ข่าวสารในเครือข่าย อปท.ทั้งประเทศ ประจำปี 2565
ประกาศงานซื้อหรือจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศเผยแพร่ราคากลางตามแนวทางของกรมบัญชีกลาง ตามแบบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด
กลับหน้าหลัก
ลำดับ หน่วยงาน ภาค จังหวัด หัวข้อ วันที่
1 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ภาคใต้ ชุมพร เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
2 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกและเผาขยะทั่วไปในเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ครั้งที่ ๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
3 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อหินคลุกเพื่อปรับพื้นที่โดยรอบบริเวณศูนย์พักคอยฯ ผู้ป่วยโควิด-๑๙ ตามโครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย/สถานที่แยกกักในชุมชน (Community Isolation) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
4 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ ประเภทบันไดสไลด์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
5 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
6 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ศูนยฺ์พัฒนาเด็กเล็กลูโล๊ะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2565
7 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็๋กบ้านแอแจะ ่จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2565
8 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมาะตาโก๊ะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2565
9 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ศูนย์พัฒนาเด็กผดุงมาตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2565
10 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างทำอาหารสำหรับผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงที่เข้ารับการกักตัวในรูปแบบ Home Quarantine จำนวน 6 คน (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2565
11 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
12 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างทำอาหารสำหรับผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงที่เข้ารับการกักตัวในรูปแบบ Home Quarantine จำนวน 6 คน (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
13 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างปรับปรุงห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และติดตั้งลูกบิดประตูห้องเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
14 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา ซื้อถังขยะฝาเปิด ขนาด ๒๐๐ ลิตร จำนวน ๙๙ ใบ และถังขยะมีล้อ ขนาด ๒๔๐ ลิตร จำนวน ๗ ใบ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
15 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อผลอินทผาลัมโครงการรอมฏอนสัมพันธ์ตำบลบ้านน้ำบ่อ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
16 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อผลอินทผาลัมโครงการรอมฏอนสัมพันธ์ตำบลบ้านน้ำบ่อ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
17 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อผลอินทผาลัมโครงการรอมฏอนสัมพันธ์ตำบลบ้านน้ำบ่อ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
18 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
19 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเก้าอี้ทำงาน ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2565
20 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างตรวจเช็คสภาพรถรถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน จำนวน ๑ คัน หมายเลขทะเบียน กข ๘๒๓๖ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2565
21 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๙ รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลไม้ฝาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
22 องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส ๒๐๑๙ (พร้อมติดตั้งโครงไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2565
23 เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ใต้ พัทลุง ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
24 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างทำอาหารสำหรับผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงที่เข้ารับการกักตัวในรูปแบบ Home Quarantine จำนวน 3 คน (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มีนาคม 2565
25 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างจ้างทำอาหารสำหรับผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงที่เข้ารับการกักตัวในรูปแบบ Home Quarantine จำนวน 4 คน (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2565
26 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อยางนอกรถยนต์ส่วนกลาง (รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บต 6273 นธ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2565
27 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนกส์ จำนวน 3 ชุด  29  มีนาคม 2565
28 องค์การบริหารส่วนตำบลดอน ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มีนาคม 2565
29 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
30 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
31 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านสื่อประชาสัมพันธ์ ระบบสารสนเทศบันทึกข้อมูลแผนงานบริหารงานทั่วไป งบดำเนินการ หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
32 จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลำภูรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
33 จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนและทางเท้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
34 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
35 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
36 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
37 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
38 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
39 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
40 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
41 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
42 จ้างเหมาบริการคนสวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลำภูรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
43 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
44 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
45 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
46 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
47 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2565
48 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อเครื่องบริโภคเพื่อใช้ในโครงการเยี่ยมเยียนผูนำศาสนา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2565
49 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
50 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
51 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
52 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
53 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
54 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน คนที่ 2 โซน 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มีนาคม 2565
55 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน คนที่ 2 โซน 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มีนาคม 2565
56 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน คนที่ 1 โซน 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มีนาคม 2565
57 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน คนที่ 1 โซน 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มีนาคม 2565
58 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน คนที่ 1 โซน 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มีนาคม 2565
59 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2565
60 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ - 4799 ปัตตานี (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2565
61 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างลูกจ้างชั่วคราวของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอปะนาเระ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
62 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
63 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2565
64 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๓-๐๐๙๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2565
65 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
66 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมประตูบานสวิงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
67 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมเครื่องพริ้นเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง รหัสครุภัณฑ์ ๔๙๒-๕๘-๐๐๒๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
68 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.บ้านนา ภาคเรียนที่ 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
69 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในความรับผิดชอบ อบต.บ้านนา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
70 เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ใต้ พัทลุง ซื้อจัดซื้อเสื้อกีฬาและอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลมวลชน อำเภอตะโหมด คัพ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2565
71 เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ใต้ พัทลุง ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว/ตู้เย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2565
72 เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ใต้ พัทลุง ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว/เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2565
73 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างทำอาหารสำหรับผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงที่เข้ารับการกักตัวในรูปแบบ Home Quarantine จำนวน 3 คน (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มีนาคม 2565
74 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างจ้างทำอาหารสำหรับผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงที่เข้ารับการกักตัวในรูปแบบ Home Quarantine จำนวน 3 คน (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มีนาคม 2565
75 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อครุภัณฑ์การเกษตรเครื่องพ่นหมอกควัน best fogger รุ่น bf จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2565
76 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอต้อนรับเข้าสู่เดือนรอมฎอน ขนาด ๒๔๐X480 ซม พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2565
77 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
78 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
79 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
80 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
81 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
82 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก (กระเช้า) หมายเลขทะเบียน 80-7235 ชุมพร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
83 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
84 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
85 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
86 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-0249 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
87 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
88 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80-6315 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มีนาคม 2565
89 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กยล ๕๓๔ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2565
90 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่ รถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บง ๗๑๓๘ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
91 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ภาคกลาง อ่างทอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
92 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2565
93 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมจริยธรรมรอมฎอนประจำปี พ.ศ.2565 จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2565
94 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โโครงการฝึกอบรมจริยธรรมรอมฎอน ประจำปี พ.ศ.2565 (กองการศึกษาฯ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
95 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมู่ที่ 2 เกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
96 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซื้อจัดซื้อถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ถูกกักตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
97 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
98 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ส่วนกลาง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
99 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาติดตั้งวงจรอินเทอร์เน็ตผ่านสายใยแก้วนำแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
100 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง กค 6894 พง  28  มีนาคม 2565
101 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการสถานที่ทิ้งขยะ จำนวน ๖ เดือน( วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ - วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
102 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
103 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน จำนวน 15 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
104 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศแบบแขวนผนัง รหัสครุภัณฑ์ 420 56 0011 ขนาด 36,000 BTU จำนวน 2 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
105 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบแนวทางการดำเนินการกรณีตรวจ ATK ด้วยตนเองแล้วพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
106 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31  มีนาคม 2565
107 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อทุ่นลอยน้ำ ขนาด ๖ x ๑๒ เมตร พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
108 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (ล้อวัดระยะ) จำนวน ๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
109 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมอุปกรณ์ประจำเรือตรวจการณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
110 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง(สำนักปลัด) จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
111 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง สำนักปลัด ประจำเดือนเมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
112 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยต้นหยี หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31  มีนาคม 2565
113 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโหนดหมู่-ทุ่งขุนหลวง ช่วง กม.4+043 ถึง กม.4+290 หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31  มีนาคม 2565
114 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ แยกซอย 1 บริเวณหมู่ที่ 1 ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31  มีนาคม 2565
115 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.ทุ่งมะพร้าว  31  มีนาคม 2565
116 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.ทุ่งมะพร้าว  31  มีนาคม 2565
117 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 12 ตัน 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล กำลังไม่ต่ำกว่า 240 แรงม้า แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน  31  มีนาคม 2565
118 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จัดซื้อถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ถูกกักตัว  31  มีนาคม 2565
119 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบ้านดอนโคก 2 (บ้านนายเสนอ) หมู่ที่ 2 ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  31  มีนาคม 2565
120 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยร่วมใจ หมู่ที่ 4 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  31  มีนาคม 2565
121 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำรางยู สายประชาภิบาล หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31  มีนาคม 2565
122 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2565
123 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน ๘๐-๖๑๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2565
124 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ กวร ๘๓๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2565
125 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2565
126 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะเปิดข้างเทท้าย ทะเบียน ๘๐-๖๑๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2565
127 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2565
128 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนสายมาบจาก หมู่ที่ 8 (บ้านป่ายาง) ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31  มีนาคม 2565
129 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
130 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างทำอาหารสำหรับผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงที่เข้ารับการกักตัวในรูปแบบ Home Quarantine จำนวน 11 คน (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2565
131 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ประปา จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
132 เทศบาลตำบลดอนทราย ภาคใต้ พัทลุง ซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2565
133 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อพร้อมบริการเปลี่ยนหม้อแบตเตอรี่ รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-6279พังงา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2565
134 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4115พังงา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2565
135 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมระบบประปา จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
136 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำดื่มชนิดถัง บรรจุน้ำ 20 ลิตรต่อถัง จำนวน 40 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2565
137 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการสถานที่ทิ้งและกำจัดขยะมูลฝอยในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลกรูด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (เมษายน - กันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
138 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักปลัด จำนวน ๖ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
139 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
140 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ (รายนายสมนึก ใจรื่น) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
141 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ (รายนายวีระศักดิ์ ศรีน้อย) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
142 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อทุ่นลอยน้ำ ขนาด ๖ x ๑๒ เมตร พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
143 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
144 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานกองช่าง เทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
145 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
146 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (ล้อวัดระยะ) จำนวน ๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2565
147 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (ล้อวัดระยะ) จำนวน ๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2565
148 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2565 (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
149 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมารถแบคโฮขุดซ่อมแซมท่อเมนประปาห้วยรากไม้ หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
150 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตซอล หมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย กว้าง 25 เมตร ยาว 48 เมตร หนา 0.10 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31  มีนาคม 2565
151 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักปลัด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
152 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการอินเทอร์เน็ต จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
153 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2565
154 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุการเกษตร ดินเพาะปลูก จำนวน 20 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2565
155 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขครุภัณฑ์ 011-50-0001 จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
156 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-59-0016 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
157 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
158 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
159 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
160 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
161 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการเก็บกวาดขยะภายในเขตเทศบาล จำนวน ๖ เดือน ตั้งแต่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ (นางสาวแอน ลูกอ้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
162 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการเก็บกวาดขยะภายในเขตเทศบาล จำนวน ๖ เดือน ตั้งแต่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ (นางพรศรี ลูกแป้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
163 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนสายเทศบาล ๓ ซอย ๔ และบ้านพักนายอำเภอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2565
164 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2565
165 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตำบลหนองเสม็ดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ระยะที่ ๓ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2565
166 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตำบลหนองเสม็ดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ระยะที่ ๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2565
