ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
     
 
               ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น
               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๓ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 
  ดร.พงษ์ชัย จิตตะมัย
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พงษ์ชัย จิตตะมัย)
  รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป
  ปฏิบัติการแทนอธิการบดี
   
 
 
 
 
  รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (M๖๒๑๐๐๐๑๕๑๒๔) ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ลำดับที่ รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ
(บาท)
คาดว่าจะ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
(เดือน/ปี)
P๖๒๑๐๐๐๗๔๘๕๗ วัสดุระบบโยธาสถาปัตย์ จำนวน ๘ รายการ ๗๒๙,๕๐๐.๐๐ ๑๐/๒๕๖๒
 
 
บริการข่าวโดย www.EGP.in.th