ข่าวสารในเครือข่าย อปท.ทั้งประเทศ ประจำปี 2564
ประกาศงานซื้อหรือจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศเผยแพร่ราคากลางตามแนวทางของกรมบัญชีกลาง ตามแบบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด
กลับหน้าหลัก
ลำดับ หน่วยงาน ภาค จังหวัด หัวข้อ วันที่
1 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV หมู่ที่ 7 บ้านท่าพญาใน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  12  ตุลาคม 2564
2 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.80055 สายสากล หมู่ที่ 1 ตำบลท่ายาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 480 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร) โดยวิธีคัดเลือก  12  ตุลาคม 2564
3 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างตกแต่งพระบรมฉายาลักษณ์บริเวณหน้าอาคารสำนักงานพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  ตุลาคม 2564
4 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  ตุลาคม 2564
5 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมรถตักหน้า-ขุดหลัง ตค.158 หมายเลขครุภัณฑ์ 007-57-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  ตุลาคม 2564
6 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมรถบรรทุกเทท้ายพร้อมกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80-2996 หมายเลขครุภัณฑ์ 006-41-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  ตุลาคม 2564
7 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการจ้างเหมาคัดแยกขยะและกำจัด (ศูนย์บริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลบ้่านใต้)แผนงานบริหารงานทั่วไป งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  12  ตุลาคม 2564
8 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ค่าอาหารเสริม (นม)  12  ตุลาคม 2564
9 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหมาก - บ้านหนองสีพรหม หมู่ที่ 4-3 ตำบลบ้านเพิง  12  ตุลาคม 2564
10 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกสำรวจแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำเดือน ตุลาคม 2564 (นายเฉลิมศักดิ์ นุ่นทิพย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  ตุลาคม 2564
11 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าปกเย็บเล่มเทศบัญญัติมงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  ตุลาคม 2564
12 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซ่อมคอมพิวเตอร์ เลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๙ ๐๐๗๗ (กองสาธารณสุข ฯ)  12  ตุลาคม 2564
13 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างบริการกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2565 ในพื้นที่ตำบลช้างซ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  ตุลาคม 2564
14 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ดีเซล) เพื่อใช้ในงานราชการ สำหรับรถยนต์บรรทุกติดเครน พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 82-6192 จำนวน 500 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  ตุลาคม 2564
15 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งทำสัญญาเป็นรายเดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  ตุลาคม 2564
16 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายสี่แยก-หน้าด่าน หมู่ที่ 4 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12  ตุลาคม 2564
17 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายสี่แยก-หน้าด่าน หมู่ที่ 4 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12  ตุลาคม 2564
18 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสังกัด กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  ตุลาคม 2564
19 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ซื้อจัดซื้อน้ำดื่มกระป๋องใหญ่ขนาด ๑๘ ลิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  ตุลาคม 2564
20 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ จ้างจัดจ้างเหมาบริการดูแลเว็บไซต์ อบต.ดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  ตุลาคม 2564
21 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมรถบรรทุกเท้าย หมายเลขทะเบียน 80-3709 หมายเลขครุภัณฑ์ 006-50-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  ตุลาคม 2564
22 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  ตุลาคม 2564
23 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขาม หมู่ที่ ๗ ถึงวัดป่าสนวล ตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีคัดเลือก  12  ตุลาคม 2564
24 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างถนนตำบลเขาตอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  ตุลาคม 2564
25 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  ตุลาคม 2564
26 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  ตุลาคม 2564
27 องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุสำนักงาน(ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร KYOCERA รุ่น Taskalfa 3510i) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  ตุลาคม 2564
28 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สนับสนุนภารกิจเพื่อจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน (ศูนย์พักคอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  ตุลาคม 2564
29 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  ตุลาคม 2564
30 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ ซ่อมแซมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กยม 970 กระบี่  12  ตุลาคม 2564
31 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  ตุลาคม 2564
32 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อมอบให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือโควิค ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  ตุลาคม 2564
33 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อกระดาษแบบพิมพ์และตลับผ้าหมึก จำนวน 6 รายการตามโครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  ตุลาคม 2564
34 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางสายจิตพิทักษ์ชนิดแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (สฎ.ถ.11-011)  12  ตุลาคม 2564
35 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อป้ายไม้ประชาสัมพันธ์แบบมีขาตั้ง จำนวน ๑๒ ป้าย ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  ตุลาคม 2564
36 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง อาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2564  12  ตุลาคม 2564
37 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ของกองช่าง  12  ตุลาคม 2564
38 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บค ๒๘๖๑ สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  ตุลาคม 2564
39 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมารถแห่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และวิธีการป้องกันการแพร่ระบาดจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  ตุลาคม 2564
40 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายไวนิลที่ใช้ในการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  ตุลาคม 2564
41 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  11  ตุลาคม 2564
42 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ โครงการระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ กำลังการผลิต ๔ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านบ่อมะม่วง หมู่ที่ ๔ ตำบลทรายขาว เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่  11  ตุลาคม 2564
43 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เช่าเช่าเต้นท์ 2 หลัง จำนวน 7 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  ตุลาคม 2564
44 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่พักสงฆ์ป่าเขาวงค์ทับไคร โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนหมี-เขาวงค์ หมู่ที่ 4,10  11  ตุลาคม 2564
45 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองจิก หมู่ที่ 6  11  ตุลาคม 2564
46 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล้กบ้านเขาเทียมป่า หมู่ที่ 1 ตำบลเขาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  ตุลาคม 2564
47 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างรถแบ็คโฮขุดรื้อท่อส่งน้ำประปาภูเขา หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  ตุลาคม 2564
48 องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ ภาคใต้ ปัตตานี เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร(กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  ตุลาคม 2564
49 องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ ภาคใต้ ปัตตานี เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร(กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  ตุลาคม 2564
50 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำสถานที่ Community Isolation จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  ตุลาคม 2564
51 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งหงาวแห่งใหม่  11  ตุลาคม 2564
52 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  11  ตุลาคม 2564
53 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ฯพร้อมโครงไม้ ขนาด0.90x1.20 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  ตุลาคม 2564
54 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาบริการดูแลเว็บไซต์ อบต.ดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  ตุลาคม 2564
55 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ไปสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.และนายกอบต.ตะบิ้ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  ตุลาคม 2564
56 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการติดตั้งพร้อมรื้อถอนเต็นท์ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  ตุลาคม 2564
57 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล เหมาเก็บขนขยะมูลฝอย บนเกาะหลีเป๊ะ ประจำปีงบประมาณ 2565  11  ตุลาคม 2564
58 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายท่าเฟือง - กำสน หมู่ที่ ๙ ตำบลกรูด โดยวิธีคัดเลือก  11  ตุลาคม 2564
59 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจ้างเหมาเอกชน (รายบุคคล) รักษาความสะอาดถนนและเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ ผู้รับจ้างเก็บขนขยะมูลฝอย จำนวน ๑๔ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  ตุลาคม 2564
60 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายยูงทอง หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน โดยวิธีคัดเลือก  11  ตุลาคม 2564
61 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อผ้าผูกและพานดอกไม้แห้ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  ตุลาคม 2564
62 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านควนเจริญ ตำบลอิปัน โดยวิธีคัดเลือก  11  ตุลาคม 2564
63 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อการอุปโภคบริโภค หมู่ที่ 11 ประปาแม่กะบ้านทุ่งลาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  ตุลาคม 2564
64 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อชุดเครื่องทองน้อย จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  ตุลาคม 2564
65 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน(แบบพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  ตุลาคม 2564
66 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  ตุลาคม 2564
67 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน(แบบพิมพ์) ของกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  ตุลาคม 2564
68 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงหีต หมู่ที่ 9 บ้านบ่อพระ ตำบลอิปัน โดยวิธีคัดเลือก  11  ตุลาคม 2564
69 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล จ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนากำหนด) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผังปาล์ม ๑ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก  11  ตุลาคม 2564
70 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ จ้างจัดจ้างเหมาบริการดูแลเว็บไซต์ อบต.ดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  ตุลาคม 2564
71 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  ตุลาคม 2564
72 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจ้างเหมาเอกชน (รายบุคคล) รักษาความสะอาดถนนและเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ ผู้รับจ้างกวาดขยะมูลฝอย จำนวน ๑๕ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  ตุลาคม 2564
73 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง จ้างก่อสร้างปรับปรุงท่าเทียบเรือเกาะช้าง เกาะพยาม หมู่ที่ ๑ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยวิธีคัดเลือก  11  ตุลาคม 2564
74 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างก่อสร้างขุดลอกสระน้ำพรุไชยแดง โดยวิธีคัดเลือก  11  ตุลาคม 2564
75 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างซ่อม/สร้างถนนลาดยาง ASPHALT CONCRETE RecYcling) สายดอนไทรพันธ์ หมู่ที่ 8 ตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ปริมาณงานซ่อม/สร้าง 8,200 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 1,640 เมตร กว้าง 5 เมตร โดยวิธีคัดเลือก  11  ตุลาคม 2564
76 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  ตุลาคม 2564
77 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียอาคารห้องน้ำ ศูนย์พักคอย (ศูนย์กีฬาในร่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  ตุลาคม 2564
78 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หาดบ้านท้องโตนด โดยซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายบ้านท้องเกร็ง - บ้านอ่าวคราม หมู่ที่ 2,11 ตำบลด่านสวี โดยวิธีคัดเลือก  11  ตุลาคม 2564
79 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  ตุลาคม 2564
80 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการติดตั้งพร้อมรื้อถอนเต็นท์ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  ตุลาคม 2564
81 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำหรับจัดถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  ตุลาคม 2564
82 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อถุงยังชีพ (ข้าวสาร ) จำนวน 168 ถุง ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  ตุลาคม 2564
83 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อถุงยังชีพ (อาหารแห้ง) จำนวน 84 ชุด ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  ตุลาคม 2564
84 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างรถแบ้คโฮขุดรื้อท่ิส่งน้ำประปาภูเขา หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  ตุลาคม 2564
85 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างทำตรายาง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  ตุลาคม 2564
86 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าปกเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  ตุลาคม 2564
87 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  ตุลาคม 2564
88 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการติดตั้งพร้อมรื้อถอนเต็นท์ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  ตุลาคม 2564
89 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ค่าอาหารเสริม (นม)  11  ตุลาคม 2564
90 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถบรรทุกขยะ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  ตุลาคม 2564
91 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งทำสัญญาเป็นรายเดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  ตุลาคม 2564
92 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายชวน-คลองทัมมัง หมู่ที่ 8  11  ตุลาคม 2564
93 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ ซื้อหน้ากากอนามัย และสเปรย์แอลกอฮอล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  ตุลาคม 2564
94 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2564
95 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร จ้างบริการดูแลระบบงานบริการยื่นคำร้องออนไลน์ (e-Service) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2564
96 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างจัดทำตรายางเลือกตั้ง จำนวน ๘ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2564
97 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำเดือน พฤศจิกายน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเคียนซา ภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2564
98 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองช่าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2564
99 องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ภาคใต้ ตรัง จ้างทำป้ายไวนิลและคัทเอ้าท์ สำหรับโครงการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คราวหมดวาระหรือแทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2564
100 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2564
101 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดหาวัสดุที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2564
102 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกุล โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสะพลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2564
103 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในพื้นที่ตำบลเขาตอก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2564
104 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม ภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2564
105 องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายปอเนาะบาบอสะรี หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2564
106 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยสาธารณภัย(วาตภัย) บ้านนายปรีชา เพ็งจันทร์ จำนวน 8 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2564
107 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2564
108 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2564
109 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 5037 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2564
110 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารเสริมนมสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนศรี และโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2564
111 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 477-58-0021 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2564
112 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2564
113 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อชุดตรวจเชิงรุก ( Antigen Test kit ATK ) และ วัสดุแต่งกายของเจ้าหน้าที่สำหรับใช้ในการดำเนินงานโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ในพื้นที่ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2564
114 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถส่วนกลาง สำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ประเภทรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 5612 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2564
115 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 (เดือนพฤศจิกายน)  29  ตุลาคม 2564
116 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (อาหารเสริม(นม)) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2564
117 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมารับฝากรถยนต์เทศบาลตำบลเกาะยาว หมายเลขทะเบียน กค-5394 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2564
118 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างขุดลอกหน้าฝายนาเหนง บ้านนาเหนง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2564
119 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง จำนวน ๑๑ เดือน/งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2564
120 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปน ถ ๔๑ - ๐๓๓ จากสายโรงน้ำยาง - ศพด. ถึง สายโรงน้ำยาง - ศพด. หมู่บ้านกูแบบาเดาะ หมู่ที่ ๒ ต.ตะบิ้ง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร อบต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปั  29  ตุลาคม 2564
121 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อตู้เก็บเอกสารชนิด ๒ บานเลื่อน กระจกทรงสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2564
122 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2564
123 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง จ้างตรวจสภาพรถตามรอบและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 8941 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2564
124 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2564
125 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2564
126 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 11 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2564
127 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาบริการงานตัดหญ้าตามถนนภายในเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2564
128 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาบริการงานตัดหญ้าตามถนนภายในเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2564
129 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาบริการงานตัดหญ้าตามถนนภายในเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2564
130 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ภาคกลาง อ่างทอง โครงการเสริมผิวจราจรปูลาดยางทับ ซอย 22 หมู่ที่ 8 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2564  29  ตุลาคม 2564
131 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถส่วนกลาง สำนักงานเทศบาลตำบกระบี่น้อย ประเภทรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กท 4160 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2564
132 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ภาคกลาง อ่างทอง โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย กองการศึกษาฯ)  29  ตุลาคม 2564
133 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างค่าจ้างเหมาบริการงานตัดหญ้าตามถนนภายในเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2564
134 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (งานสวัสดิการสังคม) สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2564
135 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการเลือกตั้งฯ ประจำหน่วยเลือกตั้งฯ และวันอบรมฯ จำนวน 46 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2564
136 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2564
137 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริมนม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไว้ข้าว และ โรงเรียนบ้านดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2564
138 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มก้อนใส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2564
139 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง รายการยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน ๔๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2564
140 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างค่าจ้างเหมาเอกชนบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2564
141 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันภาคเรียนที่2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2564
142 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อผ้าอ้อมสำเร็จรูปแบบผู้ใหญ่ตามโครงการ การดูแลประชาชนที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2564
143 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2564
144 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริมนม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไว้ข้าว และ โรงเรียนบ้านดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2564
145 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อน้ำดื่ม สำนักงาน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2564
146 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บจ 6752 พัังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2564
147 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียน ที่ 2/2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 (1 -30 พฤศจิกายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2564
148 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการของ อบต.ตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2564
149 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้สำหรับการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2564
150 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล จ้างการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตำมะลังใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2564
151 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมจักรยานยนต์ เลขครุภัณฑ์ 024-60-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2564
152 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมจักรยานยนต์ เลขครุภัณฑ์ 009-50-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2564
153 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องนายกเทศมนตรี หมายเลขครุภัณฑ์ 420-59-0025 จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2564
154 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาทำอาหารเเละเครื่องดื่มให้กับผู้กักตัวประจำสถานที่กักกันตำบลหล่อยูง LQ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง (หลังใหม่) วันที่ 29 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2564
155 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างผู้ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยโรงพยาบาลสนามอำเภอทับสะแก ประจำปี 2565 จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2564
156 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างผู้ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยโรงพยาบาลสนามอำเภอทับสะแก ประจำปี 2565 จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2564
157 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างผู้ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยโรงพยาบาลสนามอำเภอทับสะแก ประจำปี 2565 จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2564
158 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำกองคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2564
159 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกและเผาขยะทั่วไปในเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2564
160 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา ภาคใต้ กระบี่ จ้างยานพาหนะ รับ-ส่ง ประชาชนที่มีผล ATK เป็นบวกเพื่อเข้ารับการรักษาในวันที่ 30,31 ตุลาคม 64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2564
161 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2564
162 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตพื้นที่ตำบลลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2564
163 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนสามัคคี สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลครน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2564
164 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถกระบะมิตซูไทนทัน หมาบยเลขทะเบียน กข 7050 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2564
165 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ซื้อเครื่องสูบน้ำซัมเมอร์ส หมู่ที่ ๓ บ้านสะพานเรือก (บ้านนายสเมธ จันทรัตน์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2564
166 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2564
167 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา จ้างแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2564
168 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตำมะลังใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2564
169 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างผู้ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยโรงพยาบาลสนามอำเภอทับสะแก ประจำปี 2565 จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2564
170 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล เช่าเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2564
171 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2564
172 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ครน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลครน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2564
173 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (วัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2564
174 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส ค่าจ้างเหมาเอกชนบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ  29  ตุลาคม 2564
175 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ภาคใต้ ชุมพร โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.59003 สายต่อตั้ง-ปากทรง หมู่ที่ 1 ตำบลปากทรง  29  ตุลาคม 2564
176 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู สายซอยเศรษฐกิจ ม.๘ ต.ท้องเนียน  29  ตุลาคม 2564
177 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2/2564  29  ตุลาคม 2564
178 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2564  29  ตุลาคม 2564
179 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมารถบรรทุกเคลื่อนย้ายรถขุดตีนตะขาบ จำนวน ๔ ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2564
180 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งหงษ์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน 22 วัน (ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564) นมยู เอช ที รสจืด ขนาดบรรจุ 200 ซีซี.(ผสมฟลูออไรด์) ราคากล  29  ตุลาคม 2564
181 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เช่าเช่าเต้นท์ 2 หลัง จำนวน 7 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2564
182 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร ซื้อสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งฯ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2564
183 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 5 โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน 22 วัน (ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564) นมยู เอช ที รสจืด ขนาดบรรจุ 200 ซีซี.(ผสมฟลูออไรด์) ราคากล่องละ 7.82 บาท โดยวิธีเฉพาะ  29  ตุลาคม 2564
184 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร ซื้อคู่มือเลือกตั้งฯ และแบบพิมพ์ต่างๆ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2564
185 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬา อเนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 9 บ้านถ้ำใน โดยวิธีคัดเลือก  29  ตุลาคม 2564
186 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 100 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2564
187 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการปรับปรุงถนน สายหน้าโรงเรียนบ้านไสนายขัน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2564
188 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการขุดลอกคลองแม่ตลิ่ง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2564
189 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ของศพด.บ้านถ้ำโกบ,ศพด.บ้านเขาดินและศพด.บ้านห้วยน้ำแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2564
190 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ของโรงเรียนบ้านถ้ำโกบ,โรงเรียนบ้านเขาดินและโรงเรียนบ้านห้วยน้ำแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2564
191 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มน้ำ 8%) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2564
192 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง จ้างจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2564
193 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2564
194 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2564
195 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ซื้อมุ้งสำหรับผู้ที่เข้ารับการกักตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2564
196 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2564
197 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ ๓๘๗๖ สุราษฎร์ธานี ที่ระยะ ๔๐๐,๐๐๐ กม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2564
198 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี ซื้ออาหารเสริมนม ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ จำนวน ๗,๓๒๖ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2564
199 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2564
200 องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน ภาคใต้ สตูล จ้างเหมาปรับปรุงเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ อบต.ควนโดดน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2564
201 องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน ภาคใต้ สตูล จ้างเหมางานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2564
202 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมารับฝากรถยนต์เทศบาลตำบลเกาะยาว หมายเลขทะเบียน กค-5394 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2564
203 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาบริการงานตัดหญ้าตามถนนภายในเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2564
204 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างค่าจ้างเหมาบริการงานตัดหญ้าตามถนนภายในเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2564
205 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2564
206 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างจ้างเหมาขุดตักขยะและปรับปรุงพื้นที่รองรับขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2564
207 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2564
208 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2564
209 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง พร้อมชุดสถานการณ์ Covid-๑๙ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลครน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2564
210 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บต. 7116 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2564
211 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาบริการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยภักดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2564
212 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้อโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารตำบลบ้านนา ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2564
213 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาบริการ ซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์รถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ ทะเบียน 80-9684 กระบี่ หมายเลขครุภัณฑ์ 020-58-0001 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2564
214 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2564
215 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อน้ำร้อน หมู่ที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก  28  ตุลาคม 2564
216 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ 2565 ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ช่วงเปิดและปิดภาคเรียน ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2564
217 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ จ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีคัดเลือก  28  ตุลาคม 2564
218 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2564
219 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2564
220 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ 420-56-0009 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2564
221 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ตามโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2564
222 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยจันทอง หมู่ที่ 3 โดยวิธีคัดเลือก  28  ตุลาคม 2564
223 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยป้าสม หมู่ที่ 5 โดยวิธีคัดเลือก  28  ตุลาคม 2564
224 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี จ้างเหมาดูแลเว็บไซต์ รวมถึงค่าเช่าพื้นที่จัดเก็บเว็บไซต์ STS Websoft S100 ชุดระบบเว็บไซต์ของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2564
225 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) หมู่ที่ 4 บ้านคลองย่าหนัด ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2564
226 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2564
227 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2564
228 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2564
229 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2564
230 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2564
231 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารตลาด และห้องน้ำ-ส้วม หมู่ที่ 4 บ้านคลองย่าหนัด ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2564
232 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2564
233 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเปลี่ยนทรายถังกรองสนิมเหล็กของระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2564
234 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างจ้างเหมาขุดตักขยะและปรับปรุงพื้นที่รองรับขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2564
235 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร อาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลบางหมาก จำนวน 3 ศูนย์ และโรงเรียนสังกัด สพฐ.เขตเทศบาลตำบลบางหมาก จำนวน 4 โรงเรียน  28  ตุลาคม 2564
236 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2564
237 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2564
238 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง อาหารเสริม (นม)  28  ตุลาคม 2564
239 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมากำจัดหนูบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลช้างขวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2564
240 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องวัดอุณภูมิตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2564
241 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ๋อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๘๑-๙๓๐๖ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2564
242 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับโรงเรียนบ้านคลองปราบภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2564
243 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2564
244 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างปรับปรุงเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแกลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2564
245 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อน้ำดื่ม ชนิดถ้วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2564
246 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กข ๓๗๕๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2564
247 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา จ้างจ้างทำป้ายบอร์ดปิดประกาศการเลือกตั้งสมาชิกฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2564
248 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายป้องกันน้ำเค็ม หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  ตุลาคม 2564
249 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมทางเดินสะพานท่าเทียบเรือ บ้านตันหยงกลิง หมู่ที่ ๓ ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก  28  ตุลาคม 2564
250 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างขุดตักวัชพืชคลองวังตะเคียน,คลองหนองบัว หมู่ที่ ๓ และคลองยายมาก หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2564
251 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อสำหรับใช้ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2564
252 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อสำหรับใช้ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2564
253 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างอาหารกลางวันประจำปีงบประมาณ2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  ตุลาคม 2564
254 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างอาหารกลางวันประจำปีงบประมาณ2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  ตุลาคม 2564
255 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส จ้างบริการดูแลเว็บไซค์ อัพเดทเปลี่ยนแปลงข้อมูลและต่อสัญญาเว็บไซค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2564
256 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำภี ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ จำนวนนักเรียน ๕๒ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2564
257 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา จ้างจ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-7769 ยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2564
258 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (อาหารเสริม(นม)) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔  28  ตุลาคม 2564
259 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2564
260 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ เช่าอาคารพร้อมพื้นที่ต่อเนื่องสำหรับจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2564
261 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี จ้างเหมาทำอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับเจ้าหน้าที่ด้านเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยศูนย์พักคอยฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑๘๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2564
262 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2564
263 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2564
264 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอารมณ์ - สำนักไฟ หมู่ที่ 3 ตำบลกรูด  28  ตุลาคม 2564
265 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ของศพด.บ้านถ้ำโกบ,ศพด.บ้านเขาดินและศพด.บ้านห้วยน้ำแก้ว  28  ตุลาคม 2564
266 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อมิเตอร์น้ำ จำนวน ๒๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2564
267 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฎิบัติงานขับรถบรรทุกขยะ จัดเก็บ ขน นำขยะมูลฝอยไปกำจัด เทศบาลตำบลช้างซ้าย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2564
268 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ๋อมแซมปรับปรุงระบบประปาเทศบาล บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2564
269 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2564
270 องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ภาคใต้ พังงา ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) นมยู. เอช.ที ชนิดกล่อง ขนาด 200 ซีซี รสจืด จำนวน 44,631 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2564
271 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลบางหมาก จำนวน 3 ศูนย์ และโรงเรียนสังกัด สพฐ.เขตเทศบาลตำบลบางหมาก จำนวน 4 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2564
272 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างจ้างเหมาขุดตักขยะและปรับปรุงพื้นที่รองรับขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2564
273 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ตู้ หมายเลขทะเบียน นข 392 ระนอง จำนวน 1 งาน รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2564
274 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน(สพฐ.) ในเขตเทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2564
275 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ภาคกลาง อ่างทอง รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย สำนักปลัด)  28  ตุลาคม 2564
276 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างทำตรายางสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง อบต.ไม้ฝาด เพื่อใช้ในการปฎิบัติงานเลือกตั้ง จำนวน ๔ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2564
277 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  ตุลาคม 2564
278 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองวาฬ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลคลองวาฬ และโรงเรียนบ้านคลองวาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2564
279 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฎิบัติงานเลือกตั้ง จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2564
280 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2564
281 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-5278 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2564
282 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียนในพื้นที่ตำบลน้ำพุ ภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2564
283 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมบำรุงรักษา/ซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๘๑๓ กระบี่ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2564
284 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2564
285 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการจ้างเหมาเก็บขนขยะมูลฝอย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2564
286 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ ๓๘๗๖ สุราษฎร์ธานี ที่ระยะ ๔๐๐,๐๐๐ กม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2564
287 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ประจำหน่วยเลือกตั้ง จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2564
288 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี ซื้ออุปกรณ์ในการจัดทำกระดานไม้ พร้อมขาตั้ง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2564
289 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ ๓๘๗๖ สุราษฎร์ธานี เช็คระยะ ๔๐๐,๐๐๐ กม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2564
290 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสดงและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2564
291 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรถนนสายบ้านวังซุม - วังหิน หมู่ที่ 12 ตำบลหนองช้างแล่น พื้นที่รวม 5,382 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก  28  ตุลาคม 2564
292 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ของโรงเรียนบ้านถ้ำโกบ,โรงเรียนบ้านเขาดินและโรงเรียนบ้านห้วยน้ำแก้ว  28  ตุลาคม 2564
293 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด (งานป้องกันฯ) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2564
294 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดจ้างจัดทำไวนิลประชาสัมพันธ์เชิญชวนและไวนิลประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2564
295 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตาวาด หมู่ที่ 6 โดยวิธีคัดเลือก  27  ตุลาคม 2564
296 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2564
297 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการเลือกตั้ง จำนวน 3 รายการ ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของ อบต.ทุ่งคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2564
298 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนชุมชุนบ้านถ้ำสิงห์ ภาคเรียน ๒/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2564
299 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำสิงห์ ภาคเรียนที ๒/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2564
300 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายโรงพยาบาลเกาะลันตา หมู่ที่ 1 บ้านหัวแหลม ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2564
301 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยบ้านบังที หมู่ที่ 1 บ้านหัวแหลม ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2564
302 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยและ พรบ.รถยนต์ (รถตู้) หมายเลขทะเบียน นข 902 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2564
303 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2564
304 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาขุดย้ายกองขยะจากบนถนนและข้างถนนไปไว้ภายในบริเวณบ่อทิ้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2564
305 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายถาวร เพชรชนะ หมู่ท่ี่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2564
306 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการจัดตั้งสถานที่เพื่อสังเกตอาการ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตำบลคลองปราบ ประจำปี 2565 (โรงเรียนบ้านหนองปลิง) จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2564
307 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดช่องรอ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลครน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2564
308 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2564
309 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ป้ายประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และคู่มือประจำหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2564
310 องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2564
311 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างประกอบอาหารกลางวัน(สำเร็จรูป)พร้อมน้ำดื่ม สำหรับโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลช้างขวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2564
312 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเช่าเต็นท์พร้อมติดตั้งพัดลม เก้าอี้พลาสติก พัดลมขาตั้งขนาดใหญ่ และเดินสายระบบปลั๊กไฟ และสายพ่วง ในโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลช้างขวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2564
313 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อมิตซูบิชิ ไทรทัน สีเทา กค 8442 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2564
314 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน 8 รายการ โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง อบต.เกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2564
315 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง จำนวน 2 รายการ สำหรับโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง อบต.เกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2564
316 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อNotbook ASUS ExpertBook (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2564
317 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2564
318 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯ บริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2564
319 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อNotbook ASUS ExpertBook (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2564
320 องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 9 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2564
321 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2564
322 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส ค่าคู่มือการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  27  ตุลาคม 2564
323 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล จ้างป้ายไวนิล จำนวน 21 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2564
324 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2564
325 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (ชุดเครื่องนอน) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2564
326 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง กองคลัง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2564
327 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักปลัด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2564
328 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2564
329 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2564
330 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อเครื่องสำรองไฟ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2564
331 องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน ภาคใต้ สตูล โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายควนโต๊ะเหลง-คลองบาราเกตุ หมู่ที่ 4- หมู่ที่ 10  27  ตุลาคม 2564
332 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2564
333 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง โครงการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  27  ตุลาคม 2564
334 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำสิงห์ ภาคเรียนที ๒/๒๕๖๔  27  ตุลาคม 2564
335 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วัสดุคอมพิวเตอร์ (การศึกษา)  27  ตุลาคม 2564
336 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล จัดซื้ออาหารเสริม (นม)  27  ตุลาคม 2564
337 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตตำบล  27  ตุลาคม 2564
338 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2564
339 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทุ่งใสมัน หมู่ที่ 3  27  ตุลาคม 2564
340 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดถนนสายชุมพร - ปากน้ำ (4119)  27  ตุลาคม 2564
341 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564  27  ตุลาคม 2564
342 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส ค่าถ่ายเอกสาร ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 พร้อมปกรูปเล่ม  27  ตุลาคม 2564
343 องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน ภาคใต้ สตูล โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายหา แซะอาหลี-ท่องโคก-ควนเทศ หมู่ที่ 2  27  ตุลาคม 2564
344 องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน ภาคใต้ สตูล ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายมัสยิด - สวนปาล์ม หมู่ที่ 6 บ้านหัวสะพานเหล็ก ตำบลควนโดน จำนวน 2 ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 10,210 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล  27  ตุลาคม 2564
345 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  27  ตุลาคม 2564
346 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปาถนนสาย 4178 สองข้างทาง  27  ตุลาคม 2564
347 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการปรับปรุงระบบประปาเก่า  27  ตุลาคม 2564
348 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการติดตั้งไฟสัญญาณจราจรระบบ AV ดวงโคม LED ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง  27  ตุลาคม 2564
349 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2564
350 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2564
351 องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ภาคใต้ ตรัง ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาดมอเตอร์ ๓ แรงม้า จำนวน ๑ ชุด เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาหมู่ที่ ๒ และเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในการอุปโภค บริโภคของราษฎรในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2564
352 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส ค่าวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง พร้อมชุดสถานการณ์ Covid-19  27  ตุลาคม 2564
353 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จ้างปรับปรุงถนนลูกรังจากสยบ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 ถึงบ้านควนม่วง หมู่ที่ 8 (สายบ่อขยะ) ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2564
354 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายย่านซื่อ หมู่ที่ 3 ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ (ใช้แรงงานหมู่บ้านสมทบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2564
355 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายถาวร เพชรชนะ หมู่ที่ 3 ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ (ใช้แรงงานหมู่บ้านสมทบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2564
356 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในบ้านน้ำแดง หมู่ที่ 8 ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ (ใช้แรงงานหมู่บ้านสมทบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2564
357 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารเคียวเซร่า รุ่น KM-๔๐๕๐ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗ ๕๓ ๐๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2564
358 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-3123 ชุมพร ยี่ห้อ ISUZU FTR 240 รหัสครุภัณฑ์ บม.005-62-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2564
359 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 จำนวน 22 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2564
360 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างปรับปรุงห้องทำงานของกองการเจ้าหน้าที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2564
361 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคลองหินแท่น หมู่ที่ 4  27  ตุลาคม 2564
362 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส ค่าถ่ายเอกสาร ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 พร้อมปกรูปเล่ม  27  ตุลาคม 2564
363 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงทีี่ (หมู่ที่ 5)  27  ตุลาคม 2564
364 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อเก้าอี้สำนักงาน ขนาดกว้าง 57 ลึก 55 สูง 88 ซ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2564
365 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2564
366 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการงานสาธารณะของเทศบาลตำบลเวียงสระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2564
367 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศาลาเอนกประสงค์เพื่อเป็นศูนย์พักคอยผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หมู่ที่ 4 บ้านบางขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2564
368 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยะรังและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2564
369 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายสื่อประชาสัมพันธ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นฯ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2564
370 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 3 ประเภท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2564
371 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส เครื่องปริ้นเตอร์ (กองการศึกษา)  27  ตุลาคม 2564
372 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์สำนักงาน หมายเลขทะเบียน กง5551พังงา (เช็คระยะ20,000กิโล จำนวน 9 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2564
373 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ (ไวนิล) และวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2564
374 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นกรณีฉุกเฉิน จำเป็นเร่งด่วน ครั้งที่ 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2564
375 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการจัดสถานที่ตามโครงการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2564
376 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง จ้างก่อสร้างซ่อมแซม/ก่อสร้างศาลาท่าขึ้นลงเรือจ้าง ค.ส.ล. และสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. บริเวณศาลายายอู หมู่ที่ ๑ (เกาะคณฑี) ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยวิธีคัดเลือก  27  ตุลาคม 2564
377 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานงบประมาณและงานวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2564
378 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2564
379 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล อาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔  27  ตุลาคม 2564
380 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)  27  ตุลาคม 2564
381 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อเครื่องสำรองไฟ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2564
382 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างก่อสร้างสะพานเดินเท้า คสล.สายกลุ่มบ้านนางสาวฮาสีบ๋า วารีศรี หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2564
383 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการซักรีดผ้าปูโต๊ะ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2564
384 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด 4 ฟุต ขนาดกว้าง 1227 X 668 X 750 ซ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2564
385 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ขนาดกว้าง 120 X 60 X 88 ซ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2564
386 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 ) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2564
387 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2564
388 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) จำนวน 1 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2564
389 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุถุงกระสอบ ขนาดเล็ก สำหรับบรรจุทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2564
390 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา ซื้อเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการป้องกัน ควบคุม การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2564
391 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์(ป้ายบอร์ดไม้อัดโครงไม้มีขาตั้ง และป้ายรณรงค์การเลือกตั้งโครงไม้พร้อมติดตั้งซึ่งใช้สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2564
392 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา ภาคใต้ กระบี่ จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกบ้านนา - อ่าวลูโบ๊ะ หมู่ที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก  26  ตุลาคม 2564
393 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล จ้างเหมาถ่ายเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 พร้อมเข้าเล่ม จำนวน 30 เล่ม (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2564
394 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 2/2564 สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2564
395 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ซื้อซื้อโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ กรณีได้รับผลกระทบจากคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อทั่สั่งให้ผู้ที่ถูกสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันกัดตนเองในที่พัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2564
396 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ซื้อโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ กรณีได้รับผลกระทบจากคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่สั่งให้ผู้ที่ถูกสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันตนเองในที่พัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2564
397 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2564
398 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ใน(LQ Local Quarantine) หมู่ที่ 5 บ้านควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2564
399 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2564
400 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2564
401 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2564
402 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2564
403 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2564
404 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับ ศพด.ในสังกัด อบต.ควนทองและโรงเรียน ในเขตพื้นที่ อบต.ควนทอง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2564
405 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างทำตราประทับบัตรเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2564
406 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข 5326 สตูล (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2564
407 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชน กรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2564
408 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2564
409 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อซื้อวัสดุประปา จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2564
410 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวน 5 รายการ ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2564
411 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 417-51-0002 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2564
412 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศาลาเอนกประสงค์เพื่อเป็นศูนย์พักคอยผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หมู่ที่ 4 บ้านบางขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2564
413 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีการศึกษา 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2564
414 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างทำตราประทับหรือเครื่องหมายบนบัตรเลือกตั้ง โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2564
415 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมเปลี่ยนการ์ดจอเครื่องคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2564
416 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในวันเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2564
417 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง จัดจ้างตามโครงการจัดตั้งแลดำเนินศูนย์กักกันสำหรับผู้ที่เฝ้าระวังและสังเกตอาการจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระดับตำบล ประจำปี 2565  26  ตุลาคม 2564
418 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2564
419 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ภาคใต้ ปัตตานี โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ  26  ตุลาคม 2564
420 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตาสาคร บ้านสวนใหม่ หมู่ที่ 12 ตำบลคุระ กว้าง 4 เมตร ยาว 1,120 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,480 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา โดยวิธีคัดเลือก  26  ตุลาคม 2564
421 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศาลาเอนกประสงค์เพื่อเป็นศูนย์พักคอยผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หมู่ที่ 4 บ้านบางขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2564
422 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อถุงยังชีพ จำนวน ๒๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2564
423 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2564
424 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างรายงานขอจัดจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด จำนวน ๘ ตัว รพ.สต.พรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2564
425 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔  26  ตุลาคม 2564
426 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล อาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔  26  ตุลาคม 2564
427 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อพร้อมบริการเปลี่ยนยางรถยนต์กระบะบรรทุก(พร้อมเครื่องทุนแรง) หมายเลขทะเบียน 80-5117 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2564
428 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ จำนวน ๕ แห่ง ประจำปีการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔  26  ตุลาคม 2564
429 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาร่วมใจ บ้านบางหว้า หมู่ที่ 9 ตำบลคุระ กว้าง 4 เมตร ยาว 893 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,572 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา โดยวิธีคัดเลือก  26  ตุลาคม 2564
430 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จัดซื้ออาหารเสริม (นม)  26  ตุลาคม 2564
431 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (การศึกษา)  26  ตุลาคม 2564
432 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2564
433 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างรถแบ็คโฮขุดรื้อท่อส่งน้ำประปาภูเขา หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2564
434 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับ ศพด.ในสังกัด อบต.ควนทองและโรงเรียน ในเขตพื้นที่ อบต.ควนทอง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔  26  ตุลาคม 2564
435 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จัดจ้างจัดทำไวนิลประชาสัมพันธ์เชิญชวนและไวนิลประจำหน่วยเลือกตั้ง  26  ตุลาคม 2564
436 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี อาหารเสริม (นม)  26  ตุลาคม 2564
437 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยพันธ์ศิริ หมู่ที่๑  26  ตุลาคม 2564
438 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2564
439 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างตรวจซ่อมพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด จำนวน ๘ ตัว รพ.สต.พรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2564
440 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง65) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2564
441 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อกระสอบทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2564
442 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (น้ำยา Surface Cleaner/F.O.G Digester 20 Lt) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2564
443 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง จ้างถ่ายเอกสาร ประกาศการใช้แผนพัฒนา พ.ศ.2566-2570 และแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 40 ชุด รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2564
444 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 3 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2564
445 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส จ้างซ่อมแซมรถยนต์โตโยต้า ทะเบียน บง 758 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2564
446 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564  26  ตุลาคม 2564
447 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมท่อประปา (ท่อ pe) จำนวน 1 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2564
448 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2564
449 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บม-3409 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2564
450 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาเช่าเต็นท์ พร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการต้อนรับผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกและนายก จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2564
451 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2564
452 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมแซม/ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. บริเวณคานเรือตาออด หมู่ที่ ๑ (เกาะคณฑี) ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2564
453 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์ แบบพิมพ์และอื่นๆ เลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.และนายกอบต.ประจำหน่วยเลือกตั้ง ๘ หน่วย จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2564
454 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ของกองคลัง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2564
455 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์สำนักงาน หมายเลชทะเบียน กข 2003 พังงา (ระบบแอร์) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2564
456 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขนาด 200 x 300 เซนติเมตร เจาะตาไก่ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2564
457 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2564
458 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับจัดเลี้ยงเจ้าหน้าที่ของทางราชการและผู้มาให้ความช่วยเหลือ ตามโครงการบูรณาการจัดหน่วยบริการฉีดวัคซีนในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อำเภอท้ายเหมือง จัวหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2564
459 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาบริการตามโครงการอาหารกลางวันประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ตุลาคม 2564
460 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองช่าง (เพื่อใช้กับเครื่องตบดิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ตุลาคม 2564
461 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ตุลาคม 2564
462 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๓๕๓๒ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ตุลาคม 2564
463 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมระบบอัดท้ายไฮดรอลิคและแกนกระบอกไฮดรอลิครถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘o-๕๗๖๘ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ตุลาคม 2564
464 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่กักกันโรคฯ จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ตุลาคม 2564
465 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ตุลาคม 2564
466 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างผู้ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยโรงพยาบาลสนามอำเภอทับสะแก ประจำปี 2565 จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ตุลาคม 2564
467 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อแบบพิมพ์ โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ตุลาคม 2564
468 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ตุลาคม 2564
469 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำตรายาง ตราประทับบนบัตรเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ตุลาคม 2564
470 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ตุลาคม 2564
471 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างพิมพ์ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ตุลาคม 2564
472 องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำฝายบ้านปลายวา หมู่ที่ 3 (บริเวณสวนนายไพสาร หมื่นอ่อน) หมู่ที่ 3 ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ตุลาคม 2564
473 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการจัดทำซองทะเบียนพาณิชย์ กองคลัง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ตุลาคม 2564
474 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างถ่ายเอกสารข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 พร้อมเข้าเล่ม จำนวน 30 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ตุลาคม 2564
475 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ตุลาคม 2564
476 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข - 6423 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ตุลาคม 2564
477 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อแบบพิมพ์ต่างๆสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา และ กองคลัง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ตุลาคม 2564
478 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ตุลาคม 2564
479 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างโครงการจัดทำป้ายประกาศผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ตุลาคม 2564
480 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา ภาคใต้ กระบี่ จ้างยานพาหนะ รับ-ส่ง ประชาชนที่มีผล ATK เป็นบวกเพื่อเข้ารับการรักษาในวันที่ 25,26 ตุลาคม 64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ตุลาคม 2564
481 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ตุลาคม 2564
482 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างผู้ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยโรงพยาบาลสนามอำเภอทับสะแก ประจำปี 2565 จำนวน  1  คน   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ตุลาคม 2564
483 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ตุลาคม 2564
484 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างผู้ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยโรงพยาบาลสนามอำเภอทับสะแก ประจำปี 2565 จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ตุลาคม 2564
485 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างผู้ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยโรงพยาบาลสนามอำเภอทับสะแก ประจำปี 2565 จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ตุลาคม 2564
486 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ตุลาคม 2564
487 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ตุลาคม 2564
488 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อแบบพิมพ์คู่มือต่าง ๆ เกี่ยวกับการเลือกตั้ง และวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการ การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ตุลาคม 2564
489 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 3 ศูนย์ และโรงเรียน(สพฐ) จำนวน 3 โรง ประจำภาคเรียน 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ตุลาคม 2564
490 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๐๐ ๖๒ ๐๐๓๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ตุลาคม 2564
491 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ตุลาคม 2564
492 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ตุลาคม 2564
493 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างจัดทำไวนิลประชาสัมพันธ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ตุลาคม 2564
494 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ตุลาคม 2564
495 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ตุลาคม 2564
496 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ Canon รุ่น IR ๓๓๒๐ จำนวน ๑ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ตุลาคม 2564
497 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เชิญชวนการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลครน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ตุลาคม 2564
498 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างตรวจเช็คสภาพรถรถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน จำนวน ๑ คัน หมายเลขทะเบียน กข ๘๒๓๖ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ตุลาคม 2564
499 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตรวจการณ์ เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  ตุลาคม 2564
500 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตรวจการณ์ เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  ตุลาคม 2564
501 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาจัดทำป้ายบอร์ดปิดประกาศหน้าศูนย์เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ตุลาคม 2564
502 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในวันเลือกตั้ง  25  ตุลาคม 2564
503 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ตุลาคม 2564
504 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างโครงการจัดทำป้ายประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ตุลาคม 2564
505 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 2 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ตุลาคม 2564
506 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑ ถึงหมู่ที่ ๑๐ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ตุลาคม 2564
507 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมระบบควบคุมไฮดรอลิค ของรถบรรทุกขยะ ยี่ห้อ HINO จำนวน ๑ คัน หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๓๙๔ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ตุลาคม 2564
508 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ตุลาคม 2564
509 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ตุลาคม 2564
510 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 ชุด รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ตุลาคม 2564
511 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 1 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ตุลาคม 2564
512 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางสะพานสูง-ส้านทอง หมู่ที่ 4 โดยวิธีคัดเลือก  25  ตุลาคม 2564
513 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานก่อสร้าง จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ตุลาคม 2564
514 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  ตุลาคม 2564
515 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล แบบดับเบิ้ลแค็บ โดยวิธีคัดเลือก  25  ตุลาคม 2564
516 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อหินใหญ่คละขนาด ๓๐-๓๕ เซนติเมตร จำนวน ๒๕ ลูกบาศก์เมตร และหินคลุก จำนวน ๒๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  ตุลาคม 2564
517 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80 - 6228 กระบี่ หมายเลขครุภัณฑ์ 005-62-0006 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ตุลาคม 2564
518 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายไวนิลโครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย Community Isolation (CI) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2564
519 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านอ่าวมะขาม หมู่ที่ 11 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2564
520 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเนินศรี ม.8 โดยวิธีคัดเลือก  21  ตุลาคม 2564
521 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายประชาร่วมใจ ม.10 โดยวิธีคัดเลือก  21  ตุลาคม 2564
522 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชุมชนบ้านบางฉัตร หมู่ที่ 5  21  ตุลาคม 2564
523 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเพิ่มทรัพย์ ม.3 โดยวิธีคัดเลือก  21  ตุลาคม 2564
524 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลต์ติกสายบุญล้อม-บ้านเพิง หมู่ที่ 2- หมู่ที่ 4 และหมู่ที่6  21  ตุลาคม 2564
525 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำหรับจัดถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2564
526 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาเวรยามที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี เพื่อรักษาความปลอดภัยและดูแลทรัพย์สิน ของทางราชการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2564
527 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายราษฏร์ศิริทัศน์ ม.7,8 โดยวิธีคัดเลือก  21  ตุลาคม 2564
528 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำพวงมาลาดอกไม้สดโทนสีชมพู จำนวน 1 พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2564
529 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รถตัดหญ้านั่งขับ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2564
530 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล เช่าอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2564
531 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ จ้างทำตรายางการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2564
532 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2564
533 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ ซื้อจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2564
534 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2564
535 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ ซื้อหน้ากากอนามัยและสเปรย์แอลกอฮอล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2564
536 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อเครื่องบริโภค(ถุงยังชีพ) ช่วยเหลือประประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2564
537 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน ๒ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2564
538 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการจัดตั้งสถานที่เพื่อสังเกตอาการ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตำบลคลองปราบ (โรงเรียนบ้านหนองปลิง) จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2564
539 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมระบบไฟรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘o-๔๓๗๒ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2564
540 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2564
541 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาทำรถบุษบก ตามโครงการจัดงานประเพณีชักพระและสวดตลาด ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2564
542 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง จ้างทำพวงมาลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2564
543 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง จ้างซ๋อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ห้องปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2564
544 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2564
545 เทศบาลตำบลบางสวรรค์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  ตุลาคม 2564
546 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุหินเกล็ด ขนาด 3/4 เพื่อใช้ปรับปรุงพื้นที่บริเวณโรงจอดรถภายในสำนักงาน อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2564
547 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร เช่าเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2564
548 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ HP office 7110 หมายเลขครุภัณฑ์ บม.480 57 0008 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2564
549 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล จ้างจัดทำเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2564
550 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อคู่มือ แผ่นพับ และแบบพิมพ์ โครงการการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2564
551 เทศบาลตำบลบางสวรรค์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  ตุลาคม 2564
552 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผฉ 390 สฏ จำนวน 35 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2564
553 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายใหม่ดอนสะท้อน ม.6 โดยวิธีคัดเลือก  21  ตุลาคม 2564
554 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เช่าเช่าบริการ ICT Salution (ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมวงจรอินเตอร์เน็ต(รายปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2564
555 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พท.ถ47-005 จากสายชุมชนหัวหรั่ง ซอย 2 บ้านหัวหรั่ง หมู่ที่ 8 ตำบลเขาชัยสน กว้าง 5 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,150 ตารางเมตร  21  ตุลาคม 2564
556 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด ซื้อถุงยังชีพเพื่อการดำรงชีพให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID ? 19) ในเขตพื้นที่ตำบลหนองเสม็ด จำนวน 50 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2564
557 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2564
558 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา ภาคใต้ กระบี่ จ้างป้ายบอร์ดประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง โครงการสนับสนุนการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2564
559 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุประจำหน่วยเลือกตั้งในช่วงสถาณการณ์ covid-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2564
560 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2564
561 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล เช่าอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2564
562 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาเก็บขนและกวาดขยะฝั่งเกาะคณฑี (นายธวัฒชัย บัวสงค์) ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2564
563 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายศรีอุดมราษฏร์ ม.9 โดยวิธีคัดเลือก  21  ตุลาคม 2564
564 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาเก็บขนและกวาดขยะฝั่งเกาะคณฑี (นายกฤษณะ รูปเทวินทร์) ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2564
565 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง จ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ รวมเป็นระยะเวลา ๓๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2564
566 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อสารส้ม ชนิดก้อนขุ่น (ขนาดบรรจุ 25 กก./กระสอบ) จำนวน 240 กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2564
567 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาประจำรถบรรทุกขยะ (นายณัฐวุธ ว่าวทอง) ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2564
568 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2564
569 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาเก็บขนและกวาดขยะฝั่งเกาะคณฑี (นายอิทธิพร ขจรแสงเจริญ) ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2564
570 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล จ้างซ่อมแซมรถขุดตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค ๒๓๗ รหัสครุภัณฑ์ ปพ ๐๒๑ ๕๘ ๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2564
571 เทศบาลตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างตรวจเช็คซ่อมระบบต่างๆ ของเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2564
572 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2564
573 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2564
574 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2564
575 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อคู่มือ แผ่นพับ และแบบพิมพ์ โครงการการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2564
576 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อคู่มือ แผ่นพับ และแบบพิมพ์ โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2564
577 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2564
578 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเลือกตั้ง ส.อบต.และนายกอบต.บางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2564
579 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2564
580 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อหินใหญ่คละขนาด ๓๐-๓๕ เซนติเมตร จำนวน ๒๕ ลูกบาศก์เมตร และหินคลุก จำนวน ๒๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2564
581 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พท.ถ47-033 จากสายชลประทาน ถึงสายใต้สายไฟ หมู่ที่ 14 บ้านป่าโอน ตำบลเขาชัยสน กว้าง 5 เมตร ยาว 1,040 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,200 ตารางเมตร  21  ตุลาคม 2564
582 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำร้อน ถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน โดยการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายชลประทาน - บ้านครูไสว ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 2,440 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 14,640 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย  21  ตุลาคม 2564
583 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พท.ถ47-089 จากสายควนอ้ายเม่น ถึงสายควนยวน หมู่ที่ 7 บ้านลานช้าง ตำบลเขาชัยสน กว้าง 5 เมตร ยาว 973 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,865 ตารางเมตร  21  ตุลาคม 2564
584 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พท.ถ47-085 จากสาย กม.42 ถึงสายควนหญ้าคา บ้านลานช้าง หมู่ที่ 7 ตำบลเขาชัยสน กว้าง 6 เมตร ยาว 606 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,636 ตารางเมตร  21  ตุลาคม 2564
585 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พท.ถ47-053 จากสายตาขุนดำ ถึงสายบ่อน้ำร้อน บ้านออกเขา หมู่ที่ 3 ตำบลเขาชัยสน กว้าง 5 เมตร ยาว 622 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,110 ตารางเมตร  21  ตุลาคม 2564
586 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ สายบางยม คลองฉนาก ม.4 ต.บางชนะ  21  ตุลาคม 2564
587 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เชิญชวนการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลครน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2564
588 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เชิญชวนการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลครน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2564
589 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อหินใหญ่คละขนาด ๓๐-๓๕ เซนติเมตร จำนวน ๒๕ ลูกบาศก์เมตร และหินคลุก จำนวน ๒๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2564
590 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาประจำรถบรรทุกขยะ (นายนฤเบศน์ เมมี) ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2564
591 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างปรับปรุงระบบซ่อมแซมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต และระบบเครื่องเสียงห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2564
592 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการในเวลากลางคืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2564
593 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิล และสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2564
594 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2564
595 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการจ้างเหมาคัดแยกขยะและกำจัด (ศูนย์บริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลบ้่านใต้)แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (ช่วงทดลองเผา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2564
596 เทศบาลตำบลดอนทราย ภาคใต้ พัทลุง จ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 - 6 ตำบลดอนทราย ถึงหมู่ที่ 8 ตำบลดอนประดู่ (โดยการปูทับยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) บ้านโคกทราย,กันขี้เหล็ก หมู่ที่ 5,6 ตำบลดอนทราย กว้าง 5 เมตร ยาว 1,537 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,763 ตารางเมตร เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีคัดเลือก  21  ตุลาคม 2564
597 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2564
598 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ซื้อเครื่องปั๊มน้ำบาดาลไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำ ขนาด 1.5 แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ตุลาคม 2564
599 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต้นหมอ - ย่านอุดม กว้าง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ 18,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่  20  ตุลาคม 2564
600 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำพวงมาลา จำนวน ๑ พวง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ตุลาคม 2564
601 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) สำหรับรถเปิดข้างเทท้าย หมายเลขทะเบียน 80-2816 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ตุลาคม 2564
602 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างงานอัดจารบี พร้อมเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80 - 5212 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ตุลาคม 2564
603 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา (เพิ่มเติม) ซอยชลประทาน โดยวางท่อ HDPE (PIPE) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ชั้น PN 8 ระยะทางไม่น้อยกว่า ๘๒๐ เมตร หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ตุลาคม 2564
604 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ใช้ในกิจการประปา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ตุลาคม 2564
605 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลตีโครงไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ตุลาคม 2564
606 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 80-6328 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ตุลาคม 2564
607 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพัฒนาซอย 1 บ้านไร่ใน หมู่ที่ 1 ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์  20  ตุลาคม 2564
608 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมาบริการผู้ช่วยช่างประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ตุลาคม 2564
609 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสายหน้าวัดเขายายชุม หมู่ที่ 1 บ้านเขายายชุม ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  ตุลาคม 2564
610 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสายหน้าวัดเขายายชุม หมู่ที่ 1 บ้านเขายายชุม ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  ตุลาคม 2564
611 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พง.ถ.24019 จากสายชลประทาน ตอน 3 หมู่ที่ 5 ตำบลโคกเจริญ ถึงสาย หมู่ที่ 4 ตำบลทับปุด บ้านลาน หมู่ที่ 5 ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีคัดเลือก  20  ตุลาคม 2564
612 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ตุลาคม 2564
613 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ตุลาคม 2564
614 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ตุลาคม 2564
615 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ตุลาคม 2564
616 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ตุลาคม 2564
617 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง รน.ถ.5-001 จากสายสุดสาครถึงสายเพชรเกษม ชุมชนหัวถนนและชุมชนหน้าตลาด ตำบลน้ำจืด กว้าง 6.00 - 7.00 เมตร ยาว 849.00 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่ 5,360.00 ตารางเมตร จำนวน 1 สาย  20  ตุลาคม 2564
618 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างทำพวงมาลา กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ตุลาคม 2564
619 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล จ้างเหมาเก็บขนขยะมูลฝอย บนเกาะหลีเป๊ะ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีคัดเลือก  20  ตุลาคม 2564
620 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ตุลาคม 2564
621 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 417-58-0003 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ตุลาคม 2564
622 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดสถานที่จัดงานเนื่องใน วันปิยมหาราช ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ตุลาคม 2564
623 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเหนือคลอง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ตุลาคม 2564
624 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ตุลาคม 2564
625 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน บ้านไสขาม หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ตุลาคม 2564
626 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างฝายเก็บกักน้ำพร้อมขุดลอกคลองท่าตารัก บ้านห้วยด่าน หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ตุลาคม 2564
627 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง ) จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ตุลาคม 2564
628 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) หมายเลขครุภัณฑ์ ทต.บส.๔๒๐-๕๒-๐๐๒๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ตุลาคม 2564
629 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ตุลาคม 2564
630 องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ภาคใต้ ตรัง จ้างทำป้ายไวนิล ครั้งที่2 เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 4 รายการ 21 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ตุลาคม 2564
631 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการบำรุงรักษา ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ หมายเลข 420-60-0005 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านสมพรพรุกม สังกัดเทศบาลตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ตุลาคม 2564
632 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ตุลาคม 2564
633 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ ซอยประสิทธิ์  20  ตุลาคม 2564
634 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร อาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ 2565 ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ช่วงเปิดและปิดภาคเรียน ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง  20  ตุลาคม 2564
635 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตตำบล  20  ตุลาคม 2564
636 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร โครงการประปาเพื่อประชาชน  20  ตุลาคม 2564
637 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 17 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ตุลาคม 2564
638 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ตุลาคม 2564
639 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล เช่าอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ตุลาคม 2564
640 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกท่าน ออกไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ตุลาคม 2564
641 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ตุลาคม 2564
642 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน บ้านไสขุนอินทร์ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ตุลาคม 2564
643 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการก่อสร้างฐานรากระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังสูง (แบบโครงเหล็ก) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒ ลบ.ม. พร้อมทำการย้ายโครงสร้างเหล็กจากหมู่ที่ ๑ บ้านห้วยลึกไปยังหมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ตุลาคม 2564
644 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ตุลาคม 2564
645 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาปรับพื้นที่และสร้างเรือนเพาะชำชุมชน เทศบาลตำบลวังไผ่ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ตุลาคม 2564
646 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ตุลาคม 2564
647 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาตัดหญ้าสนามกีฬาบ้านท่าเลน หมู่ที่ 3 และสนามกีฬาบ้านท่าทองหลาง หมู่ที่ 6 ตำบลเขาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ตุลาคม 2564
648 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อถุงยังชีพ (อาหารแห้ง) จำนวน 85 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ตุลาคม 2564
649 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ,ป้ายคัทเอาท์ และป้ายบอร์ด จำนวน ๔ รายการ ตามโครงการ การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ตุลาคม 2564
650 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างตรวจซ่อมพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด จำนวน ๘ ตัว รพ.สต.พรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ตุลาคม 2564
651 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อถุงยังชีพ (ข้าวสาร) จำนวน 170 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ตุลาคม 2564
652 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี ซื้อลังสังกะสี จำนวน ๖ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ตุลาคม 2564
653 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างจ้างรถแบ็คโฮขุดรื้อท่อส่งน้ำประปา หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ตุลาคม 2564
654 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับหน่วยเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ตุลาคม 2564
655 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง จ้างก่อสร้างถนนคสล.ถนนพระอภัยมณี ซ.1 - ถนนพระอภัยมณี ซ. 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ตุลาคม 2564
656 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อพวงมาลา จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ตุลาคม 2564
657 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  ตุลาคม 2564
658 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  ตุลาคม 2564
659 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุเชื้่อเพลิงและหล่อลื่น ประเภทน้ำมันเครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  ตุลาคม 2564
660 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบต่อเนื่อง จำนวน ๓ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  ตุลาคม 2564
661 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน จำนวน ๒๐ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  ตุลาคม 2564
662 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์ อปพร. จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  ตุลาคม 2564
663 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสระน้ำบ้านเนินสุวรรณ  19  ตุลาคม 2564
664 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 9 รายการ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  ตุลาคม 2564
665 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี จ้างซ่อมแซมและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน ๔๕ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  ตุลาคม 2564
666 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  ตุลาคม 2564
667 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างถ่ายเอกสารร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  ตุลาคม 2564
668 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุสำนักงา่น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  ตุลาคม 2564
669 เทศบาลตำบลดอนทราย ภาคใต้ พัทลุง จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสายหลังสหกรณ์การเกษตรดอนทราย จำกัด ถึง สายบ้านโคกทราย หมู่ที่ 5 (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) บ้านโคกทราย หมู่ที่ 5 ตำบลดอนทราย กว้าง 5 เมตร ยาว 486 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,430 ตารางเมตร เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีคัดเลือก  19  ตุลาคม 2564
670 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  ตุลาคม 2564
671 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  ตุลาคม 2564
672 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บจ 1792 ชุมพร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  ตุลาคม 2564
673 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อหมึก Canon 325 สีดำ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  ตุลาคม 2564
674 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อแอสฟัลท์สำเร็จรูป จำนวน ๑๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  ตุลาคม 2564
675 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำอีเมล์อีเล็กทรอนิกส์ สำหรับระบบงานสารบรรณบนเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลทรายขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  ตุลาคม 2564
676 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างปรับปรุงศูนย์พักคอยรอเตียง (Community Isolation CI) ค่ายลูกเสือแม่โมกข์ ม.๗ ต.กรูด จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์พักคอยรอเตียงกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เทศบาลตำบลกรูด ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  ตุลาคม 2564
677 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างถนนซอยสระน้ำบ้านนาเหนง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  ตุลาคม 2564
678 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  ตุลาคม 2564
679 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อหมึก Canon 325 สีดำ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  ตุลาคม 2564
680 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  ตุลาคม 2564
681 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม (กองการศึกษา) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  ตุลาคม 2564
682 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  ตุลาคม 2564
683 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา อาหารกลางวันประจำปีงบประมาณ2565  19  ตุลาคม 2564
684 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 1 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  ตุลาคม 2564
685 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๒๘๓๘ สตูล รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๑ ๔๘ ๐๐๐๒ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  ตุลาคม 2564
686 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างประกอบอาหารว่าง โครงการให้ความรู้ที่เท่าทันในการกระทำผิดทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  ตุลาคม 2564
687 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 6 บ้านท่าไท ตำบลคลองพา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีคัดเลือก  19  ตุลาคม 2564
688 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 6 บ้านท่าไท ตำบลคลองพา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีคัดเลือก  19  ตุลาคม 2564
689 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาบริการรถแบคโฮขุดฝังกลบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  ตุลาคม 2564
690 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทวัสดุสำนักงาน  19  ตุลาคม 2564
691 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายสื่อประชาสัมพันธ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นฯ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  ตุลาคม 2564
692 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 6 บ้านท่าไท ตำบลคลองพา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีคัดเลือก  19  ตุลาคม 2564
693 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 6 บ้านท่าไท ตำบลคลองพา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีคัดเลือก  19  ตุลาคม 2564
694 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากสายปากนา-เนินทอง บ้านคู , บ้านนาเหรี่ยง หมู่ที่ ๑๒ , ๑ ตำบลครน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘,๐๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีคัดเลือก  19  ตุลาคม 2564
695 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยคุ้มหลวง หมู่ที่ 8 บ้านขวัญพัฒน์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 ตำบลสมอทอง ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 2,600 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีคัดเลือก  19  ตุลาคม 2564
696 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างประกอบอาหารว่าง โครงการให้ความรู้ที่เท่าทันในการกระทำผิดทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  ตุลาคม 2564
697 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา อาหารกลางวันประจำปีงบประมาณ2565 (วิธีเฉพาะเจาะจง)  19  ตุลาคม 2564
698 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อมอบให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือโควิค ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  ตุลาคม 2564
699 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านคลองเข้-วัดนันทาราม ตำบลท่าเคย หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  ตุลาคม 2564
700 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายหลังเขา-ควนมณี ม.6,7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  ตุลาคม 2564
701 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายดอนเจริญพร ม.7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  ตุลาคม 2564
702 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ภาคกลาง อ่างทอง จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรปูลาดยางทับ (แอสฟัลต์ติก) หมู่ที่ 5 (ศาลาตาเฉย-คลองยายนวล) ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีคัดเลือก  19  ตุลาคม 2564
703 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์  19  ตุลาคม 2564
704 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอินทนิลงามฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 3  19  ตุลาคม 2564
705 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ประจำหน่วยเลือกตั้ง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  ตุลาคม 2564
706 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บ.4718 สฏ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  ตุลาคม 2564
707 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างตรวจเช็คล้างตู้แอร์และท่างเดินลม พร้อมทั้งเติมน้ำยาแอร์ หมายเลขทะเบียน 82-9331 สฏ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  ตุลาคม 2564
708 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 6 บ้านท่าไท ตำบลคลองพา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีคัดเลือก  19  ตุลาคม 2564
709 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดเก็บกวาด มูลค้างคาว ใต้หลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไว้ข้าว (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  ตุลาคม 2564
710 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  ตุลาคม 2564
711 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (คลอรีน) จำนวน 2 ถัง รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  ตุลาคม 2564
712 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  ตุลาคม 2564
713 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  ตุลาคม 2564
714 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก หมายเลขทะเบียน บล 471 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  ตุลาคม 2564
715 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร เพื่อการสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นขององค์กรผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) โดยการจัดทำเว็บไซด์ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  ตุลาคม 2564
716 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยสาธารณภัย (วาตภัย) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  ตุลาคม 2564
717 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย Community Isolation (CI) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  ตุลาคม 2564
718 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ ซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งโครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย Community Isolation (CI) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  ตุลาคม 2564
719 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 10 ต.บางงอน องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีคัดเลือก  19  ตุลาคม 2564
720 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนเจริญ - ห้วยเรียน หมู่ที่ ๔ บ้านไทรล่า ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๒,๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๐,๙๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก  19  ตุลาคม 2564
721 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายบอร์ดปิดประกาศพร้อมขาตั้ง (ใช้หน่วยเลือกตั้ง) และป้ายบอร์ดปิดประกาศแบบขีดคะแนน (ขนาดเล็ก) ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น(สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  ตุลาคม 2564
722 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างถ่ายเอกสารร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  ตุลาคม 2564
723 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศรีธารา หมู่ที่ ๓ บ้านสายกลาง ตำบลอิปัน  19  ตุลาคม 2564
724 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลตีโครงไม้  19  ตุลาคม 2564
725 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเชียร หมู่ ๕ ซอย ๑ - ซอย ๒ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  19  ตุลาคม 2564
726 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างรถแบ็คโฮขุดรื้อท่อส่งน้ำประปาภูเขา หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  ตุลาคม 2564
727 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อหมึก Canon 325 สีดำ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  ตุลาคม 2564
728 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  ตุลาคม 2564
729 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ  19  ตุลาคม 2564
730 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต 4390 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  ตุลาคม 2564
731 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  ตุลาคม 2564
732 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  ตุลาคม 2564
733 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างประกอบอาหารว่าง โครงการให้ความรู้ที่เท่าทันในการกระทำผิดทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  ตุลาคม 2564
734 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านบางงอน - บ้านเกาะกลาง ต.บางงอน เชื่อมหมู่ที่ 2 ต.นำรอบ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีคัดเลือก  19  ตุลาคม 2564
735 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80 - 6228 กระบี่ หมายเลขครุภัณฑ์ 005-62-0006 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ตุลาคม 2564
736 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตรวจการณ์ เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน  18  ตุลาคม 2564
737 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว  18  ตุลาคม 2564
738 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินการ หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุสำนักงาน  18  ตุลาคม 2564
739 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาบริการพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถฟาร์มแทรคเตอร์) ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ตุลาคม 2564
740 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ดูแลสวน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ตุลาคม 2564
741 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ตุลาคม 2564
742 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ตุลาคม 2564
743 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี จ้างทำป้ายไวนิลและพิมพ์คู่มือต่างๆ ในการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง และเตรียมการรับสมัคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ตุลาคม 2564
744 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมาบริการผู้ช่วยช่างประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ตุลาคม 2564
745 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดทำเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ตุลาคม 2564
746 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี นำรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กล 9294 สฎ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คระยะ  18  ตุลาคม 2564
747 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ดูแลทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ตุลาคม 2564
748 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมตู้นิรภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ตุลาคม 2564
749 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ จัดซื้อรถเครนกระเช้าไฟฟ้า พร้อมดั้ม  18  ตุลาคม 2564
750 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุแบบพิมพ์สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ตุลาคม 2564
751 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ตุลาคม 2564
752 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ ซื้อหน้ากากอนามัยและสเปรย์แอลกอฮอล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ตุลาคม 2564
753 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยชุมชนโรงเรียนวัดบ้านส้อง-ถนนห้วยแก้ว หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ตุลาคม 2564
754 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำหรับจัดถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ตุลาคม 2564
755 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างรถแบ็คโฮขุดรื้อท่อส่งน้ำประปาภูเขา หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ตุลาคม 2564
756 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างรถแบ็คโฮขุดรื้อท่อส่งน้ำประปาภูเขา หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ตุลาคม 2564
757 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ตุลาคม 2564
758 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำหรับการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ตุลาคม 2564
759 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ตุลาคม 2564
760 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ตุลาคม 2564
761 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ตุลาคม 2564
762 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาตะแกรงเหล็กบริเวณซอยแหลมตะโคย หมู่ 1 โดยวิธีคัดเลือก  18  ตุลาคม 2564
763 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ตุลาคม 2564
764 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างตรวจเช็คซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์ซูซูกิ หมายเลขทะเบียน บน ๒๒๙๖ กระบี่ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ตุลาคม 2564
765 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อน้ำดื่ม ศพด.บ้านเขาเทียมป่า จำนวน 17 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ตุลาคม 2564
766 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ตุลาคม 2564
767 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน ๘๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ตุลาคม 2564
768 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการจัดทำเอกสารเทศบัญญัติเทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2565 จำนวน 45 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ตุลาคม 2564
769 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๙-๐๐๕๒ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ตุลาคม 2564
770 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ตุลาคม 2564
771 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด จ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาตะแกรงเหล็กบริเวณ ซอยมะม่วงเอน หมู่ 5 โดยวิธีคัดเลือก  18  ตุลาคม 2564
772 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อุโมงค์ป่าโกงกางอ่าวปัตตานี  18  ตุลาคม 2564
773 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด จ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาตะแกรงเหล็กบริเวณถนนทาง เข้าวัดสุวรรณมงคล หมู่ 1 โดยวิธีคัดเลือก  18  ตุลาคม 2564
774 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.คลองนุ้ยซอย1 จากทางสามแยกทางขึ้นประปาหมู่บ้าน-คลองต้นแป้น(หลังอนามัย) หมู่ที่ 8 บ้านคลองโตบ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่  18  ตุลาคม 2564
775 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณด้านหน้ารั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองเสม็ด หมู่ 6 โดยวิธีคัดเลือก  18  ตุลาคม 2564
776 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ตุลาคม 2564
777 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ตุลาคม 2564
778 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(สำนักปลัด)เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ตุลาคม 2564
779 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตรวจการณ์ เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  ตุลาคม 2564
780 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ตุลาคม 2564
781 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินการ หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ตุลาคม 2564
782 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ตุลาคม 2564
783 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ตุลาคม 2564
784 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารปี2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ตุลาคม 2564
785 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างรถแบ็คโฮขุดรื้อท่อส่งน้ำประปาภูเขา หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ตุลาคม 2564
786 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อADAPTER NB ACER ASPRIE E15 E5-57354ZC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  ตุลาคม 2564
787 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด จ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาตะแกรงเหล็กบริเวณซอยหนองรี-เกาะนอก หมู่ 2 โดยวิธีคัดเลือก  18  ตุลาคม 2564
788 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ตุลาคม 2564
789 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลครน จำนวน ๑ ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ตุลาคม 2564
790 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างปรับปรุงถนนสายเลียบทางรถไฟ-ป้ายเขต เชื่อมต่อห้วยปริกบ้านพรุกระแซง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ตุลาคม 2564
791 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์ แบบพิมพ์และอื่นๆ เลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.และนายกอบต.ประจำหน่วยเลือกตั้ง ๘ หน่วย จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ตุลาคม 2564
792 องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศูนย์จริยธรรม หมู่ที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก  15  ตุลาคม 2564
793 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาบริการรถประชาสัมพันธ์ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ตุลาคม 2564
794 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ตุลาคม 2564
795 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างทำป้ายบอร์ดปิดประกาศและคัทเอ๊าท์แสดงผลนับคะแนนสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ตุลาคม 2564
796 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ตุลาคม 2564
797 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ตุลาคม 2564
798 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ตุลาคม 2564
799 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร ซื้อสารส้ม ชนิดขุ่นก้อน จำนวน 2,300 กก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ตุลาคม 2564
800 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ตุลาคม 2564
801 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ตุลาคม 2564
802 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา จ้างเต็นท์ โต๊ะเเละเก้าอี้ในการรับสมัครเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ตุลาคม 2564
803 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ตุลาคม 2564
804 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อกระดาษแบบพิมพ์บัญชีรายชื่อสำหรับใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลครน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ตุลาคม 2564
805 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4795 พง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ตุลาคม 2564
806 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อสื่อประชาสัมพันธ์เลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.และนายกอบต. จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ตุลาคม 2564
807 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ตุลาคม 2564
808 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร จ้างบริการอีเมล์อีเล็กทรอนิกส์ ระบบงานสารบรรณ อบต.ท่าหิน ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ตุลาคม 2564
809 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร จ้างบริการระบบเว็บไซต์ของ อบต.ท่าหิน ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ตุลาคม 2564
810 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อผงหมึกปริ้นสำหรับใช้โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ตุลาคม 2564
811 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อกระดาษแบบพิมพ์บัญชีรายชื่อสำหรับใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลครน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ตุลาคม 2564
812 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลครน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ตุลาคม 2564
813 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลายกริม - น้ำชล หมู่ที่ ๑๐ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก  15  ตุลาคม 2564
814 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้ง จำนวน 19 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ตุลาคม 2564
815 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในท่อง หมู่ที่ 9 กว้าง 4 เมตร ยาว 850 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่นอยกว่า 3,400 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก  15  ตุลาคม 2564
816 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ ซื้ออาหารเสริม(นม)ปิดเทอม 1/2564 (ระหว่างวันที่ 16-31 ต.ค.64)และอาหารเสริม(นม)เปิดเทอม 2/2564 (ระหว่างวันที่ 1-30 พ.ย.64) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ตุลาคม 2564
817 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ตุลาคม 2564
818 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาเครื่องจักรเพื่อปรับปรุงท่อระบายน้ำ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ตุลาคม 2564
819 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล ภาคใต้ พังงา ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค (ถุงยังชีพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ตุลาคม 2564
820 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ตุลาคม 2564
821 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ตุลาคม 2564
822 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มสันกาวเทศบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๔๐ เล่ม และเข้าเล่มสันกาวเทศบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๓ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ตุลาคม 2564
823 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 414-60-0027 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ตุลาคม 2564
824 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ตุลาคม 2564
825 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อกระดาษแบบพิมพ์บัญชีรายชื่อสำหรับใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลครน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ตุลาคม 2564
826 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์พร้อมเก้าอี้ จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการการจัดเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.และนายกอบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ตุลาคม 2564
827 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา เช่าเต็นท์ โต๊ะเเละเก้าอี้เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) LQ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ตุลาคม 2564
828 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเปลี่ยนอะไหล่พร้อมตรวจสภาพรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ตุลาคม 2564
829 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถจักรยานยนต์ หมายเลข ทะเบียน คฉษ 885 ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564 จำนวน 50 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ตุลาคม 2564
830 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมเปลี่ยนกุญแจสวิง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ตุลาคม 2564
831 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แนบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา  15  ตุลาคม 2564
832 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา เช่าเต็นท์ โต๊ะเเละเก้าอี้ในการรับสมัครเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ตุลาคม 2564
833 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา เช่าเต็นท์ โต๊ะเเละเก้าอี้ในการรับสมัครเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ตุลาคม 2564
834 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมระบบเบรกรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘o-๔๒๗๒ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ตุลาคม 2564
835 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายหลังเขา-ควนมณี ม.6,7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ตุลาคม 2564
836 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งทำสัญญาเป็นรายเดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ตุลาคม 2564
837 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการพัฒนาระบบระบายน้ำ บริเวณบ้านกงตาก หมู่ที่ 4  15  ตุลาคม 2564
838 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส จ้างจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์ องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ตุลาคม 2564
839 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา ก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตซอล หมู่ที่ 2 บ้านบางทราย กว้าง 25 เมตร ยาว 45 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา  15  ตุลาคม 2564
840 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็ก บ้านชีน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำ กว้าง 5 เมตร ยาว 745 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.15 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,725 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา  15  ตุลาคม 2564
841 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างทำป้ายบอร์ดปิดประกาศและคัทเอ๊าท์แสดงผลนับคะแนนสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ตุลาคม 2564
842 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างทำป้ายบอร์ดปิดประกาศและคัทเอ๊าท์แสดงผลนับคะแนนสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ตุลาคม 2564
843 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมระบบเบรกรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘o-๔๒๗๒ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ตุลาคม 2564
844 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมระบบเบรกรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘o-๔๒๗๒ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ตุลาคม 2564
845 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)และถ่ายเอกสารขัอบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ตุลาคม 2564
846 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาติดแผ่นสะท้อนแสงรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘o-๕๗๖๘ พังงา และรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘o-๔๓๗๒ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ตุลาคม 2564
847 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บก ๗๔๑๐ รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ตุลาคม 2564
848 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลายน้ำ ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ตุลาคม 2564
849 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ตุลาคม 2564
850 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘o-๕๗๖๘ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ตุลาคม 2564
851 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี ซื้อวัสดุประจำหน่วยเลือกตั้ง (แบบพิมพ์ และหมึกเครื่องพิมพ์) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ตุลาคม 2564
852 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสายหน้าวัดเขายายชุม หมู่ที่ 1 บ้านเขายายชุม ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14  ตุลาคม 2564
853 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ตุลาคม 2564
854 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ตุลาคม 2564
855 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับการเลือกตั้ง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ตุลาคม 2564
856 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับการเลือกตั้ง จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ตุลาคม 2564
857 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา จ้างค่าอาหารและเครื่องดื่มให้กับผู้กักตัวประจำสถานที่กักกัน ตำบลหล่อยูง LQ สำนักงาน อบต.หล่อยูง (หลังใหม่) ตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค 64 ? 21 ต.ค 64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ตุลาคม 2564
858 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บก ๗๔๑๐ รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ตุลาคม 2564
859 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ซื้อจัดซื้อโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ กรณีได้รับผลกระทบจากคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่สั่งให้ผู้ที่สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันกักตนเองในที่พัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ตุลาคม 2564
860 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ซื้อจัดซื้อโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ กรณีได้รับผลกระทบจากคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่สั่งให้ผู้ที่สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันกักตนเองในที่พัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ตุลาคม 2564
861 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์ของใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันและสิ่งอำนวยความสะดวก จำนวน ๑๒ รายการ ตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เทศบาลตำบลกรูด ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ตุลาคม 2564
862 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ตุลาคม 2564
863 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างล้างอัดฉีดรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน ๘๐-๖๐๑๘ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ตุลาคม 2564
864 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ตุลาคม 2564
865 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ตุลาคม 2564
866 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ตุลาคม 2564
867 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาบริการดูแลศูนย์ฟิสเนสเทศบาลตำบลคลองวาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ตุลาคม 2564
868 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างจ้างรถแบ็คโฮขุดรื้อท่อส่งน้ำประปาภูเขา หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ตุลาคม 2564
869 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๒ รายการ ที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันของผู้ป่วยในศูนย์พักคอย/แยกตัว CI ตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์พักคอยรอเตียงกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เทศบาลตำบลกรูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ตุลาคม 2564
870 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๒๐ รายการ ที่จำเป็นต้องใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันของผู้ป่วยที่พักในศูนย์พักคอย/สถานที่แยกกักในชุมชน CI ที่จัดตั้งเพิ่มเติม ตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์พักคอยรอเตียงกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เทศบาลตำบลกรูด ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ตุลาคม 2564
871 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บก ๗๔๑๐ รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ตุลาคม 2564
872 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บก ๗๔๑๐ รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ตุลาคม 2564
873 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมรถบรรทุก ทะเบียน ๘๐-๕๒๗๐ รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ตุลาคม 2564
874 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้าย จำนวน 1 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ตุลาคม 2564
875 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 6 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ตุลาคม 2564
876 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน (เครื่องทองน้อย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ตุลาคม 2564
877 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเจริญราษฎร์ 3 โดยวิธีคัดเลือก  14  ตุลาคม 2564
878 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เช่าโครงการจัดตั้งศูนย์กักกันโรค (Local Quarantine) และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำเดือนตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ตุลาคม 2564
879 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างรถแบ็คโฮขุดรื้อท่อส่งน้ำประปาภูเขา หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ตุลาคม 2564
880 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฎิบัติงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ตุลาคม 2564
881 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายแม่ริม ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ตุลาคม 2564
882 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างพิมพ์ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ตุลาคม 2564
883 องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ภาคใต้ ตรัง จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๒ ช่วง บ้านไทรทอง - บ้านอ่าวกลาง หมู่ที่ ๖ ตำบลกะลาเส พื้นที่รวม ๘,๒๘๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก  14  ตุลาคม 2564
884 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ จ้างจัดทำเอกสารประกอบการรับสมัครการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ตุลาคม 2564
885 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างจัดตั้งสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตการเริ่มป่วย (Quarantine) ศูนย์พักคอยและการแยกกักตัวที่บ้าน (Community Isolation) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ตุลาคม 2564
886 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างถนนนคสล.สายหลังเขา ม.7,8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ตุลาคม 2564
887 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายหลังเขา-ควนมณี ม.6,7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ตุลาคม 2564
888 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.๔๕-๐๐๙ สายห้วยต้นตอ - ตำบลท่าเคย หมู่ที่ ๓,๖,๙ ตำบลคลองไทร ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๒๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๕๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีคัดเลือก  14  ตุลาคม 2564
889 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๔ บ้านท่ากลิ้ง ตำบลคลองไทร ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีคัดเลือก  14  ตุลาคม 2564
890 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กธ 7482 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ตุลาคม 2564
891 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ภาคกลาง อ่างทอง จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-58-0019,420-58-0020 และ 420-60-0025 จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ตุลาคม 2564
892 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นกรณีฉุกเฉิน จำเป็นเร่งด่วน ครั้งที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ตุลาคม 2564
893 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ตุลาคม 2564
894 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างค่าจ้างเหมาบริการ (ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้) (นางสาวอัสวาตี สะมะแอ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ตุลาคม 2564
895 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ตุลาคม 2564
896 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางเนียง (เอกศิลป์ ตันสกุล) หมู่ที่ 5  14  ตุลาคม 2564
897 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนางเยื้อง - บ้านนายนิมิตร ตรีรินทร์ หมู่ที่ 2 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  14  ตุลาคม 2564
898 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษา)  14  ตุลาคม 2564
899 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด)  14  ตุลาคม 2564
900 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโรงเรียนบ้านควนพรุพี ผ่านศาลาหมู่บ้านถึงสามแยกบ้านนายสมพงษ์ พัฒน์สีทอง (หมู่ที่ 7)  14  ตุลาคม 2564
901 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 3 ประเภท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  ตุลาคม 2564
902 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาเมาะนอก ปรจำเดือน ตุลาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  ตุลาคม 2564
903 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาเมาะนอก ประจำเดือนตุลาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  ตุลาคม 2564
904 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ เพื่อใช้ในศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  ตุลาคม 2564
905 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  ตุลาคม 2564
906 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิก อบต.ลำภูราและนายก อบต.ลำภูรา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  ตุลาคม 2564
907 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  ตุลาคม 2564
908 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจัดการเรียนการสอนของ ศพด.(รายหัว) ร้านเอสดี เทรดดิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  ตุลาคม 2564
909 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟเสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟถนนสายทุ่งพิกุล หมู่ที่ 6 ตำบลบางดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  ตุลาคม 2564
910 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟเสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟถนนสายทุ่งยางงาม - วังคีรี (ตอนที่ 1) หมู่ที่ 5 ตำบลบางดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  ตุลาคม 2564
911 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80 - 5065 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  ตุลาคม 2564
912 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี จ้างสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในตำบลดอนตะโก (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๔) จำนวน ๓ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  ตุลาคม 2564
913 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๓๑ วัน (ช่วงปิดภาคเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  ตุลาคม 2564
914 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ซื้อโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ กรณีได้รับผลกระทบจากคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  ตุลาคม 2564
915 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  ตุลาคม 2564
916 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายปิดประกาศท่ีใช้ในการเลือกตั้ง จำนวน 40 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  ตุลาคม 2564
917 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างปรับปรุงตกแต่งภายในชั้น2(ห้องประชุม)ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคันธุลี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  ตุลาคม 2564
918 องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุการเกษตร(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  ตุลาคม 2564
919 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ โครงการก่อสร้างโรงจอดดรถภายในสำนักงาน อบต.หน้าเขา หมู่ที่ 2  12  ตุลาคม 2564
920 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  ตุลาคม 2564
921 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ ๘๘๑๒ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  ตุลาคม 2564
922 เทศบาลตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๖๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  ตุลาคม 2564
923 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุที่จำเป็นในการเลือกตั้งฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  ตุลาคม 2564
924 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  ตุลาคม 2564
925 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  ตุลาคม 2564
926 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ซื้อโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2565 (ครั้งที่1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  ตุลาคม 2564
927 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อป้ายบอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  ตุลาคม 2564
928 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง โดยใช้เงินบำรุงของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองพา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  ตุลาคม 2564
929 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช เช่าพื้นที่ฝากเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  ตุลาคม 2564
930 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 3 ประเภท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  ตุลาคม 2564
931 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  ตุลาคม 2564
932 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  ตุลาคม 2564
933 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายบ้านนางเยื้อง - บ้านนายนิมิตร ตรีรินทร์ หมู่ที่ 2 ต.ตะปาน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีคัดเลือก  7  ตุลาคม 2564
934 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยบ้านนางสุดา หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 2 ต.เคียนซา หมู่ที่ 4 ต.ตะปาน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีคัดเลือก  7  ตุลาคม 2564
935 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างทำป้ายไวนิลศูนย์ประสานงานการเลือกตังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง และ ป้ายไวนิลรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.และนายก อบต.ดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  ตุลาคม 2564
936 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  ตุลาคม 2564
937 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาเต็นท์ พร้อมเก้าอี้พลาสติก เพื่อใช้ในการรับสมัครเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  ตุลาคม 2564
938 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ซื้อซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก  7  ตุลาคม 2564
939 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ภาคกลาง อ่างทอง จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-58-0019,420-58-0020 และ 420-60-0025 จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  ตุลาคม 2564
940 องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ภาคใต้ ตรัง ซื้อคู่มือสำหรับโครงการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คราวหมดวาระหรือแทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  ตุลาคม 2564
941 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง จำนวน 17 ป้าย และเอกสารคู่มือเกี่ยวกับการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  ตุลาคม 2564
942 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์ จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  ตุลาคม 2564
943 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว นวัตวิถีบ้านตีนวัด บึงนบหลวง โดยติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 3 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีคัดเลือก  7  ตุลาคม 2564
944 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ เหมาบริการที่จำเป็นโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (วันรับสมัครเลือกตั้ง)  7  ตุลาคม 2564
945 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุเเละอุปกรณ์ในการรับสมัครเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  ตุลาคม 2564
946 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างพิมพ์ไวนิลเพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  ตุลาคม 2564
947 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยเขาพนมยูง หมู่ที่ ๔,๗ ตำบลควนทอง โดยวิธีคัดเลือก  7  ตุลาคม 2564
948 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างจัดทำบริการอีเมล์อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับงานสารบรรณ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  ตุลาคม 2564
949 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร จ้างโครงการก่อสร้างป้ายบอกแนวเขตเทศบาลตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 1.20x2.40 เมตร ตามแบบที่ ทต.ท่ามะพลา กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  ตุลาคม 2564
950 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ เช่าเหมาเต้นท์ จำนวน 2 หลัง ระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง อบต.เกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  ตุลาคม 2564
951 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างเช่าเว็บไซต์และการบริการดูแลเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  ตุลาคม 2564
952 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง เช่าเต็นท์ และเก้าอี้ จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นตำบลนาโต๊ะหมิง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  ตุลาคม 2564
953 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาพท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  ตุลาคม 2564
954 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักฝารางวี บริเวณถนนเลียบคลองตาล (ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิมถึงด้านหลังร้านหนังสือสุนทรบุ๊ค) หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงาสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีคัดเลือก  7  ตุลาคม 2564
955 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างค่าเช่าเต้นท์ผ้าใบ จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  ตุลาคม 2564
956 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำเว็บไซต์เทศบาลตำบลคลองพน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  ตุลาคม 2564
957 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  ตุลาคม 2564
958 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ จ้างจัดทำและดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  ตุลาคม 2564
959 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส ค่าจัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการประชุมซักซ้อมเตรียมการเลือกตั้ง  7  ตุลาคม 2564
960 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาเอกชน (รายบุคคล) รักษาความสะอาดถนนและเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ ผู้รับจ้างขับรถบรรทุกขยะ จำนวน ๖ คน  7  ตุลาคม 2564
961 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  ตุลาคม 2564
962 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาเอกชน (รายบุคคล) รักษาความสะอาดถนนและเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ ผู้รับจ้างเก็บขนขยะมูลฝอย จำนวน ๑๔ คน  7  ตุลาคม 2564
963 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่กองทุนหลักประกันสุขภาพเเห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  ตุลาคม 2564
964 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาเอกชน (รายบุคคล) รักษาความสะอาดถนนและเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ ผู้รับจ้างกวาดขยะมูลฝอย จำนวน ๑๕ คน  7  ตุลาคม 2564
965 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  ตุลาคม 2564
966 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ จ้างบริการอีเมล์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับระบบงานสารบรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  ตุลาคม 2564
967 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ตามแบบแปลนเทศบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางหมาก เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยวิธีคัดเลือก  7  ตุลาคม 2564
968 องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ภาคใต้ ตรัง ซื้อแบบพิมพ์ สำหรับโครงการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คราวหมดวาระหรือแทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  ตุลาคม 2564
969 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  ตุลาคม 2564
970 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  ตุลาคม 2564
971 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณด้านหลังมูลนิธิกุศลสงเคราะห์ (แป๊ะก๋ง) หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีคัดเลือก  7  ตุลาคม 2564
972 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาเอกชน (รายบุคคล) รักษาความสะอาดถนนและเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ ผู้รับจ้างขับรถบรรทุกขยะ จำนวน ๖ คน  7  ตุลาคม 2564
973 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา จ้างเหมาบริการดูแลเว็บไซต์พร้อมปรับปรุงข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  ตุลาคม 2564
974 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล วัสดุอุปกรณ์ จำนวน 5 รายการ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลังประจำปี 2565  7  ตุลาคม 2564
975 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  ตุลาคม 2564
976 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ขนาด ๑ x ๓ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  ตุลาคม 2564
977 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อค่าเลี้ยงรับรองในการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  ตุลาคม 2564
978 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  ตุลาคม 2564
979 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อค่าคู่มือการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  ตุลาคม 2564
980 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 ตัว ณ.ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  ตุลาคม 2564
981 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง (คอนกรีตผสมเสร็จ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  ตุลาคม 2564
982 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างทำป้ายไวนิล และแบบพิมพ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  ตุลาคม 2564
983 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  ตุลาคม 2564
984 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ จำนวน 11 รายการ เพื่อใช้สำหรับโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  ตุลาคม 2564
985 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายก อบต.และสมาชิก อบต.แสงอรุณ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  ตุลาคม 2564
986 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  ตุลาคม 2564
987 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ จ้างจัดจ้างเหมาบริการดูแลเว็บไซต์ อบต.ดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  ตุลาคม 2564
988 องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยาง PARA ASPHALTIC CONCRETE สายบาโงยือริงใน หมู่ที่ 3 ตำบลบือเระ โดยวิธีคัดเลือก  5  ตุลาคม 2564
989 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของกองช่าง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  ตุลาคม 2564
990 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เช่าเช่าพื้นที่จัดทำโฮมเพจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  ตุลาคม 2564
991 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเช่าเครื่องปริ้นเตอร์ ของกองสาธารณสุขฯ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  ตุลาคม 2564
992 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์ รถกู้ภัย (EMS) เครื่องตัดหญ้า รถขยะ และเครื่องเลื่อยของเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  ตุลาคม 2564
993 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง จ้างดำเนินการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  ตุลาคม 2564
994 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  ตุลาคม 2564
995 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  ตุลาคม 2564
996 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปี 2565 สำหรับรถจักรยานยนต์ รถตักหน้า-ขุดหลัง รถกระเช้า และรถยนต์ของกองช่างเทศบาลตำบลควนเสาธง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  ตุลาคม 2564
997 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เช่าเช่าพื้นที่จัดทำโฮมเพจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  ตุลาคม 2564
998 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการสถานที่ทิ้งและกำจัดขยะมูลฝอยในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลกรูด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  ตุลาคม 2564
999 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาบริการกำจัดสิ่งปฏิกูล (ดูดส้วม) จำนวน 1 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  ตุลาคม 2564
1000 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขาแก้ว ๒ หมู่ที่ ๕ บ้านเขาโบสถ์ ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  5  ตุลาคม 2564
1001 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 1 คัน  5  ตุลาคม 2564
1002 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส ค่าบริการเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ - บริการดูแลเว็บไซต์ อับเดท เปลี่ยนแปลงข้อมูล ตลอด 1 ปี  5  ตุลาคม 2564
1003 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เช่าเช่าพื้นที่จัดทำโฮมเพจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  ตุลาคม 2564
1004 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมารถแบ็ตโฮขุดรื้อท่อส่งน้ำประปาภูเขา หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  ตุลาคม 2564
1005 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เช่าเช่าพื้นที่จัดทำโฮมเพจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  ตุลาคม 2564
1006 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำสำนักงานเทศบาลตำบลกรูด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  ตุลาคม 2564
1007 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสายใหม่ หมู่ที่ 5,6  5  ตุลาคม 2564
1008 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บง 9355 ระนอง จำนวน 4 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  ตุลาคม 2564
1009 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เป็นเวลา 12 เดือน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  ตุลาคม 2564
1010 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เป็นเวลา 12 เดือน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  ตุลาคม 2564
1011 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ จ้างจ้างทำป้ายไวนิลสำหรับการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  ตุลาคม 2564
1012 องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยาง PARA ASPHALTIC CONCRETE สายบาโงยือริงใน หมู่ที่ 3 ตำบลบือเระ โดยวิธีคัดเลือก  5  ตุลาคม 2564
1013 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างพิมพ์ไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น(สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  ตุลาคม 2564
1014 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อค่าจัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการประชุมซักซ้อมเตรียมการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  ตุลาคม 2564
1015 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาบริการทำความสะอาดถนนและทางเท้าในเขตเทศบาลตำบลคลองวาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  ตุลาคม 2564
1016 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  ตุลาคม 2564
1017 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล จัดทำคู่มือการคัดแยกขยะ สำหรับเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์  5  ตุลาคม 2564
1018 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการสถานที่ทิ้งและกำจัดขยะมูลฝอยความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลกรูด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  ตุลาคม 2564
1019 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมารถแบ็คโฉขุดรื้อท่อส่งน้ำประปาภูเขา หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  ตุลาคม 2564
1020 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศิลป์ชัย-โรงเรียนบ้านห้วยชัน หมู่ที่๕ โดยวิธีคัดเลือก  4  ตุลาคม 2564
1021 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส จ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  ตุลาคม 2564
1022 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร เช่าเต็นท์สำหรับใช้ในการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลครน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  ตุลาคม 2564
1023 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายสำนักกอ สะพานเรือก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.๖๕ ๐๐๔ ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๗๒๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีคัดเลือก  4  ตุลาคม 2564
1024 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๒๗ ถัง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  ตุลาคม 2564
1025 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเก็บขยะและขนขยะ ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่ง และบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  ตุลาคม 2564
1026 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเช่าเครื่องปริ้นเตอร์ ของกองคลัง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  ตุลาคม 2564
1027 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเช่าเครื่องปริ้นเตอร์ ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  ตุลาคม 2564
1028 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสมหวัง หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยชัน ตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีคัดเลือก  4  ตุลาคม 2564
1029 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเช่าเครื่องปริ้นเตอร์ ของสำนักปลัด จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  ตุลาคม 2564
1030 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเช่าเครื่อถ่ายเอกสาร ของสำนักปลัด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  ตุลาคม 2564
1031 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเพชรเกษม - เพชรสมุทร หมู่ที่ 4 บ้านแสงอรุณ ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีคัดเลือก  4  ตุลาคม 2564
1032 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2565 กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  ตุลาคม 2564
1033 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  ตุลาคม 2564
1034 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)  4  ตุลาคม 2564
1035 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)  4  ตุลาคม 2564
1036 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์บ้านท่าค่าย  4  ตุลาคม 2564
1037 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  4  ตุลาคม 2564
1038 องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ภาคใต้ ตรัง โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา หมู่ที่ 1 ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  4  ตุลาคม 2564
1039 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออุปกรณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลครน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  ตุลาคม 2564
1040 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทอนพอก (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๔ บ้านนาข่าเหนือ ตำบลเขาขาว กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล  4  ตุลาคม 2564
1041 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอรุณสวัสดิ์ หมู่ที่ 3 บ้านยุบหวาย ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีคัดเลือก  4  ตุลาคม 2564
1042 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง จ้างตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนถ่ายวัสดุน้ำมันเครื่องและรายการอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับเครื่องยนต์รถยนต์บรรทุกกระบะ (รถส่วนกลาง) กค 1421 จำนวน 1 งาน รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  ตุลาคม 2564
1043 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อซื้อโครงการสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินในเขตพื้นที่ตำบลท้องเนียน(ถุงยังชีพ)จำนวน ๑,๑๔๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  ตุลาคม 2564
1044 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการจัดสถานที่ตามโครงการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในพื้นที่เทศบาลตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  ตุลาคม 2564
1045 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเก็บขยะในพื้นที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4  ตุลาคม 2564
1046 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  ตุลาคม 2564
1047 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างซ่อม/สร้างถนนลาดยาง ASPHALT CONCRETE (Recycling) สายแบ็คโฮ หมู่ที่ 2 ตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ปริมาณงานซ่อม/สร้าง 5,025 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร กว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 1,005 เมตร โดยวิธีคัดเลือก  4  ตุลาคม 2564
1048 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ น้ำดื่ม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  4  ตุลาคม 2564
1049 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำเว็บไซต์เทศบาลตำบลคลองพน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  ตุลาคม 2564
1050 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร โครงการก่อสร้างระบบประปาทั้งระบบ (หอถังสูงพร้อมระบบไฟฟ้า) ซอย 4 หมู่ที่ 4  4  ตุลาคม 2564
1051 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน-กู้ชีพ) ประจำเดือน ตุลาคม 2564 (นายสมศักดิ์ แต้มจันทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  ตุลาคม 2564
1052 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน-กู้ชีพ) ประจำเดือน ตุลาคม 2564 (นางสาววรัญญา ทิพย์สุวรรณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  ตุลาคม 2564
1053 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานกองช่าง เทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  ตุลาคม 2564
1054 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างจ้างเหมาคนงานประจำท้ายรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๕๗๘๘ นศ (ตั่งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  ตุลาคม 2564
1055 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาเก็บ - ขน และกำจัดขยะมูลฝอย จุดวางถังขยะทุกจุด ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ (หมู่ที่ 5 - 6 ) ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยไม่ทำความเดือดร้อนให้กับประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  ตุลาคม 2564
1056 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน โดยวิธีคัดเลือก  4  ตุลาคม 2564
1057 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก รักษาความสะอาดเก็บขนขยะและมูลฝอย ตามโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดเก็บขยะและมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (จ้างเหมาเป็นรายบุคคล) จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  ตุลาคม 2564
1058 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตามโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดเก็บขยะและมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (จ้างเหมาเป็นรายบุคคล) จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ตุลาคม 2564
1059 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล เช่าเครื่องปริ้นเตอร์ระบบดิจิตอล ยี่ห้อ SHARP MX-2314N จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ตุลาคม 2564
1060 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล เช่าบ้านเพื่อจัดเก็บเอกสารทางการเงินและเอกสารอื่นๆ จำนวน 1 ห้อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ตุลาคม 2564
1061 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ตุลาคม 2564
1062 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการ ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ตุลาคม 2564
1063 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตามโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดเก็บขยะและมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (จ้างเหมาเป็นรายบุคคล) จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ตุลาคม 2564
1064 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานธุการกองคลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ตุลาคม 2564
1065 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตามโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดเก็บขยะและมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (จ้างเหมาเป็นรายบุคคล) จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ตุลาคม 2564
1066 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เช่าครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ตุลาคม 2564
1067 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก รักษาความสะอาดเก็บขนขยะและมูลฝอย ตามโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดเก็บขยะและมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (จ้างเหมาเป็นรายบุคคล) จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ตุลาคม 2564
1068 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างผู้ดูแลศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชนตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ตุลาคม 2564
1069 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑๒ เดือน ในอัตราเดือนละ ๓,๕๐๐ บาท ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ตุลาคม 2564
1070 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานรักษาความสะอาดอาคารเอนกประสงค์ อาคารโรงครัว โรงครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (หลักเก่า) อาคารเก็บเครื่องเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (หลังใหม่) จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ตุลาคม 2564
1071 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานกีฬาและนันทนาการ สังกัดกองการศึกษาเทศบาลตำบลเวียงสระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ตุลาคม 2564
1072 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ตุลาคม 2564
1073 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ตุลาคม 2564
1074 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางทอง-ชัยบุรี หมู่ที่ 4 โดยวิธีคัดเลือก  1  ตุลาคม 2564
1075 องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ภาคใต้ พังงา ซื้อจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้เพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ตุลาคม 2564
1076 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงสระ จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ตุลาคม 2564
1077 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เช่าครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องพริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ตุลาคม 2564
1078 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตามโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดเก็บขยะและมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (จ้างเหมาเป็นรายบุคคล) จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ตุลาคม 2564
1079 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตามโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดเก็บขยะและมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (จ้างเหมาเป็นรายบุคคล) จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ตุลาคม 2564
1080 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2565 กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ตุลาคม 2564
1081 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยภายในพื้นที่ตำบลลำพูน ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ตุลาคม 2564
1082 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาบริการดูแล Website อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ตุลาคม 2564
1083 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออุปกรณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลครน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ตุลาคม 2564
1084 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย บริเวณแหล่งท่องเที่ยวท่าเทียบเรือบ้านท้องตมใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ตุลาคม 2564
1085 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร จ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนากอก ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ตุลาคม 2564
1086 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตามโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดเก็บขยะและมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (จ้างเหมาเป็นรายบุคคล) จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ตุลาคม 2564
1087 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตามโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดเก็บขยะและมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (จ้างเหมาเป็นรายบุคคล) จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ตุลาคม 2564
1088 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เช่าครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องพริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ตุลาคม 2564
1089 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เช่าครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องพริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ตุลาคม 2564
1090 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตามโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดเก็บขยะและมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (จ้างเหมาเป็นรายบุคคล) จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ตุลาคม 2564
1091 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตามโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดเก็บขยะและมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (จ้างเหมาเป็นรายบุคคล) จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ตุลาคม 2564
1092 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน สำนักปลัด ตำแหน่ง ยาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ตุลาคม 2564
1093 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัย ณ ป้อมยามจุดตรวจถนนข้ามทางตัดผ่านของการเดินรถไฟ จำนวน ๓ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ตุลาคม 2564
1094 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน-กู้ชีพ) ประจำเดือน ตุลาคม 2564 (นางสาววรัญญา ทิพย์สุวรรณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ตุลาคม 2564
1095 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตามโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดเก็บขยะและมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (จ้างเหมาเป็นรายบุคคล) จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ตุลาคม 2564
1096 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออุปกรณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลครน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ตุลาคม 2564
1097 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร จ้างโครงการจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการตามโครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินตำบลนากอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ตุลาคม 2564
1098 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน-กู้ชีพ) ประจำเดือน ตุลาคม 2564 (นายสมศักดิ์ แต้มจันทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ตุลาคม 2564
1099 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นศ.ถ.๗๐-๐๑๕ จากสายบางคู ถึงสายเจดีย์หลวง บ้านบางคู,บ้านเจดีย์หลวง หมู่ที่ ๓,๔ ตำบลควนทอง โดยวิธีคัดเลือก  1  ตุลาคม 2564
1100 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ตุลาคม 2564
1101 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสาย ทุ่งวัวแล่น ซอย 1 บ้านทุ่งวัวแล่น หมู่ที่ 8 ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยวิธีคัดเลือก  1  ตุลาคม 2564
1102 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสาย สระน้ำ บ้านหนองปลาไหล หมู่ที่ 1 ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยวิธีคัดเลือก  1  ตุลาคม 2564
1103 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้านสะพลี - บ้านทุ่งวัวแล่น หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยวิธีคัดเลือก  1  ตุลาคม 2564
1104 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หาดทุ่งวัวแล่น โดยก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายมหาราช หมู่ที่ 3 ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยวิธีคัดเลือก  1  ตุลาคม 2564
1105 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย หมู่ที่ 3 บ้านบ่อคา ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ตุลาคม 2564
1106 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาขนย้ายน้ำมัน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ตุลาคม 2564
1107 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล เช่าสถานที่จอดรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข 5326 สตูล (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ตุลาคม 2564
1108 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาบริการลูกมือช่างแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ตุลาคม 2564
1109 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร จ้างบริการดูแลเว็บไซด์ และเช่าพื้นที่เว็บไซด์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ตุลาคม 2564
1110 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ตุลาคม 2564
1111 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ตุลาคม 2564
1112 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ จ้างจัดจ้างเหมาเช่าเต็นท์ เก้าอี้ และอุปกรณ์อื่นๆ ในการสนับสนุนการบริหารจัดการวัคซีนป้องกัน โรคโควิด - 19 อ.ลำทับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ตุลาคม 2564
1113 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ตุลาคม 2564
1114 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำหรับฝ่ายกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ตุลาคม 2564
1115 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำหรับฝ่ายสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ตุลาคม 2564
1116 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลเวียงสระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ตุลาคม 2564
1117 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลยี่ห้อ SHARP รุ่น MX-M453N จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ตุลาคม 2564
1118 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส จ้างเหมาบริการตัดต้นไม้หรือสวนไม้ประดับ (นายมุคลิค โต๊ะเตียะ) สป งบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ตุลาคม 2564
1119 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส จ้างเหมาบริการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (นางสาวมารียา เจ๊ะน๊ะ) ศษ งบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ตุลาคม 2564
1120 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส จ้างเหมาจัดการเรียนการสอน ของศนูย์พัฒนาเด็กเล็กลาเมาะนอก (นางสาวกัลซม สือรี )ศษ งบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ตุลาคม 2564
1121 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส จ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้หรือสวนไม้ประดับ (นายนาสูหา หนุ) ศษ งบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ตุลาคม 2564
1122 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส จ้างจ้างเหมาบริการตัดต้นไม้หรือไม่ประดับ (นายอับดุลรอนิง นิมะ) ศษ งบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ตุลาคม 2564
1123 องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างป้ายไวนิลโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ตุลาคม 2564
1124 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส จ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้หรือสวนไม้ประดับ (นายมะรอพี บาเฮะ)สป งบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ตุลาคม 2564
1125 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส จ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้หรือสวนไม้ประดับสนามหญ้า (นายมะกาตา สลาตาโซะ) สป งบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ตุลาคม 2564
1126 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส จ้างเหมาบริการตัดต้นไม้หรือสวนไม้ประดับ (นางสาวอามีเน๊าะ สาเล็ง) ศษ งบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ตุลาคม 2564
1127 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ตุลาคม 2564
1128 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส จ้างเหมาบริการตัดต้นไม้หรือสวนไม้ประดับ (นายมะดรอนิง เจ๊ะเด็ง) สป งบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ตุลาคม 2564
1129 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาบริการพนักงานตรวจโรคสัตว์ ประจำโรงฆ่าสัตว์ (โค) เทศบาลตำบลหารเทา จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ตุลาคม 2564
1130 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส จ้างเหมาบริการตัดต้นไม้หรือสวนไม้ประดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (นายหนุ๊ แวกาจิ) ศษ งบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ตุลาคม 2564
1131 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและสถานที่ (นายอัสมี อาลีมูซอ) ศษ งบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ตุลาคม 2564
1132 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ศพด. (นางสาวพาดีละห์ ดือราแม )ศษ งบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ตุลาคม 2564
1133 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร จ้างทำเว็บไซต์เทศบาลตำบลมาบอำมฤต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ตุลาคม 2564
1134 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างค่าจ้างเหมาบริการ (ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้) (นางสาวอัสวาตี สะมะแอ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ตุลาคม 2564
1135 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ตุลาคม 2564
1136 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ตุลาคม 2564
1137 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ซื้อน้ำดื่ม ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ตุลาคม 2564
1138 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาขนย้ายน้ำมัน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ตุลาคม 2564
1139 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส จ้างเหมาบริการตัดต้นไม้หรือสวนไม้ประดับ (นายโกศล ถิระโชติ) สป งบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ตุลาคม 2564
1140 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ตุลาคม 2564
1141 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในสำนักปลัด (นางปราณี เลื่อนฉวี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ตุลาคม 2564
1142 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมารับฝากรถยนต์เทศบาลตำบลเกาะยาว หมายเลขทะเบียน กค-5394 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ตุลาคม 2564
1143 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารขาว-ดำ และเครื่องถ่ายเอกสารสี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ตุลาคม 2564
1144 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำหรับใช้ในกองการศึกษาและศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ตุลาคม 2564
1145 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ KYOCERA รุ่น alfa 2201 หมายเลขเครื่อง 2201 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ตุลาคม 2564
1146 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการขุดลอกคลองบางปู หมู่ที่ 4 บ้านท่าพิกุล  1  ตุลาคม 2564
1147 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าสาธารณูปโภค ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  1  ตุลาคม 2564
1148 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองพี่น้อง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  1  ตุลาคม 2564
1149 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างดูแลและเช่าพื้นที่เว็ปไซด์ของอบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ตุลาคม 2564
1150 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบำรุง ดูแลรักษาต้นไม้และได้ประดับตกแต่งบริเวณอาคารสำนักงาน เป็นเวลา 3 เดือน ๆ ละ 5,500.- บาท (นายมะไพดี มะละแซ)  1  ตุลาคม 2564
1151 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อน้ำดื่ม สำนักงาน ประจำเดือน ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ตุลาคม 2564
1152 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ขับรถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮไรลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการขับรถฯ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ตุลาคม 2564
1153 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมานักจัดการงานทั่วไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ตุลาคม 2564
1154 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ตุลาคม 2564
1155 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ตุลาคม 2564
1156 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ตุลาคม 2564
1157 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการงานบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๑๒ เดือน (ตั้งแต่เดือนกันยายน๒๕๖๔ - เดือนตุลาคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ตุลาคม 2564
1158 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฉวาง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างจ้างบริการดูแลเว็บไซต์ STS Web ชุดจัดทำเว็บไซต์สำหรับหน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ตุลาคม 2564
1159 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี จ้างเหมาทำอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับเจ้าหน้าที่ด้านเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยศูนย์พักคอยฯ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑๘๖ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ตุลาคม 2564
1160 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบำรุง ดูแลรักษาต้นไม้และได้ประดับตกแต่งบริเวณอาคารสำนักงาน เป็นเวลา 3 เดือน ๆ ละ 5,500.- บาท (นายมะไพดี มะละแซ)  1  ตุลาคม 2564
1161 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ตุลาคม 2564
1162 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมู่ที่ 1 บ้านท่าด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ตุลาคม 2564
1163 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมู่ที่ 2 เกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ตุลาคม 2564
1164 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมู่ที่ 3 เกาะไม้ไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ตุลาคม 2564
1165 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมานักจัดการงานทั่วไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ตุลาคม 2564
1166 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาบริการยาม ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ตุลาคม 2564
1167 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาผู้ดูแลเล็ก ศพด.เกาะหมากน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ตุลาคม 2564
1168 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมานักจัดการงานทั่วไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ตุลาคม 2564
1169 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาผู้ดูแลระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ตุลาคม 2564
1170 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการดูแลเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลบ้านใต้ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าสาธารณูปโภค ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ตุลาคม 2564
1171 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ตุลาคม 2564
1172 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาจัดสถานที่ติดตั้งโคมไฟพร้อมป้ายเทศบาลในเทศกาลถือศีลกินผัก ตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีกินผัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ตุลาคม 2564
1173 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ตุลาคม 2564
1174 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ตุลาคม 2564
1175 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ตุลาคม 2564
1176 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ตุลาคม 2564
1177 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเคียนซา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ตุลาคม 2564
1178 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัดเทศบาลตำบลเคียนซา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ตุลาคม 2564
1179 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอย จำนวน ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ตุลาคม 2564
1180 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการงานบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๑๒ เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - เดือนกันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ตุลาคม 2564
1181 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานสำนักปลัด ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ตุลาคม 2564
1182 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาผู้ดูแลระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ตุลาคม 2564
1183 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาบริการดูแลความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลาดนัดเทศบาลตำบลหารเทา จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ตุลาคม 2564
1184 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร จ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ตุลาคม 2564
1185 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก (นางสาวอาซียะ ตาเย๊ะ) สป งบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ตุลาคม 2564
1186 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก (นางสาวฮัซวานีย์ บูงอสายู) (สป) ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ตุลาคม 2564
1187 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงาน กองคลัง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานเกี่ยวกับพัสดุและทรัพย์สิน และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ตุลาคม 2564
1188 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาชั่งน้ำหนักขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ตุลาคม 2564
1189 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาบริการดูแลความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลาดนัดเทศบาลตำบลหารเทา จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ตุลาคม 2564
1190 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก (นายอายือมิ่ง กาเจร์) (สป)งบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ตุลาคม 2564
1191 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาบริการดูแลความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลาดนัดเทศบาลตำบลหารเทา จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ตุลาคม 2564
1192 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ของอบต.รือเสาะออก(นางสสาวอารีดา สูละสะ) สป งบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ตุลาคม 2564
1193 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร จ้างบริการดูแลเว็บไซต์เทศบาลตำบลพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ตุลาคม 2564
1194 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ตุลาคม 2564
1195 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานสวนสาธารณะ จำนวน ๑ ราย (๖ เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ตุลาคม 2564
1196 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานสวนสาธารณะ จำนวน ๑ คน (๑๒ เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ตุลาคม 2564
1197 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานก่อสร้าง จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ตุลาคม 2564
1198 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างต่อสัญญาเว็บไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ตุลาคม 2564
1199 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง