ข่าวสารในเครือข่าย อปท.ทั้งประเทศ ประจำปี 2565
ประกาศงานซื้อหรือจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศเผยแพร่ราคากลางตามแนวทางของกรมบัญชีกลาง ตามแบบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด
กลับหน้าหลัก
ลำดับ หน่วยงาน ภาค จังหวัด หัวข้อ วันที่
1 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาบริการรายบุคคลโครงการครูอัตราจ้าง เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งครูอัตราจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
2 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาบริการรายบุคคลโครงการครูอัตราจ้าง เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งครูอัตราจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกระดังงา ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
3 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
4 จ้างจัดพานดอกไม้ประดิษฐ์สีม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
5 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก ซอยสนธยา หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
6 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร จ้างโครงการก่อสร้างถนนตัดใหม่ซอยนายเสน่ห์ พ่วงแม่กลอง หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
7 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
8 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
9 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
10 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ภาคใต้ ชุมพร อาหารเสริม (นม) UHT โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ เดือน พฤษภาคม จำนวน ๑๑ วัน  30  พฤษภาคม 2565
11 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างจัดจ้างซ่อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤษภาคม 2565
12 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างจ้างเหมาบุคลากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
13 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ไม้ เพื่อใช้ในโครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  31  พฤษภาคม 2565
14 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกและเผาขยะทั่วไปในเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ครั้งที่ ๙ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
15 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำหรับตกแต่งสถานที่ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
16 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
17 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุไฟฟ้าประดับส่องสว่างบริเวณอาคารและรั้วสำนักงานตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
18 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง วัสดุงานบ้านงานครัว ได้แก่ ถุงขยะ จำนวน 100 ถุง  31  พฤษภาคม 2565
19 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จ้างดำเนินการกั้นห้องทำงานของรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
20 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
21 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออุปกรณ์แข่งขัน ค่าชุดกีฬา ฯลฯ เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาในจังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
22 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
23 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
24 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียนในพื้นที่ตำบลน้ำพุ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤษภาคม 2565
25 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งตะโก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร KONIKA MINOLTA รุ่น bizhub 206 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2565
26 องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถางป่าขุดต่อ ใหล่ทาง สายบือเระ-ซือบือแร หมู่ที่ 1,4,สายบาโงยือริง-จ่ากอง หมู่ที่ 3, สายซือบือแร-จ่ากอง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2565
27 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง เช่าเวที เครื่องเสียง ไฟแสงสี โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
28 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง เช่าผ้าคลุมเก้าอี้ โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
29 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างทำพานดอกไม้ โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
30 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางหมาก จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤษภาคม 2565
31 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
32 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการประกอบอาหารกลางวันของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
33 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ภาคกลาง อ่างทอง จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถยนต์ทะเบียน บฉ 5950 อ่างทอง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-52-0002) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
34 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ภาคกลาง อ่างทอง จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำของที่ระลึก จำนวน 1 รายการ คือ รูปกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลราชสถิตย์พร้อมกรอบรูป ขนาด 12 x 15 นิ้ว เพื่อมอบให้คณะศึกษาดูงานที่มาศึกษาดูงาน ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
35 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง(สำนักปลัด) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
36 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
37 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น เพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง ถนนสายหลัก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - ๖ ตำบลนาโต๊ะหมิง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
38 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤษภาคม 2565
39 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤษภาคม 2565
40 องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ภาคใต้ ตรัง จ้างขยายเขตประปาชุมชนบ้านใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤษภาคม 2565
41 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2565
42 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
43 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร ซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
44 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไสเหรียง - ปลายหลีก หมู่ที่ ๖ ตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2565
45 ซื้อผ้าประดับงานรัฐพิธีหรืองานพิธีต่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤษภาคม 2565
46 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 16 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2565 กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
47 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขยะ จำนวน ๑ อัตรา ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤษภาคม - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ (ระยะเวลา ๒๓ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤษภาคม 2565
48 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อเครื่องเลื่อยยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤษภาคม 2565
49 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายไวนิล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
50 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ จ้างเหมาซ่อมแซมซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
51 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
52 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าหมายเลขทะเบียน 82 - 8902 ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2565
53 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร ชุดกีฬาและอุปกรณ์ในการแข่งขันกีฬา ตามโครงการจัดส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา หลังสวนคัพ ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑๑ รายการ  31  พฤษภาคม 2565
54 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประตูพลิก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
55 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูโบ๊ะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤษภาคม 2565
56 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผดุงมาตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤษภาคม 2565
57 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแอแจะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤษภาคม 2565
58 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมาะตาโก๊ะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤษภาคม 2565
59 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 300 ถุง ๆ ละ 110.- บาท เป็นเงิน 33,000.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
60 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤษภาคม 2565
61 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (ล้อวัดระยะทาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2565
62 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส จ้างทำป้ายไวนิลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพมลลักษณ์ พระบรมราชินี 1 ป้าย ขนาด 240 X480 ซม. พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2565
63 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างจ้างเหมาบุคลากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
64 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเพื่อปฏิบัติงานด้านงานธุรการและสารบรรณ งานจัดเก็บรายได้และแผนภาษี งานพัสดุและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
65 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างจ้างเหมาบุคลากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
66 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมารถแบ็คโฮขุดลอกคูระบายน้ำ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤษภาคม 2565
67 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
68 องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2565
69 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดจัดทำโครงการ จำนวน 3 รายการ (หญ้าเทียม,พรมอัด,บัวรดน้ำ) ตามโครงการจิตอาสาถนนสวยด้วยมือเรา เทิดไท้เฉลิมพระเกียรติ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
70 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาทำไม้ปักต้นกล้า จำนวน 1,000 อัน ตามโครงการจิตอาสาถนนสวยด้วยมือเรา เทิดไท้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
71 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในโครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปาซอยข้างขนส่ง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
72 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อผ้าสำหรับประดับตกแต่งสถานที่ เทียนไข และวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดโครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
73 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
74 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างทำป้ายไวนิล โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
75 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางใน Bridgestone ) รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๐๒๔ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
76 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลทรายขาว ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๗ พฤษภาคม -๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๓๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤษภาคม 2565
77 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร้จ) สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลควนศรี สังกัด เทศบาลตำบลควนศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
78 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุและเวชภัณฑ์กู้ชีพ จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2565
79 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนไทรงาม จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
80 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอเตี้ย จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
81 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ปั๊มสารเคมี ขนาด 1-5 BAR จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
82 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งหงาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
83 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค 1421 จำนวน 10 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
84 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ขยษ 769 สุราษฎร์ธานี (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
85 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสมัยคงคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
86 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโฉลกหลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
87 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงสระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
88 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ สำหรับโรงเรียนวัดคลองตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
89 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ สำหรับโรงเรียนบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
90 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ชุดแม่แบบสร้้างภาพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤษภาคม 2565
91 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลข 416-60-0037 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤษภาคม 2565
92 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาจัดทำป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤษภาคม 2565
93 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2472 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
94 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤษภาคม 2565
95 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ภาคกลาง อ่างทอง จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำตรายางหมึกในตัว 1 รายการ โดยระบุ ข้อความ ?นางสาวฐิติกา บุตรปรารมย์ หัวหน้าสำนักปลัด? โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2565
96 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ภาคกลาง อ่างทอง จ้างจ้างเหมาลงนามถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในหนังสือพิมพ์ เอกราชนิวส์ ประจำเดือน มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2565
97 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
98 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานฝ่ายกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
99 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซื้อจัดซื้อจัดจ้างวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ(วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤษภาคม 2565
100 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์อื่นถังดับเพลิงมือถือชนิดสารเหลวระเหย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
101 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
102 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล ภาคใต้ พังงา จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดนารายณิการาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
103 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (อ่างล้างจานแบบมีก๊อกน้ำ) จำนวน ๑ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
104 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
105 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
106 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2565
107 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อประปาจุดบ้านนายสมศักดิ์ ท่าจีน - บ้านพรุกง หมู่ที่ 7 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2565
108 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ซื้อจัดจ้างตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤษภาคม 2565
109 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลครน จำนวน ๔ ศูนย์ รวม ๓๒ วันทำการ (ระหว่างวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
110 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน ๖ แห่ง รวม ๓๒ วันทำการ (ระหว่างวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
111 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา จ้างป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2565
112 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกซอยนายวันชัย ตอน 2 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
113 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการเข้่าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน (โครงการสร้างสัมพันธ์ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและประชาชนคนอำเภอกาญจนดิษฐ์) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤษภาคม 2565
114 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายสองแพรก - คลองแทงแม่ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
115 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบางปอ-บางเหรียง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
116 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2565
117 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแพร่เศียร หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2565
118 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
119 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์ HP รุ่น 6960) กองช่าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
120 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2565
121 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2565
122 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤษภาคม 2565
123 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๗ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤษภาคม 2565
124 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤษภาคม 2565
125 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อน้ำดื่ม ศพด.บ้านเขาเทียมป่า จำนวน ๒๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤษภาคม 2565
126 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อตู้ลำโพงอเนกประสงค์ ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤษภาคม 2565
127 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายโลโก้ อบต.เขาทอง ขนาด ๑๐ x ๑๐ นิ้ว จำนวน ๒ ชุด (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤษภาคม 2565
128 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสารฟูจิซีร็อกซ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
129 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ่อมแซมประตูหน้าต่างอาคารระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้านและโรงสูบน้ำดิบ หมู่ที่ 2,3,5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
130 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง กข-๒๒๘๘ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2565
131 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมระบบคลัทช์ พร้อมตรวจสอบสภาพรถทั่วไป รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๒๒๕๑ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๐๕-๖๐-๐๐๐๒ จำนวน ๑๔ รายการ (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
132 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทหมึกพิมพ์ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
133 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ (กรณีติดเชื้อ) จำนวน ๑๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤษภาคม 2565
134 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี จ้างเหมาประดับไฟฟ้าบริเวณรั้วองค์การบริการบริหารส่วนตำบลดอนตะโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
135 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
136 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
137 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยประชาร่วมใจ หมู่ที่ ๖ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
138 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราษฎร์พัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
139 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
140 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินแอนไฮไลท์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
141 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างทำดอกไม้ประดับโพเดียมและโต๊ะประธาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
142 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนสุบรรณ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
143 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
144 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุและเวชภัณฑ์กู้ชีพ จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
145 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
146 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
147 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาพนักงานดูแลระบบประปาหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตั้งแต่วันที่ 01 พฤษภาคม 2565 - 30 กันยายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
148 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมาชุดจัดทำเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน (ต่อสัญญา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
149 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ Canon G๑๐๑๐ ครุภัณฑ์เลขที่ รร.๔๘๒-๖๑-๐๐๐๑๗ จำนวน ๑ เครื่อง และจอคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๖-๖๓-๐๐๕๑ จำนวน ๑ เครื่อง ของ ศพด.ทรัพย์นคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
150 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที.รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดความจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
