ข่าวสารในเครือข่าย อปท.ทั้งประเทศ ประจำปี 2563
ประกาศงานซื้อหรือจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศเผยแพร่ราคากลางตามแนวทางของกรมบัญชีกลาง ตามแบบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด
กลับหน้าหลัก
ลำดับ หน่วยงาน ภาค จังหวัด หัวข้อ วันที่
1 ซื้ออาหารเสริม (นม) ตั้งแต่ ๒ พ.ย. ๒๕๖๓ - ๙ เมษายน ๒๕๖๔ และปิดเทอมภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ตุลาคม 2563
2 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 3 เชื่อมซอย 4 หมู่ที่ 6 ตำบลถ้ำสิงห์ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,850 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,250 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จั  30  ตุลาคม 2563
3 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับ ศพด.บ้านบางคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ตุลาคม 2563
4 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมเครื่องซีพียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ตุลาคม 2563
5 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ตุลาคม 2563
6 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ตุลาคม 2563
7 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีประจำกองการศึกษา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (นายเดชา ทิพย์เกิด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ตุลาคม 2563
8 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทั่วไปประจำกองช่าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563(นายทันธวัฒน์ งามประดิษฐ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ตุลาคม 2563
9 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกสำรวจแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (นายเฉลิมศักดิ์ นุ่นทิพย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ตุลาคม 2563
10 อาหารเสริม (นม) ตั้งแต่ ๒ พ.ย. ๒๕๖๓ - ๙ เมษายน ๒๕๖๔ และปิดเทอมภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  30  ตุลาคม 2563
11 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการงานประเพณีลอยกระทง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ตุลาคม 2563
12 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ตุลาคม 2563
13 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ตุลาคม 2563
14 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารกองช่าง ห้องประชุม ทางเดินระหว่างอาคาร ห้องน้ำหลังอาคารกองช่าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (นางสาวรุสนี ยงทิว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ตุลาคม 2563
15 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๓-๐๔๖๗ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๘-๐๐๐๓ พร้อมค่าบริการ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ตุลาคม 2563
16 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายดอนหว้า-เขาล้าน ตอน ๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลครน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30  ตุลาคม 2563
17 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารกองช่าง ห้องประชุม ทางเดินระหว่างอาคาร ห้องน้ำหลังอาคารกองช่าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (นางสาวรุสนี ยงทิว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ตุลาคม 2563
18 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ตุลาคม 2563
19 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ตุลาคม 2563
20 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ่อน้ำ-ช่องลม หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำสิงห์ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จังห  30  ตุลาคม 2563
21 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 1 หมู่ที่ 5 บ้านห้วยแก้ว ตำบลถ้ำสิงห์ กว้าง 5 เมตร ยาว 890 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,450 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จ  30  ตุลาคม 2563
22 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 5 หมู่ที่ 5 ตำบลถ้ำสิงห์ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,500 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  30  ตุลาคม 2563
23 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ตุลาคม 2563
24 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ตุลาคม 2563
25 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๓ จำนวน ๑๓๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ตุลาคม 2563
26 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างติดตั้งไฟแสงสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ตุลาคม 2563
27 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อน้ำ เครื่องดื่ม โครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ตุลาคม 2563
28 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 59.20 ลิตร โครงการงานลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ตุลาคม 2563
29 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างจ้างทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กศพด.ต.แสงอรุณ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ตุลาคม 2563
30 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับ ศพด.บ้านคีรีรัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ตุลาคม 2563
31 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับ ศพด.รร.บ้านคลองวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ตุลาคม 2563
32 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับ ศพด.รร.บ้านเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ตุลาคม 2563
33 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30  ตุลาคม 2563
34 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับ ศพด.บ้านบางคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ตุลาคม 2563
35 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันของที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านของ อบต.ท่าหินและหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,4,5,6,7,8,9,10 ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ตุลาคม 2563
36 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างจัดจ้างครูลูกจ้างชั่วคราว (นางสาวกรรณิการ์ รักรู้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ตุลาคม 2563
37 องค์การบริหารส่วนตำบลดอน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างจัดทำป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ตุลาคม 2563
38 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับ ศพด.รร.บ้านท่าน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ตุลาคม 2563
39 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างลงระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๐๐๑๙) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ตุลาคม 2563
40 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุประปา(ใช้กับระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลรับร่อ) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ตุลาคม 2563
41 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ตุลาคม 2563
42 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30  ตุลาคม 2563
43 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ตุลาคม 2563
44 องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ภาคใต้ พังงา จ้างจ้างเหมาคนงาน เก็บขนขยะมูลฝอย ในตำบลกะไหล หมู่ที่ 1 -12 ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ตุลาคม 2563
45 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๐๕๖๕ ราชบุรี ตามรายการที่ชำรุดเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ตุลาคม 2563
46 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ตุลาคม 2563
47 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายน้ำฉา-เขาล้าน หมู่ที่ ๕,๘ ตำบลครน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30  ตุลาคม 2563
48 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ตุลาคม 2563
49 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จัดจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข่าเล่ม  30  ตุลาคม 2563
50 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาหนาด-เขาเขียว หมู่ที่ 2,9 ตำบลท่าหิน  30  ตุลาคม 2563
51 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านควนพรุพี (ติดตั้งถังเก็บน้ำทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ตุลาคม 2563
52 อาหารเสริม (นม) ตั้งแต่ ๒ พ.ย. ๒๕๖๓ - ๙ เมษายน ๒๕๖๔ และปิดเทอมภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  30  ตุลาคม 2563
53 อาหารเสริม (นม) ตั้งแต่ ๒ พ.ย. ๒๕๖๓ - ๙ เมษายน ๒๕๖๔ และปิดเทอมภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  30  ตุลาคม 2563
54 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาบริการยาม ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ตุลาคม 2563
55 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง พร้อมถอดประกอบติดตั้งรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน บธ ๔๒๗๗ ชุมพร จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ตุลาคม 2563
56 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาผู้ดูแลระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ตุลาคม 2563
57 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปากจน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ตุลาคม 2563
58 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานด้านช่างโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ตุลาคม 2563
59 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารกองช่าง ห้องประชุม ทางเดินระหว่างอาคาร ห้องน้ำหลังอาคารกองช่าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (นางสาวรุสนี ยงทิว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ตุลาคม 2563
60 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ตุลาคม 2563
61 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดอาคารสถานที่ และจัดเตรียมอาหารให้แก่เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสดง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑๙ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ตุลาคม 2563
62 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างผู้ปฏิบัติงานในระบบแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ตุลาคม 2563
63 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายแจ้งเตือนถนนชำรุดโครงไม้พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ตุลาคม 2563
64 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายทะเบียน ๘๒-๗๙๔๗ สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ตุลาคม 2563
65 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ตุลาคม 2563
66 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ. 72023 ซอยปลายดอน หมู่ที่ 1 ตำบลปากแพรก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30  ตุลาคม 2563
67 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้า(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ตุลาคม 2563
68 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 1 หมู่ที่ 5 บ้านห้วยแก้ว ตำบลถ้ำสิงห์ กว้าง 5 เมตร ยาว 890 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,450 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จ  30  ตุลาคม 2563
69 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 5 หมู่ที่ 5 ตำบลถ้ำสิงห์ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,500 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  30  ตุลาคม 2563
70 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ่อน้ำ-ช่องลม หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำสิงห์ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จังห  30  ตุลาคม 2563
71 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 3 เชื่อมซอย 4 หมู่ที่ 6 ตำบลถ้ำสิงห์ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,850 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,250 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จั  30  ตุลาคม 2563
72 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ. 72023 ซอยปลายดอน หมู่ที่ 1 ตำบลปากแพรก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30  ตุลาคม 2563
73 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ตุลาคม 2563
74 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วัสดุสำนักงาน  30  ตุลาคม 2563
75 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.92-008 สายเกาะร่ม-ภิรมย์ภักดี หมู่ที่6-11 ตำบลบางงอน เชื่อมหมู่ที่ 8 ตำบลมะลวน อำเภอพุพนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  30  ตุลาคม 2563
76 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ตุลาคม 2563
77 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาอุปกรณ์ไฟโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ตุลาคม 2563
78 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาอุปกรณ์โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ตุลาคม 2563
79 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ตุลาคม 2563
80 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ตุลาคม 2563
81 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ตุลาคม 2563
82 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง จ้างชั่งน้ำหนักขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ตุลาคม 2563
83 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ตุลาคม 2563
84 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายสนามกีฬา หมู่ที่ ๒ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ตุลาคม 2563
85 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  ตุลาคม 2563
86 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายชู หมู่ที่ ๖ ตำบลยางค้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2563
87 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้ในโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2563
88 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องปั่นไฟ รหัสพัสดุ 465-51-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2563
89 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ. 52-039 สายวังหวายน้ำ - สถานีรถไฟ หมู่ที่ 4 บ้านแหลมแชง ตำบลควนขนุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  ตุลาคม 2563
90 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสำนักแม่ชี หมู่ที่ ๑ ตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2563
91 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสารประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขึ้นพื้นฐานของเทศบาลตำบลคึกคัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2563
92 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางอุไร สุขสำราญ หมู่ที่ ๙ ตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2563
93 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเช็ค ซ่อม เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-62-0008 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2563
94 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2563
95 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา จำนวน 500 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2563
96 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถ บง-1645 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2563
97 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยยอด - วังตง หมู่ที่ ๖ ตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2563
98 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาติดตั้งเวที พร้อมเครื่องขยายเสียง และไฟฟ้าส่องสว่าง เครื่องปั่นไฟ สำหรับโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2563
99 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างปรับปรุงถนนสายประปา 2 สวนพลูเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2563
100 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบต.ควนขนุน - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ. 52-030 หมู่ที่ 6,7 บ้านควนขนุน,บ้านป่าเล ตำบลควนขนุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  ตุลาคม 2563
101 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายชลประทาน ตอน 3 หมู่ 5 ต.โคกเจริญ เชื่อม หมู่ 4 ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2563
102 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๙๘๖ ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2563
103 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2563
104 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาจัดสถานที่พร้อมรื้อถอน ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2563
105 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  ตุลาคม 2563
106 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด หมู่ที่ 7 บ้านป่าเล ตำบลควนขนุน องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 3 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  ตุลาคม 2563
107 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ. 52-051 สายชิงโค - นาหยา หมู่ที่ 1 บ้านนาหยา ตำบลควนขนุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  ตุลาคม 2563
108 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายหัวควน หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2563
109 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2563
110 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้ในโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2563
111 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ จำนวน 14 รายการ เพื่อใช้ในโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2563
112 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2563
113 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาจัดสถานที่ลอยกระทง จัดทำรางปล่อยกระทง ขนาดกว้าง ๙๗ เซนติเมตร ยาว ๙ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2563
114 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่ลอยกระทง (เก็บขยะ) หลังเสร็จงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2563
115 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าและดวงไฟส่องสว่างสถานที่ลอยกระทง จำนวน ๒๐๐ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2563
116 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 81 - 6310 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2563
117 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๗๓๖ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2563
118 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลลำพูน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2563
119 องค์การบริหารส่วนตำบลดอน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเช่าเครื่องเสียง เวที เต็นท์ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2563
120 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อสายไฮดรอลิค จำนวน 2 เส้น เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2563
121 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อจัดสถานที่ให้ประชาชน สำหรับโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563  29  ตุลาคม 2563
122 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมสะพาน ซอยแหลมปะการัง-เขาสะบ้า หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  ตุลาคม 2563
123 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเครื่องแต่งกายนักกีฬาสำหรับใช้ในโครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน เกาะเสม็ดคัพ ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2563
124 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อของขวัญของรางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2563
125 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2563
126 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2563
127 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างพิมพ์ใบเสร็จค่าธรรมเนียมตลาดนัดและใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2563
128 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาประดับไฟเวที และไฟส่องสว่างปริเวณงาน ตามโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2563
129 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา จำนวน 500 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2563
130 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร เช่าเวที ขนาด 8.4 x 4.8 เมตร พร้อมโครงฉากหลัง จำนวน 1 เวที ตามโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2563
131 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล จ้างเช่าชุดพร้อมแต่งหน้าทำผมหนูน้อยนพมาศ โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและประเพณี วัฒนธรรมของชุมชน (โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2563
132 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุใช้สำหรับเครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2563
133 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook asus หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๐๐๒๐ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2563
134 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างทำอาหารพร้อมเครื่องดื่มและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแม่และเด็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2563
135 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วัสดุสำนักงาน  29  ตุลาคม 2563
136 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร จ้างติดตั้งไฟส่องสว่าง ไฟพัดหมุน ไฟประดับต้นไม้ และเครื่องปั่นไฟ จำนวน 4 รายการ ตามโครงการประเพณีลอยกระทงตำบลทุ่งคาประจำปี พ.ศ.2563 ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ คลองห้วยหิน หมู่ที่ 7 ต.ทุ่งคา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2563
137 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2563
138 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Lenovo หมายเลขครุภัณฑ์ 416-48-0027 (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2563
139 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2563
140 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จ้างก่อสร้างอ่างล้างหน้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกอตง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2563
141 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างถ่ายเอกสารข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2563
142 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเช่าเวที เครื่องเสียง พร้อมเต็นท็ โต๊ะ เก้าอี้ โครงการสืบสานประเพณี ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2563
143 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ(แบบธรรมดา)  29  ตุลาคม 2563
144 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนนอก หมู่ที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (๒ พ.ย.๖๓ - ๓๑ มี.ค.๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2563
145 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร จ้างทำป้ายไวนิลโครงการประเพณีลอยกระทงตำบลทุ่งคาประจำปี พ.ศ.2563 ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ คลองห้วยหิน หมู่ที่ 7 ต.ทุ่งคา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร ขนาดป้าย 2.5 x 5.0 เมตร จำนวน 1 ป้าย และขนาด 1.2 x 2.4 เมตร จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2563
146 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วัสดุสำนักงาน  29  ตุลาคม 2563
147 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาทำความสะอาดผ้ากิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสใเด็จชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร จำนวน 23.3 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2563
148 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัตถุดิบ(อาหารสด)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2563
149 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัตถุดิบอาหารแห้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2563
150 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง จ้างปรับปรุงและต่อเติมห้องครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโต๊ะหมิง ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2563
151 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจ้างจัดจ้างเหมาทำโครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2563 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2563
152 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2563
153 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดจ้างเหมาทำโครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2563 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2563
