-:- egp.in.th
   
ประกาศ โรงพยาบาลโนนแดง
เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
 

               ตามที่ โรงพยาบาลโนนแดง ได้มีโครงการ จ้างค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาดีที่สุด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

               โรงพยาบาลโนนแดง ขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

 

ประกาศ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

 
 
 

(นาย ทรงพล เทพอวยพร)

ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนแดง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

สำเนาถูกต้อง  
 
(นาง เพ็ญนภา ตั้งปณิธานนันท์)  
นักจัดการงานทั่วไป  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒
 โดย นาง เพ็ญนภา ตั้งปณิธานนันท์ นักจัดการงานทั่วไป
 
บริการข่าวโดย www.EGP.in.th