151 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ภาคกลาง อ่างทอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา อเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31  พฤษภาคม 2565
152 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง อาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดอื่นและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางนอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕  31  พฤษภาคม 2565
153 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จัดซื้ออาหารเสริม (นม ยู.เอช.ที รสจืด ชนิกล่อง) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2565  31  พฤษภาคม 2565
154 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จัดซื้อจัดจ้างโครงการสมุนไพรไทย สร้างสุขภาพดี วิถีชุมชน  31  พฤษภาคม 2565
155 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ปริ้นเตอร์สี  31  พฤษภาคม 2565
156 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จัดซื้อกุญแจลูกปืน คอยาว  31  พฤษภาคม 2565
157 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  31  พฤษภาคม 2565
158 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องสำรองไฟ  31  พฤษภาคม 2565
159 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จัดซื้อครุภัณฑ์อื่น ถังดับเพลิงมือถือชนิดสารเหลวระเหย  31  พฤษภาคม 2565
160 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน  31  พฤษภาคม 2565
161 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ บำรุงรักษาและซ่อมแซมประตูทางเข้า - ทางออก  31  พฤษภาคม 2565
162 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ วัสดุก่อสร้าง  30  พฤษภาคม 2565
163 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภท รถกู้ชีพกู้ภัย ยี่ห้อ ISUZU รุ่น TFR86HSM2 A (S) หมายเลขทะเบียน กค-๒๙๔๕ นราธิวาส ทะเบียนเลขที่ ๐๒๖-๕๒-๐๐๐๑ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
164 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมห้องน้ำของสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤษภาคม 2565
165 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤษภาคม 2565
166 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รถทุกน้ำ) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2565
167 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อซ่อมแซมหลังคาอาคารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
168 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
169 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างจ้างเหมาบุคลากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
170 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล ซื้อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน เป็นหมึกเครื่องถ่ายเอกสารที่เช่า จำนวน ๑ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
171 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
172 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อต้นทองอุไร 1,000 ต้น ตามโครงการจิตอาสาถนนสวยด้วยมือเราฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2565
173 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อน้ำดื่ม ขนาด 350 ML ตามโครงการจิตอาสาถนนสวยด้วยมือเรา เทิดไท้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
174 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อช้อนปลูก และดินปลูก ตามโครงการ จิตอาสาถนนสวยด้วยมือเรา เทิดไท้เฉลิมพระเกียรติ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
175 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป (กองคลัง) จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
176 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อกล่องทิ้งเศษผงหมึก FUJI waste toner -CWAA0980 จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤษภาคม 2565
177 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขุนอินทร์ หมู่ที่ 5 ภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
178 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากคู หมู่ที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2565( โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
179 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับ 6 โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนวัดกงตาก โรงเรียนวัดปากคู โรงเรียนบ้านไสขาม โรงเรียนบ้านหัวหมากบน โรงเรียนบ้านห้วยด่าน และโรงเรียนบ้านควนราชา ภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
180 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประเภท นม ยู เอช ที ชนิดกล่อง ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ จำนวน ๓๒ วัน (เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
181 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประเภท นม ยู เอช ที ชนิดกล่อง ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ จำนวน ๓๒ วัน (เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
182 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤษภาคม 2565
183 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤษภาคม 2565
184 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
185 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A๔) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
186 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๓ เครื่อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
187 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมแซมห้องน้ำตลาดสด เทศบาลตำบลน้ำจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
188 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการจัดประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2565
189 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาอุปกรณ์ เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พัดลม โครงการจัดประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2565
190 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
191 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2565
192 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุเพื่อปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ นายประวิง รักษาวงศ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2565
193 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
194 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างวางท่อเมนประปา หมู่ที่ 5 ระยะทาง 270 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤษภาคม 2565
195 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างแบ็คโฮเล็กซ่อมแซมท่อประปา หมู่ที่ 4 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤษภาคม 2565
196 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างงานรัฐพิธี กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
197 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร เหมาจัดทำเสวียนรอบโคนต้นไม้ จำนวน 10 ชุด  25  พฤษภาคม 2565
198 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเครื่องสับย่อยกิ่งไม้ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2565
199 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
200 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาบริการดูดสิ่งปฏิกูล(ดูดส้วม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอเตี้ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
201 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2565
202 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยตกค้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2565
203 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
204 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร จ้างตรวจเช็คสภาพซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่พร้อมถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน บน-1681 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
205 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร จ้างตรวจเช็คสภาพซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่พร้อมถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-8463 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
206 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๖ ๐๐๕๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤษภาคม 2565
207 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤษภาคม 2565
208 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (อ่างล้างจาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤษภาคม 2565
209 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเคียนซา ภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤษภาคม 2565
210 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม ภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
211 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเคียนซา ภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
212 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเคียนซา ภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
213 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้ออาหารเสริม(นม)ของโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
214 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาการแสดงรำร่อนแร่อนุรักษ์วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อแสดงในโครงการจัดงานวันรัฐพิธี (วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี ประจำปี 2565) จำนวน 1 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
215 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อเครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤษภาคม 2565
216 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2,1 และหมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
217 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2565
218 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เช่าพื้นที่เอกชน เพื่อวางฝังกลบขยะ ตามโครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร เทศบาลตำบลเพชรพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2565
219 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
220 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
221 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
222 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
223 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
224 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-8447 สุราษฎร์ธานี จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
225 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาขนย้าย (สำหรับขนย้ายป้ายเหล็กขนาดใหญ่และเสาไฟหงษ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
226 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างจ้างเหมารื้อถอน (ค่าบริการรถยกเสาไฟหงษ์และป้ายเหล็กขนาดใหญ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
227 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤษภาคม 2565
228 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อจัดซื้อวัสดุในการประกอบอาหารกลางวัน เดือนมิถุนายน 2565 ของ ศพด.บ้านเนินสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
229 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อจัดซื้อเครื่องปรุงในการประกอบอาหารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
230 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จ้างนำรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 2712 เข้ารับการเช็ค/ซ่อมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2565
231 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
232 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
233 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
234 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ทะเบียน ๘๐ ๕๑๒๘ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
235 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๙ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
236 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบริเวณถ้ำพระ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองปลิง ตำบลคลองปราบ อำเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31  พฤษภาคม 2565
237 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๗ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
238 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
239 องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง คันหมายเลขทะเบียน กข 4048 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤษภาคม 2565
240 องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
241 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กต ๖๑๗๗ ชุมพร พร้อมตั้งศูนย์ถ่วงล้อ จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2565
242 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง กข 9274 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2565
243 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างปรับปรุงระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินสำหรับบริหารจัดการข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและข้อมูลภาษีป้าย ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
244 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งหงษ์ อบต.ทุ่งคา ประจำเดือนมิถุนายน 2565 จำนวนนักเรียน 24 คน คนละ 21 บาท จำนวน 21 วันทำการ เป็นเงิน 10,584.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
245 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อพร้อมติดตั้งระบบโทรศัพท์ภายในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2565
246 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุสำนักงาน ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera Taskalfa 2201 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
247 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2565
248 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
249 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย 2 (บ้านทุ่งอ่าว) ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 30 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
250 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย 1 (บ้านหัวเขา) ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 30 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
251 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายไวนิล ( วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2565 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
252 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
253 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รถขุดตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค 237 สตูล รหัสครุภัณฑ์ ปพ. 021 58 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
254 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง ซื้อธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ท.ขนาด 60x90 ซม. จำนวน 50 ผืน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
255 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ ขนาด 3.50x6.00 ม.จำนวน 2 ป้าย และป้ายไวนิลทรงพระเจริญ ขนาด 0.50x4.80 ม. เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
256 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ (สัญญาณไฟจราจร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
257 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
258 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อหินคลุม (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2565
259 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2565
260 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2565
261 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างขุดรื้อสิ่งกีดขวางทางน้ำถนนสายโคกโหนด หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤษภาคม 2565
262 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อ ๑๐๐x๑๐๐ มอก. ชั้น ๓) จำนวน ๑๔ ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2565
263 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองทวด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหิน ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 (ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 - 30 มิถุนายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
264 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของโรงเรียนบ้านเหมืองทวด โรงเรียนบ้านวังหิน และโรงเรียนบ้านกอบแกบ ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 (ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 - 30 มิถุนายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
265 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาพนักงานดูแลระบบประปาหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตั้งแต่วันที่ 01 พฤษภาคม 2565 - 30 กันยายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
266 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนแบบกระจก 2 ชั้น ตู้เหล็กบานทึบ โต๊ะทำงาน และโต๊ะแบบพับได้) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
267 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเก้าอี้สัมมนา หัวโค้งคาดเอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
268 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อสีและอุปกรณ์ทาสี ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2565
269 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อเมล็ดพันธ์พืช ตามโครงการส่งเสริมเมล็ดพันธ์พืชให้แก่ประชาชนตำบลพิเทน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2565
270 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมาชุดจัดทำเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน (ต่อสัญญา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤษภาคม 2565
271 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ Canon G๑๐๑๐ ครุภัณฑ์เลขที่ รร.๔๘๒-๖๑-๐๐๐๑๗ จำนวน ๑ เครื่อง และจอคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๖-๖๓-๐๐๕๑ จำนวน ๑ เครื่อง ของ ศพด.ทรัพย์นคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤษภาคม 2565
272 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
273 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมระบบไฟส่งสัญญาณ,ซ่อมตู้เก็บขยะ,ซ่อมระบบไฮโดรลิคตัวดันขยะ และซ่อมปั๊มเกียร์แปะ รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๗๓๐๖ ชุมพร (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
274 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างืทำป้ายไวนิล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
275 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับภาคเรียนที่ 1/2565 ประจำเดือน พ.ค. 65- มิ.ย.65 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
276 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี อาหารเสริม (นม) ประจำเดือนมิถุายน - ตุลาคม ๒๕๖๕ และช่วงปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕  31  พฤษภาคม 2565
277 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 KVA) จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤษภาคม 2565
278 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่นักเรียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่และนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
279 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ภาคกลาง อ่างทอง จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศสำนักงาน จำนวน 5 รายการ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2565
280 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร ชุดกีฬาและอุปกรณ์ในการแข่งขันกีฬา ตามโครงการจัดส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา หลังสวนคัพ ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑๑ รายการ  31  พฤษภาคม 2565
281 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กล 9294 สฎ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2565
282 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประตูพลิก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
283 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2565
284 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกำเนิดนพคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
285 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสง่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
286 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที.รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดความจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
287 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที.รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดความจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  พฤษภาคม 2565
288 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30  พฤษภาคม 2565
289 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ่อมแซมถนนสายหน้าค่าย - โคกบาก หมู่ที่ ๗ ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤษภาคม 2565
290 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤษภาคม 2565
291 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบีบยน กจ-8792 ชุมพร ยี่ห้อ TOYOTA รหัสครุัณฑ์ บม.044-58-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤษภาคม 2565
292 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาจัดทำภาชนะใส่ขยะรีไซเคิล จุดพักขยะรีไซเคิล ตู้ขยะอันตรายชุมชน จำนวน 3 รายการ ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤษภาคม 2565
293 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะไม้ไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤษภาคม 2565
294 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไว้ข้าว และโรงเรียนบ้านดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤษภาคม 2565
295 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อ ตู้เหล็ก ๑๕ ลิ้นชัก จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤษภาคม 2565
296 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ canon l๑๗๐ fax ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๒๔-๖๑-๐๐๐๒ จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมซ่อมตัวส่ง internet ไร้สาย (ดังรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤษภาคม 2565
297 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๖-๖๑-๐๐๓๒ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤษภาคม 2565
298 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๖-๖๐-๐๐๒๙ ของ ศพด.สาวดอย จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤษภาคม 2565
299 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองโร จำนวนนักเรียน 37 คน จำนวน 81 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤษภาคม 2565
300 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  30  พฤษภาคม 2565
301 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565  30  พฤษภาคม 2565
302 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถส่วนกลาง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ  30  พฤษภาคม 2565
303 องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ ซื้อถังขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤษภาคม 2565
304 เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2565
305 เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ใต้ พัทลุง จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด.บ้านโหล๊ะเหรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2565
306 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อซ่อมตู้ควบคุมระบบประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤษภาคม 2565
307 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างทำอาหารสำหรับผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงที่เข้ารับการกักตัวในรูปแบบ Home Quarantine จำนวน 1 คน (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
308 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างทำดอกไม้ประดับโพเดียมและโต๊ะประธาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
309 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤษภาคม 2565
310 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บต ๖๒๗๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2565
311 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางดับเพลิง ทะเบียน บจ 1504 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2565
312 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ่อมแซมถนนสายหน้าค่าย - โคกบาก หมู่ที่ ๗ ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤษภาคม 2565
313 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 5791 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2565
314 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างจ้างเปลี่ยนกระจกหน้ารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 64 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2565
315 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างจัดจ้างทำตรายาง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2565
316 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ L2 Switch ขนาด 16 ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤษภาคม 2565
317 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา จ้างจ้างซ่อมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤษภาคม 2565
318 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤษภาคม 2565
319 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤษภาคม 2565
320 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤษภาคม 2565
321 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำลอดใต้ถนน คสล.เชื่อมต่อบ่อพัก คสล.ซอยสุขาภิบาล 7/4 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤษภาคม 2565
322 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมารถแบ็คโฮขุดลอกคูระบายน้ำ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤษภาคม 2565
323 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ เข็มกระตุ้น (เข็ม ๓-๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2565
324 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ EPSON L๒๑๐ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๔ ๐๐๓๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2565
325 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2565
326 ซื้อธงชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2565
327 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤษภาคม 2565
328 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวัน ศพด.ทต.คึกคัก เดือนมิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2565
329 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤษภาคม 2565
330 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำและสุขภัณฑ์ห้องน้ำ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤษภาคม 2565
331 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤษภาคม 2565
332 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2565
333 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤษภาคม 2565
334 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
335 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
336 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
337 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤษภาคม 2565
338 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันให้แก่เด็กอนุบาล 3 ขวบ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสะพลี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤษภาคม 2565
339 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง จ้างซักผ้าเวที พร้อมรีด จำนวน 1 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤษภาคม 2565
340 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างถ่ายเอกสารสีพร้อมเข้ารูปเล่มเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ชั้นกรรมาธิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2565
341 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤษภาคม 2565
342 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาเอกชน (รายบุคคล) ดำเนินการรักษาความสะอาดถนน และเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ ผู้รับจ้างเก็บขนขยะมูลฝอย (ท้ายรถ) แทนผู้รับจ้างที่ลาออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤษภาคม 2565
343 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบปะประชาชนและจัดทำประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤษภาคม 2565
344 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ จ้างจัดจ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชนและจัดทำประชาคมหมู่บ้า/ตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤษภาคม 2565
345 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ภาคกลาง อ่างทอง จ้างจ้างเหมาลงนามถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในหนังสือพิมพ์ อ่างทองโพสต์ ประจำเดือน มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
346 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ภาคกลาง อ่างทอง จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย เพื่อต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากหน่วยงานอื่นที่มาศึกษาดูงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
347 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณสองข้างถนน (ด้านซ้าย-ขวา) จำนวน 2 สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2565
348 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาป้ายไวนิลรณรงค์สวมหมวกนิรภัย (กองการศึกษาฯ) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2565
349 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน เป็นผู้ดูแลเด็กเล็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2565
350 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานเป็นผู้ดูแลเด็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2565
351 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาตัดผ้าคลุมโต๊ะจับจีบระบายสำเร็จรูปสีทอง และ ผ้าคลุมเก้าอี้พร้อมโบว์ สีขาวเหลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤษภาคม 2565
352 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้ออาหารเสริม (นม) เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้าน ร่างกายของเด็กในวัยเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤษภาคม 2565
353 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างขออนุมัติซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบบีบอัด หมายเลขทะเบียน 80-7257 กบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2565
354 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2565
355 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำสิงห์ ภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤษภาคม 2565
356 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ ภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤษภาคม 2565
357 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาบริการเดินสายโทรศัพท์ภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤษภาคม 2565
358 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อ ตู้เหล็ก ๑๕ ลิ้นชัก จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤษภาคม 2565
359 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อ ตู้เหล็ก ๑๕ ลิ้นชัก จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤษภาคม 2565
360 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2565
361 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2565
362 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-COV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19)แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antgen testself-test kits) จำนวน 1000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2565
363 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤษภาคม 2565
364 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมท่อประปาภายในที่เชื่อมต่อกับท่อประปาระบบประปาสูบน้ำด้วยไฟฟ้าสะพานร้อยเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤษภาคม 2565
365 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ ขนาด 2 นิ้ว 2 แรงม้า 14 ใบพัด 220 โวลต์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤษภาคม 2565
366 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ่อมรถยนต์(กองช่าง) หมายเลขทะเบียน กข ๒๘๑๗ พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2565
367 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สะพลี ภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤษภาคม 2565
368 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤษภาคม 2565
369 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงจำนวน 100 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤษภาคม 2565
370 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
371 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
372 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาบริการดูรักษาบึงนบหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤษภาคม 2565
373 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบางปรุ-ปลายคลอง หมู่ที่ ๓ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2565
374 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักงานปลัด) จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤษภาคม 2565
375 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2565
376 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองช้าง (ช่วงที่2) หมู่ที่ 6 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤษภาคม 2565
377 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ประดับ ตกแต่งอาคารสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ เพื่อใช้ในงานรัฐพิธีต่าง ๆ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2565
378 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ canon l๑๗๐ fax ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๒๔-๖๑-๐๐๐๒ จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมซ่อมตัวส่ง internet ไร้สาย (ดังรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2565
379 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๖-๖๐-๐๐๒๙ ของ ศพด.สาวดอย จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2565
380 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างตรวจเช็คระยะ (๑๖๐,๙๐๓ กิโลเมตร) พร้อมตรวจเช็คสภาพทั่วไป รถยนต์สำนักงาน ทะเบียน บม ๔๘๕๐ ชุมพร เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๘-๐๐๐๔ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2565
381 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ พร้อมลงโปรแกรมเครื่องคอมพิวเตอร์ (ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๖-๕๙-๐๐๒๔,๔๑๖-๖๓-๐๐๔๕,๔๑๖-๕๘-๐๐๒๓) จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2565
382 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
383 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ (กรณีติดเชื้อ) จำนวน ๑๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2565
384 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2565
385 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง ซื้อเครื่องสูบน้ำ ส่งสูงไฟฟ้า ขนาด ๕.๕ แรงม้า ชนิด ๒ ใบพัด ใช้กระเเสไฟฟ้า ๒๒๐ V จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2565
386 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง ซื้อเครื่องสูบน้ำ ส่งสูงไฟฟ้า ขนาด ๑๐ แรงม้า ชนิด ๑ ใบพัด ใช้กระเเสไฟฟ้า ๓๘๐ V จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2565
387 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมใต้น้ำ (Submersible Pump) ๑.๕ hp พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2565
388 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง (หมายเลขทะเบียน กน ๓๑๙ สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
389 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองโร จำนวน นักเรียน 38 คน จำนวน 81 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤษภาคม 2565
390 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองช่าง ประจำเดือนมิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2565
391 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ภาคกลาง อ่างทอง จ้างบุคคลฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2565
392 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2565
393 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤษภาคม 2565
394 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างซ่อมคอสะพาน ถนน อบต.สาย ๔/๑ ข้างบ้านนางบังอร วงษ์ศิล พร้อมฝาบ่อพักน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤษภาคม 2565
395 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อปั้มบาดาล ขนาด ๒ HP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2565
396 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤษภาคม 2565
397 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อผ้าม้วน (สำนักปลัด) จำนวน 2 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤษภาคม 2565
398 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหมาก - บ้านหนองสีพรหม หมู่ที่ 4-3 ตำบลบ้านเพิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  พฤษภาคม 2565
399 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นโด-ทุ่งนุ่น หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  พฤษภาคม 2565
400 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นโด-ทุ่งนุ่น หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  พฤษภาคม 2565
401 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (๑๗-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2565
402 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2565
403 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นพร้อมขุดลอกห้วยหนองซ่อนเลื่อย หมู่ที่ 1 ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  พฤษภาคม 2565
404 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาตะแกรงเหล็กซอยหัวบ้าน หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  พฤษภาคม 2565
405 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหัวทุ่ง ๒ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  พฤษภาคม 2565
406 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงแนวท่อประปาหมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  พฤษภาคม 2565
407 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในนา หมู่ที่๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  พฤษภาคม 2565
408 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภารคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  27  พฤษภาคม 2565
409 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับผูกประดับอาคาร โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  27  พฤษภาคม 2565
410 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2565  27  พฤษภาคม 2565
411 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง อาหารเสริม (นม) เทอม 1 ปีการศึกษา พ.ศ. 2565 งบประมาณ พ.ศ. 2565  27  พฤษภาคม 2565
412 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ภาคกลาง อ่างทอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา อเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  พฤษภาคม 2565
413 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2565
414 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2565
415 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งตะโก ภาคใต้ ชุมพร จ้างดูแลระบบเว็บไซด์ อับเดต เปลี่ยนแปลงระบบดูแลข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2565
416 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2565
417 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างติดตั้งโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2565
418 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2565
419 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล จ้างอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อเจ็ดลูกประจำภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2565
420 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล จ้างโครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัมนาเด็กเล็กบ้านปากบารา ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2565
421 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดทำโครงการจิตอาสาถนนสวยด้วยมือเรา เทิดไท้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2565 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2565
422 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างติดตั้งราวกั้น (Guard Rail) ป้องกันอันตรายบริเวณจุดเสี่ยงในเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2565
423 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภารคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2565
424 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับผูกประดับอาคาร โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2565
425 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ เพื่อโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2565
426 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๑๖๐ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2565
427 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2565
428 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๑๖๐ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2565
429 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา จ้างโครงการปรับภูมิทัศน์ศาลาที่พักผู้โดยสาร(สี่แยกลำวะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2565
430 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2565
431 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมประปาผิวดินขนาดใหญ่มากดอนทิงทวด หมู่ที่ 11 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2565
432 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2565
433 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง)  27  พฤษภาคม 2565
434 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์/สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
435 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
436 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ 80-8233 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
437 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2565
438 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด ซื้อถุงยังชีพเพื่อการดำรงชีพให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่ตำบลหนองเสม็ด จำนวน 100 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2565
439 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บจ ๒๑๕๗ ตราด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2565
440 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2565
441 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2565
442 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ  26  พฤษภาคม 2565
443 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2565
444 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2565
445 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน ) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2565
446 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กงษ ๙๗๕ ตราด จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2565
447 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2565
448 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง จ้างวงดุริยางค์ ในโครงการจัดวานวันรัฐพิธี (วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2565
449 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างงานแก้ไขปรับปรุงฟุตบาทบริเวณถนนพิทักษ์ประชากิจ (แยกหน้า กศน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2565
450 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องในการประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน ๔๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2565
451 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องในการประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน ๓๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2565
452 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างทำไวนิลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2565
453 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ ซื้อโต๊ะทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2565
454 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2565
455 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (สำหรับงานประมวลผล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2565
456 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองตาลอด หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  พฤษภาคม 2565
457 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมารถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ บต.2936 เข้ารับการตรวจเช็ค/ซ่อม เปลี่ยนครัช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2565
458 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กรวย แผงกั้น กระบองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2565
459 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานเป็นผู้ดูแลเด็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2565
460 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการผู้ช่วยปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2565
461 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ของกองช่าง จำนวน 1 เครืี่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2565
462 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างตรวจสภาพรถพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์สำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2565
463 องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ภาคใต้ ตรัง จ้างเปลี่ยนกระจกหน้ารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๙๑๓๒ ตรัง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2565
464 องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2565
465 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ ห้องกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2565
466 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำสิงห์ ไตรมาส 3 (เดือนมิถุนายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2565
467 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2565
468 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2565
469 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 จุดที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2565
470 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการติดตั้งไฟส่องทาง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2565
471 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับภาคเรียนที่ 1/2565 ให้แก่โรงเรียนสังกัด สพฐ. และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2565
472 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้) จำนวน 2 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2565
473 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง ซื้ออาหารเสริม (นม) เทอม 1 ปีการศึกษา พ.ศ. 2565 งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2565
474 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2565
475 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเตาเผาขยะขนาดเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2565
476 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุสำนักงาาน จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2565
477 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล ซื้อเครื่องเลื่อยยนต์พร้อมบาร์โซ่ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2565
478 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ซื้อมาตรน้ำประปา จำนวน ๒๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2565
479 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง (หมายเลขพัสดุ ๔๑๖-๖๑-๐๐๒๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2565
480 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 81-4431 ประจวบคีรีขันธ์ กองสาาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
481 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มก้อนใส) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2565
482 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2565
483 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างตรวจเช็คและล้างเครื่องปรับอากาศ ที่ติดตั้งภายในอาคารสำนักงาน อบต.โคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2565
484 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลังและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2565
485 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนพร้อมทางเชื่อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยต่อ หมู่ที่ 1 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  พฤษภาคม 2565
486 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมระบประปาหมู่บ้าน บ้านปากคลอง (ประปาขนาดใหญ่) หมู่ที่ 3 บ้านปากคลอง ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดตามขอบเขตของงานหรือแบบรูปรายการที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2565
487 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมพื้นหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่าปู หมู่ที่ 4 บ้านคลองย่าหนัด ตำบลเกาะกลาง (รายละเอียดรายการที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2565
488 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ (นายปรีชา คงทิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2565
489 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2565
490 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องเรือยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2565
491 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาบริการรถแห่ประชาสัมพันธ์พร้อมเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2565
492 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อผ้าม้วนคละสี จำนวน 9 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2565
493 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมมอเตอร์สูบน้ำดิบและมิเตอร์จ่ายน้ำของระบบประปาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2565
494 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2565
495 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2565
496 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2565
497 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างจัดทำป้ายพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤษภาคม 2565
498 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕  26  พฤษภาคม 2565
499 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2565
500 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2565
501 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะไม้ไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2565
502 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะไม้ไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2565
503 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2565
504 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เรือหัวโทง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(มอแกน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2565
505 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน จำนวน ๑ ตู้ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สะพลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2565
506 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมถนนสายสินคุณ - ป่าชุมชน หมู่ที่ 3 เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2565
507 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองโร จำนวนนักเรียน 37 คน จำนวน 81 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2565
508 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหน่วยโรงเรียนบ้านหนองยายแมม หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2565
509 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการซ่อมแซมประปา ม.๑ (บ้านนายทุย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2565
510 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยห้วยรวย หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  พฤษภาคม 2565
511 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนก่รีตเสริมเหล็กสายช่องหมอ-คลองฮาย หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  พฤษภาคม 2565
512 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงตี - บ้านไสใน หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  พฤษภาคม 2565
513 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตาคลิ้ง - สวนตรา หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  พฤษภาคม 2565
514 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายหลังวัดวิภาวดี - ถ.ซอยลุงยม (กลุ่ม ๘) หมู่ที่ ๑๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  พฤษภาคม 2565
515 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบบตอกเสาเข็ม (ตามแบบ สถ.ศพด.2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  พฤษภาคม 2565
516 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นพร้อมขุดลอกห้วยหนองซ่อนเลื่อย หมู่ที่ 1 ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์  26  พฤษภาคม 2565
517 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล โครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัมนาเด็กเล็กบ้านตะโละใส ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕  26  พฤษภาคม 2565
518 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล โครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัมนาเด็กเล็กบ้านปากบารา ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕  26  พฤษภาคม 2565
519 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบุญทรัพย์-โรงเรียนบ้านไสดง หมู่ที่๔  26  พฤษภาคม 2565
520 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2565
521 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2565
522 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ กง ๖๓๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2565
523 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
524 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะอัดท้าย ทะเบียน ๘๐-๗๖๗๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
525 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ๑ กข ๘๙๐๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
526 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2565
527 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2565
528 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะอัดอท้าย ทะเบียน ๘๐-๗๖๗๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2565
529 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
530 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2565
531 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำขนาด ๑.๕ แรงม้า ๑ เฟส จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2565
532 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขา บริเวณถนนสายกะช่อง - หาดเลา (บ้านนายสวง ศิริชัย) หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2565
533 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
534 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำไวนิลประชาสัมพันธ์ต่างๆจำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2565
535 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อพัสดุในโครงการรณรงค์คัดแยกขยะ ลดมลภาวะ ลดโลกร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2565
536 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อหมึกพิมพ์และดรั๊มสำหรับเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2565
537 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อสายยางอ่อนประจำรถดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2565
538 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สำนักงานปลัด) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2565
539 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างจัดทำป้ายไวนิลเตือนความปลอดภัย ณ สะพานท่าเทียบเรือ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2565
540 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2565
541 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2565
542 องค์การบริหารส่วนตำบลดอน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายศาลารวมใจ ม.5 โดยวิธีคัดเลือก  26  พฤษภาคม 2565
543 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการแผงค่าถาวรหรือแผงลอย ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลช้างซ้าย จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2565
544 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างติดตั้งป้ายบอกทางภายในเขตเทศบาลตำบลช้างซ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2565
545 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างรายงานขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาตามระยะการใช้งาน รถยนต์ส่วนกลางกู้ชีพกู้ภัยเทศบาลตำบลกรูด หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๘-๐๐๐๓ ยี่ห้อ นิสสัน เลขทะเบียน ผจ ๕๙๕๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2565
546 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2565
547 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประชาเจริญทรัพย์ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2565
548 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2565
549 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (พร้อมไซริงค์และเข็มฉีดยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2565
550 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาซ่อมแซมถนนที่ชำรุดจากอุทกภัย ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2565
551 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  25  พฤษภาคม 2565
552 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลกระบี่น้อย จำนวน ๑รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2565
553 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถส่วนกลาง สำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ประเภทรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กท 4160 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2565
554 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-8844 กระบี่ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2565
555 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ - ๖๑ -๐๐๗๕) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2565
556 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างบริการงานย้ายและติดตั้ง พร้อมทั้งซ่อมแซม,เปลี่ยน และบำรุงรักษากล้องวงจรปิด CCTV จากสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย (หลังเก่า) มายังสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2565
557 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างขุดลอกแม่น้ำตาปีเพื่อแก้ปัญหาอุทกภัย หมู่ที่5 ตำบลควนกลาง อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2565
558 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2565
559 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างทำอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์พักคอย (Community Isolation (CI)) เดือน เมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2565
560 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2565
561 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2565
562 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมการป้องกันเด็กจมน้ำในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2565
563 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมวัสดุที่ใช้ในการฉีดวัคซีน ตามโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2565
564 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2565
565 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุเพื่อช่วยเหลือประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2565
566 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง ซื้อเครื่องดูดฝุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2565
567 เทศบาลตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเปลี่ยนกระจกประตู และเปลี่ยนยางกระจกบานเลื่อน ห้องประชุมขนุนทองสำนักงานเทศบาลตำบลควนขนุน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2565
568 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเคียนซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2565
569 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุในโครงการจัดงานวันรัฐพิธี (วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี จำนวน 2 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2565
570 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อจ้างเหมาเครื่องเสียง จำนวน 1 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2565
571 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2565
572 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2565
573 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2565
574 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อต้นไม้,ไม้ดอกและไม้ประดับ ในโครงการจัดงานวันรัฐพิธี วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี จำนวน 5 ราย รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2565
575 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาจัดจ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์ โทรทัศน์สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2565
576 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุที่ใช้ในการจัดสถานที่ พร้อมจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราชสักการะ โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2565
577 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2565
578 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2565
579 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองวาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2565
580 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 416-50-0019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2565
581 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อพัสดุสำหรับใช้ในโครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2565
582 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อยางมะตอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2565
583 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไว้ข้าว และโรงเรียนบ้านดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2565
584 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2565
585 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2565
586 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2565
587 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2565
588 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2565
589 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2565
590 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) จำนวน ๓๐๐ ถุง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
591 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์วันเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาครบรอบ ๔๓ พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2565
592 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 6110 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2565
593 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ ห้องกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2565
594 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยราษฎรพัฒนา 6 หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  พฤษภาคม 2565
595 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2565
596 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2565
597 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบางปลิก หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2565
598 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาใน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2565
599 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายนายรุ่ง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2565
600 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายบุญเชิญ - พรุนูน หมู่ที่ ๘ ตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2565
601 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2565
602 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ ทะเบียน กข 7160 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2565
603 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานนายกฯ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2565
604 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง ม.4 (ข) ในวันที่ 2 มิถุนายน 2565 ตามโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2565 ณ พื้นที่แห่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและพื้นที่อนุรักษ์ป่าตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอทุ่งหว้า อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2565
605 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2565
606 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อโต๊ะเหล็กทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน ๔ ชุด ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สะพลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2565
607 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน จำนวน ๑ ตู้ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สะพลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2565
608 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู้ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สะพลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2565
609 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์์ จำนวน 2 เครื่อง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2565
610 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมถนนสายสินคุณ - ป่าชุมชน หมู่ที่ 3 เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2565
611 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมถนนสายสินคุณ - ป่าชุมชน หมู่ที่ 3 เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2565
612 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ Brother MFC-9140CDN ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2565
613 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2565
614 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
615 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดหาวัสดุคัดเลือก (หินผุดำ) ปรับเกลี่ยแต่ง เพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน ซอยนาตาเกื้อ 3 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
616 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2565
617 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายบ้านควน หมู่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  พฤษภาคม 2565
618 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเหี้ยมสนิท หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  พฤษภาคม 2565
619 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2565
620 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างพิมพ์ข้อความถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2565
621 องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน ภาคใต้ สตูล จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 615 สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2565
622 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2565
623 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองโร จำนวนนักเรียน 37 คน จำนวน 81 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2565
624 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2565
625 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2565
626 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักปลัด ประจำเดือนมิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2565
627 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองคลัง ประจำเดือนมิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2565
628 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯ บริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ประจำเดือนมิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2565
629 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2565
630 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2565
631 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเสรีพัฒนา หมู่ที่ ๔ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2565
632 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยประชาอุทิศ ๑ หมู่ที่ ๙ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2565
633 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ภาคกลาง อ่างทอง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 14 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
634 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ภาคกลาง อ่างทอง ซื้อดินลูกรังเพื่อซ่อมแซมถนนภายหมู่ที่ 1-8 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2565
635 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร จ้างสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
636 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร จ้างสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
637 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณตลาดนัดเขาหลาง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2565
638 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2565
639 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ ถนน อบต.สาย 4/6 (ข้างบ้านนางสมใจ รอดแล้ว) หมู่ที่ 4 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2565
640 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างซ่อมแซมคอสะพาน ถนน อบต.สาย ๘/๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2565
641 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้อของสมนาคุณ ตามโครงการศึกษาดูงาน พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2565
642 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหน่วยโรงเรียนบ้านหนองยายแม็ม หมู่ที่๑ ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จ.ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2565
643 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหน่วยโรงเรียนบ้านหนองยายแมม หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2565
644 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการซ่อมแซมประปา ม.1 (บ้านนายทุย) ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2565
645 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการซ่อมแซมประปา ม.๑ (บ้านนายทุย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤษภาคม 2565
646 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปา บริเวณบ้านเขาดิน หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  พฤษภาคม 2565
647 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบชนิดบูมยาว (Hydraulic Excavator) หมุนได้รอบตัว จำนวน 1 คัน (กองช่าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  พฤษภาคม 2565
648 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2565
649 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2565
650 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ ๘๘๑๒ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2565
651 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โปรแกรมระบบประปาเป็นระบบ prapaa on mobile (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2565
652 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านพักอาศัย เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ด้านสาธารณภัย (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2565
653 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ติดตั้งเครน พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า หมายเลขทะเบียนรถ บท ๔๐๙๐ ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2565
654 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2565
655 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับใช้ในโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2565
656 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2565
657 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างติดตั้ง/บำรุงรักษาซ่อมแซมงานผนังกั้นห้องกระจกอลูมิเนียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2565
658 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  พฤษภาคม 2565
659 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายชมเชย หมู่ที่ 4 ช่วงที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  พฤษภาคม 2565
660 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยศิริวรรณ หมู่ที่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  พฤษภาคม 2565
661 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวดินแดนประวัติศาสตร์ยกพลขึ้นบกของกองทัพญี่ปุ่นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยก่อสร้างซุ้มดินแดนประวัติศาสตร์ยกพลขึ้นบกของกองทัพญี่ปุ่นสมัยสงครามโลก ครั้งที่ 2 ขนาด 14.80 x 1.40 x 5.30 เมตร พร้อมติดตั้งประติมากรร  24  พฤษภาคม 2565
662 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนศรีทองอุทิศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  พฤษภาคม 2565
663 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ภาคกลาง อ่างทอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา อเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  พฤษภาคม 2565
664 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในนา ธกส. หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  พฤษภาคม 2565
665 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรถนนสายทางเข้าน้ำตกห้วยเนียง หมู่ที่ ๗ - ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  พฤษภาคม 2565
666 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  พฤษภาคม 2565
667 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยวังไผ่ 2 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 13 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  พฤษภาคม 2565
668 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล โครงการก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสายบ้านนายตาเหรบ อุสมา หมู่ที่ ๗ บ้านท่าพยอม ตำบลปากน้ำ  24  พฤษภาคม 2565
669 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ  24  พฤษภาคม 2565
670 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุกขยะ 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 82-1693 สฎ  25  พฤษภาคม 2565
671 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคเรียนที่ 1/2565  25  พฤษภาคม 2565
672 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาตะแกรงเหล็กซอยหัวบ้าน หมู่ 2  25  พฤษภาคม 2565
673 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนสวนป่า-ท่าน้ำรอบ  24  พฤษภาคม 2565
674 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายทุ่งคา-วัดเขาถ้ำ และก่อสร้างรางระบายน้ำและบ่อพักพร้อมท่อลอด  24  พฤษภาคม 2565
675 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ภาคกลาง อ่างทอง โครงการก่อสร้างซ่อมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อท.ถ.48-035 ริมคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย 3 ซ้าย บ้านราชสถิตย์ - บ้านโรงม้า หมู่ที่ 1 -5 ตำบลราชสถิตย์ กว้าง 3-4 เมตร ยาว 3,829 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,773 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนต  24  พฤษภาคม 2565
676 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  24  พฤษภาคม 2565
677 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบริเวณถ่ำพระ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองปลิง ตำบลคลองปราบ อำเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  25  พฤษภาคม 2565
678 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บดอัดแน่นสายดอนซอ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองปลิง (๒ ช่วงระยะ) ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  25  พฤษภาคม 2565
679 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตตำบล  25  พฤษภาคม 2565
680 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 (สวนปาล์มนายไวย์)  24  พฤษภาคม 2565
681 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2565
682 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2565
683 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2565
684 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2565
685 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างทำอาหารสำหรับผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงที่เข้ารับการกักตัวในรูปแบบ Home Quarantine จำนวน 2 คน (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2565
686 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราษฎร์บูรณะ(หลัง อบต.) หมู่ที่ 4 บ้านแสงอรุณ ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2565
687 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
688 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
689 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
690 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างทำป้ายไวนิลและป้ายสติ๊กเกอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
691 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รถดับเพลิง) บจ 1504 ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน ๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2565
692 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2565
693 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุการเกษตร (ยาฆ่าหญ้า) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
694 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทรงาม หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  พฤษภาคม 2565
695 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างปะยางรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 147 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
696 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างตรวจเช็คระบบปรับอากาศและล้างเครื่องปรับอากาศของอาคารหน่วยกู้ภัยทะเลชุมชน 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
697 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย เลขทะเบียน 81-2718 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
698 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างจัดจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2565
699 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างจัดจ้างทำตรายาง(งานทะเบียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2565
700 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2565
701 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2565
702 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา ซื้ออาหารพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๑๕๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
703 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
704 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายในตลาด หมู่ที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก  24  พฤษภาคม 2565
705 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2565
706 องค์การบริหารส่วนตำบลดอน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลประปา อบต.ดอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
707 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ จิตอาสาถนนสวยด้วยมือเรา เทิดไท้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่ 3 มิถุนายน 2565 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
708 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565 จพนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
709 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป 20 กก./ถุง จำนวน 400 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2565
710 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกรูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2565
711 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2565
712 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ถุงมือทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2565
713 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำขนาด 3 แรง สำหรับระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านมหาราช หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2565
714 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๑ คัน คือ หมายเลขทะเบียน ๑ กข ๘๘๔๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2565
715 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อเครื่องปั๊มลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2565
716 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2565
717 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2565
718 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคเรียนที่ 1/2565 (ครั้งที่1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2565
719 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุกขยะ 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 82-1693 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2565
720 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ ๘๘๑๒ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2565
721 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2565
722 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
723 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลบางนอน ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2565
724 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) รถยนต์ 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 80-2816 ระนอง จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2565
725 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ( ชุดกันฝนเสื้อแยกกางเกง สีส้มคาดแถบสะท้อนแสงสีเทา ) จำนวน 7 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2565
726 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2565
727 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาทำป้ายศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ป้ายอะคริลิค) จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2565
728 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2565
729 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2565
730 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างติดตั้งตาข่ายกันนกอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2565
731 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะหมายเลข 80 6462 เลขครุภัณฑ์ 005-60-0008 (สายไฮดรอลิคชำรุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2565
732 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะหมายเลข 80 6021 พังงา เลขครุภัณฑ์ 005-57-0007 (สลักท้ายรถชำรุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2565
733 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะหมายเลข 80 3252 พังงา เลขครุภัณฑ์ 005-45-0002 (ปั้มไอดรอลิคชำรุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2565
734 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค 9417 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2565
735 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (เปลี่ยนน้ำมันเครื่องและอะไหล่) รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๗๓๕ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2565
736 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (เปลี่ยนน้ำมันเกียร์และอะไหล่) รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๐๕๕ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2565
737 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ตรวจเช็ตซ่อมระบบไฟภายในรถ) รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4055 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2565
738 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2565
739 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อน้ำดื่มสำนักงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2565
740 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุและเวชภัณฑ์กู้ชีพ จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2565
741 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขครุภัณฑ์ 011-50-0001 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2565
742 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2565
743 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2565
744 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2565
745 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง หมายเลขทะเบียน กง ๒๗๐๕ กระบี่ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2565
746 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเติมออกซิเจนสำหรับใชัในรถพยาบาลฉุกเฉิน (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2565
747 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2565
748 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๐๑๓ ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2565
749 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2565
750 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2565
751 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2565
752 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง ซื้อชุดอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2565
753 เทศบาลตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๗ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2565
754 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง จ้างทำป้ายไวนิล พระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี วันเฉลิมพระชนมพรรษา ขนาด 153x385 ซม.ในโครงการจัดงานวันรัฐพิธี จำนวน 1 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2565
755 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2565
756 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2565
757 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2565
758 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2565
759 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างซ่อม/เปลี่ยนรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บจ ๒๐๑๖ นราธิวาส จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
760 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างตัดต้นพญาสัตบรรณ จำนวน ๙ ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2565
761 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายท่าแพรก ซอย ๓ - ท่าแพรก ซอย ๗ ชุมชนบางน้อย โดยวิธีคัดเลือก  25  พฤษภาคม 2565
762 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โปรแกรมระบบประปาเป็นระบบ prapaa on mobile (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
763 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โปรแกรมระบบประปาเป็นระบบ prapaa on mobile (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
764 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อจัดทำรั้วลวดหนามบริเวณบ่อทิ้งขยะ หมู่ที่ 3 ตำบลพรุพี (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2565
765 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 3 ตู้ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2565
766 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการปรับปรุงถนน (งานวางท่อระบายน้ำ คสล.) บริเวณถนนที่ชำรุดภายในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลพรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2565
767 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน 1กฌ 1570 สุราษฎร์ธานี (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2565
768 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1กถ 5353 สุราษฎร์ธานี (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2565
769 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ห้ามทิ้งขยะ จำนวน 1 ป้าย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2565
770 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2565 จำนวน 3 ผืน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2565
771 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อยูนิตทำฟัน สถานีอนามัยบ้านโฉลกหลำ เทศบาลตำบลเพชรพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2565
772 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2565
773 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 57 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2565
774 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2565
775 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศภายในอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2565
776 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านพักอาศัย เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ด้านสาธารณภัย (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
777 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านพักอาศัย เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ด้านสาธารณภัย (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
778 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของในพื้นที่ตำบลบางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
779 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ภาคกลาง อ่างทอง ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการประชุม อบรม โฆษณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2565
780 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ภาคกลาง อ่างทอง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2565
781 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์สาธิตการตรวจ ATK สำหรับใช้ในโครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2565
782 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์สำหรับใช้ในโครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำปีงบประมาณ 2565 พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2565
783 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างติดตั้งระบบส่องสว่างโซล่าเซลล์ ระยะที่ 2 หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2565
784 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี จ้างซ่อมแซมถนนผิวจราจรถนนหินคลุก สายประปา หมู่ที่ ๑ ตำบลตันหยงจึงงา อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2565
785 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2565
786 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2565
787 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน ผ้าต่วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2565
788 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในกองช่าง ผู้ช่วยนายช่างโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2565
789 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
790 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-6228 กระบี่ หมายเลขครุภัณฑ์ 005-62-0006 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2565
791 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2565
792 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม) จำนวน ๑๐๐ กระสอบ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
793 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
794 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ปูนขาว) จำนวน ๕๐ ถุง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
795 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องปั๊มน้ำแบบจุ่ม ขนาด ๑.๕ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องปั๊มน้ำแบบมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๕ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2565
796 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2565
797 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาอาคารที่ทำการ อบต.พร้อมเปลี่ยนฝ้าเพดานแบบที-บาร์ที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
798 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อเครื่องพิมพ์ใบแจ้งแบบพกพา ขนาด 58 mm จำนวน 2 เครื่อง เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและถูกต้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2565
799 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จัดจ้างซ่อมแซมและรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 416-63-0017 จำนวน 3 รายการ  23  พฤษภาคม 2565
800 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างซ่อมแซมคอสะพาน หมูที่ ๖ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2565
801 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างตลิ่งโดยตอกเสาเข็ม ถนนสายประปา หมู่ที่ ๓ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
802 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธง) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2565
803 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2565
804 องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2565
805 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2565
806 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุไฟฟ้าวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2565
807 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2565
808 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงาน อาคารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
809 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าหิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
810 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร จ้างสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2565
811 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายผวนอุปถัมภ์ 17 หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำสิงห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2565
812 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ่อน้ำ-ช่องลม หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำสิงห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2565
813 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 5 หมู่ที่ 5 ตำบลถ้ำสิงห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2565
814 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อยางรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๑๗๗๔ ชุมพร พร้อมถอดประกอบติดตั้ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
815 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ รหัสครุภัณฑ์ ๔๙๑-๖๑-๐๐๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
816 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ รหัสครุภัณฑ์ ๔๙๑-๖๐-๐๐๐๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
817 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2565
818 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2565
819 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมคืนสภาพรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ๑ กข ๒๓๒๑ ชุมพร จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2565
820 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2565
821 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายบรรจง - สวนปาล์ม หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2565
822 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายบรรจง - สวนปาล์ม หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2565
823 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
824 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับใช้ในโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
825 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการปรับพื้นที่บ่อขยะ และขุดฝังกลบพื้นที่บ่อขยะ ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2565
826 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการตัดหญ้าสองข้างทาง ม.4 บ้านเกาะปอ ต.เกาะลันตาใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2565
827 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการตัดหญ้าสองข้างทาง ม.3 บ้านเจ๊ะหลี,ม.6 บ้านคลองนิน ในเขตพื้นที่ตำบลเกาะลันตาใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2565
828 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการจัดทำบัตรพนักงานแบบคล้องคอ จำนวน 49 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2565
829 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 18 รายการ ศพด.บ้านท่าฉาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2565
830 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ศพด.บ้านท่าฉาง จำนวน 39 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2565
831 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ถนนสายไสใหญ่ - ปากคม ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 8 ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2565
832 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ถนนสายทุ่งผักหวาน ช่วงที่ 4 หมู่ที่ 3 ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2565
833 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทองใสอุทิศ หมู่ที่ 9 ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2565
834 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนสายวงแหวน บ้านท่าพรุ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2565
835 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง จ้างติดตั้งหอถังเหล็ก หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2565
836 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2565
837 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2565
838 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง จ้างตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต 8723 ตรัง โดยการเปลี่ยนจานดิสก์เบรคหน้า, ผ้าเบรคหน้า, น้ำมันเบรค-คลัทซ์ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2565
839 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง จ้างตรวจเช็คสภาพรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 506 ตรัง โดยการเปลี่ยน แป๊บโซล่า, กิ๊ฟรัด, น้ำมันไฮโดรลิค, แป๊บไฮโดรลิค, สปริง 10 มิล, โอริง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2565
840 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลชุมชน หมู่ที่ 1 บ้านลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2565
841 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2565
842 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น จำนวน ๑ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2565
843 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2565
844 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องพิมพ์ Muntifuntion) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2565
845 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2565
846 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กต ๔๗๔๖ พัทลุง (เลขพัสดุที่ ๐๐๑ - ๖๒ - ๐๐๐๒) จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2565
847 องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดาน โรงเรียนอนุบาลกะไหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2565
848 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อปลาหางนกยูง โครงการปลอดลูกน้ำยุงลาย ปลอดไข้เลือดออก ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2565
849 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อถุงดำและถุงมือยาง โครงการปลอดลูกน้ำยุงลาย ปลอดไข้เลือดออก ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2565
850 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาทำป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการปลอดลูกน้ำยุงลาย ปลอดไข้เลือดออก ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2565
851 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2565
852 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมเครื่องเลื่อยยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2565
853 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2565
854 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทหินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2565
855 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุก่อสร้างในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ จำนวน 19 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2565
856 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2565
857 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2565
858 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา ฯ) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
859 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออุปกรณ์สำหรับใช้ล้างทำความสะอาดรถเก็บขยะและเพื่อใช้สอยภายในบริเวณค่ายลูกเสือบ่อน้ำร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2565
860 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างตรวจเช็คสภาพรถเก็บขนขยะ(6 ล้อ เข้าเช็คระยะ) หมายเลขทะเบียน 83-0578 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2565
861 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองทวดภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2565
862 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดทำโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหิน ภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2565
863 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2565
864 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนใต้ - กรายทอง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๖๔๐๐๒ ผิวจราจร คสล.กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๖ ตำบลรับร่อ อำภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2565
865 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างติดตั้งปลั๊กไฟฟ้าพร้อมสวิตซ์ไฟฟ้า จำนวน ๘ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
866 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ canon l๑๗๐ fax ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๒๔-๖๑-๐๐๐๒ จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมซ่อมตัวส่ง internet ไร้สาย (ดังรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
867 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อยาง รถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กข ๕๕๒๙ ชุมพร เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๖-๐๐๐๓ จำนวน ๕ รายการ (ดังรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2565
868 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อยางรถบรรทุกกระบะเทท้าย ทะเบียน ๘๑-๑๑๔๒ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๕๗-๐๐๐๒) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2565
869 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อท่อ คสล.ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๔ ท่อน , ท่อ คสล.ขนาด ๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน เพื่อใช้ในการระบายน้ำของถนนในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๗,๒๑, ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2565
870 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๖-๖๐-๐๐๒๙ ของ ศพด.สาวดอย จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2565
871 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อรถจักรยานยนต์ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2565
872 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายซอยศิริสุข หมู่ที่ 9 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
873 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา วัสดุคอมพิวเตอร์  23  พฤษภาคม 2565
874 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2565
875 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2565
876 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ( คนงานประจำรถขยะมูลฝอย ) ด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
877 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อยางรถยนต์พร้อมเปลี่ยน สำหรับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน ผค ๑๖๘๐ สุราษฎร์ธานี จำนวน ๖ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
878 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณข้างถนนและพื้นที่สาธารณะในตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
879 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ (กรณีติดเชื้อ) จำนวน ๑๗ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2565
880 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน จำนวน ๑ คัน หมายเลขทะเบียน กข ๘๒๓๖ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
881 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดตามแบบรูปรายการคุณลักษณะที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2565
882 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองโร จำนวนนักเรียน 37 คน จำนวน 81 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2565
883 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือนมิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2565
884 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือนมิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2565
885 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
886 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายและสารเคมีกำจัดยุงและแมลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2565
887 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2565
888 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2565
889 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างปะผุพื้นท้ายรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-8861 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
890 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา ถนนสาย 4178 สองข้างทาง หมู่ที่ 2 บ้านตลาดบน ตลาดล่าง ตำบลบ้านนา เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  พฤษภาคม 2565
891 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างทำป้ายโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานแก่บุคลากร งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2565
892 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างเช่าเหมายานพาหนะ ตามโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักนภาพในการปฏิบัติงานแก่บุคลากร งบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม 2565
893 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (น้ำยาพ่นหมอกควัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2565
894 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2565
895 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2565
896 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤษภาคม 2565
897 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหัวทุ่ง ๒ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  พฤษภาคม 2565
898 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัคซีนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4,195 ชุด ตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
899 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุการแพทย์โครงการเพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
900 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ทะเบียน กล ๒๕๑๒ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
901 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
902 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างจัดจ้างทำป้ายเหล็ก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
903 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ถุงมือทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
904 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างจัดทำสนามแข่งขัน โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล ๗ คน ต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลน้ำจืดคัพ ปีที่ ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
905 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
906 เทศบาลตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๓๐๐ โด๊ส กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
907 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
908 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ ตามโครงการเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
909 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออุปกรณ์สำหรับใช้ล้างทำความสะอาดรถเก็บขยะและเพื่อใช้สอยภายในบริเวณค่ายลูกเสือบ่อน้ำร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
910 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางพริ้ม หมู่ที่ 6 (บ้านช่องเขา) ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  พฤษภาคม 2565
911 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟถนนสายศูนย์สาธิตฯ-ศพด.ตำบลบางดี หมู่ที่ 2 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  พฤษภาคม 2565
912 เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ใต้ พัทลุง จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  23  พฤษภาคม 2565
913 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  23  พฤษภาคม 2565
914 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร ก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยูถนนสายบ้านท้องเกร็ง-บ้านกลางนา หมู่ที่ 7 ตำบลด่านสวี  23  พฤษภาคม 2565
915 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยวังไผ่ 2 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 13 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  23  พฤษภาคม 2565
916 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี อาหารเสริม(นม)ให้แก่นักเรียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่และนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕)  23  พฤษภาคม 2565
917 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำพร้อมระบบประปา สายร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ ๒ (ตรงข้ามโรงเรียนกระบุรีวิทยา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  พฤษภาคม 2565
918 เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ใต้ พัทลุง ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
919 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัคซีนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4,195 ชุด ตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
920 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
921 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
922 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัคซีนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4,195 ชุด ตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
923 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างติดตั้งสาย LAN ภายในสำนักงาน อบต.แสงอรุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2565
924 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
925 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
926 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
927 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ทะเบียน กล ๒๕๑๒ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
928 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อถ้วยรางวัลและวัสดุเบ็ดเตล็ดโครงการแข่งขันกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2565
929 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
930 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2565
931 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2565
932 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมประตูระบายน้ำซอยสุขาภิบาล 4 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2565
933 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องกรองน้ำ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2565
934 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
935 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างเป่าล้างบ่อน้ำบาดาล ระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 3 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
936 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้ในโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (เพิ่มเติม)บริเวณถนนเลียบรถไฟฝั่งทิศใต้ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2565
937 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 81-6921 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2565
938 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
939 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายโคกขี้เหล็ก หมู่ที่ ๓ (ช่วงที่ ๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  พฤษภาคม 2565
940 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
941 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
942 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันเลี้ยงโซ่เลื่อยยนต์ จำนวน 5 แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2565
943 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
944 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
945 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
946 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร เช่าระบบเสียงไร้สายแบบดิจิตัล (โครงข่าย IP Network) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2565
947 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
948 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสุขสำราญ แยก 1 หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤษภาคม 2565
949 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด จ้างก่อสร้างโดยการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักซอยสืบแสวงทรัพย์ 2 (ต่อจากเดิม) หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤษภาคม 2565
950 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อน้ำดื่มแบบถัง ขนาด 20 ลิตร ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งหงาว จำนวน 100 ถัง รายละเอียดตามนแบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2565
951 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
952 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
953 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
954 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมแซมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บก 1942 ระนอง จำนวน 11 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
955 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-62-0145 จำนวน 1 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
956 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-64-0160 จำนวน 1 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
957 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
958 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยชนิดเย็น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
959 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำตรายาง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
960 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อเสื่อน้ำมัน จำนวน ๕ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2565
961 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมวิทยุสื่อสาร ชนิดเคลื่อนที่ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-48-0261 และ หมายเลขครุภัณฑ์ 461-49-0263 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
962 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-6310 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2565
963 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุสำนักงาน (พรมปูพื้นเวที) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
964 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ผ้าคลุมโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
965 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกคอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
966 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายฟาร์มวัว หมู่ที่ ๓ โดยวิธีคัดเลือก  23  พฤษภาคม 2565
967 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้ออบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
968 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ภาคกลาง อ่างทอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2565
969 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทหินผุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2565
970 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อพัสดุสำหรับใช้ในโครงการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
971 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
972 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
973 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการบำรุงรักษา เปลี่ยน ซ่อมแซม ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ หมายเลข ๔๑๖-๕๖-๐๐๓๗ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระแอะ สังกัดเทศบาลตำบลศาลาด่าน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
974 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ (คัทเอาท์) จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
975 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
976 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างปรับพพื้นที่บริเวณที่ที่ทิ้งขยะมูลฝอย หมู่ที่ ๔ บ้านจ่ากอง ตำบลปะเสยะวอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2565
977 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์ เก้่าอี้และเครื่องเสียง จำนวน ๑ วันตามโครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจรักสุขภาพในปีงบปรปะมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2565
978 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการตามโครงการส่งเสริมผูสูงวัยใสใจรักสุขภาพ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2565
979 องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ ภาคใต้ ปัตตานี วัสดุกีฬา (สำนักปลัด)  17  พฤษภาคม 2565
980 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2565
981 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2565
982 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอรฺ์ จำนวน 3 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2565
983 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในกริม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  พฤษภาคม 2565
984 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
985 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาประชาสัมพันธ์โครงการ จัดทำป้ายไวนิล และโปสเตอร์ โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นเมาลิดกลางตำบลหล่อยูง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤษภาคม 2565
986 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2565
987 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑ ถึง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ที่เสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ และใช้ในการปฏิบัติงานในกองช่าง จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
988 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ (กองคลัง) หมายเลขครุภัณฑ์ 420-53-0007 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2565
989 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล จ้างซ่อมและตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-60-0030 , 416-62-0038 จำนวน 2 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2565
990 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะและเก้าอี้ทำงาน) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2565
991 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2565
992 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล ซื้อครุภํณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2565
993 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมารถแบ็คโฮ รถบรรทุก และรถแทรกเตอร์ ทำการขุด-ขนวัสดุขุดรื้อ(milling) เพื่อนำมาซ่อมแซมถนนที่ชำรุดภายในตำบลปันแต จำนวน 250 ลบ.ม. พร้อมทำการเกรดเกลี่ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2565
994 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเครื่องสำรองไฟของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สะพลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
995 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สะพลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
996 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สะพลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
997 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างจัดจ้างป้ายทำเนียบผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.หน้าเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
998 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤษภาคม 2565
999 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤษภาคม 2565
1000 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุการเกษตร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤษภาคม 2565
1001 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาตัดหญ้าสนามโรงเรียนบ้านโคกเจริญและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลื่งชัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤษภาคม 2565
1002 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อรณรงค์การป้องกัน เผ้าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า๒๐๑๙(COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤษภาคม 2565
1003 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างซักผ้าในสถานที่ศูนย์พักคอยและสถานที่กักกัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤษภาคม 2565
1004 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2565
1005 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2565
1006 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออุปกรณ์สำหรับใช้ล้างทำความสะอาดรถเก็บขยะและเพื่อใช้สอยภายในบริเวณค่ายลูกเสือบ่อน้ำร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
1007 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บธ ๒๕๖๓ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๕๑-๐๐๐๑) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
1008 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๕๐-๐๐๐๑) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
1009 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างตรวจเช็คระบบไฟฟ้าในห้องประชุมและติดตั้งขายึดเครื่องฉายจอโปรเจคเตอร์และย้ายจอโปรเจคเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2565
1010 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประเภทเก้าอี้ทำงาน ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
1011 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ เพื่อใ้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤษภาคม 2565
1012 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ) จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลังและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
1013 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
1014 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน หมู่ที่ ๑ บ้านไสนา ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
1015 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ภาคกลาง อ่างทอง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
1016 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ห้วยทรายขาว-หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งคาวัด-หมู่ที่ 7 ช่องเอี่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
1017 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ซอยสามัคคีพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
1018 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมารถบรรทุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2565
1019 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บ ๔๗๑๘ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
1020 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร TAS4501i) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม 2565
1021 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบบตอกเสาเข็ม (ตามแบบ สถ.ศพด.2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  พฤษภาคม 2565
1022 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสร้อยสุนทร ๓ หมู่ที่ ๕ บ้านเขาโบสถ์ ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  พฤษภาคม 2565
1023 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2565
1024 เทศบาลตำบลดอนทราย ภาคใต้ พัทลุง ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2565
1025 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาจัดทำป้ายศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลบางหมากพร้อมโครงเหล็กสำหรับติดตั้ง จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2565
1026 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2565
1027 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2565
1028 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุโครงการประดิษฐ์ผีเสื้อเพื่อประดับในการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2565
1029 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการเปลี่ยนอุปกรณ์(แม็กเนติกคอนเทคเตอร์) ประปา หมู่ที่ ๒ ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2565
1030 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2565
1031 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ซอยสุขาภิบาล ๑๕/๒ (ซอยสุขสบาย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  พฤษภาคม 2565
1032 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ถนนท้องศาลา-บ้านใต้ (ท่าเทียบเรือหัวเทียน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  พฤษภาคม 2565
1033 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาชม หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  พฤษภาคม 2565
1034 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ถนนท้องศาลา-บ้านใต้(ท่าเทียบเรือหัวเทียน)  20  พฤษภาคม 2565
1035 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จัดซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๗  20  พฤษภาคม 2565
1036 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จัดซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในนา ธกส. หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่  20  พฤษภาคม 2565
1037 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ โครงการอาหารเสริม (นม) เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้าน ร่างกายของเด็กในวัยเรียน  20  พฤษภาคม 2565
1038 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ถนนท้องศาลา-บ้านใต้ (ท่าเทียบเรือหัวเทียน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  พฤษภาคม 2565
1039 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างทำอาหารสำหรับผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงที่เข้ารับการกักตัวในรูปแบบ Home Quarantine จำนวน 1 คน (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤษภาคม 2565
1040 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อเสื้อนักกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 330 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2565
1041 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2565
1042 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๒๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤษภาคม 2565
1043 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล จ้างเช่าเหมาเรือในการเดินทางไปเกาะบุโหลน จำนวน ๑ ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2565
1044 เทศบาลตำบลดอนทราย ภาคใต้ พัทลุง ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤษภาคม 2565
1045 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2565
1046 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาล องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2565
1047 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำ ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน 81-2522 สฎ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2565
1048 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อแมคเนติก จำนวน 10 ตัว เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบควบคุมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2565
1049 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุอาหารกลางวัน (อาหารสด) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2565
1050 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤษภาคม 2565
1051 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤษภาคม 2565
1052 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ - ตารางการแข่งขัน โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล ๗ คน ต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลน้ำจืดคัพ ปีที่ ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤษภาคม 2565
1053 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาซ่อมแซมและถมหินผุประจำปีในเขตเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2565
1054 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๕๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2565
1055 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ ๘๘๑๒ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2565
1056 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมกรอบไม้ จำนวน ๖ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2565
1057 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อม/เปลี่ยน เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๔๙-๐๐๐๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2565
1058 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการซักรีดผ้าปูโต๊ะ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2565
1059 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุงานครัว จำนวน 34 รายการ โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จัดจ้างเหมาบริการ วัสดุงานบ้านและงานครัว วัสดุก่อสร้าง และวัสดุอื่นๆ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากวีป มิตรภาพที่ 124 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2565
1060 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมารถพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้สำหรับเดินทางไปศึกษาดูงาน 1 วัน จำนวน 1 คัน ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางชุดที่ 3 การศึกษาดูงานในพื้นที่/ชุมชนใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2565
1061 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาจัดทำป้ายศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลบางหมากพร้อมโครงเหล็กสำหรับติดตั้ง รายละเอียดตามเอกสารแนบ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2565
1062 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมท่อประปา(ท่อ PE) จำนวน 4 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2565
1063 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2565
1064 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ จำนวน 12 รายการ เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลเคียนซา ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2565
1065 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เช่าถังดับเพลิง ขนาด 10 ปอนด์ จำนวน 15 เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลเคียนซา ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2565
1066 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลเคียนซา ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2565
1067 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลเคียนซา ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2565
1068 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุในโครงการจัดงานวันรัฐพิธี (วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี) จำนวน 2 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2565
1069 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2565
1070 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องในการประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน ๔๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2565
1071 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างทำฝาคูระบายน้ำเพื่อเปลี่ยนฝาที่ชำรุด ภายในเขตเทศบาลเมืองตากใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2565
1072 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำเลียบถนนสายใจกลางเมืองตากใบ เชื่อมต่อตลาดการค้าชายแดน ชุมชนบางน้อย - หัวคลอง (ระยะที่ ๒ ต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๗ ชุมชนภัทรภักดี ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก  20  พฤษภาคม 2565
1073 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศของสถานศึกษา (ระบบ ADSL , ระบบ WIFI) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2565
1074 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2565
1075 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างเหมาจัดทำป้ายศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแกลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2565
1076 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างตรวจเช็คครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมล้างและเติมน้ำยา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2565
1077 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างจัดทำป้ายรณรงค์แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในองค์กร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2565
1078 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ภาคกลาง อ่างทอง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤษภาคม 2565
1079 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจัดทำสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2565
1080 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2565
1081 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมท่อประปาและประตูห้องน้ำที่สวนสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2565
1082 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของสำนักปลัด จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2565
1083 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2565
1084 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2565
1085 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2565
1086 องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤษภาคม 2565
1087 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2565
1088 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ๔๒๐-๖๐-๐๐๑๕ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2565
1089 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาบริการประกอบติดตั้งบานประตูห้องอาบน้ำ และห้องครัวอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ครน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลครน จำนวน ๓ บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2565
1090 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางร่วมทางแยก หมู่ที่ 10 บ้านเกษตรสมบูรณ์ ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2565
1091 จ้างปรับปรุงถนนสายกอตง -สำนักสงฆ์ทองธรรมทาน หมู่ที่ ๘ ตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2565
1092 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2565
1093 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างล้างรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กน 572 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2565
1094 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 5794 ตรัง โดยการเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่อง,น้ำมันเครื่อง และแหวนประเก็น จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2565
1095 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-48-0004 , 420-53-0009 , 420-59-0006 , 420-59-0008 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2565
1096 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล จ้างปรับปรุงระบบประปาบาดาล หมู่ที่ ๔ บ้านยะระโตดนุ้ย ตำบลเกาะสาหร่าย องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2565
1097 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ซื้อมาตรน้ำประปา จำนวน ๒๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤษภาคม 2565
1098 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อสารส้มแบบใสชนิดก้อน, คลอรีนผง และทรายกรองน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2565
1099 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2565
1100 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการเปลี่ยนอุปกรณ์(แม็กเนติกคอนเทคเตอร์) ประปา หมู่ที่ ๒ ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2565
1101 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2565
1102 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ Canon G๑๐๑๐ ครุภัณฑ์เลขที่ รร.๔๘๒-๖๑-๐๐๐๑๗ จำนวน ๑ เครื่อง และจอคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๖-๖๓-๐๐๕๑ จำนวน ๑ เครื่อง ของ ศพด.ทรัพย์นคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2565
1103 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๖-๖๑-๐๐๓๒ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2565
1104 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุใช้สำหรับรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บธ ๒๕๖๓ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๕๑-๐๐๐๑) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2565
1105 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2565
1106 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมพร้อมล้างเครื่องปรับอากาศ กองคลัง (เลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๖-๐๐๑๐,๔๒๐-๖๓-๐๐๑๖,๔๒๐-๖๓-๐๐๑๗) จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2565
1107 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ประปา) จำนวน 20 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบประปาในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤษภาคม 2565
1108 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถตักหน้า -ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 152 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤษภาคม 2565
1109 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤษภาคม 2565
1110 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมติดผนัง ขนาด ๑๖ นิ้ว (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 14 ตัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่าปู องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤษภาคม 2565
1111 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ สำหรับใช้งานซ่อมแซมกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง ในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2565
1112 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2565
1113 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2565
1114 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อแบตเตอรี่รถโดยสาร ๑๒ ที่นั่ง (รถตู้) หมายเลขทะเบียน นข ๑๘๕๖ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2565
1115 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการถมหินคลุกพร้อมเกลี่ย ถนนสายบ้านนา - หนองเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2565
1116 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถโดยสาร ๑๒ ที่นั่ง (รถตู้) หมายเลขทะเบียน นข ๑๘๕๖ สุราษฎร์ธานี (เลขรหัสครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๙-๐๐๐๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2565
1117 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2565
1118 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2565
1119 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2565
1120 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหินคอกควาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2565
1121 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2565
1122 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างทำป้ายพลาสติก ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบต.บ้านนา (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  พฤษภาคม 2565
1123 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนก่รีตเสริมเหล็กสายช่องหมอ-คลองฮาย หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  พฤษภาคม 2565
1124 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยห้วยรวย หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  พฤษภาคม 2565
1125 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนศรีทองอุทิศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  พฤษภาคม 2565
1126 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายไวนิลและแผ่นพับตามโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ตามพระราชดำริฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2565
1127 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2565
1128 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2565
1129 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2565
1130 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2565
1131 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เรือหัวโทง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(มอแกน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2565
1132 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับป้องกันโรคโควิด-19 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราษฎร์พัฒนา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2565
1133 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแม่จาว ๑ หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  พฤษภาคม 2565
1134 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.คลองนุ้ยซอย1 จากทางสามแยกทางขึ้นประปาหมู่บ้าน-คลองต้นแป้น(หลังอนามัย) หมู่ที่ 8 บ้านคลองโตบ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  พฤษภาคม 2565
1135 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างแนวผนังกั้นตลิ่งขนาดใหญ่ข้างโรงเรียนทุ่งตาพล หมู่ที่ 3 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  พฤษภาคม 2565
1136 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ 1/2565 และช่วงปิดภาคเรียน  19  พฤษภาคม 2565
1137 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนสัก ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดจ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กฉ-93 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2565
1138 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส ซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ตำบลรือเสาะออก จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2565
1139 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2565
1140 เทศบาลตำบลดอนทราย ภาคใต้ พัทลุง ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤษภาคม 2565
1141 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาจัดทำใบเสร็จรับเงินศูนย์บริการสาธารณสุข (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2565
1142 องค์การบริหารส่วนตำบลดอน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างบริการดูแลเวปไซต์ อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤษภาคม 2565
1143 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤษภาคม 2565
1144 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง จ้างปรับปรุงถนนสายควนล่อน-ด่านโลด หมู่ที่ 11,3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2565
1145 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง จ้างบุกเบิกถนนสายทุ่งเหรียง-ห้วยพงษ์ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2565
1146 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2565
1147 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง กฉ ๗๙๔๖ สุราษฎร์ธานี งานบริหารทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2565
1148 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อเสื้อกีฬาสำหรับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล ๗ คน ต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลน้ำจืดคัพ ปีที่ ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤษภาคม 2565
1149 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อชุดกีฬา สำหรับนักกีฬา โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล ๗ คน ต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลน้ำจืดคัพ ปีที่ ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤษภาคม 2565
1150 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤษภาคม 2565
1151 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างจัดทำสนามแข่งขัน โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล ๗ คน ต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลน้ำจืดคัพ ปีที่ ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤษภาคม 2565
1152 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำหรับประดิษฐ์ผีเสื้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤษภาคม 2565
1153 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2565
1154 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2565
1155 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา (เพิ่มเติม) ซอยอุดมสุข โดยการวางท่อ HDPE (PIPE) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ชั้น PN ๘ ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๑๐ เมตร หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2565
1156 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา (เพิ่มเติม) ซอยหัวหิน โดยการวางท่อ HDPE (PIPE) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ชั้น PN๘ ระยะทางไม่น้อยกว่า ๓๐๐ เมตร หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งคา ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2565
1157 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา (เพิ่มเติม) ซอยหลังโรงพัก โดยการวางท่อ HDPE (PIPE) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ชั้น PN๘ ระยะทางไม่น้อยกว่า ๓๕๐ เมตร หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2565
1158 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา จ้างทำสติ๊กเกอร์เพื่อติดสายนำสัญญาณ CCTV บนเสาไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤษภาคม 2565
1159 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๗๓๖ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤษภาคม 2565
1160 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต(ซอยสุขศิริสัมพันธ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  พฤษภาคม 2565
1161 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการจ้างเหมาบริการปรับเกลี่ยแต่งไหล่ทางด้วยเครื่องจักรภายในเขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2565
1162 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาบริการเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ ในสถานที่เอกเทศสำหรับแยกกักหรือกักกัน สำหรับผู้ที่เป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Community Isolation (CI)) ประจำเดือน เมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2565
1163 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อของที่ระลึกศึกษาดูงาน ผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นมะลิสปา จำนวน 1 ชุด ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางชุดที่ 3 การศึกษาดูงานในพื้นที่/ชุมชนใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2565
1164 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาจัดทำป้ายศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลบางหมากพร้อมโครงเหล็กสำหรับติดตั้ง จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2565
1165 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 60 ชุด(เช้า-บ่าย) และอาหารกลางวัน จำนวน 30 คน ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางชุดที่ 3 การศึกษาดูงานในพื้นที่/ชุมชนใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2565
1166 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างดำเนินการขนขยะจากที่ทิ้งขยะเทศบาล ไปกำจัด ณ ศูนย์กำจัดขยะเทศบาลเมืองกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2565
1167 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2565
1168 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (๑๗-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤษภาคม 2565
1169 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร จ้างทำป้ายศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2565
1170 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด ซื้อวัสดุโครงการฝึกอบรมทบทวนจิตอาสาภัยพิบัติ เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤษภาคม 2565
1171 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง จ้างจ้างเหมาอาหารกลางวัน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤษภาคม 2565
1172 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง จ้างจ้างเหมาอาหารกลางวัน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤษภาคม 2565
1173 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2565
1174 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมติดตั้งและลำโพงพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2565
1175 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างทำรถพ่วงข้าง รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กยล ๕๓๔ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2565
1176 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2565
1177 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-8447 จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2565
1178 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2565
1179 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยน้ำเค็ม - หนองเตย - หนองสายติ้ง หมู่ที่ ๘ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2565
1180 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสำนักเนียร หมู่ที่ ๑ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2565
1181 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2565
1182 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤษภาคม 2565
1183 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาเต็นท์ เก้าอี้ โต๊ะ เวที สำหรับจัดงานโครงการงานประเพณีขวัญข้าว ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤษภาคม 2565
1184 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจัดทำตรายางข้อความชื่อและตำแหน่ง จำนวน 2 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2565
1185 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง อาหารเสริม (นม) ยูเอสที นมกล่อง ให้กับนักเรียนโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน และนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 จำนวน 72 วัน  12  พฤษภาคม 2565
1186 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พท.ถ47-049 จากสาย บ้านนายเสริม - ถนน คสล.เทศบาล (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 3 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2565
1187 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พท.ถ47-047 จากสาย โคกขาม - บ้านพรุ (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 2 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2565
1188 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พท.ถ47-035 จากสาย โคนม - ป่าโอน (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 14 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2565
1189 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (กองการศึกษา) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2565
1190 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างประกอบอาหารจำนวน ๒ รายการตามโครงการส่งเสริมลดปริมาณขยะ การทิ้งการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2565
1191 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมน ปีการศึกษา 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤษภาคม 2565
1192 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน ๑,๖๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2565
1193 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้สำหรับติดตั้งขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 33 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2565
1194 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2565
1195 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2565
1196 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 จุดที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2565
1197 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2565
1198 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง จ้างติดตั้งรางน้ำฝน ศพด.บ้านนาท่ามใต้ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2565
1199 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง จ้างเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2565
1200 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤษภาคม 2565
1201 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2565
1202 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล ซื้อซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) จำนวน 1 ถุง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2565
1203 องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ภาคใต้ พังงา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนพร้อมติดตั้งขนาดไม่ต่ำกว่า 32,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤษภาคม 2565
1204 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ(นายอนุรักษ์ ว่องการ) หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2565
1205 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ(นางฮั่น ผดุงทรัพย์) หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2565
1206 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ(นางอารี สนใจจิตร์) หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2565
1207 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคใต้ พังงา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  พฤษภาคม 2565
1208 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี