ประกาศจังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์(พร้อมโรงเก็บ)โรงพยาบาลครบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์(พร้อมโรงเก็บ)โรงพยาบาลครบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ นม๐๐๓๒.๓๐๑/๗๖๖๔ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ นั้น
               ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์(พร้อมโรงเก็บ) จำนวน ๑ โครงการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ไคนีติคส์ แอคเซี่ยม จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๗๑,๒๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
   
   
 
(นายพัฒนา เบ้าสาทร)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลครบุรี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
 
สำเนาถูกต้อง
 
สุภัสรา แช่มช้อย
(นางสาว สุภัสรา แช่มช้อย)
นักจัดการงานทั่วไป
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒
 โดย นางสาว สุภัสรา แช่มช้อย นักจัดการงานทั่วไป
 
บริการข่าวโดย www.EGP.in.th