ข่าวสารในเครือข่าย อปท.ทั้งประเทศ ประจำปี 2564
ประกาศงานซื้อหรือจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศเผยแพร่ราคากลางตามแนวทางของกรมบัญชีกลาง ตามแบบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด
กลับหน้าหลัก
ลำดับ หน่วยงาน ภาค จังหวัด หัวข้อ วันที่
1 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำ สายเกาะโชน หมู่ที่ 10 ตำบลบางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ธันวาคม 2564
2 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถส่วนกลาง สำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ประเภทรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กท 4160 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ธันวาคม 2564
3 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง จ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ รวมเป็นระยะเวลา ๓๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ธันวาคม 2564
4 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โรงเรียนเทศบาลบ้านปากวีป มิตรภาพที่ 124 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ธันวาคม 2564
5 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ธันวาคม 2564
6 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อตามโครงการรณรงค์ป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ธันวาคม 2564
7 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ธันวาคม 2564
8 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายไวนิลโครงการรณรงค์ป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ธันวาคม 2564
9 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเช่าเต็นท์ จำนวน ๒ หลัง โครงการรณรงค์ป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ธันวาคม 2564
10 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (วันที่ ๓-๓๑ มกราคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ธันวาคม 2564
11 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ธันวาคม 2564
12 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งหงาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ธันวาคม 2564
13 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ธันวาคม 2564
14 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ธันวาคม 2564
15 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาเครื่องเสียงในโครงกรจัดงานวันขึ้นปีใม่ ประจำปี 2565 จำนวน 1 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ธันวาคม 2564
16 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ธันวาคม 2564
17 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ธันวาคม 2564
18 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตซอยสละอาทิตย์ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองปลิง ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีคัดเลือก  30  ธันวาคม 2564
19 องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว ) จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ธันวาคม 2564
20 องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาดมอเตอร์ ๓ แรงม้า จำนวน ๑ ชุด เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาหมู่ที่ ๗ (ควนหินส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ธันวาคม 2564
21 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ธันวาคม 2564
22 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ธันวาคม 2564
23 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดทำอาหารว่างในการประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ธันวาคม 2564
24 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อม Router Switch CRS๑๒๕-๒๔G ซึ่งเป็นตัวกระจายอินเตอร์เน็ตผ่านระบบแลน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ธันวาคม 2564
25 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสดงและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ธันวาคม 2564
26 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อมอบให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ธันวาคม 2564
27 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ จำนวน 11 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ธันวาคม 2564
28 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา ถนนสายน้ำใจ สองข้างทาง โดยวิธีคัดเลือก  30  ธันวาคม 2564
29 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างทำอาหารกลางวันของศพด.ต.แสงอรุณ จำนวน 16 คน ๆ ละ 21.-บาท รวม 20 วัน (วันทำการ) ประจำเดือน มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ธันวาคม 2564
30 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ธันวาคม 2564
31 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอย (ประจำรถขยะ) จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ธันวาคม 2564
32 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ภาคกลาง อ่างทอง ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ คือ น้ำดื่ม ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ธันวาคม 2564
33 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาบริการจัดระเบียบยานพาหนะและจัดระเบียบตลาดเทศบาลตำบลหารเทา จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ธันวาคม 2564
34 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ธันวาคม 2564
35 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ธันวาคม 2564
36 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑๕๐x๓๐๐ ซ.ม. พร้อมโครงไม้และติดตั้ง (ประชาสัมพันธ์เสียภาษี ประจำปี ๒๕๖๕) จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ธันวาคม 2564
37 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอย(ประจำรถขยะ) จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ธันวาคม 2564
38 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาบริการจัดระเบียบยานพาหนะและจัดระเบียบตลาดนัดเทศบาลตำบลหารเทา จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ธันวาคม 2564
39 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาบริการดูแลความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลาดนัดเทศบาลตำบลหารเทา จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ธันวาคม 2564
40 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาบริการดูแลความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลาดนัดเทศบาลตำบลหารเทา จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ธันวาคม 2564
41 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังและขุดวางท่อ คสล. ที่ชำรุดในตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ธันวาคม 2564
42 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการแรงงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอยภายในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน หมูที่ ๑ , ๒ และ ม.๓ (จำนวน ๑ อัตรา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ธันวาคม 2564
43 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ภาคกลาง อ่างทอง ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ คือ หนังสือพิมพ์ ประจำเดือน มกราาคม (วันทำการ) พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ธันวาคม 2564
44 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มคู่มือปฏิบัติงานการประชุมสภาท้องถิ่น และคู่มื่อระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของสภาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ธันวาคม 2564
45 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ธันวาคม 2564
46 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอย (ประจำรถขยะ) จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ธันวาคม 2564
47 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 10 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ธันวาคม 2564
48 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ธันวาคม 2564
49 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ธันวาคม 2564
50 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนยาน - หนองปด หมู่ที่ 2,9 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีคัดเลือก  30  ธันวาคม 2564
51 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายไวนิลโครงการจัดตั้งหน่วยบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ธันวาคม 2564
52 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาบริการจัดระเบียบยานพาหนะตลาดนัดเทศบาลตำบลหารเทา จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ธันวาคม 2564
53 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาบริการผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ธันวาคม 2564
54 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๓)  30  ธันวาคม 2564
55 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ธันวาคม 2564
56 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ธันวาคม 2564
57 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง จ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตระบบประปาภูเขา บ้านโหล๊ะบ้า-บ้านหนองเลน หมู่ที่4,5 ตำบลคลองใหญ่ เทศบาลตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีคัดเลือก  29  ธันวาคม 2564
58 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2564
59 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ (เทศกาลปีใหม่) พ.ศ. 2565 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2564
60 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์กำหนดการชำระภาษี ประจำปี 2565 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2564
61 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกุล โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสะพลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2564
62 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๒ , ๒ บ้านคู , พะงุ้น ตำบลครน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีคัดเลือก  29  ธันวาคม 2564
63 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 (จัดตั้งด่านชุมชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2564
64 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 -80 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโหล๊ะบ้า เทศบาลตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีคัดเลือก  29  ธันวาคม 2564
65 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2564
66 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล.ถนนสายบ้านห้วยเหรียง - หนองคล้า หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2564
67 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2564
68 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนกระบุรี (เดือน มกราคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2564
69 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด (เดือน มกราคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2564
70 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด (เดือน มกราคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2564
71 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2564
72 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายไวนิล โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2564
73 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2564
74 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างต่ออายุเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2564
75 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2564
76 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0059 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2564
77 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล ซื้อกระดาษสำหรับพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน/ใบแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2564
78 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอุปกรณ์ประตูและหน้าต่างของสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2564
79 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนกระบุรี (เดือน มกราคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2564
80 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2564
81 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการแรงงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอยภายในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน หมูที่ ๑ , ๒ และ ม.๓ (จำนวน ๑ อัตรา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2564
82 องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บบ 1473 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2564
83 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2564
84 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2564
85 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กต.7568 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2564
86 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2564
87 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุก่อสร้าง (โซ่เลื่อยยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2564
88 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนกระบุรี (เดือน มกราคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2564
89 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2564
90 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างถ่ายเอกสารแบบรายงานผลการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้รับการฉีดวัคซีน จำนวน ๕,๐๐๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2564
91 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2564
92 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2564
93 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2564
94 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุลูกรัง จำนวน ๕๕๐ ลูกบาศก์เมตร และวัสดุหินคลุก จำนวน ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2564
95 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2564
96 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2564
97 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2564
98 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรรี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2564
99 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุการเกษตร (น้ำยาฆ่าหญ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2564
100 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2564
101 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายไวนิลสวัสดีปีใหม่ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2564
102 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 2.80 x 5.80 เมตร (โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี) จำนวน 1 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2564
103 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2564
104 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำปฏิทิน จำนวน 700 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2564
105 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มและคลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2564
106 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2564
107 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การยื่นภาษี แบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2565 จำนวน 10 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2564
108 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง (แปรงทาสี ลูกกลิ้งทาสี และสีน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2564
109 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน (พรมปูพื้น พร้อมติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2564
110 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเดินสายไฟฟ้าพร้อมปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านชนิดบาดาลบ้านปรางค์ หมู่ที่ ๑ ตำบลรับร่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2564
111 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองคลัง ประจำเดือนมกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2564
112 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างเช่าเต๊นท์ โครงการรณรงค์และป้องกันอุบัติภัยทางถนนและทางน้ำในช่วงเทศกาลปีใหม่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2564
113 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองช่าง ประจำเดือนมกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2564
114 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือนมกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2564
115 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือนมกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2564
116 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักปลัด ประจำเดือนมกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2564
117 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำดือนมกราคม ๒๕๖๔ - เดือน มีนาคม ๒๕๖๕ และช่วงปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2564
118 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด (เดือน มกราคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2564
119 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา จ้างติดตั้งกันสาดน้ำฝน ที่ LQ ( Local Quarantine ) อบต.หล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2564
120 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯ บริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ประจำเดือนมกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2564
121 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน บธ ๔๒๗๗ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2564
122 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2564
123 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2564
124 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการแรงงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอยภายในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน หมูที่ ๑ , ๒ และ ม.๓ (จำนวน ๑ อัตรา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2564
125 เทศบาลตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาซ่อมแอร์รถตู้ หมายเลขทะเบียน ๑๘๕๘ พท สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2564
126 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2564
127 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2564
128 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาซ่อมแซมฝาคูระบายน้ำบริเวณถนนทางเข้าวัดจันทาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2564
129 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อถังขยะมูลฝอยติดเชื้อ (ขยะอันตราย) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2564
130 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อจัดจ้างซื้อถุงยังชีพสำหรับบุคคลผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรค Covid 19 (ผู้สัมผัส HQ) โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID - 19) ตำบลคลองปราบ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2564
131 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ เช่าเหมาเต็นท์ จำนวน 1 หลัง โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 - 4 มกราคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 อบต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2564
132 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการก่อสร้างห้องเก็บของ และลานรับประทานอาหาร  29  ธันวาคม 2564
133 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ฉุกเฉิน (อปพร.) ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บท ๖๔๕๔ ตรัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2564
134 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวนนายเบิ้ม - ฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2564
135 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดือแย - ตะโละปูรง กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร หมู่ที่ 4 บ้านดือแย ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก  29  ธันวาคม 2564
136 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อค่าจัดซื้อกระถางดอกไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2564
137 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชพ.ถ.๔๑๐๑๑ จากสาย หน้าโรงเรียนบ้านดอนนน ถึงสาย หน้าโรงเรียนบ้านดอนนน บ้านดอนนน หมู่ที่ ๙ ตำบลท่ามะพลา กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๕๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน  29  ธันวาคม 2564
138 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อม Notebook acer (หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๐๐๒๐) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2564
139 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสนามกีฬาและทางสาธารณะโรงเรียนบ้านช้างตายและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกอตง  29  ธันวาคม 2564
140 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมะลา - ตะโละปูรง กว้าง 5 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,500 ตารางเมตร หมู่ที่ 5 บ้านบือเจาะ ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก โดยวิธีคัดเลือก  29  ธันวาคม 2564
141 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปี ๒๕๖๕ (พัดลมชนิดแขวนผนัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2564
142 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตามโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดเก็บขยะและมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม) จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2564
143 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างแบ็คโฮขุดรื้อซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขา หมู่ที่ ๖ บริเวณถนนสายโคกทรายใต้ - หน้าควน หมู่ที่ 6 (บ้านผู้ช่วยแดง จุดที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2564
144 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส ค่าจัดซื้อกระถางดอกไม้  29  ธันวาคม 2564
145 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2564
146 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาทำป้ายไวนิลชำระภาษีประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2564
147 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ธันวาคม 2564
148 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการก่อสร้างห้องเก็บของ และลานรับประทานอาหาร  29  ธันวาคม 2564
149 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์  29  ธันวาคม 2564
