ประกาศโรงเรียนสุขานารี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์เป็นศูนย์ ICT เพื่อการเรียนรู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ โรงเรียนสุขานารี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์เป็นศูนย์ ICT เพื่อการเรียนรู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ นั้น
               จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์เป็นศูนย์ ICT เพื่อการเรียนรู้ จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตะวันก้องภพ (ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๘๓,๖๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
   
   
 
(นายเดชา รวมใหม่)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุขานารี
 
 
สำเนาถูกต้อง
 
ลัดดาวัลย์ ธรรมราษฎร์
(นาง ลัดดาวัลย์ ธรรมราษฎร์)
ครู
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒
 โดย นาง ชวนิตย์ กุลวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
บริการข่าวโดย www.EGP.in.th