167 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมอุปกรณ์ประจำเรือตรวจการณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
168 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมอุปกรณ์ประจำเรือตรวจการณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
169 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต ๒๐/๑ (ซอยปู่ช่วง) หมู่ที่ ๑ ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิ  31  มีนาคม 2565
170 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาเอกชน (รายบุคคล) ดำเนินการรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ผู้รับจ้างเก็บขนขยะมูลฝอย (ท้ายรถ) ประจำเขตที่ ๑ (แทนผู้รับจ้างที่ลาออก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
171 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านยวนสาวหมู่ที่ ๖ ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่-บ้านถ้ำหอม ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎณ์ธานี (MOC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31  มีนาคม 2565
172 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง(สำนักปลัด) จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
173 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง(สำนักปลัด) จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
174 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุหมึกพิมพ์เครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2565
175 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อถุงยังชีพสำหรับบุคคลผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรค Covid 19 (ผู้สัมผัส HQ) โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 จำนวน 20 ครัวเรือน ตำบลคลองปราบ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2565
176 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเด็กและเยาวชนตำบลตะบิ้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2565
177 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2565
178 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2565
179 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ในการจัดทำแผนที่ขอบเขตและกิจกรรมการจัดทำรหัสทรัพยากร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
180 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
181 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างบริการดูแลและปรับปรุงเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลครน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
182 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้และโต๊ะทำงาน) จำนวน 2 รายการ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมุสลิม ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
183 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
184 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ ซื้ออาหารและเครื่องดื่มละศีลอดเพื่อใช้ในโครงการเยี่ยมประชาชนและร่วมละศีลอดในเดือนรอมฎอนในเขตพื้นที่อบต.เกาะลันตาใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
185 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการเยี่ยมประชาชนและร่วมละศีลอดในเดือนรอมฎอน ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
186 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายทางเข้าบาลาย หมู่ที่ 5 บ้านคลองหิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
187 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านลูกไก่-บางพูด (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 2 บ้านท่าเคย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2565
188 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำและซ่อมแซมผิวจราจรถนนสายบ้านท่าเคย หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2565
189 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบ้านดอนโคก 2 (บ้านนายเสนอ) หมู่ที่ 2 ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
190 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปรับสภาพเเวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2565
191 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
192 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
193 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายรัตน์จันทร์ หมู่ที่ ๒ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
194 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายระหว่างซอย ๑-ซอย ๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
195 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายซอย ๔-ซอยบำรุง หมู่ที่ ๒ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
196 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายสามแยกไม้บ้อง-สะพานช้างตาย-ลำขัน พร้อมวางท่อ คสล. หมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
197 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล ซื้อเก้าอี้ทำงานแบบล้อเลื่อน มีพนักพิง จำนวน 1 ตัว (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มีนาคม 2565
198 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล ซื้อผลอินทผาลัม จำนวน 22 ลัง ตามโครงการเยี่ยมเยียนประชาชนในช่วงเทศกาลถือศีลอดประจำปี 2565 จำนวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2565
199 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล จ้างทำป้ายไวนิลต้อนรับเดือนรอมฏอนประจำปี 2565 จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2565
200 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคใต้ พังงา ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (นั่งร้านเหล็ก ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๑.๗๐ เมตร) จำนวน ๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
201 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านธุรการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
202 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจ้างเหมาดูแลระบบประปาหมู่บ้านในเขต อบต.เพิ่มพูนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
203 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยทอนเหรียง หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
204 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ สายบาหลาย บ้านในไร่ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31  มีนาคม 2565
205 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาซ่อมแซม บำรุงรักษา ระบบเสียงไร้สาย ( หอกระจายข่าว ) ของ อบต.บางแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2565
206 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น) จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต.บางแก้ว และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
207 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
208 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
209 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จค่าธรรมเนียมน้ำประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2565
210 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ ชนิด ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน บร ๖๕๔ ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2565
211 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-2968 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มีนาคม 2565
212 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง สำนักปลัด ประจำเดือนเมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
213 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
214 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ภาคกลาง อ่างทอง จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 พร้อมติดตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
215 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
216 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
217 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการพนักงานปฏิบัติหน้าที่เก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของแปลงที่ดิน จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
218 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๓๑-๕๗-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2565
219 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างจ้างทำป้ายเตือนจุดเสี่ยงเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  มีนาคม 2565
220 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 80-5117พังงา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2565
221 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา สำหรับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID - ๑๙ Antigen test self-test kits) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2565
222 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการจัดทำข้าวยำสมุนไพรและจัดทำน้ำสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพต้านโควิด โครงการจัดนิทรรศการวันท้องถิ่นไทยโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพรุพี ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2565
223 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. แบบรางวี ซอยสุขาภิบาล ๑๕/๒ (ซอยสุขสบาย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30  มีนาคม 2565
224 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งต้นยาง หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30  มีนาคม 2565
225 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหัวเขา หมู่ที่1(สถานีสูบน้ำที่1และสถานีสูบน้ำที่2)ตำบลศรีวิชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30  มีนาคม 2565
226 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ภาคใต้ ตรัง โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ถนนสายยางขาคีม ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๔,๑๐ ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  30  มีนาคม 2565
227 เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ใต้ พัทลุง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งแบกลาย หมู่ที่ 8 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มีนาคม 2565
228 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2565
229 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2565
230 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2565
231 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ทำป้ายโครงการบูรณาการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ป้าย  30  มีนาคม 2565
232 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2565
233 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล ซื้อโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง หมู่ที่ ๓ เกาะบุโหลน โดยวิธีคัดเลือก  30  มีนาคม 2565
234 องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับโครงการรอมฏอนสัมพันธ์ตำบลบือเระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2565
235 องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2565
236 องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ซ่อมแซมบ้านเรือนราษฏรที่อัคคีภัย)ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดอัคคีภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2565
237 องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ต้อนรับเดือนรอมฏอน ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2565
238 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 80-5117พังงา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2565
239 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2565
240 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาทำพานพุ่มดอกไม้สด วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า จำนวน 1 พาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2565
241 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-6279พังงา (เปลี่ยนน้ำมันไฮโดรลิค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2565
242 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง จ้างป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2565
243 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง จ้างทำโปสเตอร์เดือนรอมฏอล จำนวน 1,000 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2565
244 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2565
245 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2565
246 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อฟันบุ้งกี๋ จำนวน 10 อัน เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2565
247 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมบำรุงรักษารถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สุราษฎร์ธานี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2565
248 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา สำหรับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ COVID-๑๙) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-๑๙ Antigen test self-test kits) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2565
249 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2565
250 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลทรายขาว หมู่ที่ ๗ บ้านพรุพี สายแสงตะวัน , สายชัยรัก , สายสมหวัง , สายโรงพระ ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มีนาคม 2565
251 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลทรายขาว หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยลึก สายฝาแฝด๒ ระยะทาง ๔๐๐ เมตร ถนนกว้าง ๔ เมตร ผิวจราจร ๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตารางเมตร ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มีนาคม 2565
252 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายไวนิลศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2565
253 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายไวนิลศูนย์ช่วยเหลือสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2565
254 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาตกแต่ง จัดสถานที่พร้อมเครื่องเสียง โครงการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันที่ระลึกพระบามสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2565
255 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อถุงมือยาง จำนวน 8 แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2565
256 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อถุงดำ ขนาด 28 x 36 นิ้ว จำนวน 20 แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2565
257 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อจัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 20 โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2565
258 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำตรายาง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2565
259 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาบริการ เครื่องเสียง เต็นท์ เก้าอี้ เพื่อรับรองและอำนวยความสะดวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2565
260 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างทำพานพุมดอกไม้สด งานรัฐพิธี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2565
261 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2565
262 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2565
263 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2565
264 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2565
265 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2565
266 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อชุดโซฟารับแขกพร้อมโต๊ะกลาง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2565
267 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 (วันที่ 1-30 เมษายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2565
268 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถดับเพลิง ยี่ห้อมิตชูบิชิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2565
269 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมเปลี่ยนแปลงการใช้ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภทเดิมรถกวาดดูดฝุ่น เป็นรถบรรทุกเทท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2565
270 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างไวนิลขอต้อนรับเข้าสู่เดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ฮ.ศ.๑๔๔๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มีนาคม 2565
271 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะทางการใช้งาน รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กบ 9376 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2565
272 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2565
273 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อน จำนวน 4 ตู้ และตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 5 ตู้ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2565
274 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการซ่อมแซมมอเตอร์สูบน้ำของระบบประปา หมู่ที่ 5 จำนวน 2 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2565
275 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออุปกรณ์ระบบประปาเพื่อซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบบาดาล จุดบ้านตารอง หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2565
276 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้า (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2565
277 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2565
278 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2565
279 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งพร้อมเปลี่ยนเพื่อซ่อมบำรุงรถยนต์กระบะยกเท (หกล้อ) หมายเลขทะเบียน 80-4365 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2565
280 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มีนาคม 2565
281 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2565
282 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ภาคใต้ ปัตตานี เช่าเช่าสนามฟุตบอล เพื่อใช้ในการแข่งขันฟุตบอลหญ้าเทียมโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 24 ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 2 เมษายน 2565 ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม Amanarena ตำบลปะนาเระ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี (ช่วงที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2565
283 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2565
284 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มีนาคม 2565
285 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซื้อจัดซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มีนาคม 2565
286 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยราชพฤกษ์ หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2565
287 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการพนักงานประปา และงานราชการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย (ประจำเดือน เมษายน - กันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มีนาคม 2565
288 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลศาลาด่าน โซน ๕ (ประจำเดือน เมษายน - กันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มีนาคม 2565
289 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลศาลาด่าน โซน ๔ (ประจำเดือน เมษายน - กันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มีนาคม 2565
290 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลศาลาด่าน โซน ๓ (ประจำเดือน เมษายน - กันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มีนาคม 2565
291 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลศาลาด่าน โซน ๒ (ประจำเดือน เมษายน - กันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มีนาคม 2565
292 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลศาลาด่าน โซน 1 (ประจำเดือน เมษายน - กันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มีนาคม 2565
293 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ขับรถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮโดรลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย (ประจำเดือน เมษายน - กันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มีนาคม 2565
294 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลศาลาด่าน โซน ๖ (ประจำเดือน เมษายน - กันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มีนาคม 2565
295 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าบ้านนายหลงหาด -ถนนสะพานไทร ม.3 ตำบลศาลาด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  มีนาคม 2565
296 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองพระแอะ - ถนนสะพานไทร หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 3 ตำบลศาลาด่าน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางดินลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin  29  มีนาคม 2565
297 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการแรงงานเพื่อปฎิบัติงานธุรการในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2565 (เมษายน - กันยายน 2565) จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2565
298 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2565 (เมษายน - กันยายน 2565) จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2565
299 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2565 (รอบเมษายน - กันยายน 2565) จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2565
300 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลศาลาด่าน จำนวน 1 อัตรา/6 เดือน (เมษายน - กันยายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2565
301 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลศาลาด่าน (รอบเมษายน - กันยายน 2565) จำนวน 1 อัตรา ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2565
302 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชำรุดบางรายการของรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน หมายเลขทะเบียน 80-5994 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2565
303 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่านางพรหม จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2565
304 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการอบรม จำนวน ๗ รายการตามโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลตะบิ้งประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2565
305 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ รายการตามโครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต้อนรับรอมฎอน เดือนอันประเสริฐ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๔๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2565
306 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๔-๐๐๕๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2565
307 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2565
308 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2565
309 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2565
310 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มีนาคม 2565
311 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง แก๊สหุงต้ม ตามใบสั่งจ่ายน้ำมัน ของ อบต.เกาะลันตาใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2565
312 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ เช่าอาคารและพื้นที่ต่อเนื่องสำหรับจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2565
313 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2565
314 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2565
315 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2565
316 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2565
317 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2565
318 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายไวนิลศูนย์ให้ความช่วยเหลือประชาชน จำนวน ๑ ป้าย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2565
319 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (พร้อมอุปกรณ์ เข็ม ไซริ่งค์ เหรียญ บัตร) จำนวน 550 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2565
320 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจ้างเช็คซ่อมแซมปรับปรุงไฟส่องทางภายในตำบลศรีวิชัย (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2565
321 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวีดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2565
322 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลตะปาน ถนนสายท่าน้ำบางเบา หมู่ที่ 3 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2565
323 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลตะปาน ถนนซอยวังโชกุล หมู่ที่ 3 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2565
324 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลตะปาน ถนนซอยบ้านนายชูชาติ ชัยเดช หมู่ที่ 1 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2565
325 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2565
326 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ซื้อซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้สำหรับโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2565
327 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายปลายซอย ๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2565
328 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายซอย ๔-น้ำตก หมู่ที่ ๒ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2565
329 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายคอกวัว หมู่ที่ ๒ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2565
330 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายควนศรีเพชร หมู่ที่ ๑ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2565
331 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายกุหลาบ หมู่ที่ ๒ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2565
332 องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ภาคใต้ พังงา จ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2565
333 องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ภาคใต้ พังงา จ้างจ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ จำนวน ๒ คน ตั้งแต่่เดือน เมษายน - กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2565
334 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง จำนวน 2 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2565
335 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างถนนสาย ๔๑๑๘ ทับปุด-พนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2565
336 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาตัดหญ้าในพื้นที่โดยรอบนบหลวง และตัดแต่งไม้ทรงพุ่ม รวมถึงการจัดสวนและตกแต่งต้นไม้ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2565
337 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุใช้สำหรับเครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2565
338 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุใช้สำหรับเครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2565
339 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บม 8264 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2565
340 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดหาวัสดุคัดเลือก (หินผุดำ) ปรับเกลี่ยแต่งเพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน บ้านท่าไทบน ซอยเจ๊ฉิม หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2565
341 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เซฟ) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.บางแก้ว และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2565
342 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2565
343 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง จ้างป้ายไวนิล จำนวน 1 ผืน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามโครงการเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2565
344 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท่าน้ำแห้ง หมู่ ๔ - ทุ่งรางชัน ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30  มีนาคม 2565
345 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อมอบให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2565
346 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการซ่อมแซมบ่อและเป่าล้างบ่อบาดาลบ้านบ่อมังคุด หมู่ที่ 3 ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2565
347 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2565
348 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ จ้างต่อสัญญาเว็บไซต์ของ อบต.ตาเสา ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2565
349 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2565
350 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2565
351 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร จ้างทำตรายาง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2565
352 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน ๒๔ ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2565
353 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย ๔/๑ (จากสะพาน คสล.ถึง หน้าบ้านนางสุพรรษา เพชรน้อย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มีนาคม 2565
354 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมแซมแผงกั้นจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2565
355 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2565
356 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2565
357 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง กองคลัง ประจำเดือนเมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2565
358 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ภาคกลาง อ่างทอง ซื้อเลื่อยยนต์จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2565
359 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็กทรงแชมเปญ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  มีนาคม 2565
360 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา ก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตซอล หมู่ที่ 2 บ้านบางทราย กว้าง 25 เมตร ยาว 45 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา  29  มีนาคม 2565
361 เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ใต้ พัทลุง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยพอ - บ้านนา หมู่ที่ 9 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มีนาคม 2565
362 เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ใต้ พัทลุง จ้างโครงการก่อสร้่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งโพธิ์ - สายควน ซอย 1 หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มีนาคม 2565
363 เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ใต้ พัทลุง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองนุ้ย - หน้าควน หมู่ที่ 5 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มีนาคม 2565
364 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างทำอาหารสำหรับผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงที่เข้ารับการกักตัวในรูปแบบ Home Quarantine จำนวน 13 คน (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2565
365 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างทำอาหารสำหรับผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงที่เข้ารับการกักตัวในรูปแบบ Home Quarantine จำนวน 11 คน (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2565
366 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมแซมแผงกั้นจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มีนาคม 2565
367 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มีนาคม 2565
368 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างแบ็คโฮฺขุดรื้อซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปา ภูเขา บริเวณถนนสายห้วยสอใต้ - ท่าหนุน หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มีนาคม 2565
369 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2565
370 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมแซมหลังคาสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2565
371 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก จำนาวน ๔ คน จำนวน ๖ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2565
372 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2565
373 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธรณะเฉลิมพระเกียรติและรอบบริเวณที่ทำการ อบต.ท่าข้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2565
374 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการขุดลอกและกำจัดวัชพืชลำบางลาทู-แม่น้ำพุมดวง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2565
375 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล จ้างทำอาหารว่าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มีนาคม 2565
376 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล จ้างทำอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มีนาคม 2565
377 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล จ้างเช่าเหมาเรือไปเกาะบุโหลน จำนวน ๑ ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มีนาคม 2565
378 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล จ้างเช่าเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มีนาคม 2565
379 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2565
380 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2565
381 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน  29  มีนาคม 2565
382 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2565
383 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างทำป้ายไวนิล Opan Office No Gift Policy ของตำบลทุ่งมะพร้าว จำนวน 1 ป้าย ขนาด 1.2 เมตร x 1.8 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2565
384 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2565
385 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาโครงการเป่าล้างบ่อบาดาลระบบประปาบาดาลบ้านนาชุมเห็ด หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มีนาคม 2565
386 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2565
387 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในโครงการปรับปรุง ซ่อมแซมท่อเมนประปาเลียบถนนสายปลายแพง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2565
388 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2565
389 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำขนาด 3 แรง สำหรับระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านเหมืองห้วยในเขา หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2565
390 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมบำรุงรักษาหัวฉีดดับเพลิง หมายเลขครุภัณฑ์ ทต.บส.๔๗๙-๕๑-๐๐๐๔ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2565
391 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข ๕๓๔๒ รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2565
392 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๖๐ ๐๐๘๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2565
393 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) กระติกน้ำร้อน จำนวน ๑ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2565
394 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2565
395 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2565
396 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2565
397 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2565
398 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนเทศบาลบ้านปากวีป มิตรภาพที่ 124 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2565
399 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2565
400 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมวิทยุสื่อสารในรถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กจ-8792 ชุมพร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มีนาคม 2565
401 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อน้ำดื่ม สำนักงานประจำเดือน เมษายน 2565 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2565
402 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2565
403 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2565
404 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  มีนาคม 2565
405 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2565
406 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมแซมแอร์รถฉุกเฉินเคลื่อนที่ (EMS) หมายเลขทะเบียน นข 553 ระนอง จำนวน 6 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2565
407 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2565
408 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2565
409 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ทต.กง.042-61-0090 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2565
410 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการจ้างเหมาเก็บขนขยะมูลฝอย ประจำเดือน เมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2565
411 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อชุดกีฬาสำหรับนักกีฬาฟุตบอลและวัสดุอุปกรณ์กีฬา ตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ การแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติด อบจ.สุราษฎร์ธานี ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2565
412 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาซ่อมรถขนขยะแบบอัดท้าย 81-6310 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2565
413 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ขนขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2472 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2565
414 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการพี่เลี้ยงเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2565
415 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการพีเลี้ยงเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินก้อง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2565
416 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุสำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2565
417 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2565
418 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2565
419 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2565
420 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด ๒ ก๊อก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2565
421 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค-895 ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ 011-53-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2565
422 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสร้อยสุนทร ๓ หมู่ที่ ๕ บ้านเขาโบสถ์ ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  มีนาคม 2565
423 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกองพระทราย-หนองช่องนา หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  มีนาคม 2565
424 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2565
425 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มีนาคม 2565
426 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2565
427 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2565
428 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2565
429 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2565
430 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการแรงงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอยภายในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน โซน ๒ หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๕ (ประจำเดือน เมษายน - กันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มีนาคม 2565
431 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ส่วนกลาง ของกองคลัง (ประจำเดือน เมษายน - กันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มีนาคม 2565
432 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2565
433 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโต๊ะหมิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มีนาคม 2565
434 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อถังขยะ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มีนาคม 2565
435 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างปรับปรุงยกระดับถนนลงหินคลุก สายจูอิง หมู่ที่ ๕ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มีนาคม 2565
436 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายตามโครงการส่งเสริมอาชีพปลูกพืชสวนครัวตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มีนาคม 2565
437 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2565
438 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนางนอบ - คูบ้านควน พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มีนาคม 2565
439 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2565
440 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปราแว หมู่ที่ 3 บ้านปราแว ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2565
441 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2565
442 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อโต๊ะและเก้าอี้ทำงานผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2565
443 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2565
444 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2565
445 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา จ้างจ้างเหมาบริการทั่วไป จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2565
446 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 13 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2565
447 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในอาคารจุดชำรุด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสังกาอู้ ม.7 ต.เกาะลันตาใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มีนาคม 2565
448 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มีนาคม 2565
449 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าพร้อมติดตั้งมิเตอร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดนูรุ้ลฮูดา หมู่ 1 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มีนาคม 2565
450 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายศาลาหมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2565
451 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มีนาคม 2565
452 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุประปา) จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มีนาคม 2565
453 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเทียมป่า หมู่ที่ 1 ตำบลเขาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2565
454 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา จ้างค่าซ่อมเเซ่มหม้อลมเบรครถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บจ 9873 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มีนาคม 2565
455 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลตะปาน ถนนสายซอยตะปาน 5 - บ้านนายมโน หมู่ที่ 5 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎณ์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2565
456 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลตะปาน ถนนซอยปากน้ำตาปี หมู่ที่ 2 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2565
457 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลตะปาน ถนนซอยบ้านนายเสรี ทองสกุล หมู่ที่ 1 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2565
458 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนางเยื้อง - บ้านนายนิมิตร ตรีรินทร์ หมู่ที่ 2 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2565
459 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยข้างหนองขวางตะวัน หมู่ที่ 3 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2565
460 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2565
461 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2565
462 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างขออนุมัติซ่อมแซมตู้ควบคุมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านน้ำท้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2565
463 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ตอนรับเดือนรอมฏอน ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มีนาคม 2565
464 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนแมคซีลปั้ม (ประปาหมู่ที่ ๓) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มีนาคม 2565
465 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมทั่วไปรถจักรยานยนต์สำนักงาน ทะเบียน กมษ ๕๒๖ ชุมพร จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มีนาคม 2565
466 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมทั่วไปรถจักรยานยนต์สำนักงาน ทะเบียน ๑กฆ ๗๘๒๗ ชุมพร จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มีนาคม 2565
467 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อถุงยังชีพ (ครั้งที่ ๕) จำนวน ๑๕๐ ชุด (ดังรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2565
468 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทของสตรีในการพัฒนาชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2565
469 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มีนาคม 2565
470 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดทำป้ายไวนิล จุดทิ้งขยะอันตรายและป้ายรณรงค์การลดใช้โฟมและถุงพลาสติก โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2565
471 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2565
472 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางแก้วใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2565
473 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ) จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาฝาชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2565
474 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง ซื้อกระเป๋า วัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ต่าง ๆ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2565
475 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อมอบให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2565
476 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง งานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือนเมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2565
477 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง กองคลัง ประจำเดือนเมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2565
478 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯบริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2565
479 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง กองคลัง ประจำเดือนเมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2565
480 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำมันกองช่าง ประจำเดือนเมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2565
481 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มีนาคม 2565
482 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ภาคกลาง อ่างทอง ซื้อเลื่อยยนต์จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2565
483 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2565
484 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครเด็กนักเรียน จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2565
485 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักงานปลัด จำนวน 13 รายการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มีนาคม 2565
486 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มีนาคม 2565
487 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บต-2032 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มีนาคม 2565
488 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาซื้อรถเกลี่ยดิน ขนาด ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  มีนาคม 2565
489 เทศบาลตำบลเกาะนางคำ ใต้ พัทลุง ซื้อข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อจัดทำถุงยังชีพ ช่วยเหลือประชาชนที่ถูกกักตัวและเป็นกลุ่มเสี่ยง เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) ในพื้นที่ตำบลเกาะนางคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มีนาคม 2565
490 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการฝึกอบรมให้ควยามรู้เกี่ยวกับบทบาทของสตรีในการพัฒนาชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มีนาคม 2565
491 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนหัวนอน ถึง ปากบางสร้าน หมู่ที่ 1-6-9 (ช่วงหมู่ที่ 9) ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ (ใช้แรงงานหมู่บ้านสมทบ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  มีนาคม 2565
492 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาซื้อรถบดล้อเหล็ก ขนาด ๑๐ ตัน จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  มีนาคม 2565
493 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส ค่าป้ายไวนิล โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปี 2565 ขนาด 120 X 240 เซนติเมตร  28  มีนาคม 2565
494 เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ใต้ พัทลุง ซื้อจัดซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kid (ATK) และหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2565
495 เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ใต้ พัทลุง ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับสำนักงาน จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2565
496 เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ใต้ พัทลุง จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิล (ต้อนรับสู่เดือน รอมฎอน) ขนาด 3x4 เมตร จำนวน 1 ป้ายขนาด 1.20x2.40 เมตร จำนวน 6 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2565
497 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างค่าป้ายไวนิลประกาศห้ามซื้อขายจุดดอกไม้ไฟ ขนาด 120 X 240 เซนติเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มีนาคม 2565
498 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างค่าป้ายไวนิล โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปี 2565 ขนาด 120 X 240 เซนติเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มีนาคม 2565
499 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ทำอาหารสำหรับผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงที่เข้ารับการกักตัวในรูปแบบ Home Quarantine จำนวน 1 คน (ตามรายละเอียดแนบท้าย)  22  มีนาคม 2565
500 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 จำนวน 60 รีม ๆ ละ 125.- บาท เป็นเงิน 7,500.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2565
501 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มีนาคม 2565
502 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมแซมแผงกั้นจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มีนาคม 2565
503 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๒ รายการ ของ รพ.สต.ทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มีนาคม 2565
504 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มีนาคม 2565
505 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางไปบ่อขยะ หมู่ที่ 6 บ้านท่ามาลัย ตำบลปากน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2565
506 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล จ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยท่ามาลัย 2 ข้างโรงเรียนบ้านตะโละใส หมู่ที่ ๖ บ้านท่ามาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2565
507 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล จ้างจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๓๔๓๖ สตูล จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มีนาคม 2565
508 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มีนาคม 2565
509 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มีนาคม 2565
510 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้องที่ชำรุดเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2565
511 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุตามโครงการส่งเสริมประเพณีถือศีลอดในเดือนรอมฎอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มีนาคม 2565
512 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา สำหรับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID - ๑๙ Antigen test self-test kits) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มีนาคม 2565
513 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มีนาคม 2565
514 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาประจำรถบรรทุกขยะ (นายนฤเบศน์ เมมี) ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ ถึงเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มีนาคม 2565
515 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาประจำรถบรรทุกขยะ (นายณัฐวุธ ว่าวทอง) ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ ถึงเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มีนาคม 2565
516 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาเก็บขนและกวาดขยะฝั่งเกาะคณฑี (นายอิทธิพร ขจรแสงเจริญ) ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ ถึงเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มีนาคม 2565
517 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาเก็บขนและกวาดขยะฝั่งเกาะคณฑี (นายธวัฒชัย บัวสงค์) ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ ถึงเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มีนาคม 2565
518 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาเก็บขนและกวาดขยะฝั่งเกาะคณฑี (นายกฤษณะ รูปเทวินทร์) ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ ถึงเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มีนาคม 2565
519 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง จ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ รวมเป็นระยะเวลา ๓๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มีนาคม 2565
520 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ (วิทยุสื่อสาร ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 5 ตัว) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2565
521 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มีนาคม 2565
522 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาพิมพ์ป้ายไวนิล ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร หมู่บ้าน/ชุมชนละ 3 ป้าย จำนวน 12 หมู่ รวม 36 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2565
523 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 20 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มีนาคม 2565
524 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.20x2.40 เมตร พร้อมโครงไม้และติดตั้ง จำนวน 33 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2565
525 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาบริการขุดลอกร่องน้ำ พื้นที่บริเวณท่าน้ำด้านหลังเทศบาลตำบลพะโต๊ะ หมู่ที่ ๘ ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มีนาคม 2565
526 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มีนาคม 2565
527 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มีนาคม 2565
528 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธงต่าง ๆ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2565
529 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2565
530 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศห้องสำนักปลัดเทศบาลและห้องประชุมสภาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2565
531 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ภาคกลาง อ่างทอง จ้างเหมาบริการทำอาหารว่างและอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม เพื่อรับรองคณะผู้ตรวจติดตามจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 6 และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ในวันที่ 23 มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มีนาคม 2565
532 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าส่องทางสาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลเขาดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2565
533 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จ้างนำรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-7630 กระบี่ เข้ารับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนระบบเบรก และเปลี่ยนใบปัดน้ำฝน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2565
534 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ กองช่าง เทศบาลตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มีนาคม 2565
535 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการแรงงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอยภายในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน โซน ๑ หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๓ (ประจำเดือน เมษายน - กันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มีนาคม 2565
536 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2565
537 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อพันธุ์ปลาน้ำจืดตามโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2565
538 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2565
539 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างเช่าเตนท์ โต๊ะ เก้าอี้ เพื่อใช้ในการดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2565
540 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2565
541 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก สายผู้ใหญ่รอนิงอุทิศ หมู่ที่ ๖ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มีนาคม 2565
542 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2565
543 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2565
544 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2565
545 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านเจ๊เก - ศพพาโหม หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  มีนาคม 2565
546 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเปาะซูนอร์ หมู่ที่ 5 บ้านตรอซัน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก  28  มีนาคม 2565
547 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังและขุดวางท่อ คสล. ในตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2565
548 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มีนาคม 2565
549 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มีนาคม 2565
550 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(เจลแอลกอฮอล์ ขนาด 500 มิลลิลิตร) จำนวน 2 โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มีนาคม 2565
551 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป เพื่อใช้ซ่อมแซมถนนที่ชำรุด หมู่ที่ ๕,๗ ต.ทุ่งคา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มีนาคม 2565
552 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมปั๊มรถบรรทุกน้ำแบบเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บธ 4011 ชุมพร หมายเลขครุภัณฑ์ 006-51-0001 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มีนาคม 2565
553 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ brother หมายเลขครุภัณฑ์ 477-58-0020 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มีนาคม 2565
554 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ สำหรับใช้งานภายในสำนักงาน อบต.ทุ่งคา จำนวน 9 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มีนาคม 2565
555 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-54-0012 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มีนาคม 2565
556 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการติดตั้งไฟส่องทาง หมู่ที่ 1 - 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2565
557 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างปรับปรุงถนนสายสนธยา หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มีนาคม 2565
558 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณสนับสนุนการจัดตั้งสถานที่เอกเทศสำหรับแยกกัก หรือกักกันสำหรับผู้ที่มีเหตุสงสัยว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2565
559 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2565
560 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2565
561 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2565
562 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง ซื้อหมึกพริ้นเตอร์ Brother TN-2480 จำนวน 2 กล่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มีนาคม 2565
563 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มีนาคม 2565
564 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถฟาร์มแทรคเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มีนาคม 2565
565 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินผิวจราจรหินคลุกซอยตาล้อม ม.4 ต.บางชนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มีนาคม 2565
566 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการปรับปรุงถนนดิน ซอยเจริญจิตร ม.4 ต.บางชนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มีนาคม 2565
567 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการขยายถนน สายราษฎร์อุทิศล่าง ม.3 ต.บางชนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มีนาคม 2565
568 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน- กองช่าง อบต.หน้าเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มีนาคม 2565
569 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กลจ-813 ประจวบคีรีขันธ์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2565
570 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2565
571 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้ไม้จัดเก็บเอกสาร 5 ชั้น จำนวน 4 ตู้ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2565
572 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2565
573 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสาร) จำนวน 4 ตู้ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2565
574 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2565
575 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2565
576 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 81-8082 ประจวบคีรีขันธ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2565
577 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุสำหรับโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายภาษีท้องถิ่น กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มีนาคม 2565
578 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุก่อสร้าง ศพด. จำนวน 4 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มีนาคม 2565
579 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายภาษีท้องถิ่น กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มีนาคม 2565
580 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างขออนุมัติซ่อมแซมระบบเปิด-ปิด ไฟฟ้าสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มีนาคม 2565
581 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาวางท่อระบบท่อส่งน้ำดี หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มีนาคม 2565
582 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อท่อ คสล.ขนาด ๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๗ ท่อน , ท่อบ่อ ขนาด ๑.๕๐ เมตร จำนวน ๓๐ ท่อน เพื่อใช้ในการระบายน้ำของถนนในพื้นที่ หมู่ที่ ๙ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มีนาคม 2565
583 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงสำหรับล้างรถ จำนวน ๑ เครื่อง (ดังรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มีนาคม 2565
584 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องออกกำลังกาย ของหมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 10 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มีนาคม 2565
585 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2565
586 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2565
587 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างติดฟิล์มกรองแสงรถยนต์หมายเลขทะเบียน กค ๘๒๔๖ พังงา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มีนาคม 2565
588 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2565
589 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๙๘๖ ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2565
590 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย ๓/๗ (หน้าบ้านนายพุธ เที่ยงบ่าย ถึง ที่ดินนายเดี่ยว เมืองคลี่) บ้านปอแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2565
591 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ แยกซอย 1 บริเวณหมู่ที่ 1 ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  มีนาคม 2565
592 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา ซื้อจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีคัดเลือก  25  มีนาคม 2565
593 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา ซื้อจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีคัดเลือก  25  มีนาคม 2565
594 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำบอร์ดโครงสร้างองค์กร แบบสอดรูปและชื่อ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 บอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2565
595 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (เก้าอี้สำนักงานและโต๊ะทำงาน ระดับ 1-2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2565
596 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2565
597 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จ้างนำรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-7630 กระบี่ เข้ารับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนระบบเบรกและเปลี่ยนใบปัดน้ำฝน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2565
598 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2565
599 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุกนำ้ดับเพลิง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  มีนาคม 2565
600 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกระท้อนลาย-สำนักทอง หมู่ที่ ๗ บ้านมาบจันทร์ ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  มีนาคม 2565
601 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเขาแกะ - หมู่ที่ 8 ต.บ้านทำเนียบ หมู่ที่ 5 ต.ตะปาน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  มีนาคม 2565
602 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยตะปาน 6 หมู่ที่ 1 ต.ตะปาน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  มีนาคม 2565
603 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสมศักดิ์ตอนบน หมู่ที่ 10 บ้านไร่ยาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  มีนาคม 2565
604 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าลานกีฬา หมู่ที่ 8 บ้านควนลางสาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  มีนาคม 2565
605 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตซอล หมู่ที่ 2 บ้านบางทราย กว้าง 25 เมตร ยาว 45 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  มีนาคม 2565
606 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างทำอาหารสำหรับผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงที่เข้ารับการกักตัวในรูปแบบ Home Quarantine จำนวน 7 คน (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มีนาคม 2565
607 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างทำอาหารสำหรับผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงที่เข้ารับการกักตัวในรูปแบบ Home Quarantine จำนวน 4 คน (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มีนาคม 2565
608 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างทำอาหารสำหรับผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงที่เข้ารับการกักตัวในรูปแบบ Home Quarantine จำนวน 2 คน (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มีนาคม 2565
609 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าชนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2565
610 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา ซื้อจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีคัดเลือก  25  มีนาคม 2565
611 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา ซื้อจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีคัดเลือก  25  มีนาคม 2565
612 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล ซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค (ถุงยังชีพ) ในโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต สงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและประสบภาวะลำบากในการดำรงชีวิต กรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2565
613 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2565
614 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) จำนวน 193.94 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2565
615 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจ้างทำบอร์ดโครงสร้างองค์กร แบบสอดรูปและชื่อ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 บอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2565
616 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการคัดกรองผู้มีภาวะเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2565
617 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (เก้าอี้สำนักงานและโต๊ะทำงาน ระดับ 1-2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2565
618 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อเก้าอี้สำนักงานและตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2565
619 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อเก้าอี้ทำงานและโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2565
620 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2565
621 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุเกษตร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2565
622 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (กล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย ๒๔ เท่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2565
623 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2565
624 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง ซื้อชุดกีฬา จำนวน ๒๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2565
625 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กนธ-174 ชุมพร ยี่ห้อ ซูซุกิ Best หมายเลขครุภัณฑ์ บม.009-44-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2565
626 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 20 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2565
627 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ถนนสุขาภิบาล ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  มีนาคม 2565
628 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน กข 8708 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2565
629 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2565
630 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2565
631 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2565
632 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง ซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2565
633 เทศบาลตำบลบางสวรรค์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2565
634 เทศบาลตำบลบางสวรรค์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ กองประปา ทะเบียน บร 9844 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2565
635 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2565
636 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2565
637 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2565
638 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ๖ ล้อ ๖ ตัน แบบอัดท้าย ครุภัณฑ์หมายเลข ๐๑๑-๖๓-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2565
639 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.๓๐-๐๑๐ สายถนนแก้วอารีย์ หมู่ที่ ๘ ชุมชนเมืองคลองตาล ตำบลเวียงสระ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๗๕ ตารางเมตร เทศบาลตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  มีนาคม 2565
640 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จ้างนำรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-7630 กระบี่ เข้ารับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนระบบเบรกและเปลี่ยนใบปัดน้ำฝน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2565
641 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2565
642 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อม/เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและอื่นๆ รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท. 2001 กระบี่ จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2565
643 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจัดทำเอกสารแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลศาลาด่านประจำปีงบประมาณ 2565 ของเทศบาลตำบลศาลาด่าน จำนวน 100 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2565
644 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการเปลี่ยนท่อเมนต์ประปา PVC ขนาด ๒ นิ้ว หมู่ที่ ๗ บ้านเขาแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2565
645 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ชนิด 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน บธ 7073 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2565
646 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้ออุปกรณ์กล้องวงจรปิด (บริเวณถ้ำน้ำเย็น) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2565
647 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุดับเพลิง เพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2565
648 องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ภาคใต้ ตรัง ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ สำหรับปิดภาคเรียน จำนวน ๓๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2565
649 องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบซัมเมอร์ส ขนาดมอเตอร์ ๑.๕ แรงม้า พร้อมเชือกและสายไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2565
650 องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๙๑๓๒ ตรัง เข้ารับการตรวจเช็คสภาพและจ้างซ่อมบำรุง ครั้งใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อให้รถยนต์ส่วนกลางสามารถใช้ในการปฏิบัติงานราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2565
651 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อเครื่องบริโภคที่จำเป็นในเดือนรอมฎอน ตามโครงการละศีลอดเดือนรอมฎอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2565
652 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2565
653 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2565
654 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา จ้างจ้างเหมาเดินสายภายใน (สาย LAN) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2565
655 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา จ้างผู้นำออกกำลังกาย โครงการเต้นแอโรบิคในกลุ่มสตรี ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2565
656 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล ซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ โดยวิธีคัดเลือก  25  มีนาคม 2565
657 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง จ้างiรถขุดแบคโฮเล็ก เพื่อซ่อมแซมท่อเมนท์ประปา บ้านปากสระ หมู่ที่ ๔ ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2565
658 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง จ้างทำป้ายไวนิลรับสมัครเด็กนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2565
659 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2565
660 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อเมล็ดพันธ์ผัก(เพื่อใช้ในโครงการ พังงาเมืองแห่งความสุขน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมปลูกผัก สร้างความมั่นคงทางอาหาร รักษ์สิ่งแวดล้อม (ครั้งที่ 3 กิจกรรม ปลูกผักสวนครัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2565
661 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อซื้อชุดตรวจ atk จำนวน 400 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2565
662 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ (ดังรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2565
663 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อโต๊ะสำนักงาน จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2565
664 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2565
665 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมบำรุงระบบพวงมาลัย รถยนต์สำนักงาน กจ ๓๘๘ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๖-๐๐๐๓) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2565
666 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อแอลกอฮอลล์๙๕% ตามโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2565
667 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทของสตรีในการพัฒนาชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2565
668 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการฝึกอบรมให้ควยามรู้เกี่ยวกับบทบาทของสตรีในการพัฒนาชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2565
669 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมตรวจเช็คสภาพรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน ผธ 6041 สุราษฎร์ธานี ณ บริษัทอีซูซุสุพรภัณฑ์ชุมพร จำกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2565
670 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (ส่องสว่าง) หมู่ที่ -13 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2565
671 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดหากระเป๋าเอกสารสำหรับใส่เอกสารให้กับผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2565
672 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อมอบให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2565
673 องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2565
674 องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน ภาคใต้ สตูล ซื้อเครื่องอุปโภค จำนวน ๖ รายการ (โครงการส่งเสริมสายสัมพันธ์ในเดือนรอมฎอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2565
675 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเสรี หมู่ที่ 12 บ้านสมบูรณ์ประชาสรรค์ ตำบลพ่วงพรมคร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 3,155 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือรวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 15,817 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  มีนาคม 2565
676 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง สำนักปลัด ประจำเดือนเมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2565
677 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือนเมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2565
678 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านต้นมะเดื่อ-บ้านบนควน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มีนาคม 2565
679 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน ๘๒-๙๒๓๕ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มีนาคม 2565
680 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองการประปา) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2565
681 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างต่อสัญญาโดเมนเนมเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มีนาคม 2565
682 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมแซมประปา ม.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มีนาคม 2565
683 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดือแย - บือเจาะ หมู่ที่ ๔ บ้านดือแย กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก  24  มีนาคม 2565
684 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฉวาง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างซ่อมเปลี่ยนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2565
685 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2565
686 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน จำนวน 14 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2565
687 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องออกกำลังกาย ของหมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 10 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2565
688 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบุกเบิกถนนสาย 403 ถึง สวนปาล์มนายขวัญณรงค์ ไชยทอง หมู่ที่ 10 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  มีนาคม 2565
689 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนไม้ใหม่ (ตอนที่ ๓) บ้านส้องเหนือ หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  มีนาคม 2565
690 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  มีนาคม 2565
691 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนขวัญ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  มีนาคม 2565
692 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ซอยโคกกลอย 5 - หานป่าสตอ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  มีนาคม 2565
693 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย 12-3-9 เขตพื้นที่หมู่ที่ 9 บ้านสี่แยกคลองศิลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  มีนาคม 2565
694 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ่อน้ำร้อน หมู่ที่ 7 บ้านสองพี่น้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  มีนาคม 2565
695 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยชวนชม หมู่ที่ 3 บ้านปลายควน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  มีนาคม 2565
696 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จัดซื้อวัสดุกีฬา  24  มีนาคม 2565
697 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแม่ทะเลหมู่ที่ ๑ เชื่อมซอยหนองกวางตาย หมู่ที่ ๕ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร  24  มีนาคม 2565
698 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุซ่อมบำรุงระบบประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2565
699 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ ซื้อถังน้ำแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2565
700 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ ซื้อตลับหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2565
701 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2565
702 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2565
703 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2565
704 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2565
705 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดือแย - บือเจาะ หมู่ที่ ๔ บ้านดือแย กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก  24  มีนาคม 2565
706 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2565
707 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างทำอาหารสำหรับผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงที่เข้ารับการกักตัวในรูปแบบ Home Quarantine จำนวน 10 คน (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มีนาคม 2565
708 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างทำอาหารสำหรับผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงที่เข้ารับการกักตัวในรูปแบบ Home Quarantine จำนวน 4 คน (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2565
709 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ. ๖๐๐๐๒ จากสายชัยรัตน์พัฒนา หมู่ที่ ๕ ตำบลทะเลทรัพย์ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  มีนาคม 2565
710 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างซ๋อมแซมไฟฟ้าสาธารณะเสาสูง 9 เมตร และไฟแขน ของตำบลโพรงจระเข้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2565
711 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดสื่อตามโครงการสือดี พื้นที่ดี ภูมิคุ้มกันดี ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2565
712 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องโทรสารสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2565
713 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อตู้ใส่แฟ้มเอกสารแบบตั้งได้ 2 ชั้น่ จำนวน 1 ตู้ มีลักษณะเป็นตู้เอกสารไม้ 2 ชั้น ขนาด 80x40x85 (กว้างxยาวxสูง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2565
714 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายสติ๊กเกอร์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 รายการ ( รายละเอียดตามแนบ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2565
715 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำบอร์ดโครงสร้างองค์กร แบบสอดรูปและชื่อ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 บอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2565
716 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้ออุปกรณ์และชุดกีฬา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2565
717 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (เก้าอี้สำนักงานและโต๊ะทำงาน ระดับ 1-2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2565
718 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์กีฬา ชุดเครื่องออกกำลังกาย งานการศึกษา สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2565
719 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ จำนวน ๑๔ รายการ เนื่องในโครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนมุสลิมภาคฤดูร้อนตำบลทรายขาว ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มีนาคม 2565
720 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มคู่มือการอบรม จำนวน ๑๐๐ ชุด เนื่องในโครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนมุสลิมภาคฤดูร้อนตำบลทรายขาว ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มีนาคม 2565
721 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2565
722 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2565
723 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2565
724 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2565
725 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านโคกเหรียง (ติดตั้งถังเก็บน้ำทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลบ.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  มีนาคม 2565
726 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80-9627 ชุมพร หมายเลขครุภัณฑ์ บม.020-54-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2565
727 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2565
728 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-2024 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2565
729 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมประตูเหล็กอาคาร ๑ และอาคาร ๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2565
730 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด วัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 2 รายการ  18  มีนาคม 2565
731 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2565
732 เทศบาลตำบลบางสวรรค์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 71 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มีนาคม 2565
733 เทศบาลตำบลบางสวรรค์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อมาตรวัดน้ำ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มีนาคม 2565
734 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2565
735 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย จำนวน ๑๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2565
736 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัถตุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องในการประกอบอาหารกลางวันตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน ๔๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2565
737 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2565
738 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ยางมะตอยสำเร็จรูปและน้ำยางมะตอย  23  มีนาคม 2565
739 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจัดทำเอกสารแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) กองการศึกษา เทศบาลตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ พร้อมทำปกสีหน้า-หลัง และเข้าเล่มสันกาว จำนวน ๒๒ เล่ม กองการศึกษา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2565
740 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2565
741 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการรณรงค์ทำความสะอาด (Big Cleaning) ตำบลเหนือคลอง ประจำปี 2565 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2565
742 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ทำความสะอาด (Big Cleaning) ตำบลเหนือคลอง ประจำปี 2565 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2565
743 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อพันธ์พืชผักสวนครัว จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2565
744 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 1 บ้านกรือเซะ หมู่ที่ 2 บ้านยือแร หมู่ที่ 5 บ้านตรอซัน,พงสตา และหมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก  24  มีนาคม 2565
745 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ เพื่อใช้ในงานราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2565
746 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างออกแบบอาคาร สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตัวหยงดาลอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2565
747 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2565
748 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2565
749 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2565
750 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา จ้างจ้างทำสติ้กเกอร์ติดกระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2565
751 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา จ้างจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2565
752 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมารถแบ็คโฮ ขุดดินกำจัดวัชพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2565
753 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายใน อบต. จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2565
754 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะรหัสครุภัณฑ์ 416-56-0021 จำนวนน น1 เครื่อง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2565
755 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ซื้อยางแอสฟัลท์ติกสำเร็จรูป (ฟรีมิกซ์) ขนาดถุงละ ๒๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มีนาคม 2565
756 องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนน สายซอยบ้านฝ่ายนา หมู่ที่ 1 บ้ารฝ่ายนา ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2565
757 องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ภาคใต้ พังงา จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษากล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2565
758 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-9379 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2565
759 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน จำนวน 14 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2565
760 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2565
761 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลป้ายแผนที่ ป้ายไวนิลป้ายทะเลพระ ป้ายไวนิลพร้อมตีโครง และสติ๊กเกอร์แผ่นอะคริลิกพร้อมกรอบอลูมิเนียม จำนวน 4 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2565
762 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาตัดหญ้าสนามโรงเรียนบ้านโคกเจริญและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มีนาคม 2565
763 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ (นายอำภร มีชัย) หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2565
764 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ (นายอำนวย แสวงกิจ) หมู่ที่ี 5 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2565
765 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ (นายมงคล สมัครการ) หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2565
766 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุไฟฟ้า (ใช้ภายใน อบต.รับร่อ) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2565
767 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๘ รายการ (ดังรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2565
768 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๒.๔๐x๔.๘๐ เมตร จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2565
769 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยชัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มีนาคม 2565
770 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องออกกำลังกาย ของหมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 10 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2565
771 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการถุงขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2565
772 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2565
773 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลังและงาน ๆ อื่น ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2565
774 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติของ อบต.บางแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2565
775 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2565
776 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ ของ อบต.บางแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2565
777 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2565
778 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายไวนิล สำหรับโครงการต้นกล้าผู้นำ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2565
779 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำตรายาง วัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2565
780 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ภาคกลาง อ่างทอง ซื้อเลื่อยยนต์จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2565
781 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ภาคกลาง อ่างทอง ซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต จำนวน 1 เครื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2565
782 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ภาคกลาง อ่างทอง ซื้อเครื่องตัดถนน จำนวน 1 เครื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2565
783 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุ ตามโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ชุมพร จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มีนาคม 2565
784 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มีนาคม 2565
785 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ถังน้ำพลาสติก ๒,๐๐๐ ลิตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2565
786 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2565
787 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2565
788 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างต่ออายุการให้บริการดูแลเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลบ้านนา  24  มีนาคม 2565
789 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างเปลี่ยนอุปกรณ์สารกรองน้ำดื่ม โรงเรียนเทศบาลบ้านปากวีป มิตรภาพที่ 124 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2565
790 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2565
791 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างออกแบบอาคาร สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2565
792 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อเตียงสำหรับการปฐมพยาบาล (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2565
793 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อเตียงสำหรับการปฐมพยาบาล (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2565
794 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกขยะ ระหว่างวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ - ๔ เมษายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ อัตรา ระยะเวลา ๑๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2565
795 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ (ดังรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2565
796 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนสายเลียบคลองส่งน้ำ (บ้านนายจำนง ช่วงที่ ๒) บ้านนาชุมเห็ด หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  มีนาคม 2565
797 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนนสายท่าเล-แหลมขาม กม.ที่ 5+476 หมู่ที่ 3 บ้านคลองกำ  23  มีนาคม 2565
798 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ โครงการก่อสร้างสนามกีฬาโรงเรียนบ้านช้างตาย หมู่ที่ ๓ (งานส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการภายหลังบอกเลิกสัญญา)  23  มีนาคม 2565
799 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อค่าจัดซื้ออาหารแห้ง สำหรับสนับสนุนการละศีลอด ประจำมัสยิดในตำบลสาวอ โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2565
800 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดือแย - บือเจาะ หมู่ที่ ๔ บ้านดือแย กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก  23  มีนาคม 2565
801 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มีนาคม 2565
802 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มีนาคม 2565
803 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมเครื่องหญ้า จำนวน ๕ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๔๒-๔๙-๐๐๐๘,๔๔๒-๕๑-๐๐๑๐,๔๔๒-๖๐-๐๐๑,๔๔๒-๔๙-๐๐๐๘และ ๔๔๒-๕๑-๐๐๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มีนาคม 2565
804 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมเครื่องตบดิน หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๘๖-๕๗-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มีนาคม 2565
805 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติในการจัดทำทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ที่แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2565
806 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ(กิจกรรมเฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2565
807 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ (กิจกรรมเฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกันและควบคุมโรคติเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2565
808 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๒ รายการ ของ รพ.สต.เพิ่มพูนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2565
809 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาซ่อมแซมประตู โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2565
810 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อถุงยังชีพ (เครื่องอุปโภค/บริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย) จำนวน 1,352 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2565
811 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2565
812 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายปากน้ำรีสอร์ท หมู่ที่ 1 บ้านบ่อเจ็ดลูก ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก  23  มีนาคม 2565
813 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายท่ายางซอย 1 (ซอยอภิธรรม) หมู่ที่ 5 บ้านท่ายาง โดยวิธีคัดเลือก  23  มีนาคม 2565
814 เทศบาลตำบลดอนทราย ภาคใต้ พัทลุง ซื้อ่อาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 (ปิดภาคเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2565
815 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2565
816 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ระดับผู้บริหาร 1 ชุด โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้รองนายก 2 ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2565
817 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างทำป้ายทำเนียบผู้บริหาร ขนาด 1.20 x 1.60 เมตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2565
818 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 80-5117พังงา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2565
819 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว ) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2565
820 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2565
821 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งและเครื่องเล่นสนามพร้อมติดตั้ง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2565
822 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง กฉ ๕๒๘๕ สุราษฎร์ธานี (ครบรอบเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2565
823 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาดูดส้วมห้องน้ำอาคารตลาดนัดเทศบาลตำบลน้ำจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2565
824 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมแซมรถขยะ ทะเบียน ๘๐ - ๕๗๗๓ รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2565
825 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อค่าวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2565
826 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการจ้างเหมาติดตั้งเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ขนาด ๕.๕ HP จำนวน ๑ เครื่อง หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว (บ้านทับควาย) ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2565
827 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการจ้างเหมาติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ (ซัมเมอร์ส) ขนาด ๒HP พร้อมตู้ควบคุม จำนวน ๑ ชุด และเดินสายไฟ NYY หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อมะม่วง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2565
828 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการจ้างเหมาติดตั้งเครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ กำลังมอเตอร์ไม่น้อยกว่า ๑๕๐W สำนักงานเทศบาลตำบลทรายขาว หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2565
829 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา ซื้อชุดกีฬา จำนวน ๒๐ ชุด ตามโครงการแข่งขันกีฬาเปตองสานสัมพันธ์อำเภอตะกั่วทุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2565
830 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาจัดเตรียมสนามแข่งขัน ตามโครงการแข่งขันกีฬาเปตองสานสัมพันธ์อำเภอตะกั่วทุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2565
831 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๖ รายการ รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๓๔๑๕ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2565
832 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2565
833 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา ซื้อแบตเตอรี่รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๓๔๑๕ พังงา จำนวน ๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2565
834 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๓๔๑๕ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2565
835 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ตามโครงการจัดซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) เพื่อคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงในการเปิดเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มีนาคม 2565
836 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2565
837 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร๋ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2565
838 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างจัดทำอาหารว่าง โครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นอนุบาล 3 และ ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ประจำปีการศึกษา 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มีนาคม 2565
839 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2565
840 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ จำนวน 2,000 ตัว โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2565
841 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 20 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2565
842 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ เหมาบริการถ่ายเอกสาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองพน  23  มีนาคม 2565
843 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2565
844 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2565
845 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2565
846 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2565
847 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2565
848 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2565
849 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2565
850 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2565
851 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2565
852 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างทำไวนิลพรัอมติดตั้ง เพื่อใช้ในโครงการมุสลิมสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2565
853 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2565
854 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส เช่าเต็นท์และเก้าอี้ เพื่อใช้ในโครงการมุสลิมสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2565
855 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส เช่าเครื่องขยายเสียง และเช่าโปรเจคเตอร์ เพื่อใช้ในโครงการมุสลิมสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2565
856 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างทำไวนิลวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2565
857 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ จ้างปรับปรุงถนน คสล.สายภายในเขตหมู่่บ้าน หมู่ที่ 2 (สายท่าเล-แหลมขาม ช่วงระหว่าง กม.ที่ 4+000 ถึง กม.ที่ 4+120) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2565
858 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายอนุวัฒน์ หมู่ที่ 4 บ้านบางขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2565
859 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุสำนักงาน ได้แก่ ตรายางหมึกในตัว จำนวน ๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มีนาคม 2565
860 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มีนาคม 2565
861 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ภาคกลาง อ่างทอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มีนาคม 2565
862 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในสำนักปลัด อบต.เขาชัยสน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2565
863 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (แผ่นตรวจ ATK) เพื่อใช้ในงานบริการสาธารณสุของค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 200 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2565
864 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2565
865 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2565
866 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาตรวจเช็คอะไหล่ เช็คระยะและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กฉ 387 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2565
867 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายอารง - ทุ่งนา หมู่ที่ 2 บ้านยือแร ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก  23  มีนาคม 2565
868 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถังประปา หมู่ที่ ๕ บ้านป่าลาม โดยวิธีคัดเลือก  23  มีนาคม 2565
869 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้าน-พรุใต้ โดยวิธีคัดเลือก  23  มีนาคม 2565
870 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณสองข้างทางถนนสายหลักและสายรอง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2565
871 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2565
872 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2565
873 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างปรับปรุงถนนสายวัดสวาด-ในเขา หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มีนาคม 2565
874 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ (ตู้ทำน้ำร้อนน้ำเย็น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2565
875 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมบำรุงสายสัญญาณกล้องวงจรปิด หมู่ที่ ๔ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2565
876 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง จ้างเจาะบ่อบาดาลและก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2565
877 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มีนาคม 2565
878 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์แนวทางกรณีตรวจ ATK แล้วพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2565
879 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กต 3615 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2565
880 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารสำนักงานกองช่าง หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  มีนาคม 2565
881 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างจัดทำตรายางประทับ - สำนักปลัด อบต.หน้าเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2565
882 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๓๕๘ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2565
883 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อป้ายไฟหยุดตรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2565
884 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายสติ๊กเกอร์ และปรับปรุงป้ายสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2565
885 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกขยะ ระหว่างวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ - ๔ เมษายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ อัตรา ระยะเวลา ๑๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2565
886 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายสำหรับพนักงานประจำรถขยะ จำนวน ๒ รายการ (ดังรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2565
887 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อยางนอก ยางใน พร้อมยางรองขอบ รถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บธ ๒๕๖๓ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๕๑-๐๐๐๑) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2565
888 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกขยะ ระหว่างวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ - ๔ เมษายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ อัตรา ระยะเวลา ๑๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2565
889 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างปะสติมรถยนต์สำนักงาน ทะเบียน บล ๔๔๕๖ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๖๕-๐๐๐๗) จำนวน ๑ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2565
890 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างทางน้ำล้นผ่านสายซอยสมานมิตร หมู่ที่ 9 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2565
891 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาซ่อมแซม บำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 7114 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2565
892 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาซ่อมแซม บำรุงรักษา รถพยาบาล(รถตู้/การแพทย์ฉุกเฉิน ) หมายเลขทะเบียน กง 716 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มีนาคม 2565
893 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร ซื้อล้อวัดระยะทางชนิดเดินตาม จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มีนาคม 2565
894 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร ซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มีนาคม 2565
895 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร ซื้อกล้องระดับ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มีนาคม 2565
896 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อสูบน้ำดิบผลิตน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มีนาคม 2565
897 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มีนาคม 2565
898 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร จ้างตรวจเช็คสภาพ ซ่อมบำรุง และเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-7710 ชพ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2565
899 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 1 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 416-46-0011  23  มีนาคม 2565
900 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมาตรวจสภาพรถยนต์ส่วนกลาง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย หมายเลขทะเบียน กข ๕๖๕๓ ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2565
901 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2565
902 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเครื่องตบดิน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2565
903 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-๒ (เชื้อก่อโรค COVID-๑๙) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-๑๙ Antigen test self- test kits) จำนวน ๒,๐๐๐ ชุด (ดังรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2565
904 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนชั่วคราว และทางเข้าออกอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  มีนาคม 2565
905 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาชม หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  มีนาคม 2565
906 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านต้นไทร-บางไฟไหม้ บ้านต้นไทร-ย่านตะเคียน หมู่ที่ 4-5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  มีนาคม 2565
907 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส ค่าจัดซื้ออาหารแห้ง สำหรับสนับสนุนการละศีลอด ประจำมัสยิดในตำบลสาวอ โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปี 2565  22  มีนาคม 2565
908 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส ค่าจัดซื้ออาหารแห้ง สำหรับสนับสนุนการละศีลอด ประจำมัสยิดในตำบลสาวอ โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปี 2565  22  มีนาคม 2565
909 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกเหล็ก-ควนน้อย หมู่ที่ 11,6  22  มีนาคม 2565
910 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแม่ทะเลหมู่ที่ ๑ เชื่อมซอยหนองกวางตาย หมู่ที่ ๕ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร  22  มีนาคม 2565
911 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการงานปรับปรุงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภาแห่งใหญ่  22  มีนาคม 2565
912 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการงานปรับปรุงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภาแห่งใหม่  22  มีนาคม 2565
913 เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ใต้ พัทลุง ซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2565
914 เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ใต้ พัทลุง ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2565
915 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำหรับปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยแก่ผู้พิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มีนาคม 2565
916 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มีนาคม 2565
917 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มีนาคม 2565
918 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มีนาคม 2565
919 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ ซื้อชุดตรวจ ATK โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มีนาคม 2565
920 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มีนาคม 2565
921 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มีนาคม 2565
922 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2565
923 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2565
924 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาหรืออุปกรณ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2565
925 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดาราสมุทร - ปากคลองบางกุ่ม หมู่ที่ 4 ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มีนาคม 2565
926 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มีนาคม 2565
927 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2565
928 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2565
929 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) หมายเลขครุภัณฑ์ 416-63-0282 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2565
930 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาบริการเป่าบ่อบาดาล จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2565
931 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมบำรุงรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สุราษฎร์ธานี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2565
932 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2565
933 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๒ ๐๐๒๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2565
934 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๖๐ ๐๐๗๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2565
935 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ  22  มีนาคม 2565
936 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2565
937 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา ซื้อถ้วยรางวัล จำนวน ๓๒ ใบ ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2565
938 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา ซื้อชุดกีฬา จำนวน ๑๕๐ ชุด ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2565
939 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซม/ปรับปรุงเครื่องออกกำลังกายศูนย์กีฬาและนันทนาการ(ฟิตเนส) จำนวน ๑๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2565
940 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา จ้างเช่าสนามกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2565
941 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา จ้างจ้างเหมาพิธีเปิด-ปิดการแข่งขัน ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2565
942 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2565
943 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มีนาคม 2565
944 จ้างทำป้ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มีนาคม 2565
945 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2565
946 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2565
947 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2565
948 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ กระจกโค้งชนิดสแตนเลส ขนาด 32 นิ้ว พร้อมบริการติดตั้ง จำนวน 2 ตัว  21  มีนาคม 2565
949 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างติดตั้งระบบ Network ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลคลองพน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2565
950 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2565
951 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท 591 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2565
952 เทศบาลตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนของ ศพด.ทต.ควนขนุน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ช่วงปิดภาคเรียน จำนวน ๔๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2565
953 เทศบาลตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนของ รร.บ้านควนขนุน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ช่วงปิดภาคเรียน จำนวน ๔๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2565
954 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2565
955 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2565
956 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2565
957 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อผ้าอ้อมสำเร็จรูปแบบผู้ใหญ่ตามโครงการ การดูแลประชาชนที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน มีนาคม-พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2565
958 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง หลายเลขทะเบียน ตค-๒๒๘๖ สุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2565
959 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาททางการเมืองและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2565
960 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาททางการเมืองและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2565
961 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ภาคกลาง อ่างทอง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ คือ ตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มีนาคม 2565
962 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อพัสดุตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกอตง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มีนาคม 2565
963 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2565
964 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซ่มเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-60-0006 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2565
965 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มีนาคม 2565
966 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (แบบติดผนัง ระบบ Inverter) ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2565
967 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเครื่องตบดิน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มีนาคม 2565
968 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเครื่องตบดิน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มีนาคม 2565
969 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาบริการล้างทำความสะอาดแอร์รถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๑๕๙๙ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2565
970 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อเครื่องดื่มและอินทผาลัม เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมพิธีละศีลอดเดือนรอมฎอน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มีนาคม 2565
971 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารที่ทำการ อบต.ป่าร่อน พร้อมติดตั้งผ้าม่านภายในอาคาร ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2565
972 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มีนาคม 2565
973 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2565
974 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2565
975 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2565
976 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๘ รายการ เพื่อใช้ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2565
977 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านไทรทอง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปาล์มพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก  22  มีนาคม 2565
978 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง จ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตซอล หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน กว้าง 22 เมตร ยาว 42 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก  22  มีนาคม 2565
979 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2565
980 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคใต้ พังงา ซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค (ถุงยังชีพ) ให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อน จำนวน ๑๖ ครัวเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มีนาคม 2565
981 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาเปลี่ยนหลอดไฟภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองทวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2565
982 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาเปลี่ยนหลอดไฟบริเวณห้องนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2565
983 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน ๑,๗๕๐ กระสอบและน้ำยาง CRS๒ จำนวน ๒ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มีนาคม 2565
984 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๘๕๗ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2565
985 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๖-๐๐๐๕ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2565
986 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน ตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น สำหรับบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มีนาคม 2565
987 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-๒ (เชื้อก่อโรค COVID-๑๙) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-๑๙ Antigen test self- test kits) จำนวน ๒,๐๐๐ ชุด (ดังรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มีนาคม 2565
988 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ (ดังรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2565
989 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อยางนอก รถเฉพาะกิจ (พยาบาล) ทะเบียน กฉ ๒๔๔๙ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๙-๐๐๐๑) จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2565
990 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องตบดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2565
991 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางแก้วในและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2565
992 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาฝาชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2565
993 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2565
994 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2565
995 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2565
996 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2565
997 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2565
998 องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มีนาคม 2565
999 องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน ภาคใต้ สตูล จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายมัสยิด - สวนปาล์ม หมู่ที่ 6 บ้านหัวสะพานเหล็ก ตำบลควนโดน จำนวน 2 ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 10,210 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก  21  มีนาคม 2565
1000 องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน ภาคใต้ สตูล จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายหา แซะอาหลี-ท่องโคก-ควนเทศ หมู่ที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก  22  มีนาคม 2565
1001 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแม่ทะเล เชื่อมซอยประสานมิตร หมู่ที่ ๓ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ปริมาณงานถนนกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๒๕ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบและรายการที่เทศบาลตำบลท่ามะพลากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มีนาคม 2565
1002 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกระท้อนลาย-สำนักทอง หมู่ที่ ๗ บ้านมาบจันทร์ ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  มีนาคม 2565
1003 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มีนาคม 2565
1004 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ภาคกลาง อ่างทอง จ้างเหมาติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 4 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มีนาคม 2565
1005 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๓๕๙ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มีนาคม 2565
1006 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มีนาคม 2565
1007 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำรางยู สายประชาภิบาล หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  มีนาคม 2565
1008 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนเพื่อดำเนินการเก็บขนขยะในเขตเทศบาล (ประจำเดือน พฤษภาคม - กันยายน 2565) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  มีนาคม 2565
1009 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องเก็บของ และลานรับประทานอาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  มีนาคม 2565
1010 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประดู่ใน หมู่ที่ ๗ บ้านมาบจันทร์ ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  มีนาคม 2565
1011 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา โครงการปรับปรุงและบูรณะถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชน หมู่ที่ 6  21  มีนาคม 2565
1012 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการก่อสร้างห้องเก็บของ และลานรับประทานอาหาร  21  มีนาคม 2565
1013 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนชั่วคราว และทางเข้าออกอาคาร  21  มีนาคม 2565
1014 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ชุมชนตำบลเขาดิน  21  มีนาคม 2565
1015 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ ภาคเรียนที่ 2/2564 เพิ่มเติม  21  มีนาคม 2565
1016 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนขวัญ หมู่ที่ 7  21  มีนาคม 2565
1017 องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่ออุปโภค-บริโภค พร้อมอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำ หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2565
1018 เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ใต้ พัทลุง ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน 3 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2565
1019 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์รถฉุกเฉิน (อปพร.) ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บท ๖๔๕๔ ตรัง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มีนาคม 2565
1020 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการติดตั้งพร้อมรื้อถอนเต็นท์ ตามโครงการเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มีนาคม 2565
1021 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแสงทอง ซอย 6 หมู่ที่ 2 ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2565
1022 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างรถแบ็คโฮขุดรื้อซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขา หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มีนาคม 2565
1023 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกคอม จำนวน 12 กล่อง) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มีนาคม 2565
1024 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มีนาคม 2565
1025 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อศาลพระพรหม และศาลเจ้าที่ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2565
1026 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 40 รายการ เพื่อปรับปรุงสถานที่เอกเทศสำหรับแยกกัก หรือกักกัน สำหรับผู้ที่เป็นโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2565
1027 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งมะพร้าว จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2565
1028 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา พร้อมบริการเปลี่ยนยางรถยนต์สำนักงาน หมายเลขทะเบียน กข 2003พังงา จำนวน 2 เส้น  21  มีนาคม 2565
1029 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มีนาคม 2565
1030 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อพร้อมบริการเปลี่ยนยางในรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 80-5117พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มีนาคม 2565
1031 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มีนาคม 2565
1032 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซ่อมรถยนต์สำนักงาน หมายเลขทะเบียน กข2003พังงา จำนวน 6 รายการ  21  มีนาคม 2565
1033 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-6279พังงา (เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง กรองเครื่อง) จำนวน 2 รายการ  21  มีนาคม 2565
1034 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และการจัดทำเวทีประชาคมระดับตำบล จำนวน 1 ป้าย ขนาด 120x185เซนติเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มีนาคม 2565
1035 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80-4368 (เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมกรองเครื่อง กรองโซล่า) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มีนาคม 2565
1036 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บม 3238 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2565
1037 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเข้าเล่มเอกสาร จำนวน 23 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2565
1038 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน นข ๑๙๘๔ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มีนาคม 2565
1039 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  มีนาคม 2565
1040 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับสำนักปลัด จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มีนาคม 2565
1041 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2565
1042 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2565
1043 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดถนนสายชุมพร - ปากน้ำ (4119) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  มีนาคม 2565
1044 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มีนาคม 2565
1045 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มีนาคม 2565
1046 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ่อมแซมถนน จำนวน 22 สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มีนาคม 2565
1047 เทศบาลตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๖ รายการ กองการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2565
1048 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 46 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2565
1049 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มีนาคม 2565
1050 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มีนาคม 2565
1051 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายเกาะนกอูก เทศบาลเมืองตากใบ หมู่ที่ ๔ ชุมชนบางน้อย ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก  21  มีนาคม 2565
1052 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายชลธารา - สายแยกตากใบ หมู่ ๔ ชุมชนบางน้อย ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก  21  มีนาคม 2565
1053 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวังหิน - บนบ้าน (ต่อเนื่อง) พร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านโฉลกบ้านเก่า (ชุมชนที่ 2) ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  มีนาคม 2565
1054 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อเก้าอี้ทำงานแบบมีล้อเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มีนาคม 2565
1055 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างทำกรอบรูปขนาดใหญ่ (ปิดกรอบหน้าต่าง) ติดตั้งห้องนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มีนาคม 2565
1056 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมาตรวจสภาพรถยนต์ส่วนกลาง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย หมายเลขทะเบียน กข ๕๖๕๓ ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มีนาคม 2565
1057 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมางานปรับเกรดพื้นที่ทางเดิมและบดทับแน่นกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มีนาคม 2565
1058 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเลื่อยยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มีนาคม 2565
1059 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเชื่อมโลหะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มีนาคม 2565
1060 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) จำนวน ๑๐ รายการ กองการศึกษา เทศบาลตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มีนาคม 2565
1061 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุเพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมฝึกวิชาชีพงานเครื่องดื่ม (หลักสูตรระยะสั้น 30 ชม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2565
1062 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง ในพื้นที่หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มีนาคม 2565
1063 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ ภาคเรียนที่ 2/2564 เพิ่มเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มีนาคม 2565
1064 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มีนาคม 2565
1065 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มีนาคม 2565
1066 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน 80 5406 (รถขยะมูลฝอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มีนาคม 2565
1067 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการรถเก็บขนขยะตั้งแต่วันที่ 21 ? 25 มีนาคม 2565 รวม 5 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2565
1068 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มีนาคม 2565
1069 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416 - 53 - 0025 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มีนาคม 2565
1070 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มีนาคม 2565
1071 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มีนาคม 2565
1072 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง-กองช่าง (งานกิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มีนาคม 2565
1073 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อหินคลุก จำนวน ๑,๐๐๐ ลบ.ม. หรือไม่น้อยกว่า ๑,๗๐๐ ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มีนาคม 2565
1074 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อถุงยังชีพ (ครั้งที่ ๔) จำนวน ๑๐๐ ชุด (ดังรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มีนาคม 2565
1075 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อถุงยังชีพ (ครั้งที่ ๓) จำนวน ๖๐ ชุด (ดังรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มีนาคม 2565
1076 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-๒ (เชื้อก่อโรค COVID-๑๙) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-๑๙ Antigen test self- test kits) จำนวน ๒,๐๐๐ ชุด (ดังรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มีนาคม 2565
1077 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู (ราคารวมค่าติดตั้ง) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มีนาคม 2565
1078 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อมอบให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2565
1079 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อมมอบให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มีนาคม 2565
1080 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มีนาคม 2565
1081 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มีนาคม 2565
1082 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มีนาคม 2565
1083 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน อบต.สาย 6/7 (ต่อจากหน้าบ้านนายสนั่น ประสาทพงศ์พิชิต ถึงที่ดินนายช้อย ไร่หินถ่วง) หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มีนาคม 2565
1084 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างตักย้ายขยะลงบ่อขยะพร้อมฝังกลบบ่อขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มีนาคม 2565
1085 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ (รถทัวร์) เพื่อดำเนินการตามโครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2565
1086 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องตู้สาขา Panasonics KX-TEB๓๐๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2565
1087 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2565
1088 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อท่อ คสล.ขนาด ๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๔ ท่อน , ท่อบ่อ ขนาด ๑.๕๐ เมตร จำนวน ๓๐ ท่อน เพื่อใช้ในการระบายน้ำของถนนในพื้นที่ หมู่ที่ ๙ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2565
1089 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักงาน อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลวังไผ่ ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดาน ชั้น ๓ และติดตั้งตาข่ายกันนกเข้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  มีนาคม 2565
1090 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายไสใน - คลองมัน หมู่ที่ 4 ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  มีนาคม 2565
1091 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายเทศบาลกรูด - ท่าเฟือง หมู่ที่ ๒ ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  มีนาคม 2565
1092 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง สฎ.ถ.๓๔-๐๓๖ สายตาวัน - ฤทธิรงค์ บ้านเขาพับผ้า หมู่ที่ ๘ ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  มีนาคม 2565
1093 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยควนเหรียง (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  มีนาคม 2565
1094 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ สายบาหลาย บ้านในไร่ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  มีนาคม 2565
1095 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จัดซื้อวัสดุกีฬา  18  มีนาคม 2565
1096 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  18  มีนาคม 2565
1097 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน  18  มีนาคม 2565
1098 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็กทรงแชมเปญ หมู่ที่ 1  18  มีนาคม 2565
1099 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  มีนาคม 2565
1100 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ (รถทัวร์) เพื่อดำเนินการตามโครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มีนาคม 2565
1101 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2565
1102 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างจ้างทำอาหารสำหรับผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงที่เข้ารับการกักตัวในรูปแบบ Home Quarantine จำนวน 10 คน (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มีนาคม 2565
1103 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาจัดนิทรรศการ พร้อมติดตั้ง สำหรับใช้ในโครงการ งานเปิดฟ้าอันดามัน สีสันคุระบุรี ประจำปี 2565 (งานแตงโมและของดีอำเภอคุระบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มีนาคม 2565
1104 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อสายสะพายเครื่องพ่นยาแบบแบตเตอรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มีนาคม 2565
1105 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มีนาคม 2565
1106 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มีนาคม 2565
1107 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2565
1108 องค์การบริหารส่วนตำบลดอน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 7269 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มีนาคม 2565
1109 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อตรายางแบบหมึกในตัวสีน้ำเงิน ของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2565
1110 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง ซอยชุมชน เคหะ 3 หมู่ที่ 17 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  มีนาคม 2565
1111 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2565
1112 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาทำตรายาง (กองคลัง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มีนาคม 2565
1113 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะทะเบียน 81-0073 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มีนาคม 2565
1114 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 20 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มีนาคม 2565
1115 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง จ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มีนาคม 2565
1116 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องพิ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-61-0131 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2565
1117 เทศบาลตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนพร้อมคูระบายน้ำคอนกรีตสายวัดในและโคกวา กว้าง 1.66 เมตร ยาว 372.50 เมตร เทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  มีนาคม 2565
1118 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2565
1119 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องในการประกอบอาหารกลางวันตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน ๔๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มีนาคม 2565
1120 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ภาคกลาง อ่างทอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มีนาคม 2565
1121 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อยางรถยนต์ และยางในขอบ ๑๖ นิ้ว ของรถยนต์ ทะเบียน ๘๐ ๕๑๒๘ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2565
1122 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ เพื่อติดตั้งห้องสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2565
1123 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาบริการดูแลเว็บไซต์สำหรับหน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2565
1124 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) กองคลัง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2565
1125 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 416580046 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2565
1126 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจัดทำตรายางข้อความชื่อและตำแหน่งจำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2565
1127 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เรื่องขอเชิญชวนประชาชนรับการฉีดวัคซีนโควิด ๑๙ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มีนาคม 2565
1128 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์สวมหน้ากากอนามัย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มีนาคม 2565
1129 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุไฟฟ้า ตัวควบคุมชาร์ทไฟ จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มีนาคม 2565
1130 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร จ้างจ้างเหมาบริการตัดแต่งกิ่งต้นไม้ใหญ่บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มีนาคม 2565
1131 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมาจัดทำโปสเตอร์ตรางเวลาการปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มีนาคม 2565
1132 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างปรับปรุงถนนสายไร่นาสวนผสม หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มีนาคม 2565
1133 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างปรับปรุงถนนสายเขาสร้อย-เขาอุ้มลูก หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มีนาคม 2565
1134 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายเขาสร้อย-ป่าชุมชน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มีนาคม 2565
1135 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อน้ำดื่ม ศพด.บ้านเขาเทียมป่า จำนวน 23 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มีนาคม 2565
1136 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มีนาคม 2565
1137 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มีนาคม 2565
1138 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อพานพุ่มดอกไม้ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มีนาคม 2565
1139 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่รถยนต์) ทะเบียน กร. 2426 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2565
1140 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2565
1141 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2565
1142 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุประปา (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2565
1143 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อตู้คอนโทรลไฟฟ้า (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน หมุ่ที่ ๑) จำนวน ๑ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2565
1144 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมตัวส่งสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย (ห้องงานการศึกษา) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2565
1145 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกพิมพ์สังกัดสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มีนาคม 2565
1146 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดหาอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มเพื่อเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2565
1147 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดทำเอกสารประกอบการอบรมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2565
1148 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี ซื้อวัสดุก่อส้ราง รายการยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน ๔๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มีนาคม 2565
1149 องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน ภาคใต้ สตูล จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองส่งน้ำสะพานเคียน - ปันจอร์ หมู่ที่ 2 ตำบลควนโดน กว้าง 4 เมตร ยาว 1,377 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 5,508 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก  18  มีนาคม 2565
1150 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2565
1151 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อสิ่งของสำหรับจัดทำถุงยังชีพสำหรับช่วยเหลือประชาชนผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่สัมผัสผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในเขตพื้นที่ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มีนาคม 2565
1152 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร จ้างทำตรายาง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มีนาคม 2565
1153 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชพ.ถ.๔๑๐๓๘ จากสายซอยสวนสมเด็จฯถึงสายวัดถ้ำ บ้านเขาเงิน หมู่ที่ ๘ ตำบลท่ามะพลา กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  มีนาคม 2565
1154 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2565
1155 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2565
1156 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดอบต.บ้านนา ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มีนาคม 2565
1157 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  มีนาคม 2565
1158 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างปรับปรุงรั้วด้านข้างรพ.สต.บ้านช่องช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มีนาคม 2565
1159 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนเทศบาลบ้านปากวีป มิตรภาพที่ 124 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มีนาคม 2565
1160 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มีนาคม 2565
1161 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างต่อสัญญาพื้นที่เว็บไซต์ของ อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มีนาคม 2565
1162 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตซอล หมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย กว้าง 25 เมตร ยาว 48 เมตร หนา 0.10 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  มีนาคม 2565
1163 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต ๒๐/๑ (ซอยปู่ช่วง) หมู่ที่ ๑ ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิ  17  มีนาคม 2565
1164 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการจ้างเหมาคัดแยกขยะและกำจัด (ศูนย์บริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลบ้่านใต้) ประจำปีงบประมาณ 2565  17  มีนาคม 2565
1165 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ โครงการก่อสร้างถนน  17  มีนาคม 2565
1166 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน  17  มีนาคม 2565
1167 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จัดซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนหัวนอน ถึง ปากบางสร้าน หมู่ที่ 1-6-9 (ช่วงหมู่ที่ 9) ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ (ใช้แรงงานหมู่บ้านสมทบ)  17  มีนาคม 2565
1168 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน  17  มีนาคม 2565
1169 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายดอนจุย ม.1  17  มีนาคม 2565
1170 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ กำลังการผลิต ๔ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง หมู่ที่ ๑ บ้านยางอุง ตำบลน้ำพุ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  17  มีนาคม 2565
1171 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตอัดแรงพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเกษมสุข (ช่วงที่ ๒) ท่อระบายน้ำ คอร. ขนาด ๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔๔๖ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด ๑.๓๐x๑.๓๐ เมตร จำนวน ๒๕ บ่อ ระยะทาง ๒๔๗.๕๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e  17  มีนาคม 2565
1172 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อถังขยะพลาสติก ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 200 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มีนาคม 2565
1173 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างทำป้ายและสติ๊กเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มีนาคม 2565
1174 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มีนาคม 2565
1175 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารเสริม (นม ยู.เอช.ที) ชนิดกล่อง ๒๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มีนาคม 2565
1176 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มีนาคม 2565
1177 เทศบาลตำบลดอนทราย ภาคใต้ พัทลุง ใบเสร็จรับเงิน  14  มีนาคม 2565
1178 เทศบาลตำบลดอนทราย ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มีนาคม 2565
1179 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มีนาคม 2565
1180 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาบริการจัดทำพานพุ่มดอกไม้สด จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มีนาคม 2565
1181 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างล้างบำรุงเครื่องปรับอากาศห้องทำงานกองช่าง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มีนาคม 2565
1182 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน (ฉากกั้นอะคริลิคใส ๕ มม. ป้องกันโควิด - ๑๙) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มีนาคม 2565
1183 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มีนาคม 2565
1184 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างจ้างเหมารถแบคโฮ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มีนาคม 2565
1185 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อฉากกั้นห้อง ฉากกั้นแอร์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มีนาคม 2565
1186 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๕๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มีนาคม 2565
1187 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อพร้อมเปลี่ยนยางรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้า ทะเบียน ๘๑-๐๙๔๖ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มีนาคม 2565
1188 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มีนาคม 2565
1189 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-58-0095 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มีนาคม 2565
1190 ซื้อชุดเครื่องบริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มีนาคม 2565
1191 จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มีนาคม 2565
1192 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ประกวดราคาซื้อรถกระบะแบบเทดั๊ม จำนวน 1 คัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ (กองช่าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  มีนาคม 2565
1193 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ประกวดราคาซื้อรถกระบะแบบเทดั๊ม จำนวน 1 คัน ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ (สำนักปลัดเทศบาล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  มีนาคม 2565
1194 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 19 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  มีนาคม 2565
1195 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคึกคัก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มีนาคม 2565
1196 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อพานพุ่มดอกไม้สด จำนวน 1 พาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มีนาคม 2565
1197 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำถนนสายมาบก๊กน้ำ-พรุปอม หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มีนาคม 2565
1198 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลสุนัขและแมวในเขตพื้นที่เขตเทศบาลตำบลทุ่งยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มีนาคม 2565
1199 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มีนาคม 2565
1200 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้ออาหารถวายพระ 9 ปิ่นโต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มีนาคม 2565
1201 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มีนาคม 2565
1202 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อเชือกใยยักษื โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มีนาคม 2565
1203 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง จ้างซักผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มีนาคม 2565
1204 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยตาน้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มีนาคม 2565
1205 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการติดตั้งไฟกระพริบจุดเสี่ยงในเขตเทศบาล2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มีนาคม 2565
1206 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ท่าเทียบเรือเกาะพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มีนาคม 2565
1207 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มีนาคม 2565
1208 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธา