2564
200 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนปรับปรุงอัตรากำลัง 3 ปี ( พ.ศ.2564 - 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2564
201 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาปรับพื้นที่เก็บขนขยะริมทางพร้อมนำไปฝังกลบ จำนวน 25 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2564
202 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9  สิงหาคม 2564
203 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (เทปวัดระยะไฟเบอร์กลาส) จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2564
204 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2564
205 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างออกแบบจ้างสำรวจออกแบบประมาณการโครงการเทศบัญญัติ ๒๕๖๕ จำนวน ๔ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2564
206 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ๊นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2564
207 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา ซื้อล้อวัดระยะทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2564
208 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๒๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2564
209 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาเช่าเต้นท์โค้งขนาดใหญ่ จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2564
210 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลชทะเบียน บล ๗๒๙๑ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2564
211 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 12 (บ้านวังซุม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2564
212 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อเครื่องสูบน้ำของรถบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ เครื้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2564
213 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อครุภัณฑ์การเกตร (เครื่องสูบน้ำของรถบรรทุกน้ำ) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2564
214 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่มให้บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดบริการฉีดวัคซีน Covid 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2564
215 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2564
216 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2564
217 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุการเกษตร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2564
218 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดทำป้ายโฟมบอร์ดเพื่อใช้ประกอบการประชุมสภา อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2564
219 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้บานเลื่อน จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2564
220 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2564
221 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2564
222 องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ภาคใต้ พังงา ซื้อโซฟารับแขกพร้อมโต๊ะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2564
223 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ (สำนักงานปลัด) จำนวน 10 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2564
224 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2564
225 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2564
226 องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ภาคใต้ พังงา ซื้อตู้เก็บเอกสารบานเปิดกระจกล่างบานเลื่อนทึบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2564
227 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2564
228 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2564
229 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จัดซื้อน้ำมันเดือนกรกฎาคม 2564  9  สิงหาคม 2564
230 เทศบาลตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ตามโครงการแก้ปัญหา เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2564
231 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน, เก้าอี้) -กองคลัง อบต.หน้าเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2564
232 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2564
233 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาปรับพื้นที่เก็บขนขยะริมทางพร้อมนำไปฝังกลบ จำนวน 25 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2564
234 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลต์ติกสายบุญล้อม- บ้านเพิง หมู่ที่ 2 -หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 6  9  สิงหาคม 2564
235 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายไสขาม-นานาค หมู่ที่ 2  9  สิงหาคม 2564
236 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.13-003 สายช่องหมอ-คลองอาย หมู่ที่ 9 ตำบลช้างซ้าย  9  สิงหาคม 2564
237 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน, เก้าอี้) -กองคลัง อบต.หน้าเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2564
238 เทศบาลตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ก่อสร้างลานกีฬา สนามหญ้าเทียม หมู่ที่ 5 บ้านชุมชนหลังที่ว่าการอำเภอ กว้าง 20 เมตร ยาว 30 เมตร เทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  9  สิงหาคม 2564
239 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน, เก้าอี้) -กองคลัง อบต.หน้าเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2564
240 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จัดน้ำมันประจำเดือนกรกฎาคม 2564 (สำนักปลัด)  9  สิงหาคม 2564
241 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการ ขุดลอกคลองเลง หมู่ที่ 3 บ้านคชาธาร ต.ท่าฉาง อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี  9  สิงหาคม 2564
242 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และแบบ งป.๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2564
243 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างวิจัยและสำรวจความพึงพอใจของประชาชนและผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2564
244 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์ในโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียน ปีงบประมาณ 2564 รพ.สต.บ้านปลายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2564
245 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข - ๙๒๕๙ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2564
246 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2564
247 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักปลัด อบต.หน้าเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2564
248 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 (เดือนสิงหาคม - เดือนตุลาคม)  9  สิงหาคม 2564
249 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2564
250 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2564
251 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อผ้าสีฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2564
252 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๐๐๑๘ จำนวน ๑ เครื่อง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2564
253 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสะพลี ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2564
254 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2564
255 องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ภาคใต้ พังงา ซื้อ่โต๊ะคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2564
256 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2564
257 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2564
258 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2564
259 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา ซื้อกล้องบันทึกวิีดีโอ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2564
260 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ  9  สิงหาคม 2564
261 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ ศพด.บ้านบางแก้วใน และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2564
262 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2564
263 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2564
264 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2564
265 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2564
266 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2564
267 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ถุงดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2564
268 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างทำไวนิล ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2564
269 องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ภาคใต้ พังงา ซื้อโต๊ะประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2564
270 องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2564
271 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการซ่อมแซมท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. หล่อสำเร็จรูป ถนนสายโคกทราย - ชุมประดิษฐ์ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2564
272 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดและภายในองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2564
273 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2564
274 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างตกแต่งพระบรมฉายาลักษณ์บริเวณหน้าอาคารสำนักงานและตกแต่งรั้วสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2564
275 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2564
276 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อผ้าเวทลุค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2564
277 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล จ้างล้างเครื่องปรับอากาศหมายเลขครุภัณฑ์ 420-53-0007 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2564
278 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  สิงหาคม 2564
279 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับริการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
280 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อตู้เอกสารแบบ 2 บานเปิด จำนวน 2 ตู้ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
281 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่มให้บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดบริการฉีดวัคซีน Covid 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
282 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อพร้อมเปลี่ยนยางรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๕๐-๐๐๐๑) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
283 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 16 รายการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
284 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างหมาจัดทำอาหาร สำหรับผู้เข้าเวร โครงการป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2009 (COVID 19) สำหรับด่านตรวจบริเวณแยกเข้าแพปลาบ้านหินลาดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
285 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
286 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนายมุก-นายสงัด หมู่ที่ 8 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
287 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถแทร็กเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค-2092 ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ 019-57-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
288 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างโครงการปรับปรุงกูโบร์ภูเขาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
289 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนปรับปรุงอัตรากำลัง 3 ปี ( พ.ศ.2564 - 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
290 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
291 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ จำนวน 13 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
292 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับ ศพด.ในสังกัด อบต.ควนทองและโรงเรียน ในเขตพื้นที่ อบต.ควนทอง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔(เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
293 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายครินทร์ - บ้านนายวิรัช หมู่ที่ 6 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
294 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยในหุบ หมู่ที่ 7 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
295 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
296 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล ซื้อสื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะโละใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
297 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล ซื้อสื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากบารา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
298 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมตราเทศบาลตำบลบางหมากติดรั้วหน้าสำนักงาน ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร จำนวน 1 อัน (รูปภาพและตัวหนังสือสีน้ำเงิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
299 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
300 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล ซื้อหนังสือสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กบ้านตะโละใส จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
301 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล ซื้อหนังสือสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากบารา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
302 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
303 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องพ่นละอองละเอียด ULV แบบสะพายหลัง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
304 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อเครื่องเล่นสนามพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
305 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล ซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะโละใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
306 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
307 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.เกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
308 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล ซื้อสื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านบ่อเจ็ดลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
309 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล ซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากบารา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
310 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกและเผาในเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ครั้งที่ ๑๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
311 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
312 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตสายหนองปรือ ม.9 โดยวิธีคัดเลือก  31  สิงหาคม 2564
313 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
314 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาตรวจเช็คตามระยะรถบรรทุกขยะ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
315 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือน กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
316 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง รถหมายเลขทะเบียน กต ๙๙๕๐ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
317 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
318 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
319 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
320 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลูกไก่ - บางพูด หมู่ที่ 2 ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง  31  สิงหาคม 2564
321 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ 3500 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก ข้างละ 0.25 เมตร  31  สิงหาคม 2564
322 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 2  31  สิงหาคม 2564
323 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หอถังเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร  31  สิงหาคม 2564
324 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน  31  สิงหาคม 2564
325 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจร Para Asphaltic Concrete ถนนเทศบาล ๔  31  สิงหาคม 2564
326 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองพน  31  สิงหาคม 2564
327 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายสี่แยก-หน้าด่าน หมู่ที่ 4 ตำบลขนอม  31  สิงหาคม 2564
328 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง Over Lay สายบางอ้อ-ไทรงาม หมู่ที่ 7  31  สิงหาคม 2564
329 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายเขาตอก-ทุ่งทอง หมู่ที่ 3,5 ตำบลเขาตอก  31  สิงหาคม 2564
330 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างวางระบบธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ (ห้องคลัง) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
331 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับ ศพด.ในสังกัด อบต.ควนทองและโรงเรียน ในเขตพื้นที่ อบต.ควนทอง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔(เพิ่มเติม)  31  สิงหาคม 2564
332 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
333 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง คนงานติดตั้งมาตรวัดน้ำและตัดมาตรวัดน้ำประปา ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และค่าน้ำประปาค้างชำระปีงบประมาณ ๒๕๔๕-๒๕๖๓ หมู่ที่ ๑-๗ ตำบลมะรุ่ย โดยกำหนดให้เริ่มดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
334 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างถมที่ลานสาธารณะประโยชน์ บ้านฮูแตปาเซ หมู่ที่ ๓ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
335 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกสำรวจแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำเดือน กันยายน 2564 (นายเฉลิมศักดิ์ นุ่นทิพย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
336 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน-กู้ชีพ) ประจำเดือน กันยายน 2564 (นางสาววรัญญา ทิพย์สุวรรณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
337 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉฺิน-กู้ชีพ) ประจำเดือนกันยายน 2564 (นางสุภาพร รอดสกุล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
338 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการเจ้าหนาที่ผู้ปฏิบัติการะรบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน-กู้ชีพ) ประจำเดือน กันยายน 2564 (นายสมศักดิ์ แต้มจันทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
339 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(พนักงานขับรถกู้ชีพ) ประจำเดือน กันยายน 2564 (นายณัฐวุฒิ ลี้ยุทธานนท์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
340 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน-กู้ชีพ) ประจำเดือน กันยายน 2564 (นายบัณฑิต ศรีปาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
341 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการเจ้าหนาที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(พนักงานขับรถกู้ชีพ) ประจำเดือน กันยายน 2564 (นายชำนาญ สุมน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
342 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนปรับปรุงอัตรากำลัง 3 ปี ( พ.ศ.2564 - 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
343 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
344 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
345 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายห้วง-นายโสภณ หมู่ที่ 2 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
346 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
347 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านนาปรือ - หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเคย โดยวิธีคัดเลือก  31  สิงหาคม 2564
348 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อมอเตอร์สูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 3 แรงม้า 220 โวล์ท 1 เฟส จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
349 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
350 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
351 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
352 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
353 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
354 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หาดบ้านท้องโตนด โดยซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายบ้านท้องเกร็ง - บ้านอ่าวคราม หมู่ที่ 2,11 ตำบลด่านสวี  31  สิงหาคม 2564
355 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
356 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานจัดเก็บค่าน้ำประปาและค่าขยะมูลฝอยภายในตำบล พรุพี ประจำเดือน กันยายน 2564 (นางสาวทัศลักษณ์ วิเชียร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
357 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
358 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุขาภิบาล ๗/๕ (สุดเขตเทศบาล) โดยวิธีคัดเลือก  31  สิงหาคม 2564
359 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
360 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้ออวนด้าย ๑๑๐/๒ ขนาด ๔.๕ cm. ลึก๕๐ md ความยาว ๑๕๑๐ ml จำนวน ๑,๒๖๐ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
361 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาด 12,000 ลิตร ชนิดตัวรถ 10 ล้อ โดยวิธีคัดเลือก  31  สิงหาคม 2564
362 องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
363 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำตู้ใส่เอกสารอลูมิเนียม รพ.สต.พรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
364 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
365 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ จำนวน ๕ เครื่อง เพื่อใช้ในระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลไม้ฝาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
366 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.41043 หมู่ที่ 9 สายซอยยุทธศาสตร์ 4 หมู่ที่ 9 ตำบลท่ามะพลา กว้าง 5 เมตร ยาว 325 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,625 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน  31  สิงหาคม 2564
367 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
368 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานการเงินและบัญชีกองการศึกษา ประจำเดือน กันยายน 2564 (นายเดชา ทิพย์เกิด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
369 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างเปลี่ยนยางรถและหม้อแบตเตอรี่รถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๓๗๘ กบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
370 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาซ่อมแซ่มรถกระเข้าเทศบาลตำบลคลองวาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
371 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาซ่อมแซมรถขยะอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 81-6310 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
372 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
373 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
374 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
375 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน-กู้ชีพ) ประจำเดือน กันยายน 2564 (นางสาววรัญญา ทิพย์สุวรรณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
376 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน-กู้ชีพ) ประจำเดือน กันยายน 2564 (นายบัณฑิต ศรีปาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
377 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉฺิน-กู้ชีพ) ประจำเดือนกันยายน 2564 (นางสุภาพร รอดสกุล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
378 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการเจ้าหนาที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(พนักงานขับรถกู้ชีพ) ประจำเดือน กันยายน 2564 (นายชำนาญ สุมน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
379 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานการเงินและบัญชีกองการศึกษา ประจำเดือน กันยายน 2564 (นายเดชา ทิพย์เกิด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
380 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการเจ้าหนาที่ผู้ปฏิบัติการะรบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน-กู้ชีพ) ประจำเดือน กันยายน 2564 (นายสมศักดิ์ แต้มจันทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
381 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยมิตรภาพ ๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลมะรุ่ย โดยดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลงหินคลุกปิดขอบถนน ข้างละ ๐.๓๐ ม. หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ม.พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย (รายละเอ  31  สิงหาคม 2564
382 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานจัดเก็บค่าน้ำประปาและค่าขยะมูลฝอยภายในตำบล พรุพี ประจำเดือน กันยายน 2564 (นางสาวทัศลักษณ์ วิเชียร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
383 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทั่วไปประจำกองช่าง ประจำเดือน กันยายน 2564 (นายทันธวัฒน์ งามประดิษฐ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
384 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกสำรวจแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำเดือน กันยายน 2564 (นายเฉลิมศักดิ์ นุ่นทิพย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
385 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อกล่องพลาสติก K-๑๒๐๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
386 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อชุดหัวเผาแก๊ส (หัวพ่นไฟ) พร้อมสายลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
387 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อถังแก๊ส LPG ชนิดถังคอมโพสิต ขนาด ๑๑ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
388 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
389 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาวางระบบสาย LAN เพื่อรองรับระรบบอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
390 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเก้าอี้ขา C โครงสร้างเหล็กชุบโครเมี่ยมกันสนิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
391 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
392 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(พนักงานขับรถกู้ชีพ) ประจำเดือน กันยายน 2564 (นายณัฐวุฒิ ลี้ยุทธานนท์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
393 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุประปา) จำนวน 7 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
394 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อหัวโฟโต้สวิทช์ จำนวน 10 หัว เพื่อใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้องที่ชำรุดเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
395 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
396 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร ก่อสร้างลานกีฬา อเนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 9 บ้านถ้ำใน  31  สิงหาคม 2564
397 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางประคอง ไข้บวช บ้านท้องโตนด หมู่ที่ 2 ตำบลด่านสวี  31  สิงหาคม 2564
398 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายมนตรี หมู่ที่ 9 ตำบลด่านสวี  31  สิงหาคม 2564
399 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ ศพด.บ้านเขาฝาชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
400 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ ศพด.บ้านบางแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
401 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
402 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
403 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
404 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
405 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก จำนวน 4 ตู้ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
406 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคลองจูด-ท่าเทียบเรือ หมู่ที่ ๕ ตำบลมะรุ่ย คสล.กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย (รายละเอ  31  สิงหาคม 2564
407 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
408 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาบริหารเครื่อวถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
409 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตำมะลังเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
410 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง จ้างตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนอะไหล่รถกู้ภัยพยาบาล ทะเบียน กง 7293 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
411 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊ค สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
412 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
413 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
414 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
415 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
416 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยท่าศรีแก้ว หมู่ที่ ๒ ตำบลมะรุ่ย คสล.กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกปิดขอบถนนตามสภาพถนนหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.  31  สิงหาคม 2564
417 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทั่วไปประจำกองช่าง ประจำเดือน กันยายน 2564 (นายทันธวัฒน์ งามประดิษฐ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
418 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
419 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ทำแปลงผักกางมุ้ง การปลูดมะนาวในวงล้อรถยนต์ การปลูดไม้ดอกไม้ประดับและพืชผักสวนครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
420 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
421 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
422 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (กล้องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์) จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
423 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (ล้อวัดระยะทาง แบบดิจิตอล) จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
424 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการชุมชนต้นแบบปลอดขยะ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
425 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
426 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค ๑๓๘ ระนอง ลูกหมากบังคับเลี้ยวหน้า ซ้าย ขวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
427 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม สมุนไพรต้านภัย COVID-๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
428 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ปั๊มบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
429 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทั่วไปประจำกองช่าง ประจำเดือน กันยายน 2564 (นายทันธวัฒน์ งามประดิษฐ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
430 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายอะคริลิคตามโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
431 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา)) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
432 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อม/เปลี่ยนอุปกรณ์ของกล้องวงจรปิด CCTV หมายเลขครุภัณฑ์ 494-59-0031/6 (หลังสถานีรถไฟ โครงการ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
433 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อม/เปลี่ยนอุปกรณ์ของตู้ควบคุมของกล้องวงจรปิด CCTV หมายเลขครุภัณฑ์ 494-54-0703.4 (หน้าธนาคารไทยพานิชย์ โครงการ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
434 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน-กู้ชีพ) ประจำเดือน กันยายน 2564 (นางสาววรัญญา ทิพย์สุวรรณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
435 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน-กู้ชีพ) ประจำเดือน กันยายน 2564 (นายบัณฑิต ศรีปาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
436 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉฺิน-กู้ชีพ) ประจำเดือนกันยายน 2564 (นางสุภาพร รอดสกุล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
437 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
438 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(พนักงานขับรถกู้ชีพ) ประจำเดือน กันยายน 2564 (นายณัฐวุฒิ ลี้ยุทธานนท์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
439 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
440 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานการเงินและบัญชีกองการศึกษา ประจำเดือน กันยายน 2564 (นายเดชา ทิพย์เกิด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
441 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานจัดเก็บค่าน้ำประปาและค่าขยะมูลฝอยภายในตำบล พรุพี ประจำเดือน กันยายน 2564 (นางสาวทัศลักษณ์ วิเชียร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
442 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องตบดินไม่รวมเครื่องยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
443 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
444 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบเขาช่องวัว หมู่ที่ 10 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
445 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายครินทร์ - บ้านนายวิรัช หมู่ที่ 6 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
446 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล ซื้อกระจกพร้อมติดฟิมลฺ์กรองแสงรถยนต์ทั้งคันและซ่อมเบาะนั่งข้างภายในรถยนต์กู้ชีพกู้ภัยหมายเลขทะเบียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
447 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล ซื้อจัดซื้อวัสดุการศึกษาและสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตำมะลังเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
448 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตำมะลังใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
449 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
450 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
451 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการก่อสร้่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในลุ่ม-หนองเม็ง 1 หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งอ่าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
452 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านท่าทองหลาง (เลขรหัสพัสดุ 262-45-0006) หมู่ที่ 6 ตำบลเขาทอง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
453 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมเครื่องปั่นไฟฟ้าบ้านเกาะปอ หมู่ 4 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
454 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
455 เทศบาลตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุซ่อมระบบประปา จำนวน ๑๑ รายการ กองการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
