ประกาศ เทศบาลตำบลกลางดง
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
     
 
               ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น
               เทศบาลตำบลกลางดง ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๓ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 
  วิจิตร พงษ์เพ็ง
  (นายวิจิตร พงษ์เพ็ง)
  นายกเทศมนตรีตำบลกลางดง
   
   
 
 
 
 
  รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลกลางดง (M๖๒๑๐๐๐๑๓๗๔๘) ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ลำดับที่ รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ
(บาท)
คาดว่าจะ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
(เดือน/ปี)
P๖๒๑๐๐๐๖๘๕๘๕ ก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนเทศบาล ๑๓ ซอย ๒ (กลุ่มป่าโมก) ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ ๐๑/๒๕๖๓
P๖๒๑๐๐๐๖๘๕๘๓ ก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล ๖ ซอย ๓ ๖๗๓,๒๘๐.๐๐ ๐๑/๒๕๖๓
P๖๒๑๐๐๐๖๘๕๘๑ ก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล ๖ ซอย ๒ ช่วงที่ ๑ ๑,๒๓๗,๖๐๐.๐๐ ๐๒/๒๕๖๓
P๖๒๑๐๐๐๖๘๕๗๘ ก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล ๕ ซอย ๑ ๑,๙๐๘,๔๐๐.๐๐ ๐๓/๒๕๖๓
P๖๒๑๐๐๐๖๘๕๗๗ ก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล ๓ ซอย ๑ ๓,๕๐๗,๔๐๐.๐๐ ๐๔/๒๕๖๓
 
 
บริการข่าวโดย www.EGP.in.th