ข่าวสารในเครือข่าย อปท.ทั้งประเทศ ประจำปี 2563
ประกาศงานซื้อหรือจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศเผยแพร่ราคากลางตามแนวทางของกรมบัญชีกลาง ตามแบบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด
กลับหน้าหลัก
ลำดับ หน่วยงาน ภาค จังหวัด หัวข้อ วันที่
1 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 3 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  กรกฎาคม 2563
2 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ รถบรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน ป-9828 สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 คัน (9 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  กรกฎาคม 2563
3 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุก่อสร้างพร้อมประกอบติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  กรกฎาคม 2563
4 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร จ้างผูกผ้าประดับ ในการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  กรกฎาคม 2563
5 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อยางใน-ยางนอกรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ๔๘๖ ชุมพร จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  กรกฎาคม 2563
6 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  กรกฎาคม 2563
7 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการ กู้ชีพตัวน้อยโรงเรียนบ้านคอเตี้ย ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  กรกฎาคม 2563
8 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุในการอบรม จำนวน 130 ชุด โครงการ กู้ชีพตัวน้อยโรงเรียนวัดดอนรวบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  กรกฎาคม 2563
9 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุในการอบรม โครงการกู้ชีพตัวน้อยโรงเรียนบ้านคอเตี้ย จำนวน 50 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  กรกฎาคม 2563
10 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 300 ชุด ใช้ในโครงการ กู้ชีพตัวน้อยโรงเรียนวัดดอนรวบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  กรกฎาคม 2563
11 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 140 ชุด ใช้ในโครงการ ?กู้ชีพตัวน้อยโรงเรียนบ้านคอเตี้ย? โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  กรกฎาคม 2563
12 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ตั้งแต่เดือน๑สิงหาคม-๓๐พฤศจิกายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  กรกฎาคม 2563
13 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อนที่ 4 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31  กรกฎาคม 2563
14 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาด ๘๕ แรงม้า เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน/ส่งเสริมอาชีพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31  กรกฎาคม 2563
15 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  กรกฎาคม 2563
16 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานในส่วนของงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม จำนวน 2 อัตรา อัตราที่ 1 ) ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  กรกฎาคม 2563
17 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานในส่วนของงานศูนย์พัฒาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม จำนวน 2 อัตรา อัตราที่ 2) ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  กรกฎาคม 2563
18 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานในส่วนของงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาดิน จำนวน 1 อัตรา) ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  กรกฎาคม 2563
19 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  กรกฎาคม 2563
20 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  กรกฎาคม 2563
21 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  กรกฎาคม 2563
22 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร จ้างโครงการซ่อมแซมถนนชำรุด (คุ้มสันติสุข) หมู่ที่ ๙ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๒ บ้านกุดโง้ง และซ่อมแซมฝาปิดรางระบายน้ำค.ส.ล.ภายในหมู่บ้านด่านยาว หมู่ที่ ๘ บ้านด่านยาว ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  กรกฎาคม 2563
23 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา ซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาล แบบจุ่มน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  กรกฎาคม 2563
24 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  กรกฎาคม 2563
25 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการ กู้ชีพตัวน้อยโรงเรียนวัดดอนรวบ ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  กรกฎาคม 2563
26 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง  31  กรกฎาคม 2563
27 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อดูแลเด็กเล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  กรกฎาคม 2563
28 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อดูแลเด็กเล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก ชั้น อ.๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  กรกฎาคม 2563
29 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อดูแลเด็กเล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  กรกฎาคม 2563
30 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมบำรุงรักษารถเกลี่ยดิน หมายเลขทะเบียน ตค 409 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  กรกฎาคม 2563
31 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมไอน้ำ จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  กรกฎาคม 2563
32 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อดูแลเด็กเล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  กรกฎาคม 2563
33 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อดูแลเด็กเล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  กรกฎาคม 2563
34 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างป้ายชื่อ จำนวน 20 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  กรกฎาคม 2563
35 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งใหญ่ ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ของสำนักงาน หมายเลขทะเบียน กบ ๘๔๙๕ นครศรีธรรมราช จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  กรกฎาคม 2563
36 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งตะโก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  กรกฎาคม 2563
37 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน/ส่งเสริมอาชีพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31  กรกฎาคม 2563
38 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร จ้างเช่าเครื่องดับเพลิงพร้อมสารเคมี จำนวน ๑๕ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  กรกฎาคม 2563
39 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด ๒๐๐ แรงม้า เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน/ส่งเสริมอาชีพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31  กรกฎาคม 2563
40 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เสื้อกั๊กสะท้อนแสง จำนวน ๑๐ ตัว  31  กรกฎาคม 2563
41 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง  31  กรกฎาคม 2563
42 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวัง ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  31  กรกฎาคม 2563
43 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมสายไฟเบอร์ออฟติก พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  กรกฎาคม 2563
44 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอล (กลางแจ้ง) ณ โรงเรียนบ้านควนพรุพี หมู่ที่ 7 บ้านควนพรุพี ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 48 เมตร และติดตั้งโคมไฟส่องสว่างสนามกีฬาฟุตซอล พร้อมอุปกรณ์และงานอื่น ๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31  กรกฎาคม 2563
45 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ รถบรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน ผฉ 390 สุราษฎร์ธานี จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  กรกฎาคม 2563
46 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร จ้างป้ายไวนิลพระบรมราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า-เจ้าอยู่หัว ขนาด 1.8 x6.0 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  กรกฎาคม 2563
47 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาด ๘๕ แรงม้า เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน/ส่งเสริมอาชีพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31  กรกฎาคม 2563
48 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด ๒๐๐ แรงม้า เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน/ส่งเสริมอาชีพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31  กรกฎาคม 2563
49 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน/ส่งเสริมอาชีพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31  กรกฎาคม 2563
50 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  กรกฎาคม 2563
51 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉ ๗๙๔๐ สฎ เนื่องจากแอร์รถยนต์ไม่ทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  กรกฎาคม 2563
52 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  กรกฎาคม 2563
53 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๙๒๗ ชุมพร จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  กรกฎาคม 2563
54 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  กรกฎาคม 2563
55 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  กรกฎาคม 2563
56 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  กรกฎาคม 2563
57 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อโต๊ะม้าหินอ่อน จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  กรกฎาคม 2563
58 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-0116 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  กรกฎาคม 2563
59 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  กรกฎาคม 2563
60 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,เปลี่ยนอะไหล่และตรวจเช็คสภาพทั่วไป รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข ๖๖๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  กรกฎาคม 2563
61 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจ้างเหมาติดตั้งหมุดจราจรสะท้อนแสง 2 ด้าน ถนนสายปากคู-กงตาก (ช่วงบ้านต้นหมัก) หมู่ที่ 11 และถนนสายต้นหมัก-ห้วยด่าน(บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  กรกฎาคม 2563
62 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนศรี ภาคเรียนที่ 1/2563 (เฉพาะวันเปิดการเรียนการสอน) ระหว่างวันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  กรกฎาคม 2563
63 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อเครื่องบันทึกเลขมาตรพร้อมระบบปฏิบัติการ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  กรกฎาคม 2563
64 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถฟาร์มแทรคเตอร์ ทะเบียน ตค ๕๑๖ ชุมพร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  กรกฎาคม 2563
65 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อน้ำดื่ม สำนักงาน ประจำเดือน สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  กรกฎาคม 2563
66 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  กรกฎาคม 2563
67 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร จ้างโครงการขุดบ่อบาดาลติดตั้งโซล่าเซลล์ พร้อมวางท่อระบบจ่ายน้ำ หมู่ที่ ๔ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ปริมาณงานขุดเจาะบ่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว พร้อมระบบโซล่าเซลล์ ขนาด ๓๓๐ w จำนวน ๑๐ แผ่น พร้อมวางท่อ PVC ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๑ จุด ตามแบบที่ ทต.ท่ามะพลา กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  กรกฎาคม 2563
68 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร จ้างโครงการขุดเจาะบ่าบาดาลติดตั้งโซล่าเซลล์ พร้อมวางท่อระบบจ่ายน้ำหมู่ที่ ๙ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ปริมาณงาน ขุดเจาะบ่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว พร้อมระบบโซล่าเซลล์ขนาด ๓๓๐ w จำนวน ๑๐ แผ่น พร้อมวางท่อ PVC ขนาด ๒ นิ้ว ๑ จุด ตามแบบที่ ทต.ท่ามะพลา กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  กรกฎาคม 2563
69 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกและเผาขยะทั่วไปในเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ครั้งที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  กรกฎาคม 2563
70 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อถังบรรจุน้ำพลาสติก ขนาด 1000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  กรกฎาคม 2563
71 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ใช้ในโครงการกู้ชีพตัวน้อยโรงเรียนวัดคูขุด ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  กรกฎาคม 2563
72 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 100 ชุด ใช้ในโครงการกู้ชีพตัวน้อยโรงเรียนวัดคูขุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  กรกฎาคม 2563
73 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุในการอบรม จำนวน 30 ชุด ใช้ในโครงการกู้ชีพตัวน้อยโรงเรียนวัดคูขุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  กรกฎาคม 2563
74 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุ เพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุฝนตกหนัก และมีลมพายุพัดแรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  กรกฎาคม 2563
75 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุ เพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุฝนตกหนัก และมีลมพายุพัดแรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  กรกฎาคม 2563
76 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร จ้างเช่าเครื่องเสียง จำนวน 3 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  กรกฎาคม 2563
77 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เช่ารถบรรทุกขยะ ชนิด6 ล้อ 6 ตัน จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  กรกฎาคม 2563
78 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อผ้ายืดไฮเกรด ผ้ากระจก ผ้ามุ่งโปร่ง เข็มหมุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  กรกฎาคม 2563
79 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถบดสั่นสะเทือน ทะเบียน ถข ๔๘ ชุมพร จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  กรกฎาคม 2563
80 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินผุเขาราหู) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  กรกฎาคม 2563
81 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อดอกไม้แห้งและโอเอซีสแห้ง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  กรกฎาคม 2563
82 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563  30  กรกฎาคม 2563
83 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน  30  กรกฎาคม 2563
84 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จัดจ้างออกแบบโครงการประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 5 โครงการ  30  กรกฎาคม 2563
85 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำถนนสายเกษตรตาปี หมู่ที่ ๗ บ้านนูน ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30  กรกฎาคม 2563
86 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อย จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2563
87 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30  กรกฎาคม 2563
88 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563  30  กรกฎาคม 2563
89 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยเทศบาล4 (ซอยลำวะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30  กรกฎาคม 2563
90 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวิภาวดี หมู่ที่ ๘ บ้านบางหยด ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30  กรกฎาคม 2563
91 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563  30  กรกฎาคม 2563
92 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2563
93 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30  กรกฎาคม 2563
94 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกรอบที่ทิ้งขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง โดยวิธีคัดเลือก  30  กรกฎาคม 2563
95 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติตด่อเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2563
96 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 240 ชุด ใช้ในโครงการกู้ชีพตัวน้อยโรงเรียนบ้านดอนไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2563
97 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๙-๐๐๐๗ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2563
98 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการสังคม) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2563
99 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2563
100 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2563
101 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30  กรกฎาคม 2563
102 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30  กรกฎาคม 2563
103 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศุภศาสตราราม ประจำเดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 27 คน คนละ 20 บาท เป็นเวลา 20 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2563
104 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กยม 970 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2563
105 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อซื้อชุดเครื่องเสียงตามโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยคีตะมวยไทยแอโรบิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2563
106 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหาดแตง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30  กรกฎาคม 2563
107 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างทำป้ายอิ้งค์เจ็ทพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จำนวน ๑ ป้ายและพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2563
108 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำฝายธารทอง - ด่านกระทิง หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2563
109 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างออกแบบโครงการก่อสร้าง จำนวน ๔ โครงการ  30  กรกฎาคม 2563
110 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอย จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2563
111 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวิภาวดี หมู่ที่ ๘ บ้านบางหยด ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30  กรกฎาคม 2563
112 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2563
113 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก ภาคใต้ ปัตตานี จ้างปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนนอก หมู่ที่ 1 บ้านสวนนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2563
114 องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุอื่นๆ (สำหรับงานกิจการประปา) จำนวน ๑ ่รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2563
115 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อแบตเตอรี่รถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บธ ๒๕๖๓ ชุมพร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2563
116 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจ้างเหมาบุคลากรตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2563
117 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2563
118 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ สำหรับใช้ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2563
119 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2563
120 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างอาหารกลางวันศพด.อบต.คลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2563
121 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2563
122 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2563
123 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการกู้ชีพตัวน้อยโรงเรียนบ้านดอนไทรงาม ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2563
124 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทุ่งทือพัฒนา หมู่ที่ 2 บ้านควนศรี ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2563
125 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2563
126 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างอัดผงเคมีแห้งถังดับเพลิง ขนาด 15 ปอนด์ สำหรับใช้ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2563
127 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2563
128 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล จ้างทำป้ายไวนิลข้อแนะนำสำหรับตลาดนัดวันอาทิตย์และป้ายไวนิลทางเข้า-ออก ตลาดนัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2563
129 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2563
130 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (วันที่ ๓ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2563
131 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2563
132 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2563
133 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ การเย็บกระเป๋าผ้าอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2563
134 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บง ๗๑๓๘ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2563
135 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2563
136 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ซื้อมาตรน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2563
137 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำถนนสายเกษตรตาปี หมู่ที่ ๗ บ้านนูน ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30  กรกฎาคม 2563
138 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุที่ใช้ในโครงการ กู้ชีพตัวน้อยโรงเรียนบ้านดอนไทรงาม จำนวน 100 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2563
139 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ เช่าเหมาเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในงานราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2563
140 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2563
141 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงา่น จำนวน 1 โครงการ (งานการศึกษา ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2563
142 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2563
