ข่าวสารในเครือข่าย อปท.ทั้งประเทศ ประจำปี 2565
ประกาศงานซื้อหรือจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศเผยแพร่ราคากลางตามแนวทางของกรมบัญชีกลาง ตามแบบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด
กลับหน้าหลัก
ลำดับ หน่วยงาน ภาค จังหวัด หัวข้อ วันที่
1 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอย (ประจำรถขยะ) จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
2 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอย (ประจำรถขยะ) จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
3 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอย (ประจำรถขยะ) จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
4 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาบริการจัดระเบียบยานพาหนะตลาดนัดเทศบาลตำบลหารเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
5 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษาเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
6 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานการเจ้าหน้าที่และงานนิติกร จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
7 จ้างเหมาบริการงานประชาสัมพันธ์ และประสานงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.และผู้นำท้องที่ท้องถิ่น จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
8 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน ๘๒-๙๒๓๕ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
9 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ให้ผู้เข้าร่วมโครงการครอบครัวสุขสันต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
10 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกและเผาขยะทั่วไปในเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ครั้งที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
11 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคึกคัก เดือนกรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
12 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด.สุโสะ และ ศดม.สู่หยู่ดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
13 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการรถสิบล้อบรรทุกรถขุดตีนตะขาบของเทศบาลตำบลศาลาด่าน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
14 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 1 รายการ (ถังพลาสติกล้อเลื่อน ขนาด 200 ลิตร จำนวน 10 ลูก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
15 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
16 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
17 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
18 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 5 รายการ (นางมาต ปันปุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
19 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 17 รายการ (นายสานิตย์ อนิลบล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
20 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 17 รายการ (นายมานิด อัมพะณคร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
21 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 13 รายการ (นางสวน ยังสวัสดิ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
22 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 11 รายการ (นางอุไร ชาติสมบูรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
23 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 477-58-0022 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
24 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร จ้างจัดทำป้ายโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้แก่นางอุไร ชาติสมบูรณ์ สติ๊กเกอร์ อะคริลิค ขนาด 66x33 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
25 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร จ้างจัดทำป้ายโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้แก่นางสวน ยังสวัสดิ์ สติ๊กเกอร์ อะคริลิค ขนาด 66x33 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
26 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร จ้างจัดทำป้ายโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้แก่นางมาต ปันปุง สติ๊กเกอร์ อะคริลิค ขนาด 66x33 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
27 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุหินใหญ่ หินคลุกและท่อทาง ถนนซอยนาตก หมู่ 4 บ้านทองหลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
28 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
29 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
30 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ สำหรับใช้ในการปฎิบัติราชการในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
31 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
32 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
33 เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ใต้ พัทลุง ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
34 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างทำป้ายไวนิล โครงการครอบครัวสุขสันต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
35 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาบริการรายบุคคลโครงการครูอัตราจ้าง เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งครูอัตราจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
36 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
37 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
38 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้คนพิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน 14 รายการ ให้แก่นางบุญเรือน เทียนแย้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
39 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(เครื่องวัดอุณหภูมิของร่างกาย) กองการศึกษาฯ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
40 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
41 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา จ้างจ้างแรงงานชั่วคราว จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
42 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
43 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อิอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
44 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้ออาหารเสริม(นม)ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 ภาคเรียนที่ 1 /2565 (เดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
45 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
46 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
47 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
48 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคีรีรัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
49 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ภาคกลาง อ่างทอง ซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
50 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
51 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
52 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลา 3 เดือน (1 กรกฏาคม 2565 - 30 กันยายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
53 องค์การบริหารส่วนตำบลดอน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
54 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ผค-๒๓๔ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
55 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศและล้างเครื่องปรับอากาศสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
56 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
57 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
58 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องในการประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
59 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอื่นๆ มิเตอร์วัดน้ำ ขนาด 1/2 นิ้ว ชนิดสองชั้น จำนวน 20 ตัว (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
60 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
61 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
62 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
63 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
64 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า งวดที่ 1 ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
65 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนบ้านช้างตาย ครั้งที่ 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
66 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
67 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
68 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
69 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
70 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
71 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ดำเนินงานปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
72 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมรางน้ำอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
73 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
74 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหาดสำราญ ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 (เดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
75 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนประชาบุษยวิทย์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 (เดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
76 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านสวนจันทน์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 (เดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
77 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านในกริมและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 (เดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
78 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 (เดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
79 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (Notebook หมายเลข 416-62-0053) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
80 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา ซื้อหินคลุกและท่อทางถนนสายบ้านนา - นาหลวง หมู่ 3 บ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
81 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา ซื้อกล้องวัดระดับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
82 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็งตามโครงการการแข่งขันฟุตบอลด่านสวีสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 17 ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
83 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อชุดกีฬาและวัสดุอุปกรณ์การแข่งขันกีฬาตามโครงการการแข่งขันฟุตบอลด่านสวีสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 17 ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
84 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างจัดทำป้ายตามโครงการการแข่งขันฟุตบอลด่านสวีสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 17 ประจำปี พ.ศ.2565 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
85 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ยี่ห้อ HINO จำนวน ๑ คัน หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๓๙๔ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
86 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 รายการ สำหรับใช้ในการปฏิบัติราชการภายในกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
87 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้ได้รับผลกระทบจากอัคคีภัย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
88 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
89 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร เหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ ทล. 480-59-0014 ยี่ห้อ Fuji xerox รุ่น CM 305 df ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร  30  มิถุนายน  2565
90 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลกอบาตีน หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30  มิถุนายน  2565
91 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์หมู่ที่ 3 บ้านเกาะจำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30  มิถุนายน  2565
92 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. ท่าเทียบเรือบ้านเกาะฮั่ง หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30  มิถุนายน  2565
93 องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
94 เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ใต้ พัทลุง ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
95 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมเปลี่ยนชุดพวงมาลัยเพาเวอร์รถยนต์ นข190 สุราษฎร์ธานี ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคันธุลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
96 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้ออาหารเสริม(นม) แบบถุง และ ยู.เอช.ที รสจืด สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลคุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
97 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) แบบถุง และ ยู.เอช.ที.สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 12 ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
98 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรมนันทนาการและในการอบรม (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
99 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จ้างเหมาทำอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
100 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
101 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จ้างเหมาทำอาหารกลางวันให้เด้กนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
102 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวันของเดือนกรกฎาคม 2565 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากวีป มิตรภาพที่ 124 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
103 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวัน เดือนกรกฎาคม 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคึกคัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
104 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างจ้างเหมาบุคคลเพื่อประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอเตี้ย ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
105 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
106 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
107 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อเปลี่ยนแบตเตอรี่รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5181 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
108 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อใบเสร็จรับเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
109 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุงและแมลงคลาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
110 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อถุงขยะสีดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
111 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อชุดตรวจ ATK โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
112 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อกล้องล้อเลื่อนพร้อมฝา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
113 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บจ ๒๑๕๗ ตราด จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
114 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
115 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
116 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องในการประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน ๔๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
117 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุจราจร แผงกั้นจราจร จำนวน 6 อัน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
118 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุจราจร กระบองไฟ จำนวน 6 อัน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
119 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุจราจร กรวยจราจร จำนวน 12 อัน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
120 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการขุดลอกคูระบายน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านห้วยตอ ตำบลพรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
121 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลคลองวาฬ จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
122 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
123 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลคลองวาฬ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
124 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลคลองวาฬ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
125 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลคลองวาฬ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
126 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
127 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รหัสพัสดุ ๔๑๖-๕๖-๐๐๐๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
128 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
129 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน)สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านช้างตาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
130 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาจัดเก็บข้อมูลสุนัขและแมว โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
131 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
132 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำเว็บไซต์รายปี ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
133 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 478-61-0019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
134 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน ตรวจสอบสภาพตามระยะเวลาการใช้งานพร้อมทั้งเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๖๒-๐๐๐๓ ของกองคลัง หมายเลขทะเบียน กธ ๘๗๓๖ กระบี่ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
135 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุ จำนวน 42 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
136 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุก่อสร้างให้กับราษฎรที่ประสบปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย ไม่มีกำลังในการปลูกสร้าง หรือซ่อมแซม จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
137 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๑ รายการตามโครงอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวันทางศาสนา (วันตรุษอีดิลอัฎฮา ฮ.ศ.๑๔๔๓) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
138 องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชุดผ้าม่านหน้าต่างชั้นบนและชุดผ้าม่านหน้าต่างห้องประชุม พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
139 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลครน จำนวน ๔ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
140 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1- 6 จำนวน 5 โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 98 วัน (ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 - จนถึง ปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
141 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งหงษ์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 98 วัน (ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 - จนสิ้นสุดภาคเรียนที่ 1/2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
142 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
143 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งหงษ์ อบต.ทุ่งคา ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 จำนวนนักเรียน 24 คน คนละ 21 บาท จำนวน 16 วันทำการ เป็นเงิน 8,064.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
144 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการในตำแหน่งคนงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
145 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(เครื่องวัดอุณหภูมิของร่างกาย) กองการศึกษาฯ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
146 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร จ้างโครงการปรับปรุงงานเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายภายในหมู่บ้านน้ำเที่ยง(สายหน้าศาลา) หมู่ที่ ๕ บ้านน้ำเที่ยง ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
147 จ้างบุกเบิกถนนสายห้วยดินสอจากสวนยางนายประณีต ปรีชา - สวนยางนายโชคดี บำเพ็ญ หมู่ที่ ๘ ตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
148 จ้างบุกเบิกถนนสายบ้านนางบุญศรี วงศ์สวัสดิ์ - นบขุนราชธานี หมู่ที่ ๔ ตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
149 จ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดยางค้อม จำนวน 60 วันทำการ จำนวนเด็ก 103 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
150 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ให้แก่โรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน ๕ แห่งและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๗ แห่ง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
151 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง แก๊สหุงต้ม ตามใบสั่งจ่ายน้ำมัน ของอบต.เกาะลันตาใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
152 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุการศึกษาและสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตำมะลังใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
153 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล จ้างทำอาหารกลางวัน ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
154 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
155 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถยนต์สำนักงาน ทะเบียน บม ๔๘๕๐ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๘-๐๐๐๔) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
156 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายซอยนาตาเกื้อ 3 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
157 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
158 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมอบรม โครงการส่งเสริมอาชีพ จำนวน ๒๐ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
159 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน ระบบหัวฉีด รหัสครุภัณฑ์ ๐๕๔-๖๒-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
160 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
161 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ - ๕๑ - ๐๐๐๗ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
162 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ภาคกลาง อ่างทอง จ้างเหมาขุดลอกระบายน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
163 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กท-๒๓๘ ตรัง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
164 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
165 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
166 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจาเละ(เมืองโบราณยะรัง) หมู่ที่ ๔ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
167 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ให้แก่โรงเรียนสังกัด สพฐ. และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
168 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ภาคใต้ ตรัง ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับผสมสารเคมีพ่นหมอกควันตามโครงการป้องกันและกำจัดโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
169 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยมาลาตี หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30  มิถุนายน  2565
170 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. แบบรางปิดตอนบนรางวี บริเวณภายในถนนสายสะพานปลา ๔ (ด้านหน้าอาคารพาณิชย์ ร้านบี อาร์ ข้าวมันไก่) หมู่ที่ ๑ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30  มิถุนายน  2565
171 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30  มิถุนายน  2565
172 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเจาะบ่อบาดาลและก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30  มิถุนายน  2565
173 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนสูง ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร พื้นที่ ๑,๕๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทร  30  มิถุนายน  2565
174 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังดินแดง ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร พื้นที่ ๑,๕๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กร  30  มิถุนายน  2565
175 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จัดซื้ออาหารเสริม(นม)  30  มิถุนายน  2565
176 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง โครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 แรงม้า  30  มิถุนายน  2565
177 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร อาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน ๖ แห่ง  30  มิถุนายน  2565
178 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง อาหารเสริม (นม) เทอม 1 ปีการศึกษา พ.ศ. 2565 งบประมาณ พ.ศ. 2565  30  มิถุนายน  2565
179 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี อาหารกลางวัน  30  มิถุนายน  2565
180 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับ ศพด.ในสังกัด อบต.ควนทองและโรงเรียน ในเขตพื้นที่ อบต.ควนทอง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๒)  30  มิถุนายน  2565
181 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
182 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
183 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อชุดสำหรับนักกีฬาบาสโลป+กางเกงขายาว) ตามโครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
184 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการพาหนะเพื่อนำนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฯในวันที่ ๔-๗ กรกฏาคม ๒๕๖๕ ตามโครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดตรัง ประจำประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
185 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
186 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างซักผ้าเวสลุค จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
187 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการเพิ่มศักยภาพเด็ก หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
188 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างทำอาหาร พร้อมน้ำดื่ม โครงการเพิ่มศักยภาพเด็ก หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
189 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างโครงการเพิ่มศักยภาพเด็ก หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
190 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับโครงการอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
191 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์เพื่อใช้สำหรับการฉีดพ่นแมลงวันและสาร EM เพื่อใช้ฉีดพ่นกำจัดแมลงและดับกลิ่นบริเวณบ่อขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
192 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ศพด.บ้านแขวงเภา ปีงบปรมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
193 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านท่าจันทน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
194 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านแขวงเภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
195 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุการศึกษาสื่อการเรียนการสอนและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ศพด.บ้านท่าม่วงปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
196 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
197 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
198 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา ซื้อจัดซื้อลำโพงฮอร์น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
199 เทศบาลตำบลดอนทราย ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
200 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
201 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
202 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
203 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมบำรุงรถพยาบาลฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน ขง 9934 สฎ เลขครุภัณฑ์ 001-65-0004 โดยการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ตามระยะทางการใช้งาน ถ่ายน้ำมันเครื่องทุกระยะ 10,000 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
204 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ จำนวน ๙๑ วัน (ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
205 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
206 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
207 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุโครงการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
208 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาดิน ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
209 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเทียนพรรษา สำหรับโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
210 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80 - 4889 กระบี่ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
211 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรืมเหล็ก ซอยหมู่บ้านตรีทิพย์ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
212 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวังหนาน ๑ หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
213 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยครูพิศ หมู่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
214 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนายเฉลิม หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
215 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยรวมพี่น้อง หมู่ที่ ๘ - หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
216 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
217 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายโฟมบอร์ดประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
218 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาแบ็คโฮเล็กซ่อมแซมท่อประปา บริเวณซอยทุ่งขมิ้น-บางตาเทียน หมู่ที่ 4 ตำบลคึกคัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
219 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาแบ็คโฮเล็กซ่อมแซมท่อประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
220 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน 81-3877 ชุมพร หมายเลขครุภัณฑ์ บม.005-64-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
221 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ บม.416 50 0006(1) และ บม.416 57 0036 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
222 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างจ้างเหมาบุคคลเพื่อประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางหมาก ระหว่างวันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
223 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง เช่าโครงการเช่าที่ดินบริเวณย่านสถานีหารเทา พื้นที่จำนวน 7,630 ตารางเมตร ตั้งแต่ 1 กรกฏาคม 2565 - 30 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
224 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อแบบพิมพ์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
225 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
226 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
227 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยปราบเสถียร หมู่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
228 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด ซื้อวัสดุตามโครงการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาคลองบางพระ(เขตตำบลหนองเสม็ด)ตามโครงการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขปัญหาคลองบางพระ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด (นำ้ดื่ม)จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
229 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
230 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
231 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านห้วยล่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30  มิถุนายน  2565
232 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านคลองหินแท่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30  มิถุนายน  2565
233 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
234 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
235 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 2286 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
236 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ เหมายามรักษาความปลอดภัยประจำท่าเทียบเรือประมง (ท่าเทียบเรือร่องน้ำคลองวาฬ)  30  มิถุนายน  2565
237 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
238 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
239 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
240 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
241 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ได้แก่ แบตเตอรี่ จำนวน ๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
242 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างเหมาสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
243 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการ ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดูแลความเรียบร้อยอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
244 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 82-3380 ระยอง เลขครุภัณฑ์ 005-51-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
245 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวันของนักเรียน ศพด.บ้านเนินสำราญ เดือน กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
246 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อจัดซื้อเครื่องปรุงประกอบอาหาร ของ ศพด.บ้านเนินสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
247 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ภาคกลาง อ่างทอง จ้างจ้างเหมาบริการจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 70 คนๆละ 1 มื้อ เพื่อใช้สำหรับรับรองผู้เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
248 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
249 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมู่ที่ 2 เกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
250 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก  29  มิถุนายน  2565
251 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30  มิถุนายน  2565
252 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
253 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
254 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
255 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
256 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านสองแพรก ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
257 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านลำเลียง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
258 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
259 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการจัดทำตรายางหมึกในตัว จำนวน ๒ รายการ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
260 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
261 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
262 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ซอยเทคโน - ท่าเรือ หมู่ 3 บ้านไสโป๊ะใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
263 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ซอยควนไทร หมู่ 6 บ้านนาออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
264 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ซอยคลองใหญ่ - คลองยาง หมู่ 1 บ้านไร่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
265 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างขออนุมัติซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบบีบอัด หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๒๕๗ กบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
266 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
267 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุก่อสร้างให้กับราษฎรที่ประสบปัญหาที่มีฐานะยากจนและประประสบปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย ไม่มีกำลังในการปลูกสร้าง หรือซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
268 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ที่แหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็นและที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
269 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุก่อสร้างให้กับราษฎรที่ประสบปัญหา ฐานะยากจนและประสบปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
270 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเพื่อดำเนินการนำรถขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80-6539 พัทลุง เข้าซ่อม (ยกเครื่องใหม่และเปลี่ยนอะไหล่) เนื่องจากชำรุดใช้งานไม่ได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
271 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ซื้อเครื่องปั๊มน้ำบาดาลไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำ ขนาด 2 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ครบชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
272 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
273 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร จ้างโครงการปรับปรุงงานเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายภายในหมู่บ้านโนนสว่าง(คุ้มไทยเสรี) หมู่ที่ ๓ บ้านโนนสว่าง ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
274 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร จ้างโครงการปรับปรุงงานเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายภายในหมู่บ้านนาสองเหมือง (คุ้มสิงห์) หมู่ที่ ๔ บ้านนาสองเหมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
275 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ให้แก่โรงเรียนสังกัด สพฐ. และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
276 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ภาคใต้ ตรัง ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับผสมสารเคมีพ่นหมอกควันตามโครงการป้องกันและกำจัดโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
277 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนสายนานอน-นากอไม้ไผ่ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30  มิถุนายน  2565
278 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง ซื้ออาหารเสริม (นม) เทอม 1 ปีการศึกษา พ.ศ. 2565 งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
279 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา ซื้อหินคลุกและท่อระบายน้ำ ถนนหินคลุก บ้านนาโทง หมู่ 5 บ้านควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
280 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายระหว่างซอย ๑-ซอย ๒ (ช่วงหลัง) หมู่ที่ ๑ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก  30  มิถุนายน  2565
281 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแม่ปาล์มตก หมู่ที่ ๓ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก  30  มิถุนายน  2565
282 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
283 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่ อบต.สะพลี และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.สะพลี ภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
284 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมจักรยานยนต์ เลขครุภัณฑ์ 024-60-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
285 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 3 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
286 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
287 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
288 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างขุดลอกหน้าฝายแพรกซ้าย หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
289 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
290 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยใหญ่ ปี 2565 (วันที่ 4 ก.ค.65 ถึงวันที่ 30 ก.ย.65) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
291 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนขวัญ ปี 2565 (วันที่ 4 ก.ค. 65 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 65) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
292 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านสิงขร ปี 2565 (วันที่ 4 ก.ค. 65 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 65) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
293 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กบ้านทางหวาย ปี 2565 (วันที่ 4 ก.ค.65 ถึงวันที่ 30 ก.ย 65) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
294 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายซอยนาตาเกื้อ 3 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
295 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
296 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
297 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย รายการรองเท้าบูท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
298 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
299 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
300 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
301 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
302 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับช่วงเปิดภาคเรียนที่ 01/2565 (เดือน ก.ค.-ส.ค. ) ให้กับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
303 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา ฯ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
304 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
305 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
306 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะประชุมและเก้าอี้สำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
307 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
308 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเอกสารตามภารกิจหรืออำนาจหน้าที่สำหรับบริการประชาชน รวมทั้งเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ ซึ่งพัสดุที่ใช้ในการปฏิบัติงานได้หมดหรือมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ของกองการศึกษา ศาสนาและว  28  มิถุนายน  2565
309 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 รายการ สำหรับใช้ในการปฏิบัติราชการภายในกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
310 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 6 โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 2 ศูนย์ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
311 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายทะเบียน ๘๒-๗๙๔๗ สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
312 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายไวนิลศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
313 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถส่วนกลาง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30  มิถุนายน  2565
314 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับ ศพด.ในสังกัด อบต.ควนทองและโรงเรียน ในเขตพื้นที่ อบต.ควนทอง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
315 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
316 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อพร้อมเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข-๗๖๙๐ ชุมพร จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
317 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน ๒๔ ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
318 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
319 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
320 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อครุภัณฑ์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
321 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
322 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
323 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก ขนาด 6 ล้อ แบบกระบะยกเทท้ายติดตั้งเครนพร้อมกระเช้าไฟฟ้า มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า กระเช้ายกได้ไม่น้อยกว่า 12.00 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  มิถุนายน  2565
324 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมห้องน้ำรวมสุขภัณฑ์รพ.สต.พรุพี จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
325 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับใช้ในโครงการบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มประชากรหลัก ปีงบประมาณ 2565 ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
326 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อม วัสดุคอมพิวเตอร์ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
327 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ TOYOTA HILUX หมายเลขทะเบียน กข 5278 ชุมพร หมายเลขครุภัณฑ์ บม.001-47-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
328 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อกระเป๋าผ้ารณรงค์ พร้อมพิมพ์ข้อความ โครงการส่งเสริงการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 จำนวน 200 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
329 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาพิมพ์ป้าย ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
330 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง 10 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
331 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
332 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างบุกเบิกถนนสายกลางทุ่ง (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
333 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างทำป้ายไวนิลสำหรับจัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
334 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองบางเตย - ไสโป๊ะ หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  มิถุนายน  2565
335 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายนำ้ ซอยหลูกุล หมู่ที่ 11 (ช่วงที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  มิถุนายน  2565
336 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะพานไทร - บ่อขยะ หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาด่าน ระยะทาง 270 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,620 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีปร  29  มิถุนายน  2565
337 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมัสยิด-พรุเตย หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  มิถุนายน  2565
338 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายชวน-คลองทัมมัง หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  มิถุนายน  2565
339 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทุ่งใสมัน หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  มิถุนายน  2565
340 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ครุภัณฑ์สำนักงาน  29  มิถุนายน  2565
341 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง โครงการเช่าที่ดินบริเวณย่านสถานีหารเทา พื้นที่จำนวน 7,630 ตารางเมตร ตั้งแต่ 1 กรกฏาคม 2565 - 30 มิถุนายน 2566  29  มิถุนายน  2565
342 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน  29  มิถุนายน  2565
343 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด.สุโสะ และ ศดม.สู่หยู่ดน  29  มิถุนายน  2565
344 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ โครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะพานไทร ? บ่อขยะ หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาด่าน ระยะทาง 270 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,620 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร  29  มิถุนายน  2565
345 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล อาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2565  29  มิถุนายน  2565
346 องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังชำนาญ ๒ เชื่อมวังชำนาญ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
347 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
348 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างโครงการปรับปรุงศาลา อพป.หมู่ที่ 5 บ้านหินเทิน ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
349 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างทำป้ายไวนิล วันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
350 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สาธารณะแบบเหล็ก 4 ที่นั่ง) ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งเตา ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
351 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อม วัสดุคอมพิวเตอร์ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
352 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับใช้ในโครงการบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มประชากรหลัก ปีงบประมาณ 2565 ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
353 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างปรับปรุงรั้วคอนกรีตบล็อก ยาว 195 เมตร รพ.สต.เพิ่มพูนทรัพย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
354 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 พร้อมว่างท่อระบายน้ำขนาด 0.80 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
355 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-0033 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
356 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมเครื่องอ่านพิกัด (GPS) หมายเลขครุภัณฑ์ 464-62-0032 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
357 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างโครงการเพิ่มศักยภาพเด็ก หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
358 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วสำนักงาน อบต.คุระ หมู่ที่ 11 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  มิถุนายน  2565
359 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างเพิ่มศักยภาพเด็ก หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
360 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างจ้างเหมาอาหารกลางวัน ศพด.บ้านท่าม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
361 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล จ้างเหมาตัดหญ้า หมู่ที่ ๗ บ้านท่าพยอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
362 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล จ้างเหมาตัดหญ้า หมู่ที่ ๖ บ้านท่ามาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
363 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล จ้างเหมาตัดหญ้า หมู่ที่ ๕ บ้านท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
364 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล จ้างเหมาตัดหญ้า หมู่ที่ ๔ บ้านตะโละใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
365 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล จ้างเหมาตัดหญ้า หมู่ที่ ๒ บ้านปากบารา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
366 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล จ้างเหมาตัดหญ้า หมู่ที่ ๑ บ้านบ่อเจ็ดลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
367 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล จ้างเหมาเก็บขยะบริเวณชายหาดเกาะบุโหลนดอน หมู่ที่ ๓ บ้านเกาะบุโหลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
368 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
369 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข 413 ชุมพร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
370 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อพร้อมบริการเปลี่ยนแบตเตอรี่ รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-6279พังงา จำนวน 1 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
371 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมรถบบรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80-4368พังงา จำนวน 4 รายการ (ผ้าเบรกมือ,สายเบรกมือ,ถอดซ่อมเบรกมือ,ปรับตั้งเบรก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
372 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมรถบบรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-6279พังงา จำนวน 5 รายการ (น้ำมันไฮโดรลิก,ซีลหน้ากระบอก,จาระบี,ถอดประกอบซีลหน้ากระบอก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
373 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 80-5117พังงา จำนวน 4 รายการ (เปลี่ยนหลอดไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
374 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 80-5117พังงา (น้ำมันไฮโดรลิก อัดสายไฮโดรลิก) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
375 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4115พังงา ,หมายเลขทะเบียน 80-6279พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
376 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
377 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๕๒๘๕ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
378 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
379 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
380 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
381 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๕๗๗๓ รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
382 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมความปลอดภัยแก่ผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
383 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
384 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๓๕๓๘ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
385 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
386 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
387 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๔ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
388 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างก่อสร้างโครงการวางท่อประปาถนนสายนาหนองพันทัน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
389 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตประปาซอยพุทธธรรม หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
390 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
391 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุไฟฟ้า (หลอดนีออน 32 W) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
392 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
393 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อดอกไม้แห้งและอุปกรณ์จัดดอกไม้ โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย กิจกรรมวันเข้าพรรษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคึกคัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
394 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อกระเป๋าผ้ารณรงค์ พร้อมพิมพ์ข้อความ โครงการส่งเสริงการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 จำนวน 200 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
395 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาพิมพ์ป้าย ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
396 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ TOYOTA HILUX หมายเลขทะเบียน กข 5278 ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ บม.001-47-0001) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
397 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ USB HUB (อุปกรณ์ต่อพ่วงเพิ่มพอร์ต UHB) จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
398 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาทำป้ายถือนำขบวนเทศบาลตำบลบางหมาก ขนาด 0.25 x 0.85 เมตร จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามที่เทศบาลตำบลบางหมากกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
399 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
400 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
401 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  29  มิถุนายน  2565
402 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ที่โกยขยะ  28  มิถุนายน  2565
403 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อไม้กวาดก้านมะพร้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
404 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อซื้อแอลกอฮออล์สเปรย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
405 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาฟอร์แมทวินโดว์และลงโปรแกรมต่างฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
406 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุอื่น จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
407 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (มอเตอร์แบบจมใต้น้ำ ขนาด 1 HP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
408 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (มอเตอร์แบบจมใต้น้ำ ขนาด 1.5 HP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
409 เทศบาลตำบลบางสวรรค์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
410 เทศบาลตำบลบางสวรรค์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
411 เทศบาลตำบลบางสวรรค์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมบำรุงรถตักหน้า-ขุดหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
412 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าโรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
413 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขกม ๔๒๔ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
414 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
415 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างก่อสร้างประตูน้ำ เข้านา บริเวณถนนสายเลียบแม่น้ำบางนรา จำนวน ๒ แห่ง ชุมชนฮูมอลานัส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
416 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน งานสวนสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
417 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2829 สุราษฎร์ธานี จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
418 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2323 สุราษฎร์ธานี จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
419 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซม ท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดสี่เหลี่ยม สายบางปู - ดินแดง หมู่ที่ ๓ โดยวิธีคัดเลือก  29  มิถุนายน  2565
420 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ำ ซอย โรงเรียนมุสลิมพัฒนศาสตร์ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีคัดเลือก  29  มิถุนายน  2565
421 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อสารส้มผงและคลอรีนผง ใช้กับประปาจุดวัดรัษฎาราม หมู่ที่ 3 ต.บางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
422 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ภาคกลาง อ่างทอง จ้างจัดทำป้ายไวนิลและสติกเกอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
423 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ภาคกลาง อ่างทอง ซื้อจัดซื้อวัสดุตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
424 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ภาคกลาง อ่างทอง จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำเสวียนไม้ไผ่ จำนวน 10 ชุด เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
425 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อว้สดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
426 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
427 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้างประปา เพื่อดำเนินการปรับปรุงรื้อย้ายท่อประปาและวางท่อประปาใหม่ ณ บริเวณบ้านกอตง หมู่ที่ 1 ตำบลเขาดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
428 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
429 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
430 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  29  มิถุนายน  2565
431 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
432 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาบริการแรงงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอยภายในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน โซน 3 หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ ๓ (ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
433 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล ภาคใต้ พังงา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนกฮูก - บางพาง หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
434 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
435 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ประดับที่แหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
436 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ทำศาลาที่แหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็น จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
437 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง 10 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
438 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง 10 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
439 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุไฟฟ้า (ตู้ควบคุมมอเตอร์ ๓ เฟส ๓๐ แรงม้า) จำนวน ๑ ชุด สำหรับโรงสูบน้ำดิบประปา หมู่ที่ ๔ ต.มะรุ่ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
440 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า ปั๊มหอยโข่ง ขนาด ๕.๕ แรงม้า จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
441 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ซื้อวัตถุดิบอาหารกลางวัน (ประจำเดือนกรกฎาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
442 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ดูแลเว็บไซต์ อบต.เกาะพระทอง ประจำปี 2565  29  มิถุนายน  2565
443 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
444 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
445 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
446 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายพล หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
447 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
448 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2,000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
449 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านคลองโตบ (บ้านนายยาเส็น) ตำบลเกาะลันตาใหญ่  28  มิถุนายน  2565
450 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน ม.4 บ้านเกาะปอ ต.เกาะลันตาใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
451 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
452 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ภาคใต้ ตรัง ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับผสมสารเคมีพ่นหมอกควันตามโครงการป้องกันและกำจัดโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
453 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา ซื้อวัคซีนในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าและสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
454 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
455 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างปรับปรุงถนนสายในลุ่ม กลางทุ่ง หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
456 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างบุกเบิกถนนสายบ้านนางพร้อม ถนนสายพุนพินใต้ หมู่ที่๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
457 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างบุกเบิกถนนสายกลางทุ่ง (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งอ่าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
458 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดให้มีสภาพแวดล้อม ที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
459 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล จ้างเช่าสิ่งของ จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในการจัดเตรียมสถานที่ในการต้อนรับคณะผู้ประเมินจากยูเนสโกในการประเมินซ้ำอุทยานธรณีโลกสตูล ระดับโลก ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนบ้านป่าพน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
460 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทอนตก (เพิ่มเติม) หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
461 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1 กจ 4833 สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
462 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
463 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
464 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างทำป้ายไวนิลสำหรับจัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
465 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างทำป้ายไวนิลสำหรับจัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
466 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคใต้ พังงา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ ๒ บาน) จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
467 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อหินคลุกซ่อมแซมถนนสายวงแหวน - ควนดินแดง ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หมู่ที่ ๒๓ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
468 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสดง และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
469 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุการศึกษา ของ ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
470 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก เพื่อซ่อมแซมและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตำบลดอนตะโก จำนวน ๔๙ จุดๆละ ๑๕๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
471 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสารประกอบโครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒๕ เล่ม (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
472 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
473 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
474 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
475 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง รถหมายเลขทะเบียน กต ๙๙๕๐ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
476 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อหินเกล็ดสำหรับปรับปรุงพื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๓๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
477 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
478 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
479 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ซอยวรรณา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
480 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกกระเช้าไฟฟ้าฯ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
481 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจ้างจัดสวนหย่อม รพ.สต.บ้านช่องช้าง จำนวน ๑ รายการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
482 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมติดตั้ง หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
483 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
484 องค์การบริหารส่วนตำบลดอน ภาคใต้ ปัตตานี ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
485 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างปรับปรุงถนนสายในลุ่ม ? กลางทุ่ง หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
486 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างบุกเบิกถนนสายกลางทุ่ง (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๓ (หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
487 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างบุกเบิกถนนสายบ้านนางพร้อม ? ถนนสายพุนพินใต้ หมู่ที่๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
488 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน (ชั้นวางรองเท้าสแตนเลส4ชั้น) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
489 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
490 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายห้วยเหรียง - หนองคล้า หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  มิถุนายน  2565
491 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ถนนท้องศาลา-บ้านใต้(ท่าเทียบเรือหัวเทียน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  มิถุนายน  2565
492 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาซื้อติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ (หมู่ที่ 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  มิถุนายน  2565
493 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงจอดดรถภายในสำนักงาน อบต.หน้าเขา หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  มิถุนายน  2565
494 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงทีี่ (หมู่ที่ 5) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  มิถุนายน  2565
495 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  28  มิถุนายน  2565
496 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  28  มิถุนายน  2565
497 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๕  28  มิถุนายน  2565
498 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสายต้นพงษ์-ทุ่งใสมัน หมู่ที่ 3  28  มิถุนายน  2565
499 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565  28  มิถุนายน  2565
500 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ซื้อวัสดุก่อสร้าง  28  มิถุนายน  2565
501 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ  28  มิถุนายน  2565
502 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. แบบรางปิดตอนบนรางวี บริเวณภายในถนนสายสะพานปลา ๔ (ด้านหน้าอาคารพาณิชย์ ร้านบี อาร์ ข้าวมันไก่) หมู่ที่ ๑ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  มิถุนายน  2565
503 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
504 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
505 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยอัมพาวาส หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
506 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยห้วยจระเข้-สุขสันติ หมู่ที่ 9,8,17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
507 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
508 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
509 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
510 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมห้องน้ำรวมสุขภัณฑ์รพ.สต.พรุพี จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
511 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่น หมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
512 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
513 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องตบดิน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
514 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยแก้วมังกร (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
515 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
516 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู สายข้างโรงแรมสันติ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
517 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายโชค หมูที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
518 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้งานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะโละใส จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
519 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข - ๘๑๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
520 องค์การบริหารส่วนตำบลดอน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายประปา-ชลประทาน ม.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
521 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (Emergency Medical Responder EMR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
522 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อยางมะตอย CMS-2H บรรจุถัง 200 ลิตร จำนวน 5 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
523 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำขนาด 3 แรง สำหรับระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านมหาราช หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
524 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
525 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
526 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๗ ๐๐๔๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
527 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการเทศบาลตำบลน้ำจืด (นางสาวสวาย โชติคุต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
528 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการเทศบาลตำบลน้ำจืด (นางสมร ดวงสี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
529 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ปั๊มสูบน้ำจากสระพักน้ำดิบเข้าถังตกตะกอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
530 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ บผ ๘๙๓๔ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
531 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
532 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
533 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาถ่ายเอกสารโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
534 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึก Canon 810 (ดำ) หมึก Canon 811 (สี) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
535 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
536 จ้างทำป้ายไวนิลสำหรับใช้ในการจัดการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
537 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากเสียว ปีการศึกษา2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
538 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(เสื้อโปโลคอปกสีส้ม แขนสั้น พร้อมปักชื่อและหน่วยงาน) จำนวน 7 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
539 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 80 - 2816 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
540 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมแซมรถหกล้อดั้ม หมายเลขทะเบียน 80-3709 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
541 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ กจจ-464 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
542 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างก่อสร้างฝาตะแกรงเหล็กปิดรางระบายน้ำ ซอยทรายทอง (แยกขวา) หมู่ที่1 ตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
543 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออุปกรณ์สนามเด็กเล่น จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
544 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายไวนิลโครงการฝึกทักษะการเล่นฟุตบอลสำหรับเด็กและเยาวชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
545 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเช่าเต็นท์โครงการฝึกทักษะการเล่นฟุตบอลสำหรับเด็กและเยาวชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขนาด 5x8 เมตร จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
546 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์) หมายเลขทะเบียน กค 3702 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
547 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ TOYOTA HILUX หมายเลขทะเบียน กข 5278 ชุมพร หมายเลขครุภัณฑ์ บม.001-47-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
548 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ซื้อซื้อหิน 1/2 พร้อมเกลี่ยปรับพื้นที่สถานที่พักผ่อนและศูนย์จำหน่ายสินค้าเทศบาลตำบลหารเทา หมู่ที่ 7 จำนวน 60 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
549 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำตรายางข้อความแบบหมึกในตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
550 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 417-55-0006 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
551 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
552 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสะพลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
553 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
554 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (มอเตอร์แบบจมใต้น้ำ ขนาด 2 HP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
555 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
556 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
557 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
558 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างทำวารสารเทศบาลเมืองตากใบ ประจำเดือนมกราคม ถึง มีนาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
559 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
560 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาเอกชน (รายบุคคล) รักษาความสะอาดถนน และเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ ผู้รับจ้างเก็บขนขยะมูลฝอย (ท้ายรถ) แทนผู้รับจ้างที่ลาออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
561 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อม/เปลี่ยนอุปกรณ์ ตู้กระจายสัญาณกล้องวงจรปิด CCTV หมายเลขครุภัณฑ์ 494-59-0031/4 , 494 -59-0031/5 (โครงการ 2) และ 494-61-0033.16 (โครงการ 4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
562 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ำ ซอยสวนมะพร้าวยีโอ๊ะ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีคัดเลือก  28  มิถุนายน  2565
563 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ำ ซอยสวนมะพร้าวยีโอ๊ะ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีคัดเลือก  28  มิถุนายน  2565
564 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
565 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกอตง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
566 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  มิถุนายน  2565
567 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการซัก - รีดผ้าม่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
568 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง หมายเลขครุภัณฑ์ 024-51-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
569 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อโต๊ะทำงานแบบไม้ ขนาด 120 x 60 เซนติเมตร เพื่อใช้ปฏิบัติราชการของสำนักปลัด จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
570 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล ภาคใต้ พังงา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนบน้ำท่าไทร หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
571 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล ภาคใต้ พังงา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตำหานุ้ย หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
572 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
573 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รณรงค์สวมหมวกนิรภัย บริเวณพื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.มะรุ่ย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
574 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา ซื้อหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ จำนวน ๓๐ ลบ.ม. (บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
575 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
576 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
577 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาบริการล้างทำความสะอาดและตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ ๔๒๐-๔๗-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
578 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
579 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
580 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อตราสัญลักษณ์ไฟเบอร์กลาส สท. ขนาด 1 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
581 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร จ้างปรับปรุงงานเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายภายในหมู่บ้านกุดโง้ง หมู่ที่ ๒ บ้านกุดโง้ง ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
582 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร จ้างโครงการปรับปรุงงานเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายภายในหมู่บ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองบัวบาน ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
583 จ้างบุกเบิกถนนสายเหมืองใหญ่ - บ้านนายเด่น หมู่ที่ ๖ ตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
584 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
585 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านเขาเทียมป่า หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
586 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างบุกเบิกถนนสายกลางทุ่ง (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
587 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้งานภายในกองสวัสดิการสังคม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
588 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมกระจกรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 506 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
589 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน (ชั้นวางรองเท้าสแตนเลส4ชั้น) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
590 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยูถนนสายบ้านท้องเกร็ง-บ้านกลางนา หมู่ที่ 7 ตำบลด่านสวี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  มิถุนายน  2565
591 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมป้ายสัญญาณไฟหยุด/ตรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
592 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาตัดสติกเกอร์ประชาสัมพันธ์หน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
593 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
594 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาตัดสติกเกอร์ประชาสัมพันธ์หน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
595 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมจักรยานยนต์ เลขครุภัณฑ์ 009-50-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
596 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาทำป้ายอะคลิลิค จำนวน 1 ป้าย (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
597 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
598 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
599 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างทำตรายางสัญลักษณ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2565
600 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อม-เปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 2288 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
601 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
602 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมารถขนย้าย (กระบะบรรทุก แบบยกได้) รถขุดขนาดเล็ก หมายเลขทะเบียน ตค-2659 ประจวบคีรีขันธ์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
603 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองทวด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหิน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ (ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
604 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของโรงเรียนบ้านเหมืองทวด โรงเรียนบ้านวังหิน และโรงเรียนบ้านกอบแกบ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ (ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
605 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถยนต์สำนักงาน ทะเบียน บล ๔๔๕๖ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๖๕-๐๐๐๗) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
606 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถกึ่งพ่วง ทะเบียน ๘๑-๑๓๓๘,๘๑-๑๓๓๙ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๒๕-๕๗-๐๐๐๑) จำนวน ๓๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
607 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเพื่อซ่อมแซมถนนลาดยางสายหินเภาพัฒนา-คลองทรายแก้ว ในส่วนที่ชำรุด จำนวน ๑๘๔.๙๓ ตารางเมตร ปูลาดหนา ๕ ซม.หมู่ที่ ๒๒ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
608 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด ๒๕ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
609 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างประกอบตู้คอนโทรลเบอร์ ๔ (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
610 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกสายย่านทุ่งแส้ง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หมู่ที่ ๑๓ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
611 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการแข่งขันกีฬาทุ่งเตาใหม่คัพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
612 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-42-0001 สังกัดกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
613 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
614 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
615 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
616 องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน ภาคใต้ สตูล ซื้อถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์ (สีแดง)-สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
617 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการในการจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ อบต. พ่วงพรมคร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2565
618 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Hp โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
619 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์เอกสาร(Printer) ยี่ห้อ Hp Laserjet P๑๑๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
620 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนายจำนงค์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
621 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ซอยห้วยลึก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
622 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
623 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการจัดการงานมาตรน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
624 เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ใต้ พัทลุง จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุก 6 ล้อ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2565
625 เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ใต้ พัทลุง จ้างจ้างเหมาเช่ารถตู้โดยสาร จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2565
626 เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ใต้ พัทลุง ซื้อจัดซื้อยางรถบรรทุก 6 ล้อ รวม 12 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2565
627 เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ใต้ พัทลุง จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุก 6 ล้อ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2565
628 เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ใต้ พัทลุง ซื้อจัดซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2565
629 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
630 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยแก้วมังกร หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
631 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมก่อสร้างลานคอนกรีต หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
632 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาทำสนามพร้อมรื้้อถอน ตามโครงการแข่งขันกีฬา อบต. ทุ่งมะพร้าวสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดครั้งที่ 25 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
633 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะทะเบียน 80 6462 พังงา เลขครุภัณฑ์ 005-60-0008 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
634 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
635 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาเรือ รับ - ส่ง โครงการนิเทศน์ติดตามผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
636 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาซ่อมแซมเสาไฟ High mash หน้ามัสยิด หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
637 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า จำนวน 4 เครื่อง ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
638 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
639 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างบุกเบิกถนนสายกลางทุ่ง (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๓ (หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
640 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อชุดทำความสะอาดสระว่ายน้ำ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
641 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนน้ำล้นซอยลุงยม (ชุมชนกลุ่ม ๘) หมู่ที่ ๑๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  มิถุนายน  2565
642 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถ้ำเสือ 3 หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  มิถุนายน  2565
643 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.สายซอยหนองบอน หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  มิถุนายน  2565
644 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังดินแดง ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร พื้นที่ ๑,๕๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาค  27  มิถุนายน  2565
645 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนสูง ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร พื้นที่ ๑,๕๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ  27  มิถุนายน  2565
646 เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ใต้ พัทลุง ซื้อจัดซื้อปั๊มน้ำบาดาล จำนวน 3 ชุด (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2565
647 เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ใต้ พัทลุง ซื้อจัดซื้อชุดรับแขก จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2565
648 เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ใต้ พัทลุง ซื้อจัดซื้อเก้าอี้สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 65 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2565
649 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกกระเช้าไฟฟ้าฯ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
650 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
651 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
652 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมระบบประปาจุดบางน้ำใส หมูที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
653 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ท่าตลิ่งชัน 2 หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  มิถุนายน  2565
654 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยแก้วมังกร หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
655 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมติดตั้ง หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
656 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
657 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางนอกและยางใน) รถนักเรียน หมายเลขทะเบียน 40-0119พังงา จำนวน 6 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
658 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อของสมนาคุณดูงานโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
659 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานประจำปี 2565 ขนาด 120 x 300 เซนติเมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
660 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างเติมน้ำยาเคมีในถังดับเพลิง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
661 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
662 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4115พังงา (เปลี่ยนหลอดไฟ) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
663 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือน กรกฎาคม-กันยายน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขุนอินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
664 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
665 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง จำนวน ๔ เครื่อง งานการศึกษา ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
666 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๕๗๗๓ รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
667 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงาน , เก้าอี้ประชุม , โต๊ะทำงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
668 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
669 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวถังน้ำบนดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
670 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาซ่อมไดชาร์จ รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๑-๓๕๓๘ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
671 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
672 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 (เดือนกรกฎาคม - เดือนตุลาคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
673 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
674 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องลม หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
675 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนานอก 2 หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
676 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยน้าพงษ์ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
677 จ้างต่อสัญญาดูแลระบบเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลลภูรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
678 จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำพร้อมทางเท้า ถนนเทศบาล 2 (ถนนสายบ้านทุ่งงิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
679 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
680 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (จัดหาเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
681 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ ๑ จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
682 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากเสียว ปีการศึกษา2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
683 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อเทียนพรรษา โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย กิจกรรมวันเข้าพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2565
684 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อที่วัดส่วนสูง โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลคึกคัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2565
685 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (แบตเตอรี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
686 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะทะเบียน 80 6462 พังงา เลขครุภัณฑ์ 005-60-0008 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
687 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะทะเบียน 80 3252 พังงา เลขครุภัณฑ์ 005-45-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
688 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน หมายเลขครุภัณฑ์ 054-58-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
689 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะทะเบียน 80 4055 พังงา เลขครุภัณฑ์ 005-48-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
690 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการแข่งขันกีฬาตำบลคึกคัก ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
691 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
692 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลบางหมาก จำนวน 3 ศูนย์ และ โรงเรียนสังกัด สพฐ.เขตเทศบาลตำบลบางหมาก จำนวน 4 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
693 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาทำป้ายไวนิลพฺิธีไหว้ครู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2565
694 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80-6315 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
695 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
696 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
697 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
698 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
699 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
700 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาบริการหน้าที่ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ประจำโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลคลองวาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
701 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยครู ประจำโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลคลองวาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
702 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดสี่เหลี่ยม สะพานบางปู ถึง ท่อลอด หมู่ที่ ๓ โดยวิธีคัดเลือก  27  มิถุนายน  2565
703 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
704 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
705 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุสำนักงาน ได้แก่ เก้าอี้พลาสติก จำนวน 100 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
706 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
707 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อยากำจัดวัชพืช จำนวน 6 แกลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
708 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
709 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๓ - ๐๔๖๗ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕ - ๕๘ - ๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
710 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ภาคกลาง อ่างทอง ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (มอเตอร์ไซต์ พร้อมพ่วงหลัง) จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้เป็นพาหนะสำหรับซื้อขยะในพื้นที่ตำบลราชสถิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
711 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาตัดหญ้าสนามกีฬา ณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
712 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
713 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
714 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์กระบะยกเท หมายเลขทะเบียน บบ 9704 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
715 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาซ่อมแซมเสาไฟ High mash หน้ามัสยิด หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
716 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาซ่อมแซมเสาไฟ High mash หน้ามัสยิด หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
717 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกคอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
718 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
719 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
720 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
721 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
722 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายอะคริลิคศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
723 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของกองช่าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
724 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) จำนวน ๔ รายการ กองคลัง เทศบาลตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
725 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
726 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุอื่น ๆ (สำหรับงานกิจการประปา)จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
727 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการอบรม จำนวน ๓ รายการตามโครงการให่้ความรู้เกี่ยวกับวันสำคัญทางศาสนา (วันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา ฮ.ศ.๑๔๔๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
728 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ต้อนรับเทศกาลตรุษอีดิลอัฎฮา ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๔๓ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
729 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ รายการเพื่อประชาสัมพันธ์ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
730 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า จำนวน 4 เครื่อง ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2565
731 องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บบ 1473 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
732 องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ภาคใต้ ตรัง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเขาโกบ-บ้านโรโร หมู่ที่ 4 ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
733 องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้รับรองหน้าโต๊ะผู้บริหาร (นายก) จำนวน 1 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2565
734 องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงานประธานสภา) จำนวน 1 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2565
735 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาทำการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการในงานบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
736 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำสิงห์ ไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม- เดือนกันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
737 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อกระดาษแบบพิมพ์บัญชีรายชื่อ (กระดาษต่อเนื่อง ขนาด ๑๕ x ๑๑ นิ้ว มี ๔ ชั้น) จำนวน ๑ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
738 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข ๙๐๙๗ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
739 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการก่อสร้างหอถังประปา หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
740 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ จ้างตัดหญ้าบริเวณรอบๆอาคารอเนกประสงค์ 1 บริเวณอาคารห้องประชุม และบริเวณลานกิจกรรมอเนกประสงค์ หมู่ท่ี 6 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
741 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ภาคใต้ ตรัง จ้างจ้างเหมาบริการดูแลเว็บไซต์ อบต.ลำภูรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
742 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง จ้างติดตั้งกระจกโต๊ะทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
743 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 6625 ตรัง หมายเลขรหัสพัสดุ 001-53-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
744 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างบุกเบิกถนนสายกลางทุ่ง (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๓ (หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
745 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
746 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
747 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ ตามโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าสาธารณะถนนสายทุ่งชนควาย-ป่าพะยอม หมู่ที่ 6 บ้านหินจอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
748 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ ตามโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อต่อเติมไฟฟ้าสาธารณะถนนสายหัวเขาโต๊ะร่วง-ทุ่งมะขามป้อม และถนนสายหน้าโรงเรียนบ้านทุ่งปาหนัน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
749 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ โดยการเปลี่ยนแบตเตอรี่ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
750 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมเครื่องพริ้นเตอร์ (รหัสครุภัณฑ์ 480-63-0016) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
751 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง ซื้อหมึก Toner Brother TN-2480 จำนวน 1 กล่อง เพื่อใช้งานในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
752 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการการแข่งขันฟุตบอลด่านสวีสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติดครั้งที่ 17 ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
753 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
754 องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
755 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สะพลี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
756 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาบริการรถแบคโฮขุดฝังกลบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
757 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างรดน้ำต้นไม้บริเวณสองข้างทางถนน สายทางเข้า อบต.บางชนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
758 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
759 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างจัดทำตรายาง จำนวน ๑๑ รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
760 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อสัญญาณไฟกระพริบ พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้ง,ป้ายเตือนเขตชุมชนลดความเร็ว ๕๐ กม./ซม. พร้อมติดตั้ง และกรวยจราจร ขนาด ๗๐ ซม.,คาดแถบสะท้อนแสง ๒ แถบ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
761 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อยางใน เทรลเลอร์ลากรถแบ็คโฮเล็ก (เลขครุภัณฑ์ ๐๒๖-๖๒-๐๐๐๑) จำนวน ๑ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
762 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อน้ำดื่ม,น้ำแข็ง พร้อมเครื่องดื่มเกลือแร่ ระหว่างการฝึกซ้อม และระหว่างการแข่งขัน จำนวน ๕ วัน ใช้ในโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล กีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.ท่าแซะสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
763 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อน้ำดื่ม,น้ำแข็ง พร้อมเครื่องดื่มเกลือแร่ ระหว่างการฝึกซ้อม และระหว่างการแข่งขัน จำนวน ๕ วัน ใช้ในโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล กีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.ท่าแซะสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
764 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อชุดกีฬาวอลเล่ย์บอล จำนวน ๑๒ ชุด,เสื้อทีมสำหรับเจ้าหน้าที่ทีม จำนวน ๓ ตัว ใช้ในโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล กีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.ท่าแซะสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
765 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อชุดกีฬาฟุตบอล จำนวน ๒๒ ชุด,ถุงมือผู้รักษาประตู จำนวน ๑ คู่,เสื้อทีมสำหรับเจ้าหน้าที่ทีม จำนวน ๕ ตัว ใช้ในโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล กีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.ท่าแซะสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
766 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2565
767 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนของสำนักปลัด จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
768 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
769 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ลำโพง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
770 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
771 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาเปลี่ยนสารกรองน้ำ เพื่อพัฒนาคุณภาพน้ำบาดาลของระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน ๔ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
772 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ เพื่อใช้ในการปฎิบัติงานของพนักงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
773 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ สำหรับใช้เป็นวัสดุในการปฏิบัติงานกองช่าง และเพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับองคมนตรีในการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2565
774 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาเช่าเต็นท์ เก้าอี้ ผ้าคลุมเก้าอี้ เครื่องเสียง สำหรับต้อนรับองคมนตรีและคณะในการติดตามและขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2565
775 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ สำหรับใช้เป็นวัสดุในการปฏิบัติงานกองช่าง เพื่อใช้ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
776 องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน ภาคใต้ สตูล ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
777 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับปรับปรุงระบบน้ำประปาและปรับปรุงพื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
778 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. ธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ท. และธงชาติไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
779 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายไวนิลโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
780 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร ซ่อมแอร์รถบรรทุกขยะ  27  มิถุนายน  2565
781 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
782 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
783 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
784 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
785 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหินคอกควาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
786 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้าง่ซ่อมเครื่องพริ้นเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
787 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
788 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมแก้ปัญหาขยะ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
789 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  มิถุนายน  2565
790 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
791 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
792 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
793 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบางหมาก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
794 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถตักล้อยาง ทะเบียน ตค ๖๐ ครุภัณฑ์หมายเลข ๐๑๘-๔๘-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
795 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน ผ 1280 สุราษฎร์ธานี จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
796 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาตัดหญ้าสนามกีฬา ณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
797 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาเรือโครงการจัดทำสื่อการเรียนการสอนปฐมวัย (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
798 องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะคอมพิวเตอร์เหล็กและเก้าอี้ทำงาน) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
799 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 5/6 (ซอย 1) แยกถนน อบต. สาย 5/6 ถึงหน้าบ้านนางสาวสุนันท์ ผอบนาค) หมู่ที่ 5 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
800 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
801 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาซื้อติดตั้งชุดเครื่องรับส่งวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สายระบบ UHF-FM จำนวน ๑๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  มิถุนายน  2565
802 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายตำบลเชื่อมต่อหมู่ที่ 3 - บ้านนายไพโรจน์ ตะปินา (ช่วงที่ 1) (สายตำบล) หมู่ที่ 1 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  24  มิถุนายน  2565
803 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายตำบลจากบ้านนายไพโรจน์ ตะปินา - สวนนางเพ็ญนี อินทร์สุวรรณ (ช่วงที่ 2) (สายตำบล) หมู่ที่ 1 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  24  มิถุนายน  2565
804 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล ปรับปรุงและขยายสระเก็บน้ำ หมู่ที่ ๖ ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล  24  มิถุนายน  2565
805 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะขาม หมู่ที่ ๕  24  มิถุนายน  2565
806 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะประชุมและเก้าอี้สำนักงาน)  24  มิถุนายน  2565
807 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ซื้อวัสดุสำนักงาน  24  มิถุนายน  2565
808 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะขาม หมู่ที่ ๕  24  มิถุนายน  2565
809 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2565
810 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ภาคใต้ ชุมพร บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๑-๕๙-๐๑๐ และ ๔๘๑-๖๒-๐๒๙  17  มิถุนายน  2565
811 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2565
812 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2565
813 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2565
814 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2565
815 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟ หมายเลข ๔๘๑-๖๓-๐๓๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2565
816 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
817 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวนขนาด 18,000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
818 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อยางนอกรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน 80-3324 พัทลุง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
819 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง จ้างจัดทำป้ายไวนิล พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
820 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
821 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยโตนจิกแพรกซ้าย หมู่ที่ 6 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
822 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยเขาวง หมู่ที่ 4 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
823 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
824 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
825 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมเครื่องเล่นสนาม จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
826 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำสาธารณะของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
827 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้ออาหารกลางวัน (อาหารสด) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
828 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาทำอาหารกลางวันเพื่อเลี้ยงรับรองคณะผู้ประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองท้องถิ่น (LPA) ประจำปี ๒๕๖๕ ชุดที่ ๔ ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2565
829 ซื้อวัสดุจัดทำประตูทางเข้า - ออก สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
830 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
831 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อไมล์ตั้งโต๊ะ และหลอดไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2565
832 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้า กองช่าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
833 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย กิจกรรมวันเข้าพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2565
834 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
835 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กล่องพลาสติกขนาดใหญ่มีล้อลากพร้อมฝาปิด) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
836 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาอาหารว่าง,อาหารกลางวัน,เครื่องดื่มและสถานที่หรือห้องประชุมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
837 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างทำป้ายการจัดประชุมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
838 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
839 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างตัดแต่งต้นไม้ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคึกคัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
840 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบางหมาก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2565
841 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อกระเป๋าผ้ารณรงค์ พร้อมพิมพ์ข้อความ โครงการส่งเสริงการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 จำนวน 200 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
842 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาพิมพ์ป้าย ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
843 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมรถดับเพลิงหมายเลขทะเบียน บน 6435 ชุมพร ยี่ห้อ ESUZU FTR หมายเลขครุภัณฑ์ บม.003-48-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
844 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
845 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
846 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์นั่งส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๑๙๓๙ ตราด จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
847 เทศบาลตำบลบางสวรรค์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่าน้ำวัดเก่าเกาะน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  มิถุนายน  2565
848 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (โคมไฟส่องสว่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
849 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
850 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
851 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องในการประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
852 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างก่อสร้างคลองปาเร๊ะ (ต่อจากเดิม) ชุมชนตาบาปาเร๊ะ โดยวิธีคัดเลือก  24  มิถุนายน  2565
853 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน ผ 1280 สุราษฎร์ธานี จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
854 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
855 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
856 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-3765 สุราษฎร์ธานี จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
857 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2829 สุราษฎร์ธานี จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
858 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน ผ 1280 สุราษฎร์ธานี จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
859 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุโครงการอบรมการดับเพลิงฯประจำปี 2565 (ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
860 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลคลองวาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
861 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาดำเนินการขุดบ่อน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
862 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์เลเซอร์หมายเลข 480-56-0006 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
863 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
864 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
865 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการทำตรายา่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
866 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าจำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
867 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
868 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรฯ พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
869 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุเพื่อใช้ซ่อมบำรุงรักษารถเกลี่ยดิน หมายเลขทะเบียน ตค 409 กระบี่ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
870 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ 1/2565 และช่วงปิดภาคเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
871 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าตามโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงเรียนบ้านช้างตาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
872 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บ้านนาหอม หมู่ที่ 6 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก  23  มิถุนายน  2565
873 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
874 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร CANON (NPG-๖๗ Toner Black) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
875 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
876 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการซ่อมเปลี่ยนครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะสิบล้อ ทะเบียน 80 - 9902 กระบี่ หมายเลขครุภัณฑ์ 005-60-0004 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
877 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
878 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
879 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุคอมพพิวเตอร์ (กองการศึกษา) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
880 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อยางรถยนต์บรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๖๕๘๗ ปัตตานี พร้อมเปลี่ยนยาง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
881 องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร (นายก) จำนวน 1 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2565
882 องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมาเดินท่อเมนน้ำประปา จำนวน 1 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2565
883 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA ของ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
884 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 1(จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
885 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลังองค์กาบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
886 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์) สำนักปลัดองค์กาบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
887 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2565
888 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2565
889 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2565
890 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาแม็คโคร (ขนาดเล็กขุดซ่อมแซมและเปลี่ยนท่อ PVC (ท่อเมน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2565
891 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2565
892 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ถนนสายหน้าที่ทำการ อบต.ลำภูรา หมู่ที่ 8 ตำบลลำภูรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
893 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ถนนสายพรุบัว - หารจีนเค้า ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 8 ตำบลลำภูรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
894 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล จ้างดูดสิ่งปฏิกูล ณ ศูนย์ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.ตำมะลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
895 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน (ชั้นวางรองเท้าสแตนเลส4ชั้น) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
896 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง จ้างขุดลอกดินเลนพร้อมวัชพืชในเหมืองส่งน้ำสายมาบไอ้จ้ง หมู่ที่ 4 ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2565
897 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง จ้างวางท่อระบายน้ำคสล.(มอก.ชั้น๓) ถนนสายบ้านโพธิ์ ชลประทาน หมู่ที่ ๗ ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
898 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
899 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณข้างถนนและพื้นที่สาธารณะในตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
900 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดหาและผลิตสื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
901 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านผู้พิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
902 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 8020 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
903 องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน ภาคใต้ สตูล ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
904 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
905 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง งานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
906 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลางของสำนักปลัด ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
907 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง ของกองช่าง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
908 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง ของกองคลัง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
909 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯ บริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
910 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
911 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
912 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยประชาอุทิศ ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
913 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
914 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
915 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมประตูเหล็กเลื่อนห้องเก็บของ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
916 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ (งานการศึกษา สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
917 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
918 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
919 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางเพื่อดำเนินการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
920 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเจาะบ่อบาดาลและก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  มิถุนายน  2565
921 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายไวนิลและแผ่นพับตามโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ตามพระราชดำริฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
922 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างจ้างทำป้ายไวนิล โครงการงานกิจกรรมประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
923 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
924 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สะพลี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
925 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
926 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  มิถุนายน  2565
927 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหลังมิตซู หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  มิถุนายน  2565
928 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนารา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลชุมพล โดยปรับปรุงซ่อมแซมระบบดูดส่งน้ำ ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในโรงสูบน้ำ และงานประกอบอื่น เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง  23  มิถุนายน  2565
929 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ก่อสร้างถนนน้ำล้นซอยลุงยม (ชุมชนกลุ่ม ๘) หมู่ที่ ๑๗  23  มิถุนายน  2565
930 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง)  23  มิถุนายน  2565
931 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้น รหัส 487-60-0013 (กองช่าง)  23  มิถุนายน  2565
932 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จัดจ้างเหมาซ่อมแซมเสาไฟ High mash หน้ามัสยิด หมู่ที่ 1  23  มิถุนายน  2565
933 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จัดหาและผลิตสื่อการเรียนการสอน  23  มิถุนายน  2565
934 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
935 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
936 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างเป่าบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๑ (บ้านห้วยขี้แรด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
937 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างทำป้ายพลาสวูดประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
938 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2565
939 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกาญจนดิษฐ์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาทำตู้โชว์เก็บโล่และเกียรติบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
940 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายไวนิลและRoll up ตามโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ตามพระราชดำริฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
941 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2565
942 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
943 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อใบปัดน้ำฝนของรถยนต์กู้ภัยทะเลชุมชน หมายเลขทะเบียน กค 9297 พังงา พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
944 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กอ 4115 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
945 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู และวางท่อระบายน้ำ คสล.ข้างถนนสายบ้านบางแพง-น้ำโฉ (ช่วงตำรวจน้ำ-คลองใต้สายไฟฟ้าเแรงสูง) ชุมชนบ้านบางแพง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
946 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายซอยน้ำซับ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
947 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา จ้างจ้างทำซิงค์ล้างจาน และก่ออิฐทำคูน้ำทิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
948 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
949 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หมึกปริ้นเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
950 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
951 เทศบาลตำบลดอนทราย ภาคใต้ พัทลุง ซื้อกระจกโค้งนูน แบบสแตนเลส ขนาด 24 นิ้ว จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
952 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมประตูและหน้าต่าง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
953 องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างโครงการบุกเบิกยกระดับถนนลูกรัง สายเปาะวาเจ๊ะ หมู่ที่ 4 ตำบลบือเระ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2565
954 องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างโครงการบุกเบิกยกระดับถนนลูกรัง สายซัลมา หมู่ที่ 3 ตำบลบือเระ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2565
955 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขุนอินทร์ หมู่ที่ 5 ภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
956 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากคู หมู่ที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
957 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน จำนวน 6 โรงเรียน ของเทศบาลตำบลช้างซ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
958 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกติดเครนพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 82-6192 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
959 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-0253 สฎ เลขครุภัณฑ์ 005 64 0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
960 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซ่อมเเซมบำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง ๕๕๔๘ สุราษฎร์ธานี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๗-๐๐๐๑  23  มิถุนายน  2565
961 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในโครงการวางท่อระบายน้ำเลียบถนนสายคลองหลบริเวณสามแยก หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
962 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เครื่องตัดถนนคอนกรีต) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
963 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์่ก่อสร้าง (เครื่องตบดิน) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
964 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงเรียน ๑ หมู่ที่ ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
965 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
966 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
967 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร TN-SS-๔๐๗๐ ๑๕K) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
968 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง จ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ รวมเป็นระยะเวลา ๓๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
969 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
970 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างจ้างทำป้ายไวนิล โครงการงานกิจกรรมประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
971 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมารถแห่ โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตั้งแต่วันที่ 26-30 มิ.  23  มิถุนายน  2565
972 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาพิมพ์ป้ายไวนิล ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 3 ป้าย โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ฯ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
973 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาผลิตสปอร์ตโฆษณา โครางการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 แผ่น  23  มิถุนายน  2565
974 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ซื้ออุปกรณ์จ่ายไฟสำหรับคอมพิวเตอร์พกพา (Adapter NotebooK) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
975 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
976 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย และใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมตลาดนัด จำนวน 600 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
977 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2565
978 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำตลาดสดเทศบาลตำบลคลองพน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2565
979 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2565
980 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างต่อสัญญา E-Service ระบบงานบริการยื่นคำร้องออนไลน์ของเทศบาลตำบคลองพน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
981 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมรถยนต์ บง ๔๐๗๑ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
982 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อแบตเตอรี่ รถบรรทุกดัมพ์ทะเบียน 80-6331 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
983 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อแบตเตอรี่ รถบรรทุกขยะทะเบียน 81-2024 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
984 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
985 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำดิบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
986 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน(ผ้าสีเหลือง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
987 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
988 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 ร่ายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
989 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการอบรมตามโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ (โครงการทำยาดมสมุนไพร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
990 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องในการประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน ๔๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
991 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสุวรรณพฤกษา ชุมชนบางน้อย โดยวิธีคัดเลือก  23  มิถุนายน  2565
992 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน (มู่ลี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
993 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2829 สุราษฎร์ธานี จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
994 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2323 สุราษฏร์ธานี จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
995 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
996 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
997 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุโครงการอบรมการดับเพลิงฯ ประจำปี พ.ศ. 2565 (น้ำยาดับเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
998 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุโครงการอบรมการดับเพลิงฯ ประจำปี 2565 (ค่าวัสดุอื่น ๆ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
999 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุโครงการอบรมการดับเพลิง ฯ ประจำปี 2565 ( ค่าจัดซื้อแก๊ส) ป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
1000 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
1001 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุการเกษตร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
1002 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
1003 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
1004 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
1005 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
1006 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุก่อสร้างใการดำเนินการโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุฯ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
1007 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำมันเบนซิน โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
1008 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาตัดหญ้าสนามกีฬา ณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
1009 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2565
1010 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาและเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลบาโลย อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
1011 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
1012 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
1013 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้น รหัส 487-60-0013 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
1014 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
1015 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างโครงการต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
1016 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๖ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
1017 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานเหล็ก ๕ ฟุต โต๊ะทำงานเหล็ก ๔ ฟุต และเก้าอี้สำนักงาน) จำนวน ๓ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
1018 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก) จำนวน ๑ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
1019 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๒ คัน ตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
1020 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อเพื่อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในกองช่าง องค์การบริหารสว่นตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
1021 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อเพื่อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
1022 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมาบริการศึกษาดูงานตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนต้นแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
1023 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
1024 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อซื้อวัสดุการเกษรตร เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
1025 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
1026 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและถุงมือแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2565
1027 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุการศึกษาและสื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
1028 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านนากอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
1029 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างตรวจเช็คระยะและซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน กล 4443 สฎ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
1030 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสาร) จำนวน 3 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
1031 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ภาคใต้ ตรัง ซื้อเก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง มีเท้าแขน ล้อเลื่อน ๕ แฉก จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
1032 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์บรรทุกขยะ (แบบอัดท้าย) ทะเบียน 809679 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
1033 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา ซื้อเปลี่ยนยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4741 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
1034 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างปรับปรุงถนนสายในลุ่ม ? กลางทุ่ง หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
1035 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างบุกเบิกถนนสายบ้านนางพร้อม ? ถนนสายพุนพินใต้ หมู่ที่๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
1036 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างบุกเบิกถนนสายกลางทุ่ง (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๓ (หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
1037 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ซื้อซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๘ รายการ เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบล หมู่ที่ ๑ ถึง หมู่ที่ ๑๐ ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล ที่เสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ และใช้ในการปฏิบัติงานในกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
1038 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ซื้อซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำหรับการดูแลรักษาที่ใช้เก็บวัคซีน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
1039 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
1040 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
1041 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
1042 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
1043 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กธจ ๗๗๕ พัทลุง จำนวน ๑ คัน(หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๙-๔๒-๐๐๐๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2565
1044 องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
1045 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สะพลี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
1046 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
1047 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก หมายเลขทะเบียน บล 471 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
1048 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
1049 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคใต้ พังงา ซื้อมิเตอร์น้ำ ขนาด ๑/๒ นิ้ว จำนวน ๑๕ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2565
1050 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
1051 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุการเกษตร(ปุ๋ยเคมี) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
1052 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กค ๒๔๓๒ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๒-๐๐๐๒) จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
1053 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๙ ศูนย์ นม ยู เอช ที ขนาด ๒๐๐ ซีซี บรรจุกล่อง ตรานมโรงเรียน จำนวน ๔๙,๗๙๐ กล่อง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
1054 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ จำนวน ๔ แห่ง นม ยู เอช ที ขนาด ๒๐๐ ซีซี บรรจุกล่อง ตรานมโรงเรียน จำนวน ๑๘๘,๖๓๐ กล่อง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
1055 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อชุดกีฬา,วัสดุ,อุปกรณ์,เวชภัณฑ์,ถ้วยรางวัล ตามโครงการแข่งขันกีฬาทุ่งเตาใหม่คัพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
1056 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
1057 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
1058 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างปะยางและสติมยาง สำหรับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บฉ 57 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
1059 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์งานประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
1060 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
1061 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2565
1062 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษากล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบคงที่ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2565
1063 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
1064 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
1065 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อถังขยะ ขนาด 100 ลิตร พร้อมสกรีนโลโก้ อบต.ทุ่งหลวง จำนวน ๒๕๐ ใบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
1066 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นมะเดื่อ-บนควน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2565
1067 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเพชรคำ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2565
1068 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุประปา จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
1069 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
1070 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
1071 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
1072 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กข ๓๗๕๑ ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
1073 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ถังพ่นยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
1074 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน(โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสู่มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว ปี 2565) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
1075 เทศบาลตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
1076 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับใช้ในโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุสุขวิถีตำบลเขาดิน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
1077 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการเด็กฯโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
1078 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
1079 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นมะเดื่อ-บนควน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
1080 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเพชรคำ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
1081 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นมะเดื่อ-บนควน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
1082 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  มิถุนายน  2565
1083 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าและขยายถนน คสล. บริเวณหน้าศูนย์วิจัยฯ - ซุ้มประตูทางเข้าหน้าวัดคลองวาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  มิถุนายน  2565
1084 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. ตั้งแต่ ซอยเทศบาล 12 (เชอร์รี่) - ซอยเทศบาล 14 (สุขาภิบาล 5) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  มิถุนายน  2565
1085 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี อาหารเสริม(นม)โรงเรียน จำนวน 6 โรงเรียน ของเทศบาลตำบลช้างซ้าย  22  มิถุนายน  2565
1086 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก ขนาด 6 ล้อ แบบกระบะยกเทท้ายติดตั้งเครนพร้อมกระเช้าไฟฟ้า มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า กระเช้ายกได้ไม่น้อยกว่า 12.00 เมตร  22  มิถุนายน  2565
1087 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย)  22  มิถุนายน  2565
1088 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  22  มิถุนายน  2565
1089 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จัดจ้างดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข -8028 ตรัง  22  มิถุนายน  2565
1090 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสี่แยกช่องไทร หมู่ที่ ๘  22  มิถุนายน  2565
1091 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร อาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๙ ศูนย์ นม ยู เอช ที ขนาด ๒๐๐ ซีซี บรรจุกล่อง ตรานมโรงเรียน จำนวน ๔๙,๗๙๐ กล่อง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕  22  มิถุนายน  2565
1092 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร อาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ จำนวน ๔ แห่ง นม ยู เอช ที ขนาด ๒๐๐ ซีซี บรรจุกล่อง ตรานมโรงเรียน จำนวน ๑๘๘,๖๓๐ กล่อง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕  22  มิถุนายน  2565
1093 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  มิถุนายน  2565
1094 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างค่าซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 4 ประตู ทะเบียน กข.9962 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2565
1095 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2565
1096 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2565
1097 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต้นกระโดน - สามหนอง หมู่ที่ 6 ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
1098 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๑๐ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2565
1099 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 รายการเป็นเงิน 10,725 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
1100 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อขออนุมัติจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
1101 องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกน้ำ ดีเซล) โดยวิธีคัดเลือก  22  มิถุนายน  2565
1102 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน รถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน 1กง9817พังงา,รถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน กนร183พังงา และ เครื่องตบดิน หมายเลขครุภัณฑ์ 088-59-0002 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2565
1103 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
1104 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) งานการศึกษา ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๗๐๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
1105 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) รถตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน ผธ ๖๙๒ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
1106 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้สำหรับรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
1107 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  มิถุนายน  2565
1108 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค) ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๖๓ ๐๑๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
1109 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน 82-7326 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
1110 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อชุดทดสอบสารไอโอดีนโครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
1111 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างบุกเบิกถนนสายหนองไซ หมู่ที่2 ตำบลควนกลาง อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
1112 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
1113 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อแบตเตอรี่ี่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กง 3430 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
1114 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อจัดซื้อเทียนพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
1115 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างจ้างทำป้ายไวนิล โครงการงานกิจกรรมประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
1116 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบางหมาก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2565
1117 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาบริการโครงการขุดลอกคูระบายน้ำ คสล.บ้านหารเทาออก จำนวน 420 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
1118 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2565
1119 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1KVA) จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
1120 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
1121 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
1122 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2565
1123 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2565
1124 เทศบาลตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2565
1125 เทศบาลตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2565
1126 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2565
1127 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2565
1128 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง (รถตรวจการณ์) ทะเบียน กน 9639 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2565
1129 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
1130 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
1131 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง จ้างทำป้ายไวนิลในโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2565 จำนวน 2 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
1132 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2565
1133 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อกล่องพลาสติก จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2565
1134 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายท่าแพรก ซอย ๗ ชุมชนบางน้อย โดยวิธีคัดเลือก  22  มิถุนายน  2565
1135 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน ๓ ซุ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
1136 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
1137 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ (กองช่าง) หมายเลขทะเบียน 1 กค 8104 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2565
1138 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
1139 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
1140 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
1141 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถตักหน้า - ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค-895 ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ 011-53-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2565
1142 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับใช้ในโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุสุขวิถีตำบลเขาดิน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2565
1143 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของระดับอนุบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
1144 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2565
1145 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
1146 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จ้างจัดจ้างดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข-8028 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
1147 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมอาคาร ศพด. ม. ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
1148 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในสังกัด อบต.ลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
1149 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาจัดเตรียมอาหารอาหารกลางวัน พร้อมน้ำดื่ม จำนวน ๑๓๘ ชุด และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๒๗๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
1150 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างขออนุมัติซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๓๗๘ กบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2565
1151 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมแซมสนามฟุตบอลหญ้าเทียม องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
1152 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายกูโบร์ หมู่ที่ ๒ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2565
1153 องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2565
1154 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
1155 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
1156 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
1157 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บค 5694 สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
1158 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2565
1159 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2565
1160 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟ หมายเลขครุภัณฑ์ 480-58-0020 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2565
1161 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 477-58-0018 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2565
1162 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2565
1163 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2565
1164 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ของ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2565
1165 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2565
1166 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายางชื่อ) กองคลัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2565
1167 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2565
1168 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ภาคใต้ ตรัง จ้างพ่นหมอกควันกำจัดยุงตามโครงการป้องกันและกำจัดโรคไข้เลือดออก ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2565- วันที่ 9 กรกฏาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2565
1169 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข -6423 หมายเลขครุภัณฑ์ 001-48-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2565
1170 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา ซื้อหินคลุกและท่อระบายน้ำ ถนนซอยคุ้มวงค์ หมู่ 5 บ้านควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2565
1171 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการเด็กฯโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2565
1172 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการเด็กฯโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2565
1173 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล จ้างซ่อมแซมรถขุดตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค ๒๓๗ รหัสครุภัณฑ์ ปพ ๐๒๑ ๕๘ ๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
1174 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผลจำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2565
1175 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2565
1176 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล ซื้อจัดซื้อชุดกีฬาพร้อมสกรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2565
1177 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล ซื้อเครื่องดื่ม ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2565
1178 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ตลอดจนงานแล้วเสร็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2565
1179 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล จ้างเครื่องเสียง เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2565
1180 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 8 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายใบสั่งซื้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
1181 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
1182 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
1183 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหินคลุกในพื้นที่ตำบลด่านสวี จำนวน 7 สาย ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
1184 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2565
1185 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ซื้อยางแอสฟัลท์ติก (ฟรีมิกซ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2565
1186 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2565
1187 องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน 80-4259 พังงา จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
1188 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
1189 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
1190 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างตัดสติกเกอร์ประชาสัมพันธ์หน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
1191 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บง 5091 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2565
1192 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
1193 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว อาหารเสริม (นม) โรงเรียนภาคเรียนที่ 1/2565 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
1194 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ครบชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
1195 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคใต้ พังงา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
1196 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
1197 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ (ตามรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2565
1198 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อแบตเตอรี่ รถบรรทุกกระบะเทท้าย ทะเบียน ๘๑-๑๑๔๑ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๕๗-๐๐๐๑) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
1199 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อแบตเตอรี่ รถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๕๐-๐๐๐๑) จำนวน ๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
1200 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อชุดคีย์บอร์ดพร้อมเม้าส์ไร้สาย จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
1201 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างปะยาง รถฟาร์มแทรคเตอร์ ทะเบียน ตค ๕๑๖ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๐๒-๕๔-๐๐๐๑) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
1202 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2565
1203 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายห้วยต้นตอ - ป้อมไม้เรียบ หมู่ที่ ๓,๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2565
1204 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร อบต.คลองไทร ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2565
1205 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2565
1206 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี