ประกาศ จังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

               ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น
               จังหวัดนครราชสีมา ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๓ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้
 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 
นิฐิคุณ เขียวอยู่
(นายนิฐิคุณ เขียวอยู่)
นายแพทย์ชำนาญการ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขามสะแกแสง
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
 
 
 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
จังหวัดนครราชสีมา (M๖๒๑๐๐๐๑๘๒๙๖) ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ลำดับที่ รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ
(บาท)
คาดว่าจะ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
(เดือน/ปี)
P๖๒๑๐๐๐๘๘๙๗๙ จ้างบริการบำรุงรักษาและล้างเครื่องปรับอากาศ ๖,๘๐๐.๐๐ ๑๐/๒๕๖๒
 
 
บริการข่าวโดย www.EGP.in.th