ข่าวสารในเครือข่าย อปท.ทั้งประเทศ ประจำปี 2564
ประกาศงานซื้อหรือจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศเผยแพร่ราคากลางตามแนวทางของกรมบัญชีกลาง ตามแบบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด
กลับหน้าหลัก
ลำดับ หน่วยงาน ภาค จังหวัด หัวข้อ วันที่
1 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
2 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานโครงการจ้างเหมาบริการเก็บกวาดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลคลองพน ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔(นางพรศรี ลูกแป้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
3 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
4 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมเครื่องปริ๊นเตอร์ ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๖๒ ๐๐๙๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
5 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างขุดลอกคูระบายน้ำ สายถนนประชาภิบาล ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
6 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึง ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
7 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อชุดความร้อน สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร RICOH รุ่น MPC 2004 ex แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินการ หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
8 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
9 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
10 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
11 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
12 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมสาย Fiber Optic กล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
13 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานหน้ากระจก) จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
14 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานหน้ากระจก) จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
15 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือชนิด LED สี ชนิด Network) แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
16 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
17 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมแซมมุ้งลวดประตู หน้าต่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
18 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จำนวน ๔ ชุด พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว - หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยพลูหนัง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะ  30  มิถุนายน  2564
19 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลายทาง-ช่องเขา (ตอนที่ 2) หมู่ 1,2 และหมู่ที่ 3 ตำบลดินแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท  30  มิถุนายน  2564
20 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
21 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะไม้ไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
22 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะหมากน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
23 องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
24 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา จ้างค่าบริหารจัดการขยะติดเชื้อโรงพยาบาลสนาม โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ การรักษาพยาบาลและการจัดตั้งจุดตรวจการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและลดอัตราการติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ในพื้นที่ โดยวิ  30  มิถุนายน  2564
25 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างบุคคลสำรวจข้อมูลภาคสนามในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัยพ์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
26 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ (ต่อสัญญา นายธราดล ชูคง) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
27 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมเปลี่ยนหนังหุ้มเบาะเก้าอี้ทำงานมีพนักพิงห้องรองนายกเทศมนตรี จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
28 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองโสด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
29 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) เป็นนมกล่อง ยู.เอช.ที ขนาด ๒๐๐ ซีซี ชนิดจืด ราคากล่องละ ๗.๘๒ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
30 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานโครงการจ้างเหมาบริการเก็บกวาดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลคลองพน ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔(นางสาวแอน ลูกอ้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
31 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กข 8028 ตรัง  30  มิถุนายน  2564
32 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบุกเบิกถนน สายมะลา - ดือแย หมู่ที่ 5 บ้านบือเจาะ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีคัดเลือก  30  มิถุนายน  2564
33 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
34 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
35 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
36 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยใหญ่ ปี ๒๕๖๔ (วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
37 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
38 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมู่ที่ 2 เกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
39 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 และช่วงปิดภาคเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
40 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
41 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
42 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
43 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
44 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมถนน ซอยนายนิ่ง (หมู่ที่ 1) ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
45 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาเอกชน (รายบุคคล) รักษาความสะอาดถนน และเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ ผู้รับจ้างขับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๗๒๖๐ สุราษฎร์ธานี เขตที่ ๖ (แทนผู้รับจ้างที่ลาออก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
46 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๒๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
47 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
48 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-8447 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
49 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
50 เทศบาลตำบลบางสวรรค์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองช่าง  30  มิถุนายน  2564
51 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานโครงการจ้างเหมาบริการเก็บกวาดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลคลองพน ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔(นางพรศรี ลูกแป้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
52 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานโครงการจ้างเหมาบริการเก็บกวาดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลคลองพน ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔(นางพรศรี ลูกแป้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
53 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานโครงการจ้างเหมาบริการเก็บกวาดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลคลองพน ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔(นางสาวแอน ลูกอ้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
54 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาเอกชน (รายบุคคล) รักษาความสะอาดถนน และเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ ผู้รับจ้างเก็บขนขยะมูลฝอย (ท้ายรถ) แทนผู้รับจ้างที่ลาออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
55 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างจัดอาหารเย็นและน้ำดื่มตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
56 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลายทาง-ช่องเขา (ตอนที่ 2) หมู่ 1,2 และหมู่ที่ 3 ตำบลดินแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท  30  มิถุนายน  2564
57 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมเปลี่ยนหนังหุ้มเบาะเก้าอี้ทำงานมีพนักพิงห้องรองนายกเทศมนตรี จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
58 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
59 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อเครื่องเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
60 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้ออาหารเสริมนม นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง จำนวน 24,156 ถุง และ นม ยู.เอช. ที ชนิดกล่อง จำนวน 23,607 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
61 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกรฏาคม 64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
62 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายทะเบียน ๘๒-๗๙๔๗ สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
63 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำด่านยูง หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
64 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ 1/2564 (ประจำเดือน ก.ค. 64 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
65 องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
66 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างตรวจเช็คสภาพทั่วไปพร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กต ๕๓๕๖ ชุมพร ระยะทางปัจจุบัน ๔๐,๑๒๙ กิโลเมตร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๖๒-๐๐๐๖ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
67 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
68 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคใต้ พังงา ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
69 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมหอถังเหล็กเก็บน้ำระบบประปา อบต.ด่านสวี หมู่ที่ 10 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
70 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง ซื้ออาหารเสริม (นม) 1-30 มิถุนายน 2564 ปีการศึกษา พ.ศ. 2564 งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
71 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
72 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง, โน๊ตบุ๊ค 1 เครื่อง ,เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 1 เครื่องและเครื่องสำรองไฟ 2 เครื่อง (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
73 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.เกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
74 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งตะโก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Toner Fuji Xerox รุ่น DocuCenter S2010 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
75 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจ้างเหมาบริการเก็บขยะในเขตพื้นที่ตำบลลำพูน ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
76 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาบริการคนงานประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านอีแบ้ หมู่ที่ ๔ จำนวน ๑ อัตรา (ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
77 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาบริการคนงานประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านหาดแตง หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑ อัตรา (ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
78 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
79 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา ซื้อชื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
80 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกและเผาขยะทั่วไปในเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ครั้งที่ ๑๑ ตั้งแต่วันที่ ๑-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
81 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อหินคลุก จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
82 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานโครงการจ้างเหมาบริการเก็บกวาดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลคลองพน ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔(นางสาวแอน ลูกอ้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
83 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างทำอาหารกลางวันของศพด.ต.แสงอรุณ จำนวน 16 คน ๆ ละ 20.-บาท รวม 20 วัน (วันทำการ) ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
84 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๓๓๓๘ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
85 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างสแกนเอกสาร และไรท์ข้อมูลลงแผ่น CD จำนวน ๕ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
86 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อถังขยะพลาสติก จำนวน ๒๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
87 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการตำบลบางนอน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
88 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อหมึกปริ๊นเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
89 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับโครงการรวมพลังปลูกผัก รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
90 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างทำป้ายไวนิล โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ขนาด ๓๐๐x๑๕๐ เซนติเมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
91 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง โครงการขุดลอกคูระบายน้ำด่านยูง หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 7  30  มิถุนายน  2564
92 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เช่าเครื่องปริ้นเตอร์สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
93 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
94 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างเหมาบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บพ-1051 ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-48-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
95 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จำนวน ๔ ชุด พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว - หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยพลูหนัง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะ  30  มิถุนายน  2564
96 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึง ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
97 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
98 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างเหมาบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค-5821 ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-42-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
99 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
100 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฎิบัติงานสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
101 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
102 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
103 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง จ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดฮีดายาตุ้ลฮีดายะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
104 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสดง และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
105 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
106 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อหนังสือตามโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่านางพรหม ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
107 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อหนังสือตามโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (3 - 5 ปี) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศุภศาสตราราม ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
108 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อหนังสือตามโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาด ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
109 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อเครื่องเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
110 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัง รวม 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
111 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งหงษ์ อบต.ทุ่งคา (ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 8 ธันวาคม 2564) จำนวน 109 วัน นมยู เอช ที รสจืด ขนาดบรรจุ 200 ซีซี. (ผสมฟลูออไรด์) ราคากล่องละ 7.82 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
112 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
113 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสังกาอู้ หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
114 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจัดทำเอกสารรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ? 2565) รอบเดือนเมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
115 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างบริการขนย้ายขยะมูลฝอยไปกำจัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
116 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อซื้อวัสดุ/อุปกรณ์โครงการค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
117 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์งานพิมพ์สติกเกอร์พลาสวูด?เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมรายชื่อคณะผู้บริหารและประธานสภาฯ? โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
118 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างเปลี่ยนยาง รถยนต์ หมายเลขทะเบียน บจ ๓๐๕๑ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
119 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ปริ้นเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
120 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.72040 สายท่านา - เขาวัง หมู่ที่ 4,5 ตำบลปากแพรก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีคัดเลือก  29  มิถุนายน  2564
121 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านดอนสง่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
122 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกำเนิดนพคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
123 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-5768 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
124 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าเขา-ควนกอ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
125 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการติดตั้งผนังกั้นระบบน้ำประปาดื่มได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
126 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างบุคคลสำรวจข้อมูลภาคสนามในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัยพ์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
127 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ซื้อติดตั้งกล้องวงจรปิดท่าเทียบเรือ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
128 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนภาคเรียนที่1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
129 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 จำนวน 5 โรงเรียน (ระหว่างวันที่ 1 ก.ค - 8 ธ.ค 2564) จำนวน 109 วัน นมยู เอช ที รสจืด ขนาดบรรจุ 200 ซีซี. (ผสมฟลูออไรด์) ราคากล่องละ 7.82 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
130 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
131 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้ออาหารเสริม (นม) นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลเขาทอง ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
132 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
133 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติงานเก็บและขนขยะมูลฝอยภายในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน โซนที่ 2 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
134 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
135 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล สายทางเข้า อบต.บางชนะ ม.2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  มิถุนายน  2564
136 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ โครงการก่อสร้างห้องน้ำสวนเฉลิมพระเกียรติฯ  29  มิถุนายน  2564
137 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริประจำปีงบประมาณ 2564  29  มิถุนายน  2564
138 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการ  29  มิถุนายน  2564
139 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 (เพิ่มเติม)  29  มิถุนายน  2564
140 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  29  มิถุนายน  2564
141 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน และ (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเวาะหะยี สำหรับดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
142 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
143 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้าไฟเบอร์คลาส ชนิด 6 ล้อ  29  มิถุนายน  2564
144 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
145 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมาบอำมฤต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
146 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านท่านางพรหม ตำบลควนขนุน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  มิถุนายน  2564
147 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
148 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลายทาง-ช่องเขา (ตอนที่ 2) หมู่ 1,2 และหมู่ที่ 3 ตำบลดินแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท  29  มิถุนายน  2564
149 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน  29  มิถุนายน  2564
150 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564  29  มิถุนายน  2564
151 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง อาหารเสริม (นม) 1-30 มิถุนายน 2564 ปีการศึกษา พ.ศ. 2564 งบประมาณ พ.ศ. 2564  29  มิถุนายน  2564
152 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดท่าเทียบเรือ หมู่ที่ 4  29  มิถุนายน  2564
153 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
154 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำสิงห์ ไตรมาส 4 เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
155 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ภาคกลาง อ่างทอง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
156 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพาน หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  มิถุนายน  2564
157 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาซื้อติดตั้งทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  มิถุนายน  2564
158 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
159 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อมาตรน้ำ อาซาอี ขนาด ๑/๒ นิ้ว จำนวน ๔๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
160 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกห้วยออกโดยจ้างแรงงานราษฎรในพื้นที่เพื่อส่งเสริมอาชีพและแก้ไขปัญหาการตกงาน หมู่ที่ ๕,๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  มิถุนายน  2564
161 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าเขา-ควนกอ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
162 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมารื้อถอนสิ่งก่อสร้าง ศาลาพักคอยรถโดยสาร จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
163 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป (ชนิดถุง) จำนวน ๕๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
164 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๙๐๓๓ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
165 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
166 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของสำนักปลัด จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
167 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ (เฉพาะกิจ) หมายเลขทะเบียน 81-1041 กบ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
168 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลายทาง-ช่องเขา (ตอนที่ 2) หมู่ 1,2 และหมู่ที่ 3 ตำบลดินแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท  29  มิถุนายน  2564
169 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลองประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
170 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส โครงการระบบเครื่องกระจ่ายข่าวแบบไร้สายทางไกลอัตโนมัติ  29  มิถุนายน  2564
171 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างกระเบื้องมุงหลังคา(ช่วยเหลือครัวเรือนราษฎร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
172 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกซอยจันทร์กระจ่าง หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
173 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
174 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ภาคใต้ ตรัง จ้างจ้างเหมาพ่นหมอกควันกำจัดยุงตามโครงการป้องกันและกำจัดโรคไข้เลือดออก ระหว่างวันที่ 1-10 กรกฏาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
175 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล จ้างจัดทำแบบบันทึกการปฏิบัติงานหน่วยปฏิบัติงานหน่วยปฏิบัติการฉุนเฉินเบื้องต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
176 องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
177 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
178 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำชั่วคราว จำนวน 7 หลัง ณ สถานที่กักกันตัวตามมาตรการป้องกันโควิค -19 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง หมู่ที่ 6 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
179 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
180 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกห้วยออกโดยจ้างแรงงานราษฎรในพื้นที่เพื่อส่งเสริมอาชีพและแก้ไขปัญหาการตกงาน หมู่ที่ ๕,๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  มิถุนายน  2564
181 องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
182 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
183 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน ๒๔ ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
184 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลข บม.416 57 0036 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
185 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ - ๖๑ - ๐๐๖๓ จำนวน ๑ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
186 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุรองรับขยะมูลฝอย (ถังขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
187 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายหกล้อ ทะเบียน 82-1013 สุราษฎร์ธานี (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
188 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุการเกษตร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
189 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างทำแถบสีสะท้อนแสงติดข้างรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน ตค 80 - 6842 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
190 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายทางซอยสุทัศน์ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
191 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อโครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
192 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
193 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา สำหรับซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำประปาภูเขาฝายกอเกาะ บริเวณหน้าโรงงานน้ำมันปาล์ม หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
194 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) กองวิชาการและแผนงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
195 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
196 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการติดตั้งผนังกั้นระบบน้ำประปาดื่มได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
197 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
198 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการติดตั้งผนังกั้นระบบน้ำประปาดื่มได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
199 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
200 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
201 เทศบาลตำบลบางสวรรค์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
202 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
203 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) สำหรับปรับพื้นที่บริเวณหน้าประตูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
204 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
205 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศของสำนักปลัด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
206 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ซอยประชารัฐ ๓ หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
207 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
208 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
209 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
210 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมและล้่างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
211 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อใบเสร็จรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 5 เล่ม รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
212 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 8 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
213 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาถ่ายเอกสาร ใบงานนักเรียนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
214 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมน ปีการศึกษา ๑/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
215 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล ซื้อหมึกเครื่องเอกสาร จำนวน ๑ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
216 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
217 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อจัดหาวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน 1/64 ศพด.บ้านแขวงเภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
218 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
219 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลบางหมาก จำนวน 3 ศูนย์ และโรงเรียนสังกัด สพฐ.เขตเทศบาลตำบลบางหมาก จำนวน 4 โรงเรียน จำนวน 10,560 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
220 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
221 เทศบาลตำบลบางสวรรค์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างตรวจเช็คซ่อมรถบรรทุกน้ำสิบล้อ หมายเลขทะเบียน บท 3711 ส.ฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
222 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
223 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน นม ยู.เอช.ที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
224 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (วันที่ ๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
225 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นม ยู.เอช.ที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
226 เทศบาลตำบลบางสวรรค์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
227 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าเฟือง - ห้วยถุน หมู่ที่ ๒ ตำบลกรูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
228 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟ(กองวิชาการและแผนงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
229 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงบริเวรจั่วหลังคาหน้ามุกและจั่วหลังคาด้านข้างอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
230 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
231 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ตั้งแต่เดือน๑๗พฤษภาคม-๒กรกฎาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
232 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทศบาล ซอย 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  มิถุนายน  2564
233 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค3308พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
234 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในห้องกองช่าง เลขครุภัณฑ์ ทต.บส.420-52-0013 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
235 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการซ่อมแซมไหล่ทางสาย ร.ร.บ้านหนองมน - วัดจำปา หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
236 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
237 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เตรียมความพร้อมสำหรับ Local Quarantine (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๓ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
238 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล ซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค (ถุงยังชีพ) จำนวน ๓๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
239 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน และตู้เหล็ก) จำนวน ๓ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
240 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการซ่อมแซมผิวทางสายคงคาชัย - ดอนจำปาเข้าห้วยโหนด หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
241 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการซ่อมแซมผิวทางสายศาลาเชียด - นาป่า หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
242 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการซ่อมแซมไหล่ผิวทางสายบ้านถิ่นหลวง - บ้านสิงขร หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
243 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการซ่อมแซมผิวทางสายบ้านหัวยอ - ดอนตาชู (ทางเข้าบ้านนางเพ็ญศรี) หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
244 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการซ่อมแซมไหล่ทางสายศาลาเชียด(ป่าปาล์ม) หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
245 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายวัดนอก - พุมเรียง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
246 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการซ่อมแซมไหล่ทางและผิวทางบ้านนายยุคล หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
247 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) เพื่อส่งเสริมรายได้ทางเศรษฐกิจ สายปากเสียว ? หัวสะพานห้วยพิปูน  28  มิถุนายน  2564
248 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายสี่แยกบ้านสงขลา - บ้านนายน้อม หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
249 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง่ก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. แบบรางวี ซอยสุขาภิบาล ๑๕/๒ (ซอยสุขสบาย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  มิถุนายน  2564
250 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการซ่อมแซมผิวทางสายบ้านหนองมน - บ้านนางเซี้ยง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
251 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการซ่อมแซมผิวทางสายคอกช้าง -บ่อขยะ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
252 องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
253 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน และเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
254 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องเล่นสนาม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประตูพลิก จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
255 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทศบาล ซอย 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  มิถุนายน  2564
256 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใต้  28  มิถุนายน  2564
257 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี อาหารเสริม (นม) โรงเรียน และ (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเวาะหะยี สำหรับดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  28  มิถุนายน  2564
258 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)  28  มิถุนายน  2564
259 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง วัสดุการเกษตร  28  มิถุนายน  2564
260 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า  28  มิถุนายน  2564
261 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลายทาง-ช่องเขา (ตอนที่ 2) หมู่ 1,2 และหมู่ที่ 3 ตำบลดินแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่  28  มิถุนายน  2564
262 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการซ่อมแซมไหล่ทางตรงบริเวณคอสะพานป้าแดง (ร้านค้า) หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
263 องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน ภาคใต้ สตูล จ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงานอบต.ควนโดน ระยะที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก  28  มิถุนายน  2564
264 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างทำสติ๊กเกอร์ติดกระจก จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
265 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นตำบลเขาขาว จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
266 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร ซื้อยาสำหรับกำจัดแมลง (ฉีดได้ทั้งตัวสัตว์และคอกสัตว์) ขนาดบรรจุ 1 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
267 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในอาคาร อบต.นาท่ามใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
268 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
269 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างทำป้ายติดบ้าน ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
270 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
271 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๕,๖๐๐ โด้สๆละ ๓๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
272 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาและเครื่องแต่งกาย โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมกีฬาประเภทต่างๆ ประจำปี 2564 ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลมวลชน ?อำเภอตะกั่วทุ่งคัพ? ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
273 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างรถบรรทุกเคลื่อนย้ายรถขุดตีนตะขาบ จำนวน ๓ ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
274 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง เครื่องดื่มเกลือแร่และผ้าเย็น ตามโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมกีฬาประเภทต่างๆ ประจำปี 2564 ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลมวลชน ?อำเภอตะกั่วทุ่งคัพ? ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
275 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
276 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ่อน้ำร้อน หมู่ที่ 7 บ้านสองพี่น้อง ตำบลพ่วงพรมคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  มิถุนายน  2564
277 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
278 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ปริ้นเตอร์) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
279 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
280 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
281 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อผงหมึกเครื่องโทรสารโทนเนอร์สีดำ จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
282 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อถ่าย 4A (แบบธรรมดา) จำนวน 100 ก้อน(ผลิตในประเทศไทย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
283 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บ.4718 สฏ จำนวน 4 รายการ ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
284 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๐๔๐๗ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
285 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
286 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อผ้าระบาย (สีม่วง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
287 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง จ้างจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ 80-5181 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
288 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใต้ ครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
289 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน ตามโครงการจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
290 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
291 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
292 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
293 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
294 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองคลัง เทศบาลตำบลควนศรี จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
295 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง จ้างตามโครงการ จัดจ้างประกอบอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดฮีดายาตุ้ลฮีดายะห์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
296 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1กค 4398 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
297 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
298 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ่อมรถกระเช้า หมายเลขครุภัณฑ์ 012-55-0001 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
299 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึง ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
300 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกุล โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสะพลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
301 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุอื่น จำนวน 2 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
302 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างเปลี่ยนยาง รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๙๐๓ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
303 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
304 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน และตู้เหล็ก) จำนวน ๓ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
305 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน และตู้เหล็ก) จำนวน ๓ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
306 องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
307 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
308 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ซื้อโปรแกรมบริหารจัดการระบบน้ำประปาพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
309 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 4 หมู่ที่ 4 บ้านถ้ำเพิง ตำบลถ้ำสิงห์ กว้าง 5 เมตร ยาว 135 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 675 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยวิธ  28  มิถุนายน  2564
310 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์และเชิญชวนประชาชนฉีดวัคซีนโรคโควิด-19 ขนาด 2.50x5.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
311 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บง 9873 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
312 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี แบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บษ 3277 สุราษฎร์ธานี (กองช่าง)  28  มิถุนายน  2564
313 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการซ่อมมอเตอร์สูบน้ำของระบบประปา หมู่ที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
314 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการกำจัดสิ่งปฏิกูลภายในอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 บ่อพัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
315 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
316 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
317 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1/2564 (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
318 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา วัสดุและครุภัณฑ์ ตามโครงการป้องกันภัยโรคติดต่อ การรักษาพยาบาลและการตั้งจุดตรวจและการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID 19)  28  มิถุนายน  2564
319 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา วัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ การรักษาพยาบาลและการตั้งจุดตรวจ การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19 )  28  มิถุนายน  2564
320 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จำนวน ๔ ชุด พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว - หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยพลูหนัง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะ  28  มิถุนายน  2564
321 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อมาตรน้ำ อาซาอี ขนาด ๑/๒ นิ้ว จำนวน ๔๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
322 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างปะยางรถตักหน้า-ขุดหลัง ทะเบียน ตค 147 พังงา (ล้อหน้าซ้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
323 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
324 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาพ่นหมอกควัน ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาด องค์การบริหารส่วนตำบลเหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
325 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อสบู่เหลวล้างมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
326 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างถ่ายเอกสารร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
327 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร (วัสดุสำนักงาน สำนักปลัด) TN-KONICA ๒๑๕-๐๐๑ จำนวน ๔ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
328 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร กองการศึกษา) TN-KONICA ๒๑๕-๐๐๑ จำนวน ๒ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
329 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 สำหรับโรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
330 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 สำหรับโรงเรียนบ้านในกริมและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
331 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 สำหรับโรงเรียนบ้านสวนจันทน์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
332 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 สำหรับโรงเรียนประชาบุษยวิทย์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
333 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหาดสำราญ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
334 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
335 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการซ่อมแซมท่อเมนต์น้ำประปาฝายหนานลูกปลา จำนวน 1 จุด หมู่ที่ 5 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
336 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา ภาคใต้ กระบี่ จ้างปรับปรุงถนนสายทุ้งไม้ไผ่ หมู่ที่ 7 (เงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
337 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อแอลกฮอล์ล้างมือ (ขนาด 500 มล.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
338 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
339 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
340 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
341 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล จ้างซ่อมบอร์ดควบคุมระบบแอร์รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข 5326 สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
342 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาบริการในตำแหน่งคนงานติดตั้งมาตรวัดน้ำและตัดมาตรวัดน้ำประปา ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และค่าน้ำประปาค้างชำระปีงบประมาณ ๒๕๔๕-๒๕๖๓ หมู่ที่ ๑-๗ ตำบลมะรุ่ย โดยกำหนดให้เริ่มดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ รวม ๓ เดือนๆละ ๙,๐๐๐ บาท  28  มิถุนายน  2564
343 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
344 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูโบ๊ะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
345 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ศพด.บ้านแอแจะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
346 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
347 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อมาตรน้ำ ขนาด ๑/๒ นิ้ว จำนวน ๔๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
348 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมาะตาโก๊ะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
349 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผดุงมาตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
350 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมมอเตอร์ปั๊มน้ำประปา หมู่ที่ 3 หมายเลขครุภัณฑ์ บม 055 60 0021 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
351 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด ๓๐ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
352 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บำรุงต้นไม้ ถนนสายทางหลวง ๔๑๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
353 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม (บริเวณฝายน้ำล้นคลองพอถาก หมู่ที่ ๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
354 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งตะโก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ราชการ ทะเบียน กข 6915 ชุมพร ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งตะโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
355 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำรวจ (บันไดอลูมิเนียม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
356 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง จ้างทำป้ายอะคริลิค สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ % โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
357 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร ซื้อยาสำหรับกำจัดแมลง (ไซเพอร์เมทริน 35% W/V) ฉีดได้ทั้งตัวสัตว์และคอกสัตว์ ขนาดบรรจุ 1 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2564
358 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส โครงการปรับปรุงซ่อมแซมขุดลอกคลองระบายน้ำ สายรอบสนามฟุตบอลลาเมาะนอก หมู่ที่ 3 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,630.00 เมตร ลึกเแลี่ย 1.50 เมตร บ้านลาเมาะนอก หมู่ที่ 3 ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส (ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด)  25  มิถุนายน  2564
359 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีงบปมะมาณ 2564  25  มิถุนายน  2564
360 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีงบปมะมาณ 2564  25  มิถุนายน  2564
361 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินการ หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์  25  มิถุนายน  2564
362 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จัดซื้อถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ถูกกักตัว  25  มิถุนายน  2564
363 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง  25  มิถุนายน  2564
364 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาปรับปรุงทางเท้าด้านหลังอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตตำบลท่าชี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
365 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาปรับปรุงทางเท้าด้านหลังอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตตำบลท่าชี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
366 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
367 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
368 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (เปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนราชการ จำนวน 2 คัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
369 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี อาหารเสริม (นม) โรงเรียน และ (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเวาะหะยี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ สำหรับดำเนินการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม  25  มิถุนายน  2564
370 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
371 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพรถยนต์ TOYOTA หมายเลขทะเบียน กจ 7102 ชุมพร หมายเลขครุภัณฑ์ 001-57-0002 ตามวงรอบ พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
372 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัคซีนพร้อมอุปกรณ์ในการฉีดป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
373 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
374 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ชุดความร้อน) เครื่องถ่ายเอกสาร RICOH รุ่น MPC 2004 ex แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินการ หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
375 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อพร้อมเปลี่ยนยางรถยนต์กู้ชีพ-กู้ภัย ทะเบียน กจ ๘๙๐ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
376 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาตามโครงการจัดทำแผ่นที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
377 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
378 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตือโละตอแล หมู่ที่ 1 ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)  25  มิถุนายน  2564
379 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
380 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างบุคลากรพนักงานขับรถยนต์บรรทุกติดเครนพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
381 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมที่ทำการ อบต.คลองประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านเกาะกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  มิถุนายน  2564
382 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนในเขตพื้นที่หมู่ที่ 2 สายท่าเล-แหลมขาม ช่วง กม.ที่ 3+373 ถึง กม.ที่ 4+000 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  มิถุนายน  2564
383 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. สายท่าเล-แหลมขาม ช่วง กม.ที่ 7+196.50 - กม.ที่ 7+844.00 หมู่ที่ 3 บ้านคลองกำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  มิถุนายน  2564
384 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมที่ทำการ อบต.คลองประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านเกาะกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  มิถุนายน  2564
385 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนในเขตพื้นที่หมู่ที่ 2 สายท่าเล-แหลมขาม ช่วง กม.ที่ 3+373 ถึง กม.ที่ 4+000 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  มิถุนายน  2564
386 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
387 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. สายท่าเล-แหลมขาม ช่วง กม.ที่ 7+196.50 - กม.ที่ 7+844.00 หมู่ที่ 3 บ้านคลองกำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  มิถุนายน  2564
388 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน และ (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเวาะหะยี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
389 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.64007 หมู่ที่ 12 กว้าง 6 เมตร ยาว 520 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 1 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  มิถุนายน  2564
390 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ชุดความร้อน) เครื่องถ่ายเอกสาร RICOH รุ่น MPC 2004 ex แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินการ หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
391 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงใยสังเคราะห์ 100 เปอร์เซ็น ขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 30 เมตร พร้อมข้อต่อสวมเร็ว จำนวน 1 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
392 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งหงษ์ อบต.ทุ่งคา จำนวน 3 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ (420-61-0023) (420-61-0024) (420-61-0025) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
393 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-58-0021 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
394 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร ซื้อยาสำหรับกำจัดแมลง (ไซเพอร์เมทริน 35% W/V) ฉีดได้ทั้งตัวสัตว์และคอกสัตว์ ขนาดบรรจุ 1 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
395 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ จ้าง้เหมาบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
396 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง ซื้อเก้าอี้สำนักงาน มีท้าวแขน ขนาด 570(W)x575(D)900-1020(H) mm. จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
397 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ศพด.บ้านลิพัง (รหัสครุภัณฑ์ 416-56-0018) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
398 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
399 องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
400 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
401 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องกรองน้ำพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
402 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
403 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
404 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 1 บ้านร่าปู ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
405 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
406 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
407 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับ ศพด.ในสังกัด อบต.ควนทองและโรงเรียน ในเขตพื้นที่ อบต.ควนทอง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
408 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร จ้างสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันภาคเรียนที่๑ ปีการศึกษา๒๕๖๔ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาหลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
409 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด (รหัสครุภัณฑ์ 416-51-0011) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
410 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
411 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
412 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองช่าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
413 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ภาคเรียนที่ 1/2564 (เดือนกรกฎาคม 2564 ถึง เดือนสิงหาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
414 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาปรับปรุงทางเท้าด้านหลังอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตตำบลท่าชี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
415 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง  25  มิถุนายน  2564
416 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA ) จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
417 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่2 ) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
418 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
419 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคลองเข้ หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  มิถุนายน  2564
420 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
421 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำตรายาง จำนวน ๔ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
422 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
423 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
424 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างจัดเตรียมอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม อาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
