ประกาศโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ (ปูนมิกซ์) เพื่อเทพื้นทางเดินหน้าโรงฝึกงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา ได้มีโครงการ ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ (ปูนมิกซ์) เพื่อเทพื้นทางเดินหน้าโรงฝึกงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               คอนกรีตผสมเสร็จ (ปูนมิกซ์) จำนวน ๑๔ คิว ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เฮงเจริญ โก อัพ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
   
   
 
เกชา เหมือนวาจา 
(นายเกชา เหมือนวาจา)
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
สำเนาถูกต้อง
 
ยุวรี จีนทองหลาง
(นางสาวยุวรี จีนทองหลาง)
 ครู
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒
 โดย นางสาวยุวรี จีนทองหลาง ครู
 
บริการข่าวโดย www.EGP.in.th