154 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2563
155 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2563
156 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-55-0118 (เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2563
157 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.สายกลุ่มเนินสวรรค์ ขนาด ๑.๘๐x๑.๘๐ เมตร ยาว ๘ เมตร ชนิด ๑ ช่องทาง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร  29  ตุลาคม 2563
158 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสะอาด) ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2563
159 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อกล่องพลาสติก จำนวน ๑๒ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2563
160 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2563
161 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล ซื้อของขวัญ ของรางวัล โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและประเพณี วัฒนธรรมของชุมชน (โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2563
162 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล จ้างเหมาอาหารและเครื่องดื่ม โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน (โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2563
163 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำหรับประกอบอาหารกลางวัน โครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคึกคัก ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2563
164 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ Lenovo ครุภัณฑ์ 416-62-0276 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2563
165 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาลอกคูระบายน้ำถนนสายหมู่บ้านศิวนันท์ หมู่ที่ 3 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2563
166 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร เช่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน(รวมค่าติดตั้งและรื้ิอถอน) จำนวน 4 รายการ ตามโครงการประเพณีลอยกระทงตำบลทุ่งคาประจำปี พ.ศ.2563 ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ คลองห้วยหิน หมู่ที่ 7 ต.ทุ่งคา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2563
167 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อน้ำดื่มสำนักงาน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2563
168 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2563
169 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านกลาง หมู่ที่ 1 ตำบลเขาทอง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2563
170 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล จ้างตกแต่งสถานที่ เวที และเครื่องเสียง โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและประเพณี วัฒนธรรมของชุมชน (โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2563
171 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2563
172 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยนายจรัญ-พรุควนวัง หมู่ที่ ๕ บ้านคีรีราษฏร์ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2563
173 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2563
174 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการเมาลิดสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2563
175 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณรอบสระน้ำและสถานที่สูบน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2563
176 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร จ้างตกแต่งและจัดสถานที่(รวมค่าทำความสะอาด) จำนวน 5 รายการ ตามโครงการประเพณีลอยกระทงตำบลทุ่งคาประจำปี พ.ศ.2563 ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ คลองห้วยหิน หมู่ที่ 7 ต.ทุ่งคา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2563
177 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อถ้วยรางวัล โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2563
178 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถยนต์บรรทุกเล็กดับเพลิง) ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน บจ ๕๘ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2563
179 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อของขวัญสำหรับการแสดง จำนวน 2 รายการ ตามโครงการประเพณีลอยกระทงตำบลทุ่งคาประจำปี พ.ศ.2563 ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ คลองห้วยหิน หมู่ที่ 7 ต.ทุ่งคา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2563
180 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช้างให้ตก หมู่ที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (๒ พ.ย.๖๓ - ๓๑ มี.ค.๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  ตุลาคม 2563
181 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา เช่าเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2563
182 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา จ้างวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม (เอกสารประกอบการบรรยายพร้อมเข้ารูปเล่ม) ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2563
183 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา จ้างจัดสถานที่เครื่องเสียงและตกแต่งสถานที่ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2563
184 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๒๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2563
185 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ่อมแซมรถฟาร์มแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค 1558 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2563
186 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณะภัยเกิดขึ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2563
187 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตีนวัด หมู่ที่ ๕ ตำบลมะรุ่ย โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประช  28  ตุลาคม 2563
188 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อยางรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน ๘๐-๖๐๑๘ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2563
189 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๖ บ้านหลังเขา ตามแบบมาตรฐานทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  ตุลาคม 2563
190 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบพิธีกรรมลอยแพ ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยแพและลอยกระทงตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2563
191 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง สำหรับการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยแพตำบลโคกกลอย ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยแพและลอยกระทงตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2563
192 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2563
193 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาสาธิตทำแพประกอบพิธีกรรม หมู่ที่ 6 จำนวน 1 แพ สำหรับการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยแพตำบลโคกกลอย ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยแพและลอยกระทงตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2563
194 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาสาธิตทำแพประกอบพิธีกรรม หมู่ที่ 3 จำนวน 1 แพ สำหรับการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยแพตำบลโคกกลอย ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยแพและลอยกระทงตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2563
195 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ สำหรับการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยแพตำบลโคกกลอย ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยแพและลอยกระทงตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2563
196 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างจ้างเหมาอัดสปอร์ตประชาสัมพันธ์ สำหรับการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยแพตำบลโคกกลอย ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยแพและลอยกระทงตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2563
197 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างจ้างเหมาบริการวัสดุอุปกรณ์ประเพณีลอยแพ สำหรับการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยแพตำบลโคกกลอย ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยแพและลอยกระทงตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2563
198 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15005 สายแหลมญวน หมู่ที่ 8 ตำบลบางหมาก กว้าง 5 เมตร ยาว 2,230 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,150 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด  28  ตุลาคม 2563
199 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๑ บ้านพันวาล๒ ตามแบบมาตรฐานทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  ตุลาคม 2563
200 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำมันไฮดรอลิค จำนวน 1 ถัง เพื่อใช้สำหรับรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2563
201 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วัสดุคอมพิวเตอร์  28  ตุลาคม 2563
202 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  ตุลาคม 2563
203 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเชือกน้ำ-ผักฉีด หมู่ที่ 5-หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำ กว้าง 4 เมตร ยาว 595 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,380 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดรา  28  ตุลาคม 2563
204 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงท่อประจักษ์ หมู่ที่ ๖ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  28  ตุลาคม 2563
205 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนังขลิก หมู่ที่ ๔ ตำบลมะรุ่ย โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประช  28  ตุลาคม 2563
206 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  ตุลาคม 2563
207 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเชือกน้ำ-ผักฉีด หมู่ที่ 5-หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำ กว้าง 4 เมตร ยาว 595 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,380 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดรา  28  ตุลาคม 2563
208 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตีนวัด หมู่ที่ ๕ ตำบลมะรุ่ย โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประช  28  ตุลาคม 2563
209 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนังขลิก หมู่ที่ ๔ ตำบลมะรุ่ย โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประช  28  ตุลาคม 2563
210 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาโต๊ะตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านจริยธรรม การเรียนรู้การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2563
211 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการปรับปรุงและตกแต่งสถานที่จัดงานวันลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2563
212 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา วัสดุสำนักงาน (พรม)  28  ตุลาคม 2563
213 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้ในโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2563
214 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อของที่ระลึกสำหรับมอบให้ชุดการแสดง จำนวน 53 ชิ้น เพื่อใช้ในโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2563
215 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างติดตั้งไฟประดับและไฟส่องสว่าง เพื่อใช้ในโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2563
216 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2563
217 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจ้างเหมาเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2563
218 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถกระบะ Toyota hilux vigo หมายเลขทะเบียน กจ 6542 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2563
219 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งสำหรับรถดูดสิ่งปฎิกูล หมายเลขทะเบียน 81-4480 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2563
220 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจ้างเปลี่ยนระบบสายเมนไฟฟ้าของสำนักงานเทศบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2563
221 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการติดตั้งเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พร้อมติดตั้งระบบไฟ โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2563
222 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาบริการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึง ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ รวม ๗ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2563
223 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2563
224 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนสาธารณะนางทอง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  ตุลาคม 2563
225 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการเย็บสายสะพาย จำนวน 4 เส้น โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2563
226 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อของที่ระลึก วัสดุอุปกรณ์และของรางวัล โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2563
227 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำดื่มพร้อมน้ำแข็ง โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2563
228 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำดื่มพร้อมน้ำแข็ง โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2563
229 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ขยษ 769 สุราษฎร์ธานี (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2563
230 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งท่าน้ำลอยกระทงและจัดสถานที่ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2563
231 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2563
232 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง จ้างปรับปรุงและต่อเติมห้องครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโต๊ะหมิง ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2563
233 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน ผงหมึกถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2563
234 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างตรวจเช็คสภาพทั่วไป พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กต ๖๑๗๗ ชุมพร จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2563
235 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการติดตั้งเวที พร้อมไฟเวที เครื่องเสียง และเครื่องปั่นไฟ โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2563
236 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อสายสะพาย จำนวน 4 เส้น สำหรับหนูน้อยนพมาศที่ชนะการประกวด โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2563
237 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่พร้อมระบบไฟฟ้าของโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2563
238 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ สำหรับการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยแพตำบลโคกกลอย ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยแพและลอยกระทงตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2563
239 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ อาหารเสริม (นม) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ จำนวน ๕ แห่ง  28  ตุลาคม 2563
240 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อถ้วยรางวัล สำหรับการประกวดก่อเจดีย์ทราย ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยแพและลอยกระทงตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2563
241 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ตำบลคลองไทร  28  ตุลาคม 2563
242 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย 12-3-9 หมู่ที่ 9 บ้านสี่แยกคลองศิลา  28  ตุลาคม 2563
243 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายปากคู-กงตาก(ช่วงบ้านปากคู หมู่ที่ 1?บ้านต้นหมัก หมู่ที่ 11) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2563
244 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายศรีควนทอง-หัวหมากบน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2563
245 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเช่าวัสดุอุปกรณ์โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2564 ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2563
246 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเช่าวัสดุอุปกรณ์โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2564 ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2563
247 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างบริการเครื่องเสียงพร้อมติดตั้งไฟบนเวที จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2563
248 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อของที่ระลึกชุดการแสดง (ผ้้าขนหนู) โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2563
249 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาเช่าเต้นท์ ขนาด ๕x๑๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง เนื่องในโครงจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2563
250 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายนานาค-คลองฮาย หมู่ที่ 2,6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2563
251 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายแม่โมกข์ - เขาพับผ้า หมู่ที่ 7 ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  ตุลาคม 2563
252 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2563
253 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2563
254 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข ๑๗๓๑ รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2563
255 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2563
256 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง จ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ รวมเป็นระยะเวลา ๖๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2563
257 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจ้างตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2563
258 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2563
259 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพาน คสล. ซอยทุ่งขมิ้น-บางตาเทียน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  ตุลาคม 2563
260 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขึ้นในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 จำนวน 6 แห่ง ในเขตเทศบาลตำบลช้างซ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2563
261 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15005 สายแหลมญวน หมู่ที่ 8 ตำบลบางหมาก กว้าง 5 เมตร ยาว 2,230 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,150 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด  28  ตุลาคม 2563
262 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคันคลองหนองแช่ดาน ปริมาณงาน 16,500 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 3,300 เมตร กว้าง 5 เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  ตุลาคม 2563
263 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างจัดสถานที่วันลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2563
264 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำดื่มพร้อมน้ำแข็ง โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2563
265 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2563
266 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2563
267 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ฝึกปฏิบัติ จำนวน 10 รายการ เพื่อใช้ในการประชุมและกำหนดจัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในระหว่างวันที่ 26-28 ตุลาคม 2563 ณ ศาลาประชาคมอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2563
268 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๖ บ้านหลังเขา ตามแบบมาตรฐานทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  ตุลาคม 2563
269 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายไวนิลและป้ายโฟมบอร์ด รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2563
270 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บร 4392 ชุมพร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2563
271 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายไวนิลสำหรับประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2563
272 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุใช้สำหรับเครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2563
273 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๑ บ้านพันวาล๒ ตามแบบมาตรฐานทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  ตุลาคม 2563
274 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเปลี่ยนระบบสายเมนไฟฟ้าของสำนักงานเทศบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  28  ตุลาคม 2563
275 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาบริการติดตั้งวางระบบพร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่ายระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย  28  ตุลาคม 2563
276 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองคลัง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2563
277 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองช่าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2563
278 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาสาธิตทำแพประกอบพิธีกรรม หมู่ที่ 5 จำนวน 1 แพ สำหรับการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยแพตำบลโคกกลอย ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยแพและลอยกระทงตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2563
279 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2563
280 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2563
281 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2563
282 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักปลัด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2563
283 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯบริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2563
284 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านบางฝนตก หมู่ที่ ๑๘ ตำบลรับร่อ องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  ตุลาคม 2563
285 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2563
286 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2563
287 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนองเภา - ทางรถไฟ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองม่วง ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2563
288 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายไวนิล พร้อมโครงไม้ติดตั้ง จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2563
289 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำภายในตำบลเพื่อป้องกันน้ำท่วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2563
290 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2563
291 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๓๘๐ ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๑-๐๐๐๒ พร้อมค่าบริการ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2563
292 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายไวนิลสำหรับประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2563
293 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านจริยธรรม การเรียนรู้ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ตุลาคม 2563
294 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างเช่าเต็นท์พร้อมโต๊ะเก้าอี้ ตามตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ อบต.บ้านนาร่วมกับ อบต.สุโสะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2563
295 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อของรางวัลการแสดงบนเวที จำนวน 40 ชิ้น ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2563
296 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ เลขครุภัณฑ์ ทต.บส. ๔๑๖-๕๒-๐๐๒๓ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2563
297 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดจ้างเหมาทำโครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2563 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2563
298 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สายส่งน้ำดับเพลิง ชนิดสายยางสังเคราะห์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2563
299 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจ้างจัดจ้างเหมาทำโครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2563 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2563
300 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2563
301 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทานตะวัน หมู่ที่ ๓ ตำบลตาเสา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๓๒๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  ตุลาคม 2563
302 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างจ้างทำวารสาร อบต.ตะบิ้ง รอบเดือน เมษายน ๒๕๖๓ ถึง เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ฉบับที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2563
303 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2563
304 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟถนนสายส้านเอน หมู่ที่ ๕ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2563
305 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟถนนสายบ้านนายเวียน - คลองซา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2563
306 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อยางล้อหน้าทั้งสองข้าง เพื่อใช้กับรถบรรทุกน้ำสิบล้อทะเบียน 82-8058 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2563
307 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างจัดสถานที่วันลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2563
308 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2563
309 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา จ้าง้เหมาเช่าเวทีพร้อมหลังคา โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2563
310 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน 80 - 6111 ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2563
311 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาเช่าโต๊ะ เก้าอี้และเต็นท์ ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2563
312 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2563
313 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างเช่าเต้นท์ พร้อมโต๊ะเก้าอี้ ตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ อบต.บ้านนาร่วมกับ อบต.สุโส๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2563
314 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างทำผ้าสไบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2563
315 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างถ่ายเอกสาร ตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ อบต.บ้านนาร่วมกับ อบต.สุโส๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2563
316 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2563
317 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจ้างขุดลอกปรับปรุงห้วยน้ำขุ่น หมู่ที่ ๒ (บ้านทางข้าม) ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2563
318 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างค่าซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์สำนักงาน กค-2557 ระนอง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2563
319 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาเครื่องเสียงตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2563
320 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2563
321 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเช่าเวที เต็นท์ เครื่องปั่นไฟพร้อมประดับไฟในงานตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2563
322 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุอื่น ๆ ตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ อบต.บ้านนาร่วมกับ อบต.สุโส๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2563
323 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ อบต.บ้านนาร่วมกับ อบต.สุโส๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2563
324 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2563
325 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2563
326 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อขวดบรรจุน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2563
327 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล จ้างทำตรายาง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2563
328 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2563
329 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองน้ำเฒ่า หมู่ที่ ๖ , ๑๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  ตุลาคม 2563
330 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์,ถ้วยรางวัลพร้อมสายสะพาย และของรางวัลชุดการแสดงในการจัดงาน โครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่นงานลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2563
331 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาตกแต่งเวที แท่นพิธี โต๊ะรับแขก และจัดนิทรรศการ ตามโครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2563
332 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาปรับปรุงตกแต่งสถานที่ โครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่นงานลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2563
333 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาจัดสถานที่ โครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่นงานลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2563
334 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างที่ปรึกษาติดตามประเมินผลตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ทางราชการกำหนด ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2563
335 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาไฟประดับบริเวณงานโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2563 ( ณ บริเวณท่าเที่ยบเรือ หมู่ที่ 7 บ้านขนิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2563
336 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2563
337 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาจัดสถานที่ตามโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม เนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2563
338 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาตามระยะการใช้งานของรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ยี่ห้อ ISUZU สีแดง หมายเลขทะเบียน บห-๑๘๐๙ สุราษฎร์ธานี เลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๕๓-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2563
339 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2563
340 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2563
341 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างทำป้ายไวนิลโครงการพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2563
342 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๒x๓ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2563
343 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2563
344 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 1 คัน  27  ตุลาคม 2563
345 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุอุปกรณ์อื่นๆสำหรับดำเนินกิจกรรมตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2563
346 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับพิธีสมโภชกระทงตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2563
347 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อน้ำดื่มชนิดถ้วยพร้อมแช่เย็น จำนวน ๓๖ โหล ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2563
348 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อถ้วยรางวัลและสายสะพาย สำหรับรางวัลชนะเลิศการประกวดหนูน้อยนพมาศ จำนวน ๑ ชุด ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2563
349 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างโดยการเช่าเวทีกลางพร้อมหลังคา ขนาดไม่น้อยกว่า ๖x๑๒ เมตร พร้อมเครื่องเสียงครบชุด ในโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2563
350 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างโดยการเช่าไฟฟ้า แสงสว่าง และประดับไฟแสงสีในงานพร้อมอุปกรณ์ ในโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2563
351 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จัดซื้อพวงมาลาดอกไม้สดโทรสีชมพู (23 ตุลาคม 2563)  27  ตุลาคม 2563
352 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคันคลองหนองแช่ดาน ปริมาณงาน 16,500 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 3,300 เมตร กว้าง 5 เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  27  ตุลาคม 2563
353 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15001 สายแหลมปอ หมู่ที่ 7 ตำบลบางหมาก กว้าง 5 เมตร ยาว 1,189 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,945 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  ตุลาคม 2563
354 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี แบบ 4 ประตู  27  ตุลาคม 2563
355 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแหลมจากตรงไปบ้านสลิด หมู่ 6  27  ตุลาคม 2563
356 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการจ้างเหมาเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย  27  ตุลาคม 2563
357 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำบล๊อคสกรีนขวดบรรจุน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2563
358 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย  27  ตุลาคม 2563
359 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง วัสดุก่อสร้าง (วาตภัย)  27  ตุลาคม 2563
360 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร จ้างจัดหาเช่าบริการวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2563
361 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พร้อมติดตั้งและรื้อถอน จำนวน ๒ หลัง เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2563
362 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาแต้ม หมู่ที่ ๔ ตำบลมะรุ่ย โดยก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๗๙.๐๐เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๙๑๖.๐๐ ตร.ม พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.มะรุ่ยกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  ตุลาคม 2563
363 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน หมู่ที่ 7 บ้านพ่วง ตำบลบางหมาก เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  ตุลาคม 2563
364 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทานตะวัน หมู่ที่ ๓ ตำบลตาเสา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๓๒๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  ตุลาคม 2563
365 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาแต้ม หมู่ที่ ๔ ตำบลมะรุ่ย โดยก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๗๙.๐๐เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๙๑๖.๐๐ ตร.ม พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.มะรุ่ยกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  ตุลาคม 2563
366 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน หมู่ที่ 7 บ้านพ่วง ตำบลบางหมาก เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  ตุลาคม 2563
367 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเช่าเครื่องเสียง , ไฟประดับ , เต้นท์พร้อมผูกผ้า , โต๊ะเก้าอี้ โครงการจัดงานลอยกระทง ประจำปี 2563 วันที่ 31 ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2563
368 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุอุปกรณ์การป้องกันเเละระงับอัคคีภัย ตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสุโส๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2563
369 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเช่าเครื่องเสียง , ไฟประดับ , เต้นท์พร้อมผูกผ้า , โต๊ะเก้าอี้ โครงการจัดงานลอยกระทง ประจำปี 2563 วันที่ 31 ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2563
370 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2563
371 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานเอนกประสงค์บ้านด่านยาว หมู่ที่ ๘ บ้านด่านยาว ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2563
372 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการวางระบบท่อเมนต์ประปา หมู่ที่ ๘ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2563
373 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2563
374 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อแบตเตอรี่พร้อมเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ทะเบียน บธ ๔๓๔ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2563
375 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2563
376 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางรอบสระหนองกก หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  ตุลาคม 2563
377 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างโดยการเช่าเครื่องปั่นไฟสำหรับภายในงาน ขนาด ๒๕๐ KVA จำนวน ๑ เครื่องพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ในโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2563
378 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า แบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน โครงการจัดหาครุภัณฑ์เรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2563
379 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาเวที เครื่องเสียง เครื่องปั่นไฟ และไฟประดับ ในโครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2563
380 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร จ้างตัดหญ้าบริเวณสองข้างทางพร้อมตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณ ๒ ข้างทาง บริเวณจัดงานประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ ๓,๑๐ ตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2563
381 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2563
382 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน ๗ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2563
383 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลทะเลทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2563
384 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน ๓ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2563
385 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัดสุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน ๓ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2563
386 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2563
387 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาโต๊ะ เต็นท์ เก้าอี้ สำหรับดำเนินโครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2563
388 องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาซ่อมแซมท่อส่งน้ำฝายบ้านปลายวา หมู่ที่ 3 (บริเวณหน้าบ้าน นายสิทธิญา อ่อนแก้ว หมู่ที่ 1 และบริเวณหน้าบ้าน นางหทัยรัตน์ เดชภักดี หมู่ที่ 4 ) ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2563
389 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการขุดลอกขยะพร้อมปรับแต่งพื้นที่บ่อขยะ ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2563
390 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-9240 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2563
391 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำระบบไฟฟ้า (ซัมเมอร์ส) ขนาด 3 แรงม้า 220 โวลท์ 1 เฟส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2563
392 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร (ค่าจ้างกำจัดขยะมูลฝอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2563
393 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนใน หมู่ 4 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา  27  ตุลาคม 2563
394 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15007 สาย บ้านพ่วง - ประดู่งาม หมู่ที่ 3,7 ตำบลบางหมาก กว้าง 6 เมตร ยาว 2,097 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,582 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  ตุลาคม 2563
395 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างทำตรายาง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2563
396 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างจัดสถานที่วันลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2563
397 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา จ้างเหมาบริการทำกระทงเพื่อใช้ประกอบในการจัดสถานที่สำหรับลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2563
398 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาเวที,เครื่องเสียง, เต็นฑ์, โต๊ะ, เก้าอี้, เครื่องปั่นไฟ,ไฟประดับตามจุดต่าง พร้อมพลุไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2563
399 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจ้างตัดหญ้าและถางป่าสองข้างทางบริเวณถนน ภายในพื้นที่ตำบลศรีวิชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2563
400 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา เช่าเต็นท์พร้อมเวที และเช่าเครื่องเสียงพร้อมแสงสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2563
401 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุขาภิบาล ๗/๕ (สุดเขตเทศบาล)  27  ตุลาคม 2563
402 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้ออาหารว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2563
403 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2563
404 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดจ้างเหมาทำโครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2563 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2563
405 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเช่าเครื่องเสียง , ไฟประดับ , เต้นท์พร้อมผูกผ้า , โต๊ะเก้าอี้ โครงการจัดงานลอยกระทง ประจำปี 2563 วันที่ 31 ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2563
406 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างเช่าสถานที่ ตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ อบต.บ้านนาร่วมกับ อบต.สุโสะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2563
407 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) จำนวน ๕๐ กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2563
408 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บค ๑๖๐๙ สตูล รหัสครุภัณฑ์ ปพ ๐๐๑-๔๒-๐๐๐๑ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2563
409 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานกองช่างด้านการออกแบบเขียนแบบ และด้านงานโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2563
410 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเช่าเครื่องเสียง , ไฟประดับ , เต้นท์พร้อมผูกผ้า , โต๊ะเก้าอี้ โครงการจัดงานลอยกระทง ประจำปี 2563 วันที่ 31 ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  ตุลาคม 2563
411 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาดบรรจุถุง ถุงละ 20 กก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2563
412 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2563 จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2563
413 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเช่าเวทีพร้อมติดตั้งเครื่องขยายเสียง ไฟฟ้าส่องสว่าง และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2563
414 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยราษฏร์ร่วมใจ หมู่ที่ ๕ ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธี (E-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  ตุลาคม 2563
415 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง โครงการปรับปรุงเปลี่ยนระบบท่อเมนต์ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2  26  ตุลาคม 2563
416 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการงานตัดหญ้าทั้ง 2 ข้างทาง ถนนสายควนศรี - ควนสามัคคี ของหมู่่ที่ 2,8,7 และหมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2563
417 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ เช่าเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2563
418 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2563
419 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ เช่าเครื่องเสียง เครื่องปั่นไฟ พร้อมทั้งไฟประดับงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2563
420 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ เช่าเช่าเต้นท์ โต๊ะพร้อมผ้าปู เก้าอี้แบบมีพนักพิง และเครื่องเสียงพร้อมตกแต่งสถานที่จัดงานประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2563
421 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำสายสะพายเทพีนพมาศและขวัญใจมวลชน ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2563
422 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ 5 บ้านห้วยล่วง  26  ตุลาคม 2563
423 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา โครงการจ้างออกแบบท่าเทียบเรือ ซอยสุขสะอาด หมู่ที่ 3 ตำบลคุระ  26  ตุลาคม 2563
424 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายป่าแก่ ม.4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  ตุลาคม 2563
425 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาประดับไฟงานลอยกระทง ประจำปี 2563 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2563
426 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกสระหนองหานเหมียง หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  ตุลาคม 2563
427 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล (กองการศึกษา ศานาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2563
428 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายป่าแก่ ม.4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  ตุลาคม 2563
429 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดเตรียมสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2563
430 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาซ่อมบำรุงประตูสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2563
431 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2563
432 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาเสา หมู่ที่ ๖ ตำบลตาเสา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๘๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  ตุลาคม 2563
433 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมเครื่องสำรองไฟ (UPS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2563
434 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างติดตั้งไฟประดับและไฟส่องสว่างพร้อมรื้อถอน โครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2563
435 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร เช่าเวที เครื่องเสียง พร้อมเครื่องปั่นไฟ ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2563
436 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร จ้างชุดการแสดงบนเวทีเพื่อส่งเสริม/สืบสานประเพณี วัฒนธรรมของนักเรียนและตัวแทนของชุมชน ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2563
437 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างจัดเตรียมสถานที่เวทีสำหรับพิธีเปิดงาน โดยให้มีดอกไม้ประดับหน้าโพลเเดียม จำนวน ๒ ชุด ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2563
438 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาไฟฟ้าประดับบริเวณงานโครงการและอนุมัติจัดซื้อโครงการ (จุดที่ 2 ณท่าน้ำวัดหารดทรายสมบูรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2563
439 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ เช่าเต้นท์ โต๊ะพร้อมผ้าปู เก้าอี้แบบมีพนักพิง และเครื่องเสียงตกแต่งสถานที่จัดงานประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2563
440 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 3 เชื่อมซอย 4 หมู่ที่ 6 ตำบลถ้ำสิงห์ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,850 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,250 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  ตุลาคม 2563
441 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ่อน้ำ-ช่องลม หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำสิงห์ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  ตุลาคม 2563
442 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 1 หมู่ที่ 5 บ้านห้วยแก้ว ตำบลถ้ำสิงห์ กว้าง 5 เมตร ยาว 890 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,450 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  ตุลาคม 2563
443 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 5 หมู่ที่ 5 ตำบลถ้ำสิงห์ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,500 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  ตุลาคม 2563
444 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายยางงาม-ควนจง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2563
445 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2563
446 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2563
