ประกาศ จังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
     
 
               ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น
               จังหวัดนครราชสีมา ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๓
ยาทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจำนวน ๑ รายการ เป็นเงินจำนวน ๒๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท
(สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) ตามเ
อกสารที่แนบท้ายประกาศนี้
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 
  ชุติเดช ตาบองครักษ์
  (นายชุติเดช ตาบองครักษ์)
  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
  ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
   
 
 
 
 
  รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
จังหวัดนครราชสีมา (M๖๒๑๐๐๐๐๒๓๓๗) ลงวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ลำดับที่ รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ
(บาท)
คาดว่าจะ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
(เดือน/ปี)
P๖๒๑๐๐๐๑๐๙๗๕ ยาทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจำนวน ๑ รายการ ๒๑๖,๐๐๐.๐๐ ๑๐/๒๕๖๒

ประกอบด้วย

                ๑. ROSUVASTATIN ๒๐ mg จำนวน ๒๔,๐๐๐ เม็ด ราคา ๒๗๐.๐๐ บาทต่อ ๓๐ เม็ด เป็นจำนวนเงิน ๒๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)

 
บริการข่าวโดย www.EGP.in.th