456 องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ รุ่น OKI C532 หมายเลขครุภัณฑ์ 478-62-0017 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
457 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พร้อมรื้อถอน สำหรับด่านตรวจบริเวณแยกเข้าแพปลาหินลาดฯ โครงการป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
458 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
459 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 417-51-0002 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
460 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
461 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
462 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายยุทธศาสตร์-ควนหลังเต่า หมู่ที่ ๑ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
463 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
464 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
465 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
466 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการเจ้าหนาที่ผู้ปฏิบัติการะรบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน-กู้ชีพ) ประจำเดือน กันยายน 2564 (นายสมศักดิ์ แต้มจันทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
467 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านคลองโตบ หมู่ 8 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
468 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเปลี่ยนท่อส่งน้ำขนาด PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว ชนิดบานหัว ความหนา 8.5 ชั้น ยาว 540.00 เมตร ซอยหลุมถ่าน 2 หมู่ที่ 4 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31  สิงหาคม 2564
469 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกสำรวจแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำเดือน กันยายน 2564 (นายเฉลิมศักดิ์ นุ่นทิพย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
470 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
471 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการเจ้าหนาที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(พนักงานขับรถกู้ชีพ) ประจำเดือน กันยายน 2564 (นายชำนาญ สุมน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
472 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
473 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
474 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างทำตรายาง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
475 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
476 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
477 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดนม ยู.เอช.ที จำนวน 3,318 กล่องๆ ละ 7.82 บาท (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
478 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (มอแกน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
479 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
480 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรางปิดตอนบนรางวี ซอยหมู่บ้านระนองฮิลส์ (แยกเข้าซอย 1,2,3) หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31  สิงหาคม 2564
481 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรางปิดตอนบนรางวี ซอยหมู่บ้านระนองฮิลส์ (ซอยขวางกลางหมู่บ้าน) หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31  สิงหาคม 2564
482 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง จ้างอัดเติมเคมีดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
483 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างจัดทำแผ่นพับตามโครงการอบรมเพิ่มความรู้ให้กับผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
484 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายไวนิลโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One จำนวน ๑ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
485 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
486 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการอบรมเพิ่มความรู้ให้กับผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
487 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการจัดตั้งสถานีขยะเปียก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
488 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
489 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
490 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้ออาหารเสริมนม ชนิดกล่อง โรงเรียนสำหรับเด็กนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) เดือน กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
491 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ทำแปลงผักกางมุ้ง การปลูกมะนาวในวงล้อรถยนต์ การปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ และพืชผักสวนครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
492 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง สำหรับศูนย์เด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลคุระ (เดือน กันยายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
493 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
494 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
495 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
496 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างโรงจอดรถ และลานจอดรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
497 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมแซมเครื่องรับ-ส่ง วิทยุสื่อสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 464-62-0025 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
498 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุไฟฟ้และวิทยุ จำนวน 10 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
499 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
500 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (มอเตอร์แบบจมใต้น้ำ ขนาด 1.5 HP) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
501 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (มอเตอร์แบบจมใต้น้ำ ขนาด 3 HP) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
502 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
503 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร จ้างตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ ซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ รถดับเพลิง ทะเบียน บท-5688 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
504 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง ครั้งละ 20 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
505 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  สิงหาคม 2564
506 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร จ้างโครงการปรับปรุงงานเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านนาสองเหมือง ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
507 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
508 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา จ้างจ้างเหมาเช่าเต็นท์ โต๊ะ และเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
509 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างทำป้ายไวนิลโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
510 เทศบาลตำบลดอนทราย ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนแนวท่อเมนจ่ายน้ำระบบประปา หมู่ที่ 5 เลียบถนนทางหลวงสาย 4181 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
511 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
512 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
513 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย สมัยสามัญ สมัยที่ 3ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
514 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำเอกสารแผ่นพับ จำนวน 100 แผ่น สำหรับให้ผู้เข้าร่วมการอบรมตามโครงการอบรมให้ความรู้ตามสถานการณ์เร่งด่วน หรือตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐให้แก่ กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ดูแลคนพิการ เด็กและเยาวชน ในพื้นที่ตำบลเกาะกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  30  สิงหาคม 2564
515 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอน จำนวน ๗๗ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
516 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อใบเสร็จรับเงินขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
517 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร จ้างสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
518 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน) ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
519 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เจลแอลกอฮอล์) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
520 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำตรายาง ด้ามรถไฟ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
521 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
522 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอน จำนวน ๗๗ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
523 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมสวิทช์กระจกไฟฟ้า (ด้านขวา) รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กต ๖๑๗๗ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
524 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายไวนิล สำหรับให้ผู้เข้าร่วมการอบรมตามโครงการอบรมให้ความรู้ตามสถานการณ์เร่งด่วน หรือตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐให้แก่ กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ดูแลคนพิการ เด็กและเยาวชน ในพื้นที่ตำบลเกาะกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
525 องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ภาคใต้ พังงา จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมโป๊ะเทียบเรือ หมู่ที่ 9 บ้านสาามช่องเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
526 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำเอกสารแผ่นพับ จำนวน 100 แผ่น สำหรับให้ผู้เข้าร่วมการอบรมตามโครงการอบรมให้ความรู้ตามสถานการณ์เร่งด่วน หรือตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐให้แก่ กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ดูแลคนพิการ เด็กและเยาวชน ในพื้นที่ตำบลเกาะกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  30  สิงหาคม 2564
527 องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
528 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างปรับปรุงสถานที่ทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
529 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมถังแรงดัน บ้านช่องเสียด หมู่ที่ ๖ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
530 องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
531 องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
532 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างพิมพ์ป้ายประชาสัมพันธ์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๔ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
533 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างวางระบบ KTB Corporate Online จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
534 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง จ้างจ้างก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายตลาดเชื่อมถนนห้วยนำ้ตก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
535 เทศบาลตำบลดอนทราย ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนแนวท่อเมนจ่ายน้ำระบบประปา หมู่ที่ 5 เลียบถนนทางหลวงสาย 4181 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
536 องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
537 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
538 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ซื้อโคมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
539 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำ (หอยโข่ง) จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
540 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 สำหรับโรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ (เพิ่มเติม) ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
541 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนประชาบุษยวิทย์ ภาคเรียนที่ 1/2564 (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
542 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหาดสำราญ ภาคเรียนที่ 1/2564 (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
543 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร จ้างโครงการปรับปรุงงานเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้านห้วยกอก หมู่ที่ 7 บ้านห้วยกอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
544 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร ซื้อเก้าอี้ทำงานบุหนังเทียม จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
545 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร ซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า (แบบข้อแข็ง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
546 องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
547 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งหลา - แม่ไม้มูก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ51-036 ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 1,1180 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,900 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร เทศบาลตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง  30  สิงหาคม 2564
548 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอน จำนวน ๖๘ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
549 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
550 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
551 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รพ.สต.พรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
552 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็ก ซอยอนามัย หมู่ที่ 2,3 กว้าง 5 เมตร ยาว 275 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร  30  สิงหาคม 2564
553 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายควนสามโพธิ์ - ร.ร.ไทยรัฐวิทยา หมู่ที่ 4,5 ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง  30  สิงหาคม 2564
554 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผู้ใหญ่แกน - หลังโรงเรียนท่าเชียด หมู่ที่ 10  30  สิงหาคม 2564
555 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบอ่างเก็บน้ำควนเล้าเป็ด หมู่ที่ 7 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง  30  สิงหาคม 2564
556 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
557 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง โครงการขยายเขตระบบประปาภูเขา บ้านโหล๊ะบ้า-บ้านหนองเลน หมู่ที่4,5 ตำบลคลองใหญ่ เทศบาลตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง  30  สิงหาคม 2564
558 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างตรวจเช็คระยะและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลข กง 64 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
559 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบอ่างควนเล้าเป็ด หมู่ที่ 7 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง  30  สิงหาคม 2564
560 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ตั้งแต่เดือน๕กรกฎาคม-๓๐กันยายน ๒๕๖๔)  30  สิงหาคม 2564
561 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตาสาคร บ้านสวนใหม่ หมู่ที่ 12 ตำบลคุระ กว้าง 4 เมตร ยาว 1,120 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,480 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา  30  สิงหาคม 2564
562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
563 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพทั่วไป รถเฉพาะกิจพยาบาล ทะเบียน กฉ ๒๔๔๙ ชุมพร (ตามระยะทางปัจจุบัน ๑๔๓,๗๐๗ กิโลเมตร) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
564 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมระบบประปาบาดาลหมู่ที่ ๔ พร้อมเปลี่ยนปั้มบาดาลหมู่ที่ ๔ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
565 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุชุดดำรงชีพสำหรับผู้เข้ากักกันในโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคน่า๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
566 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างถมที่ลานสาธารณะประโยชน์ หลังศพด.กูแบบาเดาะ หมู่ที่ ๒ตำบลตะบิิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
567 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 -80 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโหล๊ะบ้า เทศบาลตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง  30  สิงหาคม 2564
568 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างภาพพระบรมฉายาลักษณ์กรอบลอย ขนาด ๖๐x๘๐ เซนติเมตร จำนวน ๓ ภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
569 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างถมที่ลานสาธารณะประโยชน์ บ้านลาคอ หมู่ที่ ๒ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
570 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
571 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
572 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมห้องน้ำโรงเรียนเทศบาลบ้านปากวีป มิตรภาพที่ 124 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
573 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างติดตั้งเครื่องรับสัญญาณอินเตอร์เน็ต โรงเรียนเทศบาลบ้านปากวีป มิตรภาพที่ 124 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
574 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
575 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
576 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาขยายระบบอินเตอร์เน็ต (WIFI) (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
577 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการเเพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
578 เทศบาลตำบลดอนทราย ภาคใต้ พัทลุง ซื้อปั๊มจ่ายสารเคมี จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
579 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุยานพาหนะ (ยางนอก-ยางใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
580 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อคอนกรีตกำลังอัด ๒๔๐ KSC. จำนวน ๓๐ คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
581 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
582 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำความสะอาดบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
583 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุตามโครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
584 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่างและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
585 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ จำนวน 7 รายการ ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID -19 ) ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
586 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
587 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร ซื้อสเปรย์แอลกอฮอล์ 75% ขนาด 50 ml. จำนวน 300 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
588 เทศบาลตำบลดอนทราย ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาขุดลอกกำจัดวัชพืชสิ่งกีดยวางทางน้ำเหมืองส่งน้ำไส้ไก่ สายบ้านดอน - ป่าช้าท่าเตียน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
589 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
590 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
591 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างถมที่ลานสาธารณะประโยชน์ บ้านฮูแตปาเซ หมู่ที่ ๓ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
592 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้บานเลื่อนผสม ๓ ฟุต) จำนวน ๑ ตู้ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
593 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม) จำนวน ๑๐๐ กระสอบ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
594 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างเหมาสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
595 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
596 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
597 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
598 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
599 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้บุนวมล้อเลื่อนปรับระดับสูงต่ำได้ จำนวน 7 ตัว (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
600 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างถมที่ลานสาธารณะประโยชน์ บ้านฮูแตปาเซ หมู่ที่ ๓ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
601 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 27 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
602 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
603 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการจัดทำบอร์ดผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเคียนซา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
604 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนพันธุรัตน์-ถนนพระอภัยมณี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
605 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง จ้างจ้างเหมาตีเส้นแนวเขตร้านค้าภายในอาคารตลาดสดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
606 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
607 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ถุงมือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
608 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
609 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการซ่อมมอเตอร์สูบน้ำของระบบประปา หมู่ที่ 6 จำนวน 2 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
610 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนากลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
611 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซอยแผ้วชนะ ม.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
612 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซอยสาระทิพย์ ม.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
613 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซอยสุวรรณเฮง ม.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
614 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
615 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ซื้อชุดปฏิบัติการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ขององค์การบริหารส่วนตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
616 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล ซื้อเก้าอี้ทำงานแบบล้อเลื่อน พนักพิงตาข่่าย จำนวน 2 ตัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
617 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล ซื้อจัดซื้อวัสดุการศึกษาและสื่อการเรียนการสอนสำหรับใช้งานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตำมะลังใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
618 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
619 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
620 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
621 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
622 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา ซื้อหินคลุก ปรับปรุงถนนสายบ้านนา - นาหลวง หมู่ 3 ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
623 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างรื้อผิวถนนลาดยางสายบ้านนาโหนด บ้านคชาธาร ตำบลท่าฉาง โดยวิธีคัดเลือก  30  สิงหาคม 2564
624 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร ซื้อวัสดสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
625 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
626 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
627 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2364 ชุมพร หมายเลขครุภัณฑ์ 005-60-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
628 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
629 องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายประสบ ความสำเร็จรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการทำงานได้ทันต่อเวลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
630 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนากลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
631 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก.อบต.คุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
632 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอน จำนวน ๕๓ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
633 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องออกกำลังกาย ม.4,ม.12) จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
634 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
635 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็๋กลูโบ๊ะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
636 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเกรดวัชพืชสองข้างทางถนน อบต.สาย ๒/๑๑ และถนน อบต.สาย ๔/๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
637 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำหรับกิจการประปา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
638 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
639 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผดุงมาตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
640 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซอยปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
641 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมาะตาโก๊ะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
642 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซอยนงนุช ม.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
643 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อตู้เหล็กชนิดบานเลื่อนกระจก จำนวน ๒ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
644 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ 01/2564 ( เดือน ก.ย. 64- ต.ค. 64 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
645 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาบริการกำจัดปลวกและป้องกันปลวกภายในอาคารสำนักงาน อาคารห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
646 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อถังพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ สถานที่กักกันโรค (Local Quarantine)ผู้สัมผัสเชื้อเสี่ยงสูงตำบลทุ่งเตาใหม่ สถานที่กักกันโรค Local Quarantine (LQ) ผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ตำบลทุ่งเตาใหม่และบ้านผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) โดยว  30  สิงหาคม 2564
647 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง(ผงเคมีดับเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
648 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างวางระบบธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ (ห้องคลัง) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
649 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ผู้รับบริการของอบต.รับร่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
650 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างโครงการต่อเติมห้องเก็บเอกสารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
651 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๒๗๑ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๗-๐๐๑ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
652 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแอแจะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
653 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยสิริบุรี หมู่ที่ 2 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
654 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมถนนสายเลียบคลองฝายท่า หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
655 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
656 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
657 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
658 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
659 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
660 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ สำหรับให้ผู้เข้าร่วมการอบรมตามโครงการอบรมให้ความรู้ตามสถานการณ์เร่งด่วน หรือตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐให้แก่ กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ดูแลคนพิการ เด็กและเยาวชน ในพื้นที่ตำบลเกาะกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจ  30  สิงหาคม 2564
661 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
662 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อชุดโคมไฟตะแกรงแบบติดลอยพร้อมหลอดไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
663 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารเรียน ๑ และอาคารเรียน ๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
664 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
665 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
666 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ทต.บส.๔๑๖-๖๑-๐๕๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
667 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
668 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2564 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
669 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
670 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุตามโครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
671 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารศูนย์ อปพร. ของเทศบาลตำบลกรูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
672 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลคึกคัก ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
673 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อในโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
674 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
675 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาบริการขุดลอกคลองสาธารณะและวางท่อ คสล. (ท่อเก่า) ซอยภักดี (เพื่อป้องกันน้ำท่วม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
676 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อม/เปลี่ยนเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาว ดำ แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 2 เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
677 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จ้างจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
678 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซื้อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบซัมเมิร์ท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
679 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
680 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม (ซับเมอร์ส) ประจุดบ้านคลองรุม ม.11ต.บางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
681 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
682 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง จ้างย้ายเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-61-0020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
683 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 2286 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
684 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2829 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
685 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
686 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
687 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างเช่าเต้นท์ ขนาด ๔ x ๘ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
688 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างทำไวนิลการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และไวนิลตารางแสดงผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองตากใบเขตเลือกตั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
689 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ถุงขยะสีแดง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
690 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองสาธารณสุข) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม 2564
691 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา โครงการซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา  27  สิงหาคม 2564
692 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อถุงยังชีพ (ข้าวสาร และไข่ไก่) สำหรับผู้ได้รับความเดือดร้อน หรือได้รับผลกระทบ จากคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
693 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อสื่อและวัสดุการศึกษา (รายหัว) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเวาะหะยี ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
694 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์ให้โรงพยาบาลสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
695 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อเครื่องบริโภค (ถุงยังชัพ) ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและผู้มีรายได้น้อบ(ช่วยเหลือประชาชน กรณีได้รับผลกระทบจากการกักตนตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
696 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุตามโครงการค่่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
697 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง โครงการต่อเติมอาคารองค์การบริหารส่วนตำบล  27  สิงหาคม 2564
698 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อสื่อและวัสดุการศึกษา (รายหัว) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเวาะหะยี ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
699 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อถุงยังชีพ (อาหารแห้ง) สำหรับผู้ได้รับความเดือดร้อน หรือได้รับผลกระทบ จากคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
700 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล จ้างตัดหญ้าหมู่ที่ 2 บ้านปากบารา  27  สิงหาคม 2564
701 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
702 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อเครื่องขยายเสียง ขนาด 12 ช่อง 350 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
703 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
704 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
705 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อเครื่องอัดอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
706 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
707 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ จำนวน 8 ถัง  27  สิงหาคม 2564
708 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๗๘-๕๘-๐๐๐๙ (ผอ.กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
709 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายการสายอากาศวิทยุสื่อสาร ICOM - IC F๓๐๓๓T แบบเสายาง จำนวน ๑๐ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
710 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์และปริ้นเตอร์ จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
