ประกาศเทศบาลตำบลกลางดง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องโทรศัพท์มือถือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ เทศบาลตำบลกลางดง ได้มีโครงการ ซื้อเครื่องโทรศัพท์มือถือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               โทรศัพท์เคลื่อนที่(๔๓.๑๙.๑๕.๐๑ ) จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ลิ้มพงหลี วิทยุ-โทรทัศน์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
   
   
 
วิจิตร พงษ์เพ็ง 
(นายวิจิตร พงษ์เพ็ง)
นายกเทศมนตรีตำบลกลางดง
 
 
สำเนาถูกต้อง
 
กานต์รวี พิมพิเศษสาร
(นางสาวกานต์รวี พิมพิเศษสาร)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒
 โดย นางสาวกานต์รวี พิมพิเศษสาร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
 
บริการข่าวโดย www.EGP.in.th