ข่าวสารในเครือข่าย อปท.ทั้งประเทศ ประจำปี 2565
ประกาศงานซื้อหรือจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศเผยแพร่ราคากลางตามแนวทางของกรมบัญชีกลาง ตามแบบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด
กลับหน้าหลัก
ลำดับ หน่วยงาน ภาค จังหวัด หัวข้อ วันที่
1 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างผู้ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยโรงพยาบาลสนามอำเภอทับสะแก ประจำปี 2565 จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2565
2 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างผู้ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยโรงพยาบาลสนามอำเภอทับสะแก ประจำปี 2565 จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2565
3 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างผู้ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยโรงพยาบาลสนามอำเภอทับสะแก ประจำปี 2565 จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2565
4 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างทำอาหารสำหรับผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงที่เข้ารับการกักตัวในรูปแบบ Home Quarantine จำนวน 8 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2565
5 องค์การบริหารส่วนตำบลดอน ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2565
6 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกและเผาในเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศครั้งที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2565
7 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจ้างจัดจ้างทำอาหารสำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ต้องเข้ารับการกักกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อสังเกตอาการที่บ้าน (Home Quarantine) 9 ราย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2565
8 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดจ้างทำอาหารสำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ต้องเข้ารับการกักกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อสังเกตอาการที่บ้าน (Home Quarantine) 5 ราย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2565
9 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดจ้างทำอาหารสำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ต้องเข้ารับการกักกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อสังเกตอาการที่บ้าน (Home Quarantine) 13 ราย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2565
10 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2565
11 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างเหมาทั่วไป (นายซารีดี ปูเต๊ะ) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม บำรุงใส่ปุ๋ยดูแลรักษาต้นไม้ รดน้ำต้นไม้ ตัดแต่งสนามหญ้า ฉีดยาย่าหญ้า ปลูกต้นไม้ ดอกไม้ ขนย้ายต้นไม้ กำจัดวัชพืช กวาดใบไม้ กิ่งไม้ ดูแลทำความสะอาดบริเวณนอกสำนักงานแ  24  กุมภาพันธ์ 2565
12 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูโบ๊ะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2565
13 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผดุงมาตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2565
14 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการอาหารกลางวัน ่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแอแจะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2565
15 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมาะตาโก๊ะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2565
16 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2565
17 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง จ้างจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ หมายเลขเครื่อง 420-51-0016 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2565
18 เทศบาลตำบลบางสวรรค์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อฉากกั้นห้อง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2565
19 เทศบาลตำบลบางสวรรค์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักปลัด จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2565
20 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2565
21 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ สื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านทุ่งหยีเพ็ง จำนวน 73 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  28  กุมภาพันธ์ 2565
22 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นของประชาชนที่ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่อบต.ตะบิ้ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2565
23 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างขุดลอกคูระบายน้ำ สายหลังบริษัท ๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2565
24 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ภาคใต้ ตรัง ซื้อจัดซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2565
25 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุอื่น ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2565
26 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อตามโครงการจัดตั้งสถานที่เอกเทศสำหรับแยกกัก หรือกักกัน สำหรับผู้ที่มีเหตุสงสัยว่าเป็นโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (Community lsolation) CI ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2565
27 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคใต้ พังงา ซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค (ถุงยังชีพ) ให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อน จำนวน ๒๐ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2565
28 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2565
29 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2565
30 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในสถานที่กักกันตามโครงการจัดตั้งสถานที่กักกันโรค(Local Quarantine)ผู้สัมผัสเชื้อเสี่ยงสูงตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2565
31 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๒-๗๖๔๐ ราชบุรี จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2565
32 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำตรายาง วัสดุสำนักงาน สำหรับเป็นวัสดุสำนักงานในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2565
33 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2565
34 เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ใต้ พัทลุง ซื้อจัดซื้อเสื้อกีฬา อุปกรณ์ในการฝึกซ้อม ยาและเวชภัณฑ์ เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2565
35 เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ใต้ พัทลุง จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ส่วนกลาง/รถตักหน้าขุดหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2565
36 เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ใต้ พัทลุง จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ส่วนกลาง รถบรรทุก 6 ล้อ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2565
37 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างเหมาทั่วไป (นายอับดุลอาซิ บือราเฮง) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม บำรุงใส่ปุ๋ยดูแลรักษาต้นไม้ รดน้ำต้นไม้ ตัดแต่งสนามหญ้า ฉีดยาย่าหญ้า ปลูกต้นไม้ ดอกไม้ ขนย้ายต้นไม้ กำจัดวัชพืช กวาดใบไม้ กิ่งไม้ ดูแลทำความสะอาดบริเวณนอกสำน  24  กุมภาพันธ์ 2565
38 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างเหมาทั่วไป (นายมะหะมะรียอ หะยีมะ) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม บำรุงใส่ปุ๋ยดูแลรักษาต้นไม้ รดน้ำต้นไม้ ตัดแต่งสนามหญ้า ฉีดยาย่าหญ้า ปลูกต้นไม้ ดอกไม้ ขนย้ายต้นไม้ กำจัดวัชพืช กวาดใบไม้ กิ่งไม้ ดูแลทำความสะอาดบริเวณนอกสำนัก  24  กุมภาพันธ์ 2565
39 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างจ้างเหมาทั่วไป (นายอับดุลรอเซะ บารู) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม บำรุงใส่ปุ๋ยดูแลรักษาต้นไม้ รดน้ำต้นไม้ ตัดแต่งสนามหญ้า ฉีดยาย่าหญ้า ปลูกต้นไม้ ดอกไม้ ขนย้ายต้นไม้ กำจัดวัชพืช กวาดใบไม้ กิ่งไม้ ดูแลทำความสะอาดบริเวณนอกสำ  24  กุมภาพันธ์ 2565
40 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส จ้างเหมาบริการตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2565
41 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2565
42 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ประปา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2565
43 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อเสื้อชูชีพ หมู่ที่ ๕ ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2565
44 องค์การบริหารส่วนตำบลดอน ภาคใต้ ปัตตานี ซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปริ๊นเตอร์  23  กุมภาพันธ์ 2565
45 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2565
46 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายสิริบุรี หมู่ที่ 2 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2565
47 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยสงสุวรรณ หมู่ที่ 14 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2565
48 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2565
49 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2565
50 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล ภาคใต้ พังงา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพังหัน หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2565
51 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2565
52 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (แท่นตัดไฟเบอร์ ขนาด ๑๔ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2565
53 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (ตู้เชื่อมอินเวอร์เตอร์) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2565
54 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด ๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2565
55 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2565
56 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดจ้างทำอาหารสำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ต้องเข้ารับการกักกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อสังเกตอาการที่บ้าน (Home Quarantine) 18 ราย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2565
57 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2565
58 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2565
59 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ Laser jet pro M 203 dn (เลขพัสดุที่ 416-62-0031) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2565
60 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2565
61 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ สำหรับใช้เป็นวัสดุสำนักงานในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2565
62 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อทำหน้าที่เป็นวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม ตามโครงการสอนศาสนาอิสลามและศีลธรรมประจำมัสยิด ประจำปี ๒๕๖๕ (สำหรับมัสยิดบ้านลิกี ม.5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2565
63 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อทำหน้าที่เป็นวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม ตามโครงการสอนศาสนาอิสลามและศีลธรรมประจำมัสยิด ประจำปี 2565 (สำหรับมัสยิดบ้านร่าหมาด ม.2)  28  กุมภาพันธ์ 2565
64 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อทำหน้าที่เป็นวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม ตามโครงการสอนศาสนาอิสลามและศีลธรรมประจำมัสยิด ประจำปี ๒๕๖๕ (สำหรับมัสยิดบ้านนาทุ่งกลาง ม.6) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2565
65 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อทำหน้าที่เป็นวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม ตามโครงการสอนศาสนาอิสลามและศีลธรรมประจำมัสยิด ประจำปี ๒๕๖๕ (สำหรับมัสยิดบ้านคลองโต๊ะหลัง ม.4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2565
66 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อทำหน้าที่เป็นวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม ตามโครงการสอนศาสนาอิสลามและศิลธรรมประจำมัสยิด ประจำปี 2565 (สำหรับมัสยิดบ้านอ่าวบุนโต้ด ม.6) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2565
67 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อทำหน้าที่เป็นวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม ตามโครงการสอนศาสนาอิสลามและศิลธรรมประจำมัสยิด ประจำปี 2565 (สำหรับมัสยิดบ้านอ่าวทองหลาง ม.7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2565
68 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อทำหน้าที่เป็นวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม ตามโครงการสอนศาสนาอิสลามและศิลธรรมประจำมัสยิด ประจำปี 2565 (สำหรับมัสยิดบ้านหัวหิน ม.8) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2565
69 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อทำหน้าที่เป็นวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม ตามโครงการสอนศาสนาอิสลามและศิลธรรมประจำมัสยิด ประจำปี 2565 (สำหรับมัสยิดบ้านท่าคลอง ม.9) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2565
70 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อทำหน้าที่เป็นวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม ตามโครงการสอนศาสนาอิสลามและศิลธรรมประจำมัสยิด ประจำปี 2565 (สำหรับมัสยิดบ้านคลองย่าหนัด ม.4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2565
71 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อทำหน้าที่เป็นวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม ตามโครงการสอนศาสนาอิสลามและศิลธรรมประจำมัสยิด ประจำปี 2565 (สำหรับมัสยิดบ้านขุนสมุทร ม.10) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2565
72 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อทำหน้าที่เป็นวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม ตามโครงการสอนศาสนาอิสลามและศีลธรรมประจำมัสยิด ประจำปี ๒๕๖๕ (สำหรับมัสยิดบ้านปากคลอง ม.3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2565
73 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ภาคกลาง อ่างทอง ซื้อวัสดุกีฬาตามโครงการจัดซื้อวัสดุกีฬาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2565
74 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (เรือท้องแบนแบบพลาสติกอัดโฟม) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2565
75 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ซื้อจัดซื้อโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2565
76 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ซื้อจัดซื้อโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2565
77 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2565
78 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2565
79 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องเรือและหางเสือเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2565
80 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างจ้างเหมาทั่วไป (นายอามีน อับแดเสาะ) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลตัดแต่งหญ้าต้นไม้กิ่งไม้บริเวณริมถนนสาธารณะ สำรวจและดูแลซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะบริเวณริมถนนสาธารณะภายในหมู่บ้านทั้ง ๗ หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2565
81 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างโครงการจัดซื้อถุงยังชีพ สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2565
82 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ภาคใต้ ชุมพร จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถขุดตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค ๑๖๙๐ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2565
83 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ภาคใต้ ชุมพร จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ถนนสายในแจะ - ตะแบกงาม (ข้ามห้วยตาหมู) หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2565
84 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ภาคใต้ ชุมพร จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ซอยท่อสามแถว ๑ (ช่วงบ้านนายอั้น น้ำขาว) หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2565
85 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ภาคใต้ ชุมพร จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้างแก - คลองปราด หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2565
86 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ภาคใต้ ชุมพร จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต่อตั้ง - วังทอง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2565
87 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ภาคใต้ ชุมพร จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยนา หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2565
88 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2565
89 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อกล่องพลาสติกพร้อมฝา จำนวน 45 ใบ ๆ ละ 230.- บาท เป็นเงิน 10,350.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2565
90 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อชุดตรวจสำหรับ COVID-๑๙ ประเภท Antigen Rapid Test Kit แบบก้านยาว จำนวน 300 ชุด ๆ ละ 110.- บาท เป็นเงิน 33,000.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2565
91 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของสำนักงานสาธารณสุขอำภอท่าชนะ  25  กุมภาพันธ์ 2565
92 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2565
93 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (งานการศึกษา)  28  กุมภาพันธ์ 2565
94 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในการจัดเก็บขยะ ของส่วนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2565
95 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในการจัดเก็บขยะ ของส่วนง่นงานสาธารณสุขและวิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2565
96 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมแซมรถยนต์ 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 80 - 2816 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2565
97 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาเอกชนในการจัดเก็บขยะในเขตเทศบาลตำบลควนศรี ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2565
98 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2565
99 เทศบาลตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2565
100 เทศบาลตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อไม้กวาดก้านมะพร้าว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2565
101 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 82-4486 ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ 006-52-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2565
102 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล ภาคใต้ พังงา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไปฝาย หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2565
103 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล ภาคใต้ พังงา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดำตุ้ม - พรุท่อม หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2565
104 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ)เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นของประชาชนที่ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่อบต.ตะบิ้ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2565
105 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค สำหรับจัดถุงยังชีพเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ที่ถูกกักตัวเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 100 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2565
106 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2565
107 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2565
108 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2565
109 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2565
110 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 461-51-0008 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2565
111 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุไฟฟ้า กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2565
112 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี ซื้อกรอบรูปวงรีสีทองพร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2565
113 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อสิ่งของสำหรับจัดทำถุงยังชีพสำหรับช่วยเหลือประชาชนผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่สัมผัสผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในเขตพื้นที่ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2565
114 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตอัดแรงพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเกษมสุข (ช่วงที่ ๒) ท่อระบายน้ำ คอร. ขนาด ๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔๔๖ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด ๑.๓๐x๑.๓๐ เมตร จำนวน ๒๕ บ่อ ระยะทาง ๒๔๗.๕๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e  28  กุมภาพันธ์ 2565
115 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าด้วยโซล่าร์เซลล์ (Solar Floating) บนเกาะหมากน้อย ตำบลเกาะปันหยี จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  กุมภาพันธ์ 2565
116 เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ใต้ พัทลุง ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กุมภาพันธ์ 2565
117 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซ่อมแซมรั้วรอบๆสำนักงานเทศบาลตำบลควนกลาง  25  กุมภาพันธ์ 2565
118 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซ่อมแซมรั้วรอบๆสำนักงานเทศบาลตำบลควนกลาง  28  กุมภาพันธ์ 2565
119 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาเก็บขนพร้อมกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลควนศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2565
120 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจ้างเหมาเก็บขนพร้อมกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลควนศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2565
121 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาเก็บขนขยะมูลฝอย ประจำเดือนมีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2565
122 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2565
123 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2565
124 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2565
125 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (เรือท้องแบนแบบพลาสติกอัดโฟม) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2565
126 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (เรือท้องแบนแบบพลาสติกอัดโฟม) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2565
127 องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๙๑๓๒ ตรัง เข้ารับการตรวจเช็คสภาพและจ้างซ่อมบำรุง ครั้งใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อให้รถยนต์ส่วนกลางสามารถใช้ในการปฏิบัติงานราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2565
128 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา จ้างโครงการบุกเบิกถนน ซอยรวมญาติ หมู่ที่ ๗ ตำบลมะรุ่ย พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.มะรุ่ยกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2565
