ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนบ้านบุสายออ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ เทศบาลตำบลโคกสวาย ได้มีโครงการ ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนบ้านบุสายออ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคากลาง ๗,๐๔๕.๘๒ บาท (เจ็ดพันสี่สิบห้าบาทแปดสิบสองสตางค์) นั้น
               นมสดหรือผลิตภัณฑ์นม(๕๐.๑๓.๑๗.๐๑ ) ยู เอช ที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุกล่องละ ๒๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๙๐๑ กล่องเล็ก ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท คันทรีเฟรชแดรี่ จำกัด (ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๐๔๕.๘๒ บาท (เจ็ดพันสี่สิบห้าบาทแปดสิบสองสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
   
   
 
สรชัช ศรีชัย 
(นายสรชัช ศรีชัย)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสวาย
 
สำเนาถูกต้อง
 
สมรักษ์ เพชรดี
(นางสมรักษ์ เพชรดี)
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒
 โดย นางสมรักษ์ เพชรดี ผู้อำนวยการกองคลัง
 
บริการข่าวโดย www.EGP.in.th