711 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๕-๐๐๕๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
712 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา จ้างจัดทำเว็บไซต์และดูแลเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
713 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล จ้างตัดหญ้าหมู่ที่ ๑ บ้านบ่อเจ็ดลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
714 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อทรายบรรจุกระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
715 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล จ้างตัดหญ้าหมู่ที่ ๔ บ้านตะโละใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
716 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล จ้างตัดหญ้าหมู่ที่ ๕ บ้านท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
717 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล จ้างตัดหญ้าหมู่ที่ ๖ บ้านท่ามาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
718 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล จ้างตัดหญ้าหมู่ที่ ๗ บ้านท่าพยอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
719 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
720 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
721 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
722 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
723 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
724 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
725 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
726 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล จ้างตัดหญ้าบริเวณพื้นที่เก็บน้ำหมู่ที่ ๓ บ้านเกาะบุโหลน(ดอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
727 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลานสกา ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
728 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน ( กองการศึกษา ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
729 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
730 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุชุดดำรงชีพสำหรับผู้เข้ากักกันในโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคน่า๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
731 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
732 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
733 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
734 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
735 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
736 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการปรับพื้นที่ด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลเคียนซา โดยรถแบคโฮ ขนาด 60 แรงม้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
737 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศแยกส่วน) ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู แบบติดผนัง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
738 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง ซื้อจัดซื้อที่ดินเพื่อรองรับการขยายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโหล๊ะบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
739 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
740 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
741 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก  27  สิงหาคม 2564
742 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร จ้างย้ายโทรทัศน์กล้องวงจรปิด จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
743 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อชุดตรวจ Covid-19 Antigen Test Kit จำนวน 200 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
744 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อยางมะตอย พาราแอสฟัสท์ติก จำนวน 500 กระสอบๆละ 20 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
745 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 15 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
746 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อน้ำดื่ม สำนักงาน ประจำเดือนกันยายน 2564 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
747 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการรู้ทัน ระวังภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
748 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ผลิตสื่อการเรียนการสอน โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคึกคกั โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
749 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง ซื้อถุงยังชีพหรือเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน ๑๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
750 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
751 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
752 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน ๘๐-๖๐๑๘ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
753 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลานสกา ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุคอมพิงเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
754 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
755 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สนป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
756 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
757 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างซ่อม/เปลี่ยนรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๓๕๒ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
758 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
759 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค ๖๘๘๒ รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
760 เทศบาลตำบลดอนทราย ภาคใต้ พัทลุง ซื้อลูกรังพร้อมเกลี่ยถนน จำนวน 4 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
761 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนราชการหมายเลขทะเบียน กค-4338 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
762 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อตู้บานเลื่อนกระจก 2 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
763 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อโต๊ะขาเหล็กพับ ขนาดกว้าง 60 ซม. ยาว 150 ซม. (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
764 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อแท่นบรรยายไม้ (โพเดียมไม้) สำหรับกล่าวรายงาน งานพิธี ขนาดกว้าง 40 ซม. ยาว 60 ซม. สูง 120 ซม. (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
765 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อพัดลมติดพนัง ขนาด 18 นิ้ว แบบติดผนัง 3 ใบพัด (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
766 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างพิมพ์ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมอาชีพ ขนาด ๑.๒x๒.๔ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
767 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
768 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
769 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาบริการล้าง อัด ฉีด รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข ๙๐๙๗ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
770 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
771 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สนป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
772 องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ภาคใต้ พังงา ซื้อตู้เก็บเอกสารกระจกบานเลื่อนแบบประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
773 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา ซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
774 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุอื่น ๆ (งานกิจการประปา) จำนวน ๒๙ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
775 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการรถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
776 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
777 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา ซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
778 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมระบบไดชาร์จรถตักหน้า-ขุดหลัง ทะเบียน ตค ๑๔๗ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
779 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์ให้โรงพยาบาลสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
780 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
781 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์กระบะยกเท ทะเบียน บบ ๙๗๐๔ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
782 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมอาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
783 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเก้าอี้ขา C โครงสร้างเหล็กชุบโครเมื่ยมกันสนิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
784 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
785 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 7 บ้านทะเลพระ ตำบลควนขนุน องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง  27  สิงหาคม 2564
786 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบซัมเมิร์ท  27  สิงหาคม 2564
787 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)  27  สิงหาคม 2564
788 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์  27  สิงหาคม 2564
789 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนสวนป่า-ท่าน้ำรอบ (รอบที่2)  27  สิงหาคม 2564
790 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนสวนป่า-ท่าน้ำรอบ (รอบที่2)  27  สิงหาคม 2564
791 เทศบาลตำบลดอนทราย ภาคใต้ พัทลุง ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสายหลังสหกรณ์การเกษตรดอนทราย จำกัด ถึง สายบ้านโคกทราย หมู่ที่ 5 (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) บ้านโคกทราย หมู่ที่ 5 ตำบลดอนทราย กว้าง 5 เมตร ยาว 486 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,430 ตารางเมตร เทศบ  27  สิงหาคม 2564
792 เทศบาลตำบลดอนทราย ภาคใต้ พัทลุง เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 - 6 ตำบลดอนทราย ถึงหมู่ที่ 8 ตำบลดอนประดู่ (โดยการปูทับยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) บ้านโคกทราย,กันขี้เหล็ก หมู่ที่ 5,6 ตำบลดอนทราย กว้าง 5 เมตร ยาว 1,537 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,763 ตารางเมตร เทศบาล  27  สิงหาคม 2564
793 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ เพื่อสำหรับเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ ในการจัดพิมพ์เอกสาร แบบฟอร์มต่างๆ สำหรับกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
794 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้า (ภายในอาคาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
795 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
796 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
797 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
798 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
799 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนต้นแบบปลอดขยะ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
800 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ภาคกลาง อ่างทอง ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
801 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
802 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพทั่วไป รถเฉพาะกิจพยาบาล ทะเบียน กฉ ๒๔๔๙ ชุมพร (ตามระยะทางปัจจุบัน ๑๔๓,๗๐๗ กิโลเมตร) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
803 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาเปลี่ยนอะไหล่และซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
804 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1 รายการ (สารส้มแบบแข็ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
805 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
806 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง จ้างขุดดิน- ฝังกลบ ซ่อมแซมท่อประปา หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
807 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการขุดลอกบ่อขยะพร้อมปรับแต่งพื้นที่บ่อขยะ ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
808 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา ซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
809 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบวาตภัย จำนวน 12 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
810 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
811 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 26 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
812 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อยางนอกล้อหน้า รถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กจ ๓๘๘ ชุมพร (หมายเลขครุภํณฑ์ ๐๐๑-๕๖-๐๐๐๓) จำนวน ๒ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
813 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพทั่วไป รถเฉพาะกิจพยาบาล ทะเบียน กฉ ๒๔๔๙ ชุมพร (ตามระยะทางปัจจุบัน ๑๔๓,๗๐๗ กิโลเมตร) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
814 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยดอนอ้อ หมู่ที่ ๑๒ - หมู่ที่ ๔ ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  สิงหาคม 2564
815 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
816 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนและวางท่อระบายน้ำในเขตพื้นที่ตำบลไทรโสภ จำนวน 4 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
817 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อหนังสือแบบฝึกหัดเขียนเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประตูพลิก จำนวน 16 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
818 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราษฏร์พัฒนา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
819 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อของเล่นเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราษฎร์พัฒนา จำนวน 36 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
820 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
821 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ขุดเจาะบ่อบาดาลระบบประปาหมู่บ้าน บ้านพรุใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
822 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 66 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
823 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
824 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
825 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 7 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
826 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
827 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
828 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้อไฟกระพริบพร้อมติดตั้ง จำนวน 7 จุด ในตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
829 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายร่วมใจ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
830 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสมชาย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
831 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
832 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
833 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
834 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง และบริเวณท่าเทียบเรืออ่าวท่าเลน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  สิงหาคม 2564
835 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
836 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุการศึกษาและสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด้กเล็กบ้านปลายกริม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
837 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมคืนสภาพรถบรรทุกเฉพาะกิจ ทะเบียน ๘๑-๒๑๑๔ ชุมพร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  สิงหาคม 2564
838 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 38 รายการ  26  สิงหาคม 2564
839 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2564
840 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง จ้างถ่ายเอกสารใบงานพร้อมปกและสันรูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2564
841 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนและวางท่อระบายน้ำในเขตพื้นที่ตำบลไทรโสภ จำนวน 4 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2564
842 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2564
843 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2564
844 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑ กจ ๙๒๐๘ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2564
845 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2564
846 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างเต็นท์พร้อมโต๊ะเก้าอี้ ตามโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2564
847 องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาปรับปรุงทาสีอาคารต่างๆ โรงเรียนบ้านสามช่อง หมู่ที่ 9  26  สิงหาคม 2564
848 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2564
849 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุจัดทำสื่อการเรียนการสอน (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2564
850 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2564
