ประกาศโรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อผ้าไทยชั้นประถมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม ได้มีโครงการ ซื้อเสื้อผ้าไทยชั้นประถมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               เสื้อผ้าไทยชั้นประถมศึกษา จำนวน ๑๑๘ ตัว ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บุญมากการ์เมนท์ (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙,๕๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
   
   
 
จรูญ ชมจอหอ 
(นายจรูญ ชมจอหอ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม
 
 
สำเนาถูกต้อง
 
วิเชษฐ ขอกลาง
(นายวิเชษฐ ขอกลาง)
 ครู
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒
 โดย นายวิเชษฐ ขอกลาง ครู
 
บริการข่าวโดย www.EGP.in.th