129 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ซื้อจัดซื้อโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2565
130 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านนาสองเหมือง ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2565
131 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อจัดซื้อป้ายสัญญาณไฟหยุดตรวจ จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2565
132 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน (แบบมาตรฐาน สถ.ศพด.๒ ชนิดฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  กุมภาพันธ์ 2565
133 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตอัดแรงพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเกษมสุข (ช่วงที่ ๒) ท่อระบายน้ำ คอร. ขนาด ๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔๔๖ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด ๑.๓๐x๑.๓๐ เมตร จำนวน ๒๕ บ่อ ระยะทาง ๒๔๗.๕๐ เมตร  25  กุมภาพันธ์ 2565
134 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ตั้งแต่เดือน๑มีนาคม-๑๖พฤษภาคม ๒๕๖๕)  28  กุมภาพันธ์ 2565
135 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 82-1693 สฏ แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  25  กุมภาพันธ์ 2565
136 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 82-7326 สฎ  28  กุมภาพันธ์ 2565
137 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รางยู บริเวณถนนสายบนควน หมู่ที่ 5  25  กุมภาพันธ์ 2565
138 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน (แบบมาตรฐาน สถ.ศพด.๒ ชนิดฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  25  กุมภาพันธ์ 2565
139 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2565
140 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (โคมไฟฟ้าถนน LED ขนาดไม่เกิน ๒๕๐ วัตต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2565
141 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อถุงยังชีพ(อาหารแห้ง) ครั้งที่ 11/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2565
142 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อถุงยังชีพ (ข้าวสาร) ครั้งที่ 11/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2565
143 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2565
144 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2565
145 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2565
146 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องตู้สาขา Panasonics KX-TEB๓๐๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2565
147 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างผู้ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยโรงพยาบาลสนามอำเภอทับสะแก ประจำปี 2565 จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2565
148 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างผู้ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยโรงพยาบาลสนามอำเภอทับสะแก ประจำปี 2565 จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2565
149 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างผู้ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยโรงพยาบาลสนามอำเภอทับสะแก ประจำปี 2565 จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2565
150 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างทำอาหารสำหรับผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงที่เข้ารับการกักตัวในรูปแบบ Home Quarantine จำนวน 2 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2565
151 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อคอนกรีตกำลังอัด ๒๔๐ KSC. จำนวน ๑๐ คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2565
152 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง วัสดุไฟฟ้าแลแะวิทยุ  23  กุมภาพันธ์ 2565
153 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างแบ็คโฮขุดรื้อซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขา หมู่ที่ ๔ (บริเวณถนนนสายช่อง- หาดเลา) ตรงข้ามโบสถ์คริสต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2565
154 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อSmart TV ขนาด 65 นิ้ว พร้อมขาแขวนและติดตั้ง ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2565
155 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 2 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  กุมภาพันธ์ 2565
156 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2565
157 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2565
158 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กิจการประปา) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2565
159 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2565
160 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อถุงยังชีพสำหรับผู้กักตัว ตามโครงการสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน จำนวน ๓๖๖ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2565
161 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ตั้งแต่เดือน๑มีนาคม-๑๖พฤษภาคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2565
162 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2565
163 เทศบาลตำบลดอนทราย ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ่อมเครื่องรับเสียงตามสายแบบไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2565
164 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2565
165 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2565
166 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องโทรสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2565
167 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2565
168 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 82-7326 สฎ งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2565
169 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 82-1693 สฏ แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2565
170 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๘๑-๙๓๐๖ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2565
171 จ้างซ่อมแซมฌาปนสถาน (เมรุเผาศพ) วัดลำภูรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2565
172 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2565
173 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างปะยางรถตักหน้าขุดหลัง ตค.158 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2565
174 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาเก็บขนพร้อมกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลควนศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2565
175 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจ้างเหมาเก็บขนพร้อมกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลควนศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2565
176 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2565
177 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน มีนาคม 2565 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2565
178 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างบุคคลดำเนินงานโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลคลองพน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2565
179 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2565
180 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาซ่อมแซมรางระบายน้ำ ชุมชนอนามัย ถนนสุดสาคร ซอย 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2565
181 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บานเปิด ขนาดไม่น้อยกว่า 90x45x183 เซนติเมตร จำนวน 6 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2565
182 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2565
183 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-9082 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2565
184 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ภาษีประจำปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2565
185 เทศบาลตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2565
186 เทศบาลตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๐ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2565
187 เทศบาลตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2565
188 เทศบาลตำบลบางสวรรค์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อโต๊ะทำงานผู้บริหาร จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2565
189 เทศบาลตำบลบางสวรรค์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน 6 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2565
190 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี อาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเคียนซา เดือน มีนาคม 2565  28  กุมภาพันธ์ 2565
191 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม เดือน มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2565
192 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถบรรทุก,กระทะล้อ) สำหรับรถบรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน 81-4579 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2565
193 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2565
194 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 งาน รายละเอียดตามแนบ เพื่อใช้ในการเตรียมการรับเสด็จฯสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สบามบรมราชกุมารีในการเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี จังหวัดระนอง ในวันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 โดยว  25  กุมภาพันธ์ 2565
195 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง จ้างทำป้ายไวนิลห้ามทิ้งขยะ ขนาด 100x200 ซม.จำนวน 1 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2565
196 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร จำนวน 1 รายการ (โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2565
197 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาเก็บขนขยะมูลฝอย ประจำเดือนมีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2565
198 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาเก็บขนขยะมูลฝอย ประจำเดือนมีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2565
199 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2565
200 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2565
201 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2565
202 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2565
203 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2565
204 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ เพื่อจัดทำฐานเหล็กวางถังบรรจุน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,500 ลิตร จำนวน 2 ฐาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2565
205 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาเอกชน (รายบุคคล) ดำเนินการรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (แทนผู้รับจ้างขับรถบรรทุกขยะ เขตที่ ๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2565
206 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผนังกั้นดินพังทลายและป้องกันน้ำล้นตลิ่งริมคลองตาลด้วยกล่องเกเบี้ยน บริเวณคลองตาลตั้งแต่ตลาดรุ่งเรืองเชื่อมต่อเขตเทศบาลตำบลเมืองเวียง หมู่ที่ ๘ ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน  28  กุมภาพันธ์ 2565
207 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายห้วยน้ำเค็ม - หนองเตย - หนองสายติ้ง หมู่ที่ ๘ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  กุมภาพันธ์ 2565
208 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายแยกไสกิจ - บางคอกวัว หมู่ที่ ๔ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  กุมภาพันธ์ 2565
209 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อชุดตรวจโควิด -19 (ATK) จำนวน 50 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2565
210 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจัดทำป้ายไวนิลรับสมัครเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกอตง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2565
211 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ  22  กุมภาพันธ์ 2565
212 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายในค่าย ตชด.๔๔๔ หมู่ที่ ๒ ตำบลบาโลย อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2565
213 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยหลุง หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  กุมภาพันธ์ 2565
214 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ เพื่อใช้ในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2565
215 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2565
216 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ ซ่อมแซมระบบประปาฝายแพรกขวา หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2565
217 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2565
218 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2565
219 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2565
220 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2565
221 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2565
222 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา ศพด.มัสยิดบ้านโล๊ะบาหรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2565
223 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการซ่อมแซมท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านพระแอะ หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาด่าน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2565
224 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการ ซ่อม/เปลี่ยนครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-1165 กระบี่ หมายเลขครุภัณฑ์ 005-62-0005 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2565
225 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2565
226 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อถุงยังชีพ จำนวน ๕๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2565
227 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2565
228 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2565
229 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้พนักพิงสูง เก้าอี้แบบมีพนักพิง และชุดรับแขก) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2565
230 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (เรือท้องแบนแบบพลาสติกอัดโฟม) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2565
231 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (เรือท้องแบนแบบพลาสติกอัดโฟม) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2565
232 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (เรือท้องแบนแบบพลาสติกอัดโฟม) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2565
233 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (เรือท้องแบนแบบพลาสติกอัดโฟม) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2565
234 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา จ้างโครงการบุกเบิกถนน ซอยรวมญาติ หมู่ที่ ๗ ตำบลมะรุ่ย พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.มะรุ่ยกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2565
235 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถังแชมเปญเพื่อระบบประปา ซอย 5 หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  กุมภาพันธ์ 2565
236 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2565
237 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๕-๐๐๒๐ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2565
238 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมคืนสภาพรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ๑ กข ๒๓๒๑ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2565
239 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมคืนสภาพรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๔๘๖ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2565
240 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างรถบรรทุก ๑๐ ล้อ ขนย้ายกากยางมะตอย จำนวน ๒๐ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2565
241 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2565
242 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาบริการในตำแน่งยาม จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2565
243 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างลงโปรแกรมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๓-๐๐๓๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2565
244 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมบำรุงระบบเบรกหน้า-หลัง รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๑๗๗๔ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2565
245 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุตาม โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2565
246 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุตาม โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2565
247 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุตาม โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ กิจกรรมร่วมทาสีกำแพงโรงเรียนคุระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2565
248 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ซื้อจัดซื้อโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2565
249 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร ซื้อวัสดุอุปกรณ์ และวัสดุทางการแพทย์เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช้ยา จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2565
250 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมสถานที่ศูนย์พักคอยในชุมชนตำบลนากอก จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2565
251 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยฯ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2565
252 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร จ้างทำความสะอาดสถานที่ศูนย์พักคอยในชุมชนประจำตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2565
253 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านนาสองเหมือง ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2565
254 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ เพื่อใช้ในงานราชการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2565
255 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก CANON ) กองคลัง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2565
256 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ เช่าอาคารและพื้นที่ต่อเนื่องสำหรับจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2565
257 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2565
258 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2565
259 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2565
260 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2565
261 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ภาคใต้ ตรัง ซื้อถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2565
262 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๒๖ ชุด (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2565
263 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์หมายเลขครุภัณฑ์ 479-47-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2565
264 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน2เครื่อง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2565
265 องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ภาคใต้ พังงา ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2565
266 องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ภาคใต้ พังงา ซื้อจัดซื้อ ถังขยะ (เคมี) ทรงกลมขนาด ๒๐๐ ลิตร มีหูจับเชือกใส่ปลอกยางพร้อมเจาะรูก้นถังและพ่นข้อความตามที่หน่วยงานกำหนด จำนวน ๕๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2565
267 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการขุดลอกเหมืองน้ำ สายเลียบถนนเขาชัยสน - จงเก หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2565
268 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคใต้ พังงา ซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค (ถุงยังชีพ) จำนวน ๒๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2565
269 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติงานทำความสะอาด ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ และอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2565
270 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2565
271 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ฆข-3 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2565
272 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาทำป้ายไวนิล Home Quarantine จำนวน 30 ผ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2565
273 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อรถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2565
274 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อมอบให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2565
275 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อมอบให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2565
276 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ จ้างเหมาบริการตำแหน่งนักการภารโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2565
277 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2565
278 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อทำหน้าที่เป็นวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม ตามโครงการสอนศาสนาอิสลามและศิลธรรมประจำมัสยิด ประจำปี 2565 (สำหรับมัสยิดบ้านร่าปู ม.1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2565
279 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองคลัง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2565
280 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2565
281 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองช่าง ประจำเดือนมีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2565
282 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักปลัด ประจำเดือนมีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2565
283 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือนมีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2565
284 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือนมีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2565
285 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาทำความสะอาด และตัดแต่งต้นไม้ฯ บริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ประจำเดือนมีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2565
286 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อจัดซื้อป้ายสัญญาณไฟหยุดตรวจ จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2565
287 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ สายสี่แยกตาสม - สี่แยกหัวมาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  กุมภาพันธ์ 2565
288 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ ซอยประสิทธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  กุมภาพันธ์ 2565
