ข่าวสารในเครือข่าย อปท.ทั้งประเทศ ประจำปี 2563
ประกาศงานซื้อหรือจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศเผยแพร่ราคากลางตามแนวทางของกรมบัญชีกลาง ตามแบบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด
กลับหน้าหลัก
ลำดับ หน่วยงาน ภาค จังหวัด หัวข้อ วันที่
1 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-4889 กบ.(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
2 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ตั้งแต่เดือน๑ธันวาคม-๑๖พฤษภาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
3 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-7263 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
4 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขุนอินทร์ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
5 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน จำนวน 6 โรงเรียน ของเทศบาลตำบลช้างซ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
6 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากคู หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
7 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ (ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
8 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ ( ใบเสร็จค่าน้ำประปา แบบกระดาษต่อเนื่อง (V.3) (บรรจุ6,000ฉบับ ต่อ 1 กล่อง ) จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
9 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาบริการเป่าบ่อบาดาล จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
10 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพิมพ์เลเซอร์รหัส 6/57 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
11 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายขนิษฐาอุทิศ หมู่ที่ 8 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 51.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร (หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 153.00 ตารางเมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
12 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดถนนภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
13 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 3 แห่ง  30  พฤศจิกายน 2563
14 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนบ้านปากน้ำ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
15 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคึกคัก ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
16 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดคมนียเขต, โรงเรียนบ้านบางเนียง และโรงเรียนบ้านปากวีป มิตรภาพที่ 124 ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
17 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคันคลองหนองแช่ดาน ปริมาณงาน 16,500 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 3,300 เมตร กว้าง 5 เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30  พฤศจิกายน 2563
18 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคันคลองหนองแช่ดาน ปริมาณงาน 16,500 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 3,300 เมตร กว้าง 5 เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30  พฤศจิกายน 2563
19 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคันคลองหนองแช่ดาน ปริมาณงาน 16,500 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 3,300 เมตร กว้าง 5 เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30  พฤศจิกายน 2563
20 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคันคลองหนองแช่ดาน ปริมาณงาน 16,500 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 3,300 เมตร กว้าง 5 เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30  พฤศจิกายน 2563
21 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคันคลองหนองแช่ดาน ปริมาณงาน 16,500 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 3,300 เมตร กว้าง 5 เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30  พฤศจิกายน 2563
22 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
23 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใต้ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ภาคเรียนที่ 2/2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
24 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี การจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓  30  พฤศจิกายน 2563
25 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามโครงการพัฒนาตำบลหนองช้างแล่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
26 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างทำป้ายไวนิล (สำนักงานปลัด) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
27 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน ถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน ถ้ำลอกอ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30  พฤศจิกายน 2563
28 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองเคี่ยม หมู่ที่ 8,6 บ้านหัวหรั่ง บ้านเทพราช ตำบลเขาชัยสน จำนวน 3 ช่วง ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 5,200 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30  พฤศจิกายน 2563
29 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน ถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน ถ้ำลอกอ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30  พฤศจิกายน 2563
30 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองเคี่ยม หมู่ที่ 8,6 บ้านหัวหรั่ง บ้านเทพราช ตำบลเขาชัยสน จำนวน 3 ช่วง ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 5,200 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30  พฤศจิกายน 2563
31 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ตั้งแต่เดือน๑ธันวาคม-๑๖พฤษภาคม ๒๕๖๓)  30  พฤศจิกายน 2563
32 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564  30  พฤศจิกายน 2563
33 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563  30  พฤศจิกายน 2563
34 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามโครงการพัฒนาตำบลหนองช้างแล่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
35 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดถนนภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านใต้  30  พฤศจิกายน 2563
36 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 /2563 ของโรงเรียนวัดขจรบำรุง , โรงเรียนวัดอัมพาวาส , โรงเรียนบ้านดินก้อง , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสมบูรณ์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินก้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
37 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2563  30  พฤศจิกายน 2563
38 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 และช่วงปิดภาคเรียน  30  พฤศจิกายน 2563
39 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 2/2563  30  พฤศจิกายน 2563
40 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2  30  พฤศจิกายน 2563
41 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา อาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563  30  พฤศจิกายน 2563
42 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์  30  พฤศจิกายน 2563
43 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 6 โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 2 ศูนย์ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ประจำปี 2564 ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่  30  พฤศจิกายน 2563
44 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ชุดดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าน้อย  30  พฤศจิกายน 2563
45 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ 2564 ภาคเรียนที่ 2/2563 ช่วงเปิดภาคเรียน และช่วงปิดภาคเรียน สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง  30  พฤศจิกายน 2563
46 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสะพลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
47 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใต้ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ภาคเรียนที่ 2/2563)  30  พฤศจิกายน 2563
48 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
49 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณการราคาค่าก่อสร้างถนนลาดยางสายดอนหว้า - เขาล้าน ช่วง กม.๐+๐๐๐ ถึง กม. ๒+๗๐๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
50 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งหงษ์ อบต.ทุ่งคา ประจำเดือนธันวาคม 2563 จำนวนนักเรียน 45 คน คนละ 20 บาท จำนวน 20 วัน เป็นเงิน 18,000.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
51 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ภาคใต้ ตรัง เช่าวัสดุฝึกปฏิบัติเพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
52 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
53 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
54 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง จำนวน 9 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
55 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาตามโครงการจัดงานวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
56 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาตามโครงการจัดงานวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
57 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ. 52-051 สายชิงโค - นาหยา หมู่ที่ 1 บ้านนาหยา ตำบลควนขนุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30  พฤศจิกายน 2563
58 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
59 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด หมู่ที่ 7 บ้านป่าเล ตำบลควนขนุน องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 3 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30  พฤศจิกายน 2563
60 องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
61 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างจ้างเหมาปรับปรุงระบบสวิทช์ควบคุมอัตโนมัติถังสูง (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 2 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
62 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศูนย์ศิลปาชีพ - อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
63 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมัสกัส หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
64 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพทั่วไป รถทะเบียน นข ๒๐๒๕ ชุมพร (ตามระยะทางปัจจุบัน ๔๐,๓๖๕ กิโลเมตร) จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
65 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
66 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 6 โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 2 ศูนย์ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ประจำปี 2564 ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
67 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ สำหรับโครงการเมาว์ลิดกลางตำบลเกาะกลาง ครั้งที่ 19 ประจำปี 2564 อบต.เกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
68 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ 2564 ภาคเรียนที่ 2/2563 ช่วงเปิดภาคเรียน และช่วงปิดภาคเรียน สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
69 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
70 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 6,7 บ้านทะเลพระ ตำบลควนขนุน องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30  พฤศจิกายน 2563
71 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดคลองตาล ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
72 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ่อมแซมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโหล๊ะบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
73 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
74 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเคียนซา ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
75 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเคียนซา ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
76 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ จำนวน ๑ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
77 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานการเงินและบัญชีประจำกองการศึกษา ประจำเดือน ธันวาคม 2563 (นายเดชา ทิพย์เกิด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
78 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทั่วไปกองช่าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 (นายทันธวัฒน์ งามประดิษฐ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
79 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกสำรวจแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำเดือน ธันวาคม 2563 (นายเฉลิมศักดิ์ นุ่นทิพย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
80 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรุพี(ของสด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
81 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
82 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานกองช่าง ห้องประชุม อาคารทางเชื่อม ห้องน้ำหลังอาคารกองช่าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 (นางสาวรุสนี ยงทิว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
83 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๒-๐๐๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
84 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงสระ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
85 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงสระ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
86 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านส้อง ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
87 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาประกอบอาหาร โครงการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียนของโรงเรียนบ้านช้างตาย (ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
88 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมู่ที่ 2 เกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
89 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อพัสดุ (อาหารเสริมนม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไว้ข้าว และ โรงเรียนบ้านดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
90 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการจ้างทำตรายาง กองคลัง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
91 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
92 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาบริการขุดลอกคูระบายน้ำ หมู่ที่ 2 , หมู่ที่ 3 , หมู่ที่ 4 (เพื่อป้องกันน้ำท่วม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
93 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยคลองป่าใหญ่ (ฝายนบเหมืองหมำ) หมู่ที่ 3 บ้านท่าลาด ตำบลควนขนุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30  พฤศจิกายน 2563
94 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อซื้อวัสดุสำหรับประกอบอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพรุพี (ของสด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
95 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓  30  พฤศจิกายน 2563
96 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
97 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับ ศพด.รร.บ้านเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
98 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามโครงการพัฒนาตำบลหนองช้างแล่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
99 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างทำป้ายอะคิลิค สติ๊กเกอร์ไดคัท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
100 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจสภาพรถบบรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
101 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมไดร์สตาร์ทรถบรรทุกน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
102 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับ ศพด.รร.บ้านคลองวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
103 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
104 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
105 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบบาดาล (ซัมเมิส ขนาด 1.5 HP) จำนวน 2 ชุด เพื่อใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนางหลง หมู่ที่ 13 และบ้านโคกขาม หมู่ที่ 2 เนื่องจากชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
106 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓  30  พฤศจิกายน 2563
107 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
108 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
109 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
110 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล ซื้อโล่รางวัล ในโครงการแข่งขันตกปลาบาราฟิชชิ่งคัพ ครั้งที่ ๒๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
111 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการแข่งขันตกปลาบาราฟิชชิ่งคัพ ครั้งที่ ๒๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
112 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
113 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้ออาหารเสริมนมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลคุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
114 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
115 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
116 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนศรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
117 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนศรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
118 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศพด.บ้านบางคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
119 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ อาหารเสริม(นม)  30  พฤศจิกายน 2563
120 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดและจัดเตรียมอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
121 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กศพด.ต.แสงอรุณ จำนวน 21 คน ๆ ละ 20.- บาท รวม 19 วัน ประจำเดือนธันวาคม2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
122 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่ง คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ประจำกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
123 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
124 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายไวนิล (โครงการจัดงานตามรอยพระราชาผู้เป็นพลังแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
125 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเก็บขยะมูลฝอยภายในพื้นที่ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
126 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา ซื้ออาหารเสริมนม ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ เพื่อให้นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย โรงเรียนวัดนิโครธคุณากร โรงเรียนบ้านท่าสนุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
127 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
128 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์สังกัดสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
129 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับ ศพด.รร.บ้านท่าน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
130 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างทำสติ๊กเกอร์โฟมบอร์ดโครงสร้างบริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
131 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ รณรงค์การคัดเเยกก่อนทิ้งขยะ ขยะรีไซเคิลเเลกผักสวนครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
132 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
133 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกและเผาขยะทั่วไปในเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ครั้งที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
134 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมาตุคุณาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
135 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ศพด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
136 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ชุดเฟืองไดสตาร์ท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
137 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
138 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
139 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างผู้ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
140 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมกระเบื้องปูพื้นอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
141 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
142 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุก เพื่อแก้ปัญหาถนนต่างระดับ ซอยผวนอุปถัมภ์ ๑๗ หมู่ที่ ๑ ตำบลถ้ำสิงห์ ระยะทาง ๕๐ เมตร โดยลงหินคลุก ๔๐ ลบ.ม.ปรับเกลี่ยเรียบ ด้วยแบคโฮ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
143 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
144 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเปลี่ยนถ่ายสารหล่อลื่น,เปลี่ยนอะไหล่และตรวจเช็คสภาพทั่วไปรถขุดขนาดเล็ก ทะเบียน ตค-2659 ประจวบคีรีขันธ์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
145 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งต่อเรือ ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30  พฤศจิกายน 2563
146 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงฝายบางหิน หมู่ที่ 3 บ้านตีนวัด ต.โคกเจริญ งานดินขุดยาก 975 ลูกบาศก์เมตร งานเรียงหินใหญ่ ขนาด 0.15-0.30 เมตร จำนวน 140 ลูกบาศก์เมตร งานถมหินคลุกบดอัดแน่น จำนวน 245 ลูกบาศก์เมตร อบต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา 1 แห่ง ด้วยว  30  พฤศจิกายน 2563
147 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.24008 สายจันทร์เจริญ หมู่ที่ 4 บ้านหูนบ ต.โคกเจริญ กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร อบต.โคกเจริญ อ.ทั  30  พฤศจิกายน 2563
148 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.24008 สายโคกโหนด-นาต้นกุล หมู่ที่ 4 บ้านหูนบ ต.โคกเจริญ กว้าง 4 เมตร ยาว 237 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 948 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.50 เมตร อบต.โคกเจริญ  30  พฤศจิกายน 2563
149 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน บง ๕๖๘ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
150 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗ ๕๒ ๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
151 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 และช่วงปิดภาคเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
152 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสำนักกอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
153 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านป่ามะพร้าว และ ศพด.ยาตีมการิม ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
154 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
155 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมรถกระบะมิตซูไทนทัน 4 ประตู หมาบเลขทะเบียน กข 7040 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
156 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันของที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านของ อบต.ท่าหินและหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,4,5,6,7,8,9,10 ตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
157 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
158 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหาดสำราญ ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
159 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
160 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนประชาบุษยวิทย์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
161 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับ ศพด.รร.บ้านคลองวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
162 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านสวนจันทน์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
163 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านในกริมและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
164 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
165 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่าง สำหรับนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลคลองวาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
166 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
167 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
168 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ วัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๓ รายการ  30  พฤศจิกายน 2563
169 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้ออาหารเสริมนม โรงเรียนสำหรับเด็กนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
170 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
171 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่าง สำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองวาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
172 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
173 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ภาคกลาง อ่างทอง จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  พฤศจิกายน 2563
174 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมรถกระบะ 4 ประตู หมายเลขทะเบียน กข 2045 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  พฤศจิกายน 2563
175 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางปอ-ผักฉีด หมู่ที่ 8 บ้านลำวะ ตำบลถ้ำ กว้าง 5 เมตร ยาว 815 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,070 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก  27  พฤศจิกายน 2563
176 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 และช่วงปิดภาคเรียน  27  พฤศจิกายน 2563
177 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤศจิกายน 2563
178 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤศจิกายน 2563
179 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา อาหารเสริม(นม)โรงเรียน  27  พฤศจิกายน 2563
180 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถ้ำลอกอ (ถ้ำสุขใจ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  พฤศจิกายน 2563
181 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผู้ใหญ่แกน - หลังโรงเรียนท่าเชียด หมู่ที่ 10  27  พฤศจิกายน 2563
182 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัตถุดิบอาหารสดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤศจิกายน 2563
183 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง่ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน(บ้านนายนิวัฒน์ แป้นชุม) แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  พฤศจิกายน 2563
184 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จัดซื้อนมโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)  27  พฤศจิกายน 2563
185 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤศจิกายน 2563
186 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัตถุดิบอาหารแห้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤศจิกายน 2563
187 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 และช่วงปิดภาคเรียน  27  พฤศจิกายน 2563
188 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย)  27  พฤศจิกายน 2563
189 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตตำบล  27  พฤศจิกายน 2563
190 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการขุดอ่างเก็บน้ำซอยรุ่งเรือง หมู่ที่ ๙ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  27  พฤศจิกายน 2563
191 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง จ้างตามโครงการอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดฮีดายาตุ้ลฮีดายะห์ (2/2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤศจิกายน 2563
192 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากเสียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  พฤศจิกายน 2563
193 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อชุดกีฬา จำนวน ๓๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤศจิกายน 2563
194 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤศจิกายน 2563
195 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤศจิกายน 2563
196 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2563  27  พฤศจิกายน 2563
197 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของศพด.บ้านถ้ำโกบ, ศพด.บ้านเขาดิน และศพด.บ้านห้วยน้ำแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤศจิกายน 2563
198 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค ๓๖๔๒ ตรัง จำนวน ๔ เส้น (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤศจิกายน 2563
199 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกำเนิดนพคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤศจิกายน 2563
200 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.13-003 สายช่องหมอ-คลองฮาย หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  พฤศจิกายน 2563
201 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดจ้างเหมาบริการซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองปราบ (บริเวณโรงอาหารและอาคารเรียนหลังใหม่) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤศจิกายน 2563
202 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤศจิกายน 2563
203 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้ออาหารเสริม (นม) เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กในวัยเรียน (ประจำภาคเรียนที่ 2/2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤศจิกายน 2563
204 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน และ (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเวาะหะยี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤศจิกายน 2563
205 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางลงหน้าฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  พฤศจิกายน 2563
206 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจุดชมวิวเขาฝาชี หมู่ที่ 4 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤศจิกายน 2563
207 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาตามโครงการจัดงานวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤศจิกายน 2563
208 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯบริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ประจำเดือนธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤศจิกายน 2563
209 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสง่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤศจิกายน 2563
210 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ อบต.จัดตั้งขึ้นเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤศจิกายน 2563
211 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรัง ถนน อบต.สาย ๒/๗ (ช่วงที่ ๒) (ข้างที่ดินนายถนอม ทิพย์บุญทรัพย์ ถึง บ้านนางมุกดา โคกชู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤศจิกายน 2563
212 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 4887 ระนอง จำนวน 2 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤศจิกายน 2563
213 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤศจิกายน 2563
214 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๒ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤศจิกายน 2563
215 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนบ้านถ้ำโกบ, โรงเรียนบ้านเขาดิน และโรงเรียนบ้านห้วยน้ำแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤศจิกายน 2563
216 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤศจิกายน 2563
217 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อใช้ในการดำเนินงานเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงด้านสุขภาพพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพและกายภาพ ในพื้นที่ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤศจิกายน 2563
218 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 (โรงเรียนบ้านควนพรุพี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤศจิกายน 2563
219 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤศจิกายน 2563
220 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤศจิกายน 2563
221 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤศจิกายน 2563
222 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องพิมพ์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤศจิกายน 2563
223 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ จำนวน 1 ลูก และซื้อยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น เพื่อใช้เปลี่ยนกับรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บธ 6570 พัทลุง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน เนื่องจากถึงระยะเวลาต้องเปลี่ยนเพื่อให้พร้อมและปลอดภัยในการใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤศจิกายน 2563
224 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมบำรุงและเปลี่ยน กล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤศจิกายน 2563
225 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อนมโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤศจิกายน 2563
226 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 (โรงเรียนบ้านควนมหาชัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤศจิกายน 2563
227 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านโกเล่ง (นาเกลือ)-ซอยเศรษฐี หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  พฤศจิกายน 2563
228 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนศรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤศจิกายน 2563
229 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายไวนิลโครงการปลูกต้นไม้/หญ้าแฝก/ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เนื่องในโอกาสและวันสำคัญต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤศจิกายน 2563
230 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลบางหมาก จำนวน 3 ศูนย์ และโรงเรียนสังกัด สพฐ.เขตเทศบาลตำบลบางหมาก จำนวน 4 โรงเรียน ประจำปีการศึกษาที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤศจิกายน 2563
231 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ Harddisk และ RAM จำนวน ๒ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤศจิกายน 2563
232 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันให้แก่เด็กอนุบาล 3 ขวบ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสะพลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤศจิกายน 2563
233 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤศจิกายน 2563
234 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤศจิกายน 2563
235 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักปลัด ประจำเดือนธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤศจิกายน 2563
236 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งของรถบรรทุก (ดีเซล) ทะเบียน กร ๙๙๑๗ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤศจิกายน 2563
237 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่นักเรียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่และนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ประจำปีการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤศจิกายน 2563
238 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 (โรงเรียนวัดควนศรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤศจิกายน 2563
239 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4795 พง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤศจิกายน 2563
240 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนบ้านช้างตาย ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤศจิกายน 2563
241 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนบ้านช้างตาย ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤศจิกายน 2563
242 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนบ้านช้างตาย ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤศจิกายน 2563
243 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤศจิกายน 2563
244 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระบะบรรทุก (แบบยกได้) หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๕๗๔ ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤศจิกายน 2563
245 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือนธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤศจิกายน 2563
246 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อน้ำดื่มสำนักงาน ประจำเดือน ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤศจิกายน 2563
247 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาทำความสะอาดทางเท้า ถนน ไหล่ทาง ซอยหาดบางเนียง และซอยไทยใหม่-ซอยเลียบคลองบางเนียง หมู่ที่ 5 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤศจิกายน 2563
248 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤศจิกายน 2563
249 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤศจิกายน 2563
250 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือนธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤศจิกายน 2563
251 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กท - ๒๓๘ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤศจิกายน 2563
252 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองคลัง ประจำเดือนธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤศจิกายน 2563
253 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนบ้านช้างตาย ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤศจิกายน 2563
254 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการพื้นที่และดูแลเว็บไซต์หน่วยงานเทศบาลตำบลควนศรี (ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤศจิกายน 2563
255 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดำ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างซ่อมรถเครนกระเช้า ทะเบียน 80-4902 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤศจิกายน 2563
256 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤศจิกายน 2563
257 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤศจิกายน 2563
258 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับโรงเรียนบ้านคลองปราบภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤศจิกายน 2563
259 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤศจิกายน 2563
260 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมรถจักรยานรถ ทะเบียน คยก 336 สุราษฎร์ธานี สังกัดส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤศจิกายน 2563
261 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลทรายขาว หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อมะม่วง สายหลังโรงเรียนบ่อม่วง ระยะทาง ๕๐๐ เมตร พร้อมปรับแต่งถนนดินเดิม ระยะทาง ๙๐๐ เมตร ถนนกว้าง ๕ เมตร ผิวจราจร ๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๐๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤศจิกายน 2563
262 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา จ้างขัดทำความสะอาดแผ่นปูพื้นสติกเกอร์สะท้อนแสงสีขาว พร้อมติดอักษรสติกเกอร์สีดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤศจิกายน 2563
263 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำหรับประกอบอาหารกลางวัน โครงการอาหารกลางวัน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคึกคัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤศจิกายน 2563
264 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤศจิกายน 2563
265 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤศจิกายน 2563
266 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสะอาด) ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤศจิกายน 2563
267 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤศจิกายน 2563
268 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๑๓ รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤศจิกายน 2563
269 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายใหม่ภายในตำบลทรายขาว หมู่ที่ ๗ บ้านพรุพี สำนักสงฆ์-เพชรเกษม ระยะทาง ๗๓๐ เมตร ถนนกว้าง ๕ เมตร ผิวจราจร ๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๖๕๐ ตารางเมตร และซ่อมแซมถนนลูกรัง ระยะทาง ๖๓๐ เมตร ถนนกว้าง ๕ เมตร ผิวจราจร ๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่  27  พฤศจิกายน 2563
270 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากเสียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  พฤศจิกายน 2563
271 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนาประจำภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤศจิกายน 2563
272 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤศจิกายน 2563
273 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากเสียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  พฤศจิกายน 2563
274 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองช่าง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤศจิกายน 2563
275 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากเสียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  พฤศจิกายน 2563
276 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถ้ำลอกอ (ถ้ำสุขใจ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  พฤศจิกายน 2563
277 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร จ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤศจิกายน 2563
278 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง่ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน(บ้านนายนิวัฒน์ แป้นชุม) แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  พฤศจิกายน 2563
279 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.13-003 สายช่องหมอ-คลองฮาย หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  พฤศจิกายน 2563
280 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤศจิกายน 2563
281 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๙๖๙ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤศจิกายน 2563
282 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมรถกระบะ 4 ประตู หมายเลขทะเบียน กข 2045 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤศจิกายน 2563
283 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านดอนทิงทวด ตำบลบางหมาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  พฤศจิกายน 2563
284 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายคลองน้ำจืด หมู่ 5 บ้านคลองหิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  พฤศจิกายน 2563
285 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษา จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤศจิกายน 2563
286 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางปอ-ผักฉีด หมู่ที่ 8 บ้านลำวะ ตำบลถ้ำ กว้าง 5 เมตร ยาว 815 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,070 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก  27  พฤศจิกายน 2563
287 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤศจิกายน 2563
288 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการรถแห่ประชาสัมพันธ์โครงการเมาว์ลิดกลางตำบลเกาะกลาง ครั้งที่ 19 ประจำปี 2564 (ฮิจเราะห์ศักราช 1442) ระหว่างวันที่ 4-6 ธันวาคม 2563 อบต.เกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤศจิกายน 2563
289 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้า (บันไดไม้ไผ่ 7 เมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤศจิกายน 2563
290 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤศจิกายน 2563
291 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2/2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤศจิกายน 2563
292 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธง) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤศจิกายน 2563
293 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤศจิกายน 2563
294 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤศจิกายน 2563
295 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2/2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤศจิกายน 2563
296 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤศจิกายน 2563
297 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  พฤศจิกายน 2563
298 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร จ้างขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-7263 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤศจิกายน 2563
299 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤศจิกายน 2563
300 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤศจิกายน 2563
301 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง่ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน(บ้านนายนิวัฒน์ แป้นชุม) แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  พฤศจิกายน 2563
302 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 23,800 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤศจิกายน 2563
303 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมรถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กจ-8792 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤศจิกายน 2563
304 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤศจิกายน 2563
305 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤศจิกายน 2563
306 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ พร้อมเสียงบรรยาย ผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤศจิกายน 2563
307 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์ ขนาด 4 X 4 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤศจิกายน 2563
308 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤศจิกายน 2563
309 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤศจิกายน 2563
310 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องสุขาฯสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤศจิกายน 2563
311 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บ.4718 สฏ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤศจิกายน 2563
312 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤศจิกายน 2563
313 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โคมไฟถนน LED 50w /DL + ขาจับ จำนวน 50 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤศจิกายน 2563
314 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤศจิกายน 2563
315 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง จ้างตามโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเหรียง (ภาคเรียนที่ 2/2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤศจิกายน 2563
316 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤศจิกายน 2563
317 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤศจิกายน 2563
318 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมท่อประปาขุมน้ำเทวดา บริเวณที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤศจิกายน 2563
319 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๓๗๐๑ กบ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤศจิกายน 2563
320 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤศจิกายน 2563
321 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤศจิกายน 2563
322 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤศจิกายน 2563
323 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาทำซุ้มประตูโครงเหล็กพร้อมป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการเมาว์ลิดกลางตำบลเกาะกลาง ครั้งที่ 19 ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤศจิกายน 2563
324 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อน้ำดื่ม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤศจิกายน 2563
325 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤศจิกายน 2563
326 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤศจิกายน 2563
327 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 40 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤศจิกายน 2563
328 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤศจิกายน 2563
329 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศสำนักงาน หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๔๓-๐๐๐๓ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๔๓-๐๐๐๔ และ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๔๗-๐๐๐๖ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤศจิกายน 2563
330 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อโต๊ะสำนักงาน จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤศจิกายน 2563
331 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤศจิกายน 2563
332 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤศจิกายน 2563
333 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 2286 สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤศจิกายน 2563
334 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤศจิกายน 2563
335 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤศจิกายน 2563
336 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายท่าทราย (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 7 บ้านอ่าวทองหลาง ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤศจิกายน 2563
337 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาซ่อมแซม บำรุงรักษา รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80-5362 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤศจิกายน 2563
338 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาบำรุงรักษและซ่อมแซม รถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 152 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤศจิกายน 2563
339 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤศจิกายน 2563
340 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤศจิกายน 2563
341 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคึกคัก ภาคเรียนที่ 2/2563  26  พฤศจิกายน 2563
342 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างจัดทำแผ่นสติ๊กเกอร์โฟมบอร์ด ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤศจิกายน 2563
343 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขาภิบาล ๗/๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  พฤศจิกายน 2563
344 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายสี่แยกสามัคคี-แหลมยูง หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  พฤศจิกายน 2563
345 เทศบาลตำบลดอนทราย ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกันขี้เหล็ก - ห้วยศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ 6 บ้านกันขี้เหล็ก ตำบลดอนทราย ขนาดกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 2,550 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,750 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังสองข้าง ข้างละ 0.50 เมตร เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  พฤศจิกายน 2563
346 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขาภิบาล ๗/๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  พฤศจิกายน 2563
347 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายสี่แยกสามัคคี-แหลมยูง หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  พฤศจิกายน 2563
348 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล อาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓  26  พฤศจิกายน 2563
349 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถบรรทุกกระบะเทท้าย ทะเบียน ๘๑-๑๑๔๒ ชุมพร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤศจิกายน 2563
350 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี อาหารเสริม(นม)โรงเรียน จำนวน 6 โรงเรียน ของเทศบาลตำบลช้างซ้าย  26  พฤศจิกายน 2563
351 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รณรงค์การคัดแยกขยะและแผ่นพับวิธีการคัดแยกขยะตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทางชุดที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤศจิกายน 2563
352 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ โครงการอาหารเสริม (นม) เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กในวัยเรียน  26  พฤศจิกายน 2563
353 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา เหมาเรือบรรทุกยางมะตอย  26  พฤศจิกายน 2563
354 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา วัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย)  26  พฤศจิกายน 2563
355 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ โครงการก่อสร้างระบบประปา บ้านท่าพรุ หมู่ที่ 5  26  พฤศจิกายน 2563
356 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี อาหารเสริม (นม)  26  พฤศจิกายน 2563
357 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ อบต.จัดตั้งขึ้นเอง  26  พฤศจิกายน 2563
358 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤศจิกายน 2563
359 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563  26  พฤศจิกายน 2563
360 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับรับรองคณะศึกษาดูงานศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ โรงพยาบาลตะกั่วทุ่งและโรงเรียนผู้สูงอายุวิถีบ้านโคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤศจิกายน 2563
361 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดำ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤศจิกายน 2563
362 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและเครื่องดื่มโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 (ประจำเดือนธันวาคม 2563 - กันยายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤศจิกายน 2563
363 องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ภาคใต้ ตรัง ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๒ (บ้านเกาะเต่า) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลในเตา ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤศจิกายน 2563
364 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤศจิกายน 2563
365 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง จ้างตรวจเช็คบำรุงซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤศจิกายน 2563
366 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤศจิกายน 2563
367 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤศจิกายน 2563
368 เทศบาลตำบลดอนทราย ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกันขี้เหล็ก - ห้วยศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ 6 บ้านกันขี้เหล็ก ตำบลดอนทราย ขนาดกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 2,550 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,750 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังสองข้าง ข้างละ 0.50 เมตร เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  พฤศจิกายน 2563
369 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อภาชนะรองรับขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤศจิกายน 2563
370 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร โครงการจัดหาอาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลวังไผ่ ประจำปี2564  26  พฤศจิกายน 2563
371 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา เช่าบ้านเป็นสถานที่เก็บเอกสารและวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤศจิกายน 2563
372 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤศจิกายน 2563
373 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการบุคคลปฎิบัติงานโครงการจ้างเหมาบริการงานการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤศจิกายน 2563
374 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤศจิกายน 2563
375 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร จ้างสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤศจิกายน 2563
376 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤศจิกายน 2563
377 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจาบังโต๊ะกู ม.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤศจิกายน 2563
378 เทศบาลตำบลบางสวรรค์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถเก็บขนขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 82-2996 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤศจิกายน 2563
379 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ผ 1280 สุราษฎร์ธานี จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤศจิกายน 2563
380 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ (2 ชั้น) ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤศจิกายน 2563
381 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บต.7116 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤศจิกายน 2563
382 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร อาหารเสริม (นม) ช่วงเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓  26  พฤศจิกายน 2563
383 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งนุ่น-เขาจำปา-โหล๊ะบ้า รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.51-047 หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งนุ่น ตำบลคลองใหญ่ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  พฤศจิกายน 2563
384 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2829 สุราษฎร์ธานี จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤศจิกายน 2563
385 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างซ่อม/เปลี่ยนรถยนต์เคลื่อนที่เร็ว หมายเลขทะเบียน บฉ ๘๑๗๖ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  พฤศจิกายน 2563
386 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤศจิกายน 2563
387 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง ประเภทการแข่งขันกีฬา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา ? กรีฑานักเรียนตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤศจิกายน 2563
388 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬา ประเภทการแข่งขันกีฬา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา ? กรีฑานักเรียนตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤศจิกายน 2563
389 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อเสาธง อลูมิเนียม ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา ? กรีฑานักเรียนตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤศจิกายน 2563
390 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ สำหรับการจัดกิจกรรมประเภทการแข่งขันกีฬา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา ? กรีฑานักเรียน ตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤศจิกายน 2563
391 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน สำหรับเจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการดำเนินงาน สำหรับการจัดกิจกรรมประเภทการแข่งขันกีฬา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา ? กรีฑานักเรียนตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤศจิกายน 2563
392 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดการแข่งขัน ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา ? กรีฑานักเรียนตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤศจิกายน 2563
393 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างพิมพ์เกียรติบัตร สำหรับการจัดกิจกรรมประเภทการแข่งขันกีฬา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา ? กรีฑานักเรียน ตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤศจิกายน 2563
394 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤศจิกายน 2563
395 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในพื้นที่ตำบลเขาตอก จำนวน ๔ แห่ง (ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤศจิกายน 2563
396 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤศจิกายน 2563
397 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างบุกเบิกถนนซอยเขาน้อยเชื่อมต่อวัดเขากอม หมู่ที่ 13 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤศจิกายน 2563
398 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๐-๐๐๓๓ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤศจิกายน 2563
399 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาบริการวัสดุอุปกรณ์ประเภทการแข่งขันกีฬา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา ? กรีฑานักเรียนตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤศจิกายน 2563
400 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่านางพรหม ประจำเดือนธันวาคม 25663 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤศจิกายน 2563
401 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างฉีดพ่นสารเคมีป้องกันโรคไข้เลือดออก ในสถานศึกษา วัดและชุมชน ๑๘ แห่ง จำนวน ๒ ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤศจิกายน 2563
402 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐ ๓๓๘๗ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤศจิกายน 2563
403 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) กองคลัง  25  พฤศจิกายน 2563
404 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์บรรทุกขยะ (แบบอัดท้าย) ทะเบียน 80-9679 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤศจิกายน 2563
405 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤศจิกายน 2563
406 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่ อบต.สะพลี ได้แก่ โรงเรียนบ้านสะพลี (บางกอกโพสต์ศึกษา) และโรงเรียนอนุบาลบ้านเนิาสำลี ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤศจิกายน 2563
407 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถบรรทุกกระบะเทท้าย ทะเบียน ๘๑-๑๑๔๒ ชุมพร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤศจิกายน 2563
408 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศุภศาสตราราม ประจำเดือนธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤศจิกายน 2563
409 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ Epson L๑๘๐๐ , HP๘๓A จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤศจิกายน 2563
410 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤศจิกายน 2563
411 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤศจิกายน 2563
412 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นมโรงเรียน) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน ๔ แห่ง และโรงเรียนที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) จำนวน ๕ แห่ง สำหรับปีการศึกษา ๒/๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤศจิกายน 2563
413 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายนางพะยอม - ในอ่าว หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤศจิกายน 2563
414 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานปราสาทนางผมหอม หมู่ที่ 6 โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤศจิกายน 2563
415 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ. 72023 ซอยปลายดอน หมู่ที่ 1 ตำบลปากแพรก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  พฤศจิกายน 2563
416 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง เหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน่าลาด ประจำเดือนธันวาคม 2563  25  พฤศจิกายน 2563
417 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติเพื่อใช้ในการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤศจิกายน 2563
418 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน จำนวน ๓ แห่ง และโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ที่อยู่ในเขตตำบลลำพูน จำนวน ๓ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤศจิกายน 2563
419 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 648 ประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤศจิกายน 2563
420 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ วัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 17 รายการ  25  พฤศจิกายน 2563
421 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถบรรทุกกระบะเทท้าย ทะเบียน ๘๑-๑๑๔๒ ชุมพร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤศจิกายน 2563
422 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา จ้างจ้างเหมาตัดหญ้าในเขตเทศบาลตำบลกระโสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤศจิกายน 2563
423 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างปรับปรุงถนนซอยมะม่วงงาม 2 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤศจิกายน 2563
424 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ภาคใต้ ตรัง จ้างจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า จำนวน 2 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤศจิกายน 2563
425 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านสิงขร ปี ๒๕๖๔ (วันที่ ๑ ธ.ค. ๖๓ ถึงวันที่ ๑๔ พ.ค. ๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤศจิกายน 2563
426 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ภาคใต้ ตรัง จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤศจิกายน 2563
427 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ขอเชิญประชาชนเฝ้าฯรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เเละสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤศจิกายน 2563
428 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อพร้อมเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค ๒๔๐๓ กระบี่ จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤศจิกายน 2563
429 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล จ้างบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตำมะลังใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤศจิกายน 2563
430 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤศจิกายน 2563
431 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้ออาหารเสริม (นม) ของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลเขาทอง จำนวน ๓ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤศจิกายน 2563
432 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤศจิกายน 2563
433 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุแผ่นป้ายจราจรป้ายบังคับความสูง เพื่อติดตั้งเป็นป้ายบังคับในจุดทางลอด จำนวน 6 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤศจิกายน 2563
434 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างปรับปรุงถนนซอยกุมารทอง หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤศจิกายน 2563
435 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤศจิกายน 2563
436 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างบุกเบิกถนนซอยเขาน้อยเชื่อมต่อซอยวังไผ่ ม.2 หมู่ที่ 13 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤศจิกายน 2563
437 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤศจิกายน 2563
438 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายอุดมรัตน์ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤศจิกายน 2563
439 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย จำนวน 100 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤศจิกายน 2563
440 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง พร้อมบริการติดตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤศจิกายน 2563
441 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายท่อเหลี่ยม หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤศจิกายน 2563
442 องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน ภาคใต้ สตูล จ้างซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพฉุกเฉิน (EMS) หมายเลขทะเบียน กค ๕๑๙๐ สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤศจิกายน 2563
443 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด จ้างเช่าพื้นที่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลหนองเสม็ด และดูแลระบบ Server โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤศจิกายน 2563
444 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทางหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี ๒๕๖๔ (วันที่ ๑ ธ.ค. ๖๓ ถึงวันที่ ๑๔ พ.ค. ๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤศจิกายน 2563
445 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเปลี่ยนแมคซีลปั้ม (ประปาหมู่ที่ ๓) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤศจิกายน 2563
446 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนขวัญ ปี ๒๕๖๔ (วันที่ ๑ ธ.ค. ๖๓ ถึงวันที่ ๑๔ พ.ค. ๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤศจิกายน 2563
447 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยใหญ่ ปี ๒๕๖๔ (วันที่ ๑ ธ.ค. ๖๓ ถึงวันที่ ๑๔ พ.ค. ๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤศจิกายน 2563
448 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤศจิกายน 2563
449 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายร่าปู-เตาถ่าน หมู่ที่ 1 บ้านร่าปู ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการตาม แบบแปลนที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤศจิกายน 2563
450 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤศจิกายน 2563
451 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการชุดอ่างเก็บน้ำซอยรุ่งเรือง หมู่ที่ ๙ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  25  พฤศจิกายน 2563
452 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ ๔๕-๐๑๒ สายบ้านท่ากลิ้ง หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง - บ้านห้วยต้นตอ ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  25  พฤศจิกายน 2563
453 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองห่อ - ทุ่งรางชัน หมู่ที่ ๑,๔ บ้านคลองห่อ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  25  พฤศจิกายน 2563
454 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นมโรงเรียน) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน ๔ แห่ง และโรงเรียนที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) จำนวน ๕ แห่ง สำหรับปีการศึกษา ๒/๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤศจิกายน 2563
455 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายไผ่เรียง - คลองโพธิ์ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  พฤศจิกายน 2563
456 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤศจิกายน 2563
457 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ซื้อวัสดุวิทยศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม)  25  พฤศจิกายน 2563
458 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบสนามกีฬา หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  พฤศจิกายน 2563
459 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง  25  พฤศจิกายน 2563
460 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อพวงมาลาดอกไม้สดโทนสีเหลือง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ เมตร พร้อมชื่อหน่วยงาน ใช้ในกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤศจิกายน 2563
461 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อพวงมาลาดอกไม้สดโทนสีชมพู ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ เมตร พร้อมชื่อหน่วยงาน ใช้ในกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤศจิกายน 2563
462 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นมโรงเรียน) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน ๔ แห่ง และโรงเรียนที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) จำนวน ๕ แห่ง สำหรับปีการศึกษา ๒/๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤศจิกายน 2563
463 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (DRUM HP 32A CF232A) จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤศจิกายน 2563
464 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง ประกวดราคาจ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ รวมเป็นระยะเวลา ๑๒๐ วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  พฤศจิกายน 2563
465 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านท่านางพรหม ตำบลควนขนุน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  พฤศจิกายน 2563
466 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นมะขาม - บ้านนายชัยยศ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  พฤศจิกายน 2563
467 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร โครงการจัดหาอาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลวังไผ่ ประจำปี2564  25  พฤศจิกายน 2563
468 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างและเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต จาก หมู่ที่ ๖ บ้านตาเสา ไป หมู่ที่ ๙ บ้านหนองแวง ตำบลตาเสา กว้าง ๓-๕ เมตร ยาว ๒,๒๘๔ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๑๑๓ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  พฤศจิกายน 2563
469 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบสนามกีฬา หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  พฤศจิกายน 2563
470 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นมะขาม - บ้านนายชัยยศ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  พฤศจิกายน 2563
471 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายไผ่เรียง - คลองโพธิ์ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  พฤศจิกายน 2563
472 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเดโช หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  พฤศจิกายน 2563
473 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนใน หมู่ 4 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  พฤศจิกายน 2563
474 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์และปรับภูมิทัศน์ทุ่งกอ หมู่ที่ ๑  25  พฤศจิกายน 2563
475 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน(สพฐ.) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ในเขตเทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  25  พฤศจิกายน 2563
476 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (สำนักปลัด)  25  พฤศจิกายน 2563
477 องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ ภาคใต้ ปัตตานี ปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยาง PARA ASPHALTIC CONCRETE สายบาโงยือริง-จ่ากอง(ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 3 ตำบลบือเระ  25  พฤศจิกายน 2563
478 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2/2563  25  พฤศจิกายน 2563
479 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี อาหารเสริม (นม) โรงเรียน และ (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเวาะหะยี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓  25  พฤศจิกายน 2563
480 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนใน หมู่ 4 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  พฤศจิกายน 2563
481 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเดโช หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  พฤศจิกายน 2563
482 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี อาหารเสริม (นม) โรงเรียน และ (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเวาะหะยี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓  25  พฤศจิกายน 2563
483 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤศจิกายน 2563
484 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างและเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต จาก หมู่ที่ ๖ บ้านตาเสา ไป หมู่ที่ ๙ บ้านหนองแวง ตำบลตาเสา กว้าง ๓-๕ เมตร ยาว ๒,๒๘๔ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๑๑๓ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  พฤศจิกายน 2563
485 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลคลองวาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤศจิกายน 2563
486 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการบุกเบิกถนนผิวทางลูกรังสายท้ายนา-ท่าคลอง (ท้ายพรุ) หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ระยะทาง ๙๓๐ เมตร ถนนกว้าง ๕ เมตร ผิวจราจร ๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๖๕๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤศจิกายน 2563
487 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) จำนวน ๒๒๐ ลบ.ม. (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤศจิกายน 2563
488 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการบุกเบิกถนนผิวทางลูกรังสายทรายขาวใต้-ทุ่งสามสร้าง หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยพลูหนัง ระยะทาง ๘๕๐ เมตร ถนนกว้าง ๕ เมตร ผิวจราจร ๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๒๕๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤศจิกายน 2563
489 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤศจิกายน 2563
490 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤศจิกายน 2563
491 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ Network) แบบที่ ๑ (งานทะเบียนราษฎร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤศจิกายน 2563
492 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำ แบบผิวดิน ขนาด 5 ลูกบาศก์เมตร บ้านไสหัวครก หมู่ที่ 6 ตำบลควนขนุน ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  พฤศจิกายน 2563
493 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายโฟมบร์ด บอร์ด จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤศจิกายน 2563
494 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างติดตั้งอ่างล้างมือสแตนเลสพร้อมก๊อกล้างมือสแตนเลส บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงสระ (หลังใหม่) หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤศจิกายน 2563
495 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤศจิกายน 2563
496 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15007 สาย บ้านพ่วง - ประดู่งาม หมู่ที่ 3,7 ตำบลบางหมาก กว้าง 6 เมตร ยาว 2,097 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,582 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  พฤศจิกายน 2563
497 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15007 สาย บ้านพ่วง - ประดู่งาม หมู่ที่ 3,7 ตำบลบางหมาก กว้าง 6 เมตร ยาว 2,097 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,582 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  พฤศจิกายน 2563
498 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15007 สาย บ้านพ่วง - ประดู่งาม หมู่ที่ 3,7 ตำบลบางหมาก กว้าง 6 เมตร ยาว 2,097 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,582 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  พฤศจิกายน 2563
499 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15007 สาย บ้านพ่วง - ประดู่งาม หมู่ที่ 3,7 ตำบลบางหมาก กว้าง 6 เมตร ยาว 2,097 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,582 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  พฤศจิกายน 2563
500 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤศจิกายน 2563
501 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤศจิกายน 2563
502 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤศจิกายน 2563
503 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อหินคลุกและทรายถม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤศจิกายน 2563
504 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  พฤศจิกายน 2563
505 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเก้าอี้สำนักงาน สามารถปรับระดับสูง-ต่ำได้ จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤศจิกายน 2563
506 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องสุขาฯสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤศจิกายน 2563
507 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเก้าอี้สำนักงาน สามารถปรับระดับสูง-ต่ำได้ จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤศจิกายน 2563
508 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อสายฉีดน้ำแรงดันสูงพร้อมหัวสาย จำนวน 1 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤศจิกายน 2563
509 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการบุกเบิกถนนผิวทางลูกรังสายหอถังประปาบ้านนายฮัจยีถ๊อด-ถนนท่าเรือ หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยลึก ระยะทาง ๑๒๐ ม. ถนนกว้าง ๕ ม. ผิวจราจร ๔ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม. และซ่อมแซมถนนลูกรัง ระยะทาง ๖๐ ม. ถนนกว้าง ๕ ม. ผิวจราจร ๔ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤศจิกายน 2563
510 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเก้าอี้สำนักงาน สามารถปรับระดับสูง-ต่ำได้ จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤศจิกายน 2563
511 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤศจิกายน 2563
512 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งมะพร้าว จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤศจิกายน 2563
513 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ตามโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบ (ภาคเรียนที่ 2/2563)  25  พฤศจิกายน 2563
514 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง จ้างตามโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเหรียง (ภาคเรียนที่ 2/2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤศจิกายน 2563
515 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อชั้นวางแฟ้มแบบ 40 ช่อง จำนวน 1 ตู้ และ โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤศจิกายน 2563
516 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๘ ๐๐๖๖ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤศจิกายน 2563
517 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  พฤศจิกายน 2563
518 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤศจิกายน 2563
519 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ รายละเอีดยตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤศจิกายน 2563
520 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15002 สายดอนไทรงาม หมู่ที่ 6 ตำบลบางหมาก กว้าง 7 เมตร ยาว 2,138 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,379 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  พฤศจิกายน 2563
521 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายโรงเรียนบ้านท้องนายปาน หมู่ที่ 5 งานงบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทรายจ่ายสำรองจ่าย  24  พฤศจิกายน 2563
522 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อถุงผ้าดิบ พร้อมสกรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤศจิกายน 2563
523 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จัดซื้อที่ดินเพื่อทำที่ทิ้งขยะ ที่ดินมีจำนวนประมาณ 10 ไร่  24  พฤศจิกายน 2563
524 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จัดซื้อรถยนต์ดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน 1 คัน  24  พฤศจิกายน 2563
525 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤศจิกายน 2563
526 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจัดทำเว็บไซต์สำหรับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤศจิกายน 2563
527 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมแซม รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๙๐๐ ตรัง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤศจิกายน 2563
528 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก (บริเวณสี่แยกปลายน้ำ) หมู่ที่ 2 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  พฤศจิกายน 2563
529 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารต่อเติมสำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤศจิกายน 2563
530 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมวิทยุสื่อสาร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤศจิกายน 2563
531 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤศจิกายน 2563
532 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างเดือน ธันวาคม 2563 - เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤศจิกายน 2563
533 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าฯรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤศจิกายน 2563
534 องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน ภาคใต้ สตูล ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ (ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓-กันเงินเบิกตัดปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤศจิกายน 2563
535 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-8814 ชุมพร ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤศจิกายน 2563
536 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โดม) หมู่ที่ 4 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  พฤศจิกายน 2563
537 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาตักหินคลุกถมหลุมบ่อถนนลูกรังภายในตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤศจิกายน 2563
538 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งสำหรับรถยนต์ส่วนกลางของอบต.ยะรัง หมายเลขทะเบียน กจ - ๔๗๙๙ ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤศจิกายน 2563
539 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศุภศาสตราราม ประจำเดือนธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤศจิกายน 2563
540 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างผนังกั้นดินพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์จุดรวมน้ำอำเภอพิปูน หมู่ที่ 5 ตำบลควนกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  พฤศจิกายน 2563
541 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โดม) หมู่ที่ 4 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  พฤศจิกายน 2563
542 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยพาราแอสฟัลท์คอนกรีตถนนลาดยางสายทุ่งใหญ่-เล็ดตอก หมู่ที่ 5 ตำบลเหล กว้าง 8 เมตร ยาว 3,390 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 27,120 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเหล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  พฤศจิกายน 2563
543 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.65-0044 สายสุนทรา ป้ายรถไฟ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  พฤศจิกายน 2563
544 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง่ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน(บ้านนายนิวัฒน์ แป้นชุม) แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  พฤศจิกายน 2563
545 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างผนังกั้นดินพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์จุดรวมน้ำอำเภอพิปูน หมู่ที่ 5 ตำบลควนกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  พฤศจิกายน 2563
546 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยพาราแอสฟัลท์คอนกรีตถนนลาดยางสายทุ่งใหญ่-เล็ดตอก หมู่ที่ 5 ตำบลเหล กว้าง 8 เมตร ยาว 3,390 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 27,120 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเหล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  พฤศจิกายน 2563
547 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.65-0044 สายสุนทรา ป้ายรถไฟ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  พฤศจิกายน 2563
548 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง่ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน(บ้านนายนิวัฒน์ แป้นชุม) แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  พฤศจิกายน 2563
549 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อเทียนไขและธงโบกพร้อมก้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤศจิกายน 2563
550 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษา จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤศจิกายน 2563
551 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๒-๐๐๔๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤศจิกายน 2563
552 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับใช้ในการปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวที่อาคารถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน เพื่อทำห้องนวดแผนไทย จำนวน 55 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤศจิกายน 2563
553 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤศจิกายน 2563
554 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤศจิกายน 2563
555 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤศจิกายน 2563
556 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤศจิกายน 2563
557 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15005 สายแหลมญวน หมู่ที่ 8 ตำบลบางหมาก กว้าง 5 เมตร ยาว 2,230 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,150 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  พฤศจิกายน 2563
558 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ โครงการปรับเกรดถนน หมู่ที่ ๓  24  พฤศจิกายน 2563
559 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15004 สายคูขุด-บางผรา หมู่ที่ 3,5 ตำบลบางหมาก กว้าง 7 เมตร ยาว 1,193 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,351 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  พฤศจิกายน 2563
560 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤศจิกายน 2563
561 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 10 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤศจิกายน 2563
562 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤศจิกายน 2563
563 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส เช่าค่าเช่าเต้นท์ผ้าใบพร้อมโต๊ะเก้าอี้ จำนวน 6 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤศจิกายน 2563
564 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ  24  พฤศจิกายน 2563
565 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤศจิกายน 2563
566 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จ้างบรรจุเคมีดับเพลิงขนิดแห้ง จำนวน 10 ถัง  24  พฤศจิกายน 2563
567 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤศจิกายน 2563
568 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ โครงการปรับเกรดถนน หมู่ที่ ๙ ถึงหมู่ที่ ๑๐  24  พฤศจิกายน 2563
569 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างจัดอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าจันทน์ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤศจิกายน 2563
570 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15008 สาย ทซ.2018 -บ้านคอเตี้ย หมู่ที่ 9ตำบลบางหมาก กว้าง 7 เมตร ยาว 2,540 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า17,780 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  พฤศจิกายน 2563
571 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤศจิกายน 2563
572 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการซ่อมเปลี่ยน ฝาปิดท่อพักคูระบายน้ำ บริเวณถนนสายควนศรี - ควนสามัคคี หมู่ที่ 5 บ้านมอเก็ต ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤศจิกายน 2563
573 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง รั้วหน้าศูนย์อาคารเครื่องจักรกล และศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลบางนอน หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  พฤศจิกายน 2563
574 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับสิทธิ์เบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 4 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤศจิกายน 2563
575 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลครน จำนวน ๔ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤศจิกายน 2563
576 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อหินผุ เพื่อซ่อมแซมถนน จำนวน 6 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤศจิกายน 2563
577 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤศจิกายน 2563
578 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤศจิกายน 2563
579 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) หมึกปริ้นเตอร์ HP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤศจิกายน 2563
580 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม แผนการดำเนินงานประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤศจิกายน 2563
581 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ และโรงเรียน (สพฐ.) จำนวน 3 โรง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ภาคเรียนที่ 2/2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤศจิกายน 2563
582 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขครุภัณฑ์ 011-50-0001 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤศจิกายน 2563
583 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 12 โวลต์ จำนวน 2 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤศจิกายน 2563
584 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน ๖ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤศจิกายน 2563
585 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ  24  พฤศจิกายน 2563
586 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างบริการซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ Fuji - Xerox Coler จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤศจิกายน 2563
587 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ (เดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ - เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)  24  พฤศจิกายน 2563
588 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายโรงเรียนบ้านท้องนายปาน หมู่ที่ 5 งานงบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทรายจ่ายสำรองจ่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤศจิกายน 2563
589 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤศจิกายน 2563
590 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤศจิกายน 2563
591 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข ุ6739 นธ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤศจิกายน 2563
592 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนบ้านถ้ำโกบ, โรงเรียนบ้านเขาดิน และโรงเรียนบ้านห้วยน้ำแก้ว  24  พฤศจิกายน 2563
593 องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มฯ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤศจิกายน 2563
594 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของศพด.บ้านถ้ำโกบ, ศพด.บ้านเขาดิน และศพด.บ้านห้วยน้ำแก้ว  24  พฤศจิกายน 2563
595 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา วัสดุคอมพิวเตอร์  24  พฤศจิกายน 2563
596 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  24  พฤศจิกายน 2563
597 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้าไฟเบอร์คลาส ชนิด 6 ล้อ  24  พฤศจิกายน 2563
598 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วัสดุหินผุและหินคลุก  24  พฤศจิกายน 2563
599 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า สำหรับกองช่าง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤศจิกายน 2563
600 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤศจิกายน 2563
601 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤศจิกายน 2563
602 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษา จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤศจิกายน 2563
603 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุง ขนาด ๑ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤศจิกายน 2563
604 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15001 สายแหลมปอ หมู่ที่ 7 ตำบลบางหมาก กว้าง 5 เมตร ยาว 1,189 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,945 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  พฤศจิกายน 2563
605 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมาปรับปรุงและดูแลเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤศจิกายน 2563
606 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างก่อสร้างเรียงหินยาแนวแหล่งน้ำสาธารณะ คลองสุงามาตี (ตอน 3) หมู่ที่ 5 บ้านพงสตาและหมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก  24  พฤศจิกายน 2563
607 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ โครงการปรับเกรดถนน หมู่ที่ ๑ ถึงหมู่ที่ ๖  24  พฤศจิกายน 2563
608 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในตำบลลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤศจิกายน 2563
609 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ โครงการปรับเกรดถนน  24  พฤศจิกายน 2563
610 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเฝ้ารับเสด็จฯ ขนาด 3.50x6.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย  24  พฤศจิกายน 2563
611 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤศจิกายน 2563
612 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย หมายเลขทะเบียน 81-0447 ประจวบคีรีขันธ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤศจิกายน 2563
613 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง วัสดุสำนักงาน กองคลัง  24  พฤศจิกายน 2563
614 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องสูบน้ำ หมายเลขครุภัณฑ์ 103 53 0001 จำนวน 1เครื่อง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤศจิกายน 2563
615 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ โครงการปรับเกรดถนน หมู่ที่ ๕ ถึงหมู่ที่ ๗  24  พฤศจิกายน 2563
616 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๔ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤศจิกายน 2563
617 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาซ่อมแซมการกัดเซาะคอสะพานข้ามคลองบางคลองใหญ่ หมู่ที่ ๕ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤศจิกายน 2563
618 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤศจิกายน 2563
619 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อเทียนไขและธงโบกพร้อมก้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤศจิกายน 2563
620 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤศจิกายน 2563
621 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤศจิกายน 2563
622 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก 2 ตอน หมายเลขทะเบียน กต.7568 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤศจิกายน 2563
623 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤศจิกายน 2563
624 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤศจิกายน 2563
625 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อ(สารเคมีกำจัดยุงลายและทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย) โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤศจิกายน 2563
626 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤศจิกายน 2563
627 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤศจิกายน 2563
628 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤศจิกายน 2563
629 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP รุ่น Laser jet pro MFP M227 fdw หมายเลขครุภัณฑ์ 478-61-0042 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤศจิกายน 2563
630 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อโต๊ะสำนักงาน จำนวน ๖ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤศจิกายน 2563
631 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0024 และหมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0025 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤศจิกายน 2563
632 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤศจิกายน 2563
633 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง จ้างจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤศจิกายน 2563
634 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างต่อสัญญาการให้บริการเว็บไซต์และโดเมนเนมต่อเนื่องสำหรับเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤศจิกายน 2563
635 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อครุภัณฑ์กีฬาอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมติดตั้ง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤศจิกายน 2563
636 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤศจิกายน 2563
637 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมน ปีการศึกษา 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤศจิกายน 2563
638 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อธงและเทียนไข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤศจิกายน 2563
639 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤศจิกายน 2563
640 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤศจิกายน 2563
641 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุในการปรุงอาหารกลางวันของเด็ก ศพด.บ้านเนินสำราญ เดือนธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤศจิกายน 2563
642 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุในการประกอบอาหารกลางวันของเด็ก ศพด.บ้านเนินสำราญ เดือนธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤศจิกายน 2563
643 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤศจิกายน 2563
644 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องสูบน้ำ (หมายเลขครุภัณฑ์ 055 55 0018 / 055 62 0040 / 055 57 0032) จำนวน 3 เครื่อง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤศจิกายน 2563
645 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ รายการตามโครงการอบต.เคลื่อนที่พบประชาชนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤศจิกายน 2563
646 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ เลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๔๙ ๐๐๑๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤศจิกายน 2563
647 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤศจิกายน 2563
648 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองเคี่ยม หมู่ที่ 8,6 บ้านหัวหรั่ง บ้านเทพราช ตำบลเขาชัยสน จำนวน 3 ช่วง ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 5,200 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  พฤศจิกายน 2563
649 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน ถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน ถ้ำลอกอ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  พฤศจิกายน 2563
650 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างซ่อมแซม บำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บม ๑๐๕๘ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤศจิกายน 2563
651 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 11 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤศจิกายน 2563
652 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมรถยนต์สี่ประตู ณ ศูนย์โตโยต้าสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤศจิกายน 2563
653 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างทำป้ายไวนิล โครงการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสาภัยพิบัติ (การป้องกันไฟป่า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤศจิกายน 2563
654 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อหินคลุกเพื่อซ่อมแซมถนนสายทรายอ่อน-น้ำใส กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หมู่ที่ ๑๗ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤศจิกายน 2563
655 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศุภศาสตราราม ประจำเดือนธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤศจิกายน 2563
656 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤศจิกายน 2563
657 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายไวนิล โครงการวันสำคัญทางศาสนาอิสลาม (ประเพณวันเมาว์ลิด) งานเมาว์ลิดกลางประจำตำบลเขาทอง 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤศจิกายน 2563
658 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อน้ำดื่มขนาดบรรจุ 20 ลิตร จำนวน 21 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤศจิกายน 2563
659 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อของขวัญของรางวัลเพื่อใช้ในโครงการวันสำคัญทางศาสนาอิสลาม (ประเพณีเมาว์ลิด) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤศจิกายน 2563
660 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา ซื้อแบตเตอรี่ รถยนต์ส่วนกลางประจำสำนักงาน หมายเลขทะเบียน กข-๗๓๔๐ พังงา จำนวน ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤศจิกายน 2563
661 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ 2/2563 ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 (สพฐ.)  23  พฤศจิกายน 2563
662 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤศจิกายน 2563
663 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายยุทธพิชัย - วัดสวาด หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤศจิกายน 2563
664 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์พร้อมเก้าอี้และเครื่องเสียงตามโครงการอบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤศจิกายน 2563
665 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา ซื้อเครื่องพิมพ์เช็ค CITIC PB๒ จำนวน ๑ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤศจิกายน 2563
666 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา จ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑๘ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤศจิกายน 2563
667 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิว Asphaltic Concrete หมู่ที่ ๕ บ้านมะขาม ตำบลตาเสา กว้าง ๔-๕ เมตร ยาว ๙๐๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๙๖๓ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  พฤศจิกายน 2563
668 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลที่ชำรุดเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤศจิกายน 2563
669 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งเอ๊าะ หมู่ที่ 11 แบบบาดาลขนาดเล็ก บ้านทุ่งสลำ ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  พฤศจิกายน 2563
670 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาหมู่บ้าน-ศาลาร่วมใจ รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ 47-023 หมู่ที่ 11 บ้านสลำ ตำบลเขาชัยสนกว้าง 5 เมตร ยาว 1,010 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 5,050 ตารางเมตร อบต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จังหวัดพัทลุง1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  พฤศจิกายน 2563
671 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และส่งเสริมด้านกีฬาแก่เด็ก เยาวชนและประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤศจิกายน 2563
672 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายวัดสวาด - ในเขา หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤศจิกายน 2563
673 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล ภาคใต้ พังงา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ (ไวนิล) ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตามโครงการ ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อบัติเหตุ โครงเหล็กพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤศจิกายน 2563
674 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. ๑๓๐๑๕ สายวังหลิ้ง หมู่ที่ ๒ บ้านหาญ ตำบลเขาขาว กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๒๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๘๔ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล ๑ สายทาง โดยวิธีคัดเลือก  23  พฤศจิกายน 2563
675 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤศจิกายน 2563
676 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขครุภัณฑ์ 006-55-0001 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤศจิกายน 2563
677 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างต่อสัญญาเช่าพื้นที่จัดทำเว็บไซต์ ของ อบต.โคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤศจิกายน 2563
678 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยโรงเรียนบ้านท่าไท หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤศจิกายน 2563
679 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤศจิกายน 2563
680 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ่อมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 80-7252 พัทลุง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤศจิกายน 2563
681 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤศจิกายน 2563
682 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจาบังโต๊ะกู ม.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤศจิกายน 2563
683 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งเอ๊าะ หมู่ที่ 11 แบบบาดาลขนาดเล็ก บ้านทุ่งสลำ ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  พฤศจิกายน 2563
684 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างขุดลอกและกำจัดวัชพืชทางระบายน้ำซอยดอนโตนด หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤศจิกายน 2563
685 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อโต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอี้ จำนวน ๒๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤศจิกายน 2563
686 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๖ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤศจิกายน 2563
687 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างลงระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๔-๐๐๑๑ และ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๕-๐๐๑๔) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤศจิกายน 2563
688 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสาภัยพิบัติ (การป้องกันไฟป่า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๕๐ คนๆละ ๒ มื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤศจิกายน 2563
689 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤศจิกายน 2563
690 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ 2/2563 ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 (ศพด.)  23  พฤศจิกายน 2563
691 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาหมู่บ้าน-ศาลาร่วมใจ รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ 47-023 หมู่ที่ 11 บ้านสลำ ตำบลเขาชัยสนกว้าง 5 เมตร ยาว 1,010 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 5,050 ตารางเมตร อบต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จังหวัดพัทลุง1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  พฤศจิกายน 2563
692 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา เหมาบริการทิ้งขยะมูลฝอยและค่าจ้างเหมาบริการในด้านต่างๆ จำนวน 9 เดือน  23  พฤศจิกายน 2563
693 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ภาคกลาง อ่างทอง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤศจิกายน 2563
694 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจ้างทำป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์ ?ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ? ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤศจิกายน 2563
695 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายไวนิล สำหรับโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ กิจกรรมฝึกอบรมคณะกรรมการกิจการประปาหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤศจิกายน 2563
696 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ สำหรับโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ กิจกรรมฝึกอบรมคณะกรรมการกิจการประปาหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤศจิกายน 2563
697 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างทำตรายาง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤศจิกายน 2563
698 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอย ส.รุ่งเรือง หมู่ที่ 6 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤศจิกายน 2563
699 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (DRUM HP 32A CF232A) จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤศจิกายน 2563
700 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤศจิกายน 2563
701 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างประกอบอาหารกลางวัน โครงการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสาภัยพิบัติ (การป้องกันไฟป่า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๕๐ คนๆละ ๑ มื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤศจิกายน 2563
702 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ (สำนักปลัด) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายใบสั่งซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤศจิกายน 2563
703 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤศจิกายน 2563
704 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤศจิกายน 2563
705 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๑ รายการตามโครงการอบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤศจิกายน 2563
706 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤศจิกายน 2563
707 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤศจิกายน 2563
708 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิว Asphaltic Concrete หมู่ที่ ๕ บ้านมะขาม ตำบลตาเสา กว้าง ๔-๕ เมตร ยาว ๙๐๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๙๖๓ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  พฤศจิกายน 2563
709 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ตรายาง  23  พฤศจิกายน 2563
710 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤศจิกายน 2563
711 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทานตะวัน หมู่ที่ ๓ ตำบลตาเสา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๓๒๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  พฤศจิกายน 2563
712 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคใต้ พังงา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  23  พฤศจิกายน 2563
713 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร อาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน ๖ แห่ง  23  พฤศจิกายน 2563
714 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง จ้างจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนการคลัง(รหัสครุภัณฑ์ 416-54-0015) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤศจิกายน 2563
715 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง จ้างจัดซื้อหินผุ จำนวน 78 ลบ.ม. ตามโครงการจัดซื้อหินผุเพื่อซ่อมแซมถนนสายทอนตีน ม.6 บ้านหินจอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤศจิกายน 2563
716 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะ  23  พฤศจิกายน 2563
717 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤศจิกายน 2563
718 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤศจิกายน 2563
719 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อพร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (ระบบโซล่าเซลล์) หมู่ที่ 3 บ้านปากคลอง ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการตามแบบแปลนที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤศจิกายน 2563
720 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤศจิกายน 2563
721 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้าไฟเบอร์คลาส ชนิด 6 ล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤศจิกายน 2563
722 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ อบต.ศรีวิชัย ถนนสายชายเสม็ด-ประมง หมู่ที่ 3 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  พฤศจิกายน 2563
723 เทศบาลตำบลดอนทราย ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร้างถนนโดยการปูทับยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหมู่ที่ 5 ตำบลดอนทราย เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ตำบลดอนประดู่ กว้าง 5 เมตร ผิวหนา 0.05 เมตร ยาว 1,895 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,475 ตารางเมตร เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  พฤศจิกายน 2563
724 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมผิวจราจรหลังท่อระบายน้ำ คสล.และคอสะพานซอยเหล่าบัญฑิต หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤศจิกายน 2563
725 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำดื่มของ อบต.คลองพา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤศจิกายน 2563
726 เทศบาลตำบลดอนทราย ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านกันขี้เหล็ก ตำบลดอนทราย แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  พฤศจิกายน 2563
727 เทศบาลตำบลดอนทราย ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร้างถนนโดยการปูทับยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหมู่ที่ 5 ตำบลดอนทราย เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ตำบลดอนประดู่ กว้าง 5 เมตร ผิวหนา 0.05 เมตร ยาว 1,895 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,475 ตารางเมตร เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  พฤศจิกายน 2563
728 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  พฤศจิกายน 2563
729 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนสายหารเทา-ต้นกอ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  พฤศจิกายน 2563
730 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และส่งเสริมด้านกีฬาแก่เด็ก เยาวชนและประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤศจิกายน 2563
731 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 9 บ้านโหนดหมู่ ตำบลหารเทา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  พฤศจิกายน 2563
732 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอายุตำบลดินแดง ผู้บริหาร พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง และผู้นำชุมชนตำบลดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤศจิกายน 2563
733 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ อบต.ศรีวิชัย ถนนสายประมง-แหลมสน ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  พฤศจิกายน 2563
734 เทศบาลตำบลดอนทราย ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านกันขี้เหล็ก ตำบลดอนทราย แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  พฤศจิกายน 2563
735 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  พฤศจิกายน 2563
736 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ อบต.ศรีวิชัย ถนนสายชายเสม็ด-ประมง หมู่ที่ 3 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  พฤศจิกายน 2563
737 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนสายหารเทา-ต้นกอ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  พฤศจิกายน 2563
738 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 8 บ้านคลองเรือ ตำบลหารเทา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  พฤศจิกายน 2563
739 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 9 บ้านโหนดหมู่ ตำบลหารเทา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  พฤศจิกายน 2563
740 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 8 บ้านคลองเรือ ตำบลหารเทา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  พฤศจิกายน 2563
741 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤศจิกายน 2563
742 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤศจิกายน 2563
743 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤศจิกายน 2563
744 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤศจิกายน 2563
745 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๔๒ ๕๙ ๐๐๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤศจิกายน 2563
746 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๔๒ ๕๙ ๐๐๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤศจิกายน 2563
747 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัตถุดิบ (อาหารสด) อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤศจิกายน 2563
748 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS) สำหรับรถบรรทุกน้ำสิบล้อ ทะเบียน บม 1194 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤศจิกายน 2563
749 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา ซื้อขออนุมัติซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียบตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤศจิกายน 2563
750 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค3308พังงา จำนวน 2 รายการ (แบตเตอรี่,ใบปัดน้ำฝน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤศจิกายน 2563
751 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องสุขาฯสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤศจิกายน 2563
752 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ของศพด.บ้านแขวงเภา 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤศจิกายน 2563
753 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านท่าม่วง (ธ.ค.63-เม.ย.64) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤศจิกายน 2563
754 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมาเช่าเต็นท์และโต๊ะพร้อมเก้าอี้ เพื่อจัดงานโครงการเมาลิดสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤศจิกายน 2563
755 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา จ้างขอนุมัติเบิกเงินค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างเเละเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤศจิกายน 2563
756 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.13-003 สายช่องหมอ-คลองฮาย หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  พฤศจิกายน 2563
757 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายสี่แยกสามัคคี-แหลมยูง หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  พฤศจิกายน 2563
758 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤศจิกายน 2563
759 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80-4368พังงา จำนวน 3 รายการ (ขั้วแบตเตอรี่,ไดสตาร์ท,ทุ่นไดสตาร์ทพร้อมลูกปืน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤศจิกายน 2563
760 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตีนวัด หมู่ที่ ๕ ตำบลมะรุ่ย โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.มะรุ่ยกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  พฤศจิกายน 2563
761 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการขุดลอกคลองประปา หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤศจิกายน 2563
762 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอื่น ๆ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤศจิกายน 2563
763 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำยาเคมีตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤศจิกายน 2563
764 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างบริการตรวจเช็คและซ่อมแซมประตูบานเลื่อนสำนักงาน อบต.ครน และหน้าต่างบานเลื่อน ศพด.อบต.ครน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤศจิกายน 2563
765 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่มรับรองการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤศจิกายน 2563
766 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ สำนักปลัด (โทรทัศน์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤศจิกายน 2563
767 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนังขลิก หมู่ที่ ๔ ตำบลมะรุ่ย โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.มะรุ่ยกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  พฤศจิกายน 2563
768 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่สาธารณะภายในตำบลบ้านเพิง  18  พฤศจิกายน 2563
769 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเสื้อปฏิบัติการสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสาภัยพิบัติ (การป้องกันไฟป่า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๕๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤศจิกายน 2563
770 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออุปกรณ์ฝึกภาคสนาม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสาภัยพิบัติ (การป้องกันไฟป่า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (น้ำมันเบนซิน,ฟางก้อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤศจิกายน 2563
771 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาโครงการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำภี ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤศจิกายน 2563
772 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ จ้างจัดจ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอายุตำบลดินแดง ผู้บริหาร พนักงานองค์การบริหารส่่วนตำบลดินแดง และผู้นำชุมชนตำบลดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤศจิกายน 2563
773 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอายุตำบลดินแดง ผู้บริหาร พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง และผู้นำชุมชนตำบลดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤศจิกายน 2563
774 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาโครงการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤศจิกายน 2563
775 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 3 เชื่อมซอย 4 หมู่ที่ 6 ตำบลถ้ำสิงห์ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,850 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,250 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  พฤศจิกายน 2563
776 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล เหมาเก็บขนขยะมูลฝอย บนเกาะหลีเป๊ะ ประจำปีงบประมาณ 2564  18  พฤศจิกายน 2563
777 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ อบต.ศรีวิชัย ถนนสายประมง-แหลมสน ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  พฤศจิกายน 2563
778 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  18  พฤศจิกายน 2563
779 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมสภาเทศบาลตำบลหารเทา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 พร้อมเข้าเล่ม จำนวน 22 แฟ้ม ๆ ละ 456 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤศจิกายน 2563
780 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาหมู่บ้าน-ศาลาร่วมใจ รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ 47-023 หมู่ที่ 11 บ้านสลำ ตำบลเขาชัยสน กว้าง 5 เมตร ยาว 1,010 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 5,050 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 สายทาง  18  พฤศจิกายน 2563
781 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาหมู่บ้าน-ศาลาร่วมใจ รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ 47-023 หมู่ที่ 11 บ้านสลำ ตำบลเขาชัยสน กว้าง 5 เมตร ยาว 1,010 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 5,050 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 สายทาง  18  พฤศจิกายน 2563
782 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำวุฒิบัติและเข้าเล่มเอกสารตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤศจิกายน 2563
783 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถ้ำลอกอ (ถ้ำสุขใจ) โดยก่อสร้างจุดพักแบบผิวคอนกรีตพิพม์ลาย ก่อสร้างทางเดินเท้าแบบผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย  18  พฤศจิกายน 2563
784 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำมันตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤศจิกายน 2563
785 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  18  พฤศจิกายน 2563
786 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ จัดซื้องานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  18  พฤศจิกายน 2563
787 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซ่อมสร้างถนนก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านควนศรี-บ้านสามัคคี หมุู่ที่ 8, 1 ตำบลพ่วงพรมคร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,735.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,410.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 สายทาง  18  พฤศจิกายน 2563
788 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนายสอด หมู่ที่ 12 ตำบลควนทอง  18  พฤศจิกายน 2563
789 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข - ๙๒๕๙ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤศจิกายน 2563
790 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมารถพร้อมคนขับดำเนินการขนขยะและมูลฝอยทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤศจิกายน 2563
791 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถ้ำลอกอ (ถ้ำสุขใจ) โดยก่อสร้างจุดพักแบบผิวคอนกรีตพิพม์ลาย ก่อสร้างทางเดินเท้าแบบผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย ก่อสร้างบันไดพื้นที่ลาดชันสูงแบบผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย ก่อสร้างสะพานไม้คนเดิน ก่อสร้างบ่อน้ำและลำธาร จัดทำหุ่นปูนปั้น วิถีชุมชนอาชีพเก็บมูลค้างคาวเดินระบบไฟฟ้าส่องทางเดินและจุดน่าสนใจภายในถ้ำองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง  18  พฤศจิกายน 2563
792 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤศจิกายน 2563
793 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง ซื้อหินผุหรือวัสดุคัดเลือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤศจิกายน 2563
794 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤศจิกายน 2563
795 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา ซื้อขออนุมัติซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียบตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤศจิกายน 2563
796 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมัน 2 T 0.5 L) จำนวน 6 กระป๋อง รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤศจิกายน 2563
797 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุพี เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤศจิกายน 2563
798 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลเวียงสระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  พฤศจิกายน 2563
799 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤศจิกายน 2563
800 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๔๒ ๔๗ ๐๐๐๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤศจิกายน 2563
801 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเป็นสำนักงานแห่งที่ ๒ โดยวิธีคัดเลือก  18  พฤศจิกายน 2563
802 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๔๒ ๕๙ ๐๐๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤศจิกายน 2563
803 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสารรายงานการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคลองพน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤศจิกายน 2563
804 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ จ้างทำเอกสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมตามอำนาจหน้าที่ของ อบต.นาพญา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤศจิกายน 2563
805 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุเครื่องเขียน และอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤศจิกายน 2563
806 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถเคลื่อนที่เร็ว ๒๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  พฤศจิกายน 2563
807 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤศจิกายน 2563
808 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา โครงการก่อสร้างสะพานพร้าวคอนกรีตเสริมเหล็ก แทนของเดิมที่ชำรุด หมู่ที่ 1  17  พฤศจิกายน 2563
809 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤศจิกายน 2563
810 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ภาคใต้ ตรัง ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกเพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และส่งเสริมด้านกีฬาแก่เด็กเยาวชน และประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤศจิกายน 2563
811 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และส่งเสริมด้านกีฬาแก่เด็ก เยาวชนและประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤศจิกายน 2563
812 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-3888 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤศจิกายน 2563
813 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤศจิกายน 2563
814 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาจัดทำปฏิทินแขวนแบบฉีก จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤศจิกายน 2563
815 เทศบาลตำบลดอนทราย ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกันขี้เหล็ก - ห้วยศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ 6 บ้านกันขี้เหล็ก ตำบลดอนทราย ขนาดกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 2,550 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,750 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังสองข้าง ข้างละ 0.50 เมตร เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  พฤศจิกายน 2563
816 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขาภิบาล ๗/๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  พฤศจิกายน 2563
817 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ17-020 สายบ้านบางปู-ริมทะเล หมู่ที่ 4 บ้านท่าพิกุล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  พฤศจิกายน 2563
818 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมระบบไฟฟ้ารถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบีบน บฉ 2200 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤศจิกายน 2563
819 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ และระบบไฟฟ้าแสงสว่างท่าเทียบเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  พฤศจิกายน 2563
820 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  17  พฤศจิกายน 2563
821 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก (เครนสลิง)ฯ ทะเบียน 80-8946 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤศจิกายน 2563
822 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการจ้างเหมาขุดลอกทางระบายน้ำบ้านทรายขาว (พร้อมปรับแต่งด้านข้าง) ระยะทาง ๑๓๕ เมตร หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤศจิกายน 2563
823 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งเอ๊าะ หมู่ที่ 11 แบบบาดาลขนาดเล็ก บ้านทุ่งสลำ ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง  17  พฤศจิกายน 2563
824 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  17  พฤศจิกายน 2563
825 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านคลองหอ - วัดนันทาราม หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  พฤศจิกายน 2563
826 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.64007 สายบางมาศใต้-หนองบัวรี หมู่ที่ ๑๒ ตำบลรับร่อ กว้าง ๖ เมตร ยาว 2,200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 1 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  พฤศจิกายน 2563
827 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุสำนักงาน อบต.คลองวาฬ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๔ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  พฤศจิกายน 2563
828 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาซื้อรถตัดหญ้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  พฤศจิกายน 2563
829 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ จัดซื้องานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  17  พฤศจิกายน 2563
830 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ทราย/น้ำยาเคมี) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤศจิกายน 2563
831 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤศจิกายน 2563
832 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ปฏิบัติงานของกองช่าง จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤศจิกายน 2563
833 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤศจิกายน 2563
834 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤศจิกายน 2563
835 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทานตะวัน หมู่ที่ ๓ ตำบลตาเสา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๓๒๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  พฤศจิกายน 2563
836 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ขุดลอกสระดอนทิงทวด หมู่ที่ 11 บ้านดอนทิงทวด ตำบลบางหมาก จำนวน 2 จุด หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 105,640 ลูกบากศ์เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  17  พฤศจิกายน 2563
837 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 12 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤศจิกายน 2563
838 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการยานพาหนะรวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤศจิกายน 2563
839 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น P265 dw หมายเลขครุภัณฑ์ 482-59-0012 (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤศจิกายน 2563
840 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤศจิกายน 2563
841 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ซื้อมาตรน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤศจิกายน 2563
842 องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤศจิกายน 2563
843 องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤศจิกายน 2563
844 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด ภายในตำบลควนขนุน หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ตำบลควนขนุน องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 220 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  พฤศจิกายน 2563
845 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง ซื้อจัดซื้อหมึกพริ้นเตอร์ จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤศจิกายน 2563
846 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านคลองหอ - วัดนันทาราม หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  พฤศจิกายน 2563
847 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤศจิกายน 2563
848 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทานตะวัน หมู่ที่ ๓ ตำบลตาเสา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๓๒๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  พฤศจิกายน 2563
849 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมารถบัสโดย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤศจิกายน 2563
850 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต ถนนสายน้ำตกลาดเตย กว้าง 6 เมตร ยาว 2,818 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,908 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  พฤศจิกายน 2563
851 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาซื้อรถตัดหญ้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  พฤศจิกายน 2563
852 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤศจิกายน 2563
853 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.64007 สายบางมาศใต้-หนองบัวรี หมู่ที่ ๑๒ ตำบลรับร่อ กว้าง ๖ เมตร ยาว 2,200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 1 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  พฤศจิกายน 2563
854 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤศจิกายน 2563
855 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา ซื้อขออนุมัติซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียบตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤศจิกายน 2563
856 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาพาหนะโดยสาร รถปรับอากาศ ๒ ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤศจิกายน 2563
857 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ภาคกลาง อ่างทอง ซื้อแบบพิมพ์เพื่อใช้ในงานราชการ จำนวน 8 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤศจิกายน 2563
858 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง จำนวน ๔ ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤศจิกายน 2563
859 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤศจิกายน 2563
860 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต ถนนสายน้ำตกลาดเตย กว้าง 6 เมตร ยาว 2,818 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,908 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  พฤศจิกายน 2563
861 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุสำนักงาน อบต.คลองวาฬ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๔ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  พฤศจิกายน 2563
862 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤศจิกายน 2563
863 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤศจิกายน 2563
864 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤศจิกายน 2563
865 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อถังพลาสติกคัดแยกขยะ ( 4 ประเภท) เพื่อสนับสนุนการคัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิด ของสถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤศจิกายน 2563
866 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ รายการตามโครงการอบต.เคลื่อนที่พบประชาชนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤศจิกายน 2563
867 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-58-0036 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤศจิกายน 2563
868 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกแบบดับเบิ้ลแค๊บ หมายเลขทะเบียน กอ-1386 ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-59-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤศจิกายน 2563
869 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น (ไม่ประจำทาง) จำนวนไม่น้อยกว่า ๔๔ ที่นั่ง จำนวน ๔ คัน ตามโครงการศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงนอกห้องเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤศจิกายน 2563
870 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ตามโครงการศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงนอกห้องเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤศจิกายน 2563
871 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤศจิกายน 2563
872 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำประปาภายในเขตเทศบาลตำบลเคียนซา จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤศจิกายน 2563
873 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามโครงการศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงนอกห้องเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤศจิกายน 2563
874 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤศจิกายน 2563
875 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินวัดเขา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤศจิกายน 2563
876 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤศจิกายน 2563
877 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างจ้างเหมาขุดตักขยะและปรับปรุงพื้นที่รองรับขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤศจิกายน 2563
878 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกบ่อขยะ -สะพานไทร (เชื่อมต่อสายคลองดาว สะพานไทร)  17  พฤศจิกายน 2563
879 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤศจิกายน 2563
880 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ รายการตามโครงการอบต.เคลื่อนที่พบประชาชนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤศจิกายน 2563
881 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังที่ชำรุดทุกสายในตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤศจิกายน 2563
882 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างซักทำความสะอาดผ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤศจิกายน 2563
883 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤศจิกายน 2563
884 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤศจิกายน 2563
885 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุ อุปกรณ์อื่นๆในการจัดโครงการ ตามโครงการศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงนอกห้องเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤศจิกายน 2563
886 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) รถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤศจิกายน 2563
887 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กน ๔๗๔ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤศจิกายน 2563
888 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 8112 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤศจิกายน 2563
889 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมอทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤศจิกายน 2563
890 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนราชการ หมายเลขทะเบียน กท-9047 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤศจิกายน 2563
891 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค-895 ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ 011-53-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤศจิกายน 2563
892 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤศจิกายน 2563
893 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาทำป้ายไวนิลชีวิตวิถีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤศจิกายน 2563
894 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง จ้างทำแผ่นพับการจัดการขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤศจิกายน 2563
895 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเลียบเขา-บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ชุมพร หมู่ที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร  17  พฤศจิกายน 2563
896 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด (เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก inkjet) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤศจิกายน 2563
897 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤศจิกายน 2563
898 เทศบาลตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤศจิกายน 2563
899 เทศบาลตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤศจิกายน 2563
900 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤศจิกายน 2563
901 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤศจิกายน 2563
902 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาติดตั้งเปลี่ยนลูกบิดพร้อมกุญแจประตูกระจกอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากคู จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤศจิกายน 2563
903 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  พฤศจิกายน 2563
904 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด สายซอย 5 หมู่ที่ 5 บ้านห้วยแก้ว ตำบลถ้ำสิงห์ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 24 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  พฤศจิกายน 2563
905 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ภาคกลาง อ่างทอง ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า แบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์ใช้งาน ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  พฤศจิกายน 2563
906 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง จ้างจัดจ้างซ่อมกระจกรถตักหน้า-ขุดหลัง ทะเบียน ตค 506 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  พฤศจิกายน 2563
907 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  พฤศจิกายน 2563
908 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด สายบ่อน้ำ-ช่องลม หมู่ที่ 3 บ้านควนจำปา ตำบลถ้ำสิงห์ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 16 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  พฤศจิกายน 2563
909 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินแอนไฮไลท์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  พฤศจิกายน 2563
910 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างผนังกั้นดินพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์จุดรวมน้ำอำเภอพิปูน หมู่ที่ 5 ตำบลควนกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  พฤศจิกายน 2563
911 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑ - ๑๐๐ คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากเสียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  พฤศจิกายน 2563
912 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมประตูกั้นน้ำเค็ม คลองท้องตม หมู่ที่ 1 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  พฤศจิกายน 2563
913 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสูงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นธง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  พฤศจิกายน 2563
914 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 5 รายการ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  พฤศจิกายน 2563
915 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกทุ่งโคกม่วง-สามแยกชุมชนหลบภัย หมู่ที่5,6 ตำบลควนกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  พฤศจิกายน 2563
916 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่3 บ้านปากเสียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  พฤศจิกายน 2563
917 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โดม) หมู่ที่ 4 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  พฤศจิกายน 2563
918 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง จ้างจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถตักหน้า-ขุดหลัง ทะเบียน ตค 506 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  พฤศจิกายน 2563
919 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นชพ.ถ.80007 สายดอนมะขาม บ้านบางเจริญ,บ้านบางหลง หมู่ 2,9 กว้าง 4.50 เมตร ยาว 1,700 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,650 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-  16  พฤศจิกายน 2563
920 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.15036 สายควนใหม้ - ห้วยไทร หมู่ที่ 2, 4, 6, 9, 13 บ้านหนองปรือ, บ้านห้วยไทร, บ้านทุ่งยวน, บ้านหนองหว้า, บ้านหนองโหมรง ตำบลชุมพล เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังห  16  พฤศจิกายน 2563
921 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่4 บ้านนามวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  พฤศจิกายน 2563
922 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกทุ่งโคกม่วง-สามแยกชุมชนหลบภัย หมู่ที่5,6 ตำบลควนกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  พฤศจิกายน 2563
923 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตามมิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  พฤศจิกายน 2563
924 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นชพ.ถ.80046 สายแยกร่วมใจ หมู่1,9 กว้าง 4.50 เมตร ยาว 1,785 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,032.50 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  พฤศจิกายน 2563
925 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.65-0057 สายหารเจ? ทุ่งลาน หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  พฤศจิกายน 2563
926 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และส่งเสริมด้านกีฬาแก่เด็ก เยาวชนและประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  พฤศจิกายน 2563
927 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ซื้อมิเตอร์น้ำ ขนาด ๔ หุน จำนวน ๕๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  พฤศจิกายน 2563
928 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อครุภัณฑืสำนักงาน (พัดลมติดผนัง) จำนวน 35 ตัว พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  พฤศจิกายน 2563
929 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  พฤศจิกายน 2563
930 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างค่าซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 4 ประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  พฤศจิกายน 2563
931 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง จ้างจัดจ้างปะยางล้อหน้าด้านซ้ายรถตักหน้า-ขุดหลัง ทะเบียน ตค 506 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  พฤศจิกายน 2563
932 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  พฤศจิกายน 2563
933 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง จ้างจัดซื้อแบตเตอรี่รถตักหน้า-ขุดหลัง ทะเบียน ตค 506 จำนวน 1 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  พฤศจิกายน 2563
934 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา โครงการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง  16  พฤศจิกายน 2563
935 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  พฤศจิกายน 2563
936 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ภาคใต้ ปัตตานี โครงการซ่อมสร้างเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายมะปริง - จะรัง หมู่ที่ 7 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี  16  พฤศจิกายน 2563
937 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  16  พฤศจิกายน 2563
938 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  พฤศจิกายน 2563
939 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.15036 สายควนใหม้ - ห้วยไทร หมู่ที่ 2, 4, 6, 9, 13 บ้านหนองปรือ, บ้านห้วยไทร, บ้านทุ่งยวน, บ้านหนองหว้า, บ้านหนองโหมรง ตำบลชุมพล เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  พฤศจิกายน 2563
940 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑ - ๑๐๐ คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากเสียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  พฤศจิกายน 2563
941 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นชพ.ถ.80045 สายเลียบคลองบางผรา บ้านบางคอย,บ้านบางหลง หมู่1,9 กว้าง 4.50 เมตร ยาว 2,100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,450 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  พฤศจิกายน 2563
942 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  พฤศจิกายน 2563
943 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่3 บ้านปากเสียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  พฤศจิกายน 2563
944 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี ซื้อธง เพื่อเตรียมการรับเสร็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  พฤศจิกายน 2563
945 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายโครงการ ๑ ต้นกล้า ๑ เยาวชน รักษ์ต้นไม้สถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  พฤศจิกายน 2563
946 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับโครงการ ๑ ต้นกล้า ๑ เยาวชน รักษ์ต้นไม้สถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  พฤศจิกายน 2563
947 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อดินถุงตามโครงการ ๑ ต้นกล้า ๑ เยาวชน รักษ์ต้นไม้สถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  พฤศจิกายน 2563
948 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องเล่นภาคสนามกลางแจ้ง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  พฤศจิกายน 2563
949 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการท้องถิ่นสวยด้วยมือเรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  พฤศจิกายน 2563
950 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการท้องถิ่นสวยด้วยมือเรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  พฤศจิกายน 2563
951 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อน้ำดื่มตามโครงการท้องถิ่นสวยด้วยมือเรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  พฤศจิกายน 2563
952 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่4 บ้านนามวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  พฤศจิกายน 2563
953 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายขนิษฐาอุทิศ หมู่ที่ 8 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 51.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร (หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 153.00 ตารางเมตร)  16  พฤศจิกายน 2563
954 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างทำป้ายไวนิลโครงไม้พร้อมติดตั้ง ขนาด 2.40 x 4.80 เมตร จำนวน 4 ป้าย (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  พฤศจิกายน 2563
955 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างต่ออายุสัญญาการเช่าพื้นที่จัดทำเว็บไซต์ ของอบต.โคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  พฤศจิกายน 2563
956 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างทำป้ายสำหรับสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  พฤศจิกายน 2563
957 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนถ่ายสารหล่อลื่น และตรวจเช็คสภาพทั่วไปพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถกระเช้าเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 81-5627 ประจวบคีรีขันธ์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  พฤศจิกายน 2563
958 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย (ครบกำหนดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง) หมายลขทะเบียน 82-3934 สฎ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  พฤศจิกายน 2563
959 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน โครงการพัฒนาการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  พฤศจิกายน 2563
960 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  พฤศจิกายน 2563
961 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตลิ่งชัน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  พฤศจิกายน 2563
962 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  พฤศจิกายน 2563
963 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อเครื่องพิมพ์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  พฤศจิกายน 2563
964 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในโครงการจัดส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ วชิรวิชาการสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  พฤศจิกายน 2563
965 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ภาคใต้ ตรัง จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และส่งเสริมด้านกีฬาแก่เด็ก เยาวชนและประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  พฤศจิกายน 2563
966 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการติดตั้งอุปกรณ์สะท้อนแสงหรือแผ่นสะท้อนแสง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-9240 และรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บธ 5759 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  พฤศจิกายน 2563
967 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างต่อสัญญาเช่าพื้นที่จัดทำเว็บไซต์ ของ อบต.โคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  พฤศจิกายน 2563
968 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค (รถกระเช้าไฟฟ้า) หมายเลขทะเบียน 80-4287 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  พฤศจิกายน 2563
969 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุประปา (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๙) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  พฤศจิกายน 2563
970 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  พฤศจิกายน 2563
971 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ยางมะตอยสำเร็จรูป) จำนวน ๓๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  พฤศจิกายน 2563
972 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์รถบรรทุก ขนาด 10 ล้อ ทะเบียน 80-9902 กระบี่ หมายเลขครุภัณฑ์ 005-60-0004 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  พฤศจิกายน 2563
973 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อน้ำเพื่ออุปโภคในสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  พฤศจิกายน 2563
974 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์รถบรรทุก ขนาด 6 ล้อ ทะเบียน 80-6228 กระบี่ หมายเลขครุภัณฑ์ 005-62-0006 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  พฤศจิกายน 2563
975 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  พฤศจิกายน 2563
976 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาซ่อมรถดูดส่ิ่งปฎิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  พฤศจิกายน 2563
977 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  พฤศจิกายน 2563
978 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน ๔ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  พฤศจิกายน 2563
979 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อยางในและยางนอก รถบรรทุกน้ำส่วนกลาง ทะเบียน บน-3612 ชุมพร ขนาดยาง 10.00-200จำนวน 6 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  พฤศจิกายน 2563
980 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ขอเชิญประชาชนเฝ้าฯรับเสด็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  พฤศจิกายน 2563
981 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมายานพาหนะรถโดยสารไม่ประจำทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  พฤศจิกายน 2563
982 เทศบาลตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อหม้อแบตเตอรี่ ขนาด ๑๓๕ แอมป์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  พฤศจิกายน 2563
983 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมากวาดขยะ จำนวน ๑ ราย (นายอิทธิพร ขจรแสงเจริญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  พฤศจิกายน 2563
984 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นชพ.ถ.80019 สายดอนสุรา-นากุ้ง หมู่ 9 กว้าง 4.50 เมตร ยาว 1,450 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,525 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  พฤศจิกายน 2563
985 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายไวนิลสำหรับปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  พฤศจิกายน 2563
986 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ขับขี่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ? จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  พฤศจิกายน 2563
987 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้ในการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ(เพิ่มเติม)ถนนสายหลังวัดบ้านส้อง หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  พฤศจิกายน 2563
988 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  พฤศจิกายน 2563
989 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายป่าแก่ ม.4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  พฤศจิกายน 2563
990 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.65-0057 สายหารเจ? ทุ่งลาน หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  พฤศจิกายน 2563
991 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาเก็บขนและกวาดขยะฝั่งเกาะคณฑี จำนวน ๑ ราย (นายจิราพงษ์ มณีราช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  พฤศจิกายน 2563
992 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาเก็บขนและกวาดขยะฝั่งเกาะคณฑี จำนวน ๑ ราย (นายธวัชชัย ขจรแสงเจริญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  พฤศจิกายน 2563
993 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาเก็บขนและกวาดขยะฝั่งเกาะคณฑี จำนวน ๑ ราย (นายธวัฒชัย บัวสงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  พฤศจิกายน 2563
994 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาประจำรถบรรทุกขยะ จำนวน ๑ ราย (นายณัฐวุธ ว่าวทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  พฤศจิกายน 2563
995 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ของรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บต 4302 ประจวบคีรีขันธ์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  พฤศจิกายน 2563
996 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาประจำรถบรรทุกขยะ จำนวน ๑ ราย (นายสุพร อินทบุตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  พฤศจิกายน 2563
997 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมป้ายสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอบต.ยะรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  พฤศจิกายน 2563
998 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการระบบอินเทอร์เน็ต 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  พฤศจิกายน 2563
999 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายการยางรถกระเช้า หมายเลจทะเบียน ๘๒-๘๙๐๒ ราชบุรี จำนวน ๖ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  พฤศจิกายน 2563
1000 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นชพ.ถ.80045 สายเลียบคลองบางผรา บ้านบางคอย,บ้านบางหลง หมู่1,9 กว้าง 4.50 เมตร ยาว 2,100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,450 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  16  พฤศจิกายน 2563
1001 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นชพ.ถ.80019 สายดอนสุรา-นากุ้ง หมู่ 9 กว้าง 4.50 เมตร ยาว 1,450 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,525 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  พฤศจิกายน 2563
1002 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นชพ.ถ.80046 สายแยกร่วมใจ หมู่1,9 กว้าง 4.50 เมตร ยาว 1,785 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,032.50 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  พฤศจิกายน 2563
1003 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 6 หมู่ที่ 4 บ้านถ้ำเพิง ตำบลถ้ำสิงห์ กว้าง 4 เมตร ยาว 620 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,480 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จั  16  พฤศจิกายน 2563
1004 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 6 หมู่ที่ 4 บ้านถ้ำเพิง ตำบลถ้ำสิงห์ กว้าง 4 เมตร ยาว 620 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,480 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  พฤศจิกายน 2563
1005 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นชพ.ถ.80007 สายดอนมะขาม บ้านบางเจริญ,บ้านบางหลง หมู่ 2,9 กว้าง 4.50 เมตร ยาว 1,700 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,650 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  พฤศจิกายน 2563
1006 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด สายซอย 4 หมู่ที่ 6 บ้านหนองตำเสา ตำบลถ้ำสิงห์ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 16 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  พฤศจิกายน 2563
1007 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด สายซอย 5 หมู่ที่ 5 บ้านห้วยแก้ว ตำบลถ้ำสิงห์ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 24 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  พฤศจิกายน 2563
1008 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านควนพรุพี (ติดตั้งถังเก็บน้ำทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  พฤศจิกายน 2563
1009 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด สายบ่อน้ำ-ช่องลม หมู่ที่ 3 บ้านควนจำปา ตำบลถ้ำสิงห์ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 16 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  พฤศจิกายน 2563
1010 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด สายซอย 4 หมู่ที่ 6 บ้านหนองตำเสา ตำบลถ้ำสิงห์ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 16 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  พฤศจิกายน 2563
1011 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง จ้างจัดทำป้ายไวนิลและป้ายโฟมบอร์ด พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  พฤศจิกายน 2563
1012 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้างระบบประปาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  พฤศจิกายน 2563
1013 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาด 45 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  พฤศจิกายน 2563
1014 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  พฤศจิกายน 2563
1015 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมกระจกมองข้างของรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บม 8264 สุราษฎร์ฺธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  พฤศจิกายน 2563
1016 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง ซื้อจัดซื้อหมึกพริ้นเตอร์ TONER-ORI HP 85A จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  พฤศจิกายน 2563
1017 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  พฤศจิกายน 2563
1018 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  พฤศจิกายน 2563
1019 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายนิพนธ์-โคกแค หมู่ที่ 5 บ้านลิกี ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการตามแบบแปลนที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  พฤศจิกายน 2563
1020 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  พฤศจิกายน 2563
1021 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการแข่งขันฟุตบอลคริสต์มาสคัพ ครั้งที่ ๒๒ (๒๐๒๐) ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  พฤศจิกายน 2563
1022 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  พฤศจิกายน 2563
1023 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  พฤศจิกายน 2563
1024 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ชุดผ้าคลุมเตียง เพื่อใช้คลุมเตียงนวดแผนไทยที่แหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  พฤศจิกายน 2563
1025 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย สำหรับใช้เป็นแบบฟอร์มที่โรงนวดแผนไทย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  พฤศจิกายน 2563
1026 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาแต้ม หมู่ที่ ๔ ตำบลมะรุ่ย โดยก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๗๙.๐๐เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๙๑๖.๐๐ ตร.ม พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย (ร  13  พฤศจิกายน 2563
1027 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมาจัดทำวารสารรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2563 เพื่อการประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  พฤศจิกายน 2563
1028 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างก่อสร้างเรียงหินยาแนวแหล่งน้ำสาธารณะ คลองสุงามาตี(ตอน 2) หมู่ที่ ๕ บ้านพงสตาและหมู่ที่ ๖ บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก  13  พฤศจิกายน 2563
1029 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  พฤศจิกายน 2563
1030 องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  พฤศจิกายน 2563
1031 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) จำนวน 1 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  พฤศจิกายน 2563
1032 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการแข่งขันฟุตบอลคริสต์มาสคัพ ครั้งที่ ๒๒ (๒๐๒๐) ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  พฤศจิกายน 2563
1033 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างออกแบบและจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของ อบต.ครน ในรูปแบบปฏิทินสำหรับแขวน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๕๐๐ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  พฤศจิกายน 2563
1034 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมารถบรรทุก 6 ล้อ ขนย้ายกากยางมะตอย จำนวน 210 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  พฤศจิกายน 2563
1035 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเชือกน้ำ-ผักฉีด หมู่ที่ 5-หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำ กว้าง 4 เมตร ยาว 595 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,380 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดรา  13  พฤศจิกายน 2563
1036 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๐-๐๐๐๘ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  พฤศจิกายน 2563
1037 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  พฤศจิกายน 2563
1038 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างต่ออายุเว็บไซต์สำหรับหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  พฤศจิกายน 2563
1039 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทงานซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  พฤศจิกายน 2563
1040 องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำฝายบ้านปลายวา หมู่ที่ ๓ (บริเวณสวนนางจำเนียน จันทร์ดุก หมู่ที่ ๑ และหน้าบ้านนายนิมิตร จันทร์คล้าย หมู่ที่ ๔ ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  พฤศจิกายน 2563
1041 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา ซื้อจัดซื้อข้าวสาร-น้ำมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  พฤศจิกายน 2563
1042 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  พฤศจิกายน 2563
1043 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายสวนดอนบ่อ หมู่ที่ 9 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 480.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 2,400.00 ตารางเมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  พฤศจิกายน 2563
1044 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างขุดคูระบายน้ำและขุดลอกคูระบายน้ำ หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  พฤศจิกายน 2563
1045 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หมายเลขครุภัณฑ์ 420-61-0039 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  พฤศจิกายน 2563
1046 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  พฤศจิกายน 2563
1047 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแสงธรรม หมู่ที่ 11 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  พฤศจิกายน 2563
1048 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยโตนจิกแพรกซ้าย หมู่ที่ 6 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  พฤศจิกายน 2563
1049 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (รถเข็นสามล้อ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  พฤศจิกายน 2563
1050 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  พฤศจิกายน 2563
1051 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล เช่าห้องประชุมพร้อมเครื่องเสียงตามโครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมาย เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ (เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  พฤศจิกายน 2563
1052 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมประตูสำนักงานกองคลัง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  พฤศจิกายน 2563
1053 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  พฤศจิกายน 2563
1054 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  พฤศจิกายน 2563
1055 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจ้างเหมาติดตั้งหมุดจราจรสะท้อนแสง 2 ด้าน ถนนสายปากคู-กงตาก(ช่วงบ้านไสขุนอินทร์ ช่วงบ้านปากคู และช่วงบ้านห้วยด่าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  พฤศจิกายน 2563
1056 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  พฤศจิกายน 2563
1057 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  พฤศจิกายน 2563
1058 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 5278 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  พฤศจิกายน 2563
1059 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  พฤศจิกายน 2563
1060 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  พฤศจิกายน 2563
1061 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  พฤศจิกายน 2563
1062 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะ (4ล้อ แบบเทท้ายได้) หมายเลขทะเบียน 80-8210 หมายเลขครุภัณฑ์ 005-48-0001 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  พฤศจิกายน 2563
1063 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ อบต.ศรีวิชัย ถนนสายในลุ่ม-แหลมสน ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13  พฤศจิกายน 2563
1064 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ อบต.ศรีวิชัย ถนนสายในลุ่ม-แหลมสน ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13  พฤศจิกายน 2563
1065 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมาโครงการเมาลิดสัมพันธ์ หมู่ 5 ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  พฤศจิกายน 2563
1066 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อแบบพิมพ์ต่างๆ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา และ กองคลัง จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  พฤศจิกายน 2563
1067 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดทำป้ายไวนิลประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง อบจ.สุราษฎร์ธานีและนายก อบจ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  พฤศจิกายน 2563
1068 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อเจ็ทสกีขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 60 แรงม้า 900 ซีซี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  พฤศจิกายน 2563
1069 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อผ้าเต็นท์ ขนาด 5 x 10 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  พฤศจิกายน 2563
1070 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งนุ่น - เขาจำปา - โหล๊ะบ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13  พฤศจิกายน 2563
1071 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อโต๊ะสำนักงาน จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  พฤศจิกายน 2563
1072 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  พฤศจิกายน 2563
1073 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  พฤศจิกายน 2563
1074 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยพาราแอสฟัลท์คอนกรีตถนนลาดยางสายทุ่งใหญ่-เล็ดตอก หมู่ที่ 5 ตำบลเหล กว้าง 8 เมตร ยาว 3,390 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 27,120 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเหล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา 1 สายทาง ด้วยวิธ  13  พฤศจิกายน 2563
1075 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านทานตะวัน หมู่ที่ ๓ ตำบลตาเสา กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๙๗ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๔๘๕ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ  13  พฤศจิกายน 2563
1076 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านควนพรุพี (ติดตั้งถังเก็บน้ำทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  พฤศจิกายน 2563
1077 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.47018 สายซังสีใหม่ ม.8  13  พฤศจิกายน 2563
1078 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  พฤศจิกายน 2563
1079 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกซ้อมและแข่งขันทักษะทางวิชาการ ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  พฤศจิกายน 2563
1080 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  พฤศจิกายน 2563
1081 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กจย 874 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  พฤศจิกายน 2563
1082 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  พฤศจิกายน 2563
1083 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบพกพา จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  พฤศจิกายน 2563
1084 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสองข้างทางของถนนภายในตำบล  13  พฤศจิกายน 2563
1085 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อตู้บานเลื่อนทรงสูง ๔ ฟุต ขนาด ๑๒๐X๔๕.๗๐X๑๘๓ cm. จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  พฤศจิกายน 2563
1086 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งเอ๊าะ หมู่ที่ 11 แบบบาดาลขนาดเล็ก บ้านทุ่งสลำ ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง  13  พฤศจิกายน 2563
1087 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อโต๊ะสำนักงาน จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  พฤศจิกายน 2563
1088 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  พฤศจิกายน 2563
1089 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างจ้างประกอบอาหาร ตามโครงการจัดงานเมาลิดตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤศจิกายน 2563
1090 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤศจิกายน 2563
1091 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤศจิกายน 2563
1092 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าบ้านเกาะปอ ม.4 ต.เกาะลันตาใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤศจิกายน 2563
1093 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างที่ปรึกษาโครงการบริการที่ปรึกษาประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤศจิกายน 2563
1094 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด 5 ฟุต จำนวน 2 ตัว เก้าอี้ จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤศจิกายน 2563
1095 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อกระดาษ เอ 4 จำนวน 100 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤศจิกายน 2563
1096 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างปรับปรุงบ้านพัก รพ.สต.บ้านสัมปัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤศจิกายน 2563
1097 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำอาหารว่างและอาหารกลางวันสำหรับการจัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤศจิกายน 2563
1098 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤศจิกายน 2563
1099 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤศจิกายน 2563
1100 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤศจิกายน 2563
1101 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 23 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤศจิกายน 2563
1102 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 700 ถุง และน้ำยางมะตอย CRS-2 จำนวน 150 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤศจิกายน 2563
1103 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร สารส้มและคลอรีน เพื่อใช้ในกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย  12  พฤศจิกายน 2563
1104 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซักผ้าสำหรับผูกประดับอาคาร สถานที่สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤศจิกายน 2563
1105 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมถนน (ช่วงคอสะพาน) หมู่ที่ 1 สายควนผักแว่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤศจิกายน 2563
1106 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บท ๙๗๐๘ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤศจิกายน 2563
1107 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง ประกวดราคาจ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ รวมเป็นระยะเวลา ๑๒๐ วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12  พฤศจิกายน 2563
1108 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบต.ควนขนุน - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ. 52-030 หมู่ที่ 6,7 บ้านควนขนุน,บ้านป่าเล ตำบลควนขนุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12  พฤศจิกายน 2563
1109 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงฝายบางหิน หมู่ที่ 3 บ้านตีนวัด ต.โคกเจริญ งานดินขุดยาก 975 ลูกบาศก์เมตร งานเรียงหินใหญ่ ขนาด 0.15-0.30 เมตร จำนวน 140 ลูกบาศก์เมตร งานถมหินคลุกบดอัดแน่น จำนวน 245 ลูกบาศก์เมตร อบต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา 1 แห่ง ด้วยว  12  พฤศจิกายน 2563
1110 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งต่อเรือ ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12  พฤศจิกายน 2563
1111 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อชุดตรวจน้ำตาลพร้อมเข็มเจาะเลือด และ สายรัดห้ามเลือด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤศจิกายน 2563
1112 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบัสรับ-ส่งนักเรียน เป็นรถโดยสาร ชนิด 6 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 26 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12  พฤศจิกายน 2563
1113 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อแบตเตอรี่สำหรับเปลี่ยนเครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤศจิกายน 2563
1114 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมเบาะรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๙๗๐๘ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤศจิกายน 2563
1115 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤศจิกายน 2563
1116 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 1 หมู่ที่ 5 บ้านห้วยแก้ว ตำบลถ้ำสิงห์ กว้าง 5 เมตร ยาว 890 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,450 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จ  12  พฤศจิกายน 2563
1117 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ทต.บส. 416-60-0045 จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤศจิกายน 2563
1118 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กค ๑๐๓ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤศจิกายน 2563
1119 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤศจิกายน 2563
1120 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤศจิกายน 2563
1121 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักวาน จำนวน 56 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤศจิกายน 2563
1122 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤศจิกายน 2563
1123 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤศจิกายน 2563
1124 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อหินคลุกพร้อมค่าขนส่งเพื่อซ่อมแซมถนนสายบางไม้แก้วบน-คลองหาด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๙๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หมู่ที่ ๑๕,๒๒ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤศจิกายน 2563
1125 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต 4390 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤศจิกายน 2563
1126 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตท่อเมนประปาหมู่บ้านริมถนนสายต้นโพธิ์ - แม่โมกข์ และถนนสายป้าสิริ หมู่ที่ ๔ ตำบลกรูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤศจิกายน 2563
1127 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ่อน้ำ-ช่องลม หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำสิงห์ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จังห  12  พฤศจิกายน 2563
1128 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเช่าเครื่องเสียง (ชุดเล็ก) พร้อมเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ โครงการเมาลิดสัมพันธ์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤศจิกายน 2563
1129 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด จำนวน ๑ พาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤศจิกายน 2563
1130 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล จ้างทำป้ายไวนิลขนาด 120x240 ซม. (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤศจิกายน 2563
1131 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างป้องกันและกำจัดปลวก อาคารห้องประชุมและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤศจิกายน 2563
1132 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายจากอุทกภัย จำนวน ๕ สายทาง ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤศจิกายน 2563
1133 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมารถแบคโฮเพื่อยกแพสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าบ้านอ่างทอง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤศจิกายน 2563
1134 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤศจิกายน 2563
1135 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบต.ควนขนุน - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ. 52-030 หมู่ที่ 6,7 บ้านควนขนุน,บ้านป่าเล ตำบลควนขนุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12  พฤศจิกายน 2563
1136 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤศจิกายน 2563
1137 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา ซื้อโครงการจัดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด 17 ฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤศจิกายน 2563
1138 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อเจ็ทสกี ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 90 แรงม้า 900 ซีซี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤศจิกายน 2563
1139 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อเจ็ทสกีขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 60 แรงม้า 900 ซีซี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤศจิกายน 2563
1140 เทศบาลตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤศจิกายน 2563
1141 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา จ้างค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤศจิกายน 2563
1142 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำอาหารว่างและอาหารกลางวันสำหรับการจัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤศจิกายน 2563
1143 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตัวรับสัญญาณแบบไร้สาย) จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤศจิกายน 2563
1144 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง ประกวดราคาจ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ รวมเป็นระยะเวลา ๑๒๐ วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12  พฤศจิกายน 2563
1145 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อกระดาษความร้อน จำนวน ๘๐ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤศจิกายน 2563
1146 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงฝายบางหิน หมู่ที่ 3 บ้านตีนวัด ต.โคกเจริญ งานดินขุดยาก 975 ลูกบาศก์เมตร งานเรียงหินใหญ่ ขนาด 0.15-0.30 เมตร จำนวน 140 ลูกบาศก์เมตร งานถมหินคลุกบดอัดแน่น จำนวน 245 ลูกบาศก์เมตร อบต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา 1 แห่ง ด้วยว  12  พฤศจิกายน 2563
1147 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งต่อเรือ ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12  พฤศจิกายน 2563
1148 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบัสรับ-ส่งนักเรียน เป็นรถโดยสาร ชนิด 6 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 26 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12  พฤศจิกายน 2563
1149 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จัดจ้างเหมาบริการกำจดปลวก ศพด.บ้านท่าฉาง  12  พฤศจิกายน 2563
1150 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จัดซื้ออาหารเสริม (นมโรงเรียน) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน ๔ แห่ง และโรงเรียนที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) จำนวน ๕ แห่ง สำหรับปีการศึกษา ๒/๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  12  พฤศจิกายน 2563
1151 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ. 87-021 สายบ้านต้นมะเดื่อ หมู่ที่ 3 - เขตนิคมผัง 5  12  พฤศจิกายน 2563
1152 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤศจิกายน 2563
1153 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดจ้างเหมาบริการกำจดปลวก ศพด.บ้านท่าฉาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤศจิกายน 2563
1154 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 9851 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤศจิกายน 2563
1155 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างถ่ายเอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤศจิกายน 2563
1156 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤศจิกายน 2563
1157 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายทะเบียน ๘๒-๗๙๔๗ สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤศจิกายน 2563
1158 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ hp หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖๖๒๐๐๙๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤศจิกายน 2563
1159 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา จ้างออกแบบจ้างวิศวกรออกแบบ โครงการก่อสร้างสะพาน ม.2-ม.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤศจิกายน 2563
1160 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาขุดย้ายกองขยะจากบนถนนและข้างถนนเข้าไว้ภายในบริเวณบ่อทิ้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤศจิกายน 2563
1161 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง ภาคเรียนที่ 1/2563 และภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤศจิกายน 2563
1162 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาจัดทำของสมนาคุณในการดูงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤศจิกายน 2563
1163 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างจัดจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายหลังวัดหินคอกควาย ม.3 ต.บ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  พฤศจิกายน 2563
1164 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเปลี่ยนยางหางพ่วงถังน้ำ (ใช้สำหรับรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บต ๙๗๗๘ ชุมพรและรถบรรทุก ทะเบียน บธ ๒๕๖๓ ชุมพร) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  พฤศจิกายน 2563
1165 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาตัดโค่นต้นไม้ที่ค่ายลูกเสือบ่อน้ำร้อน จำนวน 2 ต้น หมู่ที่ 5 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  พฤศจิกายน 2563
1166 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาเวรยามที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี เพื่อรักษาความปลอดภัยและดูแลทรัพย์สินของทางราชการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  พฤศจิกายน 2563
1167 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง จ้างจัดซื้อท่อคสล.พร้อมหินผุถมหลังท่อ ตามโครงการจัดซื้อท่อคสล.พร้อมหินผุถมหลังท่อระบายน้ำถนนสายหน้าโรงเรียนตชด.บ้านหินจอก ม.6 บ้านหินจอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  พฤศจิกายน 2563
1168 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อถมคอท่อเหลี่ยมสายซอย ๑-วังน้ำเขียว บ้านปาล์ม ๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  พฤศจิกายน 2563
1169 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อเครื่ิองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  พฤศจิกายน 2563
1170 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ซ่อมแซม และสำรองไว้กรณีไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้านใดชำรุดเสียหาย จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  พฤศจิกายน 2563
1171 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างตรวจเช็คตามระยะและซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กร 6992 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  พฤศจิกายน 2563
1172 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายไวนิลและบอร์ดติดประกาศ เพื่อใช้ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  พฤศจิกายน 2563
1173 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จรับเงินภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  พฤศจิกายน 2563
1174 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  พฤศจิกายน 2563
1175 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  พฤศจิกายน 2563
1176 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  พฤศจิกายน 2563
1177 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารเสริมนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  พฤศจิกายน 2563
1178 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ่อมเครื่องพริ๊นเตอร์ ยี่ห้อ FUJI-XEROX Color CM305DF หมายเลขครุภัณฑ์ 508-59-0015 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  พฤศจิกายน 2563
1179 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  พฤศจิกายน 2563
1180 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมาโครงการเมาลิดสัมพันธ์ หมู่ 4 ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  พฤศจิกายน 2563
1181 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายไวนิลประกาศห้ามทิ้งขยะมูลฝอย จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  พฤศจิกายน 2563
1182 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ภาคใต้ ชุมพร จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  พฤศจิกายน 2563
1183 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  พฤศจิกายน 2563
1184 องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  พฤศจิกายน 2563
1185 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา จ้างโครงการจัดทำปฏิทินประจำปีพุทธศักราช 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  พฤศจิกายน 2563
1186 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อชุดคัดแยกถังขยะและตู้ตะแกรงชุดทิ้งขยะอันตราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  พฤศจิกายน 2563
1187 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่