ประกาศจังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๕๑ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
                    ตามประกาศจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๕๑ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๒๓๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ นั้น
               
     จังหวัดนครราชสีมา  พิจารณาวัสดุวิทยาศาสตร์  รายการชุดน้ำยาตรวจวัดระดับสารเคมีและฮอร์โมนสำหรับระบบจัดการและตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจแบบอัตโนมัติ จำนวน ๕๑ รายการ  ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ้ง จำกัด (ขายส่ง) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๗,๐๖๖,๙๒๐.๙๓ บาท    (ห้าสิบเจ็ดล้านหกหมื่นหกพันเก้าร้อยยี่สิบบาทเก้าสิบสามสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
   
   
 
(นายชุติเดช ตาบ-องครักษ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
ปฎิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
 
สำเนาถูกต้อง
 
แสงดาว วงษ์มณี
(นางสาว แสงดาว วงษ์มณี)
นักวิชาการพัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒
 โดย นางสาว จันทนา เอมทิพย์ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 
บริการข่าวโดย www.EGP.in.th