ประกาศ โครงการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองตะไก้ ตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

               ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น
               โครงการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองตะไก้ ตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๒ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้
 
ประกาศ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 
สุรทิน วัชรประทีป
(นายสุรทิน วัชรประทีป)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้
 
 
 
 
 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
โครงการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองตะไก้ ตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) (M๖๒๑๐๐๐๑๐๖๓๒) ลงวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ลำดับที่ รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ
(บาท)
คาดว่าจะ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
(เดือน/ปี)
P๖๒๑๐๐๐๕๑๔๘๔ โครงการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองตะไก้ ๕๓๖,๕๒๐.๐๐ ๑๐/๒๕๖๒
 
 
บริการข่าวโดย www.EGP.in.th