-:- egp.in.th
   
ประกาศ โรงเรียนประทาย
เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
 

               ตามที่ โรงเรียนประทาย ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุจัดกิจกรรมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาดีที่สุด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

               โรงเรียนประทาย ขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

 

ประกาศ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

 
 
 

(นาย สุรชาติ ค้ำชู)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนประทาย

ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

สำเนาถูกต้อง  
 
(นาย สุรชาติ ค้ำชู)  
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนประทาย  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒
 โดย นาย สุรชาติ ค้ำชู ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนประทาย
 
บริการข่าวโดย www.EGP.in.th