425 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
426 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
427 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปีงบประมาณ 2564 โซนที่ 4 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
428 องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
429 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อสารเคมีในการกำจัดวัชพืช จำนวน ๘ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
430 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อสับปะรดสีพร้อมปลูกลงกระถาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
431 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
432 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน (ห้องบริการศูนย์บริการคนพิการทั่วไป) หมึก TN-SS-๔๐๗๐ ๑๕K จำนวน ๓ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
433 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
434 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน (ห้องบริการศูนย์บริการคนพิการทั่วไป) หมึกเครื่องปริ้น Brother MFC-T๘๑๐ W จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
435 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
436 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง (แผนงานพาณิชย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
437 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายยูงทอง ซอย 5 หมู่ที่ 4 บ้านหัวทุ่ง ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
438 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
439 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
440 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
441 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุอื่น (วัสดุประปา) จำนวน 56 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
442 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กข 2045 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
443 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
444 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
445 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อใช้เลี้ยงรับรองผู้เข้าประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
446 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อโต๊ะหน้าโฟเมก้า สีขาว จำนวน ๑๕ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
447 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑๔ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
448 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารเสริม (นม) แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบดำเนินการ หมวดค่าวัสดุ ประเภทอาหารเสริม (นม) ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
449 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สนป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
450 องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกเทท้ายชนิด ๖ ล้อ ติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๐๒๕ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
451 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
452 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า  25  มิถุนายน  2564
453 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการอบรม ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
454 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
455 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
456 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
457 องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกเทท้ายชนิด ๖ ล้อ ติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๐๒๕ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
458 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
459 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
460 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อยางมะตอยผสมสำเร็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
461 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างทำป้ายโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
462 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)จำนวน ๓ โรง และให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน ๔ ศูนย์ ในเขตพื้นที่ตำบลผดุงมาตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
463 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ KYOCERA รุ่น TASKalfa ๓๐๑๐i โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
464 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุโครงการจัดประชุมประชาคมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
465 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
466 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน รพ.สต.ทุ่งเตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
467 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
468 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาบริการติดอุปกรณ์หรือแผ่นสะท้อนแสงรถดับเพลิงและรถบรรทุก จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
469 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมมอเตอร์สูบน้ำประปาหมู่ที่ 4 บ้านคลองแร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
470 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เครื่องตบดิน และเครื่องสว่านชนิดไร้สาย) จำนวน ๒ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
471 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาบุคคลธรรมดา สำหรับโครงการงานจัดเก็บและพัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ประจำปี พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
472 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
473 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนายสอด หมู่ที่ ๑๒ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
474 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยประชาอุทิศ ๑ หมู่ที่ ๙ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
475 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
476 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (เปลี่ยนยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-0253 สฎ) จำนวน 4 เส้น  24  มิถุนายน  2564
477 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงโทรทัศน์สี จอแบน จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
478 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) เพิ่มเติม จำนวน 11 ชุด รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
479 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสี่แยกบ้านใหม่-วัดบางหยด หมู่ที่ ๑๐ บ้านใหม่ ตำบลอิปัน โดยวิธีคัดเลือก  24  มิถุนายน  2564
480 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ epson LQ-๒๐๙๐ จำนวน ๓ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
481 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออุปกรณ์สาธิตการแปรงฟันสำหรับนักเรียนและเด็กเล็ก ตามโครงการป้องกันปัญหาฟันผุเด็ก 0-12 ปี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
482 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
483 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างโครงการยกระดับพร้อมขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวิภาวดี หมู่ที่ ๘ บ้านบางหยด ตำบลอิปัน โดยวิธีคัดเลือก  24  มิถุนายน  2564
484 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
485 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน และ (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเวาะหะยี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
486 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างขุดคูระบายน้ำพร้อมวางท่อ คสล.หมู่ที่ 2 บ้านร่าหมาด ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
487 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
488 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
489 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างค่าจ้างผู้ดำเนินการการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
490 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมระบบควบคุมหางรถบรรทุกเทรลเลอร์ ทะเบียน ๘๑-๑๓๓๘,๘๑-๑๓๓๙ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๒๕-๕๗-๐๐๐๑) จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
491 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
492 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา จ้างโครงการบุกเบิกถนน ซอยบนทุ่ง หมู่ที่ ๗ ตำบลมะรุ่ย โดยดำเนินการบุกเบิกถนน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย ๐.๑๒ เมตร ตลอดสาย หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปล  24  มิถุนายน  2564
493 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากา หมู่ที่ 1 มีขนาดกว้าง 2.00 เมตร ระยะทางความยาวที่ 80.00 เมตรมีความหนา 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 160 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
494 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา จ้างโครงการปรับปรุงถนน ซอยมิตรภาพ ๔ หมู่ที่ ๖ ตำบลมะรุ่ย โดยดำเนินการปรับปรุงถนน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๔๐.๐๐ เมตร ลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๒,๑๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแ  24  มิถุนายน  2564
495 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส ค่าจ้างผู้ดำเนินการการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะ  24  มิถุนายน  2564
496 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ภาคใต้ ปัตตานี อาหารเสริม (นม) โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564  24  มิถุนายน  2564
497 องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ภาคใต้ พังงา โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 730 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,920 ตารางเมตร สายซอยท่าเรือบ้านควน หมู่ที่ ๒ บ้านควน ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหว้ดพังงา รายละเอียดตามแบบแปลนเลขที่ 34/2563  24  มิถุนายน  2564
498 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน จำนวน ๑ รายการ ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
499 องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ภาคใต้ พังงา โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต สายซอยท่าเรือบ้านควน หมู่ที่ ๒ บ้านควน ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา จำนวน 1 สาย  24  มิถุนายน  2564
500 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ HP Laserjet P1006 หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๑-๐๐๐๘ จำนวน ๑ เครื่อง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
501 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
502 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
503 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งหงาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
504 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ไฟไซเรน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
505 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องอัดฉีดน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
506 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
507 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหน้าเหมือง-เขาปน หมู่ที่ 5 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
508 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
509 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
510 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยนางลิ้ม หมู่ที่ 1 บ้านไสนา ตำบลอิปัน โดยวิธีคัดเลือก  24  มิถุนายน  2564
511 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อสารเคมีกำจัดแมลง ชนิดน้ำ ขนาด 10 CC. จำนวน 319 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
512 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
513 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างพนังกั้นน้ำบริเวณศาลา หมู่ที่ 5 บ้านมอเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
514 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
515 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
516 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
517 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
518 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลาง หมู่ที่ ๓ บ้านสายกลาง ตำบลอิปัน โดยวิธีคัดเลือก  24  มิถุนายน  2564
519 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุสำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
520 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อหินคลุกพร้อมค่าขนส่งเพื่อซ่อมแซมถนนสายบางมาศเหนือ-บางฝนตก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หมู่ที่ ๑๒,๑๘ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
521 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็นขนาด ๗ คิวบิกฟุต จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
522 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5359 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
523 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
524 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
525 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
526 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กตัวยู ซอยแยกโรงเรียนนาชุมเห็ด-ด่านตง-ทุ่งโศก (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
527 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (เสื้อกั๊กสะท้อนแสง) เพื่อใช้ในการดำเนินงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
528 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยบ้านนายทบ หมู่ที่ 6 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
529 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาขุดลอกคูระบายน้ำ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
530 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
531 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา ซื้อถังดับเพลิง ชนิดน้ำยาเหลวระเหย จำนวน ๓ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
532 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (Harddisk และ RAM) จำนวน ๒ รายการ สำหรับคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๓-๐๐๕๑ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
533 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
534 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยอ่างทอง (ตอนที่3 ) หมู่ที่ 2 บ้านเขาไว้ข้าว ตำบลดินแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ 1 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
535 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างตรวจเช็คระบบเครื่องยนต์ และ ซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 81-2522 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
536 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหน้าควน-เขาสามหน้า หมู่ที่ ๙ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
537 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหารกลางวัน ศพด.เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
538 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน (สป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
539 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
540 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ (สป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
541 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยนางลิ้ม หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน โดยวิธีคัดเลือก  24  มิถุนายน  2564
542 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน และ (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเวาะหะยี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
543 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน และ (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเวาะหะยี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
544 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการเดินสายโทรศัพท์ภายในพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
545 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
546 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการล้างพร้อมเติมน้ำยาและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรุพี จำนวน 5 เครื่อง เครื่องปรับอากาศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบล พรุพี จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
547 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกคอมฯ) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
548 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตามโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกรักษาความสะอาดเก็บขนขยะและมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
549 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการประกอบอาหารกลางวันของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
550 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
551 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร จ้างตรวจเช็คสภาพพร้อมซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องขยายเสียง หมายเลขครุภัณฑ์ 462-56-0008 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
552 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาตามโครงการจัดทำแผ่นที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
553 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาตามโครงการจัดทำแผ่นที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
554 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๓-๐๔๖๗ ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๘-๐๐๐๓ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
555 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
556 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
557 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง รถพยาบาลฉุกเฉิน ทะเบียน กร 2960 สุราษฎร์ธานี หมายเลขครุภัณฑ์ 006-58-0004 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
558 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกน้ำแบบเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 81-7098 สุราษฎร์ธานี หมายเลขครุภัณฑ์ 006-61-0004 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
559 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา เช่าเต็นท์โดม โครงการการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
560 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-61-0041 จำนวน 1 เครื่อง (กองศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
561 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
562 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะประชุมขาพับ ขนาด ๗๕ X ๑๘๐ เซนติเมตร จำนวน ๑๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
563 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี รหัสครุภัณฑ์ 480 60 0027 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
564 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุประปา) จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
565 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
566 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาโครงการขุดลอกขยะและปรับแต่งพื้นที่บ่อขยะ ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
567 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนบตาเอียด หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
568 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการดูแลเว็บไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
569 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชลประทาน หมู่ที่ 7 - หมู่ที่ 5 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
570 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จ้างติดตั้งระบบสาย LAN เครื่องคอมพิวเตอร์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกอตง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
571 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคสล.ถนนสายใหม่ (จากหมู่บ้านจัดสรรถึงคลองไสโป๊ะ) หมู่ ๓ บ้านไสโป๊ะใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
572 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับใช้ทำร้านค้าที่แหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็น จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
573 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย ๒/๑๔ (แยกถนน อบต. สาย ๒/๑ ถึงหน้าบ้านนายชาญชาติ คำแฝง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
574 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
575 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร จ้างสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวมาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
576 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า และติดตั้งตู้โหลดเซ็นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
577 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำ (ระบบประปาหมู่ที่ ๘) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
578 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
579 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
580 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ดังนี้ ๑.ชั้นวางเอกสาร ๒ ชั้น จำนวน ๑ ใบ ๒.ชั้นวางเอกสาร ๔ ชั้น จำนวน ๑ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
581 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
582 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  มิถุนายน  2564
583 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ จำนวน ๕ แห่ง ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
584 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
585 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมตลิ่งถนนสายนาท่าได (จำนวน ๒ จุด) หมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  มิถุนายน  2564
586 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
587 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 และช่วงปิดภาคเรียน  23  มิถุนายน  2564
588 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปริ้นเตอร์มัลติฟังก์ชั่นเลเซอร์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองพา ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
589 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมารถแบคโฮขุดลอกท่อเมนส่งน้ำประปาหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
590 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
591 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ตั้งแต่เดือน๑๗พฤษภาคม-๒กรกฎาคม ๒๕๖๔)  23  มิถุนายน  2564
592 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  มิถุนายน  2564
593 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
594 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป (ชนิดถุง) จำนวน ๕๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
595 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จ้างประกอบอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
596 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างค่าย้ายและติดตั้งยูนิตทันตกรรม รพ.สต.พรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
597 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
598 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 และช่วงปิดภาคเรียน  23  มิถุนายน  2564
599 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างทำแผ่นป้ายอะคริลิค โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขนาด ๑๒ x ๒๔ นิ้ว จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
600 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
601 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออาหารเสริม (นม)โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นมให้กับนักเรียนดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 5 โรงเรียน นักเรียนทั้งหมด 493 คน นมยู เอช ที รสจืด ขนาดบรรจุ 200 ซีซี. (ผสมฟลูออไรด์)  23  มิถุนายน  2564
602 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออาหารเสริม (นม)โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม ให้กับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งหงษ์ อบต.ทุ่งคา เด็กเล็กทั้งหมด 45 คน นมยู เอช ที รสจืด ขนาดบรรจุ 200 ซีซี. (ผสมฟลูออ  23  มิถุนายน  2564
603 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้และติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
604 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (ห้องกู้ชีพ) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
605 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาซ่อมแซมคอสะพาน ซอยเขาวง หมู่ที่ 9 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
606 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
607 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างบำรุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
608 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จ้างประกอบอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
609 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเคียงจันทร์ หมู่ที่ 4 ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
610 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนคีรี-ดอนทราย หมู่ที่ 3 ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
611 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโพธิ์ศรี 2 หมู่ที่ 2 ตำบลปากแพรก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
612 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
613 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างทำโฟมบอร์ดกำหนดเเผนผังลดขั้นตอน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
614 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
615 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในศพด.บ้านไทรลอด ม.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
616 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาทำป้ายไวนิลและลติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ วันต่อต้านยาเสพติดโลก จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
617 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายแจ้งเตือนประชาชนที่สัญจรผ่านถนนน้ำล้นสายคลองลาให้ใช้ความระมัดระวัง จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
618 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
619 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายแจ้งเตือนประชาชนที่สัญจรผ่านถนนน้ำล้นสายคลองลาให้ใช้ความระมัดระวัง จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
620 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กฉ ๗๙๔๐ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
621 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์กูชีพ ทะเบียน บม ๓๒๓๗ สฎ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
622 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทหมึกพิมพ์ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
623 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กิจการพาณิชย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
624 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ประกวดราคาซื้อรถยนต์ดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  มิถุนายน  2564
625 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
626 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
627 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
628 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
629 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมทั้งตรวจเช็คสภาพรถยนต์แพทย์ฉุกเฉิน (EMS) หมายเลขทะเบียน นข 553 ระนอง จำนวน 6 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
630 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
631 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
632 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (เพิ่มเติม) ตามโครงการจัดตั้งสถานที่กักกันโรค (Local Quarantine) เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ระดับพื้นที่ตำบลกรูด ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
633 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
634 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ให้กับโรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
635 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
636 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๗๐๐ ชุด ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
637 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย จำนวน 5 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
638 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทหมึกพิมพ์ของส่วนโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
639 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างตรวจเช็คระยะ รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลข กค 5791 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
640 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค 4915 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
641 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล จ้างทำอาหารพร้อมเครืื่องดื่มสำหรับผู้เข้ารับการกักตัว ตามโครงการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
642 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมรถยนต์กองช่าง หมายเลขทะเบียน บง ๙๙๒๓ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
643 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯบริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
644 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
645 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้างระบบประปาของ อบต.คลองพา เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
646 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
647 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
648 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
649 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (ปรากฎตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
650 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองคลัง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
651 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
652 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักปลัด ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
653 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
654 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างขุดลอกคลองส่งน้ำระบบประปา หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
655 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์เครื่องขยายเสียง ของ ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
656 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ Brother DCP-L3551 CDW ของส่วนการคลัง หมายเลขครุภัณฑ์ 416-63-0046/1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
657 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
658 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ให้กับโรงเรียนบ้านบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
659 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
660 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
661 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
662 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
663 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
664 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน งานการศึกษา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
665 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กจ.4534 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
666 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
667 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
668 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง จ้างบำรุงซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 6625 ตรัง หมายเลขรหัสพัสดุ 001-53-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
669 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
670 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ(ไม้สต๊าฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
671 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
672 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
673 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (จารบี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
674 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
675 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
676 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
677 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
678 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
679 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
680 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
681 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
682 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างทำป้ายอะคริลิคตั้งโต๊ะ,ป้ายสติ๊กเกอร์ และบอร์ดไม้กระดานบุกำมะหยี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
683 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขาหมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
684 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชุมชนหนองหว้า หมู่ที่ 1(ช่วงที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  มิถุนายน  2564
685 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์การฉีด ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติราชนาวี  22  มิถุนายน  2564
686 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมเปลี่ยนป้ายเทศบาลตำบลกรูด หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
687 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าจอด หมู่ที่ ๓ - คลองธง หมู่ที่ ๒ ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  มิถุนายน  2564
688 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าหนังสือเรียน) ประจำปีงบประมาน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
689 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (หนังสือเรียน) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
690 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าหนังสือเรียน) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
691 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอื่น จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
692 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายชื่อตั้งโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
693 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 5 รายการ ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
694 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
695 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกสิบล้อน้ำ ทะเบียน ๘๒-๘๐๕๘ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
696 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
697 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อม/เปลี่ยนอุปกรณ์ของตู้ควบคุมของกล้องวงจรปิด CCTV หมายเลขครุภัณฑ์ 494-59-0030.9 (ซอยข้าง รพร.เวียงสระ โครงการ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
698 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างติดตั้งรางน้ำฝนบริเวณด้านข้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางนอน ฝั่งอาคาร ๒ ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
699 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
700 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
701 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุ สำหรับใช้ในการจัดทำอุปกรณ์การป้องการการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
702 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากา หมู่ที่ 1 มีขนาดกว้าง 2.00 เมตร ระยะทางความยาวที่ 80.00 เมตรมีความหนา 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 160 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
703 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
704 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - เครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
705 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก หมายเลขทะเบียน บล 471 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
706 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อแบบฟอร์มใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง (V๓) จำนวน ๑ ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
707 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คระบบ รถยนต์หมายเลขทะเบียน บจ.๓๐๕๑ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
708 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
709 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจัดจ้างทำตรายาง จำนวน 6 อัน (สำนัปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
710 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำนักงาน ของสำนักปลัด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
711 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
712 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างโครงการขยายผิวจราจรถนนสายทางเข้าน้ำตกห้วยเนียง หมู่ที่ ๗ - หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
713 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
714 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
715 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
716 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นยูง-คลองทัมมัง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
717 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินผุ) จำนวน ๑,๖๐๐ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
718 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน บ้านนายศิริ หมู่ที่ ๘ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
719 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อยางรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
720 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์เรื่องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ภาษาพม่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
721 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อขวดบรรจุน้ำดื่ม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
722 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 5 แห่ง สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
723 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
724 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 81-0475 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
725 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
726 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างติดตั้งครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
727 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางสร้าน-หน้าเขา (บ้านนายสุนันท์) หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
728 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายชวน-คลองทัมมัง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
729 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าเขา-ควนกอ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
730 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
731 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน กคษ 314 จำนวน 1 งาน รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
732 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
733 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยน้ำแก้ว-ควนผึ้ง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
734 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4735 พังงา เนื่องจากเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ทั้งหมด 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
735 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อพร้อมเปลี่ยนยางรถยนต์กู้ชีพ-กู้ภัย ทะเบียน กจ ๘๙๐ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
736 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบสนามบิน (ต่อไปกระบี่น้อย) หมู่ที่ ๕ บ้านไสโป๊ะเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
737 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเตราะหัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
738 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
739 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
740 องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาที่ทำการ อบต.ในเตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
741 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
742 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
743 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อพร้อมเปลี่ยนยางรถยนต์กู้ชีพ-กู้ภัย ทะเบียน กจ ๘๙๐ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
744 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อผงหมึก สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร (หมายเลขครุภัณฑ์ 417-62-0004) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
745 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาต่ออายุการเช่าพื้นที่เว็บไซต์ รวมทั้งชื่อโดเมนของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ออกไปอีก 1 ปี เพื่อเป็นการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กรให้ประชาชนทั่วไปทราบ และเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บข้อมูลอิเล็คทรอนิกส์ สะดวก รวดเร็วต  22  มิถุนายน  2564
746 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๕ ๐๐๔๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
747 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
748 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
749 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนราชการหมายเลขทะเบียน กน 791 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
750 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  มิถุนายน  2564
751 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี รถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน  22  มิถุนายน  2564
752 เทศบาลตำบลดอนทราย ภาคใต้ พัทลุง ซื้อโต๊ะทำงาน และเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
753 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ภาคกลาง อ่างทอง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมเครื่องสูบและอุปกรณ์ หมู่ที่ 4 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง  22  มิถุนายน  2564
754 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 1359 ชุมพร จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
755 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาเพื่อดำเนินการนำรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บธ 6570 พัทลุง เพื่อตรวจเช็คระยะของเครื่องยนต์เนื่องจากครบกำหนดตรวจและซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
756 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดินหม้อ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
757 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
758 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างรื้อถอนตู้ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
759 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.92 - 008 สายเกาะร่ม - สามแยกนายประทีป หมู่ที่ 6 - 11 ตำบลบางงอน เชื่อมหมู่ที่ 8 ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding  22  มิถุนายน  2564
760 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
761 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๙ (บ้านนาโต๊ะหมิง) โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโต๊ะหมิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
762 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน (ชนิดพื้นสแตนเลส) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  มิถุนายน  2564
763 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
764 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาถมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๓ สาย หมู่ที่ ๑๐,๑๙,๒๓ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
765 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  มิถุนายน  2564
766 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  มิถุนายน  2564
767 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำโฟมบอร์ดความรู้ห้องพัฒนาการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี จำนวน 3 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
768 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
769 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
770 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
771 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
772 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน (งานป้องกัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
773 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี อาหารเสริม (นม) โรงเรียน จำนวน ๑ รายการ ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม  22  มิถุนายน  2564
774 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
775 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - เครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์  22  มิถุนายน  2564
776 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี อาหารเสริม(นม)โรงเรียน  22  มิถุนายน  2564
777 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
778 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเชียร ซอย ๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
779 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล จ้างเหมาเรือขนส่งอาหารเสริม (นม) ในพื้นที่หมู่ที่ 1 - 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
780 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
781 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
782 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
783 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย (ทรายอะเบท) จำนวน ๓ ถัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
784 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างจ้างซ่อมแซมเครื่องเล่น Brain based Learning BBL ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่านุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
785 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.24-004 สายวัดโคกสวย หมู่ที่ 1 บ้านหัวนอนวัด, หมู่ที่ 3 บ้านตีนวัด ตำบลโคกเจริญ ยาว 633 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ไม่มีไหล่ทาง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,165 ตารางเมตร องค์การบริหารส่ว  21  มิถุนายน  2564
786 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
787 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านบ่อคา หมู่ที่ 3 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
788 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง จ้างติดตั้งผ้าม่านของเทศบาลตำบลควนเสาธง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
789 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-5976 สฏ จำนวน 8 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
790 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้ออาหารเสริมนม (โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เสี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
791 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
792 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
793 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  21  มิถุนายน  2564
794 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  21  มิถุนายน  2564
795 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ครุภัณฑ์สำนักงาน - โต๊ะขาพับอเนกประสงค์  21  มิถุนายน  2564
796 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. 13008 สายบ่อโต๊ะเหล้ง หมู่ที่ 1-3 ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล  21  มิถุนายน  2564
797 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล อาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2564  21  มิถุนายน  2564
798 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา  21  มิถุนายน  2564
799 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสาวอฮีเล - บูเก๊ะ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ หมู่ที่ 6 บ้านสาวอ ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเ  21  มิถุนายน  2564
800 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
801 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
802 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อมิเตอร์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
803 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อใช้สำหรับปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
804 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
805 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อผงหมึกเครื่องโทรสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
806 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล จ้างเหมาเรือขนส่งอาหารเสริม (นม) ในพื้นที่หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
807 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างตัดหญ้า ๒ ข้างทางถนนในเขตเทศบาลท้องเนียน หมู่ที่๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘ ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
808 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
809 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
810 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
811 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
812 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉ - ๒๔๕๑ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
813 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
814 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
815 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
816 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-8447 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
817 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-3765 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
818 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมเครื่องเสียง (รถประชาสัมพันธ์) หมายเลขครุภัณฑ์ 462-50-0327 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
819 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ วัสดุงานบ้านงานครัว  21  มิถุนายน  2564
820 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
821 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
822 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป (ชนิดถุง) จำนวน ๕๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
823 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
824 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ถนนสายท่าช้าง-ควนหลังเต่า ขนาด ๒.๔๐x๒.๔๐ เมตร ชนิด ๒ ช่อง ยาว ๘.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๑ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
825 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
826 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนราชการหมายเลขทะเบียน กค-4338 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
827 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ อาหารเสริมนม (โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เสี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม)  21  มิถุนายน  2564
828 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ จำนวน 40 ชิ้น บริเวณชุมชนบ้านศาลาด่าน ม.1 ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
829 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
830 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
831 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน และ (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเวาะหะยี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
832 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกคอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
833 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน/บำรุงรักษา ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระแอะ สังกัดเทศบาลตำบลศาลาด่าน จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
834 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
835 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี จำนวน 2 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
836 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการตำบลบางนอน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
837 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (อุปกรณ์สะท้อนแสง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
838 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมรถยนต์มาสด้า ดับเบิ้ล แคป 4 ประตู ขับเคลื่อน 2 ล้อ หมายเลขทะเบียน กข 1809 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
839 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล จ้างเหมาเรือขนส่งอาหารเสริม (นม) ในพื้นที่หมู่ที่ 1 - 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
840 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
841 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุประปา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
842 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ซ่อมเปลี่ยนกุญแจประตูบานเลื่อน จำนวน 4 ชุด  21  มิถุนายน  2564
843 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
844 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างรื้อถอนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงสระ (หลังเก่า) จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
845 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
846 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง จ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ รวมเป็นระยะเวลา ๓๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
847 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
848 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
849 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล ภาคใต้ พังงา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับดำเนินการโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
850 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
851 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
852 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
853 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-7260 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
854 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๓๐๓ สตูล จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
855 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน - โต๊ะขาพับอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
856 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
857 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
858 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมเปลี่ยนและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
859 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
860 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
861 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อโต๊ะหมู่บูชา ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
862 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
863 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำ E-Service ระบบงานบริการยื่นคำร้องออนไลน์ของเทศบาลตำบลคลองพน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
864 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมเปลี่ยนและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
865 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อน้ำดื่ม ศพด.บ้านเขาเทียมป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
866 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์ ยี่ห้อ แคนนอล สีดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
867 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
868 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
869 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
870 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการก่อสร้างตะแกรงเหล็กปิดคูระบายน้ำพร้อมปิดทางน้ำสายไร่ใหญ่ - คลองเขม้า หมู่ ๗ บ้านเขาแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
871 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ซอย ๑,๖,๗ หมู่ ๗ บ้านเขาแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
872 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อทำน้ำตกสร้างทัศนียภาพที่แหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
873 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง และจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า / นาที) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
874 องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
875 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
876 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจัดทำป้ายไวนิล/เจาะตาไก่ ขนาด 1.20X2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย โครงการควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ(กิจกรรมชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคติดต่อและไม่ติดต่อ) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
877 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ทำป้ายไวนิล จำนวน 3 ป้าย  21  มิถุนายน  2564
878 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  มิถุนายน  2564
879 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
880 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 5,000 มล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
881 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ในตลาดพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งยาว ในวันที่24มิถุนายน2564 ณ ตลาดเทศบาลตำบลทุ่งยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
882 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมแซมหลังคา ฝ้าเพดาน เชิงชาย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาหละ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
883 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
884 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านยายเรียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
885 องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส หมายเลขทะเบียน บธ ๙๓๖๒ ตรัง เข้ารับการตรวจสภาพรถและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
886 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างปะยางรถตักหน้า-ขุดหลัง ทะเบียน ตค 147 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
887 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง เครื่องวัดอุณหภูมิ  21  มิถุนายน  2564
888 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
889 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อเทปกั้นแนวเขตและพลาสติกใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
890 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กองช่าง  21  มิถุนายน  2564
891 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
892 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส จ้างเหมาบริการบริการดูแลต้นไม้หรือสวนไม้ประดับ (นายอับดุลเล๊าะ นุ๊ยาลา) (สป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
893 เทศบาลตำบลดอนทราย ภาคใต้ พัทลุง ซื้อสารส้มชนิดใสผง จำนวน 2,500 กก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
894 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซื้อจัดซื้อถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ถูกกักตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
895 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อสารส้มขุ่นผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
896 เทศบาลตำบลดอนทราย ภาคใต้ พัทลุง ซื้อถังขยะพร้อมสกรีน ขนาด 200 ลิตร จำนวน 10 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
897 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างพิมพ์ข้อความถวายพระพร เนืื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2564 ฉบับพิเศษเดือนมิถุนายน 2564 จำนวน 1 คอลัมน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
898 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  มิถุนายน  2564
899 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
900 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อมิเตอร์น้ำ จำนวน 40 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
901 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
902 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายทำเนียบบุคลากรเทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ขนาด ๑๒๐x๒๔๐ เซนติเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
903 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
904 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
905 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายบอร์ดโครงสร้างการบริหารงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
906 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะไม้ไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
907 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาโครงการขุดลอกเพื่อระบายน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านควน ตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
908 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
909 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
910 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาผลิตสื่อวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์และอุปกรณ์เยี่ยมบ้าน ทีมหมอครอบครัว ตำบลน้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
911 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
912 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาผลิตสื่อวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์และอุปกรณ์เยี่ยมบ้านทีมหมอครอบครัว ตำบลทุ่งเตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
913 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
914 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก (กระเช้า) หมายเลขทะเบียน 80-7235 ชุมพร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
915 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างติดตั้งครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
916 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ก่อสร้างถนน คสล. สายคลองหิน-เขาน้อย หมู่ที่ 11  18  มิถุนายน  2564
917 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
918 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนซอยลุงเริญ (ตอน ๓) เชื่อมต่อถนนสายหน้าสถานีรถไฟพรุกระแชง หมู่ที่ ๑๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  มิถุนายน  2564
919 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อแบตเตอรี่สำหรับรถตู้ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข ๓๖๖๑ สุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
920 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำตรายาง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
921 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง กฉ ๕๒๘๕ สุราษฎร์ธานี สำนักลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
922 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมบำรุงรักษารถตู้ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข ๓๖๖๑ สุราษฎร์ธานี สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
923 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
924 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับ ศพด.ในสังกัด อบต.ควนทองและโรงเรียน ในเขตพื้นที่ อบต.ควนทอง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔  18  มิถุนายน  2564
925 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในชุมชนเคหะ หมู่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  มิถุนายน  2564
926 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา วัสดุคอมพิวเตอร์  18  มิถุนายน  2564
927 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาเรือ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
928 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อพัสดุ(อาหารเสริมนม)ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไว้ข้าว และ โรงเรียนบ้านดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
929 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมบำรุงรักษารถตู้ส่วนกลาง นข ๓๖๖๑ สุราษฎร์ธานี (ระบบแอร์) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
930 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาประจำรถบรรทุกขยะ (นายณัฐวุธ ว่าวทอง) ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
931 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อพัสดุ(อาหารเสริมนม)ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไว้ข้าว และ โรงเรียนบ้านดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
932 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี อาหารเสริม (นม) โรงเรียน และ (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเวาะหะยี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  18  มิถุนายน  2564
933 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการฯ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
934 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อจัดทำถุงยังชีพ (พรทิพย์ ฟุ้งฟ้า) เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
935 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (จอจับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว)  18  มิถุนายน  2564
936 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา  18  มิถุนายน  2564
937 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในชุมชนเคหะ หมู่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  มิถุนายน  2564
938 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาป้ายไวนิล (สำนักงานปลัด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
939 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ซอยห้วยทรายขาว 3 โดยวิธีคัดเลือก  18  มิถุนายน  2564
940 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุ(อาหารเสริมนม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไว้ข้าว และโรงเรียนบ้านดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
941 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อพัสดุ(อาหารเสริมนม)ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไว้ข้าว และ โรงเรียนบ้านดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
942 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้ออาหารเสริม(นม) โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
943 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างปรับพื้นที่บริเวณที่ทิ้งขยะมูลฝอย หมู่ที่ ๖ ตำบลปะเสยะวอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
944 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างถางป่าและล้มต้นไม้ หมู่ที่ ๔,๕ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
945 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการฯ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
946 องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมหลังคาป้อมยามขององค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
947 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
948 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
949 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย ๔/๑๕ (แยกถนน อบต.สาย๔/๑ ถึง ที่ดินนางนันทนัช ชั้นล้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
950 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยเกาะดอนเมา หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
951 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เลื่อยโซ่ยนต์เล็ก จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
952 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
953 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำระบบไฟฟ้า (ซัมเมอร์ส) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
954 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
955 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
956 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (ห้องสำนักปลัด) จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
957 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
958 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บริเวณตลาดเขาหลาง โดยวิธีคัดเลือก  18  มิถุนายน  2564
959 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
960 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาประจำรถบรรทุกขยะ (นายนฤเบศน์ เมมี) ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
961 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี อาหารเสริม (นม) โรงเรียน และ (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเวาะหะยี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  18  มิถุนายน  2564
962 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาเก็บขนและกวาดขยะฝั่งเกาะคณฑี (นายอิทธิพร ขจรแสงเจริญ) ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
963 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาเก็บขนและกวาดขยะฝั่งเกาะคณฑี (นายธวัฒชัย บัวสงค์) ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
964 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาเก็บขนและกวาดขยะฝั่งเกาะคณฑี (นายกฤษณะ รูปเทวินทร์) ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
965 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทยื จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
966 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซ่อมจักรยายนต์ หมายเลขทะเบียน กจล 445 พังงา และ กนพ 59 พังงา  18  มิถุนายน  2564
967 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจัดจ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
968 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารเสริม (นม) ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตนม ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
969 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
970 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
971 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถหกล้อดั้ม หมายเลขทะเบียน 81-4579 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
972 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
973 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมแซมกระจกสำนักงาน จำนวน 1 งาน รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
974 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
975 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
976 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
977 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
978 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กตัวยู ซอยแยกโรงเรียนนาชุมเห็ด-ด่านตง-ทุ่งโศก (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
979 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
980 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 461-51-0008 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
981 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ประปา เพื่อขยายแนวเขตท่อประปา หมู่ที่4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
982 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
983 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๘ รายการ เพื่อสำหรับกลุ่มเสี่ยงในสถานที่แยกกักกัน (local Quarantine) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
984 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซ่อมแอร์รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลข กข 1421 พังงา  18  มิถุนายน  2564
985 องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส หมายเลขทะเบียน กท ๑๘๙๐ ตรัง เข้ารับการตรวจสภาพรถและซ่อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
986 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
987 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
988 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา วัสดุคอมพิวเตอร์  18  มิถุนายน  2564
989 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
990 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างจัดทำวารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ รายงานกิจการประจำปี งบประมาณ 2563-2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
991 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างตรวจเช็คสภาพทั่วไปพร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์สำนักงาน ทะบียน กจ ๓๘๘ ชุมพร(ระยะทางปัจจุบัน ๒๑๔,๒๔๙ กิโลเมตร) หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๖-๐๐๐๓ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
992 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 5 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2564  18  มิถุนายน  2564
993 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคใต้ พังงา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
994 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
995 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
996 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
997 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
998 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
999 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มสันกาวเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
1000 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
1001 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
1002 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
1003 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
1004 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาโครงการ Clearing หมู่ที่ 5 บ้านควน ตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
1005 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำและสุขภัณฑ์ห้องน้ำ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
1006 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างปรับพื้นที่ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากวีป มิตรภาพที่ 124 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
1007 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
1008 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางรถยนต์ 4 ประตู ทะเบียน กข 6739 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
1009 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล ซื้ออาหารเสริม (นม) (โครงการเยียวยาผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
1010 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน 5 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
1011 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 80-3047 พังงา (ซ่อมกระปุกพวงมาลัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
1012 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลายแพงพัฒนา-ซอยริยาพันธ์ หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  มิถุนายน  2564
1013 องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1/2564  18  มิถุนายน  2564
1014 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
1015 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
1016 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. สายท่าเล-แหลมขาม ช่วง กม.ที่ 7+196.50 - กม.ที่ 7+844.00 หมู่ที่ 3 บ้านคลองกำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  มิถุนายน  2564
1017 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมที่ทำการ อบต.คลองประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านเกาะกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  มิถุนายน  2564
1018 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนในเขตพื้นที่หมู่ที่ 2 สายท่าเล-แหลมขาม ช่วง กม.ที่ 3+373 ถึง กม.ที่ 4+000 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  มิถุนายน  2564
1019 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเป่าล้างบ่อบาดาล จำนวน ๒ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
1020 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อถุงยังชีพ (ข้าวสาร พร้อมไข่ไก่) ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน กรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
1021 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
1022 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อถุงยังชีพ (ข้าวสาร) ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน กรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
1023 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 43 ชุด ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน กรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
1024 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมระบบเบรกและระบบเบรกมือของรถยนต์ส่วนกลางรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๕๓-๐๐๐๑ ทะเบียน บห - ๑๘๐๙ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
1025 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทุ่งกุล-ท่าสาแหละ หมู่ที่ 5 บ้านลิกี ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
1026 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อจัดซื้อรถโยกสำหรับคนพิการ จำนวน 1คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
1027 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแสงทองซอย ๔ หมู่ที่ ๒ ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
1028 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์กองคลัง) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
1029 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
1030 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถังและติดตั้งระบบประปา หมู่ 1 บ้านหัวแหลม ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  มิถุนายน  2564
1031 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างทำความสะอาดผ้าม่าน จำนวน 37 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
1032 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขครุภัณฑ์ 011-50-0001 จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
1033 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อถุงยังชีพ (ข้าวสาร) ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน กรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
1034 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 (บ้านนายประดิษฐ์ คงแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
1035 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุการเกษตร (โซ่/แผ่นบังคับโซ่) จำนวน 5 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
1036 องค์การบริหารส่วนตำบลดอน ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุอื่นๆที่จำเป็นสำหรับใช้ในการปฎิบัติหน้าที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
1037 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 1/2564  17  มิถุนายน  2564
1038 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริประจำปีงบประมาณ 2564  17  มิถุนายน  2564
1039 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
1040 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายคลองทัมมัง-บริษัทพันศรี หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
1041 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 (บ้านนางสมใจ กุลลิ่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
1042 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา จ้างจ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ มอเตอร์ปั้มน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
1043 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถังและติดตั้งระบบประปา หมู่ 1 บ้านหัวแหลม ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  มิถุนายน  2564
1044 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 (สวนปาล์มนายมโน สวัสดิิภิรมย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
1045 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (หลังเก่า) ในองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
1046 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.จำนวน 6 แห่งและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.เกาะกลาง จำนวน 2 ศูนย์ ประจำปีการศึกษา 2564 อบต.เกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
1047 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 (สวนปาล์มนายปราโมทย์ สังข์รอด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
1048 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตาวัน - ฤทธิรงค์ หมู่ที่ ๘ ตำบลกรูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
1049 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวังหยี หมู่ที่ 3 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  มิถุนายน  2564
1050 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด  17  มิถุนายน  2564
1051 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๙ (บ้านนาโต๊ะหมิง) โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโต๊ะหมิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
1052 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนราชการหมายเลขทะเบียน กค 4338 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
1053 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขา จำนวน ๑ จุด บริเวณ หมู่ที่ ๖ ก่อนถึงท่อลอดเหลี่ยม (ถนนสายโคกทรายใต้ - หน้าควน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
1054 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๐๘๒ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
1055 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเฃ็คสภาพรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๐๘๓ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
1056 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งใหญ่ ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
1057 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อโครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
1058 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาและปรับปรุงภายในอาคารเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
1059 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
1060 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
1061 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพอื่นๆ รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๙๐๓ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
1062 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก พร้อมปรับเกลี่ย) จำนวน ๒๕ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
1063 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โ่รงเรียน นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
1064 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
1065 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๒๗๑ สุราษฎร์ธานี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๗-๐๐๑ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
1066 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๒ ๐๐๒๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
1067 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือกรณีได้รับความเดือนร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
1068 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ จำนวน ๕ แห่ง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
1069 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ภาคใต้ ตรัง ซื้อทรายอะเบทและสารเคมีพ่นหมอกควันตามโครงการป้องกันและกำจัดโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
1070 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อพัสดุ(อาหารเสริมนม)ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไว้ข้าว และ โรงเรียนบ้านดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
1071 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุการศึกษา (หนังสือเรียน) จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
1072 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
1073 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
1074 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับดำเนินการโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
1075 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้ออาหารเสริม (นม) นม ยู เอช ที โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
1076 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุประปา จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
1077 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาปรับปรุงทาสีรั้วรอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชีจำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
1078 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บธ ๒๕๖๓ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๕๑-๐๐๐๑) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
1079 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -เครื่องสำรองไฟสำนักปลัด อบต.หน้าเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
1080 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายทำเนียบบุคลากรเทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ขนาด ๑๒๐x๒๔๐ เซนติเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
1081 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
1082 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งใหญ่ ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
1083 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
1084 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายคลองปราบ-หาดยูง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
1085 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายมัสยิด-พลังใหม่ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
1086 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายอ่าวลำแพน-บ้านนายสุนันท์ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
1087 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
1088 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -เครื่องสำรองไฟสำนักปลัด อบต.หน้าเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
1089 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุรัฐพิธี (ธง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
1090 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
1091 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
1092 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
1093 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
1094 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุการศึกษา (หนังสือเรียน) จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
1095 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการรื้อถอนถังประปาเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
1096 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
1097 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
1098 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
1099 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส จ้างถางป่า ริมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก-ถางป่า2 ข้างทางถนนสายบ้านลาเมาะนอก ระยะทางยาว 8800 เมตร กว้างเแลี่ย ข้างละ 2.50 เมตร-ถางป่า2ข้างทางถนนสายบ้านลาเมาะใน ระยะทางยาว 10,000 เมตร กว้างเฉลี่บ ข้างละ 2.50 เมตร โดยวิธีเฉพา  17  มิถุนายน  2564
1100 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างบริการให้เช่าระบบเสียงสำหรับกิจกรรมให้วัคซีน โครงการบูรณาการจัดหน่วยบริการฉีดวัคซีนในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
1101 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
1102 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อกระดาษ เอฟ4 และกระดาษ เอ4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
1103 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา จ้างล้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๒ ตัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
1104 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างทำป้ายไวนิลจราจรโครงไม้ บอกเส้นทางจำนวน 5 รายการ 10 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
1105 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุดับเพลิง (เคมีดับเพลิง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
1106 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างเหมารถประชาสัมพันธ์ เคลื่อนที่รณรงค์การฉีดวัคซีนโควิด 19 โครงการบูรณาการจัดหน่วยบริการฉีดวัคซีนในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
1107 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
1108 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
1109 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างทำป้าย จำนวน 5 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
1110 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน 5 รายการ โครงการบูรณาการจัดหน่วยบริการฉีดวัคซีนในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
1111 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
1112 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งใหญ่ ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
1113 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
1114 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
1115 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
1116 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
1117 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล จ้างทำป้ายไวนิลจำนวน 8 ผืน ตามโครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันควบคุมโรค ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
1118 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
1119 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข2003พังงา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
1120 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง จ้างขยายเขตท่อเมนระบบประปาบ้านโคกขาม หมู่ที่ 2 บริเวณสายคลองปากเพนียด-ชลประทาน โดยดำเนินการเดินท่อเมนระบบประปาอีก ประมาณ 265 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
1121 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบบาดาล (ซัมเมิส ขนาด 1.5 HP) จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหัวหรั่ง หมู่ที่ 8 ตัวที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
1122 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 417-59-003 ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
1123 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
1124 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
1125 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
1126 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๙ (บ้านนาโต๊ะหมิง) โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโต๊ะหมิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
1127 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อม/เปลี่ยนอุปกรณ์ของตู้เสริมของกล้องวงจรปิด CCTV หมายเลขครุภัณฑ์ 494-59-0030.13 (หน้าบ้าน สท.ปัญญาศักดิ์ โครงการ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
1128 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
1129 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลางตามระยะทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
1130 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
1131 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อม/เปลี่ยนอุปกรณ์ของตู้ควบคุมกล้องวงจรปิด CCTV หมายเลขครุภัณฑ์ 494-61-0033.2 (กลางซอยอินทนิน โครงการ 4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
1132 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
1133 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เตรียมความพร้อมสำหรับ Local Quarantine (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๓ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
1134 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก  16  มิถุนายน  2564
1135 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายในหมู่บ้านในเนื้อ โดยวิธีคัดเลือก  16  มิถุนายน  2564
1136 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายในเนื้อ-คลองชลประทาน โดยวิธีคัดเลือก  16  มิถุนายน  2564
1137 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำพร้อมกระเช้า จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
1138 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนแตง หมู่ที่ ๖ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
1139 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
1140 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กองคลัง สำหรับงานจัดเก็บรายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
1141 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เตรียมความพร้อมสำหรับ Local Quarantine (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๔ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
1142 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อม/เปลี่ยนอุปกรณ์ของตู้ควบคุมกล้องวงจรปิด CCTV หมายเลขครุภัณฑ์494-59-0030.12 (กล้องโดม ซอยโรงเลื่อย โครงการ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
1143 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน-กองช่าง อบต.หน้าเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
1144 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการทำตรายาง กองคลัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
1145 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อกล้อง CCTV และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
1146 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -เครื่องสำรองไฟสำนักปลัด อบต.หน้าเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
1147 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อม/เปลี่ยนอุปกรณ์ของกล้องวงจรปิด CCTV หมายเลขครุภัณฑ์ 494-54-0703.14 (โค้งฮั่วไถ่ โครงการ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
1148 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศแบบแขวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
1149 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด อบต.หน้าเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
1150 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโคกสูง หมู่ที่ 7 ตำบลชุมพล เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  มิถุนายน  2564
1151 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้ออาหารเสริม(นม) ชนิดถุง สำหรับศูนย์เด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลคุระ (ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
1152 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที โครงการเยียวยาเกษตรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
1153 องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็กร่องน้ำ สายกราเซาะ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีคัดเลือก  16  มิถุนายน  2564
1154 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำพญานาค (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
1155 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมประตูห้องเด็กเล็ก (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
1156 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมายอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
1157 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างซ่อมแซมเครื่องปั๊๋มน้ำ รฟัสครุภัณฑ์ ๐๕๕ ๖๐ ๐๐๐๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
1158 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างค่าจ้างเหมาทำตรายาง (กองช่าง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
1159 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  มิถุนายน  2564
1160 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
1161 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา อาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔  16  มิถุนายน  2564
1162 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อผลิตภัณฑ์ นม ชนิด ยู เอช ที ที่บรรจุในกล่องนมโรงเรียน ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯสำหรับเด็กในโรงเรียนสังกัด สพฐ. และลำหรับเด็กในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
1163 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
1164 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
1165 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.80091 สาย ช.พัฒนาการช่าง หมู่ที่ 10 กว้าง 4.50 เมตร ยาว 460 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 2,070 ตารางเมตร  16  มิถุนายน  2564
1166 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการก่อสร้างฝายป้องกันน้ำเค็ม หมู่ที่ 6  16  มิถุนายน  2564
1167 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโหนดหมู่-ทุ่งขุนหลวง หมู่ที่ 9 ตำบลหารเทา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  มิถุนายน  2564
1168 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์สำนักปลัด) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
1169 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๒ ๐๐๒๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
1170 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
1171 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-52-0008 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
1172 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บม 3238 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
1173 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บม 3238 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
1174 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน 81-3123 ชุมพร หมายเลขครุภัณฑ์ บม.005-62-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
1175 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
1176 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อRam 4 GB (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
1177 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที โครงการเยียวยาเกษตรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
1178 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  มิถุนายน  2564
1179 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
1180 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานควบคุมป้องกันโรคในสถานที่กักกันโรค (Local Quarantine) และในพื้นที่ตำบลช้างขวา จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
1181 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างติดตั้งครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
1182 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนกระบุรี (เดือน มิถุนายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
1183 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
1184 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
1185 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง CAT ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
1186 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๖ รายการ ตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลกรูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
1187 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซ่มรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๘๑๓ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
1188 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาทำตรายาง (สำนักปลัด) จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
1189 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมาตัดชุดวัสดุเครื่องแต่งกาย ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
1190 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายสำหรับพนักงานจัดเก็บขยะ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
1191 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุ สื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรุพี จำนวน 62 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
1192 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้ออาหารเสริม(นม) ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
1193 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
1194 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 4รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
1195 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ภาคใต้ ชุมพร จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๑๒๑ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
1196 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
1197 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
1198 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
1199 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
1200 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องพ่นละอองฝอยและแอลกอฮอล์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานควบคุมป้องกันโรคในสถานที่กักกันโรค (Local Quarantine) และในพื้นที่ตำบลช้างขวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
1201 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานควบคุมป้องกันโรคในสถานที่กักกันโรค (Local Quarantine) และในพื้นที่ตำบลช้างขวา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
1202 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพิมพ์สำนักงาน หมายเลขครุภัณฑ์ ทล.480-59-00145 ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
1203 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมาตัดชุดอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
1204 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
1205 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
1206 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
1207 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขา หมู่ที่ ๖ จำนวน ๑ จุด (บริเวณบ้านนายพยุงศักดิ์ รัฐกาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16