289 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ สายห้วยทรายขาวใต้ - ศาลาหมู่บ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  กุมภาพันธ์ 2565
290 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2565
291 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2565
292 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย ๗/๑๑ (แยกถนน อบต.สาย ๗/๑ ถึง ที่ดินนางสำเนา จันทร์กระจ่าง) บ้านหนองตาจ่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2565
293 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย ๒/๑๖ (บริเวณหน้าบ้านนายสรวี พิมสอ) บ้านนาผักขวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2565
294 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออุปกรณ์ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 8 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2565
295 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ทะเบียน กข - 9259 ตรัง) หมายเลขครุภัณฑ์ 001-47-0001  28  กุมภาพันธ์ 2565
296 องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2565
297 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างถ่ายเอกสารหนังสือขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ สมัยสามัญที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒) จำนวน ๑,๕๓๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2565
298 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการในตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2565
299 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาทุ่งใหญ่ (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  กุมภาพันธ์ 2565
300 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายเคหะ(ตอนที่ 2) หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  กุมภาพันธ์ 2565
301 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท่าน้ำแห้ง หมู่ ๔ - ทุ่งรางชัน ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  กุมภาพันธ์ 2565
302 องค์การบริหารส่วนตำบลดอน ภาคใต้ ปัตตานี โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนางาย-ป่าโหมง ม.4  24  กุมภาพันธ์ 2565
303 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลุ่มโต๊ะแป้น-หนักยอม หมู่ที่ 6  24  กุมภาพันธ์ 2565
304 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างทำอาหารสำหรับผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงที่เข้ารับการกักตัวในรูปแบบ Home Quarantine จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2565
305 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล จ้างเหมาขุดลอกลำรางพร้อมถางวัชพืชตลอดแนว ระยะทาง 848 เมตร หมู่ที่ 4 บ้านตะโละใส ตำบลปากน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2565
306 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อจัดหาอาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวังไผ่และโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลวังไผ่ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2565
307 องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยาง PARA ASPHALTIC CONCRETE สายชลประทาน หมู่ที่ 3 บ้านบาโงยือริง ตำบลบือเระ โดยวิธีคัดเลือก  24  กุมภาพันธ์ 2565
308 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาและสิ่งชอง (ตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ประจำปีงบประมาณ 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2565
309 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อเครื่องดื่ม และผ้าเย็น (ตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2565
310 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง จ้างรถรับส่งนักกีฬา(ตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2565
311 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนกระบุรี เดือน มีนาคม ๒๕๖๕ และปิดภาคเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2565
312 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2565
313 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๕๗๗๓ รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2565
314 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2565
315 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการวางท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2565
316 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2565
317 ซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต พร้อมกระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2565
318 ซื้อชุดเครื่องบริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2565
319 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค(ถุงยังชีีพ) จำนวน 23 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2565
320 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพเทศบาลตำบลควนศรี ทะเบียน กท 5951 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2565
321 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บน-6435 ชุมพร ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขครุภัณฑ์ บม.003-48-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2565
322 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 30 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2565
323 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2565
324 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2565
325 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2565
326 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2565
327 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2565
328 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุกีฬา โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2565
329 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผู้ใหญ่แกน - หลังโรงเรียนท่าเชียด หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  กุมภาพันธ์ 2565
330 เทศบาลตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๘ รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2565
331 เทศบาลตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2565
332 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างทำวารสารเทศบาลเมืองตากใบ ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2565
333 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2565
334 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส เช่าเครื่องขยายเสียง ตามโครงการแข่งขันขี่ม้า ประจำปีงบประาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2565
335 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุงานบ้างานครัว จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2565
336 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2565
337 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2565
338 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างตรวจระยะซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท -7051 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2565
339 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลุ่มโต๊ะแป้น-หนักยอม หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2565
340 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบบีบอัด หมายเลขทะเบียน 80-7257 กบ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2565
341 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2565
342 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกสระน้ำหนองปลิง หมู่ที่ 9 ปากกว้างไม่น้อยกว่า 25 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 205 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 6 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 34,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมฝังท่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  กุมภาพันธ์ 2565
343 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ผ้าม่าน) ขนาด ผืนละ 180 180 ซม. จำนวน 32 ผืน เพื่อใช้ที่โรงนวดแผนไทยแหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2565
344 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อถุงยังชีพสำหรับบุคคลผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรค Covid 19 (ผู้สัมผัส HQ) โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 จำนวน 3 ครัวเรือน ตำบลคลองปราบ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2565
345 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างตรวจเช็คสภาพพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2565
346 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2565
347 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง จ้างขออนุมัติจ้างเหมาตัดหญ้าข้างทางถนนสายต้นโพธิ์ - บางดี , สายบางดี - ทะเลสองห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2565
348 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2565
349 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2565
350 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ สำนักงานปลัด จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2565
351 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2565
352 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2565
353 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำระบบไฟฟ้า (ซัมเมอร์ส) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2565
354 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑๒๐ x ๒๔๐ เซนติเมตร จำนวน ๑ ป้าย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2565
355 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2565
356 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2565
357 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ แอลกอฮอล์ 10 แกลอน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2565
358 องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2565
359 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข - 2368 พังงา) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2565
360 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี (กั้นห้องนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี) จำนวน ๑ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2565
361 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 45 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2565
362 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2565
363 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1 กฎ 4401 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2565
364 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร อุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่าง (ดังรายละเอียดที่แนบ)  24  กุมภาพันธ์ 2565
365 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างถ่ายเอกสารหนังสือขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ สมัยสามัญที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒) จำนวน ๑,๕๓๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2565
366 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อมอบให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไสรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ (กรณีกักตัว) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2565
367 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อมอบให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ (กรณีติดเชื้อ) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2565
368 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อหินคลุก ๑๔ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2565
369 องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน ภาคใต้ สตูล จ้างทำวารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์และรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2565
370 องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน ภาคใต้ สตูล จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปรักกรงนก-นามัสยิด หมู่ที่ 7 โดยวิธีคัดเลือก  24  กุมภาพันธ์ 2565
371 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการในตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2565
372 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการในตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2565
373 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการในตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2565
374 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการเป่าล้างบ่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านไสขรบ (คลองเหียน) ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2565
375 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2565
376 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และจัดทำเอกสารประกอบโครงการ จำนวน 8 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2565
377 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 16 รายการ ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2565
378 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน  23  กุมภาพันธ์ 2565
379 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.๓๐-๐๑๐ สายถนนแก้วอารีย์ หมู่ที่ ๘ ชุมชนเมืองคลองตาล ตำบลเวียงสระ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๗๕ ตารางเมตร เทศบาลตำบลเวียงสระ  23  กุมภาพันธ์ 2565
380 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตสายหนองเสม็ด ม.9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  กุมภาพันธ์ 2565
381 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตสายหนองเสม็ด ม.9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  กุมภาพันธ์ 2565
382 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2565
383 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองปราบ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2565
384 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุดินลูกรังซ่อมแซมถนนภายในเทศบาลตำบลหารเทา หมู่ที่ 1-11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  กุมภาพันธ์ 2565
385 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 4 บ้านเกาะปอ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  กุมภาพันธ์ 2565
386 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สวนผีเสื้อ หมู่ 6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  กุมภาพันธ์ 2565
387 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนขึ้นเขื่อน หมู่ที่ 7 บ้านสังกาอู้ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  กุมภาพันธ์ 2565
388 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายคลองโตบซอย1-หัวควนหมู่ 3 บ้านเจ๊ะหลี หมู่ที่ 8 บ้านคลองโตบ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  กุมภาพันธ์ 2565
389 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายกุโบร์บ้านหัวนอน หมู่ที่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  กุมภาพันธ์ 2565
390 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง สายดอนทราย-ดอนคอก จากสาย 0+000 ถึงสาย 2+450 บ้านดอนทราย หมู่ที่2 ตำบลศรีวิชัย กว้าง 5เมตร ยาว 2,450เมตร หนา 0.15เมตรไหล่ทางข้างละ 0.50เมตร พื้นที่12,250ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  23  กุมภาพันธ์ 2565
391 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารสำนักงานกองช่าง หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  กุมภาพันธ์ 2565
392 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง  23  กุมภาพันธ์ 2565
393 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตสายหนองเสม็ด ม.9  23  กุมภาพันธ์ 2565
394 เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ใต้ พัทลุง ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2565
395 เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ใต้ พัทลุง ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2565
396 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์บรรทุกแบบเทท้าย (รถกระเช้า) ทะเบียน ๘๐-๕๘๗๗ นธ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๕๖-๐๐๐๑ จำนวน ๑ รายการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2565
397 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2565
398 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2565
399 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2565
400 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างทำป้ายไวนิล โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2565
401 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อกรอบรูปที่ระลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2565
402 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2565
403 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2565
404 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อพัสดุสำหรับจัดทำถุงยังชีพ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2565
405 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2565
406 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย สำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2565
407 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2565
408 องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2565
409 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด เดือน มีนาคม ๒๕๖๕ และปิดภาคเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2565
410 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายเชวง หมู่ที่ 9 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2565
411 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยนางละออง หมู่ที่ 7 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2565
412 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2565
413 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง จ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ รวมเป็นระยะเวลา ๓๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2565
414 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหมู่บ้านระนองฮิลส์ (แยกเข้าซอย 1,2,3) หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  กุมภาพันธ์ 2565
415 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหมู่บ้านระนองฮิลส์ (ซอยขวางกลางหมู่บ้าน) หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  กุมภาพันธ์ 2565
416 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกคอมพิวเตอร์ 30 A) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2565
417 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการซ่อมแซมท่อส่งน้ำใยหินของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 4 บ้านวังใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2565
418 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำกล่องตะแกรงเหล็กสำหรับใส่ขยะ (จุดรวมขยะ) ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลควนศรี จำนวน 10 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2565
419 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2565
420 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่พักสงฆ์ป่าเขาวงค์ทับไคร โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนหมี-เขาวงค์ หมู่ที่ 4,10 โดยวิธีคัดเลือก  23  กุมภาพันธ์ 2565
421 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกุล โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสะพลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2565
422 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตำบลหนองเสม็ด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตำบลหนองเสม็ด ตั้งแต่วันที่ 21-28 กุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2565
423 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2565
424 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2565
425 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2565
426 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2565
427 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ปั๊มน้ำของกองการประปา จำนวน 1 งาน รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2565
428 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2565
429 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2565
430 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง จ้างทำป้ายไวนิล พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ขนาด 1.00x1.50 เมตร จำนวน 1 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2565
431 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2565
432 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2565
433 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ภาคกลาง อ่างทอง จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กข 7435 อ่างทอง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-48-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2565
434 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ภาคกลาง อ่างทอง จ้างเหมาบริการซ่อมแซมตัวกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต 16 ช่องเสียบ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2565
435 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน 23 รายการสำหรับปฏิบัติงานของฝ่ายกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2565
436 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อประแจคอม้า ขนาด 4 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2565
437 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการดำเนินงานจัดอบรมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2565
438 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ต่อต้านคอร์รัปชั่น ACT NOW ร่วมกันสู้ กอบกู้อนาคต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2565
439 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2565
440 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล ภาคใต้ พังงา ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค (ถุงยังชีพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2565
441 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล ภาคใต้ พังงา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2565
442 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล ภาคใต้ พังงา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (โทรทัศน์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2565
443 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้ออุปกรณ์ฝึกภาคสนาม ตามโครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันและควบคุมไฟป่า จำนวน ๕ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2565
444 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อถังพลาสติก (ถังขยะ) ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ลิตร จำนวน ๑๕ ใบ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2565
445 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองปราบ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2565
446 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลคลองปราบ (ครั้งที่ 2 ) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2565
447 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองปราบ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2565
448 องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ภาคใต้ ตรัง ซื้อติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ ๑ หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔ องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2565
449 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2565
450 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -๐๙) และโรคระบาดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำสิงห์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2565
451 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2565
452 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ซื้อจัดซื้อโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2565
453 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ซื้อจัดซื้อโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2565
454 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ซื้อโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2565
455 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านนาสองเหมือง ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2565
456 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2565
457 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 29 รายการ โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมประปา หมู่ที่ 7 บ้านทางสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2565
458 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าจำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2565
459 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800VA จำนวน 1 เครื่อง (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2565
460 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่2 จำนวน 2 เครื่อง (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2565
461 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่2 จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2565
462 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2565
463 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2565
464 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ สำหรับงานเตาเผาขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2565
465 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 2 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2565
466 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อตะแกรงเหล็ก (ไวเมส) จำนวน 80 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2565
467 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างกู้ข้อมูล Harddisk ๑๐๐๐ Gb พร้อมตรวจสอบและติดตั้งคืนสภาพอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อให้ได้ข้อมูลแผนที่ที่หายไปกลับคืนมา (หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๐-๐๐๓๓) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2565
468 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุการแพทย์หรือวิทยาศสาตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2565
469 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดหาวัสดุคัดเลือกเพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2565
470 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2565
471 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2565
472 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2565
473 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กุมภาพันธ์ 2565
474 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับจัดทำชั้นวางของ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2565
475 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค สำหรับบรรจุในถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2565
476 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ (ชุดโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก เก้าอี้พนักงาน) ขององค์การบริหารส่วน ตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2565
477 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน) ห้องทำงานคณะผู้บริหาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2565
478 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร ชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-COV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigentest self-test kits) ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร  22  กุมภาพันธ์ 2565
479 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ซอยเขานาง ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  กุมภาพันธ์ 2565
480 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ สายสี่แยกวัดโสม - สามแยกตาสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  กุมภาพันธ์ 2565
481 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วัสดุงานบ้านงานครัว  22  กุมภาพันธ์ 2565
482 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง ๑๕๑๘ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2565
483 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบบึงนามะพร้าวเพื่อการท่องเที่ยวและสุขภาพ หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  กุมภาพันธ์ 2565
484 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเฉลิมพระเกียรติ-ห้วยหมาก (ตอนที่ ๓) หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (จ่ายขาดเงินสะสม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  กุมภาพันธ์ 2565
485 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายคลองน้ำจืด หมู่ที่ 5 บ้านคลองหิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  กุมภาพันธ์ 2565
486 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อท่อ คสล.ขนาด ๐๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๖ ท่อน , ท่อ คสล.ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๖ ท่อน เพื่อใช้ในการระบายน้ำของถนนในพื้นที่ หมู่ที่ ๕,๑๖ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร จำนวน ๔ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2565
487 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1x3 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2565
488 องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๑๔-๐๐๓ บ้านเขาการ้อง หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  กุมภาพันธ์ 2565
489 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ชายหาดเขาปิหลาย - นาใต้ โดยติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง เสาสูง 9 เมตร หลอดโซเดียมความดันไอสูง 250 วัตต์ (กิ่งเดี่ยว) จำนวน 70 ต้น ระยะห่างระหว่างเสา 30 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพัง  22  กุมภาพันธ์ 2565
490 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงที่ ๑ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๘๔ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร , ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร , ช่วงที่ ๓ กว้าง ๔-๕ เมตร ยาว ๓๖๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๖๓๗ ตารางเมตร ด้วยวิธีประก  22  กุมภาพันธ์ 2565
491 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายปากน้ำรีสอร์ท หมู่ที่ ๑ บ้านบ่อเจ็ดลูก  22  กุมภาพันธ์ 2565
492 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์  22  กุมภาพันธ์ 2565
493 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง โครงการติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟถนนสายศูนย์สาธิตฯ-ศพด.ตำบลบางดี หมู่ที่ 2 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  21  กุมภาพันธ์ 2565
494 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  21  กุมภาพันธ์ 2565
495 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ วัสดุไฟฟ้า  21  กุมภาพันธ์ 2565
496 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุซ่อมบำรุงระบบประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2565
497 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2565
498 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างทำอาหารสำหรับผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงที่เข้ารับการกักตัวในรูปแบบ Home Quarantine จำนวน 3 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2565
499 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อถุงยังชีพ จำนวน ๕๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2565
500 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่ หมู่ที่ 7 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 70 เมตร หรือ ได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 6 ลบ.ม. ต่อ ชม. พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 2 แรงม้า รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์กำหนดให้ พร้อมปักป้ายประชาสัมพันธ  22  กุมภาพันธ์ 2565
501 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการจัดตั้งสถานที่ควบคุม ศูนย์พักคอยและการแยกกักตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2565
502 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2565
503 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2565
504 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2565
505 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2565
506 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องซักผ้าถังคู่ฝาบน ขนาด 11 กิโลกกรัม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2565
507 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการปรับปรุงภนนหินคลุกซอยบ้านนางแต๋ว หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2565
508 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2565
509 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อเตาเผาขยะไร้ควัน จำนวน ๗ จุด เขตเทศบาลตำบลท้องเนียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2565
510 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายแยกหูนบ (คลองศูนย์) - คลองน้ำเฒ่า บ้านมหาราช หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  กุมภาพันธ์ 2565
511 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายโฟมบอร์ดโครงสร้างบุคลากรหน่วยงานย่อยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง งานการศึกษา ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2565
512 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ไฟไซเรนพร้อมติดตั้ง รถตู้พยาบาล หมายเลขทะเบียน นข ๕๘๔๔ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2565
513 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายนายทวีป-นายห้าว หมู่ที่ 11 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2565
514 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายนางแต๋ว-ท่าสำเภา หมู่ที่ 13 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2565
515 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองคล้า หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2565
516 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายถ้ำหมอเขียว หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2565
517 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายควนดินแดง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2565
518 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหลังกุโบร์ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2565
519 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายถ้ำเสือ ๑ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2565
520 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2565
521 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2565
522 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2565
523 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2565
524 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2565
525 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2565
526 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2565
527 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2565
528 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2565
529 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๖๕๘๒ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2565
530 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2565
531 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อหุ่นฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพครึ่งตัว (CPR) จำนวน 5 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2565
532 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) จำนวน 1 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2565
533 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2565
534 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2565
535 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง ยี่ห้อ JCB หมายเลขทะเบียน ตค 337 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2565
536 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อถ้วยรางวัล เพื่อใช้ในโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (การแข่งขันขี่ม้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2565
537 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2565
538 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2565
539 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลวิสัยทัศน์เทศบาลตำบลพรุพี จำนวน 1 ผืน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2565
540 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพรุพี ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 2 ป้าย (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2565
541 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการซ่อมแซม เปลี่ยนอะไหล่และติดแผ่นสะท้อนแสงตัวรถรถส่วนกลางรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน 82-7098 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2565
542 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลางประเภทรถพยาบาลฉุกเฉิน(แบบกระบะ) หมายเลขทะเบียน กร.2960 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2565
543 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2565
544 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2565
545 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อโครงการ สร้างนวัตกรรมทางการศึกษา (การผลิตสื่อการเรียนการสอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2565
546 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันและควบคุมไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2565
547 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อถุงยังชีพสำหรับบุคคลผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรค Covid 19 (ผู้สัมผัส HQ) โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 จำนวน 7 ครัวเรือน ตำบลคลองปราบ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2565
548 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดจ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า ขกค 845 สุราษฎร์ธานี จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2565
549 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างประกอบอาหารว่างอาหารกลางวันตามโครงการเพิ่มประสิทธฺิภาพด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมาภฺบาลแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2565
550 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา ซื้อตู้เหล็กกระจกบานเลื่อน จำนวน ๑ ใบ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2565
551 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา จ้างโครงการบุกเบิกเบิกถนน ซอยประชาชื่น หมู่ที่ ๗ ตำบลมะรุ่ย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.มะรุ่ยกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2565
552 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา จ้างโครงการบุกเบิกถนน ซอยรวมญาติ หมู่ที่ ๗ ตำบลมะรุ่ย พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.มะรุ่ยกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2565
553 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.สามัคคี หมู่ที่ ๓ โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาวรวม ๑๘๐.๐๐ เมตร ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.มะรุ่ยกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2565
554 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2565
555 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน ชื่อพัสดุ เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ถส.๔๒๐-๔๘-๐๐๐๒ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2565
556 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๑๗๗๔ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2565
557 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 417-58-0003 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2565
558 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) กองช่าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2565
559 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2565
560 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ภาคใต้ ตรัง ซื้อจัดซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2565
561 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อกุญแจ จำนวน 6 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2565
562 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อน้ำดื่ม ศพด.บ้านเขาเทียมป่า จำนวน 19 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2565
563 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมารถสูบสิ่งปฏิกูล จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2565
564 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาทำใบเสร็จค่าขยะแบบกระดาษต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2565
565 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๑๐ ชุด (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2565
566 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ซื้อซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑ ถึงหมู่ที่ ๑๐ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล จำนวน ๔๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2565
567 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก ๖ ล้อ กะบะเทท้ายพร้อมเครน หมายเลขทะเบียน ๘๐-๒๙๑๗ สตูล รหัสครุภัณฑ์ ปพ ๐๑๙ ๕๓ ๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2565
568 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ศพด.บ้านทุ่งปาหนัน (รหัสครุภัณฑ์ 416-56-0017) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2565
569 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระเช้าหกล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๕๕๒ พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2565
570 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2565
571 องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2565
572 องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ภาคใต้ พังงา ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2565
573 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสองข้างทางถนนภายในตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2565
574 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๓ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2565
575 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2565
576 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2565
577 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาเปลี่ยนฟิล์มกรองแสง รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-6604 ประจวบคีรีขันธ์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2565
578 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนอะไหล่ และตรวจเช็คสภาพทั่วไป รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กลจ-814 ประจวบคีรีขันธ์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2565
579 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2565
580 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อปูนซีเมนต์ผสมเสร็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2565
581 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อท่อ คสล.ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๖ ท่อน , ท่อ คสล.ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๖ ท่อน เพื่อใช้ในการระบายน้ำของถนนในพื้นที่ หมู่ที่ ๕,๑๖ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร จำนวน ๔ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2565
582 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2565
583 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2565
584 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างตรวจเช็ครถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ ๗๕๗๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2565
585 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2565
586 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจ้างซ่อมและเปลี่ยนแบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2565
587 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อมอบให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพ สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือ โควิด ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2565
588 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อมอบให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2565
589 องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน ภาคใต้ สตูล จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยคิดใหม่ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2565
590 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อสิ่งของสำหรับจัดทำถุงยังชีพสำหรับช่วยเหลือประชาชนผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ที่สัมผัสผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในเขตพื้นที่ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2565
591 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐ ๕๐ ๐๐๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2565
592 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อซื้อพร้อมเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บธ-๘๐๖๒ ชุมพร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2565
593 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนามะพร้าว-ห้วยหมาก (ตอนที่ ๑) หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  กุมภาพันธ์ 2565
594 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2565
595 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2565
596 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บ.4718 สฏ จำนวน 1 คัน ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2565
597 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2565
598 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านดอนนน ตำบลท่ามะพลา เทศบาลตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  กุมภาพันธ์ 2565
599 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค) ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๖๒ ๐๐๙๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2565
600 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ไฟไซเรนพร้อมติดตั้ง รถตู้พยาบาล หมายเลขทะเบียน นข ๕๘๔๔ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2565
601 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาบริการแมคโครขุดลอกคลองแพรกซ้ายที่ใช้ผลิตน้ำประปาเทศบาลตำบลหงาว จำนวน 1 งาน รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2565
602 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) และโรคระบาดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำสิงห์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2565
603 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2565
604 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด จำนวน 1 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2565
605 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเสมา หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  กุมภาพันธ์ 2565
606 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับที่อยู่อาศัยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มการเข้าถึงการใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่เกาะปอ 85 ครัวเรือน ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (กทอ.64-07-0958) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ  21  กุมภาพันธ์ 2565
607 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบ Over Lay สายวัดธารทอง - บ้านเตล็ด หมู่ที่ ๑ ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  กุมภาพันธ์ 2565
608 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบ Over Lay สายห้วยด้วน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  กุมภาพันธ์ 2565
609 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านดอนนน ตำบลท่ามะพลา เทศบาลตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  กุมภาพันธ์ 2565
610 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านดอนนน ตำบลท่ามะพลา เทศบาลตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  กุมภาพันธ์ 2565
611 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สระน้ำบ้านเนินสุวรรณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  กุมภาพันธ์ 2565
612 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ก่อสร้างท่อระบายน้ำรางยู สายประชาภิบาล หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 4  21  กุมภาพันธ์ 2565
613 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ก่อสร้างคูระบายน้ำพร้อมระบบประปาสายร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 2  21  กุมภาพันธ์ 2565
614 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด  21  กุมภาพันธ์ 2565
615 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง โครงการจัดซื้อวัสดุดินลูกรังซ่อมแซมถนนภายในเทศบาลตำบลหารเทา หมู่ที่ 1-11  21  กุมภาพันธ์ 2565
616 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านดอนนน ตำบลท่ามะพลา เทศบาลตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร  18  กุมภาพันธ์ 2565
617 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับที่อยู่อาศัยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มการเข้าถึงการใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่เกาะปอ 85 ครัวเรือน ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (กทอ.64-07-0958) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ  21  กุมภาพันธ์ 2565
618 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านดอนนน ตำบลท่ามะพลา เทศบาลตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  กุมภาพันธ์ 2565
619 องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2565
620 เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ใต้ พัทลุง จ้างจ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์หน่วยงาน เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง พร้อมดูแลและบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กุมภาพันธ์ 2565
621 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2565
622 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2565
623 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2565
624 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมตามระยะทางรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๘๕๑ ตรัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2565
625 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2565
626 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2565
627 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2565
628 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อถุงยังชีพ (อาหารแห้ง) ครั้งที่่ 10/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2565
629 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อถุงยังชีพ (ข้าวสาร) ครั้งที่ 10/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2565
630 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายอินฟราเรดแบบอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2565
631 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้ออุปกรณ์และชุดตรวจหาเชื้อโควิด - 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2565
632 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2565
633 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างแบ็คโฮขุดรื้อซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขา บริเวณถนนสายกะช่อง - หาดเลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2565
634 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมแซมโซฟา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2565
635 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการจัดตั้งสถานที่ควบคุม ศูนย์พักคอยและการแยกกักตัว แห่งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2565
636 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2565
637 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมารถแบ็คโฮขุดรื้อซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขา หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2565
638 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2565
639 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ปั๊มน้ำเสีย โคลน แบบแช่) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2565
640 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2565
641 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2565
642 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2565
643 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายตลิ่งชัน ซอย 9/1-5 หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2565
644 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกซอยหมอนล่างทางรถไฟ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2565
645 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายเลียบคลองพัง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2565
646 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซ่อมระบบเกียร์ของรถตักหน้า - ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 147 พังงา  15  กุมภาพันธ์ 2565
647 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2565
648 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2565
649 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๓-๐๑๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2565
650 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2565
651 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2565
652 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล จ้างพิมพ์แผ่นพับทิ้งขยะถูกถัง จำนวน ๒,๐๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2565
653 องค์การบริหารส่วนตำบลดอน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้่างถนน คสล.สายอามัน-ทุ่งนา ม.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2565
654 องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2565
655 องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2565
656 องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2565
657 องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างขุดลอกพร้อมกำแพงกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 สายโต๊ะแยง บ้านบือเระ ตำบลบือเระ โดยวิธีคัดเลือก  18  กุมภาพันธ์ 2565
658 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง จ้างตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางชุดที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2565
659 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2565
660 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้องที่ชำรุดเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2565
661 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 81-6921 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2565
662 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2565
663 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2565
664 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2565
665 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2565
666 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค) ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๖๒ ๐๐๙๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2565
667 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ไฟไซเรนพร้อมติดตั้ง รถตู้พยาบาล หมายเลขทะเบียน นข ๕๘๔๔ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2565
668 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๓๑๔๓ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2565
669 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเด็กนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2565
670 ซื้อชุดเครื่องบริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กุมภาพันธ์ 2565
671 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2565
672 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2565
673 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง วัสดุอุปกรณ์ในโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  21  กุมภาพันธ์ 2565
674 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง จ้างอัดเติมเคมีดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง จำนวน ๑๕ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2565
675 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5212 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2565
676 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างพิมพ์เอกสารสีพร้อมเข้าเล่ม กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2565
677 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2565
678 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2565
679 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการเป่าล้างบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ ๕ บ้านมอเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2565
680 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับกองคลัง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2565
681 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างตรวจเช็คและซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์กระบะ กข 5051 พังงา เลขครุภัณฑ์ 001-50-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2565
682 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 30 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กุมภาพันธ์ 2565
683 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำสายหารไม้แก่น-สายกลาง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2565
684 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง จ้างทำป้ายไวนิลรับสมัครนักเรียน(ขนาด 2X4 เมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2565
685 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง จ้างจ้างทำป้ายโรลอัพพร้อมขาตั้งและป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2565
686 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2565
687 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2565
688 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2565
689 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง จ้างขุดและปรับเกลี่ยบ่อขยะ จำนวน 1 งาน รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2565
690 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องในการประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน ๔๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2565
691 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-8447 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2565
692 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  กุมภาพันธ์ 2565
693 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาซ่อมแซมรถขนขยะอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 81-6310 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2565
694 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุอื่น ได้แก่ ถังขยะพลาสติก จำนวน ๖๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2565
695 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุการเกษตร ได้แก่ ยากำจัดวัชพืช จำนวน ๑๒ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2565
696 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการ ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดูแลความเรียบร้อยอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2565
697 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2565
698 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-62-0060/1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2565
699 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กุมภาพันธ์ 2565
700 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2565
701 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-45-0002 กองคลัง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2565
702 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 22 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2565
703 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2565
704 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันและควบคุมไฟป่า จำนวน ๑ ป้าย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2565
705 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของสำนักปลัด จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2565
706 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุ spinal bord และชุดหมอนล็อคศรีษะ สำหรับใช้งานในโครงการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2565
707 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าสำหรับกองช่าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2565
708 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ รถบรรทุกสี่ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๕๒๘ สุราษฎร์ธานี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๕-๐๐๒ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2565
709 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการฝึกอบรมและกระเป๋าเอกสาร จำนวน ๓ รายการตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมมาภิบาลแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฎบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2565
710 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา ซื้อเทปวัดระยะทางสแตนเลสความยาว 50 เมตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กุมภาพันธ์ 2565
711 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะกองช่าง หมายเลขครุภัณฑ์ 74203-416-51-0012 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กุมภาพันธ์ 2565
712 องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับผู้ที่เข้าเกณฑ์ต้องกักกันตัวเฝ้าสังเกตอาการ จำนวน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ 18-24 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 6 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2565
713 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ซื้อโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ กรณีได้รับผลกระทบจากคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อสั่งให้ผู้ที่มาสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันกักตนเองในที่พัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กุมภาพันธ์ 2565
714 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ซื้อโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ กรณีได้รับผลกระทบจากคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อสั่งให้ผู้ที่มาสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันกักตนเองในที่พัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กุมภาพันธ์ 2565
715 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ซื้อการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตญกรณีมอบถุงยังชีพให้ผู้ได้รับผลกระทบจากคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่สั่งให้ผู้ที่สัมผัสกับผู้่ป่วยยืนยันกักตนเองในที่่พัก (Home Quarantine) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจ  18  กุมภาพันธ์ 2565
716 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ซื้อการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีมอบถุงยังชีพให้ผู้ได้รับผลกระทบจากคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่สั่งให้ผู้ที่สัมผัสกับผู้่ป่วยยืนยันกักตนเองในที่่พัก (Home Quarantine) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2565
717 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติงานนายกองค์การบริหารส่วนตำบลครน และห้องปฏิบัติงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2565
718 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 53 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2565
719 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 22 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2565
720 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน 12 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2565
721 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 4 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2565
722 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2565
723 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กุมภาพันธ์ 2565
724 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2565
725 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๑๗ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2565
726 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาจัดสถานที่และเช่าวัสดุอุปกรณ์ ในพิธีมอบเงินพระราชทานในการดำรงชีพเบื้องต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2565
727 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง จ้างฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 บริเวณคาร์แคร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2565
728 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการรถเก็บขนขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2565
729 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง จ้างขุดดิน-ฝังกลบซ่อมแซมท่อประปา หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2565
730 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา ซื้อน้ำดื่มใช้สำหรับให้กับผู้กักตัวประจำสถานที่กักกันตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2565
731 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา ซื้อชุดตรวจ โควิดเเบบ Antigen Test Kits โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2565
732 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ เพื่อทดแทนครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) ที่ชำรุดเนื่องจากการใช้มาเป็นเวลานาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2565
733 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง จ้างเช็คสภาพรถตักหน้า-ขุดหลัง ตค 506 โดยการเปลี่ยนน้ำมันไฮโดรลิคและแป็บไฮโดรลิค จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2565
734 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเด็กเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2565
735 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2565
736 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2565
737 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2565
738 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ (ชุดโคมไฟถนน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2565
739 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2565
740 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ตำบลบางชนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2565
741 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างกำจัดปลวก ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2565
742 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุก่อสร้างในการปรับภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ จำนวน 13 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2565
743 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาออกแบบจัดทำป้ายไวนิล (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๑๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2565
744 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาซ่อมระบบตู้ไฟ 3 เฟส กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2565
745 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (คลอรีนน้ำ 10%) จำนวน 670 ถัง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2565
746 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายข่าลิง - สวนใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2565
747 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายตือเบาะ ? นพค. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2565
748 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๕๐-๐๐๐๑) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2565
749 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อม Notebook HP (หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๔-๐๐๑๓) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2565
750 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อม Computer Desktop HP พร้อมลง Progarm Computer (หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๑-๐๐๔๐) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2565
751 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อท่อ คสล.ขนาด ๐๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๖ ท่อน , ท่อ คสล.ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๖ ท่อน เพื่อใช้ในการระบายน้ำของถนนในพื้นที่ หมู่ที่ ๕,๑๖ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร จำนวน ๔ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2565
752 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบจำหน่ายน้ำประปา หมู่ที่ 4,5,7,12 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2565
753 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎรฺ์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2565
754 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2565
755 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2565
756 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อมอบให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2565
757 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อมอบให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2565
758 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2565
759 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2565
760 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณข้างถนนและพื้นที่สาธารณะในตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2565
761 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ผค-๑๖๘๐ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2565
762 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2565
763 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง กองช่าง อบต.เกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กุมภาพันธ์ 2565
764 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง จำนวน 1 เครื่อง สำหรับกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2565
765 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง สำหรับกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2565
766 องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน ภาคใต้ สตูล จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้ากุโบร์บ้านโต๊ะย๊ะหมูด หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กุมภาพันธ์ 2565
767 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อกล่องพลาสติกทรงสี่เหลี่ยมแบบมีฝาปิด จำนวน ๑๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2565
768 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างซ่อมแซม บำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๙๐๓๓ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2565
769 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำถนนสายบ้่านชายเขา-บ้านดอนนน หมู่ที่ ๙ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2565
770 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2565
771 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1x3 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2565
772 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด จำนวน 1 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2565
773 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด จำนวน 1 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2565
774 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 4 บ้านเกาะปอ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  กุมภาพันธ์ 2565
775 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนขึ้นเขื่อน หมู่ที่ 7 บ้านสังกาอู้ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  กุมภาพันธ์ 2565
776 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายกุโบร์บ้านหัวนอน หมู่ที่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  กุมภาพันธ์ 2565
777 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สวนผีเสื้อ หมู่ 6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  กุมภาพันธ์ 2565
778 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายคลองโตบซอย1-หัวควนหมู่ 3 บ้านเจ๊ะหลี หมู่ที่ 8 บ้านคลองโตบ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  กุมภาพันธ์ 2565
779 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2565
780 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน รพ.สต.บ้านปลายน้ำ ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2565
781 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนเพื่อดำเนินการเก็บขนขยะในเขตเทศบาล (ประจำเดือน มีนาคม - กันยายน 2565) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  กุมภาพันธ์ 2565
782 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับที่อยู่อาศัยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มการเข้าถึงการใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่เกาะปอ 85 ครัวเรือน ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (กทอ.64-07-0958) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ  17  กุมภาพันธ์ 2565
783 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกหนองสาธารณะ กว้างเฉลี่ย ๑๙๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๒๔๕ เมตร ลึก ๑.๑๙ เมตร รวมลึกเดิมเฉลี่ย ๕.๖๙ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๔๙,๘๘๗ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  กุมภาพันธ์ 2565
784 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่าปู ขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  กุมภาพันธ์ 2565
785 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบ Over Lay สายห้วยลึก - บ้านปราบ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  กุมภาพันธ์ 2565
786 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ำ สายโรงเรียนเลิศประชา ถึง กูโบร์ดาตู ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๓  17  กุมภาพันธ์ 2565
787 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๒๐ บ้านพันวาล ๔ ตำบลรับร่อ องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร  17  กุมภาพันธ์ 2565
788 เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ใต้ พัทลุง ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2565
789 เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ใต้ พัทลุง ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2565
790 เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ใต้ พัทลุง จ้างจ้างจัดปรับภูมิทัศน์และตกแต่งสถานที่ให้เป็นจุดเช็คอินระหว่างทาง (โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 2 ข้างทางตามโครงการเขาหัวช้างสวยด้วยมือเรา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2565
791 เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ใต้ พัทลุง จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2565
792 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุตามโครงการประชุมประชาคมเชิงปฏิบัติในการจัดทำทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ที่แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2565
793 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการประชุมประชาคมเชิงปฏิบัติในการจัดทำทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ที่แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2565
794 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2565
795 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2565
796 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2565
797 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2565
798 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างแบ็คโฮขุดรื้อซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขา หมู่ที่ ๖ บริเวณถนนสายโคกทรายใต้ - หน้าควน (ร้านซ่อมรถช่างตู่ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2565
799 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2565
800 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนราชการ หมายเลขทะเบียน บจ 1069 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2565
801 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้,ตู้เหล็ก) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2565
802 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู็กฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสตรี เด็ก เยาวชน และครอบครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2565
803 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2565
804 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๗๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2565
805 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์กู้ชีพ-กู้ภัย ทะเบียน กจ ๘๙๐ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2565
806 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565- มีนาคม 2565 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2565
807 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2565
808 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๓๓๒ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2565
809 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2565
810 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานและจ้างเหมาบริการ วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุก่อสร้างและวัสดุอื่นๆ(วสดุสำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2565
811 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะทะเบียน 80 6462 พังงา เลขครุภัณฑ์ 005-60-0008 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2565
812 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องพ่นหมอกควัน หมายเลขครุภัณฑ์ 054-50-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2565
813 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-6021 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2565
814 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะทะเบียน 80 4055 พังงา เลขครุภัณฑ์ 005-48-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2565
815 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 15 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2565
816 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง ซื้อรถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2565
817 เทศบาลตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างตรวจสอบและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์หมายเลขทะเบียน ๔๑๖-๔๘-๐๐๑๕ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กุมภาพันธ์ 2565
818 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อ่วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2565
819 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการซ่อมแซม ถนน คสล.และท่าระบายน้ำ ตลาดเก่าท้องศาลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2565
820 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กุมภาพันธ์ 2565
821 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการลดคัดแยกขยะแบบบรูณาการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2565
822 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2323 สุราษฎร์ธานี จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2565
823 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-7260 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2565
824 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2323 สุราษฎร์ธานี จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2565
825 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมารื้อ/ถอดระบบเสียงตามสายและป้ายไฟวิ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2565
826 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2565
827 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินก้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2565
828 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2565
829 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2565
830 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบโทรศัพท์ภายในอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2565
831 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กพ-4613 ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-55-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2565
832 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ภาคกลาง อ่างทอง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2565
833 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ภาคกลาง อ่างทอง จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล ขนาด 1 x 1 เมตร โดยระบุข้อความ ?สะพานชำรุด? โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2565
834 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ วัสดุก่อสร้าง ของโรงเรียนบ้านช้างตาย  10  กุมภาพันธ์ 2565
835 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทชั้นวางเอกสาร ของโรงเรียนบ้านช้างตาย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2565
836 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้ออุปกรณ์กีฬา ถ้วยรางวัล เสื้อกีฬาพร้อมสกรีน โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 24 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กุมภาพันธ์ 2565
837 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬา โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 24 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กุมภาพันธ์ 2565
838 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเช่าสนามฟุตบอล เพื่อใช้ในการแข่งขันฟุตบอลโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 24 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2565
839 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับฝึกอบรมโครงการอาชีพให้กับประชาชน ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ อาคารประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2565
840 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างจัดเตรียมอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๒๐ ท่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2565
841 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กุมภาพันธ์ 2565
842 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กุมภาพันธ์ 2565
843 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจัดทำเอกสารรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2565) รอบเดือนตุลาคม 2564 จำนวน 50 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2565
844 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจัดทำเอกสารแผนการดำเนินงานพัฒนาของเทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2565 พร้อมทำปกสีหน้า ? หลัง และเข้าเล่มสันกาว จำนวน 50 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2565
845 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา ซื้อแผ่นพื้น,ทรายหล่อ,พลาสติกคลุม,เชือกใยยักษ์ ๙ มม. (โครงการป้องกันและแก้ปัญหาสาธารณภัย (ภัยแล้งและภัยอื่นๆ) ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2565
846 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมระบบไฟส่องสว่่าง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๑๖๑ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2565
847 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ ๘๐-๔๑๖๑ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2565
848 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๒-๐๐๒๗ จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กุมภาพันธ์ 2565
849 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุไฟฟ้าวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กุมภาพันธ์ 2565
850 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) และโรคระบาดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำสิงห์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2565
851 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมคืนสภาพรถบดถนน ทะเบียน ถข ๘๖ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2565
852 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างจัดทำตรายาง ชื่อ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลครน จำนวน ๓ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2565
853 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กุมภาพันธ์ 2565
854 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 15 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2565
855 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2565
856 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ภาคใต้ ตรัง จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษีต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา จำนวน ๙ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2565
857 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ Brother MFC-J๒๓๓๐DW หมายเลขทะเบียน ๔๑๖-๖๒-๐๐๒๘ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กุมภาพันธ์ 2565
858 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก หมายเลขทะเบียน บล 471 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2565
859 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมลำโพงบลูทูธ หมายเลขครุภัณฑ์ 464-60-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2565
860 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2565
861 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค ๑๖๙๑ ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2565
862 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถมหินคลุกถนนที่ชำรุดเสียหายภายในตำบลสินปุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กุมภาพันธ์ 2565
863 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดจ้างเหมาบริการเกรด ปรับ บดทับผิวจราจรถนนจำนวน 10 สายที่ชำรุดเสียหายภายในตำบลสินปุน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2565
864 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ครั้งที่ 4) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กุมภาพันธ์ 2565
865 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายโต๊ะชูด - ภูเขาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2565
866 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างโครงการซ่อมแซมฝายชะลอน้ำบ้านโต๊ะชูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2565
867 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กุมภาพันธ์ 2565
868 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุประปา (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2565
869 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บธ ๒๕๖๓ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๕๑-๐๐๐๑) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2565
870 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างขุดคูพร้อมปรับแต่งเพื่อเปิดทางระบายน้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2565
871 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อมอบให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2565
872 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะสำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2565
873 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2565
874 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2565
875 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อโครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2565
876 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุคอมพวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กุมภาพันธ์ 2565
877 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ซอยสุวรรณสันติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  กุมภาพันธ์ 2565
878 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ สายทวีผล - ศาลาหมู่บ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  กุมภาพันธ์ 2565
879 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างงานซ่อมแซมกระเบื้อง ขนาด 60x60 cm. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2565
880 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน และจ้างเหมาบริการ วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุก่อสร้าง และวัสดุอื่นๆ(วัสดุก่อสร้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2565
881 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างติดตั้งระบบส่องสว่างโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2565
882 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างติดฟิล์มกรองแสงของรถยนต์หมายเลขทะเบียน กค ๘๒๔๖ พังงา รหัสครุภัณฑ์ oo๑-๕๙-ooo๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2565
883 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ประกวดราคาซื้อรถกระบะแบบเทดั๊ม จำนวน 1 คัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ (กองช่าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15  กุมภาพันธ์ 2565
884 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ประกวดราคาซื้อรถกระบะแบบเทดั๊ม จำนวน 1 คัน ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ (สำนักปลัดเทศบาล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15  กุมภาพันธ์ 2565
885 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายแยกไสกิจ - บางคอกวัว หมู่ที่ ๔ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15  กุมภาพันธ์ 2565
886 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายห้วยน้ำเค็ม - หนองเตย - หนองสายติ้ง หมู่ที่ ๘ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15  กุมภาพันธ์ 2565
887 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ภาคกลาง อ่างทอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมผิวจราจรคอนกรีตเดิมโดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 920 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,760 ตารางเมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15  กุมภาพันธ์ 2565
888 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถังแชมเปญเพื่อระบบประปา ซอย 5 หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15  กุมภาพันธ์ 2565
889 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ ขุดเจาะบ่อบาดาล  15  กุมภาพันธ์ 2565
890 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔  15  กุมภาพันธ์ 2565
891 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาทุ่งใหญ่ (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 3  15  กุมภาพันธ์ 2565
892 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จัดจ้างเหมาบริการเกรด ปรับ บดทับผิวจราจรถนนจำนวน 10 สายที่ชำรุดเสียหายภายในตำบลสินปุน จำนวน 1 งาน  15  กุมภาพันธ์ 2565
893 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทหมึกเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ขาว-ดำ ยี่ห้อ Kyocera Alfa ๕๐๐๒i ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กุมภาพันธ์ 2565
894 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง พร้อมบริการเปลี่ยนและติดตั้ง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กุมภาพันธ์ 2565
895 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2565
896 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2565
897 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างทำอาหารสำหรับผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงที่เข้ารับการกักตัวในรูปแบบ Home Quarantine จำนวน 2 คน (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กุมภาพันธ์ 2565
898 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างย้ายคอยล์ร้อนเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งและซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากกิ่ว จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2565
899 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจ้างเหมาแก้ไขระบบสายไฟของเครื่องอัดอากาศห้องทันตกรรม ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมอทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2565
900 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กธ ๑๐๐๘ สฎ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2565
901 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ติดผนัง) ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กุมภาพันธ์ 2565
902 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา มาตรวัดน้ำสำหรับรอติดตั้งให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ อบต.คุระ  14  กุมภาพันธ์ 2565
903 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2565
904 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 250 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2565
905 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลช้างซ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2565
906 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการเครื่องรับส่งวิทยุชนิดประจำที่ และเครื่องรับส่งวิทยุชนิดติดรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2565
907 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยเทศบาล 3/1 (ซอยราษฎร์อุทิศ) ฝั่งซ้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15  กุมภาพันธ์ 2565
908 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน และจ้างเหมาบริการ วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุก่อสร้าง และวัสดุอื่นๆ(วัสดุก่อสร้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2565
909 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน และจ้างเหมาบริการ วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุก่อสร้าง และวัสดุอื่นๆ(วัสดุก่อสร้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2565
910 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-3252 พังงา จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2565
911 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กุมภาพันธ์ 2565
912 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2565
913 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2565
914 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2565
915 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาปรับปรุงที่ทิ้งชยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2565
916 เทศบาลตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์หมายเลขทะเบียน ๘๐-๓๕๗๘ พัทลุง (รถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กุมภาพันธ์ 2565
917 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2565
918 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน(โรงพิมพ์ฯ) จำนวน 3 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กุมภาพันธ์ 2565
919 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2565
920 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างตัดแต่งต้นสน กิ่งสน และต้นไม้อื่น ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2565
921 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ภาคกลาง อ่างทอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2565
922 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างติดตั้งระบบส่องสว่างโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2565
923 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างติดตั้งระบบส่องสว่างโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2565
924 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง ท่อพีวีซี จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2565
925 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2565
926 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กุมภาพันธ์ 2565
927 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน ๖ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2565
928 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง จ้างตรวจเช็คสภาพ ซ่อมแซมและบำรุงรักษา รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๙๙๗ ตรัง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2565
929 องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมเปลี่ยนระบบแอร์รถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน กท 9039 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2565
930 องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บท ๗๕๖๐ ตรัง เข้ารับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมเป่ากรองและเข้ารับการตรวจเช็คซ่อมบำรุงตามระยะ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2565
931 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ผงหมึก BROTHER และ หมึกปริ้นเตอร์เลเซอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2565
932 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2565
933 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข ๙๐๙๗ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กุมภาพันธ์ 2565
934 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2565
935 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2565
936 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร จ้างตรวจเช็คระยะและซ่อมบำรุง รถยนต์บรรทุก(ดีเซล) หมายเลขทะเบียน บน-1471 ชุมพร หมายเลขครุภัณฑ์ 002-52-0002 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2565
937 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2565
938 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุประปา จำนวน 16 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2565
939 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2565
940 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร ซื้อคลอรีนผง จำนวน 4 ถัง และคลอรีนน้ำ จำนวน 4 ถัง เพื่อใช้ในกิจการประปาของ อบต.หาดยาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2565
941 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้าของกิจการประปาหมู่ที่ 4 จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2565
942 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ เช่าอาคารพร้อมพื้นที่ต่อเนื่องสำหรับจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2565
943 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2565
944 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล จ้างทำป้ายไวนิลโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2565
945 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (ห้องสำนักปลัด) จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2565
946 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 6 ถนนสายควนผึ้ง - คลองด้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2565
947 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 5 ถนน คสล.สายทุ่งคอก - ปลายคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2565
948 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 ถนนสายบางสร้าน - ควนหินพุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2565
949 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างปะยางใน รถกึ่งพ่วง ทะเบียน ๘๑-๑๓๓๘,๘๑-๑๓๓๙ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๒๕-๕๗-๐๐๐๑) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กุมภาพันธ์ 2565
950 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถบดสั่นสะเทือน ทะเบียน ถข ๔๘ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๑-๕๑-๐๐๐๑) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2565
951 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๕๐-๐๐๐๑) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2565
952 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2565
953 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน จำนวน ๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2565
954 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ สำหรับใช้เป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กุมภาพันธ์ 2565
955 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ สำหรับใช้เป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กุมภาพันธ์ 2565
956 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ สำหรับใช้เป็นวัสดุในการตีเส้นจราจรลานจอดรถของพนักงานและผู้มาติดต่อราชการ อบต.เกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กุมภาพันธ์ 2565
957 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กุมภาพันธ์ 2565
958 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กุมภาพันธ์ 2565
959 องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กุมภาพันธ์ 2565
960 องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุคคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ รายการ (กองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กุมภาพันธ์ 2565
961 องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน ภาคใต้ สตูล จ้างถ่ายเอกสาร (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กุมภาพันธ์ 2565
962 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อพวงมาลาดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2565
963 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กุมภาพันธ์ 2565
964 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมรั้วกันดินพัง หน้าร้านตาลหอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2565
965 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่องของ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2565
966 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2565
967 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กุมภาพันธ์ 2565
968 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14  กุมภาพันธ์ 2565
969 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้องานจ้างเหมาบริการดูแลระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (เว็บไซต์) อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กุมภาพันธ์ 2565
970 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมประตูอาคารอเนกประสงค์ยุพราช ด้านหลัง จำนวน 1 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กุมภาพันธ์ 2565
971 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ภาคกลาง อ่างทอง จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  กุมภาพันธ์ 2565
972 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อภาชนะรองรับขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กุมภาพันธ์ 2565
973 องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องถ่ายเอกสาร) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กุมภาพันธ์ 2565
974 องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(สแกนเนอร์)กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กุมภาพันธ์ 2565
975 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ เช่าอาคารพร้อมพื้นที่ต่อเนื่องสำหรับจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กุมภาพันธ์ 2565
976 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อม Computer Desktop HP พร้อมลง Progarm Computer (หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๑-๐๐๔๐) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กุมภาพันธ์ 2565
977 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ซื้อชุดกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กุมภาพันธ์ 2565
978 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กุมภาพันธ์ 2565
979 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผู้ใหญ่แกน - หลังโรงเรียนท่าเชียด หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14  กุมภาพันธ์ 2565
980 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผนังกั้นดินพังทลายและป้องกันน้ำล้นตลิ่งริมคลองตาลด้วยกล่องเกเบี้ยน บริเวณคลองตาลตั้งแต่ตลาดรุ่งเรืองเชื่อมต่อเขตเทศบาลตำบลเมืองเวียง หมู่ที่ ๘ ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน  14  กุมภาพันธ์ 2565
981 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ภาคกลาง อ่างทอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อท.ถ.48-014 หมู่ที่ 7 ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14  กุมภาพันธ์ 2565
982 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ภาคกลาง อ่างทอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อท.ถ.48-014 หมู่ที่ 7 ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14  กุมภาพันธ์ 2565
983 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยหลุง หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14  กุมภาพันธ์ 2565
984 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกหนองขาม กว้าง ๑๑๐ เมตร ยาว ๒๓๕ เมตร ลึก ๑ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒๖,๘๑๓ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14  กุมภาพันธ์ 2565
985 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ สายห้วยทรายขาวใต้ - ศาลาหมู่บ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14  กุมภาพันธ์ 2565
986 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ สายสี่แยกตาสม - สี่แยกหัวมาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14  กุมภาพันธ์ 2565
987 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ ซอยประสิทธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14  กุมภาพันธ์ 2565
988 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส ติดตั้งแอร์ Eminent รุ่น WFB 18 ขนาด 18,000 BTU พร้อมติดตั้ง  14  กุมภาพันธ์ 2565
989 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการก่อสร้างผนังกั้นดินพังทลายและป้องกันน้ำล้นตลิ่งริมคลองตาลด้วยกล่องเกเบี้ยน บริเวณคลองตาลตั้งแต่ตลาดรุ่งเรืองเชื่อมต่อเขตเทศบาลตำบลเมืองเวียง หมู่ที่ ๘ ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  14  กุมภาพันธ์ 2565
990 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (กองช่าง) ประจำเดือนมกราคม 2565  14  กุมภาพันธ์ 2565
991 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จัดซื้อน้ำมันเดือนมกราคม 2565  14  กุมภาพันธ์ 2565
992 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบ Over Lay สายห้วยลึก - บ้านปราบ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลควนทอง  14  กุมภาพันธ์ 2565
993 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชพ.ถ.๔๑๐๓๘ จากสายซอยสวนสมเด็จฯถึงสายวัดถ้ำ บ้านเขาเงิน หมู่ที่ ๘ ตำบลท่ามะพลา กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่ามะพลา อำเภ  14  กุมภาพันธ์ 2565
994 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ภาคกลาง อ่างทอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อท.ถ.48-014 หมู่ที่ 7 ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14  กุมภาพันธ์ 2565
995 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ ซื้อหน้ากากอนามัยและสเปรย์แอลกอฮอล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  กุมภาพันธ์ 2565
996 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำหรับจัดถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  กุมภาพันธ์ 2565
997 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  กุมภาพันธ์ 2565
998 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อติดตั้งแอร์ Eminent รุ่น WFB 18 ขนาด 18,000 BTU พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กุมภาพันธ์ 2565
999 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อถุงยังชีพ (อาหารแห้ง) ครั้งที่ 9/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กุมภาพันธ์ 2565
1000 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อถุงยังชีพ (ข้าวสาร) ครั้งที่ 9/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กุมภาพันธ์ 2565
1001 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างขุดลอกคูระบายน้ำธรรมชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กุมภาพันธ์ 2565
1002 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างทำอาหารสำหรับผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงที่เข้ารับการกักตัวในรูปแบบ Home Quarantine จำนวน 2 คน (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กุมภาพันธ์ 2565
1003 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กุมภาพันธ์ 2565
1004 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้ออาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2565
1005 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุทันตกรรมของ รพ.สต.ทุ่งเตาใหม่่ ตามโครงการฟันสวยยิ้มใส ใส่ใจทุกกลุ่มวัย ปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กุมภาพันธ์ 2565
1006 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองคลัง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กุมภาพันธ์ 2565
1007 องค์การบริหารส่วนตำบลดอน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างซ่อมแซมท่อข้ามคลองส่งน้ำชลประทาน หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กุมภาพันธ์ 2565
1008 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กุมภาพันธ์ 2565
1009 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กุมภาพันธ์ 2565
1010 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุจราจร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กุมภาพันธ์ 2565
1011 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2565
1012 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กุมภาพันธ์ 2565
1013 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมารถแห่ประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กุมภาพันธ์ 2565
1014 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างติดตั้งรางระบายน้ำสแตนเลสหลังต่อเชื่อมตลาดสดกับอาคารขายอาหารทะเล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กุมภาพันธ์ 2565
1015 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กุมภาพันธ์ 2565
1016 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายในช่อง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กุมภาพันธ์ 2565
1017 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด ซื้อเครืื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  กุมภาพันธ์ 2565
1018 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  กุมภาพันธ์ 2565
1019 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กุมภาพันธ์ 2565
1020 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างถมหินผุพร้อมเกลี่ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กุมภาพันธ์ 2565
1021 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมเปลี่ยนสัญญาณไฟวับวาบพร้อมเสียงไซเรน รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บม 2614 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กุมภาพันธ์ 2565
1022 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ชุดเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์ติดรถยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กุมภาพันธ์ 2565
1023 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมประตูอาคารอเนกประสงค์ยุพราช ด้านหลัง จำนวน 1 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กุมภาพันธ์ 2565
1024 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมประตูอาคารอเนกประสงค์ยุพราช ด้านหลัง จำนวน 1 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กุมภาพันธ์ 2565
1025 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ภาคกลาง อ่างทอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กุมภาพันธ์ 2565
1026 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเข้าเล่มเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กุมภาพันธ์ 2565
1027 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง จ้างจ้างทำป้ายไวนิล (เข้าโครงไม้ พร้อมติดตั้ง) จำนวน ๔ ป้าย การรณรงค์และประชาสัมพันธ์การป้องกันไฟป่าในพื้นที่ตำบลนาโต๊ะหมิง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กุมภาพันธ์ 2565
1028 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายสี่แยกบ้านสงขลา - บ้านนายน้อม หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2565
1029 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายโรงเรียนบ้านหนองมน - วัดจำปา หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2565
1030 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.สายบ้านหนองมน - วัดตะเคียน (บริเวณคอสะพาน) หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2565
1031 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนสายบ้านนายสมบูรณ์ บัวทอง - บ้านนายว่อง เอี่ยมละม่อม หมู่ที่ 9 ตำบลบางดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กุมภาพันธ์ 2565
1032 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนสายข้างบ้านนายมัน หมู่ที่ 6 ตำบลบางดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กุมภาพันธ์ 2565
1033 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กุมภาพันธ์ 2565
1034 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัดสุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กุมภาพันธ์ 2565
1035 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อยางรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๔๘๖ ชุมพร จำนวน ๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กุมภาพันธ์ 2565
1036 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อกล่องใส่ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา อบต.ครน จำนวน ๖๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กุมภาพันธ์ 2565
1037 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา จ้างป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  กุมภาพันธ์ 2565
1038 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ เช่าอาคารพร้อมพื้นที่ต่อเนื่องสำหรับจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2565
1039 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กุมภาพันธ์ 2565
1040 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-53-0025 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กุมภาพันธ์ 2565
1041 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กุมภาพันธ์ 2565
1042 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กุมภาพันธ์ 2565
1043 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กุมภาพันธ์ 2565
1044 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กุมภาพันธ์ 2565
1045 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการซ่อมแซมท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านควนสามโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2565
1046 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการซ่อมแซมท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2565
1047 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สป.) จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2565
1048 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416 63 0055 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2565
1049 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างออกแบบจ้างเหมาเอกชนผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ออกแบบ และรับรองแบบแปลนโครงการจ่ายขาดสะสม ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กุมภาพันธ์ 2565
1050 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างซ่อมแซมป้ายปิดประกาศประชาสัมพันธ์หน้าอาคารสำนักงาน ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กุมภาพันธ์ 2565
1051 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุใช้สำหรับรถฟาร์มแทรคเตอร์ ทะเบียน ตค ๕๑๖ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๐๒-๕๔-๐๐๐๑) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กุมภาพันธ์ 2565
1052 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุใช้สำหรับรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๙๒๗ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๒-๕๖-๐๐๐๑) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กุมภาพันธ์ 2565
1053 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุใช้สำหรับรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๑๔๗๒ ชุมพร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กุมภาพันธ์ 2565
1054 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา (ป.๔๑/๑) จำนวน ๔๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กุมภาพันธ์ 2565
1055 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อม Computer Desktop HP พร้อมลง Progarm Computer (หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๑-๐๐๔๐) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กุมภาพันธ์ 2565
1056 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างส่งน้ำเพื่อบริการประชาชนในพื้นที่ตำบลเกาะกลาง หมู่ที่ 1 บ้านร่าปู อบต.เกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2565
1057 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2565
1058 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเครื่องอุปโภค - บริโภค สำหรับบรรจุในถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ (COVID-19) ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กุมภาพันธ์ 2565
1059 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2565
1060 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาขุดลอกบ่อตะกอนประปา จำนวน 410 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กุมภาพันธ์ 2565
1061 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) เพื่อคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  กุมภาพันธ์ 2565
1062 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการปรับปรุงระบบเส้นจราจรภายในเขตเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2565
1063 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบจุ่มน้ำ (ซับเมอร์สซิเบิ้ลปั้ม) ขนาด 2 แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2565
1064 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักน้ำและงานทางเท้าสายในบ้าน (สฎ ถ.11-008) หมู่ที่ 1 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11  กุมภาพันธ์ 2565
1065 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขาหินนก-วกตุ่ม พร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๔ บ้านวกตุ่ม (ชุมชนที่๑) ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11  กุมภาพันธ์ 2565
1066 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนนกหว้า หมู่ที่ ๑๒ บ้านควนนกหว้า ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11  กุมภาพันธ์ 2565
1067 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า  10  กุมภาพันธ์ 2565
1068 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะสำนักงาน)  11  กุมภาพันธ์ 2565
1069 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน)  11  กุมภาพันธ์ 2565
1070 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างทำอาหารสำหรับผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงที่เข้ารับการกักตัวในรูปแบบ Home Quarantine จำนวน 1 คน (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  กุมภาพันธ์ 2565
1071 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง ่จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2565
1072 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างแบ็คโฮขุดรื้อซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขา หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2565
1073 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล จ้างโครงการซ่อมแซมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กุมภาพันธ์ 2565
1074 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อโต๊ะทำงานแบบเหล็ก จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2565
1075 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์และปริ้นเตอร์ จำนวน ๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2565
1076 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2565
1077 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2565
1078 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการปรับปรุงระบบเส้นจราจรภายในเขตเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กุมภาพันธ์ 2565
1079 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2565
1080 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๓๕๓๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กุมภาพันธ์ 2565
1081 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ซื้อล้อยางเรเดียล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2565
1082 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน ๒ รายการ (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กุมภาพันธ์ 2565
1083 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายบางเนียง และใกล้เคียง หมู่ที่ 5 ตำบลคึกคัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กุมภาพันธ์ 2565
1084 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมรถตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กง 9389 ชุมพร หมายเลขครุภัณฑ์ บม.001-65-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2565
1085 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมบำรุงรักษา/ซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๘๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กุมภาพันธ์ 2565
1086 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กค 103 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กุมภาพันธ์ 2565
1087 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  กุมภาพันธ์ 2565
1088 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  กุมภาพันธ์ 2565
1089 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง จ้างถ่ายเอกสารประกอบการยกร่างเทศบัญญัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  กุมภาพันธ์ 2565
1090 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ชุด PPE) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2565
1091 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2565
1092 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2565
1093 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 44 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2565
1094 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2565
1095 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการอนุรักษ์ปูลม หาดสะพลี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2565
1096 เทศบาลตำบลบางสวรรค์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2565
1097 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมแซมแอร์รถฉุกเฉินเคลื่อนที่ (EMS) หมายเลขทะเบียน นข 553 ระนอง จำนวน 1 งาน รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2565
1098 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน 80-4117 ระนอง จำนวน 1 งาน รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2565
1099 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กุมภาพันธ์ 2565
1100 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กุมภาพันธ์ 2565
1101 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กุมภาพันธ์ 2565
1102 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหกล้อแบบอัดท้าย ทะเบียน 82-1013 สุราษฎร์ธานี (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กุมภาพันธ์ 2565
1103 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อผ้าไตรและเครื่องไทยธรรม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2565
1104 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาประดับตกแต่งดอกไม้สดและผูกผ้าบริเวรเวทีกลางและเต็นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2565
1105 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำแผ่นป้ายโรลอัพ (แผ่นป้ายข้อความแบบม้วนเก็บได้) จำนวน 6 รายการ และป้ายไวนิลกิจกรรม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2565
1106 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเช่าเต็นท์และอุปกรณ์ต่าง ๆ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2565
1107 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กุมภาพันธ์ 2565
1108 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กุมภาพันธ์ 2565
1109 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ภาคกลาง อ่างทอง จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำและดูแลเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ (ต่อสัญญา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  กุมภาพันธ์ 2565
1110 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ที่แหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็นและที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กุมภาพันธ์ 2565
1111 องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2565
1112 องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2565
1113 องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2565
1114 องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร คือเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาดมอเตอร์ ๕.๕ แรงม้า จำนวน ๑ ชุด เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาหมู่ที่ ๔ และเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในการอุปโภค บริโภคของราษฎรในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2565
1115 องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๙๑๓๒ ตรัง เข้ารับการตรวจเช็คสภาพและจ้างซ่อมบำรุง ครั้งใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อให้รถยนต์ส่วนกลางสามารถใช้ในการปฏิบัติงานราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2565
1116 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายสะพานหนองขี้เป็ด - บ้านนายน้อม หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2565
1117 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนสาย 347 หมู่ที่ 3,4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2565
1118 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการซ่อมแซมผิวทางและไหล่ทางถนนสายบ้านนางหนับ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2565
1119 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการซ่อมแซมผิวทางและไหล่ทางถนนสายบ้านขนอน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2565
1120 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการซ่อมแซมคันคลองห้วยโหนด หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2565
1121 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการซ่อมแซมคันคลองห้วยพุน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2565
1122 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการซ่อมแซมคันคลองตะเคียน (ดอนตาชู) หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2565
1123 องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กุมภาพันธ์ 2565
1124 องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 9 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กุมภาพันธ์ 2565
1125 องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องถ่ายเอกสาร) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  กุมภาพันธ์ 2565
1126 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องปั๊มน้ำบาดาลไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำ) ขนาด ๒ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๔ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  กุมภาพันธ์ 2565
1127 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออ่างล้างจานสแตนเลส ๒ หลุม พร้อมที่พักจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กุมภาพันธ์ 2565
1128 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กุมภาพันธ์ 2565
1129 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2565
1130 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่่บ้าน (งานเป่าล้างบ่อบาดาล) หมู่ที่ 1 บ้านหัวแหลม และ หมู่ที่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2565
1131 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 4052 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กุมภาพันธ์ 2565
1132 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อปั้มแช่ดูดโคลน ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2565
1133 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุก่อสร้างในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ จำนวน 14 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2565
1134 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง โครงการซ่อมแซมห้องน้ำ-ห้องส้วมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน  11  กุมภาพันธ์ 2565
1135 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  กุมภาพันธ์ 2565
1136 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  กุมภาพันธ์ 2565
1137 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างปรับปรุงต่อเติมระบบท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กุมภาพันธ์ 2565
1138 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (แก๊ส LPG) บรรจุถัง จำนวน 5 ถัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กุมภาพันธ์ 2565
1139 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออุปกรณ์ไฟไซเรน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2565
1140 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ HP-๘๓ A จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2565
1141 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2565
1142 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุประปา (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลรับร่อ) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2565
1143 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อมอบให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2565
1144 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างให้ส่งน้ำบริการประชาชนในพื้นที่ตำบลเกาะกลาง หมู่ที่ 6 บ้านนาทุ่งกลาง และหมู่ที่ 9 บ้านท่าคลอง อบต.เกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กุมภาพันธ์ 2565
1145 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กุมภาพันธ์ 2565
1146 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมบำรุงตรวจเช็ครถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง 4143 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กุมภาพันธ์ 2565
1147 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายพนักงานประจำรถบรรทุกขยะ (อบต.บ้านนา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กุมภาพันธ์ 2565
1148 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ผ้าห่ม ขนาด 5 ฟุต จำนวน 50 ผืน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กุมภาพันธ์ 2565
1149 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมเครื่องพริ้นเตอร์ FUJI XEROX (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กุมภาพันธ์ 2565
1150 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับที่อยู่อาศัยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มการเข้าถึงการใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่เกาะปอ 85 ครัวเรือน ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (กทอ.64-07-0958) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ  10  กุมภาพันธ์ 2565
1151 เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ใต้ พัทลุง จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนอินนอโม หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กุมภาพันธ์ 2565
1152 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร จ้างจัดทำช่องให้บริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กุมภาพันธ์ 2565
1153 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายพนักงานประจำรถบรรทุกขยะ (อบต.บ้านนา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กุมภาพันธ์ 2565
1154 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 2 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10  กุมภาพันธ์ 2565
1155 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายควนบิด หมู่ที่ 1-ถนนลาดยางสายยวนสาว-ถ้ำหอม (ข้างบ้านนายสำเนา) (ช่วงหมู่ที่ 6) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10  กุมภาพันธ์ 2565
1156 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยช่องเนียง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10  กุมภาพันธ์ 2565
1157 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ สายสี่แยกวัดโสม - สามแยกตาสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10  กุมภาพันธ์ 2565
1158 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ซอยเขานาง ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10  กุมภาพันธ์ 2565
1159 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านโคกเหรียง (ติดตั้งถังเก็บน้ำทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลบ.ม.)  10  กุมภาพันธ์ 2565
1160 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ภาคกลาง อ่างทอง โครงการซ่อมผิวจราจรคอนกรีตเดิมโดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 920 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,760 ตารางเมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร  10  กุมภาพันธ์ 2565
1161 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะในที่สาธารณะ  10  กุมภาพันธ์ 2565
1162 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา ก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตซอล หมู่ที่ 2 บ้านบางทราย กว้าง 25 เมตร ยาว 45 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา  10  กุมภาพันธ์ 2565
1163 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านบางฝนตก หมู่ที่ ๑๘ ตำบลรับร่อ องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร  10  กุมภาพันธ์ 2565
1164 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตสายหนองเสม็ด ม.9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10  กุมภาพันธ์ 2565
1165 องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนเมือง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กุมภาพันธ์ 2565
1166 องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาด ๒๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กุมภาพันธ์ 2565
1167 องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ จ้างเครื่องปรับอากาศประจำห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กุมภาพันธ์ 2565
1168 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ ทำตรายาง  8  กุมภาพันธ์ 2565
1169 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  กุมภาพันธ์ 2565
1170 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ ซื้อทรายหยาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กุมภาพันธ์ 2565
1171 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกดีเซล (กองช่าง) หมายเลขทะเบียน กน ๓๐๖๔ ตรัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กุมภาพันธ์ 2565
1172 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  กุมภาพันธ์ 2565
1173 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  กุมภาพันธ์ 2565
1174 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมระบบแอร์รถบรรทุกน้ำ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๕-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  กุมภาพันธ์ 2565
1175 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อยางในล้อหน้าขวา สำหรับตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 147 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กุมภาพันธ์ 2565
1176 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อทำความสะอาดระบบประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กุมภาพันธ์ 2565
1177 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา จ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดระบบปา (ถังกรองน้ำดิบผิวดิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กุมภาพันธ์ 2565
1178 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา จ้างจ้างเหมาทำความสะอาดบ่อดักตะกอน และถังเก็บน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กุมภาพันธ์ 2565
1179 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา ซื้อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กุมภาพันธ์ 2565
1180 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา ซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กุมภาพันธ์ 2565
1181 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา ซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กุมภาพันธ์ 2565
1182 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะของเทศบาลตำบลกรูดยี่ห้อ HINO สีเขียว หมายเลขทะเบียน ๘๒ - ๓๗๖๐ สุราษฎร์ธานี เลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๗-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กุมภาพันธ์ 2565
1183 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๙ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กุมภาพันธ์ 2565
1184 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมบำรุงรักษารถดับเพลิง ทะเบียน บว ๔๕๘๓ สุราษฎร์ธานี งานป้องกัน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กุมภาพันธ์ 2565
1185 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กุมภาพันธ์ 2565
1186 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการปรับปรุงระบบเส้นจราจรภายในเขตเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กุมภาพันธ์ 2565
1187 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กุมภาพันธ์ 2565
1188 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสาร ๒ บานประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กุมภาพันธ์ 2565
1189 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์กู้ชีพ-กู้ภัย ทะเบียน กจ ๘๙๐ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กุมภาพันธ์ 2565
1190 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๔๘ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กุมภาพันธ์ 2565
1191 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กุมภาพันธ์ 2565
1192 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ COVID-๑๙ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กุมภาพันธ์ 2565
1193 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมรถกำจัดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๔๔๘ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กุมภาพันธ์ 2565
1194 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (น้ำดื่ม) จำนวน 125 โหล สำหรับใช้ในสถานที่เอกเทศสำหรับแยกกัก หรือกักกันผู้ที่เป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Community Isolation CI) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กุมภาพันธ์ 2565
1195 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างตรวจเช็คและซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องประชาสัมพันธ์ เลขครุภัณฑ์ 420-59-0038 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กุมภาพันธ์ 2565
1196 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะนางทอง หมู่ที่ 7 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กุมภาพันธ์ 2565
1197 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อน้ำดืม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กุมภาพันธ์ 2565
1198 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร จ้างโครงการปรับปรุงไหล่ถนนสายเอื้ออาทรฝั่งกำแพงเทศบาลตำบลท่ายาง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  กุมภาพันธ์ 2565
1199 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กุมภาพันธ์ 2565
1200 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กุมภาพันธ์ 2565
1201 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร จ้างถ่ายแบบแปลน และสแกนแบบแปลน ขนาด A3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กุมภาพันธ์ 2565
1202 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องในการประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน 44 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กุมภาพันธ์ 2565
1203 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อล็อกเกอร์ ๓ ชั้น โล่ง และเก้าอี้พลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  กุมภาพันธ์ 2565
1204 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส