ข่าวสารในเครือข่าย อปท.ทั้งประเทศ ประจำปี 2565
ประกาศงานซื้อหรือจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศเผยแพร่ราคากลางตามแนวทางของกรมบัญชีกลาง ตามแบบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด
กลับหน้าหลัก
ลำดับ หน่วยงาน ภาค จังหวัด หัวข้อ วันที่
1 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกและเผาขยะทั่วไปในเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ครั้งที่ ๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2565
2 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาบริการรายบุคคลโครงการครูอัตราจ้าง เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งครูอัตราจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ (อัตราที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2565
3 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 29 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2565
4 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2565
5 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อสิ่งของเพื่อการดำรงชีพเบื้องต้นตามโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2565
6 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2565
7 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2565
8 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (วัคซีน) และอุปกรณ์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัชบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2565
9 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2565
10 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2565
11 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด)  29  เมษายน 2565
12 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2565
13 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาลบ้านปากวีป มิตรภาพที่ 124 เดือนพฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2565
14 เทศบาลตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างตรวจเช็คซ่อมระบบต่างๆของรถยนต์ ทะเบียน ๘๐-๙๘๑๔ พท (รถบรรทุกขยะมูลฝอย) กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2565
15 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ได้แก่ ตู้เย็นขนาด 9 คิวบิกฟุต จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2565
16 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการ ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดูแลความเรียบร้อยอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2565
17 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง 3 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2565
18 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนสายบ้านเทอะแค-ทางรถไฟ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2565
19 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการตัดหญ้าสองข้างทางพร้อมเก็บกวาดขยะ เริ่มตั้งแต่สามแยกคลองนินสิ้นสุดเขตบ้านคลองโตบและสามแยกคลองนินถึงควนไอร์บัค ม.6 บ้านคลองนิน พร้อมตัดตกแต่งบริเวณหน้าป้ายอบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2565
20 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุการเกษตร เมล็ดพันธุ์พืช จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2565
21 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2565
22 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2565
23 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูโบ๊ะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2565
24 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผดุงมาตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2565
25 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแอแจะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2565
26 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมาะตาโก๊ะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2565
27 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อท่อกลม ค.ส.ล. เพื่อซ่อมแซมถนนสายซอยศรีลมและซอยเสงี่ยม ม.5 บ้านาทุ่งนางดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2565
28 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (กองช่าง) หมายเลขครุภัทฑ์ 420-61-0014 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2565
29 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ตามโครงการจิตอาสาถนนสวยด้วยมือเรา เทิดไท้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันฉัตรมงคล ประจำปี 2565 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2565
30 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมรถยนต์สำนักงาน หมายเลขทะเบียน กง5551พังงา (เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คระยะ30,000กิโล จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2565
31 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80-4368พังงา (ซ่อมระบบแอร์) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2565
32 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๖๘๙ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2565
33 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อโต๊ะ - เก้าอี้นักเรียนของโรงเรียนบ้านช้างตาย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2565
34 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2565
35 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทพัดลมตั้งพื้น สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2565
36 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถขุดตีนตะขาบของเทศบาลตำบลศาลาด่าน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2565 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2565
37 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2565
38 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2565
39 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 26,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2565
40 จ้างบุกเบิกถนนสายปากคลองพวย -หสวนนายสัมพันธ์ สุขขำ หมู่ที่ ๖ ตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2565
41 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียนรถ กร - 2426 สุราษฎร์ธานี (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2565
42 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางล้อรถยนต์ ทะเบียนรถ กร - 2426 สุราษฎร์ธานี) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2565
43 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2565
44 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถบรรทุกขยะ จำนวน ๑ อัตรา ระหว่างวันที่ ๒๗ เมษายน - ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (ระยะเวลา ๘ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2565
45 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถบรรทุกขยะ จำนวน ๑ อัตรา ระหว่างวันที่ ๒๗ เมษายน - ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (ระยะเวลา ๘ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2565
46 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถบรรทุกขยะ จำนวน ๑ อัตรา ระหว่างวันที่ ๒๗ เมษายน - ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (๘ วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2565
47 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินการตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2565
48 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2565
49 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2565
50 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายไวนิล สำหรับโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2565
51 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2565
52 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างทำอาหารสำหรับผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงที่เข้ารับการกักตัวในรูปแบบ Home Quarantine จำนวน 2 คน (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2565
53 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างทำอาหารสำหรับผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงที่เข้ารับการกักตัวในรูปแบบ Home Quarantine จำนวน 2 คน (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2565
54 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2565
55 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2565
56 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขา สายห้วยสอใต้ - ท่าหนุน (บ้านนางดำ สายันต์) หมู่ที่ 4ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2565
57 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงานและงานบ้านงานครัวของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคันธุลี จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2565
58 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาคนงานประจำท้ายรถขยะมูลฝอย ทะเบียน 82-5799 นศ จำนวน 1 อัตรา (ตั่งแต่ วันที่ 1 พ.ค.-30 ก.ย.65) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2565
59 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-9475 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2565
60 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2565
61 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมถนนซอยตาเรือง หมู่ที่ 8 บ้านควนวัด เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2565
62 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  เมษายน 2565
63 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2565
64 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตามโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดเก็บขยะและมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม) จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2565
65 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2565
66 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2565
67 องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2565
68 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาติดตั้งมาตรวัดน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  เมษายน 2565
69 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร จ้างถมดินลูกรังถนนสายเขาดิน ห้วยลึก หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  เมษายน 2565
70 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร จ้างขุดซ่อมแซมท่อประปาบริเวณถนนสวี - บ่อคา หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2565
71 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2565
72 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2565
73 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2565
74 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2565
75 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2565
76 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2565
77 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2565
78 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลข 416-56-0026 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2565
79 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณสองข้างทางถนนภายในตำบลควนขนุน จำนวน 3 สาย หมู่ที่ 1,3,5,6,7,8,9,10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2565
80 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้นเตอร์) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2565
81 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถบรรทุกขยะ จำนวน ๑ อัตรา ระหว่างวันที่ ๒๗ เมษายน - ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (๘ วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2565
82 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุอื่นๆตามโครงการท้องถิ่นสวยด้วยมือเรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2565
83 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2565
84 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างวางท่อเมนจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน ถนนสายหัวรู ตง.ถ.80-005 หมู่ที่ 4 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2565
85 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างวางท่อเมนจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน ถนนสายบ้านหละ ตง.ถ.80-006 หมู่ที่ 4 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2565
86 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะ(ครั้งที่๑) ถนนสายปากเมง-เตาถ่าน ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2565
87 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักปลัด ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2565
88 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2565
89 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานป้องกัน สำนักปลัด ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2565
90 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองช่าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2565
91 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองคลัง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2565
92 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯบริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2565
93 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2565
94 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านร่าปู ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่(รายละเอียดตามขอบเขตงานหรือแบบรูปรายการที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2565
95 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นโด-ทุ่งนุ่น หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  เมษายน 2565
96 เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2565
97 เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ใต้ พัทลุง จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค 4412 พท จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2565
98 เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ใต้ พัทลุง จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน 95-3301 กรุงเทพ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2565
99 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2565
100 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอน ศูนย์ฺพัฒนาเด็กเล็กบ้านเมาะตาโก๊ะ จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2565
101 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูโบ๊ะ จำนวน 45 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2565
102 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผดุงมาตร จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2565
103 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแอแจะ จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2565
104 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมากั้นกระจกห้องตรวจรักษาของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2565
105 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(กองคลัง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2565
106 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (แบบติดผนัง) ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2565
107 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจ้างเหมาวิศวกรรับรองแบบโครงการก่อสร้าง จำนวน 7 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2565
108 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมเรือกู้ภัยทะเลชุมชน (RIB) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  เมษายน 2565
109 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2565
110 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อซื้อวัสดุประปา จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2565
111 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา เปลี่ยนยางในรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กนข 744 พังงา  28  เมษายน 2565
112 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค 2960 พังงา พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2565
113 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล จ้างจัดจ้างถ่ายเอกสารแผนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลปากน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2565
114 องค์การบริหารส่วนตำบลดอน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 3293 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2565
115 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายระหว่างคลอง - กุโบร์ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2565
116 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนบยีหรูน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2565
117 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2565
118 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๕๓๔ สุราษฎร์ธานี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2565
119 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประชาเจริญราษฎร์ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2565
120 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2565
121 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2565
122 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2565
123 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2565
124 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลทรายขาว หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งคา สายทุ่งคา-คลองพรุพี ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2565
125 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้ออุปกรณ์ ตามโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2565
126 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง (บ้านผู้พิการ) จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2565
127 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์หมายเลข 416-52-0041 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2565
128 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับกองคลัง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2565
129 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2565
130 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อึีครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ปั๊มน้ำอัตโนมัติ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2565
131 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อน้ำดื่มสำนักงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2565
132 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาทำป้ายเตือนจราจร ขนาด 0.80 x 1.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2565
133 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2565
134 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2565
135 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2565
136 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายไวนิลและโลโก้เทศบาลตำบลคลองพน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2565
137 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2565
138 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างซ่อม/เปลี่ยน รถยนต์บรรทุกขยะแบบอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๓๘๒๕ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2565
139 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) เทศบาลตำบลเพชรพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2565
140 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน งานก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2565
141 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทโต๊ะอเนกประสงค์ ของโรงเรียนบ้านช้างตาย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2565
142 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2565
143 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อเก้าอี้ทำงาน ของโรงเรียนบ้านช้างตาย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2565
144 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  เมษายน 2565
145 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2565
146 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยในช่อง หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2565
147 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2565
148 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุอื่นสำหรับใช้จัดตกแต่งจุดถ่ายรูปเช็คอินบริการนักท่องเที่ยว ที่แหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2565
149 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พท.ถ47-063 จากสาย วัดใหม่ - หลาท่าช้าง (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 4 ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2565
150 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างปรับปรุงยกระดับถนนลงหินคลุก สายกูโบร์ -มัสยิดฆาเยาะมาตี หมู่ที่ ๖ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2565
151 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายลำไย - วัดอิฐ (จุดหน้าวัดอิฐ-บ้านนายแขล็ง) หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2565
152 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาทั้งระบบ (หอถังสูงพร้อมระบบไฟฟ้า) ซอย 4 หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  เมษายน 2565
153 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ (บ้านนายมนิตย์ เนตรใจบุญ เลขที่ ๒๒๓/๑ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2565
154 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ (บ้านนางน้อย สอนสงคราม เลขที่ ๑๘ หมู่ที่ ๖ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2565
155 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ (บ้านนางแฉล้ม คุณพิสัย เลขที่ ๖/๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2565
156 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ (บ้านบุญอยู่ นุ้ยธารา เลขที่ ๑๐๗/๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2565
157 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ (บ้านนายนิวัตร ซั่วเซ่งอิ้ว เลขที่ ๕๘ หมู่ที่ ๔ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2565
158 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ (บ้านนายถาวร สังข์แก้ว เลขที่ ๔๕/๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2565
159 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ (บ้านนางสุนีย์ อุ่นใจ เลขที่ ๘๐/๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2565
160 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ (บ้านนางจิตร ผุดอักษร เลขที่ ๒ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2565
161 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ (บ้านนางเครือวัลย์ ปิ่นทอง เลขที่ ๙๘ หมู่ที่ ๒ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2565
162 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ (บ้านนายสง่า พัฒนาสัก เลขที่ ๑๘๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2565
163 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ (บ้านนางเงิน เรืองชัย เลขที่ ๗๐ หมู่ที่ ๒ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2565
164 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ (บ้านนายสุวิทย์ วลาโพธิ์ เลขที่ ๑๑๗ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2565
165 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ (บ้านนายน้อย ม่วงขาว เลขที่ ๙๙/๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2565
166 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ (บ้านนายวงศ์ อุ่นใจ เลขที่ ๖๐/๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2565
167 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ (บ้านนางยิน ปิ่นทอง เลขที่ ๙๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2565
168 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ (บ้านนายวินิตย์ ใหมเกต เลขที่ ๓๔/๖ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2565
169 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ (บ้านนายพร้อม นะคม เลขที่ ๔๐/๒ หมู่ที่ ๙ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2565
170 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ (บ้านนางหับ ขุนฤทธิ์ เลขที่ ๓๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2565
171 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ (บ้านนางสาวอำพัน ชูประสงค์ เลขที่ ๒๐ หมู่ที่ ๔ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2565
172 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อลูกรังขี้หนู จำนวน ๒๐ ลูกบาศก์เมตร (บ้านนายสุวิทย์ วลาโพธิ์ เลขที่ ๑๑๗ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2565
173 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน (หลักสูตร จัดดอกไม้สดและการทำขนมมงคล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2565
174 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2565
175 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2565
176 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา ซื้อเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2565
177 จ้างบุกเบิกถนนสายบ้านนายวิรัตน์ จงจิตต์ - น้ำตกหนานจน หมู่ที่ ๖ ตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2565
178 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสวนอาย หมู่ที่ ๙ ตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2565
179 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาค้อใน หมู่ที่ 9 ตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2565
180 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2565
181 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายพิมพ์สติกเกอร์ติดพลาสวูดภาพโลโก้ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบการจัดตั้งจังหวัดกระบี่ 150 ปี จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2565
182 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมแซมหลังคาโรงจอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2565
183 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองเกียบ-เขาต่อยไห หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2565
184 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2565
185 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการพ่นหมอกควันกำจัดยุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2565
186 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 2838 รหัสครุภัณฑ์ ปพ/001 48 0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2565
187 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายมิตรสภาพ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2565
188 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนสายวังน้ำเขียว หมู่ที่ ๒ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก  29  เมษายน 2565
189 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนสายซอยราษฏร์อุทิศ ๓ (หินคลุก) หมู่ที่ ๘ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก  29  เมษายน 2565
190 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนสายซอยบุญทอง-ช้างตาย หมู่ที่ ๓ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก  29  เมษายน 2565
191 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 20 รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2565
192 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 30 รายการ(กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2565
193 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล จ้างติดตั้งโปรแกรมสำหรับออกแบบ ACAD สำหรับโน๊ตบุ๊ครหัส 416-58-0026 และรหัส 416-63-0046 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2565
194 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สฎ.ถ.๑๓๓-๗๕ สายซอยสังข์ทอง หมู่ที่ ๙ ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2565
195 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สฎ.ถ.๑๓๓-๖๙ สายซอยคล้ายทองคำ หมู่ที่ ๓ ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2565
196 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สฎ.ถ.๑๓๓-๔๐ สายซอยป้าแมง หมู่ที่ ๘ ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2565
197 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สฎ.ถ.๑๓๓-๐๓ สายซอยหลังเขา หมู่ที่ ๗ ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2565
198 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างทำป้ายรายชื่อสมาชิกสภาฯ ขนาด ๗๐x๒๐๐ ซม.จำนวน ๑ ป้าย และ ป้ายคณะผู้บริหาร อบต.รับร่อ ขนาด ๖๕x๘๐ ซม. จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2565
199 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมซ่อมแซมไหล่ทางซอยตากลอม หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2565
200 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 11 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2565
201 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2565
202 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2565
203 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2565
204 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2565
205 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2565
206 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2565
207 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้ในโครงการ อบต.พบและ บริการประชาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2565
208 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายไวนิล สำหรับโครงการ อบต.พบและบริการประชาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2565
209 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายไวนิล สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อบต.เกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2565
210 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านร่าปู ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่(รายละเอียดตามขอบเขตงานหรือแบบรูปรายการที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2565
211 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ภาคกลาง อ่างทอง ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป หมู่ที่ 1-8 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2565
212 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมห้องกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2565
213 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.น้ำพุ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2565
214 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายปลายราง-เขตเทศบาลตำบลนาสาร หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  เมษายน 2565
215 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุก หมายเลขทะเบียน 81-0039 สฏ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  เมษายน 2565
216 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะหมู่บูชา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2565
217 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมเรือกู้ภัยทะเลชุมชน (RIB) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2565
218 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2565
219 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร เช่าเวที ขนาด 7.20 x 3.60 เมตร จำนวน 1 เวที ตามโครงการกิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชน ชุมพรสะอาดไม่มีโควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2565
220 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2565
221 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2565
222 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะมูลฝอย ชนิด 6 ล้อ)  28  เมษายน 2565
223 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง ก่อสร้างอาคารเรียนพร้อมทางเชื่อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยต่อ หมู่ที่ 1 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง  28  เมษายน 2565
224 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำพร้อมระบบประปาสายร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ ๒ (ตรงข้ามโรงเรียนกระบุรีวิทยา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  เมษายน 2565
225 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ชุมชนตำบลเขาดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  เมษายน 2565
226 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสายใหม่ หมู่ที่ 5,6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2565
227 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยไสข้าวลีบ หมู่ที่ 15,18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2565
228 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยโตนดห้าต้น 1 หมู่ที่ 7,5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2565
229 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2565
230 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2565
231 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2565
232 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุซ่อมบำรุงระบบประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2565
233 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ ซื้อตลับหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2565
234 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2565
235 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2565
236 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2565
237 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยอัมพาวาส-สุขสันติ หมู่ที่ 15,17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2565
238 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างจ้างทำอาหารสำหรับผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงที่เข้ารับการกักตัวในรูปแบบ Home Quarantine จำนวน 1 คน (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2565
239 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างทำอาหารสำหรับผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงที่เข้ารับการกักตัวในรูปแบบ Home Quarantine จำนวน 4 คน (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  เมษายน 2565
240 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กและเครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED ขาวดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2565
241 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  เมษายน 2565
242 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 479-55-0015 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  เมษายน 2565
243 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์กู้ภัยทะเลชุมชน ทะเบียน กข 9297 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2565
244 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง ซอยท่าชาวน้ำ 2 หมูที่ 9 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2565
245 เทศบาลตำบลดอนทราย ภาคใต้ พัทลุง ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2565
246 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2565
247 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2565
248 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2565
249 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-9475 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2565
250 องค์การบริหารส่วนตำบลดอน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายมัสยิด-ถนนใหญ่ ม.1 โดยวิธีคัดเลือก  28  เมษายน 2565
251 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฎิบัติงานให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลช้างซ้าย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2565 (ระยะเวลาจำนวน 5 เดือน ตั้งแต่1 พฤษภาคม 2565 ? 30 กันยายน 2565 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2565
252 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2565
253 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์ รายการชุดตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ Antigen test kit (ATK) ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อเทศบาลตำบลกรูด ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2565
254 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ รายการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกรูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2565
255 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยต้นมะขาม หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2565
256 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2565
257 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำรางยู สายประชาภิบาล หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  เมษายน 2565
258 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2565
259 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2565
260 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2565
261 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถขุดไฮดรอลิก หมายเลขทะเบียน ตค ๓๘๓๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2565
262 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านเพื่อดำเนินการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ จำนวน ๑,๐๐๐ โดส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2565
263 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) เครื่องตัดหญ้า จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2565
264 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2565
265 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร เช่าเวที ขนาด 7.20 x 3.60 เมตร จำนวน 1 เวที ตามโครงการกิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชน ชุมพรสะอาดไม่มีโควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2565
266 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร เช่าเวที ขนาด 7.20 x 3.60 เมตร จำนวน 1 เวที ตามโครงการกิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชน ชุมพรสะอาดไม่มีโควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2565
267 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ ตามโครงการกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ชุมพรสะอาดทุกที่ ไม่มีโวิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2565
268 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมรถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กจ-8792 ชุมพร หมายเลขครุภัณฑ์ บม.011-58-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2565
269 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาเช่าโต๊ะหมู่บูชา,ผูกผ้า,จัดดอกไม้ ตามโครงการกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ชุมพรสะอาดทุกที่ ไม่มีโควิค-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2565
270 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสะพลีหลังเก่า บริเวณหมู่ที่ 5 ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2565
271 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายกา รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2565
272 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาค่าแรงในการกั้นรั้วบ่อขยะเทศบาลตำบลหงาว พร้อมติดตั้งประตู จำนวน 1 งาน รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2565
273 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างเปลี่ยนยาง รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๓๕๘ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2565
274 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างซ่อม/เปลี่ยน รถดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๕๔๖ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2565
275 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2565
276 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2565
277 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2565
278 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อจัดซื้อวัสดุเชื่อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2565
279 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับใช้ในการซ่อมแซมห้องสุขาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  เมษายน 2565
280 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อตู้เหล็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกอตง (ราษฎรหวงแหน) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2565
281 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทโต๊ะเอนกประสงค์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกอตงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกอตง (ราษฎรหวงแหน) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2565
282 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทโต๊ะทำงาน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกอตง (ราษฎรหวงแหน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2565
283 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทตู้เก็บเอกสาร ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกอตง (ราษฎรหวงแหน) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2565
284 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทตุ็เก็บของ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกอตง (ราษฎรหวงแหน) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2565
285 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเก้าอี้ทำงาน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกอตง (ราษฎรหวงแหน) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2565
286 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประเภทตู้ซิงค์ล้างจาน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกอตง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2565
287 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทโต๊ะอเนกประสงค์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกอตง (ราษฎรหวงแหน) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2565
288 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทโต๊ะทำงาน ของโรงเรียนบ้านช้างตาย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2565
289 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทชั้นวางเอกสาร ของโรงเรียนบ้านช้างตาย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2565
290 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน อาคารประกอบอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2565
291 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างประปา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2565
292 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุดในเขตอบต.จะรัง จำนวน 65 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2565
293 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2565
294 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2565
295 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ เพื่อใช้ในกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2565
296 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างบริการบำรุงรักษา เปลี่ยน ซ่อมแซม ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ หมายเลข ๔๒๐-๖๐-๐๐๐๕ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านสมพรพรุกม สังกัดเทศบาลตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2565
297 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2565
298 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจำปี 2565 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2565
299 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยควนเหรียง (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  เมษายน 2565
300 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างปรับปรุงยกระดับถนนลงหินคลุก สายโตะดาตู หมู่ที่ ๕ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2565
301 องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2565
302 องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2565
303 องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง คันหมายเลขทะเบียน 5092 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2565
304 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องแหลมญวน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2565
305 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำตรายางจ่ายเงินแล้วและตรายางตรวจสอบถูกต้องแล้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  เมษายน 2565
306 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมเปลี่ยนกระจกผนังห้องกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  เมษายน 2565
307 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2565
308 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2565
309 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการซ่อมแซมประตูรั้ว ศพด.บ้านมุสลิม หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2565
310 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบล หมู่ที่ 1 - 9 จำนวน 10 สาย องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2565
311 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2565
312 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา ซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ฺเลเซอร์ ขาวดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2565
313 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2565
314 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านโต๊ะตุ้น หมู่ที่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2565
315 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างจัดทำอาหารเที่ยงและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับครอบครัวเด็กด้อยโอกาส ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2565
316 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาตัดหญ้าสนามกีฬาบ้านท่าเลน ม.3 และสนามกีฬาบ้านท่าทองหลาง ม.6 ตำบลเขาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2565
317 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลังและภายในองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2565
318 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถบรรทุก ๖ ล้อ กะบะเทท้ายพร้อมเครน หมายเลขทะเบียน ๘๐-๒๙๑๗ รหัสครุภัณฑ์ ปพ ๐๑๙ ๕๓ ๐๐๐๑ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2565
319 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายปาล์ม ๒ ซอย ๓ ออก (ปลายซอย ม.๘) หมู่ที่ ๘ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2565
320 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายชายป่า หมู่ที่ ๘ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2565
321 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนสายลุงเที่ยง หมู่ที่ ๗ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก  28  เมษายน 2565
322 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนสายซอย ๔ (ตก) หมู่ที่ ๒ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก  28  เมษายน 2565
323 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนสายจ่าเชียร หมู่ที่ ๗ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก  28  เมษายน 2565
324 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบประมวลผล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2565
325 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลจำนวน 2ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2565
326 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2565
327 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมารถขนย้าย (กระบะบรรทุก แบบยกได้) รถขุดขนาดเล็ก หมายเลขทะเบียน ตค-2659 ประจวบคีรีขันธ์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2565
328 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อน้ำมันหล่อลื่นสำหรับโครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์สองข้างทางและพื้นที่การท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2565
329 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กข ๕๕๒๙ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๖-๐๐๐๓) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2565
330 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถบดสั่นสะเทือน ทะเบียน ถข ๔๘ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๒๑-๕๑-๐๐๐๑) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2565
331 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อน้ำดื่มตามโครงการท้องถิ่นสวยด้วยมือเรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2565
332 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อถุงมือตามโครงการท้องถิ่นสวยด้วยมือเรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2565
333 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อถุงขยะแยกประเภทตามโครงการท้องถิ่นสวยด้วยมือเรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2565
334 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการท้องถิ่นสวยด้วยมือเรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2565
335 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘o-๕๗๖๘ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2565
336 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาปรับเกลี่ยบ่อกำจัดขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2565
337 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนงาน จำนวน 12 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2565
338 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินของ อบต.บางแก้ว และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2565
339 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สายไฮโดรลิค ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2565
340 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน จำนวน ๑ คัน หมายเลขทะเบียน กน ๙๖๓๕ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  เมษายน 2565
341 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ยี่ห้อ HINO จำนวน ๑ คัน หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๓๙๔ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2565
342 องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๔ รายการ(โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2565
343 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2565
344 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2565
345 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2565
346 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์การฉีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  เมษายน 2565
347 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา ถนนสาย 4178 สองข้างทาง (บริเวณทางตัดรถไฟ - โรงพยาบาลบ้านนาเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  เมษายน 2565
348 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกสระน้ำหนองปลิง หมู่ที่ 9 ปากกว้างไม่น้อยกว่า 25 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 205 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 6 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 34,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมฝังท่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  เมษายน 2565
349 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สระน้ำบ้านเนินสุวรรณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  เมษายน 2565
350 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมแซมเครื่องเลื่อยยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2565
351 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2565
352 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินก้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2565
353 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2565
354 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุไฟฟ้าสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2565
355 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดและานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อบต.บางแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2565
356 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  27  เมษายน 2565
357 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งตะโก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนะักงาน จำนวน ๑๙ รายการ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งตะโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2565
358 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน รพ.สต.บ้านทุ่งในไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2565
359 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมห้องนำ้ รพ.สต.บ้านทุ่งในไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2565
360 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส วัสดุสำนักงานสำนักปลัด จำนวน 15 รายการ  27  เมษายน 2565
361 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ หมู่ที่ ๔ บ้านตะโละใส โดยวิธีคัดเลือก  27  เมษายน 2565
362 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารละหมาดที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ หมู่ที่ ๔ บ้านตะโละใส โดยวิธีคัดเลือก  27  เมษายน 2565
363 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ซอยตะรุเตา ๒ หมู่ที่ ๒ บ้านปากบารา โดยวิธีคัดเลือก  27  เมษายน 2565
364 องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตซอล หมู่ที่ 2 บ้านกอตอ ตำบลบือเระ โดยวิธีคัดเลือก  27  เมษายน 2565
365 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฎิบัติงานขับรถบรรทุกขยะ จัดเก็บ ขน นำขยะมูลฝอยไปกำจัด เทศบาลตำบลช้างซ้าย ประจำปีงบประมาณ 2565 ระยะเวลา 5 เดือน (1 พฤษภาคม 2565 -30 กันยายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2565
366 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2565
367 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำอาคารเอนกประสงค์บ้านท่าค่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  เมษายน 2565
368 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2565
369 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค ๒๔๐๓ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2565
370 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน ๘๐-๖๐๑๘ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2565
371 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-4889 กบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2565
372 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2565
373 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2565
374 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาประจำรถบรรทุกขยะ (นายปรัชญา จรรยา) ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2565
375 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาเก็บขนและกวาดขยะฝั่งเกาะคณฑี (นายราเชน ตันสกุล) ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึงเดิอน มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2565
376 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมแซมเครื่องเลื่อยยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2565
377 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2565
378 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2565
379 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2565
380 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (คนงานประจำรถขยะ) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2565
381 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2565
382 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2565
383 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาทำวารสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมดำเนินงานของเทศบาลตำบลบางนอน จำนวน 3,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2565
384 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บฉ 6144 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2565
385 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2565
386 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2565
387 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยต้นหยี หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  เมษายน 2565
388 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2565
389 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2565
390 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุเพื่อจัดทำสัญลักษณ์ที่จุดจอดรถรับส่งคนพิการ (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2565
391 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์อื่น (ไฟไซเรนหมุน LED) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2565
392 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง ซื้อพ่วงข้างสำหรับรถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2565
393 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  เมษายน 2565
394 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2565
395 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2565
396 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค) กองการศึกษา หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-0111 จำนวน 1 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2565
397 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ (กองศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2565
398 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการซ่อมแซมมอเตอร์สูบน้ำของระบบประปา หมู่ที่ 5 จำนวน 2 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2565
399 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันไฮโดรลิกส์รถบรรทุกขยะหกล้อแบบอัดท้าย ทะเบียน 82-1013 สุราษฎร์ธานี ถังละ 18 ลิตร จำนวน 1 ถัง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2565
400 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 3 ฟุต ภายในมีชั้น 2 แผ่น ปรับระดับได้ จำนวน 3 ตู้ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2565
401 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2565
402 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2565
403 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2565
404 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2565
405 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2565
406 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์กระบะยกเท ทะเบียน บบ 9704 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  เมษายน 2565
407 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2565
408 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2565
409 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง โบล์ PVC - PVC ขนาด ๑๐ นิ้ว และ ลูกยางยีโบล์ ขนาด ๑๐ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2565
410 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อม/เปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานแบบตั้งโต๊ะ หมายเลขครุภัณฑ์ 416 62 0065 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  เมษายน 2565
411 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2565
412 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยบอนดำ หมู่ 3 บ้านไสโป๊ะใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2565
413 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2565
414 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ ป้าย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2565
415 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2565
416 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์และชุดสังฆทานถวายพระสงฆ์ โครงการกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2565
417 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องดื่มโครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2565
418 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กสาธารณะประโยชน์ บ้านตะบิ้ง หมู่ที่ ๑ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2565
419 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ 9 - หมู่ 7 หมู่ที่ 7 ตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2565
420 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Brother หมายเลขครุภัณฑ์ 477-57-0015 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2565
421 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก ซอยเสวกจันทร์ หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2565
422 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก ซอยวัดเขาน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2565
423 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก ซอยเลียบสนามฟุตบอลหลัง อบต.ทุ่งคา หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2565
424 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก ซอยนายเพียรอุปถัมภ์ หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2565
425 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุไฟฟ้าสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2565
426 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2565
427 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง งานกิจการประปา (สารส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2565
428 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โพเดียม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2565
429 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2565
430 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหัวเขา หมู่ที่1(สถานีสูบน้ำที่1และสถานีสูบน้ำที่2)ตำบลศรีวิชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  เมษายน 2565
431 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุไฟฟ้า คือ หลอดนิออนแอลอีดี ขนาด 20 วัตต์ จำนวน 25 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2565
432 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ ตามโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อขยายเขตระบบประประปาถนนสายบ้านนายวิมล หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2565
433 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง ซื้อน้ำมันไฮโดรลิคขนาด 18 ลิตร จำนวน 3 ถัง สำหรับรถตักหน้่า-ขุดหลัง ทะเบียน ตค 506 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2565
434 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 17 รายการ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2565
435 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์(พ่วงข้าง)หมายเลขทะเบียน 1 กจ 4833 สตูล รหัสครุภัณฑ์ 009-61-0005 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2565
436 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2565
437 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2565
438 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2565
439 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในกิจการประปาหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2565
440 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการงานบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2565
441 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาบริการอีเมลล์อีเล็กทรอนิกส์ สำหรับระบบงานสารบรรณองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน เชื่อมต่อเข้าหน้าเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน www.Khunkhanun.go.th (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2565
442 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ฟิล์มกรองแสงพร้อมติดตั้ง) สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง กง 6578 ประจวบคีรีขันธ์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2565
443 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างถ่ายเอกสารแบบสำรวจข้อมูลปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในหมู่บ้าน จำนวน ๙,๒๓๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2565
444 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างติดตั้งเหล็กดัดประตู-หน้าต่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพันวาล ๔ (ดังรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2565
445 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนแมคซีลปั้ม (ประปาหมู่ที่ ๓) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2565
446 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  เมษายน 2565
447 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  เมษายน 2565
448 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาอุดรอยรั่วหลังคาที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  เมษายน 2565
449 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดและานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อบต.บางแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  เมษายน 2565
450 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ถ่าน 2 A ) จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในการปฎิบัติงานของสำนักปลัดและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  เมษายน 2565
451 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดและานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อบต.บางแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  เมษายน 2565
452 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2565
453 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินการป้องกันหรือยับยั้ง ควบคุมโรคติดเชื้อโควิด-๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2565
454 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2565
455 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก ม.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2565
456 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าลานกีฬา หมู่ที่ 8 บ้านควนลางสาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  เมษายน 2565
457 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสมศักดิ์ตอนบน หมู่ที่ 10 บ้านไร่ยาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  เมษายน 2565
458 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย 12-3-9 เขตพื้นที่หมู่ที่ 9 บ้านสี่แยกคลองศิลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  เมษายน 2565
459 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ่อน้ำร้อน หมู่ที่ 7 บ้านสองพี่น้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  เมษายน 2565
460 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยชวนชม หมู่ที่ 3 บ้านปลายควน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  เมษายน 2565
461 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สระน้ำบ้านเนินสุวรรณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  เมษายน 2565
462 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2565
463 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  เมษายน 2565
464 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างทำตรายาง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2565
465 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2565
466 องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2565
467 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สระน้ำบ้านเนินสุวรรณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  เมษายน 2565
468 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายหนองคล้า - นาตีน หมู่ที่ 7 (ช่วงที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  เมษายน 2565
469 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายควนม่วง หมู่ที่ 8 -ควนพน หมู่ที่ 7 ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ (ช่วงบริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราษฎหวงแหน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  เมษายน 2565
470 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นโด-ทุ่งนุ่น หมู่ที่ 9  26  เมษายน 2565
471 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักฝารางวี พร้อมประตูน้ำ (บานเหล็ก) พร้อมอุปกรณ์ ๑ ชุด บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต ๔๕ (ซอยหลังบ้านพักครู) หมู่ที่ ๑ ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  26  เมษายน 2565
472 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร โครงการปรับปรุงอาคารประชุมสภา และปรับปรุงห้องน้ำสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำสิงห์  26  เมษายน 2565
473 เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ใต้ พัทลุง ซื้อเครื่องพิมพ์พริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2565
474 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๕๐ - ๔.๘๐ เมตร ยาว ๑๐๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๕ ตารางเมตร บริเวณซอยพัฒนาคม ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2565
475 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  เมษายน 2565
476 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างทำอาหารสำหรับผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงที่เข้ารับการกักตัวในรูปแบบ Home Quarantine จำนวน 3 คน (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2565
477 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2565
478 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2565
479 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  เมษายน 2565
480 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2565
481 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  เมษายน 2565
482 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างปะยางล้อหน้าขวาของรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-3991 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  เมษายน 2565
483 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมเรือกู้ภัยทะเลชุมชน (RIB) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  เมษายน 2565
484 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างจัดทำป้ายไวนิลรับสมัครเด็กเล็ก ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  เมษายน 2565
485 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา ซื้อไอศครีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2565
486 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา ซื้ออาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2565
487 องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ(HINO)พร้อมกระเช้า โดยวิธีคัดเลือก  26  เมษายน 2565
488 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  เมษายน 2565
489 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  เมษายน 2565
490 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2565
491 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2565
492 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สฎ.) จำนวน ๒ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2565
493 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง สะพาย) จำนวน ๒ เครื่อง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2565
494 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์บ้านท่าค่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  เมษายน 2565
495 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2565
496 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา (เพิ่มเติม) ซอยหน้ากุโบร์ โดยการวางท่อ HDPE (PIPE) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ชั้น PN ๘ ระยะทางไม่น้อยกว่า ๓๗๐ เมตร หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อมะม่วง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2565
497 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา (เพิ่มเติม) ซอยชลประทาน โดยการวางท่อ HDPE (PIPE) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ชั้น PN ๘ ระยะทางไม่น้อยกว่า ๙๐๐ เมตร หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2565
498 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลทรายขาว หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว สายท้ายนา , สายหลังวัด , สายบ้านน้ารม , สายบ้านสูดำ ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2565
499 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2565
500 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซ่มเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  เมษายน 2565
501 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2565
502 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ่อมรถลำเลียงน้ำ หมายเลขครุภัณฑ์ 006-55-0001 จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2565
503 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อติดฟิล์มกรองแสงรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน นข-986 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  เมษายน 2565
504 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด ซื้อถุงยังชีพเพื่อการดำรงชีพให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในเขตพื้นที่ตำบลหนองเสม็ด จำนวน ๑๒๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2565
505 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ติดเครนกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80-6111 ตราด จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  เมษายน 2565
506 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์นั่งส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๕๐๓๘ ตราด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  เมษายน 2565
507 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์นั่งส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บฉ ๗๔๙ ตราด จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  เมษายน 2565
508 เทศบาลตำบลบางสวรรค์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างตัดติดสติกเกอร์ และโฟมบอร์ดทำเนียบบุคลากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2565
509 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถบรรทุกหกล้อแบบอัดท้าย ทะเบียน 82-1013 สุราษฎร์ธานี (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2565
510 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2565
511 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  เมษายน 2565
512 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  เมษายน 2565
513 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2565
514 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2565
515 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2565
516 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์วันอีฎิ้ลฟิตริ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2565
517 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุตามโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2565
518 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ซอยออมสิน หมู่ที่ 4 บ้านท่านุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2565
519 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเช่าเครื่องเสียงและอุปกรณ์ (โครงการกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2565
520 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างประกอบอาหารตามโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวัน สำคัญทางศาสนา(วันตรุษอีดิลฟิตรี ฮ.ศ.๑๔๔๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  เมษายน 2565
521 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พระบรมฉายาลักษณ์ ร.๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2565
522 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) กองช่าง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  เมษายน 2565
523 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (กองช่าง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  เมษายน 2565
524 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล (กองช่าง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  เมษายน 2565
525 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2565
526 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2565
527 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร จ้างทำป้ายศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ป้ายไวนิล ขนาด 1.5 x 2.4 เมตร พร้อมโครงไม้ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2565
528 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุไฟฟ้าสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2565
529 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-54-0031 จำนวน 1 เครื่อง องค์การบริหารสวนตำบลป่าร่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2565
530 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแหลมปาย หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  เมษายน 2565
531 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  เมษายน 2565
532 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการตัดหญ้าสองข้างทาง ในเขตพื้นที่ตำบลเกาะลันตาใหญ่ จำนวน 4 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  เมษายน 2565
533 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๑๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2565
534 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  เมษายน 2565
535 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  เมษายน 2565
536 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง งานกิจการประปา จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  เมษายน 2565
537 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ คือ Wireless USB Adapter TP-LINK 22184D1001083 จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2565
538 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง จ้างรถขนวัสดุ Milling จำนวน 17 เที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2565
539 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล จ้าง่ซ่อมกันสาดเรือตรวจการณ์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2565
540 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศจำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  เมษายน 2565
541 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างการจ้างทนายความ เพื่อดำเนินคดีหมายเลขดำที่ ข.1/2564 ศาลปกครองนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  เมษายน 2565
542 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมตรวจเช็คซ่อมแซม และเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด รถยนต์ส่วนกลาง กง 6578 ประจวบคีรีขันธ์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  เมษายน 2565
543 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างถ่ายเอกสารหนังสือขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ สมัยวิสามัญที่๑ ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑,๔๒๘ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2565
544 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๙๒๗ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๒๒-๕๖-๐๐๐๑) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2565
545 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2565
546 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดหาวัสดุหินคลุก หินผุดำ พร้อมปรับเกลี่ยแต่ง เพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,13 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2565
547 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2565
548 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ) จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  เมษายน 2565
549 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  เมษายน 2565
550 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อมอบให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพ สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ (กรณีติดเชื้อ) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2565
551 องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2565
552 องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2565
553 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๐๓๙ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  เมษายน 2565
554 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2565
555 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2565
556 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างต่อสัญญาเว็บไซต์รายปี องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2565
557 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  เมษายน 2565
558 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2565
559 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องดูดฝุ่น) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2565
560 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ถังน้ำร้อนไฟฟ้า) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2565
561 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2565
562 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างแบ็คโฮขุดรื้อซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขา บริเวณถนนสายกะช่อง - หาดเลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  เมษายน 2565
563 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  เมษายน 2565
564 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อน จำนวน 4 ตู้ และตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 5 ตู้ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  เมษายน 2565
565 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ เครื่องพิมพ์ใบแจ้งหนี้แบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  เมษายน 2565
566 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องจดบันทึกเลขมาตร ได้แก่ โทรศัพท์มือถือพร้อมระบบปฏิบัติการ จำนวน 2 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  เมษายน 2565
567 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ เครื่องพิมพ์ใบแจ้งหนี้แบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  เมษายน 2565
568 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการซ่อมแซมมอเตอร์สูบน้ำของระบบประปา หมู่ที่ 5 จำนวน 2 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  เมษายน 2565
569 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมคืนสภาพรถบรรทุกอเนกประสงค์ ทะเบียน บย ๔๒๙ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  เมษายน 2565
570 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อถังขยะรีไซเคิล ขนาด ๒๐๐ ลิตร พร้อมพ่นสีโลโก้ อบต.รับร่อและหมายเลขลำดับ จำนวน ๕๐๐ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  เมษายน 2565
571 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประชาร่วมใจ บ้านนาเหนง หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  เมษายน 2565
572 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาคัดแยกขยะและกำจัด (ศูนย์บริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลบ้่านใต้) ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 2 ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  เมษายน 2565
573 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  เมษายน 2565
574 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกเหล็ก-ควนน้อย หมู่ที่ 11,6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  เมษายน 2565
575 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮโดรลิค พร้อมกระเช้าไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  เมษายน 2565
576 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทรงาม หมู่ที่ 7  25  เมษายน 2565
577 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบทางรถไฟบ้านห้วยแก้ว-บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๑๓ , ๘  25  เมษายน 2565
578 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบริเวณถ้ำพระ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองปลิง ตำบลคลองปราบ อำเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  25  เมษายน 2565
579 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำสิงห์ จำนวน 7 สายทาง  25  เมษายน 2565
580 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาคัดแยกขยะและกำจัด (ศูนย์บริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลบ้่านใต้) ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  เมษายน 2565
581 องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2565
582 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายพร้อมบริการปัก สำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานกู้ชีพกู้ภัย ประเภทชุดปฏิบัติการ อปพร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  เมษายน 2565
583 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างแบ็คโฮขุดรื้อซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขาบริเวณถนนสายห้วยสอใต้-ท่าขนุน(ถังประปา ขนาด ๕๐ ลบ.ม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  เมษายน 2565
584 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  เมษายน 2565
585 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416 - 60 - 0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  เมษายน 2565
586 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ประกอบการลงพื้นที่เฝ้าระวัง ป้องกัน สอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอ(พชอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  เมษายน 2565
587 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2565
588 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  เมษายน 2565
589 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2565
590 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2565
591 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อน้ำหมึกชนิดเติม สำหรับเครื่องพิมพ์เอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 479-63-0032 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2565
592 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๑๙๕ สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  เมษายน 2565
593 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ หทายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๖-๐๐๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  เมษายน 2565
594 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาทำำป้ายไวนิลโครงการจัดพิธีวันครบรอบ อบต. ทุ่งมะพร้าว จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2565
595 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างโครงการจัดพิธีวันครบรอบ อบต. ทุ่งมะพร้าว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  เมษายน 2565
596 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไร่ออก หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  เมษายน 2565
597 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชัยพัฒนา หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  เมษายน 2565
598 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจ่าแถว หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  เมษายน 2565
599 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ รายการ ของสำนักปลัด  25  เมษายน 2565
600 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุประปา จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  เมษายน 2565
601 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถบรรทุกหกล้อ ทะเบียน 81-5213 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2565
602 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  เมษายน 2565
603 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  เมษายน 2565
604 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  เมษายน 2565
605 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  เมษายน 2565
606 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตีน หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อมะม่วง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๘๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๔๘ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะ  19  เมษายน 2565
607 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  เมษายน 2565
608 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2565
609 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายหลังเครื่องยนต์ 2 จังหวะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2565
610 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-5278 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  เมษายน 2565
611 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า 3 เฟส ภายในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดหารเทา (เทศบาลตำบลหารเทา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2565
612 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ่อมแซมคอสะพานชำรุดถนนสายป่าช้า-ควนน้อย หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  เมษายน 2565
613 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อหมึกเครื่องเอกสารระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2565
614 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  เมษายน 2565
615 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมรถดับเพลิง ทะเบียน น๗๕๓๕ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  เมษายน 2565
616 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2565
617 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  เมษายน 2565
618 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ของคลัง (CPU) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2565
619 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์(CPU) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2565
620 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2565
621 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2565
622 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2565
623 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อรองเท้าบู๊ทดับเพลิง จำนวน ๑๐ คู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2565
624 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ เครื่องพิมพ์ใบแจ้งหนี้แบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2565
625 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องจดบันทึกเลขมาตร ได้แก่ โทรศัพท์มือถือพร้อมระบบปฏิบัติการ จำนวน 2 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2565
626 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ เครื่องพิมพ์ใบแจ้งหนี้แบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2565
627 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.แยกถนนตลาดโฉลกหลำ - ชายทะเล หมู่ที่ ๗ บ้านโฉลกหลำ (ชุมชนที่ ๔) ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  เมษายน 2565
628 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2565
629 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสมบูรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2565
630 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินก้อง องค์การบริหารส่วนตำบลวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2565
631 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2565
632 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างนำรถยนต์ทะเบียนรถ กฉ ๓๘๗๖ สุราษฎร์ธานี เข้ารับบริการซ่อมบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  เมษายน 2565
633 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2565
634 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2565
635 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ทะเบียน กค ๕๐๐๔ ระนอง  25  เมษายน 2565
636 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  เมษายน 2565
637 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  เมษายน 2565
638 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (เช่าเต็นท์ เก้าอี้ โต๊ะ พร้อมอุปกร์พิธีสงฆ์) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2565
639 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม จำนวน ๔ รายการตามโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวันสำคญทางศาสนา (วันตรุษอีดิลฟิตรี ฮ.ศ.๑๔๔๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2565
640 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ต้อนรับเทศกาลตรุษอีดิลฟิตรี(วันฮารีรายอ)ประจำปี ฮ.ศ.๑๔๔๓ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2565
641 องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์ HP Color Laserjet CP1215 จำนวน 1 ชุด (4 สี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  เมษายน 2565
642 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  เมษายน 2565
643 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุไฟฟ้าวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2565
644 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ (COVID-๑๙) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  เมษายน 2565
645 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  เมษายน 2565
646 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมคืนสภาพรถบรรทุกอเนกประสงค์ ทะเบียน บย ๔๒๙ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  เมษายน 2565
647 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อไม้ จำนวน ๔ รายการ (บ้านนางเงิน เรืองชัย บ้านเลขที่ ๗๐ หมู่ที่ ๒ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  เมษายน 2565
648 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อไม้ จำนวน ๓ รายการ (บ้านนายวงศ์ อุ่นใจ บ้านเลขที่ ๖๐/๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  เมษายน 2565
649 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อไม้ จำนวน ๓ รายการ (บ้านนายพร้อม นะคม บ้านเลขที่ ๔๐/๒ หมู่ที่ ๙ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  เมษายน 2565
650 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อไม้ จำนวน ๓ รายการ (บ้านนายน้อย ม่วงขาว บ้านเลขที่ ๙๙/๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  เมษายน 2565
651 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อไม้ จำนวน ๓ รายการ (บ้านนายถาวร สังข์แก้ว บ้านเลขที่ ๔๕/๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  เมษายน 2565
652 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อไม้ จำนวน ๓ รายการ (บ้านนางหับ ขุนฤทธิ์ บ้านเลขที่ ๓๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  เมษายน 2565
653 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อไม้ จำนวน ๓ รายการ (บ้านนางสุนีย์ อุ่นใจ บ้านเลขที่ ๘๐/๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  เมษายน 2565
654 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อไม้ จำนวน ๓ รายการ (บ้านนางบุญอยู่ นุ้ยธารา บ้านเลขที่ ๑๐๗/๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  เมษายน 2565
655 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อไม้ จำนวน ๓ รายการ (บ้านนางน้อย สอนสงคราม บ้านเลขที่ ๑๘ หมู่ที่ ๖ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  เมษายน 2565
656 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อไม้ จำนวน ๓ รายการ (บ้านนางจิตร ผุดอักษร บ้านเลขที่ ๒ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  เมษายน 2565
657 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อไม้ จำนวน ๓ รายการ (บ้านนางเครือวัลย์ ปิ่นทอง บ้านเลขที่ ๙๘ หมู่ที่ ๒ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  เมษายน 2565
658 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง พร้อมไส้กรองรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๑๗๗๔ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  เมษายน 2565
659 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 6, 10 จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2565
660 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร ซื้อสารส้มก้อน ชนิดก้อนใส ขนาดบรรจุ 30 กิโลกรัม จำนวน 100 กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2565
661 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร จ้างตรวจสภาพและซ่อมแซมรถตู้ หมายเลขทะเบียน กข 1623 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2565
662 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  เมษายน 2565
663 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำประปา หมู่ที่ 1 บ้านปลายคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  เมษายน 2565
664 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๒๘๓๘ สตูล รหัสครุภัณฑ์ ปพ/๐๐๑ ๔๘ ๐๐๐๒ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  เมษายน 2565
665 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายห้วยตูบา (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  เมษายน 2565
666 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายระหว่างซอย ๔ - ซอย ๕ (นายพัน) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  เมษายน 2565
667 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายโกเส้ง-ควนช้างตาย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  เมษายน 2565
668 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล จ้างจัดทำป้ายอคริลิคขนาด 0.50x1.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  เมษายน 2565
669 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุอุปกรณ์แข่งขันกีฬาในการฝึกซ้อมและการคแข่งขัน, ชุดกีฬา และถ้วยรางวัล สำหรับโครงการแข่งขันกีฬา กรีฑา กีฬาพื้นบ้าน เยาวชนและประชาชนตำบลปันแต ต้านภัยยาเสพติด ทองปันแตเกมส์ ครั้งที่ ๑๖ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2565
670 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง สำหรับโครงการแข่งขันกีฬา กรีฑา กีฬาพื้นบ้าน เยาวชนและประชาชนตำบลปันแต ต้านภัยยาเสพติด ทองปันแตเกมส์ ครั้งที่ ๑๖ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2565
671 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง เช่าเต็นท์ เก้าอี้ เครื่องเสียง และผูกผ้า สำหรับโครงการแข่งขันกีฬา กรีฑา กีฬาพื้นบ้าน เยาวชนและประชาชนตำบลปันแต ต้านภัยยาเสพติด ทองปันแตเกมส์ ครั้งที่ ๑๖ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2565
672 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง จ้างทำป้ายไวนิล กีฬาทองปันแตเกมส์ ครั้งที่ ๑๖ ขนาด ๒.๕ x ๕.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2565
673 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2565
674 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงสร้างการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน จำนวน 1 ป้าย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2565
675 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2565
676 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๓-๐๐๘๗ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2565
677 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  เมษายน 2565
678 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  เมษายน 2565
679 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  เมษายน 2565
680 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  เมษายน 2565
681 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  เมษายน 2565
682 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อสารส้ม จำนวน ๖ ตัน คลอรีน จำนวน ๒ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  เมษายน 2565
683 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อมาตรวัดน้ำ จำนวน ๑ ลัง(๒๐ ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  เมษายน 2565
684 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อถังขยะรีไซเคิล ขนาด ๒๐๐ ลิตร พร้อมพ่นสีโลโก้ อบต.รับร่อและหมายเลขลำดับ จำนวน ๕๐๐ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2565
685 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ครุภัณฑ์หมายเลข ๔๑๖-๖๐-๐๐๓๓ (เครื่องทำงานระบบแผนที่ภาษี) พร้อมติดตั้งและอัพเกรดระบบปฏิบัติการ Window จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2565
686 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างประกอบตู้คอนโทรลเบอร์ ๔ (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 1) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  เมษายน 2565
687 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2565
688 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2565
689 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร ซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2565
690 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างทำตรายาง จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในการปฎิบัติงานของพนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2565
691 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน จำนวน ๑ คัน หมายเลขทะเบียน กข ๘๒๓๖ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2565
692 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเย็บชุดร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2565
693 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาบริการดูแลเว็บไซต์ (ต่อสัญญา) ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2565
694 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาถางป่าขุดตอ ตามโครงการบำรุงรักษาทาง ถนนสายเอเชีย-บ.เขาหลาง ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2565
695 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2565
696 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  เมษายน 2565
697 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  เมษายน 2565
698 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาเพหาร หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (จ่ายขาดเงินสะสม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  เมษายน 2565
699 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  เมษายน 2565
700 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-6239 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2565
701 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหินคอกควาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  เมษายน 2565
702 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  เมษายน 2565
703 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้ในโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ(เพิ่มเติม)ซอยทิพย์ทอง หมู๋ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2565
704 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สังกัด กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2565
705 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๓๑-๕๗-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2565
706 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายแยกอ่าวมดริ้น - ถ.ซอยคอกวัว หมู่ที่ 16 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  เมษายน 2565
707 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายแยกอ่าวมดริ้น - ถ.ซอยคอกวัว หมู่ที่ 16 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  เมษายน 2565
708 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองบางเจริญ หมู่ที่ 2 บ้านบางเจริญ ตำบลท่ายาง มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 81,879.50 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  เมษายน 2565
709 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง และเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง จำนวน 30 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  เมษายน 2565
710 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังสายควนบิด หมู่ที่ 1 ถึงถนนลาดยางยวนสาว - ถ้ำหอม (ข้างบ้านนายสำเนา) (ช่วงหมู่ที่ 6) ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  เมษายน 2565
711 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาโรงเรียนบ้านช้างตาย หมู่ที่ ๓ (งานส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการภายหลังบอกเลิกสัญญา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  เมษายน 2565
712 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  เมษายน 2565
713 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์ ขนาด ๑ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  เมษายน 2565
714 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง และเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง จำนวน 30 ชุด  22  เมษายน 2565
715 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  22  เมษายน 2565
716 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  22  เมษายน 2565
717 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก ม.9  22  เมษายน 2565
718 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายแยกอ่าวมดริ้น - ถ.ซอยคอกวัว หมู่ที่ 16 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  เมษายน 2565
719 เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ใต้ พัทลุง ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2565
720 เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ใต้ พัทลุง ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2565
721 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2565
722 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างโครงการซ่อมแซมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแสงอรุณ หมู่ที่ 4 ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2565
723 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  เมษายน 2565
724 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 600-55-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2565
725 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2565
726 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ติดตั้งระบบโปรแกรมและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  22  เมษายน 2565
727 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง จ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นธง หมู่ที่ 1 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2565
728 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 64 พังงา พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2565
729 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา ซื้อตู้เอกสาร แบบเลื่อน ๒ บาน ๔ ชั้น จำนวน ๒ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2565
730 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. แบบรางวี ซอยสุขาภิบาล ๑๕/๒ (ซอยสุขสบาย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  เมษายน 2565
731 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2565
732 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะของเทศบาลตำบลกรูดยี่ห้อ HINO สีเขียว หมายเลขทะเบียน ๘๒ - ๓๗๖๐ สุราษฎร์ธานี เลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๗-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2565
733 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้ในโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ(เพิ่มเติม)ซอยทิพย์ทอง หมู๋ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2565
734 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2565
735 จ้างตรวจ เช็ค ซ่อม ล้างเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2565
736 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุโครงการเทศกาลอาหารทะเล ปากน้ำระนอง (ตลาดแลเล) ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2565
737 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2565
738 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง จ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ รวมเป็นระยะเวลา ๓๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2565
739 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทเจ็ทสกี จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2565
740 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง วัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ  21  เมษายน 2565
741 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-6099 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2565
742 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างปะยางรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค158 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2565
743 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมแซมเครื่องเลื่อยยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2565
744 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2565
745 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาบริการเต็นท์,เก้าอี้,โรงพระ,เครื่องเสียง เพื่อใช้กิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสวันเทศบาล 2565 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2565
746 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโหนดหมู่-ทุ่งขุนหลวง ช่วง กม.4+043 ถึง กม.4+290 หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  เมษายน 2565
747 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน 80-6969 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2565
748 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2565
749 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2565
750 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2565
751 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องโทรสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2565
752 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด ซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2565
753 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์นั่งส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 1939 ตราด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2565
754 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระบะบรรทุก(แบบยกได้) หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๕๗๔ ตราด จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2565
755 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพรุนายทอง - โรงยาง หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  เมษายน 2565
756 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 81-5967 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2565
757 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการ กระดาษความร้อน (กระดาษม้วน(THERMAL) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2565
758 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายการลำโพงฮอร์นกลม ขนาด 15 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2565
759 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2565
760 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง จ้างรายการซ่อมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-4280 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2565
761 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2565
762 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าแพรก ซอย ๒ ชุมชนบางน้อย หมู่ที่ ๔ ชุมชนบางน้อย ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2565
763 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องจดบันทึกเลขมาตร ได้แก่ โทรศัพท์มือถือพร้อมระบบปฏิบัติการ จำนวน 2 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2565
764 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ เครื่องพิมพ์ใบแจ้งหนี้แบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2565
765 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้าง้เหมาบริการทำตรายาง จำนวน 5 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2565
766 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายพร้อมติดตั้ง จำนวน 4 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2565
767 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อม/เปลี่ยนอุปกรณ์ ตู้กระจายสัญญาณกล้องวงจรปิด CCTV หมายเลขครุภัณฑ์ 494-54-0030.14 , 494-54-0030.15 , 494-54-0030.16 (โครงการ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2565
768 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2565
769 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2565
770 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2565
771 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2565
772 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2565
773 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ ตกแต่งวงเวียนและประดับไฟวงเวียน บ้านมะปริง หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี เพื่อต้อนรับวันตรุษอีดิลฟิตรี ฮศ. 1443 และเฉลิมฉลองในการถือศีลอดในเดือนอันประเสริฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2565
774 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด ๑KVA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2565
775 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาเต็นท์ เก้าอี้ โต๊ะ สำหรับจัดงานโครงการสมโภชน์ศาลหลักเมืองตำบลลำพูน ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2565
776 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง สารเคมีพ่นยุง และทรายอะเบท  22  เมษายน 2565
777 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อชุดตรวจสารคัดหลั่งในโพรงจมูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2565
778 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2565
779 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2565
780 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำตรายาง สำนักปลัด จำนวน 5 รายการ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2565
781 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๗ รายการ กองการศึกษา เทศบาลตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2565
782 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์ให้ความรู้ การป้องกัน โรคไวรัสโคโรนา 2019 ขนาดกว้าง 3.5 เมตร ยาว 6 เมตร ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2565
783 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๙๙-แหลมกรวด หมู่ 7 บ้านเขาแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2565
784 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตรเครื่องปั้มน้ำแบบมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๓ , ๕ และ๕.๕ แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2565
785 องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2565
786 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2565
787 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2565
788 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2565
789 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2565
790 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ชุด PPE ( Size XL) จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2565
791 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายหลังวัดเขาดิน หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2565
792 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก ซอยวัดเขาบ่อ หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2565
793 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร ซื้อชุดตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วยตนเอง Antigen Test Kits (ATK) ตามโครงการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2565
794 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2565
795 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2565
796 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้างสนับสนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2565
797 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อถังขยะ ขนาด 200 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2565
798 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก และเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2565
799 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2565
800 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2565
801 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง จ้างทำสนามกีฬา สำหรับโครงการแข่งขันกีฬา กรีฑา กีฬาพื้นบ้าน เยาวชนและประชาชนตำบลปันแต ต้านภัยยาเสพติด ทองปันแตเกมส์ ครั้งที่ ๑๖ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2565
802 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาบริการรถแบคโฮขุดฝังกลบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2565
803 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กพน 584 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2565
804 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2565
805 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2565
806 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 416 59 0021 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2565
807 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาขุดลอกฝายคลองลำภี หมู่ที่ ๔ ตำบลลำภี ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๙๗๖.๙๘ ลบ.ม รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ลำภี กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2565
808 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องบันทึกเลขมาตรพร้อมระบบปฏิบัติการ จำนวน 2 เครื่อง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2565
809 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บต ๔๓๐๒ ปข จำนวน ๑๗ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2565
810 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณค่ายลูกเสือบ่อน้ำร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2565
811 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๓๐๐ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2565
812 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สังกัด กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2565
813 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สังกัด กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2565
814 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2565
815 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ตู้ หมายเลขทะเบียน นข 902 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2565
816 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง ซื้อถังขยะขนาด ๒๐๐ ลิตร เจาะรูก้นถัง ผูกเชือกมือจับพร้อมสกรีนโลโก้ อบต.ไม้ฝาด จำนวน ๖๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2565
817 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๐๗๕ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2565
818 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน ๑ เครื่อง รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๕-๐๐๕๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2565
819 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2565
820 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๓๕๓๒ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  เมษายน 2565
821 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บต-2032 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2565
822 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-0407 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2565
823 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2565
824 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อSmart TV ขนาด 65 นิ้ว พร้อมขาแขวนและติดตั้ง ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2565
825 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเสาไฟ High mash โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2565
826 องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ภาคใต้ ตรัง จ้างเช่าเครื่องขยายเสียง เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พร้อมค่ารื้อถอน สำหรับโครงการชุมชนคนรักสุขภาพตำบลกะลาเส ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2565
827 องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการดูแลรับผิดชอบด้านรักษาความสะอาดในเขตที่ติดตั้งระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน ๗ หมู่บ้าน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงเดือนมกราคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2565
828 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ของ กองช่าง ประเภทหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2565
829 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสำนักสงฆ์ถ้ำเทวดาเขาโคก หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  เมษายน 2565
830 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายดอนจุย ม.1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  เมษายน 2565
831 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายทุ่งดอนตาล-หลังเขา ม.6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  เมษายน 2565
832 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายชัยพัฒนา ม.9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  เมษายน 2565
833 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส ค่าเครื่องอุปโภคบริโภคในการเยี่ยมบ้าน โครงการเยี่ยมบ้านคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ประจำปี 2565  21  เมษายน 2565
834 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง และเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง  21  เมษายน 2565
835 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก ภาคใต้ ปัตตานี โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน  21  เมษายน 2565
836 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง โครงการก่อสร้างแนวผนังกั้นตลิ่งขนาดใหญ่ข้างโรงเรียนทุ่งตาพล หมู่ที่ 3 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหัดระนอง  21  เมษายน 2565
837 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง โครงการก่อสร้างแนวผนังกั้นตลิ่งขนาดใหญ่ข้างโรงเรียนทุ่งตาพล หมู่ที่ 3 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหัดระนอง  21  เมษายน 2565
838 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปา  21  เมษายน 2565
839 องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายทุ่งหลวงพัฒนา หมู่ที่ ๑ ตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2565
840 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อค่าเครื่องอุปโภคบริโภคในการเยี่ยมบ้าน โครงการเยี่ยมบ้านคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2565
841 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2565
842 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน ๘๐-๖๑๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2565
843 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างทำอาหารสำหรับผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงที่เข้ารับการกักตัวในรูปแบบ Home Quarantine จำนวน 5 คน (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  เมษายน 2565
844 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างทำอาหารสำหรับผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงที่เข้ารับการกักตัวในรูปแบบ Home Quarantine จำนวน 3 คน (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  เมษายน 2565
845 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2565
846 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2565
847 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2565
848 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2565
849 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2565
850 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2565
851 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่่อใช้ในงานประปา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2565
852 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในงานประปา อบต.ธารโต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2565
853 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2565
854 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2565
855 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2565
856 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์พร้อมโครงไม้และติดตั้ง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2565
857 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายไสใน - คลองมัน หมู่ที่ 4 ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  เมษายน 2565
858 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำตรายาง กองสาธารณสุข จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2565
859 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-5534 สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2565
860 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2565
861 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกออก หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งล้อ ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2565
862 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซม บำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กบ 1536 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2565
863 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา เช่าใช้บริการระบบจัดเก็บข้อมูล Cloud Server โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2565
864 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาด 20 กก./ถุง จำนวน 100 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2565
865 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 20 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2565
866 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2565
867 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง(เลื่อยโซ่ยนต์) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2565
868 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2565
869 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๒ ๐๐๔๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2565
870 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๖ ๐๐๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2565
871 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วัสดุก่อสร้าง (หินลูกรังปนดิน)  20  เมษายน 2565
872 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านนางแสวง (สฎ.ถ11-015) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2565
873 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อเครื่องวัดความดัน และเครื่องชั่งน้ำหนัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2565
874 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และตรวจเช็คสภาพอื่นๆ รถยนต์บรรทุกขยะแบบปิคอัพ หมายเลขทะเบียน บฉ ๗๖๖๑ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2565
875 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบเปิดข้างเทท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๘๕๔๖ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๓-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  เมษายน 2565
876 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างปรับปรุงซ่อมแซมผนังบ่อพักขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2565
877 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุสำนักงาน ( ตรายาง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2565
878 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อน้ำดื่มและวัสดุอุปกรณ์สำหรับรักษาความสะอาด ตามโครงการรณรงค์รักษาความสะอาดในชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2565
879 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อพัสดุตามโครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายโรงเรียนบ้านช้างตาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2565
880 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง เพื่อติดตั้งที่อาคารผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2565
881 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จ้างนำรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 2712 กระบี่เข้ารับการเช็ค/ซ่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2565
882 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเสาไฟ High mash โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2565
883 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2565
884 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2565
885 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเสาไฟ High mash โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2565
886 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2565
887 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2565
888 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมมรถบรรทุกขยะ(เฉพาะกิจ) หมายเลขทะเบียน 81-1041 กบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2565
889 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างซ่อมแซมถนนหหินคลุก สายกำปงลามอ หมู่ที่ ๒ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  เมษายน 2565
890 องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2565
891 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาบริการย้ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมประกอบติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  เมษายน 2565
892 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อสารเคมีกำจัดวัชพืช จำนวน ๑ ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2565
893 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2565
894 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2565
895 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๓-๐๐๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2565
896 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2565
897 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมเปลี่ยนแบตเตอร์รี่เครื่องสำรองไฟ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2565
898 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2565
899 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2565
900 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2565
901 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยตะปาน 6 หมู่ที่ 1 ต.ตะปาน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  เมษายน 2565
902 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง ๘๙๘๒ สตูล รหัสครุภัณฑ์ ปพ ๐๐๑ ๖๔ ๐๐๐๕ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2565
903 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องสำนักปลัด (รหัสครุภัณฑ์ 420-49-0004) และห้องประชุมสภา (รหัสครุภัณฑ์ 420-58-0007) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2565
904 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง ซื้อหมึกพริ้นเตอร์ HP 85A จำนวน 2 กล่อง เพื่อใช้งานในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2565
905 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องสำนักปลัด โดยการเปลี่ยน HDD 1TB, เปลี่ยนแบตเตอรี่ 12v 5็AH, ตรวจเช็คลงโปรแกรม, และตรวจเช็คอัพเดทโปรแกรมวินโดร์ (รหัสครุภัณฑ์ 416-60-0027,416-60-0028,416-63-0030,416-63-0031,416-64-0037) จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2565
906 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องกองช่าง (รหัสครุภัณฑ์ 416-51-0011) โดยการเปลี่ยน HDD 1TB และตรวจเช็คลงโปรแกรม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2565
907 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง จ้างบำรุงรักษาและซ่อมทรัพย์สิน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก จำนวน ๒ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2565
908 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในกิจการประปาหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2565
909 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมสายนำสัญญาณกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2565
910 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 4470 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2565
911 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1 กฌ 7819 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2565
912 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ใบแจ้งแบบพกพา จำนวน 2 เครื่อง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2565
913 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2565
914 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำตราปั๊ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2565
915 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อหินคลุกเพื่อซ่อมแซมถนนสายบางไม้แก้ว-ทรายทอง หมู่ที่ ๒๒ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร จำนวน ๖๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2565
916 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมระบบทำความเย็น หมายเลขทะเบียน กข 5651 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2565
917 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเย็บเล่มร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2565
918 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมบำรุงรักษา รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บน 3738 ชุมพร ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2565
919 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การต่อต้านการทุจริต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2565
920 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  เมษายน 2565
921 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข-9259 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2565
922 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  เมษายน 2565
923 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายควนม่วง หมู่ที่ 8 -ควนพน หมู่ที่ 7 ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ (ช่วงบริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราษฎหวงแหน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  เมษายน 2565
924 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาซื้อรถเกลี่ยดิน ขนาด ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  เมษายน 2565
925 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2565
926 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส จ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้หรือสวนไม้ประดับ (นางแมะ มาสยี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2565
927 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส จ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้หรือสวนไม้ประดับ (นายอัสมี สะไร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2565
928 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2565
929 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลโครงการจัดนิทรรศการวันท้องถิ่นไทย โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพรุพี ประจำปี 2565 จำนวน 6 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2565
930 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุสำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2565
931 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2565
932 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายกาเซาะ หมู่ที่ ๕ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2565
933 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2565
934 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2565
935 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2565
936 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ตามรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2565
937 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาชุมชนบ้านมหาราช หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  เมษายน 2565
938 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำอาคารเอนกประสงค์บ้านท่าค่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  เมษายน 2565
939 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์บ้านท่าค่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  เมษายน 2565
940 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าไม้เรียบ - หาดยาว หมู่ที่ 8 บ้านศรีธนู (ชุมชนที่ 5) ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  เมษายน 2565
941 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาทั้งระบบ (หอถังสูงพร้อมระบบไฟฟ้า) ซอย 4 หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  เมษายน 2565
942 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา ถนนสาย 4178 สองข้างทาง (บริเวณทางตัดรถไฟ - โรงพยาบาลบ้านนาเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  เมษายน 2565
943 องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง(รถจัดเก็บขยะ) หมายเลขทะเบียน 80-5668 ปน  20  เมษายน 2565
944 องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ(HINO)พร้อมกระเช้า  20  เมษายน 2565
945 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินการ หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุสำนักงาน  20  เมษายน 2565
946 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 80 - 100 คน (รากฐานแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะกลาง  20  เมษายน 2565
947 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)  20  เมษายน 2565
948 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาซ่อมแซมเสาไฟ High mash  20  เมษายน 2565
949 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จัดซื้อวัสดุการเกษตร  20  เมษายน 2565
950 เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ใต้ พัทลุง จ้างจ้างเหมาประกอบอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2565
951 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2565
952 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป (บรรจุ 20 กิโลกรัม) จำนวน 100 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2565
953 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อซื้อชุดตรวจสำหรับ COVID-19 ประเภท Antigen Rapid Test Kit แบบก้านยาว จำนวน 400 ชุด ๆ ละ 110.- บาท เป็นเงิน 44,000.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  เมษายน 2565
954 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างทำอาหารสำหรับผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงที่เข้ารับการกักตัวในรูปแบบ Home Quarantine จำนวน 5 คน (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  เมษายน 2565
955 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  เมษายน 2565
956 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2565
957 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส จ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้หรือสวนไม้ประดับ (นายอัสมี สะไร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  เมษายน 2565
958 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส จ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้หรือสวนไม้ประดับ (นางแมะ มาสยี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  เมษายน 2565
959 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส จ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้หรือสวนไม้ประดับ (นายสือรีอามิง มะลี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  เมษายน 2565
960 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส จ้างทำป้ายไวนิลคำประกาศห้ามไม่ให้ซื้อ-ขายจุดประทัด ดอกไม้ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2565
961 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ จำนวน ๑๐๐ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  เมษายน 2565
962 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ซอยลิเลียบ หมู่ที่ ๔ บ้านตะโละใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2565
963 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2565
964 เทศบาลตำบลดอนทราย ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยกีฬามวยไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  เมษายน 2565
965 เทศบาลตำบลดอนทราย ภาคใต้ พัทลุง ซื้อสารส้มและคลอรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  เมษายน 2565
966 เทศบาลตำบลดอนทราย ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุประปา จำนวน 41 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  เมษายน 2565
967 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2565
968 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2565
969 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2565
970 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2565
971 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  เมษายน 2565
972 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อครุภัณฑ์ งานบ้านงานครัว ( เครื่องตัดหญ้า และเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2565
973 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์หน้าเหล็ก จำนวน 10 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2565
974 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อชั้นวางเอกสาร จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2565
975 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคัดเลือกหินแอนไฮไดร์ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2565
976 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416 51 0035 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2565
977 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง สฎ.ถ.๓๔-๐๓๖ สายตาวัน - ฤทธิรงค์ บ้านเขาพับผ้า หมู่ที่ ๘ ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  เมษายน 2565
978 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง จ้างเช่าเหมารถตู้ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2565
979 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2565
980 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2565
981 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้ในโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ(เพิ่มเติม)ซอยทิพย์ทอง หมู๋ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2565
982 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถแบ็คโฮว์ ทะเบียน ตค 641 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2565
983 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมบำรุงรักษา รถจักรยานยนต์ กองคลัง หมายเลขทะเบียน ๑ กษ ๔๓๓๐ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2565
984 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ (สำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2565
985 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2565
986 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2565
987 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินการ หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุสำนักงาน (15 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2565
988 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๘๑-๙๓๐๖ สุราษฎร์ธานี  19  เมษายน 2565
989 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบเหมืองชลประทาน หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยพลูหนัง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร  19  เมษายน 2565
990 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๕๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2565
991 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมบอร์ดกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2565
992 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมถนนสายบ้านลุงสิงห์ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2565
993 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายซอยถ้ำเสือซิตี้โฮม หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2565
994 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายไวนิลโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2565
995 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟฟ้า (หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ - ๖๓ - ๐๑๑๙) จำนวน ๑ เครื่อง (งานพัสดุฯ กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2565
996 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2565
997 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2565
998 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2565
999 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ทำป้ายประชาสัมพันธ์ รณรงค์สวมหมวก ตามโครงการ บางนอนร่วมใจ ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100 %  20  เมษายน 2565
1000 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2565
1001 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2565
1002 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2565
1003 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค อาหารและเครื่องดิื่ม เพื่อใช้ในการประกอบพิธีละศีลอดในเดือนรอมฏอน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2565
1004 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ่อมรถกระเช้า หมายเลขครุภัณฑ์ 012-55-0001 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2565
1005 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายจุดจอดรถรับส่งคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  เมษายน 2565
1006 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุเพื่อจัดทำสัญลักษณ์ที่จุดจอดรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2565
1007 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2565
1008 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2565
1009 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2565
1010 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2565
1011 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อกระจกโค้งขนาด 30 นิ้ว พร้อมเสายึด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2565
1012 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2565
1013 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อชุดตรวจ ATK น้ำลาย จำนวน ๒๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2565
1014 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-3765 สุราษฎร์ธานี จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2565
1015 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุตามโครงการวันเทศบาล (ค่าเครื่องไทยธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2565
1016 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2565
1017 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2565
1018 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2565
1019 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2565
1020 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  เมษายน 2565
1021 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไอศกรีม หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2565
1022 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อุโมงค์ป่าโกงกางอ่าวปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก  20  เมษายน 2565
1023 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างนำรถยนต์ทะเบียนรถ กฉ ๓๘๗๖ สุราษฎร์ธานี เข้ารับบริการตรวจเช็คระยะ ๔๑๐,๐๐๐ กม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  เมษายน 2565
1024 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2565
1025 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินก้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2565
1026 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนหัวนอน ถึง ปากบางสร้าน หมู่ที่ 1-6-9 (ช่วงหมู่ที่ 9) ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ (ใช้แรงงานหมู่บ้านสมทบ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  เมษายน 2565
1027 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  เมษายน 2565
1028 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2565
1029 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมาบริการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้าริมถนนทางสาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลจะรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  เมษายน 2565
1030 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างทำป้ายไวนิล เพื่อต้อนรับวันตรุษอีดิลฟิตรี ฮศ.1443 และเฉลิมฉลองในการถือศีลอดในเดือนอันประเสริฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  เมษายน 2565
1031 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการติดตั้งเสาไฟแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9 เมตร หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2565
1032 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เอ็กซ์เทอนัลฮาร์ดดิส ขนาด ๑ Tb โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  เมษายน 2565
1033 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล ภาคใต้ พังงา ซื้อชุดนักกีฬา และถุงเท้ากีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  เมษายน 2565
1034 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4360 พังงา พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  เมษายน 2565
1035 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการปรับปรุงถนนซอยใต้ควน หมู่ ๓ บ้านไสโป๊ะใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2565
1036 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน บพ ๖๓๒๘ ตรัง จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  เมษายน 2565
1037 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2565
1038 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปั้มน้ำแบบมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๕.๕ แรงม้า ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๕ บ้านพรุท่อม (เพื่อใช้น้ำ ม.๑ , ม.๕) และ (เพื่อใช้น้ำ ม.๒ , ม.๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2565
1039 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาซ่อมระบบเบรก รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข 3109 พัทลุง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  เมษายน 2565
1040 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อเก้าอี้สำหรับพนักงาน แบบพนักพิงกลาง ทดแทนเก้าอี้ที่ชำรุด สำหรับห้องคลัง จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2565
1041 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2565
1042 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างถางป่าและล้มต้นไม้ หมู่ที่ ๔ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  เมษายน 2565
1043 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายสายหลังบริษัท หมู่ที่ ๖ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานีจำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  เมษายน 2565
1044 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายโต๊ะแด หมู่ที่ ๕ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  เมษายน 2565
1045 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายกาเซาะ หมู่ที่ ๕ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  เมษายน 2565
1046 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างจ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายกำปงบารู หมู่ที่ ๕ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  เมษายน 2565
1047 องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ภาคใต้ ตรัง ซ่อมเปลี่ยนยางรถยนต์ประจำสำนักงาน หมายเลขทะเบียน กข ๙๑๓๒ ตรัง จำนวน ๔ เส้น  19  เมษายน 2565
1048 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  เมษายน 2565
1049 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2565
1050 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2565
1051 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2565
1052 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2565
1053 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อน้ำดื่ม ศพด.บ้านเขาเทียมป่า จำนวน ๑๗ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2565
1054 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๑๙ ถัง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2565
1055 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2565
1056 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาล้างทำความสะอาดรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กน 572 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2565
1057 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง จ้างบำรุงซ่อมแซมยานพาหนะ (รถบรรทุกขยะ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2565
1058 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเขาแกะ - หมู่ที่ 8 ต.บ้านทำเนียบ หมู่ที่ 5 ต.ตะปาน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  เมษายน 2565
1059 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑ ถึงหมู่ที่ ๑๐ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2565
1060 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมท่อประปาระบบประปาสูบน้ำด้วยไฟฟ้าสะพานร้อยเมตร หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2565
1061 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุสำนักงาน ใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2565
1062 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนดินแดง-นากม หมู่ที่ 4 บ้านคลองแร่ ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2565
1063 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง ซื้อยางมะตอยผสมสำเร็จรูปแบบบรรจุถุงขนาด 20 กก./ถุง จำนวน 500 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2565
1064 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง ซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องกองช่าง (รหัสครุภัณฑ์ 420-55-0007) จำนวน 1 เครื่อง  20  เมษายน 2565
1065 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กต 8723 โดยการเปลี่ยนแบตเตอรี่ จำนวน 1 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2565
1066 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2565
1067 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุจราจร กระจกโค้งมน พร้อมติดตั้ง จำนวน 12 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  เมษายน 2565
1068 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  เมษายน 2565
1069 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  เมษายน 2565
1070 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  เมษายน 2565
1071 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อแบบพิมพ์สำหรับงานพัสดุ (พด.1,ผด.2 และ พด.3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2565
1072 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อแบบพิมพ์ (บัตรประวัติ และแฟ้มประวัติพนักงานส่วนตำบล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2565
1073 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ชั้นวางเอกสารแบบเปิดโล่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2565
1074 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศที่ใช้ภายในอาคารสำนักงานและอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ สำนักปลัด จำนวน ๒๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2565
1075 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างโครงการปรับปรุงอาคารเสริมสร้างกลไกการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2565
1076 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรังพร้อมลงหินคลุก สายลาแล- ทุ่งนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2565
1077 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างโครงการก่อสร้างรั้วกูโบร์ตักวา คูวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2565
1078 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมเครื่อง brother j๒๒๐ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  เมษายน 2565
1079 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการ (ตามรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2565
1080 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ตามรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2565
1081 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุประปา (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙,๑๐,๑๘) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2565
1082 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อถังขยะรีไซเคิล ขนาด ๒๐๐ ลิตร พร้อมพ่นสีโลโก้ อบต.รับร่อและหมายเลขลำดับ จำนวน ๕๐๐ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2565
1083 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2565
1084 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2565
1085 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างต่ออายุเว็บไซต์ พื้นที่บนอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2565
1086 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2565
1087 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง หมายเลขครุภัณฑ์ 416-53-0017 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2565
1088 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อมอบให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ (กรณีติดเชื้อ) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2565
1089 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2565
1090 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง ซื้อล้อวัดระยะทางชนิดเดินตาม จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2565
1091 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมมอเตอร์ จำนวน ๓ เครื่อง เพื่อใช้ในระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลไม้ฝาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2565
1092 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  เมษายน 2565
1093 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ภาคกลาง อ่างทอง จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านคลองยายนวล (ชุมชนวัดเกตุ) ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  เมษายน 2565
1094 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร จ้างทำอักษรพลาสวูด ๒ ชั้น ทำสีพร้อมติดตั้ง ที่สนามเด็กเล็กสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนนน เทศบาลตำบลท่ามะพลา จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2565
1095 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อแบตเตอรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  เมษายน 2565
1096 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  เมษายน 2565
1097 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองบางเจริญ หมู่ที่ 2 บ้านบางเจริญ ตำบลท่ายาง มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 81,879.50 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  เมษายน 2565
1098 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮโดรลิค พร้อมกระเช้าไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  เมษายน 2565
1099 เทศบาลตำบลดอนทราย ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยกีฬามวยไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  เมษายน 2565
1100 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  เมษายน 2565
1101 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อน้ำดื่มบริการประชาชน เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามโครงการ ๗ วันอันตราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  เมษายน 2565
1102 องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ภาคใต้ พังงา ซื้อจัดซืื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  เมษายน 2565
1103 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  เมษายน 2565
1104 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าวเสียงตามสาย หมู่ที่ 6 บ้านนาทุ่งกลาง (รายละเอียดแบบรูปรายการคุณลักษณะที่ อบต.กำหนด) อบต.เกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  เมษายน 2565
1105 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการจ้างเหมาแรงงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ตำบลไทรโสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  เมษายน 2565
1106 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำพร้อมระบบประปาสายร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ ๒ (ตรงข้ามโรงเรียนกระบุรีวิทยา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  เมษายน 2565
1107 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำรางยู สายประชาภิบาล หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  เมษายน 2565
1108 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบือเจาะ - ปาเสรายอ หมู่ที่ ๕ บ้านบือเจาะ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่าหรือ ๔๖๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส  18  เมษายน 2565
1109 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการปรับปรุงระบบประปา บริเวณบ้านเขาดิน หมู่ที่ 9  18  เมษายน 2565
1110 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา โครงการก่อสร้างเส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว หมู่ที่ 2  18  เมษายน 2565
1111 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  เมษายน 2565
1112 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  เมษายน 2565
1113 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  เมษายน 2565
1114 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  เมษายน 2565
1115 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมแซมระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน หมู่่ที่ ๕ ตำบลโพรงจระเข้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  เมษายน 2565
1116 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเชา บริเวณถนนสายห้วยสอใต้ - ท่าหนุน (บ้านนางริน เพชรศรีจันทร์) หมู่่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  เมษายน 2565
1117 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  เมษายน 2565
1118 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส จ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้หรือสวนไม้ประดับ (นายอัสมี สะไร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  เมษายน 2565
1119 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส จ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้หรือสวนไม้ประดับ (นางแมะ มาสยี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  เมษายน 2565
1120 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  เมษายน 2565
1121 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง(กระดาษเอ 4 จำนวน 100 รีม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  เมษายน 2565
1122 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล ซื้อยางรถยนต์พร้อมตั้งศูนย์ถ่วงล้อ จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  เมษายน 2565
1123 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  เมษายน 2565
1124 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  เมษายน 2565
1125 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  เมษายน 2565
1126 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ (งานกิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  เมษายน 2565
1127 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายเทศบาลกรูด - ท่าเฟือง หมู่ที่ ๒ ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  เมษายน 2565
1128 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  เมษายน 2565
1129 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง (อุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  เมษายน 2565
1130 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  เมษายน 2565
1131 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า เสาไฟฟ้า High Mast บริเวณ หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อมะม่วง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  เมษายน 2565
1132 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (น้ำยาพ่นหมอกควัน) ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  เมษายน 2565
1133 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน เมษายน - กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  เมษายน 2565
1134 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  เมษายน 2565
1135 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  เมษายน 2565
1136 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อหินคลุกพร้อมรถไถเกลี่ย จำนวน 245 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  เมษายน 2565
1137 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  เมษายน 2565
1138 เทศบาลตำบลบางสวรรค์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 จำนวน 2 ซุ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  เมษายน 2565
1139 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  เมษายน 2565
1140 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างซ่อมและตรวจเช็คช่วงล่างของรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กง ๒๖๓๔ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  เมษายน 2565
1141 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) เทศบาลตำบลเพชรพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  เมษายน 2565
1142 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (บรรเทาสาธารณภัย) เทศบาตำบลเพชรพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  เมษายน 2565
1143 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  เมษายน 2565
1144 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  เมษายน 2565
1145 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  เมษายน 2565
1146 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  เมษายน 2565
1147 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง ยีโบลท์ PVC/PVC ขนาด ๑๐ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  เมษายน 2565
1148 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  เมษายน 2565
1149 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น(ซัมเมิร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  เมษายน 2565
1150 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อชุดโต๊ะรับแขกไม้สักทอง พร้อมเก้าอี้ 4 ตัว เพื่อใช้สำหรับผู้มาติดต่อที่ศูนย์ฟื้นฟู อบต.เขาชัยสน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  เมษายน 2565
1151 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างซ่อมรถยนต์น้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน บท ๘๗๖ ปัตตานี จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  เมษายน 2565
1152 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างซ่อมรถยนต์น้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน บท ๘๗๖ ปัตตานี จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  เมษายน 2565
1153 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  เมษายน 2565
1154 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๘ ราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  เมษายน 2565
1155 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  เมษายน 2565
1156 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๗ จำนวน ๑๘ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  เมษายน 2565
1157 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถกระเช้า จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  เมษายน 2565
1158 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  เมษายน 2565
1159 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการรอมฎอมสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  เมษายน 2565
1160 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ดอกไม้สด ตามโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  เมษายน 2565
1161 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเช่าเต็นท์พร้อมเก้าอี้,ชุดอุปกรณ์สำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและเครื่องเสียง ตามโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  เมษายน 2565
1162 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  เมษายน 2565
1163 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  เมษายน 2565
1164 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  เมษายน 2565
1165 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งต้นยาง หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  เมษายน 2565
1166 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  เมษายน 2565
1167 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างจัดทำปฏิทินสีเดือนรอมฎอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  เมษายน 2565
1168 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน 4 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  เมษายน 2565
1169 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อตู้เก็บเอกสาร ขนาด 15 ลิ้นชัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  เมษายน 2565
1170 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  เมษายน 2565
1171 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อตู้เก็บเอกสาร ขนาด ๑๐ ลิ้นชัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  เมษายน 2565
1172 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  เมษายน 2565
1173 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อใช้ในการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉิน สำหรับหน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา และใช้สำหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นกับผู้ป่วยฉุกเฉิน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  เมษายน 2565
1174 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ เนื่องจากครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงานของบุคลากร จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดและภายในองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  เมษายน 2565
1175 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 16 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  เมษายน 2565
1176 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  เมษายน 2565
1177 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  เมษายน 2565
1178 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อไฟไซเรน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  เมษายน 2565
1179 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 11 เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  เมษายน 2565
1180 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสนุขและเเมวในเขตตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  เมษายน 2565
1181 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุใช้สำหรับรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๑๔๗๒ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๒๒-๕๙-๐๐๐๒) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  เมษายน 2565
1182 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด ประเภทหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  เมษายน 2565
1183 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ของ กองช่าง ประเภทหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  เมษายน 2565
1184 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อมอบให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ (กรณีติดเชื้อ) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  เมษายน 2565
1185 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าวเสียงตามสาย หมู่ที่ 6 บ้านนาทุ่งกลาง (รายละเอียดแบบรูปรายการคุณลักษณะที่ อบต.กำหนด) อบต.เกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  เมษายน 2565
1186 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง จำนวน 1 เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  เมษายน 2565
1187 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  เมษายน 2565
1188 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเช่าเต็นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  เมษายน 2565
1189 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  เมษายน 2565
1190 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนชั่วคราว และทางเข้าออกอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12  เมษายน 2565
1191 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการจ้างเหมาแรงงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ตำบลไทรโสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  เมษายน 2565
1192 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบ 4 ประตู (ดับเบิ้ลแค็บ) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12  เมษายน 2565
1193 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องเก็บของ และลานรับประทานอาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12  เมษายน 2565
1194 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนชั่วคราว และทางเข้าออกอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12  เมษายน 2565
1195 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ภาคใต้ ตรัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ถนนสายยางขาคีม ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๔,๑๐ ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12  เมษายน 2565
1196 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยร่วมใจ หมู่ที่ 4 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12  เมษายน 2565
1197 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  12  เมษายน 2565
1198 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ป้ายประชาสัมพันธ์  11  เมษายน 2565
1199 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ป้ายโครงการจัดตั้งจุดตรวจ/จุดบริการ  11  เมษายน 2565
1200 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่ โครงการจัดตั้งจุดตรวจ/บริการ  11  เมษายน 2565
1201 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนชั่วคราว และทางเข้าออกอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12  เมษายน 2565
1202 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องเก็บของ และลานรับประทานอาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12  เมษายน 2565
1203 องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ จ้างซ่อมแซมสายไฟฟ้าบริเวณอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  เมษายน 2565
1204 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาบริการเช่าเต๊นท์และเช่าไฟส่องสว่างในการตั้งจุดบริการประชาชนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  เมษายน 2565
1205 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส จ้างเหมาบริการถางป่าริมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.รือเสาะออก หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔ และ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  เมษายน 2565
1206 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง จ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์(ห้องเก็บของ) สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  เมษายน 2565
1207 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมสกรูยึดสลักคอม้าของรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 147 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  เมษายน 2565
1208 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมซีลกรองเครื่องของรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-6627 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  เมษายน 2565
1209 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างปะยางล้อหน้าขวาของรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 147 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  เมษายน 2565
1210 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คศล.รูปตัวยู สายซอยแพชาญ๒-โรงปลาป่น หมู่ที่ ๘ ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  เมษายน 2565
1211 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างทำป้ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ประจำปี๒๕๖๕ (ตั้งแต่วันที่ ๑๒- ๑๗ เมษายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  เมษายน 2565
1212 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างจัดหาเต้นท์ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕ (ตั้งแต่วันที่ ๑๒ -๑๗ เมษายน ๒๕๖๕ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  เมษายน 2565
1213 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างช่อมแชมลานจอดรถสาธารณะในชุมชนบ้านแหลมประทับ หมู่ที่ ๕ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  เมษายน 2565
1214 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้