ประกาศโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์สำเนาและกระดาษไขสำหรับเครื่องโรเนียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา ได้มีโครงการ ซื้อหมึกพิมพ์สำเนาและกระดาษไขสำหรับเครื่องโรเนียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               หมึกพิมพ์สำเนาและกระดาษไข จำนวน ๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๙,๙๒๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
   
   
 
เกชา เหมือนวาจา 
(นายเกชา เหมือนวาจา)
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
สำเนาถูกต้อง
 
ยุวรี จีนทองหลาง
(นางสาวยุวรี จีนทองหลาง)
 ครู
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒
 โดย นางสาวยุวรี จีนทองหลาง ครู
 
บริการข่าวโดย www.EGP.in.th