150 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ถนนสุขาภิบาล ๒  28  ธันวาคม 2564
151 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการปรับปรุงถนนสายแยกหูนบ (คลองศูนย์) - คลองน้ำเฒ่า บ้านมหาราช หมู่ที่ ๖  28  ธันวาคม 2564
152 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถตู้ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข ๑๙๘๔ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2564
153 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหน้าโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2564
154 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยดำรงสุขน้ำตกหินลาด หมู่ที่ 8 ตำบลขนอม โดยวิธีคัดเลือก  28  ธันวาคม 2564
155 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 6 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2564
156 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2564
157 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๙๖๙ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2564
158 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาอุปกรณ์เต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ โครงการตั้งจุดเฝ้าระวังอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2564
159 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างรถแบ็คโฮขุดรื้อซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขา หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2564
160 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง โครงการซ่อมแซมถนนสายหนองขี้ใต้-หนักยอม ม. 10 และ สายหนองผักฉีด -หนองโต๊ะ ม.10  28  ธันวาคม 2564
161 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2564
162 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๗๙๔๖ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2564
163 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อพัสดุที่ใช้ในโครงการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2564
164 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565 (ช่วงเทศกาลปีใหม่) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2564
165 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อค่าป้ายไนิล หยุด หยุดระวังรถไฟ เพื่อความปลอดภัย หยุด ก่อนข้ามทางรถไฟ และป้ายไวนิล ประกาศด่วน ผู้ไม่สวมแมสหน้ากากอนามัย จับจริง ปรับจริง ขนาด 120 X 240 เซนติเมตร จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2564
166 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการติดตั้งพร้อมรื้อถอน เต็นท์ โต๊ะและเก้าอี้ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2564
167 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช เช่าเต้นท์ โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน เทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ จำนวน ๗ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2564
168 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างทำป้ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2564
169 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชุมชนเคหะ 4 หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2564
170 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 38 รายการ เพื่อใช้ในกองการศึกษาฯ ศพด.3 ศูนย์ในตำบลลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2564
171 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างป้ายไวนิลสำหรับใช้ในการจัดสถานที่(ด่านชุมชน)และประชาสัมพันธ์ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565(ช่วงเทศกาลปีใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2564
172 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จัดซื้อถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ถูกกักตัว  28  ธันวาคม 2564
173 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2564
174 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2564
175 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมแซมท่อประปา หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2564
176 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อจัดทำถุงยังชีพ และช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2564
177 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง ซื้อหมึก ฺBrother TN-2460 จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2564
178 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส ค่าป้ายไนิล หยุด หยุดระวังรถไฟ เพื่อความปลอดภัย หยุด ก่อนข้ามทางรถไฟ และป้ายไวนิล ประกาศด่วน ผู้ไม่สวมแมสหน้ากากอนามัย จับจริง ปรับจริง ขนาด 120 X 240 เซนติเมตร จำนวน 3 ชุด  28  ธันวาคม 2564
179 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุ เพื่อใช้ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19) โดยการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ(ครั้งที่ 2) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2564
180 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ เพื่อใช้งานในสำนักงาน อบต.ลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2564
181 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 39 รายการ เพื่อใช้ในกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2564
182 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง จ้างทำป้ายไวนิลขนาด 1.20x2.40 เมตร จำนวน 1 ป่าย ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2564
183 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อชั้นอเนกประสงค์โล่ง ๓ ชั้น จำนวน ๒๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2564
184 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ ส่วนโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2564
185 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อเจลล้างมือแอลกอฮอล์ เพื่อดำเนินการโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2564
186 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง จ้างจ้างเหมาเต็นท์ โต๊ะ พร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณจุดบริการ ตามโครงการรณรงค์และป้องกันการลดอุบัติเหตุทางถนน องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2564
187 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำแข็งและน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2564
188 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาจัดสถานที่ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2564
189 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2564
190 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2564
191 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้ประชาสัมพันธ์รณรงค์เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2564
192 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง เช่าเต็นท์พร้อมโต๊ะเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค.64 - 4 ม.ค.65 รวม 7 วัน ณ ป้อมสายตรวจลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2564
193 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมสะพานไม้บริเวณบ้านนายจำรัส เหมมินทร์ ม.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2564
194 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเครื่องดื่ม โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2564
195 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมแซมรถยนต์ตู้ หมายเลขทะเบียน นข 392 ระนอง จำนวน 1 งาน รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2564
196 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาจัดทำป้ายประกาศเทศบาลตำบลเกาะพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2564
197 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการจ้างเหมาเก็บขนขยะมูลฝอย ประจำเดือน มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2564
198 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2564
199 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการพี่เลี้ยงเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสมบูรณ์ (ม.ค. - มี.ค. 65) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2564
200 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการพี่เลี้ยงเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินก้อง (ม.ค. - มี.ค 65) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2564
201 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสมบูรณ์ระหว่างวันที่ (๔ ม.ค. - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2564
202 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2564
203 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและสื่งปฏิกูล หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2564
204 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างจัดทำป้ายไวนิล ระวังรถไฟ จำนวน ๔ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2564
205 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายหนองขี้ใต้-หนักยอม ม. 10 และ สายหนองผักฉีด -หนองโต๊ะ ม.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2564
206 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาทำป้ายไวนิลชำระภาษีประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2564
207 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างเช่าเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ไฟริมทาง ชุดไฟส่องสว่าง โครงการปัองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2564
208 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2564
209 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อโอวัลตินและกาแฟสำหรับบริการประชาชน ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมจุดตรวจ/จุดบริการและด่านชุมชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2564
210 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และไฟแสงสว่าง ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมจุดตรวจ/จุดบริการและด่านชุมชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศบาลปีใหม่ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2564
211 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมจุดตรวจ/จุดบริการและด่านชุมชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2564
212 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมเครื่องส่งสัญญาณและชุดลูกข่าย ระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติชนิดไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2564
213 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาติดตั้งเต๊นท์ พร้อมโต๊ะเก้าอี้ และติดตั้งไฟฟ้าสว่าง เพื่อใช้สำหรับโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2564
214 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปี ๒๕๖๕ (พัดลมอุตสาหกรรมตั้งพื้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2564
215 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำเดือน มกราคม 2565 โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2564
216 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุและเวชภัณฑ์กู้ชีพ จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2564
217 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มสันกาว จำนวน ๒๔ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2564
218 องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน ภาคใต้ สตูล จ้างซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพฉุกเฉิน (EMS) หมายเลขทะเบียน กค ๕๑๙๐ สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2564
219 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2564
220 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ๋อมบำรุงรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) หมายเลขทะเบียน บท 1342 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2564
221 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปี ๒๕๖๕ (พัดลมชนิดแขวนผนัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2564
222 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2564
223 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปี ๒๕๖๕ (พัดลมชนิดแขวนผนัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2564
224 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำเดือน มกราคม 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเคียนซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2564
225 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานภายในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2564
226 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินก้อง ระหว่างวันที่ (๔ ม.ค. - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2564
227 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2564
228 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ (เทศกาลวันปีใหม่) ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2564
229 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อกล่องพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2564
230 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร จ้างเหมาจัดเตรียม/ตกแต่งและจัดเก็บซุ้มนิทรรศการฯจำหน่ายสินค้าของดีประจำตำบลตามโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของดีประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2564
231 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเช่าเต็นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2564
232 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ทำป้ายไวนิล  28  ธันวาคม 2564
233 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2564
234 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมเหล็กฐานล่างประตูม้วนพร้อมตั้งบานประตูใหม่ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2564
235 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2564
236 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคใต้ พังงา เช่าเต็นท์, โต๊ะ ,เก้าอี้ และอุปกรณ์แสงสว่าง ตามโครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2564
237 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง เช่าเต็นท์ โต๊ะพร้อมเก้าอี้ ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 7 วัน อันตราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2564
238 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2564
239 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างบริการเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ตามโครงการดำเนินการเตรียมความพร้อมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2564
240 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 10.00x4.80 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม 2564
241 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน ช่วงเทศบาลปีใหม่ ประจำปี 2565 (ป้ายโครงการ ป้ายรณรงค์ และอื่นๆ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ธันวาคม 2564
242 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาบริการ เต็นท์ เก้าอี้ โต๊ะ และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง โครงการเฝ้าระวังอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ธันวาคม 2564
243 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ธันวาคม 2564
244 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาซ่อมแซมถมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองแหร - บ้านกล้วย หมู่ที่ 1,7 ตำบลบางดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ธันวาคม 2564
245 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาซื้อติดตั้งทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  ธันวาคม 2564
246 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ธันวาคม 2564
247 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างซ่อมแซมบำรุงและตรวจเช็คสภาพรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน 806599 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ธันวาคม 2564
248 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ธันวาคม 2564
249 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ธันวาคม 2564
250 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน ช่วงเทศบาลปีใหม่ ประจำปี 2565 (ป้ายโครงการ ป้ายรณรงค์ และอื่นๆ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ธันวาคม 2564
251 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จัดซื้อรถบรรทุก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน (สำนักปลัดเทศบาล)  27  ธันวาคม 2564
252 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อเครื่องดื่มตามโครงการจัดป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ธันวาคม 2564
253 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการในตำแหน่งคนงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ธันวาคม 2564
254 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างทำตราประทับชื่อและตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ธันวาคม 2564
255 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการจัดป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ธันวาคม 2564
256 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างทำป้ายไวนิลโครงการ และป้ายไวนิลรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน ช่วงเทศบาลปีใหม่ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ธันวาคม 2564
257 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมางานแผนและวิชาการด้านการศึกษา (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ธันวาคม 2564
258 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ภาคกลาง อ่างทอง ซื้อแบบพิมพ์ (ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา) จำนวน 1 รายการ กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ธันวาคม 2564
259 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร จ้างเช่าเต็นท์ , โต๊ะ , เก้าอี้ พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าทั้งหลัง ตามโครงการจุดบริการประชาชนช่วงปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ธันวาคม 2564
260 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 201- (COVID -19) ในพื้นที่ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ธันวาคม 2564
261 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับภาคเรียนที่ 2/2564 ประจำเดือน มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ธันวาคม 2564
262 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ธันวาคม 2564
263 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านพัสดุ (กองคลัง)  27  ธันวาคม 2564
264 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างโครงการตั้งจุดสกัดร่วมกับสถานีตำรวจภูธรกระบุรี และหน่วยงานราชการ ตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕ (ไฟส่องสว่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ธันวาคม 2564
265 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการงานธุรการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ธันวาคม 2564
266 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร จ้างเช่าปรัมพิธีพร้อมผูกผ้าและชุดโต๊ะหมู่บูชาพร้อมประดับดอกไม้,เช่าเต็นท์พร้อมติดตั้ง,เช่าโต๊ะพร้อมผ้าคลุม,เช่าเก้าอี้ จำนวน ๔ รายการ ตามโครงการทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ธันวาคม 2564
267 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ธันวาคม 2564
268 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ธันวาคม 2564
269 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ธันวาคม 2564
270 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง วัสดุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร  27  ธันวาคม 2564
271 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีป้ายและภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ธันวาคม 2564
272 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร จ้างทำป้ายไวนิลโครงการทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ธันวาคม 2564
273 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อน้ำดื่ม/น้ำแข็ง/กาแฟ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนและทางทะเลช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ธันวาคม 2564
274 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานด้านแผนที่ภาษีเเละทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ธันวาคม 2564
275 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บง-1645 (กอช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ธันวาคม 2564
276 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางรถพยาบาลฉุกเฉิน ทะเบียน กร 2960 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ธันวาคม 2564
277 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายอาตะห์โก๊ะ (ต่อเนื่องจากเดิม) ชุมชนฮูมอลานัส โดยวิธีคัดเลือก  27  ธันวาคม 2564
278 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างทำไวนิลสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๕ ขนาด ๓.๐๐ x ๖.๐๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ธันวาคม 2564
279 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างไวนิลโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลการแข่งขันขี่ม้า ครั้งที่ ๒ ขนาด ๓.๐๐ x ๖.๐๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ธันวาคม 2564
280 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ธันวาคม 2564
281 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ธันวาคม 2564
282 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องเติมอากาศถังบำบัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ธันวาคม 2564
283 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ธันวาคม 2564
284 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ธันวาคม 2564
285 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชพ.ถ.50012 จำนวน 2 ช่วง บ้านควนตะวันออก บ้านตโนดห้าต้น บ้านทุ่งตก บ้านดอนสะท้อน หมู่ที่ 4,13,7,2 ตำบลนาพญา หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ารวม 7,220 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา อำเภอหลังสวน จังหว  27  ธันวาคม 2564
286 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ธันวาคม 2564
287 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ธันวาคม 2564
288 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กต 6358 พท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ธันวาคม 2564
289 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายการแบตเตอรี่รถยนต์ จำนวน 1 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ธันวาคม 2564
290 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์ อปพร. เทศบาลตำบลควนศรี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ธันวาคม 2564
291 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาบริการ เต็นท์ เก้าอี้ โต๊ะ และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง โครงการเฝ้าระวังอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ธันวาคม 2564
292 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาบริการ เต็นท์ เก้าอี้ โต๊ะ และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง โครงการเฝ้าระวังอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ธันวาคม 2564
293 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างทำป้ายไวนิล โครงการเฝ้าระวังอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ธันวาคม 2564
294 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมระบบกล้อง CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ธันวาคม 2564
295 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ธันวาคม 2564
296 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อน้ำดื่ม สำนักงาน ประจำเดือน มกราคม 2565 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ธันวาคม 2564
297 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก พร้อมปรับเกลี่ย จำนวน 1,110 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ธันวาคม 2564
298 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุประปา ๑๒ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ธันวาคม 2564
299 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชพ.ถ. 23037 จากสายซอยหนองยายรัตน์เชื่อมต่อท่อระบายน้ำเดิมซอยสุขาภิบาล 7/4 โดยวิธีคัดเลือก  27  ธันวาคม 2564
300 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองมาลัย - สถานีทดลองยาง หมู่ที่ 5  27  ธันวาคม 2564
301 องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (หลอดไฟฟ้า) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ธันวาคม 2564
302 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ธันวาคม 2564
303 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อถุงยังชีพ (อาหารแห้ง) จำนวน 24 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ธันวาคม 2564
304 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อถุงยังชีพ (ข้าวสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ธันวาคม 2564
305 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) จำนวน 1 รายการ  27  ธันวาคม 2564
306 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างปรับปรุงติดตั้งระบบโทรศัพท์และระบบอินเตอร์เน็ตสำนักงานเทศบาลตำบลศาลาด่านและอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ธันวาคม 2564
307 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ธันวาคม 2564
308 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ธันวาคม 2564
309 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ เช่าเช่าเต้นท์ พร้อมโต๊ะตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำในเทศกาลสำคัญ ช่วงเทศกาลปีใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ธันวาคม 2564
310 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างบริการจัดทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ธันวาคม 2564
311 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-3178 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ธันวาคม 2564
312 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างโครงการตั้งจุดสกัดร่วมกับสถานีตำรวจภูธรกระบุรี และหน่วยงานราชการ ตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕ (ป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ธันวาคม 2564
313 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ทำป้ายไวนิล ประกาศ การยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๕ ขนาด ๒.๐x๔.๐ เมตร จำนวน ๓ ป้าย  27  ธันวาคม 2564
314 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ธันวาคม 2564
315 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ (โครงการตั้งจุดตรวจป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ธันวาคม 2564
316 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ธันวาคม 2564
317 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออุปกรณ์ระบบประปา เพื่อซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 11 จุดบ้านเกาะมนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ธันวาคม 2564
318 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการต่าง ๆ ตามโครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ธันวาคม 2564
319 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง เช่าโครงการตั้งจุดสกัดร่วมกับสถานีตำรวจภูธรกระบุรี และหน่วยงานราชการ ตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕ (ไฟส่องสว่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ธันวาคม 2564
320 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ปั๊มสูบน้ำจากสระพักน้ำดิบเข้าถังตกตะกอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ธันวาคม 2564
321 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างโครงการตั้งจุดสกัดร่วมกับสถานีตำรวจภูธรกระบุรี และหน่วยงานราชการ ตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕ (ไฟส่องสว่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ธันวาคม 2564
322 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ธันวาคม 2564
323 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ธันวาคม 2564
324 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างทำสติกเกอร์โฟมบอร์ด ในโครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ธันวาคม 2564
325 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอถังสูงถังประปา หมู่ที่ ๖ (คลองสว่าง - ไสใหญ่) ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ธันวาคม 2564
326 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 416 52 0015 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ธันวาคม 2564
327 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล ภาคใต้ พังงา จ้างทำป้าย (ไวนิล) ประชาสัมพันธ์รับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2565 ขนาด 1.50 x 3.00 เมตร พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ธันวาคม 2564
328 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) หมายเลขทะเบียน บท 1342 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ธันวาคม 2564
329 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา วัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักงานปลัด)  27  ธันวาคม 2564
330 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาจัดหาอุปกรณ์พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างในจุดเสี่ยงอันตราย โครงการจัดตั้ง/สนุบสนุนกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ธันวาคม 2564
331 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างปะยางล้อหน้าซ้ายของรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 147 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ธันวาคม 2564
332 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างบริการดูแลเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ธันวาคม 2564
333 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมระบบไฮโดรลิคของรถบรรทุกขยะ หมายเลทะเบียน 80-6627 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ธันวาคม 2564
334 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๕ บ้านพรุท่อม ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ธันวาคม 2564
335 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องปั๊มน้ำบาดาลไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ธันวาคม 2564
336 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบสี่ทิศทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ธันวาคม 2564
337 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ธันวาคม 2564
338 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการตกแต่งสถานที่ ในโครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ธันวาคม 2564
339 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในโครงการการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ธันวาคม 2564
340 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-3123 ชุมพร ยี่ห้อ ISUZU FTR 240 รหัสครุภัณฑ์ บม.005-62-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ธันวาคม 2564
341 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 3 รายการ เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ธันวาคม 2564
342 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ธันวาคม 2564
343 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๓ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ธันวาคม 2564
344 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๔ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ธันวาคม 2564
345 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมระบบเครื่องยนต์ของรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บง 9923 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ธันวาคม 2564
346 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้งเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ธันวาคม 2564
347 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ธันวาคม 2564
348 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องสำรองไฟ หมายเลขครุภัณฑ์ 480-58-0018 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ธันวาคม 2564
349 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์ Brother หมายเลขครุภัณฑ์ 477-58-0019 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ธันวาคม 2564
350 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณถนนตัดผ่านทางรถไฟ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2565 จำนวน 14 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ธันวาคม 2564
351 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-63-0039 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ธันวาคม 2564
352 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมารถบรรทุก 6 ล้อ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ธันวาคม 2564
353 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 6 ป้ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ธันวาคม 2564
354 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ Canon G๑๐๑๐ ของ ศพด.บ้านบางไม้แก้ว (ครุภัณฑ์เลขที่ รร.๔๘๒-๖๑-๐๐๐๑๖) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ธันวาคม 2564
355 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างทำป้ายไวนิล เพื่อดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ธันวาคม 2564
356 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ธันวาคม 2564
357 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ธันวาคม 2564
358 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร เช่าเต็นท์ พร้อมโต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่อสำหรับใช้ในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ธันวาคม 2564
359 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมเปลี่่ยนบำรุงรักษารถกระบะบรรทุก (๖ ล้อ) หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๕๗๘ ตง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ธันวาคม 2564
360 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาล้อมทุ่นแนวเขตเรือวิ่งเข้า ? ออก ตามโครงการล้อมทุ่นกำหนดแนววิ่งเข้า ? ออก ของเรือรับ-ส่งนักท่องเที่ยว และกั้นแนวเขตปะการัง ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ธันวาคม 2564
361 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ภาคกลาง อ่างทอง จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ครั้งแรก ในวันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ธันวาคม 2564
362 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อจัดจ้างซื้อถุงยังชีพสำหรับบุคคลผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรค Covid 19 (ผู้สัมผัส HQ) โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID ? 19) ตำบลคลองปราบ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ธันวาคม 2564
363 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา จ้างจ้างเหมาทำอาหารและเครื่องดื่มให้กับผู้กักตัวประจำสถานที่กักกันตำบลหล่อยูง LQ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง (หลังใหม่) ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2564 ถึงวัน 23 ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ธันวาคม 2564
364 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการสาธารณสุขในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน จำนวน 1 อัตรา ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2564
365 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2564
366 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาเก็บขนและกวาดขยะฝั่งเกาะคณฑี (นายกฤษณะ รูปเทวินทร์) ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2564
367 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างเช่าเต๊นท์ โครงการรณรงค์และป้องกันอุบัติภัยทางถนนและทางน้ำในช่วงเทศกาลปีใหม่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2564
368 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาเก็บขนและกวาดขยะฝั่งเกาะคณฑี จำนวน ๑ ราย (นายธวัฒชัย บัวสงค์) ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2564
369 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร (รหัสครุภัณฑ์ 417-59-0003) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2564
370 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำในเทศกาลสำคัญ (เทศกาลปีใหม่) ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2564
371 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาป้ายไวนิลโครงการรณรงค์และป้องกันอุบัติภัยทางถนนและทางน้ำในช่วงเทศกาลปีใหม่ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2564
372 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาเก็บขนและกวาดขยะฝั่งเกาะคณฑี (นายอิทธิพร ขจรแสงเจริญ) ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2564
373 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง จ้างจดโดเมนเนมและเช่าพื้นที่เว็บไซต์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2564
374 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ  24  ธันวาคม 2564
375 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2564
376 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2564
377 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ภาคกลาง อ่างทอง ซื้อซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2564
378 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมถนนสายควนศรี-ควนสามัคคี หมู่ที่ 5 บ้านมอเก็ต ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2564
379 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างจัดการทำระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านโปรแกรม Web Browser โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2564
380 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2564
381 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างจัดการทำระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านโปรแกรม Web Browser โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2564
382 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อยาง รถบดสั่นสะเทือน ทะเบียน ถข ๔๘ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๑-๕๑-๐๐๐๑) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2564
383 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะผู้ทำงานสำหรับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2564
384 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค - ๑๐๓ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2564
385 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการจ้างเหมาบริการสาธารณสุขในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน จำนวน 1 อัตรา ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2564
386 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2564
387 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดเตรียมสถานที่ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2564
388 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเครื่องปรับแรงดัน ๑๐ KW และVCT ๒x๔ Goodland (ใช้สำหรับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2564
389 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2564
390 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบประปา ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2564
391 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบประปา หมู่ที่ 4 บ้านควนศรีสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2564
392 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2564
393 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ฉุกเฉิน (อปพร.) ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บท ๖๔๕๔ ตรัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2564
394 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2564
395 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2564
396 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี จ้างสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในตำบลดอนตะโก (เดือนมกราคม ๒๕๖๕) จำนวน ๕๕๐ ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2564
397 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2564
398 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จัดซื้อวัสัสดุสำนักงาน (กองคลัง)  24  ธันวาคม 2564
399 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)  24  ธันวาคม 2564
400 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  24  ธันวาคม 2564
401 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2564
402 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2564
403 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง จ้างจดโดเมนเนมและเช่าพื้นที่เว็บไซต์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2564
404 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี จ้างทำป้ายโครงการ ๗ วันอันตราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2564
405 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมถนน คสล.ถนนลูกรัง และไหล่ทางถนน จำนวน 9 สาย หมู่ที่ 4,6,1,9,10 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2564
406 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาประจำรถบรรทุกขยะ (นายณัฐวุธ ว่าวทอง) ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2564
407 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุจัดอบรม ตามโครงการฝึกซ้อมแผนบรรเทาสาธารณภัยตำบลสะพลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2564
408 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาทำป้าย (ไวนิล) ตามโครงการฝึกซ้อมแผนบรรเทาสาธารณภัยตำบลสะพลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2564
409 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาประจำรถบรรทุกขยะ (นายนฤเบศน์ เมมี) ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2564
410 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ภาคกลาง อ่างทอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อประปาและอุปกรณ์ประปา) จำนวน 6 รายการ กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2564
411 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลต่างๆ (เทศกาลปีใหม่) พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2564
412 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ ขนาด 2 นิ้ว 2 แรงม้า 14 ใบพัด 220 โวลต์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2564
413 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อยาง รถยนต์สำนักงาน ทะเบียน บม ๔๘๕๐ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๘-๐๐๐๔) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2564
414 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๑,๐๐๐ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2564
415 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 เครื่อง ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2564
416 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2564
417 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2564
418 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2564
419 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาเช่าเต็นท์พร้อมโต๊ะและเก้าอี้ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลต่างๆ (เทศกาลปีใหม่) พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2564
420 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ทราย/น้ำยาเคมี) ประจำปีงบประมาณ 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2564
421 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์อวยพรวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2564
422 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2564
423 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2564
424 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในเขตเทศบาลตำบลวังไผ่ จำนวน 12 สาย พร้อมเกรดเกลี่ย (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2564
425 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องชาวตากใบหยุดเชื้อโควิค - ๑๙ ร่วมกันฉีดวัคซีนฟรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2564
426 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมรถพยาบาล (รถตู้) หมายเลขทะเบียน กฉ 1792 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2564
427 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล จำนวน 8 ป้าย โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2564
428 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมรถน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บท ๗๖๙๖ ชพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2564
429 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการซ่อมแซมศาลาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2564
430 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2564
431 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพืวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2564
432 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินก้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2564
433 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาเช่าเต็นท์ จำนวน ๒ หลัง เนื่องในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2564
434 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2564
435 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2564
436 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการรณรงค์และป้องกันอุบัติภัยทางถนนและทางน้ำในช่วงเทศกาลปีใหม่ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2564
437 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑ x ๓ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2564
438 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างเช่าเต็นท์พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ หลัง จำนวน ๗ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2564
439 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างเช่าเต๊นท์ โครงการรณรงค์และป้องกันอุบัติภัยทางถนนและทางน้ำในช่วงเทศกาลปีใหม่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2564
440 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ื๘๑-๐๙๐๐ ตรัง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2564
441 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำหรับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน) จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2564
442 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดทำอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2564
443 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อดอกไม้สำหรับประดับตกแต่งเวที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2564
444 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสารเคียวเซร่า TAS-3010i TK 7109 จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2564
445 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้ออุปกรณ์ล็อคประตูวาวล์น้ำ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2564
446 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุหินคลุก จำนวน ๓๐ ลบ.ม. เพื่อใช้ในการปรับปรุงบริเวณที่ทิ้งขยะ หมู่ที่ 4 ตำบลไม้ฝาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2564
447 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2564
448 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างทำตรายาง จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในการปฎิบัติงานของพนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2564
449 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก (เครนสลิง)ฯ ทะเบียน ๘๐-๘๙๔๖ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2564
450 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน 1กฌ 1570 สุราษฎร์ธานี (กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2564
451 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2564
452 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2564
453 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างกำจัดปลวกภายในอาคารสำนักงาน อบต.พุนพิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2564
454 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-9475 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2564
455 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์มัลติมีเดียฟังก์ชั่น FUJI XEROX โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2564
456 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2564
457 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2564
458 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เหมาบริการซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 006-51-0001 (กองช่าง)  24  ธันวาคม 2564
459 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2564
460 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมเพื่อคัดแยกขยะฯ ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2564
461 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2564
462 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2564
463 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2564
464 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เนื่องจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสนจะดำเนินการเปิดแหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็น ในช่วงสถานการณ์ที่ยังมีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (Covid-19) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2564
465 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๔ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2564
466 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2564
467 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2564
468 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2564
469 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างจัดทำป้ายไวนิลและติดตั้งพร้อมโครงไม้ โครงการจัดตั้ง/สนุบสนุนกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2564
470 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2564
471 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2564
472 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2564
473 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2564
474 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กล ๘๓๐๔ สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2564
475 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  ธันวาคม 2564
476 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 9851 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2564
477 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน ในโครงการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี 2565 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2564
478 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2564
479 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์และวัสดุอุปกรณ์สำหรับงานเลือกตั้งตามโครงการจัดการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2564
480 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างถ่ายเอกสารบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.ถ./ผ.ถ.๑/๕) จำนวน ๒๗ ชุด (จำนวน ๙๕๗ แผ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2564
481 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อแบบพิมพ์พร้อมค่าส่งสินค้า ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2564
482 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2564
483 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บฉ 57 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2564
484 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเครื่องปรับแรงดัน ๑๐ KW และVCT ๒x๔ Goodland (ใช้สำหรับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2564
485 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างต่ออายุสัญญาเว็บไซต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2564
486 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเครื่องปรับแรงดัน ๑๐ KW และVCT ๒x๔ Goodland (ใช้สำหรับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2564
487 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร (กองคลัง)  23  ธันวาคม 2564
488 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน ๒๔ ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2564
489 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อรายงานขอจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2564
490 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อม Notebook HP (หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๑-๐๐๐๙) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2564
491 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างถ่ายเอกสารบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.ถ./ผ.ถ.๑/๕) จำนวน ๒๗ ชุด (จำนวน ๙๕๗ แผ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2564
492 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ ซื้อน้ำดื่มขนาด 350 มล.จำนวน 84 โหลและน้ำแข็ง จำนวน 21 กระสอบ เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2564
493 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการตกแต่งสถานที่โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2564
494 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการฯ พร้อมเจาะตาไก่ ขนาด 1X2 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2564
495 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2564
496 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๑๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2564
497 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อใช้ในระบบประปาสูบน้ำไฟฟ้าอำเภอมะนัง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2564
498 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง ซื้อถุงยังชีพสำหรับผู้เสี่ยงสูงในชุมชน (ประกอบด้วย ข้าวสาร,ไข่ไก่,ปลากระป๋อง,น้ำมันพืช) จำนวน 71 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2564
499 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง จ้างปะยางรถตักหน้า-ขุดหลัง ทะเบียนตค 506 บริเวณล้อหน้าและล้อหลังด้านซ้าย จำนวน 2 ล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2564
500 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมท่อไอเสียรถตักหน้า-ขุดหลัง ทะเบียน ตค 506 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2564
501 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2564
502 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2564
503 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์ (เต็นท์โดม) พร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้งแสงสว่างภายในเต็นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2564
504 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาทำป้าย ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2564
505 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร จ้างทำป้ายบอร์ดโครงสร้างบุคลากรเทศบาลตำบลพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2564
506 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร สารส้มก้อนใสและคลอรีนผง  23  ธันวาคม 2564
507 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2564
508 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมเครื่องกระแทก จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2564
509 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมมอเตอร์และปั้มน้ำ จำนวน 14 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2564
510 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างพิมพ์ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2564
511 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เช่าเต้นท์และเช่าเก้าอี้ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2564
512 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุไฟฟ้า (ใช้สำหรับการเลือกตั้ง) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2564
513 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2564
514 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างถ่ายเอกสารบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.ถ./ผ.ถ.๑/๕) จำนวน ๒๗ ชุด (จำนวน ๙๕๗ แผ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2564
515 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2564
516 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กต ๙๙๕๐ สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2564
517 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2564
518 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2564
519 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2564
520 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างบริการเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ จำนวน ๒ เครื่อง กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2564
521 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำแข็งน้ำดื่ม จำนวน 2 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2564
522 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อรายงานขอจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2564
523 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมคืนสภาพรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๔๘๖ ชุมพร จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2564
524 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2564
525 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ยางมะตอยสำเร็จรูป) จำนวน ๓๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2564
526 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2564
527 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายการยางล้อรถบรรทุกขยะพร้อมเปลี่ยน หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕ - ๕๗ - ๐๐๐๑ ทะเบียน ๘๒ - ๓๗๖๐ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2564
528 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 2 บ้านควนศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2564
529 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อซื้อตรายาง สำหรับใช้ภายในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2564
530 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4055 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2564
531 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2564
532 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนราชการหมายทะเบียน ๘๑-๐๘๘๐ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2564
533 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2564
534 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างแบ็คโฮขุดรื้อซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขาหมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2564
535 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุ อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันสำคัญ (เทศกาลปีใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2564
536 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  23  ธันวาคม 2564
537 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-๘๑๑๙ สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2564
538 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-47-0006 จำนวน 1 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2564
539 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ (ภาษี ประจำปี 2565)  23  ธันวาคม 2564
540 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จ้างจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ (ภาษี ประจำปี 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2564
541 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2564
542 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อพัสดุเพื่อดำเนินงานตามโครงการผลิตสื่อการเรียนรู้ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกอตง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2564
543 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ 1 บ้านเขายายชุม ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยวิธีคัดเลือก  23  ธันวาคม 2564
544 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2564
545 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2564
546 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้ามัสยิดสมพรพรุกม ? กุโบร์ หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2564
547 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2564
548 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บฉ 3585 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2564
549 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2564
550 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2564
551 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมชุดคอนโซลและชั้นวางของภายในรถพยาบาลฉุกเฉิน ทะเบียน นข-1802 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2564
552 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร เช่าเต็น,เก้าอี้,เดินระบบไฟบริเวณจุดบริการฯ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสำคัญ ประจำปี 2565 (เทศกาลปีใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2564
553 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2564
554 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อน้ำดื่มตามโครงการรณรงค์และป้องกันเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2564
555 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมบำรุงรักษาพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ 5275 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2564
556 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อถุงยังชีพตามโครงการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ? ๑๙) ในพื้นที่ตำบลกรูด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2564
557 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2564
558 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กธ ๑๐๐๘ สฎ. จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2564
559 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อชุดตรวจหาเชื้อโควิด ATK โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2564
560 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร จ้างเหมาจัดเตรียม/ตกแต่งและจัดเก็บซุ้มนิทรรศการฯจำหน่ายสินค้าของดีประจำตำบลตามโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของดีประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2564
561 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2564
562 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมแซมถมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองแร - บ้านกล้วย หมู่ที่ 1, 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2564
563 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายาการ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติช่วงเทศกาลสำคัญ ประจำปี 2564 (เทศกาลปีใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2564
564 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างต่อสัญญาเว็ปไซต์ อบต.ตะบิ้ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2564
565 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมรถบรรทุกหกล้อ (อีแต๋น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2564
566 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2564
567 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อกล่องอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2564
568 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดซื้อจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กจ 7623 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2564
569 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2564
570 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ภาคกลาง อ่างทอง ซื้อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ คือ น้ำดื่ม ชนิดถ้วย จำนวน 10 ลัง เพื่อสำหรับบริการประชาชนที่ใช้รถ ใช้ถนนเดินทางกลับภูมิลำเนา ในระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ? วันที่ 4 มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2564
571 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ภาคกลาง อ่างทอง ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2564
572 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา จ้างป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ พิชิต ดินเค็ม เติมเต็มผลผลิต สร้างชีวิตเกษตรกรวันดินโลก ปี ๒๕๖๔ ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร x ยาว ๒.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2564
573 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ภาคกลาง อ่างทอง จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2564
574 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ภาคกลาง อ่างทอง จ้างจ้างเหมาบริการจัดเตรียมสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2564
575 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล จ้างเหมาอีเมลล์อีเล็กทรอนิกส์ สำหรับระบบงานสารบรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2564
576 เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ใต้ พัทลุง จ้างเหมาจัดเตรียมอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2564
577 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมประปาหมู่ที่ 2 จำนวน 18 รายการ ตามโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมประปาหมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2564
578 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) หมายเลขครุภัณฑ์ 416-57-0030 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2564
579 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2564
580 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2564
581 ซื้อชุดเครื่องบริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2564
582 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2564
583 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2564
584 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของดีประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2564
585 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2564
586 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ภาคกลาง อ่างทอง จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 รายการ คือ ปฏิทินประจำปี 2565 จำนวน 700 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2564
587 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนพระอภัยมณี ถึง ถนนเลี่ยงเมือง ตอน 1 โดยวิธีคัดเลือก  23  ธันวาคม 2564
588 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซื้อจัดซื้อวัสัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2564
589 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร จ้างเหมาจัดเตรียม/ตกแต่งและจัดเก็บซุ้มนิทรรศการฯจำหน่ายสินค้าของดีประจำตำบลตามโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของดีประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2564
590 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2564
591 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2564
592 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2564
593 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการพ่นหมอกควันกำจัดยุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2564
594 องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท ๑๘๙๐ ตรัง เข้ารับการตรวจสภาพรถและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เนื่องจากถึงระยะเวลาตรวจเช็คสภาพของรถยนต์ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2564
595 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ภาคกลาง อ่างทอง จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-63-0027) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2564
596 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ธันวาคม 2564
597 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการเสริมสร้างรายได้ให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2564
598 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2564
599 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยสุขาภิบาล ๒๒ (ตลาดนัดฝนทอง) โดยวิธีคัดเลือก  22  ธันวาคม 2564
600 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายซอยแยกซอยสุขาภิบาล 7/5 (ซอยประชาร่วมใจอุทิศ) โดยวิธีคัดเลือก  22  ธันวาคม 2564
601 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมแซมรถขยะ ทะเบียน ๘๐-๕๗๗๓ รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2564
602 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการเสริมสร้างรายได้ให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2564
603 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างก่อสร้างโครงการขยายไหล่ทางขึ้นเนินเทวดา หมู่ที่ 8 ตำบลขนอม โดยวิธีคัดเลือก  22  ธันวาคม 2564
604 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านมาบ กว้าง 20 เมตร ยาว 42 เมตร เทศบาลตำบลควนเสาธง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง  22  ธันวาคม 2564
605 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุขององค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2564
606 เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ใต้ พัทลุง จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเพื่อใช้เป็นสถานกักกันและศูนย์พักคอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2564
607 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร จ้างโครงการจัดทำป้ายชื่อของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดราษฎร์บูรณารามและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนนน ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ตามแบบที่ ทต.ท่ามะพลา กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2564
608 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ ซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งโครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย Community Isolation (CI) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2564
609 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) จำนวน 20 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2564
610 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2564
611 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนยาน-หนองปด หมู่ที่ 2,9 ตำบลแม่ขรี กว้าง 5 เมตร ระยะทางทาง 1,890 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 9,450 ตารางเมตร เทศบาลตำบลควนเสาธง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง  22  ธันวาคม 2564
612 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาเต็นท์ โต๊ะ และเก้าอี้ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) LQ อบต. หล่อยูง (หลังใหม่) ตั้งแต่วันที่ 16-31 ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2564
613 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2564
614 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2564
615 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการเสริมสร้างรายได้ให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  22  ธันวาคม 2564
616 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4009 หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงสระ และหมู่ที่ 4 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  22  ธันวาคม 2564
617 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสนามหญ้าเทียม หมู่ทึ่ 4 บ้านคลองย่าหนัด  22  ธันวาคม 2564
618 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๗๒๐๐๙ สายห้วยแร่-ควนคีรี หมู่ที่ ๑,๒ ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร  22  ธันวาคม 2564
619 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน ๘๐-๖๑๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2564
620 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องเรือสปีดโบ๊ท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2564
621 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2564
622 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 8 ตำบลคลองใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2564
623 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2564
624 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง และภายในองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2564
625 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล จ้างเหมาเรือ จำนวน ๑ ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2564
626 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์บอกเส้นทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2564
627 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2564
628 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2564
629 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2564
630 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2564
631 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานกองคลัง - เก้าอี้ทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2564
632 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุโครงการจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2564
633 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อหัวสูบน้ำดิบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2564
634 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็ก บ้านชีน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำ กว้าง 5 เมตร ยาว 745 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.15 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,725 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีคัดเลือก  22  ธันวาคม 2564
635 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อยาง รถบรรทุกกระบะเทท้าย ทะเบียน ๘๑-๑๑๔๑ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๕๗-๐๐๐๑) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2564
636 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ขนาดกว้าง ๒.๐๐x๒.๖๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2564
637 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2564
638 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทโต๊ะทำงาน จำนวน 3 ตัว สำนักปลัด อบต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2564
639 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเก้าอี้ทำงาน จำนวน 3 ตัว สำนักปลัด อบต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2564
640 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก จำนวน 2 ตู้ สำนักปลัด อบต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2564
641 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อป้ายสัญญาณไฟจุดตรวจ จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2564
642 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร จ้างโครงการจัดทำเสาธงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดราษฎร์บูรณารามและศูนย์พัฒนาบ้านดอนนน ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2564
643 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการงานจ้างเหมารื้อทรายบ่อพักน้ำดิบระบบประปาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2564
644 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดสถานที่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2564
645 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษีและค่าธรรมเนียม ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2564
646 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบานประตูห้องปกครอง สำนักปลัดเทศบาลตำบลพรุพี จำนวน 1 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2564
647 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างถ่ายเอกสารสีพร้อมเข้าเล่มรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลคลองพน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2564
648 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเติมออกซิเจนสำหรับใช้ในรถพยาบาลฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน กง ๒๗๐๕ กระบี่ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2564
649 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมบำรุงรักษา/ซ่อมรถขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๘๑๓ กระบี่ (กองสาธสารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2564
650 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร จ้างริ้อถอนเสาทาวเวอร์ Self - support จุดติดตั้งบนอาคารเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2564
651 เทศบาลตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เทศบาลตำบลควนขนุน จำนวน ๖๕ เล่ม สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2564
652 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลควนเสาธง ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง  22  ธันวาคม 2564
653 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2564
654 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กน 9639 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2564
655 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมรถหกล้อดั้ม หมายเลขทะเบียน 81-5702 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2564
656 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2564
657 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2564
658 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยสาธารณภัย(วาตภัย) จำนวน 8 รายการ ซ่อมแซมหลังคาบ้าน นางอรษา มีพัฒน์ หมู่ที่ 2 ตำบลพรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2564
659 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2564
660 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2564
661 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2829 สุราษฎร์ธานี  22  ธันวาคม 2564
662 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4009 หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงสระ และหมู่ที่ 4 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2564
663 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2564
664 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค-895 ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ 011-53-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2564
665 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการ ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดูแลความเรียบร้อยอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2564
666 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา ซื้อสายรัดหีบบัตรเลือกตั้ง จำนวน ๑๑๐ เส้น โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ยและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2564
667 องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2564
668 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2564
669 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายสามแยกสวนป่า - คลองสระ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2564
670 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างซ่อม/เปลี่ยน รถยนต์บรรทุกขยะแบบคอนเทรนเนอร์ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๕๙๐ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2564
671 องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565 พร้อมโครงไม้และติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2564
672 เทศบาลตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2564
673 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อหินคลุก (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2564
674 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2564
675 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมารถไถเพื่อเกรดเกลี่ย (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2564
676 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร จ้างทำป้ายไวนิลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2564
677 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-42-0001 สังกัดกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2564
678 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด(กองช่าง) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๗๘-๕๘-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2564
679 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ งานการศึกษา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2564
680 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ๑ กง ๖๓๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2564
681 องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมาบริการเดินท่อเมนน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2564
682 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2564
683 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2564
684 ซื้อแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2564
685 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2564
686 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-50-008 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2564
687 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2564
688 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำในชุมชนบ้านม่วงทวน หมู่ที่ 3 จำนวน 18 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2564
689 เทศบาลตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2564
690 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อบัตรเลือกตั้งสมาชิกและนายกองค์การบริหาารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2564
691 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง งานการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2564
692 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ ซื้อสารส้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2564
693 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์กำหนดการชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2564
694 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ สวัสดีปีใหม่ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2564
695 องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2564
696 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลางรถขุดคูโบตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2564
697 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2564
698 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ จ้างจ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2564
699 เทศบาลตำบลดอนทราย ภาคใต้ พัทลุง ซื้อลูกรังและหินคละใหญ่ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกันขี้เหล็ก - ห้วยศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2564
700 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ จ้างจ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2564
701 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร สำหรับกองช่าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2564
702 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2564
703 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการขุดลอกคลองวัดหารเทา หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2564
704 เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ใต้ พัทลุง จ้างจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค 4412 พท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2564
705 เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ใต้ พัทลุง จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน 95-3301 กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2564
706 เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2564
707 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการเสริมสร้างรายได้ให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  22  ธันวาคม 2564
708 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๗-๐๐๒๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2564
709 เทศบาลตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างตรวจเช็คซ่อมระบบต่างๆของรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๘๑๔ พท (รถบรรทุกขยะมูลฝอย) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2564
710 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ภาษี ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2564
711 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างจ้างซ่อมสายไฮดรอลิค รถตักหน้า-ขุดหลัง ทะเบียน ตค 147 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2564
712 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2564
713 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2564
714 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาเรือหางยาว จำนวน ๑ ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2564
715 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2564
716 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 7 ตำบลคลองใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2564
717 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อปลั๊กราง ขนาด ๑๐ เมตร จำนวน ๕ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2564
718 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างจัดทำป้ายไวนิลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแกลงครั้งแรก ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2564
719 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุก สายซอย 2 ซอย 3 และ ซอย 8 หมู่ที่ 5 ตำบลถ้ำสิงห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2564
720 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2564
721 องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุยานพาหนะรถดับเพลิง ทะเบียน บต 1074 พังงา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2564
722 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษา จำนวน 42 รายการ เป็นเงิน 38,000 บาท (ศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2564
723 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2564
724 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2564
725 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคลองพน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2564
726 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ เป็นเงิน 24,465 บาท (คลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2564
727 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ เป็นเงิน 26300 บาท (โยธา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2564
728 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด จำนวน 29 รายการ เป็นเงิน 50,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2564
729 เทศบาลตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อไม้กวาดก้านมะพร้าว กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ธันวาคม 2564
730 องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2564
731 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนราชการ หมายเลขทะเบียน บจ 1069 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2564
732 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2564
733 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนราชการ หมายเลขทะเบียน กค.4338 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2564
734 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุการเกษตร (ใบมีดตัดหญ้า) จำนวน 20 เล่ม สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2564
735 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ ป้าย เพื่อใช้ในโครงการจัดตั้งสถานที่ศูนย์พักคอย (Community lsolation) CI และ LQ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2564
736 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา ซื้อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่และหมายเลข จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2564
737 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน รพ.สต.บ้านช่องช้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2564
738 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รพ.สต.บ้านช่องช้าง จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2564
739 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2564
740 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2564
741 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์และรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ของเทศบาลตำบลช้างซ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2564
742 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2564
743 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเปาะซูนอร์ หมู่ที่ 5 บ้านตรอซัน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  21  ธันวาคม 2564
744 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ภาษี ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2564
745 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลานสกา ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างขนขยะติดเชื้อของ รพ.สต. อำเภอลานสกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2564
746 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2564
747 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลานสกา ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างขนขยะติดเชื้อของ รพ.สต. อำเภอลานสกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2564
748 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี จ้างทำตรายางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง อบต.บาโลย ๙๔๐๔๓๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2564
749 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนไทรงาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2564
750 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายสนามกีฬา หมู่ที่ ๒ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2564
751 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง และภายในองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2564
752 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส ค่าป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ภาษีป้าย ประจำปี 2565 ขนาด 240 X 120 เซนติเมตร  21  ธันวาคม 2564
753 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านยายแดง ระยะที่ ๒ พร้อมคูระบายน้ำรูปตัววี หมู่ที่ ๓  21  ธันวาคม 2564
754 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มสันกาว จำนวน ๒๔ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2564
755 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างแบ็คโฮขุดรื้อท่อส่งน้ำประปาภูเขา (บริเวณถนนสายห้วยสอใต้ - หน้าควน) หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2564
756 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายอารง - ทุ่งนา หมู่ที่ 2 บ้านยือแร ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  21  ธันวาคม 2564
757 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ HP-๘๓A และหมึกคอมพิวเตอร์ Epson L๑๘๐๐ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2564
758 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2564
759 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี โครงการปรับปรุงสนามฟุตซอล หมู่ที่ 4 บ้านจาเละ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  21  ธันวาคม 2564
760 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี ประกวดราคาจ้างสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในตำบลดอนตะโก (เดือนมกราคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๕) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  ธันวาคม 2564
761 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๓ เครื่อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2564
762 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างค่าป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ภาษีป้าย ประจำปี 2565 ขนาด 240 X 120 เซนติเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2564
763 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-6921 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2564
764 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ฉุกเฉิน (อปพร.) ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บท ๖๔๕๔ ตรัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2564
765 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2564
766 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของอบต.บางแก้วและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2564
767 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม (เครื่องตัดหญ้า) รหัส 715-62-0001 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2564
768 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2564
769 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จัดซื้อวัสดุการเกษตร  21  ธันวาคม 2564
770 เทศบาลตำบลดอนทราย ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2564
771 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างป้ายชื่อพร้อมอักษรอะคริลิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2564
772 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2564
773 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80 4550 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2564
774 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาบริการรถแทรกเตอร์ตัดหญ้าบริเวณสนามกีฬาบ้านทุ่งหยีเพ็ง ม.4 ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2564
775 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2564
776 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บ 6535 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2564
777 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2564
778 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลครน จำนวน ๔ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2564
779 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๓ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2564
780 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2564
781 องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านปะดอฮะ โดยวิธีคัดเลือก  21  ธันวาคม 2564
782 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะทะเบียน 80 3252 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2564
783 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด CCTV ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา จำนวน 6 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2564
784 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังที่ชำรุดเสียหาย ในพื้นที่ตำบลนาพญา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2564
785 เทศบาลตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬา สนามหญ้าเทียม หมู่ที่ 5 บ้านชุมชนหลังที่ว่าการอำเภอ กว้าง 20 เมตร ยาว 30 เมตร เทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีคัดเลือก  21  ธันวาคม 2564
786 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2564
787 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โทรศัพท์เคลื่อนที่) จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2564
788 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง จ้างเปลี่ยนแป๊บไฮโดรลิคและน้ำมันไฮโดรลิครถตักหน้า-ขุดหลัง ตค 506 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2564
789 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง จ้างป้ายหน้าห้องรองนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2564
790 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2564
791 องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2564
792 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2564
793 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอเตี้ย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2564
794 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2564
795 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๗ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2564
796 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ๊นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 479-60-0016 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2564
797 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุการเกษตร(ต้นกระท่อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2564
798 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาทำใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการใช้ท่าเทียบเรืออ่าวท่าเลน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2564
799 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาบริการปรับพื้นที่บริเวณด้านข้างสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2564
800 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม (เครื่องพ่นหมอกควัน) รหัส 054-61-0002 และ รหัส 054-61-0003 จำนวน 4 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2564
801 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80 6021 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2564
802 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2564
803 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางหมาก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2564
804 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองพน โดยวิธีคัดเลือก  21  ธันวาคม 2564
805 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2564
806 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำไวนิลและสติกเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2564
807 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2564
808 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2564
809 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ธันวาคม 2564
810 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารที่เช่า จำนวน ๑ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ธันวาคม 2564
811 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านห้วยลึก โดยเดินสายไฟ NYY พร้อมตู้ควบคุมและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ (ซัมเมอร์ส) ขนาด ๒ HP จำนวน ๑ เครื่อง หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยลึก ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ธันวาคม 2564
812 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุประปา จำนวน 9 รายการ เพื่อใช้ในงานกิจการประปาของ อบต.หาดยาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ธันวาคม 2564
813 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน ในโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ธันวาคม 2564
814 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการจ้างเหมาขุดลอกคูระบายน้ำ หมู่ที่ ๑ สายนาต้นส้าน , สายหลัก กม๕๐ หมู่ที่ ๕ สายท่าเรือ , สายห้วยกรวด ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ธันวาคม 2564
815 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ธันวาคม 2564
816 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ธันวาคม 2564
817 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ธันวาคม 2564
818 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ธันวาคม 2564
819 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ธันวาคม 2564
820 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการฝึกอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพาะเห็ดในถุงพลาสติก จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ธันวาคม 2564
821 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สำหรับโรงเรียน จำนวน 4 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์ ประจำเดือนมกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ธันวาคม 2564
822 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กน -572 หมายเลขครุภัณฑ์ 001-63-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ธันวาคม 2564
823 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมเครืืื่องปรับอากาศ เลขรหัสพัสดุ 420 - 53 - 0010 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ธันวาคม 2564
824 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ธันวาคม 2564
825 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ธันวาคม 2564
826 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ KYOCERA รุ่น (TASKalfa-3011i) รหัสครุภัณฑ์ ปพ ๔๑๗ ๖๑ ๐๐๐๕ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ธันวาคม 2564
827 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าบริเวณอาคารสำนักงาน อบต.ลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ธันวาคม 2564
828 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องผู้บริหาร (รหัสครุภัณฑ์ 420-50-0005) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ธันวาคม 2564
829 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องกองช่าง (รหัสครุภัณฑ์ 420-55-0007) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ธันวาคม 2564
830 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องกองคลัง (รหัสครุภัณฑ์ 420-62-0010) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ธันวาคม 2564
831 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ธันวาคม 2564
832 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทดินลูกรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ธันวาคม 2564
833 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาบริการขุดดินคูและวางท่อระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ธันวาคม 2564
834 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ธันวาคม 2564
835 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ธันวาคม 2564
836 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อมอบให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรโน่า ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ธันวาคม 2564
837 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายคลองปราบ-หาดยูง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ธันวาคม 2564
838 องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ธันวาคม 2564
839 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะพับ) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ธันวาคม 2564
840 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อประกันภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ แก่รถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ โดยจัดทำคราวละ ๑ ปี จำนวน ๒๒ คัน (ดังรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ธันวาคม 2564
841 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อประกันภัยชั้น ๑ คราวละ ๑ ปี หมายเลขทะเบียน กฉ ๒๔๔๙ ชุมพร จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ธันวาคม 2564
842 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ธันวาคม 2564
843 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างต่อสัญญาการให้บริการเว็บไซต์และต่อโดเมนเนมต่อเนื่องสำหรับเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ธันวาคม 2564
844 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายสมนึก หมู่ที่ ๙, ถนนสายบ้านนายสวัสดิ์ หมู่ที่ ๙ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ธันวาคม 2564
845 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ธันวาคม 2564
846 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน (แฟ้มประวัติพนักงานส่วนตำบล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ธันวาคม 2564
847 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการรองรับการดำเนินการจัดตั้งสถานที่กักกันโรค (Local Quarantine) เพื่อกักกันตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ธันวาคม 2564
848 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการรองรับการดำเนินการจัดตั้งสถานที่กักกันโรค (Local Quarantine) เพื่อกักกันตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ธันวาคม 2564
849 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการซ่อมแซมถนน สายท่าแซะ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ธันวาคม 2564
850 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ รายละเอียดตดามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ธันวาคม 2564
851 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ในโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ธันวาคม 2564
852 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อน้ำดื่ม เพื่อดำเนินการตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ธันวาคม 2564
853 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อชุดตรวจคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพื่อดำเนินการตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID- ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ธันวาคม 2564
854 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ธันวาคม 2564
855 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๔๒ ๔๗ ๐๐๐๗ และ ๔๔๒ ๔๗ ๐๐๐๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ธันวาคม 2564
856 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ธันวาคม 2564
857 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ธันวาคม 2564
858 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ธันวาคม 2564
859 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ธันวาคม 2564
860 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ธันวาคม 2564
861 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง และภายในองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ธันวาคม 2564
862 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ธันวาคม 2564
863 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ธันวาคม 2564
864 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ธันวาคม 2564
865 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกษตร 2 ราษฎร์ร่วมใจ หมู่ที่ 6 โดยวิธีคัดเลือก  20  ธันวาคม 2564
866 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ธันวาคม 2564
867 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ธันวาคม 2564
868 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กข ๔๖๘๙ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ธันวาคม 2564
869 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗ ๖๔ ๐๐๐๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ธันวาคม 2564
870 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ธันวาคม 2564
871 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ธันวาคม 2564
872 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์สำหรับใช้ในงานสาธารณสุข เนื่องจากแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (Covid-19) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ธันวาคม 2564
873 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการเดินท่อเมนใหม่ของระบบประปาที่ อบต.เขาชัยสน หมู่ที่ 3 ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ธันวาคม 2564
874 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกขยะ จำนวน 2 คัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ธันวาคม 2564
875 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ธันวาคม 2564
876 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อเครื่องปรับอากาศสำนักงานพร้อมติดตั้ง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ธันวาคม 2564
877 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถตักหน้า-ขุดหลัง ยี่ห้อ JCB หมายเลขทะเบียน ตค ๑๕๘ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ธันวาคม 2564
878 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ธันวาคม 2564
879 จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ธันวาคม 2564
880 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บท ๗๖๙๖ ชพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ธันวาคม 2564
881 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อหม้อแบตเตอรี่ แรงสูงพร้อมใช้ จำนวน 1 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ธันวาคม 2564
882 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จค่าน้ำประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ธันวาคม 2564
883 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยช่องมังกร - คุ้มหลวง หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ธันวาคม 2564
884 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมแซมรถขยะ ทะเบียน ๘๐-๔๕๙๒ รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ธันวาคม 2564
885 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างเปลี่ยนยาง รถกระเช้า หมายเลขทะเบียน ๘๐-๓๗๔๘ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ธันวาคม 2564
886 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ธันวาคม 2564
887 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อกล้องวงจรปิด(CCTV แบบIP/Network Camera) และระบบพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ธันวาคม 2564
888 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสาร) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ธันวาคม 2564
889 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 53 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ธันวาคม 2564
890 เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ใต้ พัทลุง ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ธันวาคม 2564
891 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ธันวาคม 2564
892 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ธันวาคม 2564
893 เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ธันวาคม 2564
894 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะเปิดข้างเทท้าย หมายเลขทะเบียน บท ๘๖๓๓ รหัสครุภัณฑ์หมายเลข ๐๑๑-๔๒-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ธันวาคม 2564
895 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างกั้นห้องกระจกอลูมิเนี่ยม อบขาว จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ธันวาคม 2564
896 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ เพื่อใชในโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (เพ่ิมเติม) บริเวณซอยบุญทิพย์ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ธันวาคม 2564
897 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อแท่นปืนฉีดน้ำดับเพลิงชนิดวางลอยเคลื่อนย้ายได้ แบบหมุนฉีดน้ำอัตโนมัติ (Monitor) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ธันวาคม 2564
898 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายสถานนีสูบน้ำ หมู่ที่ ๔ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรึ จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ธันวาคม 2564
899 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายสนามกีฬา หมู่ที่ ๒ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ธันวาคม 2564
900 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างถางป่าและล้มต้นไม้ สายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๕ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ธันวาคม 2564
901 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายสนามกีฬา หมู่ที่ ๒ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ธันวาคม 2564
902 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ธันวาคม 2564
903 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ธันวาคม 2564
904 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ธันวาคม 2564
905 เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ธันวาคม 2564
906 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) จำนวน 20 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ธันวาคม 2564
907 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ธันวาคม 2564
908 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างซ่อม/เปลี่ยน รถกระเช้า หมายเลขทะเบียน ๘๐-๓๗๔๘ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ธันวาคม 2564
909 เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ธันวาคม 2564
910 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ๖ ล้อ ๖ ตัน แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๙๓๘๔ รหัสครุภัณฑ์หมายเลข ๐๑๑-๖๓-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ธันวาคม 2564
911 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการล้างเครื่องและลงโปรแกรมใหม่ จำนวน 2 เครื่อง ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ SVOA หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0025 เครื่องคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ LENOVO หมายเลขครุภัณฑ์ 416-61-0041 จำนวน 2 เครื่อง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ธันวาคม 2564
912 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ธันวาคม 2564
913 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ตรายาง สำหรับใช้ภายในกองการศึกษาฯ  20  ธันวาคม 2564
914 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการเสริมสร้างรายได้ให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  17  ธันวาคม 2564
915 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง จ้างทำป้ายจุดเช็คอิน โครงและเสาเหล็กพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2564
916 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ จ้างเหมาซ่อมแซมโต๊ะ-เก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2564
917 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง ซื้อถุงยังชีพสำหรับผู้เสี่ยงสูงในชุมชน จำนวน 16 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2564
918 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง จ้างตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนอะไหล่รถตักหน้า-ขุดหลัง ทะเบียน ตค 506 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2564
919 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (รหัสครุภัณฑ์ 416-54-0012) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2564
920 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุใช้สำหรับรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๕๐-๐๐๐๑) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2564
921 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 5 แห่ง สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2564
922 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุใช้สำหรับเครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2564
923 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 5 แห่ง สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2564
924 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2564
925 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2564
926 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ รายการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2564
927 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2564
928 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อแบตเตอรี่ (เรือท้องแบน) จำนวน ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2564
929 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร จ้างเป่าล้างบ่อบาดาล จำนวน ๑ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2564
930 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๒๐ ๔๘ ๐๐๐๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2564
931 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2564
932 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ระยะ 100,000 กม. องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2564
933 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 แรงม้า ขับเคลื่อน 4 ล้อ ติดตั้งชุดใบมีดดันเดินหน้า และเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง ขนาดไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก  17  ธันวาคม 2564
934 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-3765 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2564
935 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน บ 2024 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2564
936 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2564
937 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2564
938 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2564
939 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-47-0008 จำนวน 1 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2564
940 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกส่วนกลาง ยี่ห้อ นิสสัน หมายเลขทะเบียน กฉ 4797 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2564
941 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการจ้างเหมาขุดลอกคูระบายน้ำ หมู่ที่ ๑ สายนาต้นส้าน , สายหลัก กม๕๐ หมู่ที่ ๕ สายท่าเรือ , สายห้วยกรวด ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2564
942 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านห้วยลึก โดยเดินสายไฟ NYY พร้อมตู้ควบคุมและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ (ซัมเมอร์ส) ขนาด ๒ HP จำนวน ๑ เครื่อง หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยลึก ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2564
943 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการจ้างเหมาขุดลอกคูระบายน้ำ หมู่ที่ ๑ สายนาต้นส้าน , สายหลัก กม๕๐ หมู่ที่ ๕ สายท่าเรือ , สายห้วยกรวด ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2564
944 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 5 แห่ง สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2564
945 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ใช้ในการปฏิบัติงานในกองช่าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2564
946 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนระดับก่อนวัยเรียน และระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 จำนวน 5 โรงเรียน (ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) จำนวน 108 วัน นมยู เอช ที รสจืด ขนาดบรรจุ 200 ซีซี. (ผสมฟลูออไรด์) ราคากล่อง 7.82 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2564
947 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งหงษ์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา (ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) จำนวน 108 วัน นมยู เอช ที รสจืด ขนาดบรรจุ 200 ซีซี. (ผสมฟลูออไรด์) ราคากล่อง 7.82 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2564
948 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด บรรจุถุง ขนาด บรรจุ 200 ซีซี และนมยู.เอส.ที รสจืด บรรจุกล่อง ขนาดบรรจุ 200 ซีซี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2564
949 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2564
950 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2564
951 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องอัดภาชนะจากใบไม้ และ เครื่องอัดภาชนะจากกาบหมากแบบไฮดรอลิด พร้อมแม่พิมพ์ สำหรับโครงการเสริมสร้างรายได้ให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2564
952 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)  17  ธันวาคม 2564
953 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เพื่อใช้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2564
954 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2564
955 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์หมายเลขทะเบียน บม ๓๒๓๗ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2564
956 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สฎ. กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2564
957 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์ของรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บล ๗๒๙๑ สฎ. กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2564
958 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บก ๗๔๑๐ รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2564
959 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการจ้างเหมาขุดลอกคูระบายน้ำ หมู่ที่ ๑ สายนาต้นส้าน , สายหลัก กม๕๐ หมู่ที่ ๕ สายท่าเรือ , สายห้วยกรวด ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2564
960 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อแบบพิมพ์ คู่มือสำหรับคณะกรรมการ วัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง และป้ายไวนิลเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2564
961 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อคอนกรีตกำลังอัด ๒๔๐ KSC. จำนวน ๓๐ คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2564
962 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2564
963 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้งานสำหรับสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2564
964 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้และติตตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2564
965 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดทำปฏิทินประชาสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2564
966 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านห้วยลึก โดยเดินสายไฟ NYY พร้อมตู้ควบคุมและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ (ซัมเมอร์ส) ขนาด ๒ HP จำนวน ๑ เครื่อง หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยลึก ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2564
967 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการจ้างเหมาขุดลอกคูระบายน้ำ หมู่ที่ ๑ สายนาต้นส้าน , สายหลัก กม๕๐ หมู่ที่ ๕ สายท่าเรือ , สายห้วยกรวด ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2564
968 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำหรับดำเนินโครงการเสริมสร้างรายได้ให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2564
969 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ซื้อ็Hot mix จำนวน ๑๔ ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2564
970 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2564
971 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างถ่ายเอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคลองพน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2564
972 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อดำเนินการตามโครงการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2564
973 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์น้ำชั้งเชือก (กลุ่มประมงชายฝั่งพื้นบ้าน บ้านแขวงเภา) หมู่ที่ ๒ ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2564
974 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์สำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2564
975 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2564
976 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2564
977 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) จำนวน 20 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2564
978 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ)  17  ธันวาคม 2564
979 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2564
980 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปปฏิทิน พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2564
981 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2564
982 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนกิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งโพรงไทย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2564
983 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  ธันวาคม 2564
984 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (สำนักปลัด) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  ธันวาคม 2564
985 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงเรียน ปาล์ม ๓-ปาล์ม ๗ หมู่ที่ ๒ ตำบลปาล์มพัฒนา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔,๑๕๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่่า ๑๖,๖๐๘ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก  16  ธันวาคม 2564
986 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมถนนดินสายบ้านนายดลหล้า-นายบ่าวใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านคลองกำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  ธันวาคม 2564
987 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อชุดตรวจโควิด - 19 แบบตรวจหาแอนติเจน (Antigen Test Kit ATK) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  ธันวาคม 2564
988 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  ธันวาคม 2564
989 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  ธันวาคม 2564
990 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  ธันวาคม 2564
991 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  ธันวาคม 2564
992 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  ธันวาคม 2564
993 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  ธันวาคม 2564
994 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก หมายเลขทะเบียน บล 471 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  ธันวาคม 2564
995 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  ธันวาคม 2564
996 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถบรรทุกกระเช้า หมายเลขทะเบียน 81-0475 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  ธันวาคม 2564
997 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมเครื่องเลื่อยยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  ธันวาคม 2564
998 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมตู้ควบคุมไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองทวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  ธันวาคม 2564
999 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมมอเตอร์หอยโข่ง (ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓,๙) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  ธันวาคม 2564
1000 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างทางพาราแอสฟัสต์คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In Place Recycling) สายบ้านควน-บ้านคลองทะ หมู่ที่ 8 บ้านหัวหิน ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีคัดเลือก  16  ธันวาคม 2564
1001 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  ธันวาคม 2564
1002 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  ธันวาคม 2564
1003 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  ธันวาคม 2564
1004 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๘๕๑ ตรัง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  ธันวาคม 2564
1005 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อน้ำดื่ม ศพด.บ้านเขาเทียมป่า จำนวน ๒๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  ธันวาคม 2564
1006 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  ธันวาคม 2564
1007 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา ถนนสายน้ำใจ สองข้างทาง  16  ธันวาคม 2564
1008 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  ธันวาคม 2564
1009 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างที่ปรึกษาติดตามประเมินผลตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  ธันวาคม 2564
1010 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขกธ 444 สฎ. กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  ธันวาคม 2564
1011 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขกธ 444 สฎ. กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  ธันวาคม 2564
1012 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อเหล็ก H-Beam โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  ธันวาคม 2564
1013 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายทะเบียน ๘๒-๗๙๔๗ สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  ธันวาคม 2564
1014 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  ธันวาคม 2564
1015 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  ธันวาคม 2564
1016 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัย จำนวน ๕ รายการ ตามเหตุน้ำท่วมในพื้นที่เทศบาลตำบลกระโสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  ธันวาคม 2564
1017 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา ซื้อเครื่องนอน จำนวน ๕๑ หลัง ตามเหตุน้ำท่วมในพื้นที่เทศบาลตำบลกระโสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  ธันวาคม 2564
1018 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  ธันวาคม 2564
1019 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมแซมรถส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๗๗๙๗ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  ธันวาคม 2564
1020 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  ธันวาคม 2564
1021 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 งาน รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  ธันวาคม 2564
1022 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง จ้างถอดล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-59-0014 จำนวน 1 งาน รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  ธันวาคม 2564
1023 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  ธันวาคม 2564
1024 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร XEROX รุ่น WORKCENTRE ๕๒๒๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  ธันวาคม 2564
1025 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อซีลปั้มน้ำแรงดันสูง จำนวน 1 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  ธันวาคม 2564
1026 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อถุงยังชีพ(ข้าวสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  ธันวาคม 2564
1027 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อถุงยังชีพ (อาหารแห้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  ธันวาคม 2564
1028 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อพร้อมเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข๗๖๙๐ ชุมพร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  ธันวาคม 2564
1029 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-59-00013 จำนวน 1 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  ธันวาคม 2564
1030 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลควนเสาธง หมู่ที่ 5,8,2,3,10 และหมู่ที่ 11 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  ธันวาคม 2564
1031 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขกธ 444 สฎ. กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  ธันวาคม 2564
1032 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยวนผึ้ง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  ธันวาคม 2564
1033 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  ธันวาคม 2564
1034 องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  ธันวาคม 2564
1035 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  ธันวาคม 2564
1036 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล จ้างทำป้ายไวนิลจำนวน 3 ป้าย (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  ธันวาคม 2564
1037 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขกธ 444 สฎ. กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  ธันวาคม 2564
1038 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  ธันวาคม 2564
1039 องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  ธันวาคม 2564
1040 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  ธันวาคม 2564
1041 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  ธันวาคม 2564
1042 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา จ้างจ้างเหมาทำอาหารและเครื่องดื่มให้กับผู้กักตัวประจำสถานที่กักกันตำบลหล่อยูง LQ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง (หลังใหม่) ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2564 ถึงวัน 23 ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  ธันวาคม 2564
1043 ซื้อวัสดุเครื่องต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  ธันวาคม 2564
1044 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  ธันวาคม 2564
1045 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  ธันวาคม 2564
1046 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  ธันวาคม 2564
1047 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  ธันวาคม 2564
1048 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  ธันวาคม 2564
1049 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อเพื่อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกิจการของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  ธันวาคม 2564
1050 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๗ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  ธันวาคม 2564
1051 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างขุดลอกทรายเปิดปากน้ำระบายน้ำชายหาดแขวงเภา หมู่๒ ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  ธันวาคม 2564
1052 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  ธันวาคม 2564
1053 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  ธันวาคม 2564
1054 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุอุปกร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  ธันวาคม 2564
1055 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ภาคกลาง อ่างทอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  ธันวาคม 2564
1056 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  ธันวาคม 2564
1057 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ภาคกลาง อ่างทอง ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  ธันวาคม 2564
1058 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมาจัดทำปฏิทินเพื่อประขาสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  ธันวาคม 2564
1059 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ)จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  ธันวาคม 2564
1060 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  ธันวาคม 2564
1061 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  ธันวาคม 2564
1062 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  ธันวาคม 2564
1063 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อสัญญาณไฟฉุกเฺฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ธันวาคม 2564
1064 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการจัดตั้งสถานที่กักกัน (Local Quarantine) สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ธันวาคม 2564
1065 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ธันวาคม 2564
1066 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรืมเหล็กสายดอนยา-ปากคู หมู่ที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก  15  ธันวาคม 2564
1067 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อซื้อวัสดุยางมะตอยสำเร็จรูปขนาด 20 กก/ถุง จำนวน 200 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ธันวาคม 2564
1068 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อจัดทำถุงยังชีพ เเละช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ธันวาคม 2564
1069 เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ใต้ พัทลุง จ้างจ้างเหมารื้อถอนฝาผนังกั้นห้องพร้อมติดตั้งประตูกระจกบานเลื่อนห้องสำนักปลัด อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ธันวาคม 2564
1070 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กล -6608 สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ธันวาคม 2564
1071 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองการศึกษาฯ ครั้งที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ธันวาคม 2564
1072 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษาฯ ครั้งที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ธันวาคม 2564
1073 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ธันวาคม 2564
1074 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ธันวาคม 2564
1075 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาเต็นท์ โต๊ะ และเก้าอี้ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) LQ อบต. หล่อยูง (หลังใหม่) ตั้งแต่วันที่ 16-31 ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ธันวาคม 2564
1076 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ธันวาคม 2564
1077 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อสายส่งน้ำแบบผ้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ธันวาคม 2564
1078 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อจัดทำถุงยังชีพ เเละช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ธันวาคม 2564
1079 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างบริการดูแลเว็บไซต์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ธันวาคม 2564
1080 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาซื้อเตาเผาขยะพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15  ธันวาคม 2564
1081 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาซื้อเตาเผาขยะพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15  ธันวาคม 2564
1082 เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ใต้ พัทลุง จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านคลองกง - น้ำตกท่าช้าง หมู่ที่ 9 กว้าง 6 เมตร ยาว 3,015 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 18,090 ตารางเมตร เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีคัดเลือก  15  ธันวาคม 2564
1083 เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ใต้ พัทลุง จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยพอ - นาแค โป๊ะเลียบ หมู่ที่ 9 กว้าง 5 เมตร ยาว 3,180 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,900 ตารางเมตร เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีคัดเลือก  15  ธันวาคม 2564
1084 เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ใต้ พัทลุง จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควน หมู่ที่ 3 กว้าง 6 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.15 เมตร ปิดไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,200 ตารางเมตร เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีคัดเลือก  15  ธันวาคม 2564
1085 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพังงา ภาคใต้ พังงา จ้างบริการดูแลเว็บไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ธันวาคม 2564
1086 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ธันวาคม 2564
1087 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ธันวาคม 2564
1088 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ภาษี ประจำปี 2565 จำนวน 4 ผืน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ธันวาคม 2564
1089 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 งาน รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ธันวาคม 2564
1090 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมมอเตอร์หอยโข่ง (ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒,๓) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ธันวาคม 2564
1091 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างพิมพ์ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ธันวาคม 2564
1092 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๔-๐๐๔๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ธันวาคม 2564
1093 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ รหัสครุภัณฑ์ ๔๙๑-๖๐-๐๐๐๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ธันวาคม 2564
1094 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ธันวาคม 2564
1095 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ธันวาคม 2564
1096 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-55-0016 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ธันวาคม 2564
1097 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ๕๐-๐๐๒ จากสายหนองใหญ่ ถึงสายห้วยลึก บ้านสายหนองใหญ่ - ห้วยลึก หมู่ที่ ๒ (ตอน ๒) หมู่ที่ ๒ ตำบลนาโต๊ะหมิง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พื้นที่ ๓,๑๕๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก  15  ธันวาคม 2564
1098 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุใช้สำหรับรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๙๒๗ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๒-๕๖-๐๐๐๑) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ธันวาคม 2564
1099 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ธันวาคม 2564
1100 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมจอคอมพิวเตอร์ (หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๑-๐๐๓๒) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ธันวาคม 2564
1101 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อตู้เหล็ก จำนวน ๒ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ธันวาคม 2564
1102 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร จ้างเปลี่ยนประตูอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่ามะพลา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ธันวาคม 2564
1103 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ธันวาคม 2564
1104 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ธันวาคม 2564
1105 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง เช่าห้องประชุม รวมโต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์อื่นๆ (เพื่อจัดอบรม กปน.และรปภ. ประจำหน่วยเลือกตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ธันวาคม 2564
1106 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุใช้สำหรับรถบดสั่นสะเทือน ทะเบียน ถข ๔๘ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๑-๕๑-๐๐๐๑) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ธันวาคม 2564
1107 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการขุดลอกลำห้วยคลองสูญ หมู่ที่ 5 บ้านห้วยล่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ธันวาคม 2564
1108 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ธันวาคม 2564
1109 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมแซมรถขยะ ทะเบียน ๘๐-๕๗๗๓ รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ธันวาคม 2564
1110 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อถังพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ธันวาคม 2564
1111 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ธันวาคม 2564
1112 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบต่อเนื่อง(แคร่สั้น) จำนวน 3 กล่อง ใบเสร็จค่าขยะมูลฝอยแบบต่อเนื่อง(แคร่สั้น) จำนวน 2 กล่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ธันวาคม 2564
1113 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ธันวาคม 2564
1114 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมาปรับปรุงและดูแลเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ธันวาคม 2564
1115 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำชนิดกลม ขนาด dia 1.20 เมตร 2 แถว ซอยข้างอนุสรณ์สถานช่องช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ธันวาคม 2564
1116 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี เนื่องจากครบรอบเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่ระยะ 3,500 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ธันวาคม 2564
1117 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยวนผึ้ง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ธันวาคม 2564
1118 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเคียงพิง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ธันวาคม 2564
1119 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนมืด หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ธันวาคม 2564
1120 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาตก หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ธันวาคม 2564
1121 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ 2/2564 และช่วงปิดภาคเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ธันวาคม 2564
1122 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ธันวาคม 2564
1123 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงระบบเบรกของรถบรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน 81-4070 สุราษฎร์ธานี (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ธันวาคม 2564
1124 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างทำโครงการปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองตากใบ โดยติดตั้งสะพานเดินโครงเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ธันวาคม 2564
1125 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อหินคลุก ๖ ล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ธันวาคม 2564
1126 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อค่าจัดซื้อเสื้อชูชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ธันวาคม 2564
1127 เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ใต้ พัทลุง จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ธันวาคม 2564
1128 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมารถแม๊คโคขุดแนวท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ต.เพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ธันวาคม 2564
1129 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุ จำนวน ๒๐ รายการ เพื่อใช้ในสถานที่เอกเทศสำหรับแยกกัก หรือกักกัน สำหรับผู้ที่มีเหตุสงสัยว่าเป็นโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (โรงพยาบาลสนามและ Local Quarantine) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ธันวาคม 2564
1130 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุ จำนวน ๒๒ รายการ เพื่อใช้ในโครงการจัดตั้งสถานที่ศูนย์พักคอย (Community lsolation) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ธันวาคม 2564
1131 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ธันวาคม 2564
1132 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ธันวาคม 2564
1133 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยวนผึ้ง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ธันวาคม 2564
1134 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา ซื้อครุภัณฑ์กีฬาตามโครงการจัดทำสนามกีฬาแบดมินตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ธันวาคม 2564
1135 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ เครื่อง (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ธันวาคม 2564
1136 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ธันวาคม 2564
1137 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ธันวาคม 2564
1138 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ธันวาคม 2564
1139 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ธันวาคม 2564
1140 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างดำเนินการซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผฉ ๑๕๐๘ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ธันวาคม 2564
1141 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา จ้างจ้างเหมาเต็นท์ โต๊ะ และเก้าอี้ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) LQ อบต. หล่อยูง (หลังใหม่) ตั้งแต่วันที่ 16-31 ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ธันวาคม 2564
1142 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ธันวาคม 2564
1143 องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ธันวาคม 2564
1144 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ธันวาคม 2564
1145 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ธันวาคม 2564
1146 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนอก โดยวิธีคัดเลือก  15  ธันวาคม 2564
1147 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกลางหมู่บ้านสวนนอก โดยวิธีคัดเลือก  15  ธันวาคม 2564
1148 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ธันวาคม 2564
1149 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ธันวาคม 2564
1150 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ธันวาคม 2564
1151 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง, วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น และวัสดุอื่นๆ สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ธันวาคม 2564
1152 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ภาคกลาง อ่างทอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ธันวาคม 2564
1153 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ภาคกลาง อ่างทอง จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ธันวาคม 2564
1154 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง จ้างจ้างทำวารสารปฏิทินเพื่อการประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ธันวาคม 2564
1155 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ ตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ธันวาคม 2564
1156 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ธันวาคม 2564
1157 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 416-58-0061 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ธันวาคม 2564
1158 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ธันวาคม 2564
1159 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ธันวาคม 2564
1160 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ธันวาคม 2564
1161 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ธันวาคม 2564
1162 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ของกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ธันวาคม 2564
1163 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ธันวาคม 2564
1164 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุยางแอสฟัลท์สำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ธันวาคม 2564
1165 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ภาคกลาง อ่างทอง จ้างจ้างเหมาบริการปรับภูมิทัศน์ และขนย้ายวัสดุก่อสร้างภายหลังเกิดอุทกภัยในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ธันวาคม 2564
1166 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างขุดลอกคลองระบาย สายหัวสะพาน และสายหลังอบต. หมู่ที่ ๓ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ธันวาคม 2564
1167 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กว ๖๙๓๖ สฎ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ธันวาคม 2564
1168 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อบัตรเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ธันวาคม 2564
1169 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ธันวาคม 2564
1170 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง จ้างจ้างทำวารสารปฏิทินเพื่อการประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ธันวาคม 2564
1171 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ่อมแซมรถกู้ชีพฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน กค 7854 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ธันวาคม 2564
1172 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสานแดง - ทุ่งปอม (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งเกาะปาบ ตำบลเขาขาว กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒,๕๒๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล  14  ธันวาคม 2564
1173 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตซอยสละอาทิตย์ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองปลิง ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  14  ธันวาคม 2564
1174 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส ค่าอาหารเสริม (นม) เป็นนมกล่อง ยู.เอช.ที ขนาด ๒๐๐ ซีซี ชนิดจืด ราคากล่องละ ๗.๘๒ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ธันวาคม 2564
1175 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส ค่าจัดซื้อเสื้อชูชีพ  14  ธันวาคม 2564
1176 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๑๔๗๒ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๒-๕๙-๐๐๐๒) จำนวน ๓๖ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ธันวาคม 2564
1177 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ธันวาคม 2564
1178 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาบริการขุดลอกคูระบายน้ำสาธารณะ ม. 2 (เพื่อป้องกันน้ำท่วม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ธันวาคม 2564
1179 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๑๔๗๒ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๒-๕๙-๐๐๐๒) จำนวน ๓๖ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ธันวาคม 2564
1180 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๑๔๗๒ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๒-๕๙-๐๐๐๒) จำนวน ๓๖ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ธันวาคม 2564
1181 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องแฟกซ์ รหัสครุภัณฑ์ ๔๒๔-๕๙-๐๐๐๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ธันวาคม 2564
1182 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ธันวาคม 2564
1183 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างเช่าพื้นที่และดูแลเว็ปไซด์ ปีงบประมาณ 2565 (เดือนธันวาคม 2564 - กันยายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ธันวาคม 2564
1184 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บง 7225 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ธันวาคม 2564
1185 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร จ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนนน ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ปริมาณงาน ที่จอดรถกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕ เมตร (หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๕ ตารางเมตร)พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖ เมตร ยาว ๖ เมตร ตามแบบที่ ทต.ท่ามะพลา กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ธันวาคม 2564
1186 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ปริ้นเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 486-61-0066 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ธันวาคม 2564
1187 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างซ่อมแซมคอสะพาน ถนน ท่อระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ธันวาคม 2564
1188 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า (สปอตไลท์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ธันวาคม 2564
1189 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้าประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ธันวาคม 2564
1190 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ธันวาคม 2564
1191 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ธันวาคม 2564
1192 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๓,๐๐๐ ANSL Lumens จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ธันวาคม 2564
1193 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ธันวาคม 2564
1194 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ธันวาคม 2564
1195 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะคันเล็ก หมายเลขทะเบียน 81-3735 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ธันวาคม 2564
1196 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาซ่อมแซมระบบ CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ธันวาคม 2564
1197 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลคลองวาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ธันวาคม 2564
1198 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ธันวาคม 2564
1199 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ธันวาคม 2564
1200 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ชุด PPE) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ธันวาคม 2564
1201 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ธันวาคม 2564
1202 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาแบ๊คโฮขุดลอกสิ่งกีดขวางการไหลของน้ำ จำนวน 1 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ธันวาคม 2564
1203 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ธันวาคม 2564
1204 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 งาน รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ธันวาคม 2564
1205 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ รายละเอีดยตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ธันวาคม 2564
1206 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ธันวาคม 2564
1207 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า เลขครุภัณฑ์ 442-54-0003 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ธันวาคม 2564
1208 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ธันวาคม 2564
1209 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ธันวาคม 2564
1210 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ธันวาคม 2564
1211 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างซ่อม/เปลี่ยน รถยนต์ หมายเลขทะเบียน บจ ๓๐๕๒ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ธันวาคม 2564
1212 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างซ่อม/เปลี่ยน รถดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๕๔๖ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ธันวาคม 2564
1213 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ธันวาคม 2564
1214 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อค่าจัดซื้อเมล็ดพันธ์สวนครัวให้กับผู้เข้ารับการอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ธันวาคม 2564
1215 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ธันวาคม 2564
1216 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ธันวาคม 2564
1217 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ธันวาคม 2564