-:- egp.in.th
   
ประกาศ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดสามัคคี
เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
 

               ตามที่ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดสามัคคี ได้มีโครงการ ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาดีที่สุด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

               โรงเรียนบ้านโคกสะอาดสามัคคี ขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

 
 
 

(นาย พาสันติ์ เวทย์จรัส)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาดสามัคคี

สำเนาถูกต้อง  
 
(นาง นงค์คราญ ภูสีนาค)  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒
 โดย นาง นงค์คราญ ภูสีนาค หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 
บริการข่าวโดย www.EGP.in.th