143 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะเปิดข้างเทท้าย ทะเบียน บท 8633 ครุภัณฑ์หมายเลข 011-42-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2563
144 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโฉลกหลำ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2563
145 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯบริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ประจำเดือนสิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2563
146 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจ้างเหมาปรับปรุงรั้ว บริเวณรพ.สต.พรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2563
147 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายแผ่นดินธรรม-แผ่นดินทอง 1 เชื่อมต่อถนนสายวัดศรีวโนภาส-ท่าเรือแกลง หมู่ที่ 4 บ้านหัวทุ่ง ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30  กรกฎาคม 2563
148 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซื้อโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2563
149 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือนสิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2563
150 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2563
151 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านระบบประปาของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2563
152 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านระบบประปาของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2563
153 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง จำนวน 3 สายและโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  30  กรกฎาคม 2563
154 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2563
155 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1 กก 1744 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2563
156 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการจัดการงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2563
157 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2563
158 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยไร่บี หมู่ที่ 3 ตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2563
159 องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน ภาคใต้ สตูล จ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนโต๊ะเหลง หมู่ที่ 10 โดยวิธีคัดเลือก  30  กรกฎาคม 2563
160 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาพนักงานสำรวจข้อมูลภาคสนามในเขตพื้นที่ตำบลเกาะกลาง (หมู่ที่ 10 บ้านขุนสมุทร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2563
161 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2563
162 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ สำหรับใช้เป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ ในการจัดพิมพ์เอกสาร แบบฟอร์มต่างๆ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2563
163 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2563
164 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2563
165 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือนสิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2563
166 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก ถนนสายเขื่อนไร่บี หมู่ที่ 3 ตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2563
167 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างปรับภูมิทัศน์บริเวณหน้าสำนักงาน อบต.เกาะกลาง หมู่ที่ 4 บ้านคลองย่าหนัด ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลางกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2563
168 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก ถนนสายศรีทรัพย์คีรี หมู่ที่ 5 ตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2563
169 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างถ่ายเอกสารบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2563
170 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อขาตั้งพวงมาลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2563
171 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างแบ็คโฮ ขุดรื้อซ่อมแซมท่อประปา (หน้าโรงอบยาง หน้าควน) หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2563
172 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองคลัง ประจำเดือนสิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2563
173 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2563
174 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองช่าง ประจำเดือนสิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2563
175 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2563
176 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านวังปลา ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2563
177 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาเอกชน (รายบุคคล) ดำเนินการรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ (ผู้รับจ้างเก็บขนขยะมูลฝอย เขตที่ ๓) แทนผู้รับจ้างที่ลาออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2563
178 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างจ้างรำวงย้อนยุค วงไชยมนตรี เพื่อทำการแสดงตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวมหกรรมงานวันชาวสวนและของดีเมืองขนอม ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2563
179 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2563
180 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาเอกชน (รายบุคคล) ดำเนินการรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ผู้รับจ้างขับรถบรรทุกขยะมูลฝอย เขตที่ ๓) แทนผู้รับจ้างที่ลาออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2563
181 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่พร้อมล้างและเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2563
182 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2563
183 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างรำวงย้อนยุค วงกำแพง เพื่อทำการแสดงตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวมหกรรมงานวันชาวสวนและของดีเมืองขนอม ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2563
184 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2563
185 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างแบ็คโฮ ขุดรื้อซ่อมแซมท่อประปา (หน้าโรงอบยาง หน้าควน) หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2563
186 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อเครื่องพิมพ์ใบแจ้งแบบพกพา กองช่าง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2563
187 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2563
188 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเป่าล้างบ่อบาดาลประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2563
189 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อมิเตอร์วัดน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2563
190 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลน้ำลึกหมู่ที่ 3 (ซอยวังโตน) ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2563
191 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐ - ๕๗๗๓ รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2563
192 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐ - ๔๕๙๒ รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2563
193 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้ออาหารเสริม(นม) นมพาสเจอร์ไรส์ ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร รสจืด ชนิดถุง จำนวน 43,128 ถุง ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2563
194 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2563
195 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก ถนนสายพัฒนา 1 (บ้านบังโหรน) หมู่ที่ 4 ตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2563
196 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บม 3238 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2563
197 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก ถนนสายลานเทปาล์ม หมู่ที่ 3 ตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2563
198 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างแบ็คโฮ ขุดรื้อซ่อมแซมท่อประปา (หน้าโรงอบยาง หน้าควน) หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2563
199 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำหรับประกอบอาหารกลางวัน โครงการอาหารกลางวัน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคึกคัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2563
200 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2563
201 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างจ้างศิลปิน กล้วยแสตมป์ โดยทำการแสดงในงานส่งเสริมการท่องเที่ยวมหกรรมงานวันชาวสวนและของดีเมืองขนอม ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2563
202 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  กรกฎาคม 2563
203 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.สายสี่แยกต้นจันทร์-ท่าเรือเฟอร์รี่ ม.๒ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  กรกฎาคม 2563
204 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ สำหรับปริ้นเอกสาร แบบฟอร์มต่างๆ สำหรับโครงการแผนที่ภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2563
205 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการขุดลอกดินสระน้ำบ้านดอนกลาง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2563
206 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-4897 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2563
207 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2563
208 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้เป็นวัสดุสำนักงานในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2563
209 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ วัสดุสำหรับโครงการแผนที่ภาษี  29  กรกฎาคม 2563
210 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ค่าหนังสือเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเวาะหะยี จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2563
211 องค์การบริหารส่วนตำบลดอน ภาคใต้ ปัตตานี ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน(งวดที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2563
212 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2563
213 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับใช้ที่แหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2563
214 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ สำหรับปฏิบัติหน้าที่ในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2563
215 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตาวัน - ฤทธิรงค์ หมู่ที่ ๘ ตำบลกรูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2563
216 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-3123 ชุมพร ยี่ห้อ ISUZU FTR 240 หมายเลขครุภัณฑ์ บม.005-62-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2563
217 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2563
218 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2563
219 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2563
220 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี อาหารกลางวันศพด.อบต.คลองไทร  29  กรกฎาคม 2563
221 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ตั้งแต่เดือน๑สิงหาคม-๓๐พฤศจิกายน ๒๕๖๓)  29  กรกฎาคม 2563
222 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวงแหวนนอกนุ้ย-เมืองชัย  29  กรกฎาคม 2563
223 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ท้องถิ่นสร้างป่า รักษ์น้ำ  29  กรกฎาคม 2563
224 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ท้องถิ่นสร้างป่า รักษ์น้ำ  29  กรกฎาคม 2563
225 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ท้องถิ่นสร้างป่า รักษ์น้ำ  29  กรกฎาคม 2563
226 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก ภาคใต้ ปัตตานี โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์พร้อมห้องน้ำ ชาย-หญิง  29  กรกฎาคม 2563
227 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านคลองกำ สายท่าเล-แหลมขามบริเวณท่าเทียบเรือแหลมขาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  กรกฎาคม 2563
228 องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำพร้อมฝาปิด สายบ้านควน หมู่ที่ 2 บ้านควน ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา รายละเอียดตามแบบแปลนเลขที่ 14/2563  29  กรกฎาคม 2563
229 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกปรับปรุงสระน้ำหนองเภา หมู่ที่ ๔ บ้านหนองม่วง ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  กรกฎาคม 2563
230 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๑ คัน  29  กรกฎาคม 2563
231 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  กรกฎาคม 2563
232 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ประจำปี ๒๕๖๓ (วัสดุอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2563
233 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขาม - ป่าช้าท่านางพรหม (ช่่วงต่อ) หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2563
234 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ประจำปี ๒๕๖๓ (อาหารว่างและเครื่องดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2563
235 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ประจำปี ๒๕๖๓ (ป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2563
236 จ้างจ้างประกอบอาหาร, อาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2563
237 องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายซอยนาใน หมู่ที่ ๓ บ้านกะไหล ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา รายละเอียดตามแบบแปลน เลชที่ 4/2563  29  กรกฎาคม 2563
238 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกปรับปรุงสระน้ำหนองเภา หมู่ที่ ๔ บ้านหนองม่วง ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  กรกฎาคม 2563
239 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2563
240 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองกก หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2563
241 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองกก หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2563
242 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักหน้าขุดหลัง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  กรกฎาคม 2563
243 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึก) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2563
244 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคสล.สายสุขใจพร้อมท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  กรกฎาคม 2563
245 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ประจำปี ๒๕๖๓ (อาหารกลางวัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2563
246 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตสายในใส หมู่ที่ 5 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 800.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  กรกฎาคม 2563
247 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยเทศบาล3/1 (ซอยราษฎร์อุทิศ) ฝั่งซ้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  กรกฎาคม 2563
248 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานประปากองช่างของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2563
249 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2563
250 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง จ้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมรถกระเช้า หมายเลขทะเียน 80-6122 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2563
251 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตสายในใส หมู่ที่ 5 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 800.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  กรกฎาคม 2563
252 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคสล.สายสุขใจพร้อมท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  กรกฎาคม 2563
253 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านคลองกำ สายท่าเล-แหลมขามบริเวณท่าเทียบเรือแหลมขาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  กรกฎาคม 2563
254 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตสาธารณะจากถนนทางหลวงแผ่นดิน สาย 4245 ลงสู่ทะเล ม.2 ต.ศาลาด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  กรกฎาคม 2563
255 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2563
256 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตสาธารณะจากถนนทางหลวงแผ่นดิน สาย 4245 ลงสู่ทะเล ม.2 ต.ศาลาด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  กรกฎาคม 2563
257 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ที่สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2563
258 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร สื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าหิน  29  กรกฎาคม 2563
259 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2563
260 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2563
261 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างไฟแสงสีประดับในงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวมหกรรมงานวันชาวสวนและของดีเมืองขนอม ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2563
262 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างติดตั้งเวทีกลางโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวมหกรรมงานวันชาวสวนและของดีเมืองขนอม ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2563
263 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเตรียมสถานที่โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวมหกรรมงานวันชาวสวนและของดีเมืองขนอม ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2563
264 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2563
265 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างทำประกาศนียบัตรผู้รับรางวัล โครงการส่่งเสริมการท่องเที่ยวมหกรรมงานวันชาวสวนและของดีเมืองขนอม ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2563
266 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างรำวงย้อนยุค วงบินหลา เพื่อทำการแสดงตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวมหกรรมงานวันชาวสวนและของดีเมืองขนอม ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2563
267 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเช่าเครื่องปั่นไฟสำหรับการใช้ไฟภายในงานเพื่อดำเนินการจัดงานตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวมหกรรมงานวันชาวสวนและของดีเมืองขนอม ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2563
268 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาจัดสถานที่เวทีสำหรับพิธีเปิดงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวมหกรรมงานวันชาวสวนและของดีเมืองขนอม ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2563
269 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการปลูกฝังจิตสำนึกประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2563
270 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับใช้ที่แหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2563
271 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล จ้างล้างเครื่องปรับอากาศหมายเลขครุภัณฑ์ 420-53-0007 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2563
272 องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการฉีด จำนวน 1,027 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2563
273 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๑๖๑ พังงา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2563
274 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ใช้ในงานกิจการประปา (ติดตั้งมาตรวัดน้ำ และซ่อมแซมประปา ภายในตำบลมะรุ่ย) จำนวน ๓๒ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายใบสั่งซื้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2563
275 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซม เข้าตรวจสภาพและซ่อมแซม รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กทธ-๔๓๔ พังงา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2563
276 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล จ้างเหมาจัดทำไม้อัด ใส่โครงไม้ตัดทับด้วยไวนิลขนาด 120 x 300 ซม.มีข้อความว่าประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข แก้ไขในสิ่งผิด สืบสานในพระราชปณิธาน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2563
277 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารประกอบการเรียนการสอน (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2563
278 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์จำนวน 3 รายการ(กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2563
279 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2563
280 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างศิลปินวงกางเกง โดยทำการแสดงในงานส่งเสริมการท่องเที่ยวมหกรรมงานวันชาวสวนและของดีเมืองขนอม ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2563
281 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2563
282 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2563
283 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล ซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2563
284 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 (ป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2563
285 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2563
286 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างประกอบอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2563
287 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างประกอบอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2563
288 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถตู้กู้ชีพทะเบียนเลขที่ นข ๓๑๖ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2563
289 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2563
290 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2563
291 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2563
292 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2563
293 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราษฎรพัฒนา 4 (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2 ตำบลถ้ำสิงห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2563
294 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างแบ็คโฮ ขุดรื้อซ่อมแซมระบบประปา (ทางขึ้นฝายห้วยหิน) หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2563
295 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาบริการซ่อมแซมหลังคาอาคารโรงเรียนอนุบาลเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองวาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2563
296 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณประโยชน์ภายในตำบลวัง ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2563
297 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปาล์มทองพัฒนา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2563
298 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผังปาล์ม ๑ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2563
299 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นมะขามใหญ่ หมู่ที่ 5 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2563
300 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศูนย์ข้อมูลข่าวสาร-บ้านยามิด หมู่ที่ 3 บ้านท่าคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2563
301 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2563
302 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2563
303 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือข้าราชการผู้รับผิดชอบดูแลสถานที่กลางประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) (ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2563
304 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2563
305 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างประกอบอาหารกลางวัน+อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2563
306 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล จ้างเครื่องปรับอากาศจำนวน 5 เครื่อง (สำนักปลัด) หมายเลขครุภัณฑ์ 420-48-0004,420-53-0006,420-53-0009,420-59-0012 และ 420-59-0013 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2563
307 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกำเนิดนพคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2563
308 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ๘,๐๐๐ โด้ส ราคาโด้สละ ๓๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2563
309 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2563
310 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ขนาด ๑.๒๐x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2563
311 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างทำป้ายสัญญลักษณ์อาหารสะอาด รสชาติอร่อย(Clean Food Good Taste) และป้ายโครงการ โครงการยกระดับสุขาภิบาลอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2563
312 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อชุดอุปกรณ์ทดสอบโครงการยกระดับสุขาภิบาลอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2563
313 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนท่อระบบประปาห้องสมุดประชาชนตำบลโคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2563
314 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ จ้างขุดลอกลำห้วยกะหาด บ้านหว้า หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2563
315 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ จ้างขุดลอกหนองป่าช้า หมู่ที่ 1 ตำบลตาเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2563
316 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองกก หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2563
317 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ จ้างขุดลอกหนองแวง บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2563
318 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศุภศาสตราราม ประจำเดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 27 คน คนละ 20 บาท เป็นเวลา 20 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2563
319 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ จ้างขุดลอกคลองสาธารณะ หมู่ที่ 1 บ้านตาเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2563
320 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อํวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2563
321 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2563
322 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมระบบไฮโดริคอัดขยะระยนต์บรรทุกขยะ ๘๐-๘๘๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2563
323 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุประกอบการอบรม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2563
324 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2563
325 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2563
326 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อสายไฟพร้อมขั้ว จำนวน 2 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2563
327 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (สว่านไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2563
328 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑโรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2563
329 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ จ้างขุดลอกหนองระกา บ้านขาม หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2563
330 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ภาคกลาง อ่างทอง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 (ข้างบ้านนายสำเนา ทิพย์สุวรรณ) และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2563
331 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2563
332 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายผวนอุปถัมภ์ 17 หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำสิงห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2563
333 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2563
334 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2563
335 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ เพื่อใช้สำหรับปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการราย นายทิตย์ คาล้มลุก บ้านเลขที่ 12 หมู่ 2 ต.ทุ่งคา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2563
336 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไสหลวง-ท่าตลิ่งชัน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2563
337 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสระพัง-หนองไทร หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2563
338 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุประปา จำนวน 2 รายการ เพื่อไว้ใช้ในกิจการประปาของ อบต.หาดยาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2563
339 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อดำเนินการโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวมหกรรมงานวันชาวสวนและของดีเมืองขนอม ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2563
340 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยปรารถนา หมู๋ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2563
341 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างการแสดงรำวงย้อนยุค วงเดอะวู โดยทำการแสดงในงานส่งเสริมการท่องเที่ยวมหกรรมงานวันชาวสวนและของดีเมืองขนอม ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ในคืนวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๒๑.๐๐ - ๒๑.๐๐ น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2563
342 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างโครงการขยายเขตท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลถ้ำสิงห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2563
343 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2563
344 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2563
345 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสง่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2563
346 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองกก หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2563
347 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมรถยนต์กู้ภัยทะเลชุมชน หมายเลขทะเบียน กค 9297 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2563
348 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาด ประจำเดือนสิงหาคา 2563 จำนวน 32 คน คนละ 20 บาท เป็นเวลา 20 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2563
349 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่านางพรหม ประจำเดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 24 คน คนละ 20 บาท เป็นเวลา 20 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2563
350 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศุภศาสตราราม ประจำเดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 27 คน คนละ 20 บาท เป็นเวลา 20 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2563
351 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองกก หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2563
352 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-4897 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กรกฎาคม 2563
353 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ชนิด ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน บร ๖๕๔ ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กรกฎาคม 2563
354 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กรกฎาคม 2563
355 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำปีงบประมาณ 2563 งวดที่ 2/2563 ปีการศึกษา 2563 (ภาคเรียนที่ 1/2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กรกฎาคม 2563
356 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อผงหมึก TONER NPG -67 BLACK สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กรกฎาคม 2563
357 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อซื้อชุดเครื่องเสียงตามโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยคีตะมวยไทยแอโรบิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กรกฎาคม 2563
358 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเช่าเต็นท์ , ที่นั่งสำหรับพระสงฆ์ประกอบพิธีทางศาสนาและผ้าคลุมเก้าอี้ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กรกฎาคม 2563
359 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กรกฎาคม 2563
360 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องไทยธรรมและผ้าไตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กรกฎาคม 2563
361 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างประดับตกแต่งสถานที่ดอกไม้สดบริเวณพิธีทำบุญตักบาตรและเวทีกลางและจ้างเหมาผูกผ้าประดับตกแต่งเวทีกลางและฉากหลัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กรกฎาคม 2563
362 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำไวนิล จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กรกฎาคม 2563
363 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กรกฎาคม 2563
364 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างตรวจเช็คสภาพรถบรรทุกขยะ ยี่ห้อ HINO จำนวน ๑ คัน หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๓๙๔ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กรกฎาคม 2563
365 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคใต้ พังงา ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กรกฎาคม 2563
366 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อปลูกบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กรกฎาคม 2563
367 องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาซ่อมแซมระบบท่อน้ำและระบบสูบน้ำโรงเรียนอนุบาลกะไหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กรกฎาคม 2563
368 องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กรกฎาคม 2563
369 องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ภาคใต้ พังงา ซื้อชุดโต๊ะโรงอาหารสแตนเลส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กรกฎาคม 2563
370 องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ภาคใต้ พังงา ซื้อเครื่องรับส่งวิทยุชนิดมือถือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กรกฎาคม 2563
371 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กรกฎาคม 2563
372 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กรกฎาคม 2563
373 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กรกฎาคม 2563
374 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้อเครื่องดื่ม ตามโครงการกิจกรรมจิตอาสาร่วมพัฒนารักษาความสะอาดบริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติ สายบ้านนา - หาดสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กรกฎาคม 2563
375 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กรกฎาคม 2563
376 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กรกฎาคม 2563
377 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กรกฎาคม 2563
378 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กรกฎาคม 2563
379 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างตกแต่งสถานที่จัดโครงการจิตอาสาภัยพิบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กรกฎาคม 2563
380 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กรกฎาคม 2563
381 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำปีงบประมาณ 2563 งวดที่ 2/2563 ปีการศึกษา 2563 (ภาคเรียนที่ 1/2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กรกฎาคม 2563
382 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตสายในใส หมู่ที่ 5 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 800.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร  24  กรกฎาคม 2563
383 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ท้องถิ่นสร้างป่า รักษ์น้ำ  24  กรกฎาคม 2563
384 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็ก สายห้วยทรายขาว - ช่องเอี่ยว หมู่ที่ 2,3,7,9 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งคาวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  กรกฎาคม 2563
385 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็ก สายห้วยทรายขาว - ช่องเอี่ยว หมู่ที่ 2,3,7,9 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งคาวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  กรกฎาคม 2563
386 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน เพื่อเลี้ยงเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเวาะหะยี หมู่ที่ ๒ ตำบลตันหยงจึงงา อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กรกฎาคม 2563
387 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการกิจกรรมจิตอาสาร่วมพัฒนารักษาความสะอาดบริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติ สายบ้านนา ? หาดสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กรกฎาคม 2563
388 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กรกฎาคม 2563
389 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร จ้างตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่ พร้อมถ่ายน้ำมันเครื่อง รถบรรทุกน้ำทะเบียน บม-489 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กรกฎาคม 2563
390 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมระบบประปาบ้านเกาะปันหยี (ตามแบบรูปรายการละเอียดของอบต.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กรกฎาคม 2563
391 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะที่ทำการอบต.นากระตาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  กรกฎาคม 2563
392 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำโรงเก็บมอเตอร์สูบน้ำก่ออิฐบล็อก ขนาดกว้าง 0.80 ยาว 0.80 สูง 1.00 เมตร พร้อมประตูเหล็ก 1 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กรกฎาคม 2563
393 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมตรวจเช็ครถจักรยานยนต์ทะเบียน กทษ 205 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กรกฎาคม 2563
394 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเช่าเวที เครื่องเสียง เครื่องปั่นไฟ และไฟประดับตกแต่ง ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กรกฎาคม 2563
395 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเช่าอุปกรณ์ โต๊ะ เต็นท์ เก้าอี้ ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กรกฎาคม 2563
396 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กรกฎาคม 2563
397 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ตรวจการณ์ (เช็คระยะ 10,000 กม.) ทะเบียน ผธ 692 สฏ งานป้องกันฯ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กรกฎาคม 2563
398 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร เช่าเต้นท์โดม ตามโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กรกฎาคม 2563
399 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กรกฎาคม 2563
400 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กรกฎาคม 2563
401 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน งานการศึกษา จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กรกฎาคม 2563
402 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างป้ายไวนิล พระบรมราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กรกฎาคม 2563
403 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมโป๊ะท่าเทียบเรือ บ้านเกาะปันหยี (ตามแบบรูปรายการละเอียดของอบต.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กรกฎาคม 2563
404 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารว่าและเครื่องดื่ม โครงการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน จำนวน 80 ชุด (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กรกฎาคม 2563
405 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อต้นไม้ (ทองอุไร) โครงการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในขุมชน จำนวน ๑๐๐ ต้น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กรกฎาคม 2563
406 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายไวนิล โครงการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน จำนวน 1 ป้าย (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กรกฎาคม 2563
407 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กรกฎาคม 2563
408 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑.๖๐x๒.๒๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย ตามโครงการจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กรกฎาคม 2563
409 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กรกฎาคม 2563
410 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างปูกระเบื้องพื้นบริเวณอ่างล้างหน้าแปรงฟันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกำเนิดนพคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กรกฎาคม 2563
411 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กรกฎาคม 2563
412 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อน้ำดื่มและเครื่องดื่มสำหรับคณะกรรมการการจัดงานและสำหรับประธานเปิดงานและแขกผู้มีเกียรติในพิธีเปิดงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวมหกรรมงานวันชาวสวนและของดีเมืองขนอม ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กรกฎาคม 2563
413 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเตรียมสถานที่ตามโครงการจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กรกฎาคม 2563
414 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาเครื่องเสียงชุดเล็กพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด ตามโครงการจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กรกฎาคม 2563
415 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับใช้ที่แหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กรกฎาคม 2563
416 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กรกฎาคม 2563
417 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างประกอบภัตตาหารเช้าถวายแด่พระสงฆ์และสามเณร (ข้าวต้มและน้ำดื่ม) จำนวน ๖๙ ชุด ตามโครงการจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กรกฎาคม 2563
418 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า รหัสพัสดุ 465-51-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กรกฎาคม 2563
419 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการติดตั้งระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน ซอยคลองใหญ่ หมู่ ๑ บ้านไร่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กรกฎาคม 2563
420 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) รายการตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๒ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กรกฎาคม 2563
421 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อกระเบื้องลอนคู่ ขนาด ๔ ฟุต พร้อมตะขอเพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีบ้านโดนพายุพัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กรกฎาคม 2563
422 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลองประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กรกฎาคม 2563
423 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ สำหรับโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง) ประจำปีงบประมาณ2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กรกฎาคม 2563
424 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างจัดเตรียมอาหารกลางวัน น้ำดื่ม ผลไม้ และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กรกฎาคม 2563
425 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด ๓.๕ ฟุต พร้อมเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กรกฎาคม 2563
426 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ทต.บส. ๔๒๐-๕๒-๐๐๒๙ และ ทต.บส. ๔๒๐-๕๒-๐๐๓๐ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กรกฎาคม 2563
427 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับใช้ปรับปรุงภูมิทัศน์ที่แหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน สำหรับใช้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสนเพื่อทำอุปกรณ์ล้างมือ (เหยียบด้วยเท้า) จำนวน 40 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กรกฎาคม 2563
428 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกแบบเทท้ายทะเบียน ๘๒-๓๘๕๗ สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กรกฎาคม 2563
429 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อของรางวัลเพื่อใช้ในการทำกิจกรรมตามโครงการวันตรุษอีดิลอัฏฮา (ฮารีรายออีดิลอัฏฮา) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กรกฎาคม 2563
430 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กรกฎาคม 2563
431 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขง-2971 ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กรกฎาคม 2563
432 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กรกฎาคม 2563
433 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กรกฎาคม 2563
434 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายทะเบียน ๘๒-๗๙๔๗ สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กรกฎาคม 2563
435 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แบบวัสดุสิ้นเปลือง งานการศึกษา สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กรกฎาคม 2563
436 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง งานการศึกษา สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กรกฎาคม 2563
437 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาขุดแนวคูระบายน้ำ หมู่ที่ ๕ (บ้านสะพานโก) ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง จำนวน ๑ งาน กว้าง ๑.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๕ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กรกฎาคม 2563
438 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุแบบวัสดุสิ้นเปลือง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กรกฎาคม 2563
439 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จมูลฝอยพิมพ์ชื่อตีตรา) พร้อมค่าจัดส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กรกฎาคม 2563
440 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ภาคกลาง อ่างทอง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้ชั้นวางที่นอน 3 ช่องโล่ง จำนวน 30 ใบ (กองการศึกษาฯ) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กรกฎาคม 2563
441 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กรกฎาคม 2563
442 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กรกฎาคม 2563
443 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กรกฎาคม 2563
444 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กรกฎาคม 2563
445 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กรกฎาคม 2563
446 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสามไทย หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กรกฎาคม 2563
447 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กรกฎาคม 2563
448 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กรกฎาคม 2563
449 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.สายสี่แยกต้นจันทร์-สามแยกโรงเรียนวัดคีรีวง ม.3 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  กรกฎาคม 2563
450 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ๑ กค ๗๓๔๐ กระบี่ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กรกฎาคม 2563
451 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายคอกแพะ โดยวิธีคัดเลือก  24  กรกฎาคม 2563
452 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมสายไฟเบอร์ออฟติก พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กรกฎาคม 2563
453 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สามัคคี หมู่ที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กรกฎาคม 2563
454 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กรกฎาคม 2563
455 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กรกฎาคม 2563
456 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กรกฎาคม 2563
457 องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุอื่นๆ (สำหรับงานกิจการประปา) จำนวน ๑ ่รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กรกฎาคม 2563
458 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมสายไฟเบอร์ออฟติก พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กรกฎาคม 2563
459 องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุอื่นๆ (สำหรับงานกิจการประปา) จำนวน ๑ ่รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กรกฎาคม 2563
460 องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ภาคใต้ ตรัง ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำหรับกิจการงานประปา) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กรกฎาคม 2563
461 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างกำจัดปลวก ศพด.บ้านทุ่งโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กรกฎาคม 2563
462 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง จ้างปรับปรุงประตูทางเข้าห้องกองช่าง อบต.บางดี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กรกฎาคม 2563
463 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายพระบรมราชปณิธานใน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิรมลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2563
464 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไชยชนะ - นาเหรี่ยง (ช่วงที่ ๑) หมู่ที่ ๑ , ๔ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  กรกฎาคม 2563
465 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเมล็ดพันธุ์ผักและวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเพาะปลูก จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2563
466 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างตกแต่งและจัดสถานที่ โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.ครน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2563
467 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ 1-10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2563
468 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2563
469 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติ จำนวน ๓ รายการ สำหรับโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.ครน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2563
470 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร จ้างโครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำบ้านด่านยาว หมู่ที่ 8 บ้านด่านยาว ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2563
471 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวตามโครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการและพัฒนาการเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2563
472 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวตามโครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการและพัฒนาการเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2563
473 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไชยชนะ - นาเหรี่ยง (ช่วงที่ ๑) หมู่ที่ ๑ , ๔ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  กรกฎาคม 2563
474 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร จ้างตรวจเช็คระยะพร้อมซ่อมบำรุง รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บธ 4011 ชพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2563
475 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี และโรงเรียนอนุบาลลำภี หมู่ที่ ๕ ตำบลลำภี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2563
476 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 2 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2563
477 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้ออุปกรณ์กีฬา เครื่องออกกำลังกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2563
478 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำตรายาง จำนวน 4 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2563
479 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องพ่นหมอกควัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2563
480 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุสำหรับประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรุพี (ของสด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2563
481 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการประกอบอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพรุพี (ของสด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2563
482 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2563
483 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ งานการศึกษา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2563
484 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายประจำตัวพนักงานส่วนตำบลบางงอน พร้อมกรอบและสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2563
485 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง จ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเหรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2563
486 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2563
487 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2563
488 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2563
489 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลแบบกรุด้วยท่อ PVC ศก. 6 นิ้ว ชั้น 13.5 ระดับความมลึก 80.00 เมตร จำนวน 2 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2563
490 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างทำแผ่นป้ายไวนิล จำนวน ๖ ป้าย โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวมหกรรมงานวันชาวสวนและของดีเมืองขนอม ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2563
491 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อแอลกอฮอล์เจลทำความสะอาดมือสำหรับผู้เข้าร่วมงาน ขนาด ๔๕๐ มล. จำนวน ๕๕ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2563
492 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๓๕๓๒ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2563
493 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน (สำหรับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้องเพิ่มขึ้น จำนวน 64 คน) งานกองการศึกษา สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2563
494 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม จำนวน ๘ รายการตามโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวันสำคัญทางศาสนา (วันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา ฮ.ศ. ๑๔๔๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2563
495 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการดาดคอนกรีตคูระบายน้ำวัดสากเหล็ก หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2563
496 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2563
497 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2563
498 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาเช่าสถานที่เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2563
499 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ เช่าเช่าสถานที่เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2563
500 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาบริการเช่าเคมีดับเพลิงและแก๊บหุงต้ม สำหรับใช้ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2563
501 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2563
502 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ เช่าเหมาเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในงานราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2563
503 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง และ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังพิมพ์ (Ink Tank Printer จำนวน ๑ เครื่อง (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2563
504 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องปลัดฯ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๓๒-๖๑-๐๐๐๘ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2563
505 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง จ้างทำป้ายไวนิลศูนย์บริการแพทย์ฉุกเฉิน ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2563
506 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2563
507 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ประแจแหวนปากตาย จำนวน 1 ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2563
508 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 7 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2563
509 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อพันธุ์ไม่ตกแต่งสถานที่ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2563
510 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2563
511 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กซอยราษฎร์พัฒนา หมู่ที่6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  กรกฎาคม 2563
512 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อน้ำยาฆ่าแมลงสำหรับเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2563
513 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย  23  กรกฎาคม 2563
514 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 22 เมตร ยาว 42 เมตร หมู่ที่ 4 ตำบลพรุพี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  กรกฎาคม 2563
515 เทศบาลตำบลดอนทราย ภาคใต้ พัทลุง อาหารเสริม (นม) ปิดภาคเรียนที่ 1/2563 (เพิ่มเติม)  23  กรกฎาคม 2563
516 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส จ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองบองอ หมู่ที่ 4 บ้านเมาะตาโก๊ะ ตำบลผดุงมาตร อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส รายละเอียด ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 280.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมมีไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,120.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด  23  กรกฎาคม 2563
517 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  กรกฎาคม 2563
518 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กซอยราษฎร์พัฒนา หมู่ที่6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  กรกฎาคม 2563
519 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโกติ่ง-หนองฟันโลง หมู่ที่2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  กรกฎาคม 2563
520 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอนามัย-ดอนทึงทัง หมู่ที่4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  กรกฎาคม 2563
521 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยจิตต์เจริญ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  กรกฎาคม 2563
522 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  กรกฎาคม 2563
523 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นหญ้าเทียมโรงเรียนบ้านช้างตายและทางเดินเชื่อมต่อระหว่างอาคารพร้อมโครงหลังคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  กรกฎาคม 2563
524 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์  23  กรกฎาคม 2563
525 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  กรกฎาคม 2563
526 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาประชาสัมพันธ์สื่อสิ่งพิมพ์  23  กรกฎาคม 2563
527 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโกติ่ง-หนองฟันโลง หมู่ที่2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  กรกฎาคม 2563
528 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอนามัย-ดอนทึงทัง หมู่ที่4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  กรกฎาคม 2563
529 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยจิตต์เจริญ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  กรกฎาคม 2563
530 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  กรกฎาคม 2563
531 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นหญ้าเทียมโรงเรียนบ้านช้างตายและทางเดินเชื่อมต่อระหว่างอาคารพร้อมโครงหลังคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  กรกฎาคม 2563
532 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (บ้านราษฎรหวงแหน) หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  กรกฎาคม 2563
533 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุกภายในตำบล หมู่ที่ ๓,๕,๖,๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2563
534 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์กีฬาโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ประจำปีงบประมาณ 2563 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.เกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2563
535 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2563
536 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสารประกอบโครงการข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๓๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2563
537 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเครื่องพิมพ์ multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ lnkjet tank จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2563
538 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ เช่าเช่าสถานที่เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2563
539 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (บ้านราษฎรหวงแหน) หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  กรกฎาคม 2563
540 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน ๘๐-๖๐๑๘ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2563
541 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน กฌ 1570 สุราษฎร์ธานี (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2563
542 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2563
543 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2563
544 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาบริการพาหนะรับ-ส่ง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2563
545 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างทำป้ายไวนิลสนับสนุนการดำเนินงานอำเภอ TO BE NUMBER ONE ตะกั่วป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2563
546 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับกองคลัง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2563
547 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างติดตั้งเวทีพิธีเปิดพร้อมประดับผ้าและเครื่องเสียง 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2563
548 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2563
549 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งนุ่น - เขาจำปา - โหล๊ะบ้า  23  กรกฎาคม 2563
550 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนบ้านปากน้ำ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ (เด็กเพิ่มเติม) และช่วงปิดภาคเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2563
551 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  23  กรกฎาคม 2563
552 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเบื้องต้น ประจำปี ๒๕๖๓ (นายอาทิตย์ กันชัยวงษ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2563
553 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาก่อสร้างทางเดิน คสล.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขัน หมู่ที่ ๙ ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2563
554 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน จำนวน 60 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2563
555 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2563
556 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2563
557 เทศบาลตำบลดอนทราย ภาคใต้ พัทลุง ซื้ออาหารเสริม (นม) ปิดภาคเรียนที่ 1/2563 (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2563
558 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2563
559 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 8 บ้านนิคมพัฒนา จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  กรกฎาคม 2563
560 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ใช้ในการปฏิบัติงานในกองช่าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2563
561 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เทลานคอนกรีตหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งหงษ์ อบต.ทุ่งคา หมู่ที่ 8 ต.ทุ่งคา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2563
562 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล(อบต.ทุ่งคา) หมูที่ ๑๑ ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร สถานที่ก่อสร้าง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2563
563 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้แถว จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2563
564 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2563
565 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซื้อจัดซื้อผ้าสำหรับประดับอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2563
566 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ เพื่อก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2563
567 องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ภาคใต้ ตรัง จ้างออกแบบและควบคุมงานจ้างเหมาบริการสำรวจออกแบบจัดทำรูปแบบรายการและประมาณราคางานก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมถนน จำนวน ๔ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2563
568 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถขุดตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค ๒๓๗ รหัสครุภัณฑ์ ปพ ๐๒๑ ๕๘ ๐๐๐๑ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2563
569 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ภาคใต้ ตรัง ซื้อจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2563
570 จ้างจ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่ พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2563
571 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2563
572 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์และติดตั้งในพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2563
573 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2563
574 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาเคลื่อนย้ายพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิดที่แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนเขาชัยสนเพื่อมาติดตั้งที่แหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2563
575 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส จ้างทำป้ายไวนิลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดิทรเทพวรางกูร ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2563
576 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งในพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2563
577 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อใช้ในการดำเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออก จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2563
578 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2563
579 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านแสงอรุณ ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  กรกฎาคม 2563
580 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80-9851 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2563
581 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองพี่น้อง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  กรกฎาคม 2563
582 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ทำป้ายพระบรมราชปณิธานใน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิรมลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  22  กรกฎาคม 2563
583 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี คูระบายน้ำ  22  กรกฎาคม 2563
584 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการขุดลอกปรับปรุงสระน้ำหนองเภา หมู่ที่ ๔ บ้านหนองม่วง ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  22  กรกฎาคม 2563
585 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จัดซื้อผ้าสำหรับประดับอาคาร  22  กรกฎาคม 2563
586 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  กรกฎาคม 2563
587 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนสายนานอน-นากอไม้ไผ่ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  กรกฎาคม 2563
588 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายนายสวาท-นายเลิศ หมู่ที่ 11 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  กรกฎาคม 2563
589 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  กรกฎาคม 2563
590 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สำนักปลัด) กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2563
591 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมระบบประปา จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2563
592 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุต่าง ๆ ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2563
593 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายโครงการ ขนาด ๑.๒๐ ม.x ๒.๔๐ ม. ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2563
594 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2563
595 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมบำรุงรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80- 4474 พง. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2563
596 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องพิมพ์ multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ขนาด A3 จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2563
597 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนสายนานอน-นากอไม้ไผ่ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  กรกฎาคม 2563
598 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2563
599 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายนายสวาท-นายเลิศ หมู่ที่ 11 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  กรกฎาคม 2563
600 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของกองช่างเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2563
601 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2563
602 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างพิมพ์จดหมายข่าวประจำเดือน พฤษภาคม 2563 จำนวน 200 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2563
603 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการผูกผ้าระบายสีเหลืองสีขาว บริเวณรั้วสำนักงานด้านหน้า ประดับพระบรมฉายาลักษณ์ ประดับโต๊ะสำหรับตั้งหมู่บูชา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2563
604 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก จำนวน 2 ใบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2563
605 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล จ้างจ้างเหมาตัดหญ้า หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2563
606 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อโครงหลังคารถกระบะ(ตู้ทึบ)พร้อมชั้นวางของ รถยนต์สำนักงาน บม 4850 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2563
607 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บม-3410 ชุมพร ยี่ห้อ ISUZU FORWARD FTR 240 หมายเลขครุภัณฑ์ บม.003-58-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2563
608 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง บริเวณสถานีสูบน้ำด้วยระบบประปาสูบน้ำด้วยไฟฟ้าสะพานร้อยเมตร หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2563
609 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการติดตั้งเต็นท์โดมพร้อมเก้าอี้ เพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2563
610 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2563
611 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการตัดแต่งต้นไม้ศพด.บ้านเขาดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2563
612 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านถ้ำโกบ - บ้านต้นพงษ์ หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2563
613 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเช็คสภาพทั่วไปรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กง ๖๕๗๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2563
614 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสายใหม่ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2563
615 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมรั้วสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2563
616 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างซ่อมถนนและคูระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2563
617 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำไวนิลเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จำนวน 1 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2563
618 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2563
619 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2563
620 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2563
621 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งตะโก ภาคใต้ ชุมพร ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ 15 นิ้ว+ไมค์ลอยคู่  22  กรกฎาคม 2563
622 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2563
623 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล จ้างตัดหญ้าหมู่ที่ ๔ บ้านตะโละใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2563
624 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล จ้างตัดหญ้าหมู่ที่ ๕ บ้านท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2563
625 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล จ้างตัดหญ้าหมู่ที่ ๗ บ้านท่าพยอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2563
626 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล จ้างจ้างเหมาตัดหญ้าหมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2563
627 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบ ประจำปีงบประมาน 2563 (ค่าหนังสือเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2563
628 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2563
629 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2563
630 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร จ้างนำรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค-226 ชุมพร เข้ารับการปรับปรุงซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2563
631 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเหรียง ประจำปีงบประมาน 2563 (ค่าหนังสือเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2563
632 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2563
633 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2563
634 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2563
635 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2563
636 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน จำนวน ๔ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2563
637 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดฮีดายาตุ้ลฮีดายะห์ ประจำปีงบประมาน 2563 (ค่าหนังสือเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2563
638 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๐๕๖๕ ราชบุรี ตามรายการที่ชำรุดเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2563
639 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ซื้อสมอเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2563
640 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมบำรุงรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80- 4474 พง. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2563
641 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2563
642 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดหาวัสดุหินผุดำเพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3,4 และหมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2563
643 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2563
644 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ซื้อขออนุมัติดำเนินการโครงการสนับสนุนค่าหนังสือแบบเรียนสำหรับเด็ก อายุ3- 5 ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางดี ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2563
645 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2563
646 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขฯ) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2563
647 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (ชุดดับเพลิงภายในอาคาร) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2563
648 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำวุฒิบัตร จำนวน ๕๖ ใบ ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2563
649 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อชุดผู้เข้าฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๕๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2563
650 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2563
651 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักงานปลัด จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2563
652 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2563
653 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2563
654 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2563
655 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ท้องถิ่นสร้างป่า รักษ์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2563
656 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2563
657 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย จำนวน ๓ หลัง หมู่ที่ ๑,๒และ๔ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2563
658 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2563
659 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข ๕๓๔๒ รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2563
660 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง ประกอบด้วย บ้านอุโมงค์สไลด์เดี่ยว จำนวน ๑ ชุด สองสไลด์บันไดลิง จำนวน ๑ ชุด เครื่องเล่นปีนป่าย จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2563
661 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2563
662 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาพ่นสารเคมีตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๓,๒๑๒ ครัวเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2563
663 องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ภาคใต้ ตรัง ซื้อจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่ม จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2563
664 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการติดตั้งเวที เพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2563
665 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อน้ำดื่มแบบขวดขนาด 600 มิลลิิลิตร จำนวน 80 โหล เพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เฉลิมพระเกียนติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในวันที่ 28 ก.ค. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2563
666 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2563
667 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 22 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2563
668 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อยางมะตอย AC ๖๐/๗๐ และ ชนิด CRS-๒ ชนิดบรรจุถัง ๒๐๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2563
669 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2563
670 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2563
671 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2563
672 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2563
673 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2563
674 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2563
675 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการติดฟิลม์กรองแสงอาคาร(โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2563
676 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จ้างประกอบอุปกรณ์ โครงการจัดหาตะแกรงใส่อุปกรณ์กีฬาแบบมีล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2563
677 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างเปลี่ยนบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค3308พังงา (เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2563
678 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล โครงการฝังกลบขยะ บริเวณบ่อขยะ หมู่ที่ ๖ บ้านท่ามาลัย  21  กรกฎาคม 2563
679 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำถนนสายเกษตรตาปี หมู่ที่ ๗ บ้านนูน ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  กรกฎาคม 2563
680 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวิภาวดี หมู่ที่ ๘ บ้านบางหยด ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  กรกฎาคม 2563
681 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล ซื้อจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Samsung Multi Xpress K2200ND โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2563
682 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2563
683 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างบริการซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0063 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2563
684 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2563
685 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2563
686 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2563
687 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2563
688 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2563
689 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อถังน้ำ ขนาด ๒๐ ลิตร พร้อมน้ำดื่มสะอาด จำนวน ๒๕ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2563
690 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉ - ๒๔๕๑ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2563
691 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อหมึกเติมสำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ CANON หมายเลขครุภัณฑ์ ทต.บส. ๔๑๖-๖๒-๐๐๖๕ จำนวน ๕ ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2563
692 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองแสง - สหกรณ์ยูเนี่ยน หมู่ที่ 8,15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  กรกฎาคม 2563
693 องค์การบริหารส่วนตำบลดอน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างปรับปรุงห้องประชุมที่ทำการ อบต.ดอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2563
694 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ซื้อเบิกจ่ายเงินสะสมตามโครงการป้องกันควบคุมการแพร่และระงับการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2563
695 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2563
696 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2563
697 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2563
698 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2563
699 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. ๑๓๐๒๖ สายนาหนองม่วง ช่วง กม. ๐+๐๐๐.๐๐ - ช่วง กม. ๐.๒๓๕.๐๐๐ หมู๋ที่ ๔ บ้านนาข่าเหนือ  21  กรกฎาคม 2563
700 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก  21  กรกฎาคม 2563
701 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย  21  กรกฎาคม 2563
702 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (บ้านราษฎรหวงแหน) หมู่ที่ ๗  21  กรกฎาคม 2563
703 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ ปรับปรุงถนนในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านคลองกำ สายท่าเล-แหลมขามบริเวณท่าเทียบเรือแหลมขาม  21  กรกฎาคม 2563
704 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วัสดุงานบ้านงานครัว  21  กรกฎาคม 2563
705 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วัสดุสำนักงาน  21  กรกฎาคม 2563
706 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก จำนวน 165 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2563
707 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2563
708 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2563
709 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2563
710 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๓๔๗๖ ระนอง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2563
711 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2563
712 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2563
713 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ โครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียน  21  กรกฎาคม 2563
714 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2563
715 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2563
716 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2563
717 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2563
718 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมปรับปรุงไหล่ทางถนนสายบ้านนายสัญญา ปานสกุล หมู่ที่ 5 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2563
719 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2563
720 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2563
721 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อน้ำดื่ม น้ำเเข็ง ตามโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2563
722 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2563
723 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2563
724 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2563
725 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างปริ้นเอกสาร พร้อมเข้าเล่ม จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2563
726 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านผมเด็น(ชุมชนบ้านนายพ่วง ประทุมสุวรรณ์) หมู่ที่ 6 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง(ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาดกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2563
727 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อหม้อแบตเตอรี่รถบรรทุกขยะ จำนวน ๒ ลูก หมายเลขทะเบียน 80-8814 ชุมพร ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2563
728 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อแบตเตอรี่ 3k จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2563
729 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการก่อสร้างรั้วประตูด้านหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2563
730 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2563
731 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2563
732 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 22 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2563
733 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2563
734 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการธนาคารขยะ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2563
735 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างจัดจ้างตกแต่งประดับผ้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2563
736 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง ซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2563
737 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมระบบคลัช รถดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2563
738 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บง 9355 ระนอง จำนวน 9 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2563
739 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ท่าเทียบเรือหัวเทียน 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  กรกฎาคม 2563
740 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2563
741 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาบริการปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดสวนบริเวณซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2563
742 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2563
743 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2563
744 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองสาธารณสุขและสิ่แวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2563
745 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2563
746 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๔-๕๕-๐๐๑๔ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2563
747 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลำเลียงผลผลิตยายสำราญ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2563
748 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2563
749 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2563
750 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำสายบ้านนายฝีหรีน เหมพิทักษ์ ระยะที่ 2 หมู่ที่ 4 (ตามแบบรูปรายการละเอียดของอบต.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2563
751 องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ภาคใต้ ตรัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๑๗-๐๐๒ สายบ้านควนกุน - บ้านพรุเตย หมู่ที่ ๓,๗,๔ ตำบลกะลาเส กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๑๒๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๗๕๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  กรกฎาคม 2563
752 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ติดตั้งถังประปา พร้อมถังกรอง (บ้านวัดนอก) หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  กรกฎาคม 2563
753 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) จำนวน ๓๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2563
754 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 22 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2563
755 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างเปลี่ยนยางรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2563
756 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท (lnkjet Printer) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2563
757 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2563
758 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุในการประกอบอาหารกลางวันของเด็ก ศพด.บ้านเนินสำราญ เดือนสิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2563
759 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2563
760 องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน ภาคใต้ สตูล จ้างก่อสร้างหอถังเก็บน้ำ ขนาดกว้าง ๒.๔๕ x ๒.๔๕ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2563
761 องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สายส่งน้ำดับเพลิงชนิดยางสังเคราะห์ ๓ ชั้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2563
762 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (การศึกษา) จำนวน ๙ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2563
763 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ได้แก่ น้ำมันไฮดรอลิก เบอร์ ๖๘ จำนวน ๔ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2563
764 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๓๘๐ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๑-๐๐๐๒ จำนวน ๔ รายการ พร้อมค่าแรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2563
765 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ สำหรับโครงการอบรมป้องกันปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2563
766 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายไวนิลสำหรังโครงการอบรมป้องกันปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2563
767 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนกลาง หมู่ที่ ๖ บ้านควนเจริญ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2563
768 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเครื่องพิมพ์ multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (lnkjet tank) ขนาด A๓ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2563
769 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2563
770 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2563
771 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2563
772 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล (การศึกษา) จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2563
773 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุในการปรุงอาหารกลางวัน ศพด.บ้านเนินสำราญ เดือนสิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2563
774 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ 420 56 0012 (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2563
775 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐๕๕๐๐๑๑ และ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐๕๕๐๐๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2563
776 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2563
777 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเครื่องพิมพ์ multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ lnkjet tank จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2563
778 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2563
779 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง ,เครื่องพิมพ์ multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ขนาด A3 จำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องพิมพ์ multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2563
780 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้า จำนวน ๑ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2563
781 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อน้ำมันเครื่องอีซี่ ๔T จำนวน ๑ ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2563
782 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2563
783 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์หมายเลข ๔๑๖-๕๖-๐๐๑๗ และลงโปรแกรมระบบปฏิบัติงาน ครุภัณฑ์หมายเลข ๔๑๖-๕๙-๐๐๒๕ กองคลัง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2563
784 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2563
785 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2563
786 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างขุดดินซ่อมแซมท่อระบบประปาบ้านหน้าถ้ำ หมู่ที่ 7 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2563
787 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างก่อสร้างบันไดพร้อมโป๊ะท่าเทียบเรือข้างลูกข่ายโทรศัพท์ (หมู่ที่ ๒) (ตามแบบรูปรายการละเอียดของอบต.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2563
788 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อ,เจลแอลกอฮอร์ และหน้ากากอนามัยเด็กพร้อมสายคล้อง (แบบผ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2563
789 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2563
790 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมสุขภาพหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2563
791 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2563
792 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถจัดเก็บขยะ จำนวน 1 ราย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2563
793 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2563
794 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 4 เครื่อง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2563
795 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้ออุปกรณ์สำหรับฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมอาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2563
796 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2563
797 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมระบบประปา จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2563
798 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินสำรวจภาคสนาม องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2563
799 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา วัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมระบบประปา จำนวน 23 รายการ  20  กรกฎาคม 2563
800 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างปรับปรุงสระเก็บน้ำผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2563
801 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2563
802 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2563
803 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านตาลดือ-สะพานเปรวตรุษ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  กรกฎาคม 2563
804 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคลองจูด-ท่าเทียบเรือ หมู่ที่ ๕ พร้อมฝาปิด โดยก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร กว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึก ๐.๕๗ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.มะรุ่ยกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2563
805 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบางเนียง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2563
806 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อต้นทองอุไร จำนวน 800 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2563
807 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร จ้างโครงการติดตั้งโซล่าเซลส์ พร้อมตู้คอนโทรลอินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำ ขนาด ๒ แรงม้า หมู่ที่ ๓ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ปริมาณงานแผงโซล่าเซลส์ ขนาด ๓๓๐ w จำนวน ๘ แผ่น พร้อมตู้คอนโทรลอินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำขนาด ๒ แรงม้าจำนวน ๑ จุด ตามแบบที่ ทต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2563
808 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ฝึกอาชีพ ตามโครงการพัฒนาสินค้าชุมชน กิจกรรมฝึกอบรมต่าง ๆ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2563
809 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านนาหละ(ชุมชนทุ่งพุด) หมู่ที่ 7 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง(ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาดกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2563
810 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างขุดลอกสระบ้านผมเด็น หมู่ที่ 6 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2563
811 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านปากเมง(ชุมชนบ้านหละ) หมู่ที่ 4 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง(ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาดกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2563
812 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านนาหละ(ชุมชนนาต้นงิ้ว) หมู่ที่ 7 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง(ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาดกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2563
813 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (แมคเนติค โอเวอร์โหลด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2563
814 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในงานราชการสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2563
815 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงานของส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2563
816 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2563
817 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา (หลังใหม่) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2563
818 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปากบางดี หมู่ที่ 4 บ้านบางดี ตำบลพ่วงพรมคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  กรกฎาคม 2563
819 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๔๗๕๗ ราชบุรี ตามรายการที่ชำรุดเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2563
820 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2563
821 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอุปกรณืเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอบู่หัวฯ เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และงานรัฐพิธีต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2563
822 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ซื้อพัดลมติดผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2563
823 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2563
824 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อต้นไม้และวัสดุเกษตร โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2563
825 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2563
826 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยยุทธศาสตร์ ๙ หมู่ที่ ๙ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ปริมาณงาน ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตารางเมตร)ตามแบบที่ ทต.ท่ามะพลากำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2563
827 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง ซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2563
828 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ 2563 งวดที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2563
829 องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถางป่าขุดต่อ ใหล่ทาง สายจ่าดัย หมู่ที่3,4, สายกูแบกรือจุ หมู่ที่4, สายชลประทาน หมู่ที่3, สายปียา หมู่ที่3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2563
830 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2563
831 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เพื่อซ่อมแซมประตูระบายน้ำฝายน้ำล้นคลองพรง หมู่ที่ 2 ตำบลพรุพี (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2563
832 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายต้นไทร-บ้านนางนอบ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  กรกฎาคม 2563
833 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2563
834 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2563
835 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายวัดควนเจดีย์-บ้านนางปาน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  กรกฎาคม 2563
836 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ 2563 งวดที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2563
837 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุเกษตร จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2563
838 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2563
839 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2563
840 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนนน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๑๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2563
841 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงานของ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2563
842 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อโซ่เลื่อยไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2563
843 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการซ่อมแซมห้องน้ำของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2563
844 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง จ้างอัดเติมเคมีดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2563
845 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างปรับปรุงท่อลอดเหลี่ยม ซอยไทยใหม่ หมู่ที่7 ก่อสร้างราวคอนกรีตเสริมเหล็ก (จ่ายขาดสะสม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  กรกฎาคม 2563
846 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จ้างดำเนินการเช็ค/ซ่อมเปลี่ยนชักโครกและกลอนประตูห้องน้ำ (ศพด. บ้านกอตง หลังเก่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2563
847 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ภาคกลาง อ่างทอง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2563
848 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของ ศพด.อบต.สะพลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2563
849 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2563
850 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุงานบ้านงานคร้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2563
851 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2563
852 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านตาลดือ-สะพานเปรวตรุษ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  กรกฎาคม 2563
853 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างล้างและเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2563
854 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อจัดทำโต๊ะหมู่บูชาโครงสร้างเหล็ก (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2563
855 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  20  กรกฎาคม 2563
856 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เพื่อจัดทำโต๊ะหมู่บูชาโครงสร้างเหล็ก (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2563
857 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อน้ำมันดีเซล และน้ำมันเบนซิน (โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2563
858 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดตอหลัง งวดที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2563
859 องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ภาคใต้ ตรัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๑๗-๐๐๒ สายบ้านควนกุน - บ้านพรุเตย หมู่ที่ ๓,๗,๔ ตำบลกะลาเส กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๑๒๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๗๕๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  กรกฎาคม 2563
860 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2563
861 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อโทรทัศน์สี LED โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2563
862 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง ซื้อตู้เก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2563
863 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมรถบรรทุก (อีแต๋น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2563
864 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างถล่องเกรเบี้ยนกั้นดินซอยไทยใหม่ หมู่ที่ 7 จำนวน 128 กล่อง (จ่ายขาดสะสม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  กรกฎาคม 2563
865 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วัสดุคอมพิวเตอร์  20  กรกฎาคม 2563
866 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามแยกดอนสร้อยทอง-ถนนเอเชีย ๔๑ (ตอนที่ ๓) หมู่ที่ ๓ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  20  กรกฎาคม 2563
867 องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการสำรวจออกแบบจัดทำรูปแบบรายการและประมาณราคางานก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมถนน จำนวน ๔ โครงการ  20  กรกฎาคม 2563
868 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย  20  กรกฎาคม 2563
869 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ เพื่อไว้ใช้สำหรับรถแบ็คโฮ ทะเบียน ตค 641 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2563
870 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน/ส่งเสริมอาชีพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  กรกฎาคม 2563
871 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาด ๘๕ แรงม้า เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน/ส่งเสริมอาชีพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  กรกฎาคม 2563
872 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านห้วยพุน 1- บ้านนายโชติ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  กรกฎาคม 2563
873 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างแบ็คโฮ ขุดรื้อซ่อมแซมระบบประปา (ทางขึ้นฝ่ายห้วยหิน ) หมู่ท่ี่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2563
874 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างแบ็คโฮขุดรื้อ ซ่อมแซมระบบประปา(หัวสะพานบ้านหน้าควน)หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2563
875 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นหญ้าเทียมโรงเรียนบ้านช้างตายและทางเดินเชื่อมต่อระหว่างอาคารพร้อมโครงหลังคา  20  กรกฎาคม 2563
876 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อต้นทุเรียน ตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2563
877 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด ๒๐๐ แรงม้า เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน/ส่งเสริมอาชีพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  กรกฎาคม 2563
878 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศของสำนักปลัด จำนวน 14 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2563
879 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร จ้างโครงการติดตั้งโซล่าเซลส์ พร้อมตู้คอนโทรลอินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำ ขนาด ๓ แรงม้า หมู่ที่ ๙ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ปริมาณงานแผงโซล่าเซลส์ ขนาด ๓๘๐ w จำนวน ๑๐ แผ่น พร้อมตู้คอนโทรลอินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำขนาด ๓ แรงม้าจำนวน ๑ จุด ตามแบบที่ ทต.ท่ามะพลา กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2563
880 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างถล่องเกรเบี้ยนกั้นดินซอยไทยใหม่ หมู่ที่ 7 จำนวน 128 กล่อง (จ่ายขาดสะสม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  กรกฎาคม 2563
881 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายต้นไทร-บ้านนางนอบ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  กรกฎาคม 2563
882 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก (ดีเซล) กองช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  กรกฎาคม 2563
883 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2563
884 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายวัดควนเจดีย์-บ้านนางปาน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  กรกฎาคม 2563
885 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านห้วยพุน 1- บ้านนายโชติ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  กรกฎาคม 2563
886 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2563
887 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2563
888 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กรกฎาคม 2563
889 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กรกฎาคม 2563
890 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างล้างและเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กรกฎาคม 2563
891 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างดำเนินการขุด ขนย้ายขยะมูลฝอยจากบ่อขยะเทศบาลตำบลเคียนซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กรกฎาคม 2563
892 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ไม้สำหรับนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กรกฎาคม 2563
893 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กรกฎาคม 2563
894 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กรกฎาคม 2563
895 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝาย มข.๒๕๒๗ บ้านท่ากลิ้ง หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองไทร สันฝายสูง ๑.๕๐ เมตร ผนังข้างสูง ๓ เมตร กว้าง ๑๓ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  กรกฎาคม 2563
896 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการธนาคารขยะ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กรกฎาคม 2563
897 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุประเภทหินเกร็ด ปรับปรุงซ่อมแซมทางเดินหน้าโรงอาหาร ของโรงเรียนบ้านช้างตาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กรกฎาคม 2563
898 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างดำเนินการกู้แพเหล็ก ทะเบียนครุภัณฑ์ ๑๕๒ ๕๑ ๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กรกฎาคม 2563
899 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กรกฎาคม 2563
900 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมรถบรรทุกมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80-4617 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กรกฎาคม 2563
901 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินผุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กรกฎาคม 2563
902 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างทำป้ายไวนิล สลามัตฮารีรายออีดิ้ลอัฎฮา ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๔๑ จำนวน ๒ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กรกฎาคม 2563
903 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค) ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๗ ๐๐๕๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กรกฎาคม 2563
904 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๕ รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กรกฎาคม 2563
905 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในโรงเรียนบ้านช้างตาย หมู่ที่ 3 ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กรกฎาคม 2563
906 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กรกฎาคม 2563
907 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กรกฎาคม 2563
908 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กรกฎาคม 2563
909 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๘ ๐๐๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กรกฎาคม 2563
910 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๓ รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กรกฎาคม 2563
911 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กรกฎาคม 2563
912 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กรกฎาคม 2563
913 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายหลังฟาล์ม หมู่ที่ 5 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 335.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,340 ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก  17  กรกฎาคม 2563
914 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคสล.สายนาคลอง-นางสุข หมู่ที่ 10 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  กรกฎาคม 2563
915 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แบบวัสดุสิ้นเปลือง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กรกฎาคม 2563
916 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เหมาปรับพื้นที่จำนวน ๕ ชั่วโมง หรือปรับพื้ที่ไม่น้อยกว่า จำนวน ๑ ไร่  17  กรกฎาคม 2563
917 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ขนาด ๑.๕ ม. x ๔ ม. กรอบโครงไม้เนื้อแข็ง พร้อมติดตั้ง สำหรับโ๕รงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กรกฎาคม 2563
918 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาประชาชนในพื้นที่ตำบลหาดยาย ปฏิบัติงานผู้ดูแลเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กรกฎาคม 2563
919 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กรกฎาคม 2563
920 องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ภาคใต้ พังงา ซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กรกฎาคม 2563
921 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กรกฎาคม 2563
922 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง ซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๔๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กรกฎาคม 2563
923 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อตะแกรงเหล็กคัดแยกขยะโครงการธนาคารขยะ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กรกฎาคม 2563
924 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว แบบวัสดุสิ้นเปลือง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กรกฎาคม 2563
925 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้าแบบวัสดุสิ้นเปลือง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กรกฎาคม 2563
926 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้าแบบวัสดุสิ้นเปลือง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กรกฎาคม 2563
927 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กรกฎาคม 2563
928 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศพด. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กรกฎาคม 2563
929 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายหลังฟาล์ม หมู่ที่ 5 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 335.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,340 ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก  17  กรกฎาคม 2563
930 องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กรกฎาคม 2563
931 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายหลังฟาล์ม หมู่ที่ 5 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 335.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,340 ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก  17  กรกฎาคม 2563
932 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างตกแต่งสถานที่จัดโครงการจิตอาสาภัยพิบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กรกฎาคม 2563
933 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการจิตอาสาภัยพิบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กรกฎาคม 2563
934 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างหอถัง ซอยไร่ใหญ่ - คลองเขม้า หมู่ ๑ บ้านไร่ใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  กรกฎาคม 2563
935 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างหอถัง ซอยไร่ใหญ่ - คลองเขม้า หมู่ ๑ บ้านไร่ใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  กรกฎาคม 2563
936 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ภาคกลาง อ่างทอง จ้างโครงการติดตั้งแทงค์น้ำ (หอถังสูงทรงแชมเปญ ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร) หมู่ที่ 4 บริเวณหลัง อบต.สายทอง ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กรกฎาคม 2563
937 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการจิตอาสาภัยพิบัติ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กรกฎาคม 2563
938 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำอาหารว่างจำนวน 100 ชุด สำหรับโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กรกฎาคม 2563
939 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมรถบรรทุกมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80-4617 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กรกฎาคม 2563
940 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุไฟฟ้า ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กรกฎาคม 2563
941 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา จ้างเหมาทำประตูรั้ว อบต. แทนประตูเดิมที่เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้การได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กรกฎาคม 2563
942 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กรกฎาคม 2563
943 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กรกฎาคม 2563
944 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัตถุดินเพื่อใช้ในการประกอบอาหารและขนมหวาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กรกฎาคม 2563
945 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กรกฎาคม 2563
946 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถัง ซอยใหม่ หมู่ ๓ บ้านไสโป๊ะใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  กรกฎาคม 2563
947 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ตกแต่งสถานที่จัดโครงการ จำนวน 1 ชุด  17  กรกฎาคม 2563
948 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กรกฎาคม 2563
949 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการขุดลอกคลองกุ้ง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กรกฎาคม 2563
950 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำบริเวณที่ทำการ อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กรกฎาคม 2563
951 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กรกฎาคม 2563
952 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถแทร็กเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค-2092 ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ 019-57-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กรกฎาคม 2563
953 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กรกฎาคม 2563
954 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กรกฎาคม 2563
955 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 7  17  กรกฎาคม 2563
956 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  17  กรกฎาคม 2563
957 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง โครงการติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟถนนสายต้นโพธิ์-บางดี ถนนสายหนองแค หมู่ 4 ตำบลบางดี  17  กรกฎาคม 2563
958 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ต้นไม้และวัสดุเกษตร โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  17  กรกฎาคม 2563
959 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร จ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างระบบพลังงานแสงอาทิตย์ถนนสายธรรมรงค์-ไสงอและถนนธรรมรงค์-ท่าไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กรกฎาคม 2563
960 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ภาคกลาง อ่างทอง จ้างโครงการติดตั้งแทงค์น้ำ (หอถังสูงทรงแชมเปญ ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร) หมู่ที่ 4 บริเวณหลัง อบต.สายทอง ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กรกฎาคม 2563
961 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ติดตังกล้องวงจรปิด CCTV) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  กรกฎาคม 2563
962 องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ภาคใต้ พังงา จ้างพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กรกฎาคม 2563
963 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อสเปรย์ปรับอากาศ (กลิ่นส้ม) จำนวน ๖ กระป๋อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กรกฎาคม 2563
964 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 9 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กรกฎาคม 2563
965 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กรกฎาคม 2563
966 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซื้อซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กรกฎาคม 2563
967 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิดบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กรกฎาคม 2563
968 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  17  กรกฎาคม 2563
969 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม รถบรรทุกหทมายเลขทะเบียน กต 3615 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กรกฎาคม 2563
970 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กรกฎาคม 2563
971 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา จ้าง่ ทำกล่องไม้จัดเก็บวัสดุประปา จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กรกฎาคม 2563
972 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องเครื่องดื่มตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กรกฎาคม 2563
973 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กรกฎาคม 2563
974 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานบริหารทั่วไปของกองช่างเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กรกฎาคม 2563
975 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุประปา) จำนวน 24 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กรกฎาคม 2563
976 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในการติดตั้งท่อน้ำใหม่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กรกฎาคม 2563
977 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายในเมืองหมู่ที่ 3  17  กรกฎาคม 2563
978 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างตกแต่งสถานที่จัดโครงการจิตอาสาภัยพิบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กรกฎาคม 2563
979 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน และ (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเวาะหะยี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กรกฎาคม 2563
980 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำคสล. สายปือโรหมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กรกฎาคม 2563
981 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายไวนิล และป้ายโฟมบอร์ด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กรกฎาคม 2563
982 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ Cannon รุ่น IR๒๒๐๐i จำนวน ๑ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กรกฎาคม 2563
983 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างจ้างเหมาทำการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการในงานบริการ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กรกฎาคม 2563
984 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 100 กิโลวัตต์  17  กรกฎาคม 2563
985 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก จำนวน 2 ใบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กรกฎาคม 2563
986 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างโครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนิซอ หมู่ที่ 1 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กรกฎาคม 2563
987 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถัง ซอยใหม่ หมู่ ๓ บ้านไสโป๊ะใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  กรกฎาคม 2563
988 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างรั่วกำแพงกูโบร์โตะปอนอหมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กรกฎาคม 2563
989 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝาย มข.๒๕๒๗ บ้านท่ากลิ้ง หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองไทร สันฝายสูง ๑.๕๐ เมตร ผนังข้างสูง ๓ เมตร กว้าง ๑๓ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  กรกฎาคม 2563
990 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา ซื้อถังขยะ 4 สี จำนวน 5 ชุด (ชุดละ 4 ใบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กรกฎาคม 2563
991 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กรกฎาคม 2563
992 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กรกฎาคม 2563
993 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล จ้างเหมาติดตั้งไฟประดับถนนและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กรกฎาคม 2563
994 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซังชะมวง-หนองปลาไหล หมู่ที่ 6 บ้านซังชะมวง ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กรกฎาคม 2563
995 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน ผ้าขาว ผ้าสีเหลือง ผ้าสีฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กรกฎาคม 2563
996 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กรกฎาคม 2563
997 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติลายไทย ขนาด ๑.๙๐ x ๓.๑๐ เมตร + ๑.๕๐ x ๒.๔๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กรกฎาคม 2563
998 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุซ่อมแซมถนนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎรภายในตำบลปันแต จำนวน 3 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กรกฎาคม 2563
999 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายศาลาประชาธิปไตย ทุ่งลาน หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  กรกฎาคม 2563
1000 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ (ผู้มาติดต่อราชการ) องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.เกาะกลางกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2563
1001 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อเสื้อกั๊กจราจรสะท้อนแสง , รองเท้าบูทยาง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2563
1002 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อผ้าเหลือง และ ธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2563
1003 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2563
1004 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2563
1005 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาพนักงานสำรวจข้อมูลภาคสนามในเขตพื้นที่ตำบลเกาะกลาง (หมู่ที่ 4 บ้านคลองย่าหนัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2563
1006 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม ขุ่นผง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2563
1007 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อกระจกโค้งจราจร จำนวน 25 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2563
1008 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยบ้านป้าสิน หมู่ที่ ๔ ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  กรกฎาคม 2563
1009 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิเตาเผาขยะระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2563
1010 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น (ซัมเมิร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2563
1011 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2563
1012 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2563
1013 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาพนักงานสำรวจข้อมูลภาคสนามในเขตพื้นที่ตำบลเกาะกลาง (หมู่ที่ 8 บ้านหัวหิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2563
1014 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนสายนานอน-นากอไม้ไผ่ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  กรกฎาคม 2563
1015 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2563
1016 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้บานเลื่อนกระจก) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2563
1017 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาพนักงานสำรวจข้อมูลภาคสนามในเขตพื้นที่ตำบลเกาะกลาง (หมู่ที่ 2 บ้านร่าหมาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2563
1018 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายห้ามรถยนต์และจักรยานยนต์เข้าลานคอนกรีตท่าเทียบเรือหัวเทียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2563
1019 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลายชนิดซองพลาสติก ขนาด 500 ซอง/ถัง จำนวน ๒ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2563
1020 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ 1 จังหวัด 1 อปท. 1 โครงการต้นแบบฯ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2563
1021 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อผ้าสีเหลือง จำนวน 2 ม้วน เพื่อผูกประดับบริเวณรั้วอาคารสำนักงาน และผูกประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2563
1022 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2563
1023 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อขออนุมัติจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2563
1024 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2563
1025 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2563
1026 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2563
1027 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงแนวเขตกุโบร์ ม.2 ต.ศาลาด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  กรกฎาคม 2563
1028 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2563
1029 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น (ซัมเมิร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2563
1030 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว งานมาตรฐานอาหารปลอดภัย (ฮาลาลและตอยยิบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2563
1031 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างก่อสร้างระบบส่องสว่างแบบโซลาเซลล์ หมู่ที่ 4 (ตามแบบรูปรายการละเอียดของอบต.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2563
1032 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2563
1033 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน (พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและธงชาติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2563
1034 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2563
1035 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็นขนาด ๕ คิวบิกฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2563
1036 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา ซื้อซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนติดผนัง พร้อมติดตั้ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 24000 BTU จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2563
1037 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2563
1038 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อเครื่องวัดอุณภูมิเตาเผาขยะระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2563
1039 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการผูกผ้าระบายสีเหลืองสีขาว บริเวณรั้วสำนักงานด้านหน้า ประดับพระบรมฉายาลักษณ์ ประดับโต๊ะสำหรับตั้งหมู่บูชา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2563
1040 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารว่าง จำนวน ๑๓๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2563
1041 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2563
1042 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อชุดโคมไฟถนนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2563
1043 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2563
1044 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป) หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร TN-OKI-MB๔๗๒ จำนวน ๓ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2563
1045 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง จ้างบรรจุเคมีดับเพลิงและแก๊สหุงต้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2563
1046 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำประชาชน/ผู้พิการ/ผู้มาติดต่อราชการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 2 (แห่งใหม่) ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2563
1047 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างจ้างเหมาบริการเช่า เต็นท์พร้อมเก้าอี้และเครื่องเสียง ตามโครงการอบรมให้ความรู็เกี่ยวกับโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - ๑๙ ) สำหรับผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2563
1048 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 37 รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2563
1049 องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2563
1050 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๘๐๔๕ สตูล รหัสครุภัณฑ์ ปพ ๐๐๑-๕๓-๐๐๐๓ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2563
1051 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างจัดทำป้ายจราจร พร้อมเสา คลล. พร้อมติดตั้ง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อของงประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 6 บ้านห้วยทรัพย์ ซอย 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2563
1052 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 7050 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2563
1053 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารแผนการจัดประสบการณ์และใบงานการจัดประสบการณ์สำหรับจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.เกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2563
1054 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2563
1055 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเป่าเปลี่ยนระบบทรายกรองประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2563
1056 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2563
1057 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  กรกฎาคม 2563
1058 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2563
1059 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุการศึกษาแบบเสริมสร้างจินตนาการของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2563
1060 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการผูกผ้าระบายสีเหลืองสีขาว บริเวณรั้วสำนักงานด้านหน้า ประดับพระบรมฉายาลักษณ์ ประดับโต๊ะสำหรับตั้งหมู่บูชา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2563
1061 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2563
1062 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมาเช่าถังดับเพลิงพร้อมเติมผงเคมีแห้งใช้ในการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2563
1063 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2563
1064 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2563
1065 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้ ขนาด 120X100 เซนติเมตร จำนวน 4ป้าย (ตลาดเป็นเขตปลอดบุหรี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2563
1066 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2563
1067 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2563
1068 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2563
1069 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อตู้ใส่เอกสารแบบกระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2563
1070 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานโรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2563
1071 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อน้ำดื่มสำหรับโรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงันและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2563
1072 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2563
1073 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2563
1074 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรมตาม โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2563
1075 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2563
1076 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ทะเบียน บบ ๘๔๑๕ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2563
1077 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 7050 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2563
1078 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2563
1079 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2563
1080 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2563
1081 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2563
1082 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อรถจักรยานยนต์ แบบเกียร์ธรรมดา ขนาด ๑๑๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2563
1083 องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2563
1084 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างตรวจเช็คบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ Fuji Xerox โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2563
1085 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร เช่าวัสดุอุปกรณ์ ประกอบการจัดโครงการ อบต.ครน เคลื่อนที่ ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2563
1086 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สำนักงานและปรับพื้นที่ด้านหน้าอาคาร จำนวน 1งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2563
1087 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2563
1088 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2563
1089 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสายบ้านนาหัวนอน - สะพานหมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2563
1090 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามโครงการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2563
1091 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิเตาเผาขยะระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2563
1092 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2563
1093 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 3 มื้อ และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 6 มื้อ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2563
1094 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2563
1095 องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ภาคใต้ พังงา ซื้ออุปกรณ์ในการฉีดวัคซีนโครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2563
1096 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวโรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน  16  กรกฎาคม 2563
1097 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จัดซื้อวัสดุสำนักงานโรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน  16  กรกฎาคม 2563
1098 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยเทศบาล4 (ซอยลำวะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  กรกฎาคม 2563
1099 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุการเกษตร  16  กรกฎาคม 2563
1100 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2563
1101 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกห้วยออกโดยจ้างแรงงานราษฎรในพื้นที่เพื่อส่งเสริมอาชีพและแก้ไขปัญหาการตกงาน หมู่ที่ ๕,๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  กรกฎาคม 2563
1102 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอล (กลางแจ้ง) ณ โรงเรียนบ้านควนพรุพี หมู่ที่ 7 บ้านควนพรุพี ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 48 เมตร และติดตั้งโคมไฟส่องสว่างสนามกีฬาฟุตซอล พร้อมอุปกรณ์และงานอื่น ๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  กรกฎาคม 2563
1103 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยเทศบาล4 (ซอยลำวะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  กรกฎาคม 2563
1104 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ขออนุมัติจัดซื้อโต๊ะวางของ 4 ชั้นมีกุญแจล็อค  16  กรกฎาคม 2563
1105 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ขออนุมัติจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน  16  กรกฎาคม 2563
1106 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา โครงการจ้างปรับปรุงท่อลอดเหลี่ยม ซอยไทยใหม่ หมู่ที่7 ก่อสร้างราวคอนกรีตเสริมเหล็ก (จ่ายขาดสะสม)  16  กรกฎาคม 2563
1107 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างก่อสร้างถล่องเกรเบี้ยนกั้นดินซอยไทยใหม่ หมู่ที่ 7 จำนวน 128 กล่อง (จ่ายขาดสะสม)  16  กรกฎาคม 2563
1108 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส จ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อรสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 1-หมู่ที่ 2 ตำบลผดุงมาตร อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 450.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลที่ อบต.กำหนด  16  กรกฎาคม 2563
1109 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ คสล.ซอยจัดสรรที่ดิน(ซอยบ้านป้าไพ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  กรกฎาคม 2563
1110 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยจ้างแรงงานราษฎรในพื้นที่เพื่อส่งเสริมอาชีพและแก้ไขปัญหาการตกงาน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  กรกฎาคม 2563
1111 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวิภาวดี หมู่ที่ ๘ บ้านบางหยด ตำบลอิปัน  16  กรกฎาคม 2563
1112 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกห้วยออกโดยจ้างแรงงานราษฎรในพื้นที่เพื่อส่งเสริมอาชีพและแก้ไขปัญหาการตกงาน หมู่ที่ ๕,๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  กรกฎาคม 2563
1113 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (แมคเนติค โอเวอร์โหลด)  16  กรกฎาคม 2563
1114 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 1-2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2563
1115 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาพนักงานสำรวจข้อมูลภาคสนามในเขตพื้นที่ตำบลเกาะกลาง (หมู่ที่ 5 บ้านลิกี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2563
1116 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยจ้างแรงงานราษฎรในพื้นที่เพื่อส่งเสริมอาชีพและแก้ไขปัญหาการตกงาน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  กรกฎาคม 2563
1117 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องเคลือบบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2563
1118 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ คสล.ซอยจัดสรรที่ดิน(ซอยบ้านป้าไพ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  กรกฎาคม 2563
1119 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวโรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2563
1120 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2563
1121 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารว่าง จำนวน ๑๓๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2563
1122 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ จัดซื้อพัดลมติดผนัง  16  กรกฎาคม 2563
1123 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 1-2  16  กรกฎาคม 2563
1124 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์เกษตร (ปั๊มน้ำ ไดโว่) จำนวน 1 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2563
1125 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี อาหารเสริม (นม) โรงเรียน และ (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเวาะหะยี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓  16  กรกฎาคม 2563
1126 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อขออนุมัติจัดซื้อโต๊ะวางของ 4 ชั้นมีกุญแจล็อค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  กรกฎาคม 2563
1127 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บอุปกรณ์ประมง หมู่ที่ 7 บ้านอ่าวทองหลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.เกาะกลางกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2563
1128 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2563
1129 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคใต้ พังงา ซื้อเครื่องเสียงแบบพกพาพร้อมไมโครโฟน จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2563
1130 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเป่าล้างบ่อน้ำบาดาลบริเวณสำนักสงฆ์เวฬุวัน หมู่ที่ 1 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2563
1131 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างออกแบบออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 7 โครงการ จากงบประมาณเหลือจ่าย ประจำปี งบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2563
1132 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา ซื้อจัดซื้อสารส้มขุ่นผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2563
1133 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาบำรุงรักษา ซ่อมแซม เครื่องโปรเจคเตอร์ ของ อบต.บางแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2563
1134 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15  กรกฎาคม 2563
1135 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผนังกันตลิ่งคลองสตง ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ด้านหน้าสูง ๑.๕๐ เมตร ด้านหลังสูง ๔ เมตร หมู่ที่ ๒๑ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15  กรกฎาคม 2563
1136 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุไฟฟ้า (ใช้สำหรับซ่อมแซมไฟฟ้าส่องถนนภายในพื้นที่ตำบลรับร่อ) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2563
1137 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างปูกระเบื้องพื้นพร้อมติดตั้งเวทีเอนกประสงค์ ศพด.บ้านขวัญพัฒน์ หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2563
1138 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลังและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2563
1139 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง ซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2563
1140 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษากล้องวงจรปิด CCTV ของ อบต.บางแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2563
1141 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2563
1142 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารว่าง จำนวน ๑๓๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2563
1143 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ (หินคลุก) (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2563
1144 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2563
1145 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 52 เมตร ยาว 52 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด หมู่ที่ 6 บ้านผมเด็น ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15  กรกฎาคม 2563
1146 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ Fuji Xerox CM ๓๐๕ D (เลขพัสดุ ๔๐๖-๖๑-๐๐๒๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2563
1147 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสนามกีฬาหญ้าเทียม หมู่ที่ 4 บ้านคลองย่าหนัด ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2563
1148 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2563
1149 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2563
1150 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2563
1151 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมแซม ระบบประปาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2563
1152 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุการศึกษาของ ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2563
1153 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๓ รายการ  15  กรกฎาคม 2563
1154 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๓ รายการ  15  กรกฎาคม 2563
1155 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาทาสีภายนอกอาคารของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2563
1156 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา จ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต.โครงการปรับปรุงขยายห้อง (กองคลัง) และปรับปรุงอาคารห้องเก็บของ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2563
1157 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา จ้างก่อสร้างติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2563
1158 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างรื้อถอนเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ รหัสพัสดุ ๔๒๐-๕๓-๐๐๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2563
1159 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน และ (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเวาะหะยี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2563
1160 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน 21 คน เป็นเวลา 103 วัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2563
1161 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งในพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2563
1162 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งหงาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2563
1163 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 7 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2563
1164 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออุปกรณ์บันทึกภาพ-ถ่ายทอดสด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2563
1165 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2563
1166 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๓ รายการ  15  กรกฎาคม 2563
1167 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง จ้างทำป้ายไวนิลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ขนาด ๒.๔๐ x ๔.๘๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2563
1168 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้างในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับผู้สุงอายุ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2563
1169 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2563
1170 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2563
1171 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2563
1172 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล จ้างซ่อมแซมถมหินผุคอสะพาน สายข้างโรงเรียนผังปาล์ม ๓-ปาล์ม ๗ หมู่ที่ ๒ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2563
1173 องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ภาคใต้ พังงา ซื้ออุปกรณ์ในการฉีดวัคซีนและการผ่าตัดทำหมัน โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2563
1174 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2563
1175 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 2 - 4 หมู่ที่ 7 บ้านทางสาย ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2563
1176 องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2563
1177 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2563
1178 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 7122 พท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2563
1179 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยเทศบาล3/1 (ซอยราษฎร์อุทิศ) ฝั่งซ้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15  กรกฎาคม 2563
1180 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีตสายท่านา หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 650.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,250.00 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15  กรกฎาคม 2563
1181 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ประปา จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2563
1182 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อไม้ฟืนกลมยางพารา จำนวน 28,245 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2563
1183 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างทำอาหารเลี้ยงรับรองทีมประเมิน LPA ประจำปี๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2563
1184 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2563
1185 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2563
1186 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนแบบมีกระจก จำนวน ๒ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2563
1187 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2563
1188 องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2563
1189 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี จ้างซ่อมแซมและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน ๔๒ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2563
1190 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์เลเซอร์ ฯ) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2563
1191 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อเครื่องพริ้นเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2563
1192 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซมทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของศูนย์์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกอตง (ห้องน้ำ-ห้องส้วม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2563
1193 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีตสายเชื่อมระหว่างหนองปรือ-หนองยายแม็ม หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 9 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 400.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15  กรกฎาคม 2563
1194 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2563
1195 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมและทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2563
1196 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2563
1197 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก 192 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2563
1198 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (ปั๊มน้ำแช่ดูดโคลน ไดโว่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2563
1199 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (ตู้เชื่อมแบบไฟฟ้า แบบพกพา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2563
1200 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบเซอร์เฟสทรีตเม้นต์สองชั้น สายแสงทอง ซอย 5 หมู่ที่ 2 ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2563
1201 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2563
1202 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2563
1203 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน  15  กรกฎาคม 2563
1204 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออุปกรณ์บันทึกภาพ-ถ่ายทอดสด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2563
1205 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2563
1206 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างทำป้ายไวนิล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ จำนวน ๔ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2563
1207 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  กรกฎาคม 2563
1208 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง