-:- egp.in.th
   
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง
เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
 

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง ได้มีโครงการ จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนกระเบื้อง-หนองหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาดีที่สุด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

               องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง ขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

 
 
 

(นาย ทนง บุญประกอบ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง

สำเนาถูกต้อง  
 
(นาย สุนันท์ ศรมะณี)  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๒
 โดย นาย สุนันท์ ศรมะณี หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 
บริการข่าวโดย www.EGP.in.th