447 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อน้ำดื่มสะอาดสำหรับบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2563
448 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน ตรวจสอบสภาพตามระยะเวลาการใช้งานพร้อมทั้งเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-62-0003 ของกองคลัง หมายเลขทะเบียน กธ 8736 กระบี่ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2563
449 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2563
450 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุในการปรุงอาหารกลางวันของเด็ก ศพด.บ้านเนินสำราญ เดือนพฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2563
451 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุในการประกอบอาหารกลางวันของเด็ก ศพด.บ้านเนินสำราญ เดือนพฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2563
452 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างซ่อม/เปลี่ยน รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๓๕๒ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2563
453 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อไม้เสียดช่อ,ไม้แข็งกลาง เพื่อใช้ในการตกแต่งสถานที่ โครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2563
454 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อแบตเตอร์รี่รถบรรทุก 6 ล้อ เปิดข้างเทท้าย หมายเลขทะเบียน 82-3665 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2563
455 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2563
456 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อแบตเตอร์รี่รถบรรทุก 6 ล้อ เปิดข้างเทท้าย หมายเลขทะเบียน 82-3665 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2563
457 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง จ้างทำป้ายไวนิล ในโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน 1 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2563
458 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ฝึกปฏิบัติ จำนวน 10 รายการ เพื่อใช้ในการประชุมและกำหนดจัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ฝในระหว่างวันที่ 26-28 ตุลาคม 2563 ณ สาลาประชาคมอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2563
459 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยและพรบ.รถยนต์(รถตู้) หมายเลขทะเบียน นข 902 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2563
460 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ฝึกปฏิบัติ จำนวน 10 รายการ เพื่อใช้ในการประชุมและกำหนดจัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในระหว่างวันที่ 26-28 ตุลาคม 2563 ณ ศาลาประชาคมอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2563
461 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการสืบสานงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2563
462 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร จ้างเหมาตกแต่งสถานที่งานโครงการสืบสานงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2563
463 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร เช่าเวที(ขนาดเวที กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๐ เมตร) พร้อมเครื่องขยายเสียง เครื่องปั่นไฟ 60 KV และไฟแสงสีบนเวที และเช่าระบบไฟแสงสีและไฟส่องสว่างในงาน พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2563
464 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร ซื้อวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ จำนวน ๑๑ รายการ เพื่อใช้ในงานโครงการสืบสานงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2563
465 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2563
466 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกสระหนองหานเหมียง หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  ตุลาคม 2563
467 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดไม่เกิน ๗ คน จำนวน ๑ คัน หมายเลขทะเบียน กธ ๘๔๕๓ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2563
468 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยราษฏร์ร่วมใจ หมู่ที่ ๕ ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธี (E-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  ตุลาคม 2563
469 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างทำสติ๊กเกอร์ติดโฟมบอร์ด ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนทุกข์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2563
470 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร จ้างจัดเตรียมและจัดเก็บทำความสะอาดสถานที่โครงการสืบสานงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2563
471 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยและพรบ.รถยนต์(รถตู้) หมายเลขทะเบียน นข 902 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2563
472 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมารถแห่ประชาสัมพันธ์การจัดงานโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2563
473 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2563
474 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2563
475 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เช่าไฟแสงสี จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2563
476 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาแบ็คโฮปรับพื้นที่ จำนวน 10 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2563
477 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาติดตั้งเต็นท์ โต๊ะ และเก้าอี้ สำหรับโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2563
478 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด ภายในตำบลควนขนุน หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ตำบลควนขนุน องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 220 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  ตุลาคม 2563
479 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาเสา หมู่ที่ ๖ ตำบลตาเสา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๘๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  ตุลาคม 2563
480 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อแบตเตอร์รี่รถบรรทุก 6 ล้อ เปิดข้างเทท้าย หมายเลขทะเบียน 82-3665 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2563
481 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุสำหรับประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรุพี (ของสด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2563
482 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2563
483 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่านางพรหม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2563
484 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศุภศาสตราราม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2563
485 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2563
486 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2563
487 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อกระดาษ A๔ (๘๐ แกรม) (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2563
488 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างทำพวงมาลาดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2563
489 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจ้างเหมาเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2563
490 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เทศบาลตำบลควนศรี พร้อมขออนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2563
491 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2563
492 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยและพรบ.รถยนต์(รถตู้) หมายเลขทะเบียน นข 902 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2563
493 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างทำพวงมาลาดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2563
494 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4055 พังงา เนื่องจากเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2563
495 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ยี่ห้อ KYOCERA รุ่น Taskalfa ๒๒๐๑ สำหรับใช้ถ่ายเอกสารหนังสือราชการต่าง ๆ ภายในสำนักงาน อบต.ยะรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2563
496 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง ศพด.บ้านเนินสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2563
497 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อแบตเตอร์รี่รถบรรทุก 6 ล้อ เปิดข้างเทท้าย หมายเลขทะเบียน 82-3665 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2563
498 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2563
499 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2563
500 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายไวนิลโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2563
501 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อเครื่องดื่มพร้อมทั้งวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  ตุลาคม 2563
502 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกสำรวจความพึงพอใจ จำนวน 1 คน (นายบัณฑิต ศรีปาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ตุลาคม 2563
503 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกันเอง หมู่ที่ ๖ ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  ตุลาคม 2563
504 เทศบาลตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเช็คซ่อมระบบรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๘๑๔ พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ตุลาคม 2563
505 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกันเอง หมู่ที่ ๖ ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  ตุลาคม 2563
506 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของแผนงานบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ตุลาคม 2563
507 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเช็คสวิตซ์ OL พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๗๓๐๖ ชุมพร จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ตุลาคม 2563
508 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเช็คสวิตซ์ OL พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๗๓๐๖ ชุมพร จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ตุลาคม 2563
509 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร เช่าเครื่องขยายเสียงและไฟส่องสว่าง บริเวณวัดน้ำฉา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ตุลาคม 2563
510 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมแซม บำรุงรักษารถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 81-0880 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ตุลาคม 2563
511 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาทำพวงมาลาดอกไม้สดโทนสีชมพู จำนนว 1 พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ตุลาคม 2563
512 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์กระเป๋าผ้าพร้อมอุปกรณ์เครื่องเขียนโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจัดอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลช้างซ้าย ระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ตุลาคม 2563
513 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี จ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยจราจรพัฒนา 8 หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ตุลาคม 2563
514 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมารถแม็คโฮเพื่อยกแพสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ตุลาคม 2563
515 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุอุปกรณ์การฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ตุลาคม 2563
516 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา โครงการจ้างออกแบบตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน อบต.คุระ หมู่ที่ 11 ตำบลคุระ  22  ตุลาคม 2563
517 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ตุลาคม 2563
518 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายไวนิลและโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ โครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่น งานลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ตุลาคม 2563
519 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ตุลาคม 2563
520 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง ในโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 จำนวน 1 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ตุลาคม 2563
521 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ตุลาคม 2563
522 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรองผู้เข้ารับฟังการบรรยายโครงการเมาลิดสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ตุลาคม 2563
523 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตามมิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ตุลาคม 2563
524 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ตุลาคม 2563
525 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้ออาหารเสริม (นม) ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๒๕๖๓) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ตุลาคม 2563
526 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อพานดอกไม้สด พวงมาลา ดอกไม้ประดับโพเดียม จำนวน 3 รายการ โครงการวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ตุลาคม 2563
527 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๙๖๙ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ตุลาคม 2563
528 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-3123 ชุมพร หมายเลขครุภัณฑ์ บม.005-62-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ตุลาคม 2563
529 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ตุลาคม 2563
530 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ตุลาคม 2563
531 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างจ้างทำป้ายไวนิลโครงการ สืบสานประเพณีวันลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ตุลาคม 2563
532 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง เช่าเวทีการแสดง เครื่องเสียง ไฟ แสง สี พร้อมเครื่องกำเนิดไฟ และเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พร้อมจัดตกแต่งสถานที่ลอยกระทงพร้อมติดตั้งไฟรอบบริเวณงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ตุลาคม 2563
533 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา จ้างทำพวงมาลาดอกไม้ประดิษฐ์โทนสีชมพู จำนวน ๑ พวง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ตุลาคม 2563
534 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ตุลาคม 2563
535 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสายหน้าวัดเขายายชุม หมู่ที่ 1 บ้านเขายายชุม ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  22  ตุลาคม 2563
536 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  22  ตุลาคม 2563
537 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา วัสดุสำนักงาน  22  ตุลาคม 2563
538 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายวัดอัมพาราม หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  22  ตุลาคม 2563
539 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อของขวัญสำหรับชุดการแสดงและของรางวัลหนูน้อยนพมาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ตุลาคม 2563
540 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมบำรุงรถตักหน้า - ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 147 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ตุลาคม 2563
541 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ตุลาคม 2563
542 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 420 ชุด ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ตุลาคม 2563
543 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ4 จำนวน 60 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ตุลาคม 2563
544 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น  22  ตุลาคม 2563
545 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจัดอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลช้างซ้าย ระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม 2563 ณ สนามศาลาประชาคมอำเภอกาญจนดิษฐ์ ร่วมกับเทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์ เทศบาลตำบลช้างขวา และ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ตุลาคม 2563
546 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัตถุดิบ (อาหารสด) อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ตุลาคม 2563
547 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อไม้ดอกไม้ประดับ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ตุลาคม 2563
548 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ตุลาคม 2563
549 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย  22  ตุลาคม 2563
550 องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน ภาคใต้ สตูล ก่อสร้างถนนถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายควนโต๊ะเหลง-คลองบาราเกตุ หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 10 ตำบลควนโดน กว้าง 6 เมตร ยาว 1,513 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,078 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 1 สายทาง  22  ตุลาคม 2563
551 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมารถแบคโฮปรับปรุงภูมิทัศศน์สองข้างถนนบริเวณไหล่ทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ตุลาคม 2563
552 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อพวงมาลา จำนวน ๑ พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ตุลาคม 2563
553 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ครน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ตุลาคม 2563
554 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลายกริม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ตุลาคม 2563
555 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุโครงการลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ตุลาคม 2563
556 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ติดตั้งระบบแสง สี เสียง พร้อมเวที โครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563  22  ตุลาคม 2563
557 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อซื้อชุดกีฬาสำหรับฝีพายเรือ ตามโครงการจัดส่งทีมนักกีฬาเรือ ๘ ฝีพาย เข้าร่วมงานประเพณีลอยกระทงและแข่งเรือสั้นต้นแบบ ๘ ฝีพาย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ตุลาคม 2563
558 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เคมีภัณฑ์(สารส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ตุลาคม 2563
559 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างปะยางในล้อหน้าด้านซ้าย จำนวน ๑ เส้น รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๒๒๕๑ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ตุลาคม 2563
560 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อพวงมาลาดอกไม้สดโทนสีชมพู ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ เมตร พร้อมชื่อหน่วยงาน ใช้ในกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ตุลาคม 2563
561 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเช็คสวิตซ์ OL พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๗๓๐๖ ชุมพร จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ตุลาคม 2563
562 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเช็คสวิตซ์ OL พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๗๓๐๖ ชุมพร จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ตุลาคม 2563
563 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเช็คสวิตซ์ OL พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๗๓๐๖ ชุมพร จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ตุลาคม 2563
564 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาจัดทำพวงมาลาดอกไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ตุลาคม 2563
565 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาจัดตกแต่ง เวที สถานที่ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม ตามโครงการจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ตุลาคม 2563
566 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดสถานที่ (ผูกผ้า ทำความสะอาด ติดตั้งราวบันได ราวรอบๆ แพลอยกระทง) โครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ตุลาคม 2563
567 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างขุดลอกทางระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังช่วงฤดูฝน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ตุลาคม 2563
568 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกส่วนกลาง ยี่ห้อ นิสสัน หมายเลขทะเบียน กฉ ๔๗๙๗ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ตุลาคม 2563
569 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลน้ำลึก (ซอยบุญหนุน) หมู่ที่ 4 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ตุลาคม 2563
570 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี จ้างทำป้ายโครงการเมาลิดสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ตุลาคม 2563
571 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซื้อจัดซื้อพวงมาลาดอกไม้สดโทนสีชมพู (23 ตุลาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ตุลาคม 2563
572 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมท่อเมนประปา (บ้านพระแอะ) หมู่ที่ 2 ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ตุลาคม 2563
573 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑ x ๓ เมตร จำนวน ๖ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ตุลาคม 2563
574 องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมแซมฝ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลในเตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ตุลาคม 2563
575 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. (ถังไฟเบอร์กลาส 4 ลูก) แหล่งน้ำผิวดิน (บ่อสาคู) หมู่ที่ 2 บ้านร่าหมาด ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ตุลาคม 2563
576 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างโครงการจ้างเหมาตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้ ภายในบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ตุลาคม 2563
577 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ตุลาคม 2563
578 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเช่าเต็นท์และจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ตุลาคม 2563
579 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุอื่นๆ สำหรับใช้ในโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ตุลาคม 2563
580 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างทำสายสะพายหนูน้อยนพมาศ โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ตุลาคม 2563
581 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการซ่อมเปลี่ยนระบบครัช รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-7630 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ตุลาคม 2563
582 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-0053 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ตุลาคม 2563
583 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ตุลาคม 2563
584 องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน ภาคใต้ สตูล จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร รหัส ๔๑๗ - ๖๑ - ๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ตุลาคม 2563
585 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างเคลื่อนย้ายบันไดท่าเทียบเรือ (ท่ากลาง) หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  ตุลาคม 2563
586 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2563
587 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาออกแบบโครงการก่อสร้างประจำปีงบประมาณ 2564 (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1) จำนวน 6 โครงการ  21  ตุลาคม 2563
588 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเปลี่ยนอะไหล่พร้อมตรวจสภาพรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน บท ๘๗๖ ปัตตานี จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2563
589 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15001 สายแหลมปอ หมู่ที่ 7 ตำบลบางหมาก กว้าง 5 เมตร ยาว 1,189 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,945 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  ตุลาคม 2563
590 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2563
591 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ จ้างบริการรถบรรทุก ๖ ล้อ เพื่อใช้เก็บ ขน กำจัด ขยะมูลฝอย จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2563
592 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2563
593 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ อบต.ศรีวิชัย ถนนสายดอนทราย-ดอนคอก หมู่ที่ 2 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2563
594 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดช่องรอ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2563
595 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร เช่าเครื่องขยายเสียงและไฟส่องสว่าง บริเวณวัดน้ำฉา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2563
596 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2563
597 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการผูกผ้าประดับสถานที่ เวที กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดระบบส่งสาธารณะเนื่องในวันคล้ายวันคล้ายวันสรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2563
598 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2563
599 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำพวงมาลาเพื่อถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2563
600 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการขยายเขตระบบท่อประปาบ้านปลายธารฯซอยประชาอุทิศ หมู่ที่ 3,5 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2563
601 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง (รหัสพัสดุ ๙๐๐-๖๓-๐๐๐๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2563
602 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์นตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2563
603 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างเปลี่ยนยาง รถยนต์มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บจ ๓๐๕๒ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2563
604 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง จ้างเช่าพื้นที่และบริการดูแลเว็บไซต์เทศบาลตำบลหงาว httpwww.ngaotown-ranong.go.th โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2563
605 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2563
606 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4280 ระนอง จำนวน 8 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2563
607 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างจัดทำพวงมาลาดอกไม้สด งานรัฐพิธี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2563
608 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองช่าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2563
609 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์งานลอยกระทงวัดน้ำฉา พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2563
610 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2563
611 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อแบตเตอรี่พร้อมเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ทะเบียน บธ ๔๓๔ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2563
612 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2563
613 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา ซื้อวัสดุไฟฟ้าสำหรับใช้ในกิจกรรม โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2563
614 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา จ้างเหมาบริการจัดทำโป๊ะสำหรับเป็นสถานที่ลอยกระทง โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2563
615 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาผูกผ้าประดับเวที โครงการส่งเสริมความสำคัญของชาติ กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  21  ตุลาคม 2563
616 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาผูกผ้าประดับเวที โครงการส่งเสริมความสำคัญของชาติ กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  21  ตุลาคม 2563
617 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อแบตเตอรี่พร้อมเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ทะเบียน บธ ๔๓๔ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2563
618 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2563
619 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน ๘๐-๖๐๑๘ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2563
620 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถ บง-1645 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2563
621 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างทำพวงมาลา จำนวน 1 พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2563
622 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างตกแต่งรถขบวนแห่นางนพมาศด้วยดอกไม้สดพร้อมผูกผ้าประดับสวยงาน จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2563
623 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา จ้างวิศวกรออกแบบ โครงการก่อสร้างสะพาน ม.2-ม.4  21  ตุลาคม 2563
624 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2563
625 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เช่าออุุปกรณ์ในการจัดงานในพิธีเปิดประเพณีลอยกระทง จำนวนว 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2563
626 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา จ้างวิศวกรออกแบบ โครงการก่อสร้างสะพาน ม.2-ม.4  21  ตุลาคม 2563
627 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาคณะวงดนตรีย้อนยุค พร้อมเวทีเครื่องเสียงครบชุด และเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2563
628 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาคณะวงดนตรีย้อนยุค พร้อมเวทีเครื่องเสียงครบชุด และเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2563
629 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อพวงมาลาดอกไม้สดโทนสีชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2563
630 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทืติกคอนกรีต ซอยหน้าศาลา หมู่ที่ 10 บ้านไร่ยาว ตำบลพ่วงพรมคร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 3,420 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  ตุลาคม 2563
631 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 82-4718 เลขครุภัณฑ์ 005-2558-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2563
632 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำพวงมาลาดอกไม้สด (ดอกไม้สีชมพู) จำนวน ๑ พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2563
633 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2563
634 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (จัดหาเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน ๑ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2563
635 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา โครงการก่อสร้างลานออกกำลังกาย หมู่ที่ ๒  21  ตุลาคม 2563
636 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ภาคกลาง อ่างทอง จ้างเหมาตกแต่งสถานที่จัดงาน และสถานที่ลอยกระทง โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2563
637 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค (เครนสลิง)ฯ หมายเลขทะเบียน 80-8946 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2563
638 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2563
639 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิด ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๗๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร ถนนตำหนักหลวง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  ตุลาคม 2563
640 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15001 สายแหลมปอ หมู่ที่ 7 ตำบลบางหมาก กว้าง 5 เมตร ยาว 1,189 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,945 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  ตุลาคม 2563
641 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2563
642 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างทำพวงมาลาดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2563
643 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2563
644 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างทำพวงมาลาดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2563
645 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างทำพวงมาลาดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2563
646 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างอาหารกลางวัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  ตุลาคม 2563
647 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างจัดสถานที่วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2563
648 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี จ้างโครงการขยายผิวจราจร คสล. บริเวณบ้านดอนแจง ซอย 3 หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2563
649 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนสามัคคี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2563
650 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ภาคกลาง อ่างทอง จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2563
651 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15005 สายแหลมญวน หมู่ที่ 8 ตำบลบางหมาก กว้าง 5 เมตร ยาว 2,230 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,150 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  ตุลาคม 2563
652 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณซอยปัทมจิตร หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2563
653 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ผค-๒๓๔ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2563
654 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ. 72023 ซอยปลายดอน หมู่ที่ 1 ตำบลปากแพรก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  ตุลาคม 2563
655 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ภาคกลาง อ่างทอง ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า แบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2563
656 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟถนนสายบ้านทุ่งเจริญ,ถนน คสล.สายไสนบ - ด่านเหรียง หมู่ที่ ๑ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2563
657 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟถนนสายพรุจูด - บางลิลา หมู่ที่ ๓ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2563
658 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟถนนสายต้นโพธิ์ - บางดี หมู่ที่ ๗ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2563
659 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาคณะวงดนตรีย้อนยุค พร้อมเวทีเครื่องเสียงครบชุด และเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2563
660 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมไหล่ทาง คสล. บริเวณดอนตะโก ซอย 2 หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2563
661 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ถนนสุขาภิบาล 2  21  ตุลาคม 2563
662 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิด ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๗๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร ถนนตำหนักหลวง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  ตุลาคม 2563
663 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์ ขนาด 4 X 4 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2563
664 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อชื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๑ รายการ (น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2563
665 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างปรับโครงสร้างระบบเว็ปไซต์เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภายใต้ชื่อ(WWW.bansong.go.th) ให้เป็นระบบเวอร์ชั่นใหม่ (Version) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2563
666 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV ภายในซอยอ่าวเคย หมู่ที่ 4 ตำบลคุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2563
667 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อแบตเตอร์รี่รถบรรทุก 6 ล้อ เปิดข้างเทท้าย หมายเลขทะเบียน 82-3665 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2563
668 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กบ.ถ. 6-0001 สายถนนสุขาภิบาล 1  21  ตุลาคม 2563
669 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กบ.ถ. 6-0006 สายถนนสุขาภิบาล 8  21  ตุลาคม 2563
670 เทศบาลตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2563
671 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2563
672 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างอาหารกลางวัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  ตุลาคม 2563
673 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2563
674 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา โครงการจ้างออกแบบตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน อบต.คุระ  21  ตุลาคม 2563
675 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ โครงการฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสายคลองพน-น้ำท่อ (ฝั่งขวา ช่วงสามแยกถนนสุขาภิบาล 8)  21  ตุลาคม 2563
676 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาล  21  ตุลาคม 2563
677 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ขุดลอกทางระบายน้ำสายทุ่งไผ่ หมู่ที่ 10,8,6 ตำบลบางหมาก หรือมีปริมาตรดินชุดไม่น้อยกว่า 34,041 ลูกบาศก์เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  21  ตุลาคม 2563
678 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ โครงการฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสายคลองพน-น้ำท่อ (ฝั่งขวา ช่วงสามแยกถนนสุขาภิบาล 8)  21  ตุลาคม 2563
679 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2563
680 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำพญานาค (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2563
681 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV ภายในซอยท่าชาวน้ำ 1 หมู่ที่ 9 ตำบลคุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2563
682 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน หมู่ที่ 7 บ้านพ่วง ตำบลบางหมาก เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  21  ตุลาคม 2563
683 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านดอนทิงทวด ตำบลบางหมาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  21  ตุลาคม 2563
684 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร เช่าเครื่องขยายเสียงและไฟส่องสว่าง บริเวณวัดน้ำฉา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2563
685 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 20 โหล ใช้ในโครงการวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  ตุลาคม 2563
686 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนสุขาภิบาล 7  21  ตุลาคม 2563
687 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ตุลาคม 2563
688 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาซ่อมแซมถนน (ถมหลุมบ่อ) ซอยประปา หมู่ที่ 2 บ้านควนคีรีวงศ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ตุลาคม 2563
689 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล จ้างเช่าเหมาเรือ จำนวน ๑ ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ตุลาคม 2563
690 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างบริการดูแลเว็ปไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ตุลาคม 2563
691 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างบริการดูแลเว็ปไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ตุลาคม 2563
692 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อยางรถยนต์ จำนวน ๖ ชุด พร้อมประกอบติดตั้งรถบรรทุกขยะ ๖ ตัน ๖ ล้อ ทะเบียน ๘๑-๑๗๗๔ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ตุลาคม 2563
693 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อสารเคมีกำจัดวัชพืช จำนวน ๑ แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ตุลาคม 2563
694 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเช่าเครื่องเสียง , ไฟประดับ , เต้นท์พร้อมผูกผ้า , โต๊ะเก้าอี้ โครงการจัดงานลอยกระทง ประจำปี 2563 วันที่ 31 ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ตุลาคม 2563
695 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างเตรียมสถานที่ลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ตุลาคม 2563
696 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก ภาคใต้ ปัตตานี เช่าที่ทิ้งขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ตุลาคม 2563
697 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 81-0880 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ตุลาคม 2563
698 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ตุลาคม 2563
699 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำพวงมาลาเนื่องจากวันปิยมหาราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ตุลาคม 2563
700 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ตุลาคม 2563
701 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ตุลาคม 2563
702 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำเอกสารเทศบัญญัติเทศบาลตำบลตำบลศาลาด่าน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๔๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ตุลาคม 2563
703 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างทำอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด จำนวน ๕๐ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ตุลาคม 2563
704 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านจริยธรรม การเรียนรู้ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาถ้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ตุลาคม 2563
705 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างช่างเพื่อตรวจเช็คครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(ระบบกล้องวงจรปิด CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ตุลาคม 2563
706 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พร้อมติดตั้งและรื้อถอน จำนวน ๒ หลัง เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ตุลาคม 2563
707 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด จำนวน ๕๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ตุลาคม 2563
708 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ภาคกลาง อ่างทอง ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า แบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ตุลาคม 2563
709 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ จ้างพิมพ์ป้ายไวนิล โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ตุลาคม 2563
710 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ตุลาคม 2563
711 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อถุงยังชีพ จำนวน ๑๙๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ตุลาคม 2563
712 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านโกเล่ง (นาเกลือ)-ซอยเศรษฐี หมู่ที่ 7  20  ตุลาคม 2563
713 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอน กรีต บริเวณแม้นรำลึก ซอย 13 หมุ่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ตุลาคม 2563
714 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมแซม บำรุงรักษารถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 81-0880 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ตุลาคม 2563
715 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมประตูเหล็กม้วนห้องฆ่าสัตว์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ตุลาคม 2563
716 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-3991 พังงา (ระบบไฟและแอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ตุลาคม 2563
717 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ตุลาคม 2563
718 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ภาคกลาง อ่างทอง จ้างเหมาโครงการติดตั้งเสียงไร้สาย หมู่ที่ 1 - 8 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ตุลาคม 2563
719 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ตุลาคม 2563
720 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง ทำป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายไวนิล จิตอาสาระราชทานเราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย  20  ตุลาคม 2563
721 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำพวงมาลา จำนวน ๑ พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ตุลาคม 2563
722 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาจัดพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ตุลาคม 2563
723 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ตุลาคม 2563
724 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อพานพุ่มดอกไม้สด (โทนสีแดงขาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ตุลาคม 2563
725 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องตัดหญ้า และเครื่องแต่งต้นไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ตุลาคม 2563
726 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ตุลาคม 2563
727 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างจัดทำพานพุ่มดอกไม้สดเพื่อดำเนินกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ ๑๒๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ตุลาคม 2563
728 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างต่อสัญญาเว็ปไซด์และจัดทำระบบการจัดการฐานข้อมูลอินเตอร์เน็ตขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ตุลาคม 2563
729 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเกลือปรับสภาพน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ตุลาคม 2563
730 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ตุลาคม 2563
731 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ตุลาคม 2563
732 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล จ้างทำป้ายไวนิลขนาด 120x240 ซม.จำนวน 1 ป้าย ข้อความชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ตุลาคม 2563
733 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล จ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่มข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 จำนวน 35 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ตุลาคม 2563
734 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมารถแบ็คโฮ (กองช่าง) จำนวน 6.4 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ตุลาคม 2563
735 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15002 สายดอนไทรงาม หมู่ที่ 6 ตำบลบางหมาก กว้าง 7 เมตร ยาว 2,138 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,379 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  ตุลาคม 2563
736 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน) จำนวน ๑ คัน  20  ตุลาคม 2563
737 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ ก่อสร้างถนน คสล.สายนาไม้ไผ่-นาทุ่งยาง หมู่ที่ 2 บ้านคลองประสงค์  20  ตุลาคม 2563
738 เทศบาลตำบลบางสวรรค์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  20  ตุลาคม 2563
739 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นชพ.ถ.80007 สายดอนมะขาม บ้านบางเจริญ,บ้านบางหลง หมู่ 2,9 กว้าง 4.50 เมตร ยาว 1,700 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,650 ตารางเมตร  20  ตุลาคม 2563
740 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ตุลาคม 2563
741 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 1 คัน  20  ตุลาคม 2563
742 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑ - ๑๐๐ คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากเสียว  20  ตุลาคม 2563
743 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ระบบประปาชุมชนบ้านมหาราช หมู่ที่ ๖  20  ตุลาคม 2563
744 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเข้าเล่มเอกสารเพื่อใช้ในราชการเทศบาลตำบลบ้านส้อง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ตุลาคม 2563
745 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายไสหลวง (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 2  20  ตุลาคม 2563
746 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15004 สายคูขุด-บางผรา หมู่ที่ 3,5 ตำบลบางหมาก กว้าง 7 เมตร ยาว 1,193 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,351 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  ตุลาคม 2563
747 เทศบาลตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนของ ศพด.ทต.ควนขนุน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563  20  ตุลาคม 2563
748 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๑๑๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ตุลาคม 2563
749 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดดอกไม้ จำนวน 1 ที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ตุลาคม 2563
750 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15004 สายคูขุด-บางผรา หมู่ที่ 3,5 ตำบลบางหมาก กว้าง 7 เมตร ยาว 1,193 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,351 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  ตุลาคม 2563
751 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ภาคกลาง อ่างทอง จ้างเหมาโครงการติดตั้งเสียงไร้สาย หมู่ที่ 1 - 8 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ตุลาคม 2563
752 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ตุลาคม 2563
753 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างบริการดูแลเว็ปไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ตุลาคม 2563
754 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อพวงมาลาดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ตุลาคม 2563
755 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาจัดสถานที่ ขนาด 2.6 x 2.6 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ตุลาคม 2563
756 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ตุลาคม 2563
757 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำพวงมาลา ดอกไม้สดหรือดอกไม้ประดิษฐ์โทนสีชมพู ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร พร้อมระบุชื่อหน่วยงาน จำนวน 1 พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ตุลาคม 2563
758 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15002 สายดอนไทรงาม หมู่ที่ 6 ตำบลบางหมาก กว้าง 7 เมตร ยาว 2,138 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,379 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  ตุลาคม 2563
759 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างทำพวงมาลา กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ตุลาคม 2563
760 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมทั้งตรวจเช็คสภาพรถยนต์แพทย์ฉุกเฉิน (EMS) หมายเลขทะเบียน นข 553 ระนอง จำนวน 5 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ตุลาคม 2563
761 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กคษ 314 จำนวน 5 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ตุลาคม 2563
762 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเดโช หมู่ที่ 5  20  ตุลาคม 2563
763 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสาวอฮีเล - บูเก๊ะ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 461 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1844 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เป็นเงิน 1,269,000.- บาท โดยวิธีคัดเลือก  20  ตุลาคม 2563
764 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด งานรัฐพิธี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ตุลาคม 2563
765 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างติดตั้งไฟประดับและไฟส่องสว่าง โครงการงานประเพณีถือศีล กินเจ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ตุลาคม 2563
766 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมโครง จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ตุลาคม 2563
767 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจ้างเหมาเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ตุลาคม 2563
768 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ตุลาคม 2563
769 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลาฆอปาว์ - กูโบเจาะดูแว ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 182 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 910 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีคัดเลือก  20  ตุลาคม 2563
770 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ตุลาคม 2563
771 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างการจัดสถานทีี่การจัดงาน วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ตุลาคม 2563
772 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๔๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ตุลาคม 2563
773 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา โครงการปรับปรุงฝายบางหิน หมู่ที่ 3 บ้านตีนวัด ต.โคกเจริญ งานดินขุดยาก 975 ลูกบาศก์เมตร งานเรียงหินใหญ่ ขนาด 0.15-0.30 เมตร จำนวน 140 ลูกบาศก์เมตร งานถมหินคลุกบดอัดแน่น จำนวน 245 ลูกบาศก์เมตร อบต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา 1 แห่ง  20  ตุลาคม 2563
774 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด วันคล้ายวันพระราชสมภพครบ ๑๒๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ตุลาคม 2563
775 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อสารเคมีจำกัดวัชพืช จำนวน 1 แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ตุลาคม 2563
776 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสาร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ตุลาคม 2563
777 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเดโช หมู่ที่ 5  20  ตุลาคม 2563
778 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ตุลาคม 2563
779 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำบาดาล (ซับเมอร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  ตุลาคม 2563
780 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อปุ๋ย ต้นเข็ม ดินถุง ตามโครงการรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  ตุลาคม 2563
781 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง ตามโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  ตุลาคม 2563
782 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างปะยางในล้อหน้าด้านซ้าย จำนวน ๑ เส้น รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๒๒๕๑ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  ตุลาคม 2563
783 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งสำหรับรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กนม 356 และ กตพ 990 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  ตุลาคม 2563
784 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อเครื่องทองน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  ตุลาคม 2563
785 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอาตะบาโง-ต้นสาคู หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  ตุลาคม 2563
786 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร จ้างเช่าปรัมพิธี,เช่าเครื่องเสียง,เช่าเต็นท์พร้อมตกแต่งและติดตั้ง,เช่าโต๊ะพร้อมผ้าคลุม,เช่าเก้าอี้พร้อมผ้าคลุม และจ้างเหมาจัดดอกไม้ จำนวน ๖ รายการ ตามโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  ตุลาคม 2563
787 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างโครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำห้วยช่องลด หมู่ที่ ๑๒ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  ตุลาคม 2563
788 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  ตุลาคม 2563
789 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำห้วยอ่าวทองเหลือง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  ตุลาคม 2563
790 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างโครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งคลองต้นประดู่ ระยะที่ 4 หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  ตุลาคม 2563
791 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  ตุลาคม 2563
792 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15008 สาย ทซ.2018 -บ้านคอเตี้ย หมู่ที่ 9ตำบลบางหมาก กว้าง 7 เมตร ยาว 2,540 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า17,780 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  ตุลาคม 2563
793 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเดโช หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  ตุลาคม 2563
794 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  ตุลาคม 2563
795 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  ตุลาคม 2563
796 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2564 จำนวน 42 เล่ม(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  ตุลาคม 2563
797 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  ตุลาคม 2563
798 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  ตุลาคม 2563
799 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟถนนสายบ้านทุ่งเจริญ,ถนน คสล.สายไสนบ - ด่านเหรียง หมู่ที่ ๑ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  ตุลาคม 2563
800 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกสระหนองหานเหมียง หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  ตุลาคม 2563
801 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟถนนสายบ้านทุ่งเจริญ,ถนน คสล.สายไสนบ - ด่านเหรียง หมู่ที่ ๑ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  ตุลาคม 2563
802 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อแบตเตอรี่ EXTRA 120 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  ตุลาคม 2563
803 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้แก่ ทรายกำจัดลูกน้ำยุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  ตุลาคม 2563
804 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (ซีพียู) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๖-๐๐๓๑ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  ตุลาคม 2563
805 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟถนนสายต้นโพธิ์ - บางดี หมู่ที่ ๗ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  ตุลาคม 2563
806 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาจัดทำพวงมาลาดอกไม้สดโทนสีชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  ตุลาคม 2563
807 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟถนนสายพรุจูด - บางลิลา หมู่ที่ ๓ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  ตุลาคม 2563
808 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ภาคกลาง อ่างทอง จ้างเหมาโครงการติดตั้งเสียงไร้สาย หมู่ที่ 1 - 8 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  ตุลาคม 2563
809 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟถนนสายต้นโพธิ์ - บางดี หมู่ที่ ๗ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  ตุลาคม 2563
810 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนสายรอบสระหนองกก หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  ตุลาคม 2563
811 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยอ่างทอง(ตอนที่ 2)หมู่ที่ 2 บ้านเขาไว้ข้าว ตำบลดินแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 395 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่  19  ตุลาคม 2563
812 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  ตุลาคม 2563
813 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเช่าพื้นที่ฝากเว็บไซต์เทศบาลตำบลอ่าวขนอมและค่าจดโดเมนเนม และปรับปรุงเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  ตุลาคม 2563
814 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  ตุลาคม 2563
815 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  ตุลาคม 2563
816 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวถ้ำเขาหัวแรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  ตุลาคม 2563
817 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  ตุลาคม 2563
818 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ภาคกลาง อ่างทอง จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 4 ตัว สำนักปลัด  19  ตุลาคม 2563
819 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา  19  ตุลาคม 2563
820 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า170กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วท่ง จังหวัดพังงา 1 คัน  19  ตุลาคม 2563
821 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า170 หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า170กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ตำบลตะกั่วทุ่ง จังหวักพังงา 1 คัน  19  ตุลาคม 2563
822 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่านุ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 1 ชุด  19  ตุลาคม 2563
823 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อน้ำดื่ม ขนาด ๒๐ ลิตร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  ตุลาคม 2563
824 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปลายทาง-ช่องเขาหมู่ที่1,2 และหมู่ที่ 3 ตำบลดินแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่  19  ตุลาคม 2563
825 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.22001สายบ้านโคกกลอย - บ้านโตนนาเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลโคกกลอย พื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,008 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 1 สายทาง  19  ตุลาคม 2563
826 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง วัสดุสำนักงาน  19  ตุลาคม 2563
827 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี รถบรรทุกขยะ  19  ตุลาคม 2563
828 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย  19  ตุลาคม 2563
829 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว  19  ตุลาคม 2563
830 องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ ภาคใต้ ปัตตานี จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  19  ตุลาคม 2563
831 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  ตุลาคม 2563
832 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15008 สาย ทซ.2018 -บ้านคอเตี้ย หมู่ที่ 9ตำบลบางหมาก กว้าง 7 เมตร ยาว 2,540 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า17,780 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  ตุลาคม 2563
833 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟถนนสายพรุจูด - บางลิลา หมู่ที่ ๓ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  ตุลาคม 2563
834 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  ตุลาคม 2563
835 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร จ้างบริการระบบเว็บไซต์ของ อบต.ท่าหิน ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  ตุลาคม 2563
836 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาชุดการแสดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  ตุลาคม 2563
837 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างทำป้ายจราจร (โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  ตุลาคม 2563
838 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนท่านุ่น  19  ตุลาคม 2563
839 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (คลอรีน) จำนวน 2 ถัง รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  ตุลาคม 2563
840 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการซ่อมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน คคน 187 สุราษฎร์ธานี (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  ตุลาคม 2563
841 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อมิเตอร์วัดน้ำ ขนาด ศก. 1/2 นิ้ว ชนิด 2 ชั้น จำนวน 12 ตัว (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  ตุลาคม 2563
842 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาบริการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  ตุลาคม 2563
843 องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  ตุลาคม 2563
844 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 42 เล่ม (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  ตุลาคม 2563
845 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุ อุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการปลอดบุหรี่ให้กับเยาวชนในสถานศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  ตุลาคม 2563
846 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  ตุลาคม 2563
847 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบเปิดข้างเท้าย หมายเลขทะเบียน 81-8546 ครุภัณฑ์หมายเลข 011-53-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  ตุลาคม 2563
848 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อสารเคมีจำกัดวัชพืช จำนวน 1 แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  ตุลาคม 2563
849 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2564 จำนวน 42 เล่ม(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  ตุลาคม 2563
850 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถหกล้อดั้ม หมายเลขทะเบียน 81-4579 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  ตุลาคม 2563
851 เทศบาลตำบลบางสวรรค์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชาภิเษก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  ตุลาคม 2563
852 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คสล.สายกระบี่ใหญ่ - บางขนุน หมู่ที่ 11 (ช่วงที่2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  ตุลาคม 2563
853 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  ตุลาคม 2563
854 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาถ่ายเอกสารข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 พร้อมเข้าเล่มเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  ตุลาคม 2563
855 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณ์อื่น รายการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) พร้อมติดตั้ง (หมู่ที่ 3 บ้านโคกเหรียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  ตุลาคม 2563
856 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.22001 สายบ้านโกกลอย -บ้านโตนนาเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลโคกกลอย พื้นที่ไม่น้อยกว่า 20008 ตารางเมตร  19  ตุลาคม 2563
857 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์อื่น รายการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง (หมู่ที่ 7 บ้านควนพรุพี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  ตุลาคม 2563
858 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักฝารางวี บริเวณถนนเลียบคลองตาล (ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิมถึงด้านหลังร้านหนังสือสุนทรบุ๊ค) หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงาสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  16  ตุลาคม 2563
859 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชายเสม็ด-ประมง หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งอ่าว ตำบลศรีวิชัย กว้าง 4 เมตร ยาว 1,040 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,160 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์์ธานี 1 สายทาง  16  ตุลาคม 2563
860 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.41002 สายเอเชีย-แม่ทะเล หมู่ที่ 3 ตำบลท่ามะพลา กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,500 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จั  16  ตุลาคม 2563
861 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  ตุลาคม 2563
862 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายตาหวง หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  16  ตุลาคม 2563
863 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบบตอกเสาเข็ม (ตามแบบ สถ.ศพด.2)  16  ตุลาคม 2563
864 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บห-๔๗๘๑ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  ตุลาคม 2563
865 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายป่าแก่ ม.4  16  ตุลาคม 2563
866 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตสายหนองปรือ ม.9  16  ตุลาคม 2563
867 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสวนใหม่ หมู่ที่ 12 บ้านสวนใหม่ ตำบลคุระ กว้าง 4-6 เมตร ยาว 524 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,116 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดร  16  ตุลาคม 2563
868 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา อาหารกลางวัน  16  ตุลาคม 2563
869 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  ตุลาคม 2563
870 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  ตุลาคม 2563
871 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุยานพาหนะ พร้อมถอดประกอบติดตั้ง รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ๙๐๙๗ ชุมพร จำนวน ๑๔ รายกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  ตุลาคม 2563
872 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  ตุลาคม 2563
873 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บต-3425 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  ตุลาคม 2563
874 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  ตุลาคม 2563
875 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ ๘๘๑๒ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  ตุลาคม 2563
876 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อพระบรมฉายาลักษณ์ ขนาด ๒๐x๒๔ นิ้ว จำนวน ๑ พระรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  ตุลาคม 2563
877 องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อเครื่องออกกำลังกาย พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  ตุลาคม 2563
878 องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ภาคใต้ ตรัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๑๗-๐๐๑ สายไทรทอง -บ้านอ่าวกลาง หมู่ที่ ๖ ตำบลกะลาเส กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๖๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส  16  ตุลาคม 2563
879 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา อาหารกลางวัน  16  ตุลาคม 2563
880 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา อาหารกลางวัน  16  ตุลาคม 2563
881 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างทำตาข่ายโครงเหล็กคัดแยกขยะรีไซเคิลภายในชุมชนและตู้เหล็กคัดแยกขยะอันตรายตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  ตุลาคม 2563
882 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  ตุลาคม 2563
883 องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง คันหมายเลขทะเบียน กรฉ 329 ยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  ตุลาคม 2563
884 องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  ตุลาคม 2563
885 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  ตุลาคม 2563
886 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  ตุลาคม 2563
887 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการในการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  ตุลาคม 2563
888 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างประกอบอาหารตามโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญงานเมาว์ลิด หมู่ที่ ๑ ๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  ตุลาคม 2563
889 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน 1 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  ตุลาคม 2563
890 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา อาหารกลางวัน  16  ตุลาคม 2563
891 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-5768 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  ตุลาคม 2563
892 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างผู้สอบบัญชีเพื่อตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ตุลาคม 2563
893 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ตุลาคม 2563
894 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ตุลาคม 2563
895 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อถุงยังชีพ จำนวน ๓๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ตุลาคม 2563
896 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ตุลาคม 2563
897 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนสาธารณะนางทอง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15  ตุลาคม 2563
898 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร จ้างทำป้ายไวนิลโครงการ,ป้ายอคิลิก Clean Food good tast,สติกเกอร์วิธีล้างมือ 7 ขั้นตอน และถุงผ้าใส่เอกสารพร้อมสกรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ตุลาคม 2563
899 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ตุลาคม 2563
900 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อถุงยังชีพ จำนวน ๑๗๗ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ตุลาคม 2563
901 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อน้ำดื่ม ศพด.บ้านเขาเทียมป่า จำนวน 20 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ตุลาคม 2563
902 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง จ้างจ้างผู้นำเต้นออกกำลังกาย ตามโครงการส่งเสริมการกีฬาและการออกกำลังกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ตุลาคม 2563
903 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ตุลาคม 2563
904 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง จ้างจ้างผู้นำเต้นออกกำลังกาย ตามโครงการส่งเสริมการกีฬาและการออกกำลังกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ตุลาคม 2563
905 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ตุลาคม 2563
906 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อน้ำดื่มขนาดบรรจุ 20 ลิตร จำนวน 20 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ตุลาคม 2563
907 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายดอนทราย ปริมาณงาน 3,804 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 634 กว้าง 6 เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15  ตุลาคม 2563
908 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง จ้างผู้นำเต้นออกกำลังกาย ตามโครงการส่งเสริมการกีฬาและการออกกำลังกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ตุลาคม 2563
909 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผู้ช่วยแต๋ว หมู่ที่ 1 ตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน จังหวัดนครศร๊ธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ตุลาคม 2563
910 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ตุลาคม 2563
911 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิสบ้านเกาะยะระโตดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ตุลาคม 2563
912 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง ซื้อดอกไม้เพื่อใช้สำหรับตกแต่งสถานที่โครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ตุลาคม 2563
913 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อใช้สำหรับโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ตุลาคม 2563
914 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ตุลาคม 2563
915 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการตกแต่งสถานที่สำหรับโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ตุลาคม 2563
916 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง ซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้สำหรับโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารตำบลไม้ฝาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ตุลาคม 2563
917 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างเย็บผ้าม่านเพื่อใช้สำหรับโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด จำนวน ๒ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ตุลาคม 2563
918 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนสาธารณะนางทอง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15  ตุลาคม 2563
919 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายดอนทราย ปริมาณงาน 3,804 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 634 กว้าง 6 เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15  ตุลาคม 2563
920 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมรถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กจ-8792 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ตุลาคม 2563
921 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)  15  ตุลาคม 2563
922 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.11-001 สายทางหลวงเทศบาล 4212 หมู่ที่ 1 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี  15  ตุลาคม 2563
923 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ภาคใต้ ปัตตานี โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 2 ข้างคลองบ้านเคียน  15  ตุลาคม 2563
924 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล เหมาเก็บขนขยะมูลฝอย บนเกาะหลีเป๊ะ ประจำปีงบปรมาณ 2564  15  ตุลาคม 2563
925 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแดนโดมโฮมสเตย์ โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอ่าวท้องทราย หมู่ที่ 11  15  ตุลาคม 2563
926 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จัดซื้อรถบรรทุกขยะ  15  ตุลาคม 2563
927 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร พร้อมกรอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ตุลาคม 2563
928 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าปกเย็บเล่มเทศบัญญัติมงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ตุลาคม 2563
929 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาทำป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ตุลาคม 2563
930 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๔๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ตุลาคม 2563
931 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาเข้าเล่มแผนอัตรากำลัง ๓ ปี จำนวน ๗ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ตุลาคม 2563
932 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี จ้างเหมาทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม สำหรับผู้สูงอายุ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ตุลาคม 2563
933 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง จ้างทำป้ายไวนิลชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ตุลาคม 2563
934 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 6 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ตุลาคม 2563
935 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง สำหรับกิจกรรมตั้งโต๊ะรับพระ ตามโครงการสืบสานประเพณีถือศีลกินผักตำบลโคกกลอย ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ตุลาคม 2563
936 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-9331 สฏ จำนวน 5 รายการ  15  ตุลาคม 2563
937 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อผลไม้และดอกไม้ สำหรับกิจกรรมตั้งโต๊ะรับพระ ตามโครงการสืบสานประเพณีถือศีลกินผักตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ตุลาคม 2563
938 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการสืบสานประเพณีถือศีลกินผักตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563  15  ตุลาคม 2563
939 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน กค 8246 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ตุลาคม 2563
940 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อน้ำดื่มขนาดบรรจุ 20 ลิตร จำนวน 20 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ตุลาคม 2563
941 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ตุลาคม 2563
942 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกสำรวจความพึงพอใจ จำนวน 1 คน (นายบัณฑิต ศรีปาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ตุลาคม 2563
943 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างจัดทำป้ายไวนิล ?การดำเนินการหาความสมัครใจถ่ายโอนสถานศึกษา โรงเรียนบ้านปากวีป มิตรภาพที่ 124? โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ตุลาคม 2563
944 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคันคลองหนองแช่ดาน หมู่ที่ 11 ปริมาณงาน 16,500 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 3,300 เมตร กว้าง 5 เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin  15  ตุลาคม 2563
945 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา ฯ ) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ตุลาคม 2563
946 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ตุลาคม 2563
947 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา จ้างโครงการก่อสร้างลานออกกำลังกาย หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ตุลาคม 2563
948 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ตุลาคม 2563
949 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพรุหล่อ - เขาเหล็ก หมู่ที่ ๙ ตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ตุลาคม 2563
950 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ตุลาคม 2563
951 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ซื้อเครื่องสูบน้ำซัมเมอร์ส หมู่ที่ ๕ บ้่้านควนปันแต บ้านนายถนอม ขาวสังข์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  ตุลาคม 2563
952 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถ้ำลอกอ (ถ้ำสุขใจ)  14  ตุลาคม 2563
953 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15008 สาย ทซ.2018 -บ้านคอเตี้ย หมู่ที่ 9ตำบลบางหมาก กว้าง 7 เมตร ยาว 2,540 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า17,780 ตารางเม  14  ตุลาคม 2563
954 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15004 สายคูขุด-บางผรา หมู่ที่ 3,5 ตำบลบางหมาก กว้าง 7 เมตร ยาว 1,193 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,351 ตารางเมตร เท  14  ตุลาคม 2563
955 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต ถนนสายน้ำตกลาดเตย กว้าง 6 เมตร ยาว 2,818 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,908 ตารางเมตร  14  ตุลาคม 2563
956 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15002 สายดอนไทรงาม หมู่ที่ 6 ตำบลบางหมาก กว้าง 7 เมตร ยาว 2,138 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,379 ตารางเมตร เทศบาลต  14  ตุลาคม 2563
957 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ก่อสร้างอาคารห้องประชุมอเนกประสงค์ ประจำเทศบาลตำบลควนศรี  14  ตุลาคม 2563
958 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ภาคกลาง อ่างทอง ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า แบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ตุลาคม 2563
959 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส จ้างเหมาก่อสร้างโครงการเจาะบ่อบาดาลขนาดท่อ 6 นิ้ว หมู่ที่ 2 บ้านบือจะ ตำบลผดุงมาตร อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 46.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด  14  ตุลาคม 2563
960 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่4 บ้านนามวน  14  ตุลาคม 2563
961 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ ก่อสร้างผนังกั้นดินพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์จุดรวมน้ำอำเภอพิปูน หมู่ที่ 5 ตำบลควนกลาง  14  ตุลาคม 2563
962 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์  14  ตุลาคม 2563
963 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑ กก ๘๔๐๕ พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ตุลาคม 2563
964 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกทุ่งโคกม่วง-สามแยกชุมชนหลบภัย หมู่ที่5,6 ตำบลควนกลาง  14  ตุลาคม 2563
965 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่3 บ้านปากเสียว  14  ตุลาคม 2563
966 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน  14  ตุลาคม 2563
967 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ก่อสร้างอาคารห้องประชุมอเนกประสงค์ ประจำเทศบาลตำบลควนศรี  14  ตุลาคม 2563
968 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๓๔๗๖ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ตุลาคม 2563
969 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) ระหว่างวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ตุลาคม 2563
970 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อแบตเตอรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ตุลาคม 2563
971 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ตุลาคม 2563
972 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์ ขาว - ดำ รุ่น Brother MFC-L2700D หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๐-๐๑๑๓ จำนวน 2 รายการ รายละเอียดตาแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ตุลาคม 2563
973 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค หมายเลขครุภัณฑ์ ทต.หงาว ๔๑๖-๕๗-๐๐๙๒ จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามแนบ  14  ตุลาคม 2563
974 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ตุลาคม 2563
975 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อชุด Test kit ประกอบด้วย ชุดตรวจบอแรกซ์,ชุดตรวจฟอร์มาลีน,ชุดตรวจสารฟอกขาว,ชุดตรวจสารกันรา และชุดตรวจ SI-2 ประกอบด้วย แบบชุด Set,แบบขวดเฉพาพน้ำยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ตุลาคม 2563
976 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาทำป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ จำนวน 1 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ตุลาคม 2563
977 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถบรรทุกขยะ จำนวน 2 คัน งบประมาณประจำปี 2564 วงเงินไม่เกินจำนวน 130,000.-บาท ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ? กันยายน 2564  14  ตุลาคม 2563
978 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ตุลาคม 2563
979 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ17-020 สายบ้านบางปู-ริมทะเล หมู่ที่ 4 บ้านท่าพิกุล  14  ตุลาคม 2563
980 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ตุลาคม 2563
981 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดสถานที่สำหรับลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ตุลาคม 2563
982 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 6817 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ตุลาคม 2563
983 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จัดซื้อทุ่นลอยน้ำ  14  ตุลาคม 2563
984 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ตุลาคม 2563
985 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ผลลัพธ์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ตุลาคม 2563
986 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ตามโครงการจัดบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ตุลาคม 2563
987 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)  14  ตุลาคม 2563
988 องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน ภาคใต้ สตูล จัดซื้้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน  14  ตุลาคม 2563
989 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ วิถีชีวิตใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ตุลาคม 2563
990 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างพิมพ์ป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ตุลาคม 2563
991 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างทำแผ่นป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดงานโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ตุลาคม 2563
992 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ตุลาคม 2563
993 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาตัดหญ้าสนามกีฬาหมู่ที่ 3 บ้านท่าเลน และสนามกีฬาหมู่ที่ 6 บ้านท่าทองหลาง และพื้นที่โดยรอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ตุลาคม 2563
994 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างทำสปอตโฆษณาประชาสัมพันธ์การจัดงานโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ตุลาคม 2563
995 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ตุลาคม 2563
996 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี จ้างเหมาทำสติ๊กเกอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ตุลาคม 2563
997 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุเพื่อใช้สำหรับโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ตุลาคม 2563
998 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง จ้างก่อสร้างอาคารห้องน้ำ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ตุลาคม 2563
999 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างจัดทำ ดูแล ปรับปรุงเว็บไซต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ตุลาคม 2563
1000 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาบริการทำความสะอาดถนนและทางเท้าในเขตเทศบาลตำบลคลองวาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ตุลาคม 2563
1001 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนบุคคลเกิน ๗ คน จำนวน ๑ คัน หมายเลขทะเบียน นข ๑๕๑๔ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ตุลาคม 2563
1002 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  ตุลาคม 2563
1003 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซอยแผ้วชนะ ม.4  12  ตุลาคม 2563
1004 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ค่าอาหารเสริม(นม)  12  ตุลาคม 2563
1005 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยอนามัย หมู่ที่4  12  ตุลาคม 2563
1006 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน  12  ตุลาคม 2563
1007 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  ตุลาคม 2563
1008 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  ตุลาคม 2563
1009 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  ตุลาคม 2563
1010 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  ตุลาคม 2563
1011 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุการเกษตร ต้นทองอุไร จำนวน 60 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  ตุลาคม 2563
1012 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนตุลาคม 2563 จำนวน 40 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  ตุลาคม 2563
1013 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  ตุลาคม 2563
1014 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางถิ้ง จงจิตร หมู่ที่ 1 ตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  ตุลาคม 2563
1015 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 1172 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  ตุลาคม 2563
1016 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย  12  ตุลาคม 2563
1017 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี โครงการเสริมผิวถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ. 98-005 สายโรงเรียนชุมชนบ้านพงสตา - ปอเนาะสันติ หมู่ที่ 5 บ้านพงสตา ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  12  ตุลาคม 2563
1018 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ภายในโรงเรียนบ้านช้างตาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  ตุลาคม 2563
1019 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อพวงมาลาดอกไม้สดโทนสีเหลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  ตุลาคม 2563
1020 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ซอยป้าเจียร หมู่ที่ 13 บ้าบบกหุ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  ตุลาคม 2563
1021 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  ตุลาคม 2563
1022 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำพวงมาลา ดอกไม้สดหรือดอกไม้ประดิษฐ์โทนสีเหลือง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร พร้อมระบุชื่อหน่วยงาน จำนวน 1 พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  ตุลาคม 2563
1023 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล ภาคใต้ พังงา ปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยพาราแอสฟัลท์คอนกรีตถนนลาดยางสายทุ่งใหญ่-เล็ดตอก หมู่ที่ 5 ตำบลเหล กว้าง 8 เมตร ยาว 3,390 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 27,120 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเหล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา 1 สายทาง  12  ตุลาคม 2563
1024 เทศบาลตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  ตุลาคม 2563
1025 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาผูกผ้า จัดตกแต่งดอกไม้ โครงการจิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  ตุลาคม 2563
1026 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อพวงมาลา จำนวน 1 พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  ตุลาคม 2563
1027 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาทำเวที ขนาดยาว ๑๐ เมตร กว้าง ๔.๘ เมตร พร้อมเครื่องเสียง โครงการจิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  ตุลาคม 2563
1028 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างติดตั้งไฟประดับและไฟส่องสว่าง โครงการงานประเพณีถือศีล กินเจ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  ตุลาคม 2563
1029 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาทำพวงมาลาดอกไม้สดโทนสีเหลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  ตุลาคม 2563
1030 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อพวงมาลาดอกไม้สดโทนสีเหลือง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ เมตร พร้อมชื่อหน่วยงาน ใช้ในกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  ตุลาคม 2563
1031 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ (หลังใหม่ จำนวน ๒ ด้าน) หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  ตุลาคม 2563
1032 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อน้ำมันเบนซินจำนวน 100ลิตร และน้ำมันดีเซลจำนวน 60 ลิตร ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  ตุลาคม 2563
1033 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ปน.ถ. 98 - 012 สายจิมะ - มุสตอปา หมู่ที่ 4 บ้านพงกูวา ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  12  ตุลาคม 2563
1034 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างทำพวงมาลาดอกไม้สดโทนสีเหลือง จำนวน 1 พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  ตุลาคม 2563
1035 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ภาคใต้ ปัตตานี โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 2 ข้างคลองบ้านเคียน  12  ตุลาคม 2563
1036 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกันเอง หมู่ที่ ๖ ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา  12  ตุลาคม 2563
1037 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยราษฏร์ร่วมใจ หมู่ที่ ๕ ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธี (E-bidding)  12  ตุลาคม 2563
1038 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตีนวัด หมู่ที่ ๕ ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธี (e-bidding)  12  ตุลาคม 2563
1039 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนังขลิก หมู่ที่ ๔ ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา  12  ตุลาคม 2563
1040 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาแต้ม หมู่ที่ ๔ ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธี (E-bidding) )  12  ตุลาคม 2563
1041 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการในการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  ตุลาคม 2563
1042 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี โครงการเสริมผิวถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ. 98 - 022 สายพงมือยา - ต้นทุเรียน หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  12  ตุลาคม 2563
1043 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร จ้างเช่าเต็นท์โดม ขนาด ๕x๑๐ เมตร จำนวน ๒ ห้อง และผ้าคลุมเก้าอี้ จำนวน ๒๐ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  ตุลาคม 2563
1044 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  12  ตุลาคม 2563
1045 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา โครงการก่อสร้างลานออกกำลังกาย หมู่ที่ ๒  12  ตุลาคม 2563
1046 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  ตุลาคม 2563
1047 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12  ตุลาคม 2563
1048 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้าง้จ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์สำหรับหน่วยงาน จำนวน 1 เว็บไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  ตุลาคม 2563
1049 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อน้ำมันเบนซิน จำนวน ๑๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  ตุลาคม 2563
1050 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย สถานีอนามัยบ้านโฉลกหลำ เทศบาลตำบลเพชรพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  12  ตุลาคม 2563
1051 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการปรับปรุงถนนสายนางห้อง หมู่ที่ 8 ตำบลกรูด  12  ตุลาคม 2563
1052 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านไสขาม  12  ตุลาคม 2563
1053 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5  12  ตุลาคม 2563
1054 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ภาคกลาง อ่างทอง จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาบาดาล หมู่ที่ 4 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  ตุลาคม 2563
1055 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านไร่ ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำบ้านคอเตี้ย ปริมาณงาน 4,344 ตารางเมตร กว้าง 6 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12  ตุลาคม 2563
1056 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12  ตุลาคม 2563
1057 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านไร่ ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำบ้านคอเตี้ย ปริมาณงาน 4,344 ตารางเมตร กว้าง 6 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12  ตุลาคม 2563
1058 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านผู้ช่วยแต้ว หมู่ที่ ๑ ตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  ตุลาคม 2563
1059 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  ตุลาคม 2563
1060 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิด ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๗๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร ถนนตำหนักหลวง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12  ตุลาคม 2563
1061 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนไม้เชิงชาย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตำมะลังใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  ตุลาคม 2563
1062 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  ตุลาคม 2563
1063 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.13-003 สายช่องหมอ-คลองฮาย หมู่ที่ 9  12  ตุลาคม 2563
1064 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเก็บขยะและขนขยะ ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 และบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  ตุลาคม 2563
1065 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร จำนวน 3 ป้าย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  ตุลาคม 2563
1066 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร จ้างทำป้ายไวนิล ทางเข้าโครงการจิตอาสา ขนาดยาว ๑ เมตร กว้าง ๕๐ เซนติเมตร พร้อมติดตั้งโครงไม้ จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  ตุลาคม 2563
1067 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำพวงมาลาเพื่อถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จำนวน ๑ พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  ตุลาคม 2563
1068 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้อพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ ๑๐ พร้อมกรอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  ตุลาคม 2563
1069 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  ตุลาคม 2563
1070 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  ตุลาคม 2563
1071 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาบริการพาหนะรับ-ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  ตุลาคม 2563
1072 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  ตุลาคม 2563
1073 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาเพื่อดำเนินการปรับปรุงสภาพภายในหอถังช่วงที่เป็นระบบกรองด้านใน โดยการตัดเหล็กภายในช่วงแผ่นกรองออกและทำความสะอาดภายในหอถังเก็บน้ำ ของระบบประปาบ้านโคกสระ หมู่ที่ 6 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  ตุลาคม 2563
1074 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  ตุลาคม 2563
1075 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กบ.ถ.19-71 สายบ้านควนม่วง-ควนพน (ช่วงปลาย) หมู่ที่ 7 บ้านควนพน ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่  11  ตุลาคม 2563
1076 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดซอลาฮุดดีน องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  ตุลาคม 2563
1077 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปาล์มทองพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  ตุลาคม 2563
1078 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล จ้างเช่าพื้นที่เว็บไซต์และต่ออายุโดเมนเนม (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  ตุลาคม 2563
1079 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  ตุลาคม 2563
1080 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต 2915 กระบี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  ตุลาคม 2563
1081 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมารถบรรทุกเคลื่อนย้ายรถขุดตีนตะขาบ จำนวน ๓ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  ตุลาคม 2563
1082 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  ตุลาคม 2563
1083 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายท่ายางร่วมใจ หมู่ที่ 7,11 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 1,090.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 5,450.00 ตารางเมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  ตุลาคม 2563
1084 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  ตุลาคม 2563
1085 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อสายยางฉีดน้ำ ท่อน้ำไทย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  ตุลาคม 2563
1086 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  ตุลาคม 2563
1087 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างประกอบอาหารกลางวัน ปีการศึกษา 2/2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่านุ่น โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  ตุลาคม 2563
1088 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  ตุลาคม 2563
1089 องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายหน้า อบต.หมู่ที่ ๑ - ทางเข้าหมู่ที่ ๒(ASPHALT CONCRETE) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  ตุลาคม 2563
1090 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  ตุลาคม 2563
1091 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ Yamaha รุ่น Spark115i หมายเลขครุภัณฑ์ 009-60-0002 ของกองคลัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  ตุลาคม 2563
1092 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยราษฏร์ร่วมใจ หมู่ที่ ๕ ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธี (E-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11  ตุลาคม 2563
1093 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง จ้างจ้างเหมาตัดหญ้าเขตทาง/สถานที่ท่องเที่ยวท้องถิ่น จุดชมวิวบ้านเขาฝาชี หมู่ที่ 4 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  ตุลาคม 2563
1094 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที. รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร สำหรับภาคเรียนที่ 1/2563 จำนวน 10,835 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  ตุลาคม 2563
1095 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ. 52-012 สายหลังป้อม - ชลประทาน หมู่ที่ 8,9 บ้านไสนายขัน,บ้านชุมประดิษฐ์ ตำบลควนขนุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11  ตุลาคม 2563
1096 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ. 52-051 สายชิงโค - นาหยา หมู่ที่ 1 บ้านนาหยา ตำบลควนขนุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11  ตุลาคม 2563
1097 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.72012 สายพะงุ้น-เขาน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลสวี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11  ตุลาคม 2563
1098 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 9851 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  ตุลาคม 2563
1099 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อเจ็ทสกี ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 90 แรงม้า 900 ซีซี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  ตุลาคม 2563
1100 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ. 52-012 สายหลังป้อม - ชลประทาน หมู่ที่ 8,9 บ้านไสนายขัน,บ้านชุมประดิษฐ์ ตำบลควนขนุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11  ตุลาคม 2563
1101 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ. 52-039 สายวังหวายน้ำ - สถานีรถไฟ หมู่ที่ 4 บ้านแหลมแชง ตำบลควนขนุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11  ตุลาคม 2563
1102 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ไฟกระพริบพร้อมติดตั้ง  11  ตุลาคม 2563
1103 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณข้างถนนและพื้นที่สาธารณะในตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  ตุลาคม 2563
1104 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  ตุลาคม 2563
1105 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาทำป้ายรับขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  ตุลาคม 2563
1106 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-9379 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  ตุลาคม 2563
1107 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  ตุลาคม 2563
1108 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมเทรลเลอร์ลากรถแบ็คโฮเล็ก จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  ตุลาคม 2563
1109 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อหินคลุกพร้อมค่าขนส่งเพื่อซ่อมแซมถนนสายบางมาศเหนือ-บางฝนตก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หมู่ที่ ๑๒ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  ตุลาคม 2563
1110 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเปลี่ยนยางหางพ่วงถังน้ำ (ใช้สำหรับรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บต ๙๗๗๘ ชุมพรและรถบรรทุก ทะเบียน บธ ๒๕๖๓ ชุมพร) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  ตุลาคม 2563
1111 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านท่านางพรหม ตำบลควนขนุน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11  ตุลาคม 2563
1112 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กบ.ถ.19-71 สายบ้านควนม่วง-ควนพน (ช่วงปลาย) หมู่ที่ 7 บ้านควนพน ตำบลเขาดิน กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี  11  ตุลาคม 2563
1113 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ. 52-051 สายชิงโค - นาหยา หมู่ที่ 1 บ้านนาหยา ตำบลควนขนุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11  ตุลาคม 2563
1114 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บต ๙๗๗๘ ชุมพร จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  ตุลาคม 2563
1115 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดหารเทา สังกัดเทศบาลตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 1 หลัง  11  ตุลาคม 2563
1116 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงน้ำแข็ง (ชุมชนตาบาตะปอเยาะ) ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส  11  ตุลาคม 2563
1117 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาทำป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  ตุลาคม 2563
1118 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.15004 สายแพรกยอ - บ้านขัน บ้านชุมทอง หมู่ที่ 14 ตำบลชุมพล กว้าง 5 เมตร ยาว 1,700 เมตร พื้นที่รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 8,500 ตารางเมตร เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์  11  ตุลาคม 2563
1119 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.15004 สายแพรกยอ - บ้านขัน บ้านชุมทอง หมู่ที่ 14 ตำบลชุมพล กว้าง 5 เมตร ยาว 1,700 เมตร พื้นที่รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 8,500 ตารางเมตร เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์  11  ตุลาคม 2563
1120 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท ถ.15012 ถนนสายไทรโนรา - ควนจวง บ้านควนดินสอ หมู่ที่ 10 ตำบลชุมพล กว้าง 4 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ยาว 1,300 เมตร เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราค  11  ตุลาคม 2563
1121 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท ถ.15014 สายคันนบปลา - ไสม่วง หมู่ที่ 8 บ้านสวนโหนด ตำบลชุมพล กว้าง 4 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ยาว 1,200 เมตร เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ  11  ตุลาคม 2563
1122 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างขยายเขตระบบท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  ตุลาคม 2563
1123 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายอุไรรัตน์อุทิศ หมู่ที่ 1 ตำบลท่ายาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 1,080 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า5,400 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  ตุลาคม 2563
1124 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  ตุลาคม 2563
1125 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  ตุลาคม 2563
1126 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางรอบสระหนองกก หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11  ตุลาคม 2563
1127 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.15036 สายควนใหม้ - ห้วยไทร หมู่ที่ 2, 4, 6, 9, 13 บ้านหนองปรือ, บ้านห้วยไทร, บ้านทุ่งยวน, บ้านหนองหว้า, บ้านหนองโหมรง ตำบลชุมพล เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังห  11  ตุลาคม 2563
1128 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นชพ.ถ.80045 สายเลียบคลองบางผรา บ้านบางคอย,บ้านบางหลง หมู่1,9 กว้าง 4.50 เมตร ยาว 2,100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,450 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  11  ตุลาคม 2563
1129 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ. 52-039 สายวังหวายน้ำ - สถานีรถไฟ หมู่ที่ 4 บ้านแหลมแชง ตำบลควนขนุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11  ตุลาคม 2563
1130 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นชพ.ถ.80046 สายแยกร่วมใจ หมู่1,9 กว้าง 4.50 เมตร ยาว 1,785 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,032.50 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11  ตุลาคม 2563
1131 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.15011 สายควนจวง - ต้นยอม หมู่ที่ 10 บ้านควนดินสอ กว้าง 4 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ยาว 1,680 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 6,720 ตารางเมตร เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัด  11  ตุลาคม 2563
1132 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.15011 สายควนจวง - ต้นยอม หมู่ที่ 10 บ้านควนดินสอ กว้าง 4 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ยาว 1,680 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 6,720 ตารางเมตร เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัด  11  ตุลาคม 2563
1133 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นชพ.ถ.80019 สายดอนสุรา-นากุ้ง หมู่ 9 กว้าง 4.50 เมตร ยาว 1,450 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,525 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11  ตุลาคม 2563
1134 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท ถ.15012 ถนนสายไทรโนรา - ควนจวง บ้านควนดินสอ หมู่ที่ 10 ตำบลชุมพล กว้าง 4 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ยาว 1,300 เมตร เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราค  11  ตุลาคม 2563
1135 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท - 7051 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  ตุลาคม 2563
1136 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอนามัย บ้านเขาหลาง, บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ ๒,๓ ตำบลทุ่งหลวง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร  11  ตุลาคม 2563
1137 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 6,7 บ้านทะเลพระ ตำบลควนขนุน องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11  ตุลาคม 2563
1138 องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างถ่ายเอกสารโครงการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อขอรับเงินรางวัลประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  ตุลาคม 2563
1139 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท ถ.15014 สายคันนบปลา - ไสม่วง หมู่ที่ 8 บ้านสวนโหนด ตำบลชุมพล กว้าง 4 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ยาว 1,200 เมตร เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ  11  ตุลาคม 2563
1140 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.72012 สายพะงุ้น-เขาน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลสวี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11  ตุลาคม 2563
1141 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 6,7 บ้านทะเลพระ ตำบลควนขนุน องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11  ตุลาคม 2563
1142 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  ตุลาคม 2563
1143 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาซื้อรถตัดหญ้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11  ตุลาคม 2563
1144 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านท่านางพรหม ตำบลควนขนุน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11  ตุลาคม 2563
1145 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาซื้อรถดับเพลิง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11  ตุลาคม 2563
1146 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร สำหรับภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  ตุลาคม 2563
1147 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นชพ.ถ.80007 สายดอนมะขาม บ้านบางเจริญ,บ้านบางหลง หมู่ 2,9 กว้าง 4.50 เมตร ยาว 1,700 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,650 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-  11  ตุลาคม 2563
1148 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  ตุลาคม 2563
1149 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการปรับปรุงและขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน ( บริเวณหน้าวัดวังไทร ) หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  ตุลาคม 2563
1150 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  ตุลาคม 2563
1151 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  ตุลาคม 2563
1152 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  ตุลาคม 2563
1153 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประามาณ 2564 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  ตุลาคม 2563
1154 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้งและแผ่นพับเพื่อประชาสัมพันธ์และจัดเก็บภาษี ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  ตุลาคม 2563
1155 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเปลี่ยนยางหางพ่วงถังน้ำ (ใช้สำหรับรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บต ๙๗๗๘ ชุมพรและรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บธ ๒๕๖๓ ชุมพร) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  ตุลาคม 2563
1156 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล ซื้อตู้ลำโพงเอนกประสงค์ ๑๘ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  ตุลาคม 2563
1157 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อน้ำมันเครื่องอีซี่ ๔T ขนาดบรรจุ ๐.๘ ลิตร จำนวน ๑ ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  ตุลาคม 2563
1158 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อแบตเตอรี่สำหรับเปลี่ยนเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๙ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  ตุลาคม 2563
1159 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๑ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  ตุลาคม 2563
1160 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  ตุลาคม 2563
1161 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อเจ็ทสกีขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 60 แรงม้า 900 ซีซี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  ตุลาคม 2563
1162 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อเจ็ทสกีขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 60 แรงม้า 900 ซีซี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  ตุลาคม 2563
1163 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  ตุลาคม 2563
1164 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อเทเลอร์ลากจูง บรรทุกเจ็ทสกี/เรือ แบบเดี่ยวและแบบคู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  ตุลาคม 2563
1165 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างติดฟิล์มกรองแสงกระจกรยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ ๘๘๑๒ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  ตุลาคม 2563
1166 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางรอบสระหนองกก หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11  ตุลาคม 2563
1167 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะของเทศบาลตำบลกรูดยี่ห้อ HINO สีเขียว หมายเลขทะเบียน ๘๒ - ๓๗๖๐ สุราษฎร์ธานี เลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๗-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  ตุลาคม 2563
1168 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง เดือน กันยายน ๒๕๖๔) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  ตุลาคม 2563
1169 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล จัดซื้ออาหารเสริม (นม)  9  ตุลาคม 2563
1170 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งทำสัญญาเป็นรายเดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  ตุลาคม 2563
1171 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ซ่อมสร้างและเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต จาก หมู่ที่ ๖ บ้านตาเสา ไป หมู่ที่ ๙ บ้านหนองแวง ตำบลตาเสา กว้าง ๓-๕ เมตร ยาว ๒,๒๘๔ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ สายทาง  9  ตุลาคม 2563
1172 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ซ่อมสร้างแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านทานตะวัน หมู่ที่ ๓ ตำบลตาเสา กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๙๗ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๔๘๕ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ สายทาง  9  ตุลาคม 2563
1173 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างทำพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  ตุลาคม 2563
1174 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำพวงมาลาดอกไม้สด (ดอกไม้สีเหลือง) จำนวน ๑ พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  ตุลาคม 2563
1175 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อพานดอกไม้ (สีเหลือง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  ตุลาคม 2563
1176 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาเสา หมู่ที่ ๓ ตำบลตาเสา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๓๒๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ สายทาง  9  ตุลาคม 2563
1177 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาเสา หมู่ที่ ๖ ตำบลตาเสา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๘๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ สายทาง  9  ตุลาคม 2563
1178 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเครื่องเสียงชุดเล็กพร้อมติดตั้ง ตามโครงการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ (พิธีทำบุญตักบาตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  ตุลาคม 2563
1179 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเตรียมสถานที่ ตามโครงการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ (พิธีทำบุญตักบาตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  ตุลาคม 2563
1180 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างจัดประดับตกแต่งดอกไม้และพานดอกไม้สด บริเวณพิธี ณ อำเภอตะกั่วป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  ตุลาคม 2563
1181 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพาน คสล. ซอยทุ่งขมิ้น-บางตาเทียน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9  ตุลาคม 2563
1182 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองน้ำเฒ่า หมู่ที่ ๖ , ๑๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9  ตุลาคม 2563
1183 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อเวทีอลูมิเนียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  ตุลาคม 2563
1184 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างทำไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  ตุลาคม 2563
1185 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพาน คสล. ซอยทุ่งขมิ้น-บางตาเทียน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9  ตุลาคม 2563
1186 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  ตุลาคม 2563
1187 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อเครื่องทองน้อย ขนาด 14 ซม. จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  ตุลาคม 2563
1188 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าปกเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  ตุลาคม 2563
1189 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างทำพวงมาลาดอกไม้สด งานรัฐพิธี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  ตุลาคม 2563
1190 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ เสริมผิว Asphaltic Concrete หมู่ที่ ๕ บ้านมะขาม ตำบลตาเสา กว้าง ๓-๕ เมตร ยาว ๙๐๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๙๖๓ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ สายทาง  9  ตุลาคม 2563
1191 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อถ้วยรางวัล จำนวน 8 ใบ ตามโครงการแข่งขันกีฬาระหว่าง อปท. และส่วนราชการอื่นๆ เทศบาลตำบลบางหมากคัพ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  ตุลาคม 2563
1192 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการก่อสร้างอาคารแปดเหลี่ยมพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย จำนวน ๑ ชุด (ชุดละ ๒ หลัง) หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  ตุลาคม 2563
1193 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาจัดทำเครื่องไทยธรรม,ผ้าไตร, พวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันอังคาร ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ศาลาคมอำเภอละแม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  ตุลาคม 2563
1194 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี