ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) ได้มีโครงการ จ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ขวัญหทัย มีเงิน (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๑๐๐.๐๐ บาท (เก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
   
   
 
เกศรินทร์ ศรีเมือง 
(นางเกศรินทร์ ศรีเมือง)
รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนในตำแน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)
 
สำเนาถูกต้อง
 
ศักดิ์เดช กองสูงเนิน
(นายศักดิ์เดช กองสูงเนิน)
 ผู้อำนวยการสถานศึกษา
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒
 โดย นายศักดิ์เดช กองสูงเนิน ผู้อำนวยการสถานศึกษา
 
บริการข่าวโดย www.EGP.in.th