851 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ ในการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยโควิด-19 (Local Quarantine) ตำบลพรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2564
852 องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน ภาคใต้ สตูล ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2564
853 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลงานโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2564
854 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2564
855 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุอุปกรณ๊โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาหลักสูตร กระบวนการบันทึกบัญชีและการจัดทำงบการเงินหน่วยงานภายใต้สังกัด (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2564
856 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุจราจร (กระจกโค้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2564
857 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ห้องน้ำ-ห้องส้วม อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หลังห้องชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเวียงสระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2564
858 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2564
859 องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน ภาคใต้ สตูล ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2564
860 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2564
861 องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน ภาคใต้ สตูล ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2564
862 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน (เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2564
863 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 38 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2564
864 องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน ภาคใต้ สตูล ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ(กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2564
865 องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน ภาคใต้ สตูล ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ(กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2564
866 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2564
867 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถยนต์โตโยต้า หมายเลขทะเบียน บน 7985 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2564
868 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถยนต์สี่ประตู หมายเลขทะเบียน กต 3098 สุราษฎร์ธานี จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2564
869 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2564
870 องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน ภาคใต้ สตูล ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2564
871 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างบุกเบิกถนนสายบ้านนางทบ สีตอง - บ้านนายชม ช่วยชีพ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2564
872 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายดอนเรียง - บางเจริญ หมู่ที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 187 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า 935 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก  26  สิงหาคม 2564
873 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายลำไห - มุดสีดา หมู่ที่ ๓ ตำบลโพรงจระเข้ กว้าง 6 เมตร ยาว 1,300 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,800 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง  26  สิงหาคม 2564
874 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ถนนลาดยาง ASPHALT CONCRETE สายจุลปาโล ๒-๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางหมาก ปริมาณงานซ่อม/สร้าง ๗,๕๖๕ ตารางเมตร แบ่ง ๒ ช่วง โดย ASPHALT CONCRETE หนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๕.เมตร ระยะทางยาว ๑,๐๒๓ เมตร และกว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทางยาว ๔๙๐ เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอ  26  สิงหาคม 2564
875 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายทุ่งคา-วัดเขาถ้ำและก่อสร้างรางระบายน้ำและบ่อพักพร้อมท่อลอด  26  สิงหาคม 2564
876 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ปรับปรุงผิวทางถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง พง.ถ.22002 บ้านวัดเขา-สนามกีฬาโคกกลอย หมู่ที่ 10 ผิวทางรวมไหล่ทางไม่น้อยกว่า 1,485 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา  26  สิงหาคม 2564
877 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร จ้างจัดทำ บริการดูแลเว็บไซต์ อับเดพ เปลี่ยนแปลงข้อมูลเว็บไซต์หน่วยงานตลอด ๑ ปี (ระหว่างวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ - ๒ กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2564
878 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  สิงหาคม 2564
879 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาตัดหญ้า ตามโครงการตำบลสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2564
880 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตำบลหนองเสม็ด (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ประจำปี 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2564
881 เทศบาลตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียน ของ ศพด.เทศบาลตำบลควนขนุน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ จำนวน ๑,๖๖๖ ถุง กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2564
882 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างแบ๊คโฮขุดรื้อซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขา หมู่ที่ ๔ (ถนนสายห้วยสอใต้- ท่าหนุน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2564
883 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซ่อมเปลี่ยนยางรถรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน (EMS)  26  สิงหาคม 2564
884 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะอัดท้าย ทะเบียน ๘๑-๓๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2564
885 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางนอนใน-นายัง 4 (แม่หัด) หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  สิงหาคม 2564
886 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2564
887 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุรองรับขยะมูลฝอย (ถังขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2564
888 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2564
889 องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2564
890 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๕๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2564
891 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2564
892 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2564
893 เทศบาลตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียน ของ ศพด.เทศบาลตำบลควนขนุน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ จำนวน ๑,๖๑๗ ถุง กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2564
894 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างปรับปรุงห้องทำงานฝ่ายบริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2564
895 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร อาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ และช่วงปิดภาคเรียน  26  สิงหาคม 2564
896 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน(เก้าอี้พลาสติก จำนวน 100 ตัว) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2564
897 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส ตู้บานเลื่อนกระจก 2 บาน  26  สิงหาคม 2564
898 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อกระจกโค้งทางแยก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 32 นิ้ว พร้อมเสาเหล็ก ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว สูง 2.5 เมตร จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2564
899 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2564
900 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระบะบรรทุก (แบบยกได้) หมายเลขทะเบียน 80-4574 ตราด รหัสครุภัณฑ์ 005-40-0001 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2564
901 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5013 ตราด ครุภัณฑ์เลขที่ 005-50-0003 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2564
902 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด ซื้อน้ำดื่มตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตำบลหนองเสม็ด (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ประจำปี 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2564
903 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2564
904 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-62-0141 จำนวน 1 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2564
905 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  สิงหาคม 2564
906 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ภาคกลาง อ่างทอง จ้างทำแผนที่หมู่บ้านภายในตำบลสายทอง จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2564
907 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) เพื่อการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลศาลาด่าน จำนวน 99 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2564
908 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างตรวจสอบและซ่อมสายโทรศัพท์สำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2564
909 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2564
910 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ภาคกลาง อ่างทอง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะทำงานพร้อมกระจก จำนวน 1 รายการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2564
911 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ภาคกลาง อ่างทอง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเก้าอี้สำนักงาน กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2564
912 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2564
913 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 5 รายการ ตามโครงการป้องกันเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(Covid-19) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2564
914 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ hp หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖๖๑๐๐๗๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2564
915 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง ยี่ห้อ JCB หมายเลขทะเบียน ตค 337 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2564
916 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมระบบประปาบาดาลหมู่ที่ ๔ พร้อมเปลี่ยนปั้มบาดาลหมู่ที่ ๔ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2564
917 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุ (เพื่อใช้กับเครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2564
918 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุประปา (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลรับร่อ) จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2564
919 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาพ่นหมอกควันในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระโสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2564
920 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา ซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๓๐๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2564
921 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา ซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2564
922 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2564
923 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2564
924 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเปลี่ยนอะไหล่พร้อมตรวจเช็คสภาพรถยนต์บรรทุกขยะ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2564
925 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับกองช่าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2564
926 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองช่าง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2564
927 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2564
928 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อสว่านกระแทก จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2564
929 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2564
930 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 88 เล่ม ตามโครงการป้องกันเฝ้าระวังโรคติเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(Covid-19) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2564
931 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นกรณีฉุกเฉิน จำเป็นเร่งด่วน ครั้งที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2564
932 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุประปา (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๔) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2564
933 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๕๓๕๙ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2564
934 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2564
935 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2564
936 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง วัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย) ในตำบลลิพัง  26  สิงหาคม 2564
937 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2564
938 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2564
939 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการก่อสร้างโรงเก็บเครื่องกรองน้ำดื่มศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2564
940 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองคลัง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2564
941 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายไวนิล สำหรับจัดอบรมคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชน (จัดการขยะระดับครัวเรือน สู่สิ่งแวดล้อมชุมชนน่าอยู่) ใช้ในโครงการบริหารจัดการขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2564
942 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้าและขยายถนน คสล.บริเวณหน้าศูนย์วิจัยฯ-ซุ้มประตูทางเข้าหน้าวัดคลองวาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  สิงหาคม 2564
943 เทศบาลตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียน ของ โรงเรียนบ้านควนขนุน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ จำนวน ๔,๗๘๕ ถุง กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2564
944 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2564
945 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ พร้อมบริการเปลี่ยนถ่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2564
946 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ พร้อมบริการเปลี่ยนถ่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2564
947 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา ซื้อเต็นท์สนาม ขนาด ๓x๓ เมตร จำนวน ๕๐ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2564
948 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2564
949 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (เครื่องเจียร์/ตัด แบบมือถือ ขนาด ๕ นิ้ว) จำนวน ๒ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2564
950 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จ้างติดตั้งโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ ภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (หลังเก่า) กองช่างกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2564
951 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อพัสดุสำหรับใช้ในโครงการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ตำบลเขาดิน ระยะที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2564
952 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อหนังสือ ตามโครงการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2564
953 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก  26  สิงหาคม 2564
954 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เช่าพื้นที่อาคารสถานที่สำหรับโครงการจัดตั้งศูนย์กักกันโรค (LOCAL QUARANTINE) และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2564
955 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปา สายสันเขื่อน ประปาหมู่บ้าน - สะพานห้วยเสม็ดแดง หมู่ที่ ๒ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2564
956 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ พร้อมบริการเปลี่ยนถ่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2564
957 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานผู้ช่วยนายช่างโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2564
958 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. สายสูหวัด - ศูนย์การเรียนรู้ หมู่ที่ 1 บ้านเกาะกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  สิงหาคม 2564
959 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2564
960 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อซ่อมเปลี่ยนเลื่อยโซ่ยนต์ ทะเบียนครุภัณฑ์ ๐๖๘ ๕๒ ๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2564
961 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อสมุดฝึกเขียน เซท C ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นไทร จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2564
962 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบนดอน - คลองมัด หมู่ที่ 11 กว้าง 4 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยวิธีคัดเลือก  26  สิงหาคม 2564
963 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2564
964 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุประปา (ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า) จำนวน ๕ อัน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2564
965 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง จ้างทำป้ายสติ๊กเกอร์พริ้นเติดโฟมบอร์ด ขนาด 0.50 x 0.70 เมตร จำนวน 12 ป้าย ตามโครงการป้องกันเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(Covid-19) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2564
966 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อยางใน รถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 147 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2564
967 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง ซื้อท่อคสล. จำนวน 4 ท่อน ตามโครงการวางท่่อหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเขา หมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2564
968 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง ซื้อหมึกพริ้นเตอร์ Brother TN-2480 จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2564
969 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคตามโครงการช่วยเหลือประชาชนหรือครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยและประชาชนกลุ่มเปราะบาง จำนวน 60 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2564
970 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ซื้อติดตั้งระบบไฟฟ้า 5 KW (Solar Rooftop) โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อการรักษาพยาบาลและการจัดตั้งจุดตรวจ การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2564
971 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุการศึกษาและสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดช่องรอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2564
972 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง) จำนวน ๒ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2564
973 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2564
974 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  สิงหาคม 2564
975 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อเครื่องมือในการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2564
976 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายผก หมู่ที่ ๕ ตำบลกรูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2564
977 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2564
978 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล ภาคใต้ พังงา ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการ ตามโครงการจัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดนารายณิการาม ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2564
979 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง จ้างปรับปรุงถนนสายหนองโต๊ะนุ้ย - โคกขาม หมู่ที่ 4,2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2564
980 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุการศึกษาและสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนสามัคคี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2564
981 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายร่องเพกา - ทุ่งหนองไหล หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2564
982 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2564
983 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อน้ำแข็ง สำหรับโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2564
984 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด CCTV บ้านสายปิหนัง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2564
985 องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน ภาคใต้ สตูล จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข ๑๐๑๕ สตูล (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2564
986 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาโครงการปรับปรุง ซ่อมแซมคอสะพานบ้านแหลมปาย หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2564
987 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2564
988 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2564
989 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2564
990 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เช่าพื้นที่อาคารสถานที่สำหรับโครงการจัดตั้งศูนย์กักกันโรค (LOCAL QUARANTINE) และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2564
991 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเย็บเล่ม ตามโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2564
992 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในใสจุดเชื่อมระหว่าง หมู่ที่ ๕ กับหมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2564
993 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงก๋งใบเตย หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านนา กว้าง 400 ม. ระยะทางยาว 250.00ม. หรือไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตรม. ไหล่ทางหินผุหรือลูกรังทำตามสภาพพื้นที่หรือปริมาณหินผุหรือลูกรังไม่น้อยกว่า 48.00ลบม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2564
994 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2564
995 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2564
996 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2564
997 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ จ้างปรับปรุงซ๋อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ หมู่ 6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2564
998 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2564
999 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2564
1000 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๔๗๑ สุราษฎร์ธานี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๙-๔๓-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2564
1001 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2564
1002 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2564
1003 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ Mulitfunction (Ink Tank Printer) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2564
1004 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายเตือนให้ระมัดระวัง ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2564
1005 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ๑กค ๒๙๐๓ รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2564
1006 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2564
1007 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2564
1008 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง ซื้อถุงยังชีพหรือเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน ๘ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2564
1009 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง จ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ รวมเป็นระยะเวลา ๓๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2564
1010 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้อกระเป๋าเอกสาร พร้อมสกีนชื่อโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2564
1011 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2564
1012 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2564
1013 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2564
1014 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เช่าโครงการจัดตั้งศูนย์กักกันโรค (LOCAL QUARANTINE) และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติมแห่งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2564
1015 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมบันไดเหล็กสำหรับยืนปฏิบติงานด้านหลัง รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๒๒๕๑ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๖๐-๐๐๐๒) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2564
1016 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2564
1017 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อยูนิตทำฟัน สถานีอนามัยบ้านโฉลกหลำ เทศบาลตำบลเพชรพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2564
1018 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2323 สุราษฎร์ธานี จำนวน 2 รายการ  25  สิงหาคม 2564
1019 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2829 สุราษฎร์ธานี จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2564
1020 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2564
1021 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างปรับปรุงซ่อมแซมและทาสีรั้วรอบสนาม, ประตูทางเข้า-ออกทุกทางของสนามกีฬาเทศบาลตำบลเวียงสระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2564
1022 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ชายทะเลบริเวณท่าเทียบเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2564
1023 องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2564
1024 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2564
1025 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานป้องกันฯ สำนักปลัด เดือนกันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2564
1026 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างซักผ้าเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทราธิบดีศรีสุนทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2564
1027 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างถ่ายเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2564
1028 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2564
1029 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายดอนโชน - หนองปลาไหล ซอย 2/1 หมู่ที่ 1 ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2564
1030 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจาเละ (รายหัว) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2564
1031 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ภาคใต้ ตรัง จ้างปรับปรุงผิวจราจรลาดยางเป็นคอนกรีตถนนสายซอยหยวก ซอย 2 ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 4 ตำบลลำภูรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2564
1032 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ภาคใต้ ตรัง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกยาง ตอน 3 ม.5 ต.ลำภูรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2564
1033 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา ซื้อย่างมะตอยสำเร็จรูปและน้ำยางมะตอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2564
1034 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทางลูกรัง สายแหลมปาย-ทอนจันทร์ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2564
1035 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง สำนักปลัด ประจำเดือนกันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2564
1036 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2564
1037 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือนกันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2564
1038 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 1 ลูก เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับเสาสัญญาณไฟกระพริบสีเหลืองแบบโซลาเซลล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2564
1039 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองช่าง ประจำเดือนกันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2564
1040 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯบริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน เดือนกันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2564
1041 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2564
1042 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน ขฉธ - ๕๕๒ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2564
1043 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกห้วยออกเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 5,6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  สิงหาคม 2564
1044 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นศ.ถ. 67 -015 บ้านคุ้งวังวัว ,บ้านชายทุ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  สิงหาคม 2564
1045 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก จำนวน ๕๙ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2564
1046 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่๓ บ้านควนกองเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2564
1047 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ ค.ส.ล.เดิม สายทุ่งคา-หน้าถ้ำ (นศ.ถ 67-002) หมู่ที่5 ตำบลควนกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  สิงหาคม 2564
1048 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่๕ บ้านห้วยชัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2564
1049 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง กองคลัง ประจำเดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2564
1050 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุอื่น หินกะสะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2564
1051 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2564
1052 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2564
1053 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุอื่น ๆ ตามโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2564
1054 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล(กองการศึกษา) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2564
1055 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2564
1056 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2564
1057 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องเจีย/ตัดแบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2564
1058 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง วัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมระบบผลิตน้ำประปาภูเขา  25  สิงหาคม 2564
1059 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายบุญ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2564
1060 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2564
1061 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-6279พังงา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2564
1062 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2564
1063 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2564
1064 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาเทถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สปก.-บ้านตีน หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยลึก ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือให้ได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2564
1065 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2564
1066 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงาน All in one และเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2564
1067 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อสว่านไฟฟ้ากระแทกไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2564
1068 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อสว่านไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2564
1069 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เช่าพื้นที่อาคารสถานที่สำหรับโครงการจัดตั้งศูนย์กักกันโรค (LOCAL QUARANTINE) และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2564
1070 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทงานซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2564
1071 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2564
1072 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) (กองการศึกษา) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2564
1073 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) (สำนักปลัด) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2564
1074 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาเรือ รับ - ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วม โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2564
1075 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2564
1076 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ ประเภทเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2564
1077 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2564
1078 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2564
1079 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดหาวัสดุคัดเลือกซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2564
1080 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส จ้างเหมาบริการถอดและติดตั้ง และซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2564
1081 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อปั้มบาดาล ๒ HP ๑๑/๔ ๒๑ ใบพัด ๒๒๐V (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๔) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2564
1082 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองคลัง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2564
1083 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย(รายหัว)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นไทร จำนวน 44 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2564
1084 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้าสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  สิงหาคม 2564
1085 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้าสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  สิงหาคม 2564
1086 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล ถังน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ลิตร จำนวน ๕๐ ใบ  25  สิงหาคม 2564
1087 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ขยายเขตระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าสาธารณะสายราษฎร์อุทิศบน  25  สิงหาคม 2564
1088 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ศก.๖ นิ้ว พร้อมก่อสร้างหอถังสูงทรงถ้วยแชมเปญขนาด ๓๐ ลบ.ม (บ้านท่าจอด) หมู่ที่ ๔ ตำบลควนทอง  25  สิงหาคม 2564
1089 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  สิงหาคม 2564
1090 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองตากใบ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2564
1091 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของ ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2564
1092 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉ - ๒๔๕๑ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2564
1093 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 120x240 ซม. (จุดบริการขอรับเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางข้ามจังหวัด) จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2564
1094 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข - ๙๒๕๙ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2564
1095 องค์การบริหารส่วนตำบลดอน ภาคใต้ ปัตตานี ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเลิ็ก อบต.ดอน  25  สิงหาคม 2564
1096 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2564
1097 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์กู้ชีพ-กู้ภัย ทะเบียน กจ ๘๙๐ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  สิงหาคม 2564
1098 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ชนิดแขวน) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2564
1099 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมสาลี่เรือตรวจการณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2564
1100 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2564
1101 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2564
1102 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2564
1103 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่ รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๓๕๘ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2564
1104 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2564
1105 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สายไมค์ประชุมยาว ๕ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2564
1106 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับซ่อมรถยนต์สี่ประตู หมายเลขทะเบียน กต 3098 สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2564
1107 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง ท่อคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2564
1108 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาบริการขุดลอกคูระบายน้ำสาธารณะ ม.2 (เพื่อป้องกันน้ำท่วม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2564
1109 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างติดตั้งผ้าม่านปรับแสงแนวตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2564
1110 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง จ้างขุดลอกเหมืองส่งน้ำทุ่งแนะ หมู่ที่ 5 ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 2.50 ม. ลึกไม่น้อยกว่า 1.50 ม. ยาว 850.00 ม. และวางท่อระบายน้ำ ขนาด 1.00 x 1.00 x 5.00 ม. ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 1,612.87 ลบ.ม. (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2564
1111 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน ป้ายกั้นอะคริลิคใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2564
1112 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2564
1113 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเปลี่ยนอะไหล่พร้อมตรวจเช็คสภาพรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2564
1114 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อหนังสือเรียนเสริมประสบการณ์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราษฏร์พัฒนา จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2564
1115 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2564
1116 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2564
1117 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลเขาทอง จำนวน 6 หมู่บ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  สิงหาคม 2564
1118 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2564
1119 จ้างซ่อมแซมถนนสายสี่แยกหน้าโรงเรียนวัดทุ่งนาใหม่ - หัวสะพาน หมู่ที่ ๒ ตำบลยางค้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2564
1120 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2564
1121 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมา ไถ กลบขยะ ที่ทิ้งขยะ อบต.ยะรัง หมู่ 3 ตำบลประจัน อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2564
1122 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการขยายประปา ซอยตาเวียนและซอยเสงี่ยม หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2564
1123 องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ภาคใต้ ตรัง ซื้อโครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณจุดเสี่ยงภัยในตำบล ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก  24  สิงหาคม 2564
1124 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ และการแพทย์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2564
1125 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตู้ลำโพงเอนกประสงค์ จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2564
1126 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อมิเตอร์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2564
1127 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ในโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กวัยเรียน (ปีงบประมาณ 2564) รพ.สต.บ้านปลายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2564
1128 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์ในโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียน ปีงบประมาณ 2564 รพ.สต.บ้านปลายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2564
1129 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2564
1130 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาเดินสายไฟระบบประปา หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2564
1131 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 1 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2564
1132 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อเมล็ดพันธ์ุผัก จำนวน ๑๑ รายการ เนื่องในโครงการ ผักข้างบ้าน อาหารข้างรั้ว ครอบครัวพอเพียง หลีกเลี่ยงสารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2564
1133 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2564
1134 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง จ้างทำป้ายไวนิลศูนย์ปฏิบัติการสู้ภัยโควิด เทศบาลตำบลหงาว ขนาด 1x2.50 เมตร จำนวน 1 ผืน รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2564
1135 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2564
1136 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2564
1137 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อมิเตอร์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2564
1138 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ  24  สิงหาคม 2564
1139 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2564
1140 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-6021 พังงา เนื่องจากสายไฮดรอลิคบนหลังคารั่ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2564
1141 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนและวางท่อระบายน้ำในเขตพื้นที่ตำบลไทรโสภ จำนวน 4 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2564
1142 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-3252 พังงา เนื่องจากถังเก็บน้ำเสียและแผ่นเหล็กสไลด์ท้องถังอัดขยะรั่ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2564
1143 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างออกแบบจ้างวิศวกรออกแบบรับรองแบบแปลนโครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2564
1144 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพในตำบลนาโต๊ะหมิง ประจำปี ๒๕๖๔ (สำหรับการทำสายคล้องหน้ากากอนามัยและการทำเจลแอลกอฮอล์ จำนวน ๑๔ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2564
1145 องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2564
1146 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุดนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2564
1147 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนบุคคลเกิน ๗ คน จำนวน ๑ คัน หมายเลขทะเบียน นข ๑๕๑๔ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2564
1148 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2564
1149 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อมิเตอร์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2564
1150 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อพันธุ์หอยเชอรี่ จำนวน 25 กก โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงหอยเชอรี่ให้ครอบครัวคนพิการ (ผู้ดูแลคนพิการหรือญาติคนพิการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2564
1151 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-6021 พังงา เนื่องจากระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2564
1152 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเช็ค ซ่อมแซมปรับปรุงไฟส่องทาง ภายในตำบลศรีวิชัย (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2564
1153 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2564
1154 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงหอยเชอรี่ให้ครอบครัวคนพิการ (ผู้ดูแลคนพิการหรือญาติคนพิการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2564
1155 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2564
1156 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำบอร์ดทำเนียบนายกเทศมนตรี/ประธานสภา/ปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2564
1157 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2564
1158 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2564
1159 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้ออาหารเสริม(นม) ศพด. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2564
1160 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อสัญญานไฟไซเรนประจำรถพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2564
1161 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อเมล็ดพันธ์ุผัก จำนวน ๑๑ รายการ เนื่องในโครงการ ผักข้างบ้าน อาหารข้างรั้ว ครอบครัวพอเพียง หลีกเลี่ยงสารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2564
1162 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อครุภัณฑ์อื่น เลื่อยโซ่ยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2564
1163 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง ซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ Brother โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2564
1164 องค์การบริหารส่วนตำบลดอน ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2564
1165 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2564
1166 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุการเกษตร (น้ำยาฆ่าหญ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2564
1167 องค์การบริหารส่วนตำบลดอน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างซ่อมครุภัณฑ์(เครื่องปริ๊นเตอร์ ) กองศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2564
1168 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2564
1169 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการซักรีดผ้าปูโต๊ะ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2564
1170 องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2564
1171 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๑๙๕ สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2564
1172 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านควนม่วง-ควนพน หมู่ที่ 8-7 (ช่วงควนพน-ควนขร่อย) (ช่วงปลาย) รหัสทางหลวงท้องถิ่น กบ.ถ.19-71 บ้านควนพน ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่  24  สิงหาคม 2564
1173 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร จัดซื้อรถบรรทุกดีเซล แบบดับเบิ้ลแค็บ  24  สิงหาคม 2564
1174 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมมอเตอร์สูบน้ำประปา หมู่ที่ 4 บ้านคลองแร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2564
1175 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ชายหาดคอสน โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณชายหาดถนนสายตลาดนัดท่ายาง(ช่วงที่ 3) ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.00 เมตร ยาว 840.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,459.00 ตารางเมตร  24  สิงหาคม 2564
1176 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2564
1177 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2564
1178 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2564
1179 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2564
1180 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,500 ลิตร จำนวน 2 ใบ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2564
1181 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2564
1182 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เขาต่อยไหตามตำนานและวิถีชุมชน  24  สิงหาคม 2564
1183 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2564
1184 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2564
1185 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการจัดตั้งสถานีขยะเปียก  24  สิงหาคม 2564
1186 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2564
1187 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2564
1188 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างแบ็คโฮขุดรื้อซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขา หมู่ที่6 ก่อนถึงท่อลอดกลม (ถนนสายโคกทรายใตั - หน้าควน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2564
1189 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจ้างจัดหาอาหารกลางวันและน้ำดื่มให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดบริการฉีดวัคซีน (โควิท- 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2564
1190 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-9379 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2564
1191 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2564
1192 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงหอยเชอรี่ให้ครอบครัวคนพิการ (ผู้ดูแลคนพิการหรือญาติคนพิการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2564
1193 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2564
1194 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน(ตรายาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2564
1195 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2564
1196 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2564
1197 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2564
1198 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2564
1199 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2564
1200 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำมันเบนซิลและแก๊สหุงต้ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2564
1201 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำแข็งและน้ำดื่ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2564
1202 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาซ่อมระบบ Battery UPS 12 V พร้อมค่าบริการ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2564
1203 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ติดตั้งระบบไฟฟ้า 5 KW (Solar Rooftop) โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อการรักษาพยาบาลและการจัดตั้งจุดตรวจ การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  24  สิงหาคม 2564
1204 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2564
1205 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ ก่อสร้างอาคารจอดรถ ศูนย์ อปพร. และหน่วยกู้ชีพกู้ภัย องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว  24  สิงหาคม 2564
1206 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2564
1207 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อท่อกลม คสล. ขนาด 60100 เซนติเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2564
1208 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อหนังสือเรียนเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประตูพลิก จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2564
1209 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อหนังสือเรียนเสริมประสบการณ์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นไทร จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2564
1210 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาแแบ๊คโฮขุดรื้อท่อส่งน้ำประปาาภูเขา หมู่ทที่ 6 บริเวณโรยางพารา (ถนนสายโคกทรายใต้ - บ้านหน้าควนน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2564
1211 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัยประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2564
1212 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างเหมาฆ่าสุกรในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  สิงหาคม 2564
1213 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเฉลิมพระเกียรติ-ห้วยหมาก (ตอนที่ ๓) หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (จ่ายขาดเงินสะสม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒)  24  สิงหาคม 2564
1214 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถดับเพลิง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๐๓ - ๖๐ -๐๐๐๒ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  สิงหาคม 2564
1215 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี