ประกาศจังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงขยายพื้นที่หอผู้ป่วยใน ชั้นที่ ๓-๘ อาคารผู้ป่วยใน ๘ ชั้น ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
                  ตามประกาศ จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงขยายพื้นที่หอผู้ป่วยใน ชั้นที่ ๓-๘  อาคารผู้ป่วยใน ๘ ชั้น  ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-Bidding)  เลขที่  ๒๕๖/๒๕๖๒  ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ นั้น
                 จังหวัดนครราชสีมา โดยโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา พิจารณาแล้วงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงขยายพื้นที่หอผู้ป่วยใน ชั้นที่  ๓-๘  อาคารผู้ป่วยใน  ๘ ชั้น  จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปทุมลักษ์ เมททอล (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
   
   
 
(นายชุติเดช ตาบ-องครักษ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
 
สำเนาถูกต้อง
 
มงคลกิตต์ เชิญกลาง
(นาย มงคลกิตต์ เชิญกลาง)
เจ้าพนักงานพัสดุ ระดับปฏิบัติงาน
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒
 โดย นางสาว จันทนา เอมทิพย์ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 
บริการข่าวโดย www.EGP.in.th