ประกาศจังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นและบันได ชั้น ๑ อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่จังหวัดนครราชสีมา โโยโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้มีโครงการ จ้างปรับปรุงพื้นและบันได ชั้น ๑ อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จังหวัดนครราชสีมา พิจารณาแล้วงานจ้างปรับปรุงพื้นและบันได ชั้น ๑ อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ จำนวน  ๑  งาน  ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่  บริษัทประยูรรุ่งกิจเกษตร จำกัด  (ส่งออก ,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๘,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
                                            ประกาศ ณ วันที่      ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

 

(นายสุรสิทธิ์  จิตรพิทักษ์เลิศ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

สำเนาถูกต้อง
 
จันทนา เอมทิพย์
(นางสาวจันทนา เอมทิพย์)
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒
 โดย นางสาวจันทนา เอมทิพย์ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 
บริการข่าวโดย www.EGP.in.th