-:- egp.in.th
   
ประกาศ โรงพยาบาลเทพารักษ์
เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
 

               ตามที่ โรงพยาบาลเทพารักษ์ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุยา จำนวน 2 รายการ ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลเทพารักษ์ ตามแผนจัดซื้อวัสดุยา ปีงบประมาณ 2562 [303/701] โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาดีที่สุด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

               เนื่องจาก ข้อมูลผิดพลาด

               โรงพยาบาลเทพารักษ์ ขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

 
 
 

(นาย นพพงษ์ พงศ์เลิศโกศล)

ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพารักษ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

สำเนาถูกต้อง  
 
(นาย ภูวิศ บุญรักษา)  
เภสัชกรชำนาญการ  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๒
 โดย นาย ภูวิศ บุญรักษา เภสัชกรชำนาญการ
 
บริการข่าวโดย www.EGP.in.th