ประกาศโรงพยาบาลค่ายสุรนารี นครราชสีมา
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์สำหรับผู้ป่วย เลขที่ จว.๔๒-๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี นครราชสีมา ได้มีโครงการ ซื้อเวชภัณฑ์สำหรับผู้ป่วย เลขที่ จว.๔๒-๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. ซองซิปใส ๑๒x๑๗ CM.(ใส่ยา) จำนวน ๑,๐๐๐ กิโลกรัม/กิโลกรัม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ซัน อินเตอร์แพค จำกัด (ขายส่ง) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. ซองซิปใส ๑๒x๒๑ CM.(ใส่ยา) จำนวน ๑,๐๐๐ กิโลกรัม/กิโลกรัม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ซัน อินเตอร์แพค จำกัด (ขายส่ง) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๓. ซองซิปใส ๑๒x๓๐ CM.(ใส่ยา) จำนวน ๖๐๐ กิโลกรัม/กิโลกรัม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ซัน อินเตอร์แพค จำกัด (ขายส่ง) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๔. ซองซิปใส ๒๒x๒๒ CM.(ใส่ยา) จำนวน ๑,๐๐๐ กิโลกรัม/กิโลกรัม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ซัน อินเตอร์แพค จำกัด (ขายส่ง) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
   
   
 
ภัทราวุธ สุทธิรัตน์ 
(พันเอกภัทราวุธ สุทธิรัตน์)
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรนารี ทำการแทน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรนารี
 
สำเนาถูกต้อง
 
จันทนา อรรถีโสตร
(พันเอกหญิงจันทนา อรรถีโสตร)
 ผู้อำนวยการกองเภสัชกรรม โรงพยาบาลค่ายสุรนารี
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒
 โดย พันเอกหญิงจันทนา อรรถีโสตร ผู้อำนวยการกองเภสัชกรรม โรงพยาบาลค่ายสุรนารี
 
บริการข่าวโดย www.EGP.in.th