ประกาศ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
     
 
               ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น
               เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๓ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 
  ทศพล ขุนภิรมย์
  (ว่าที่ร้อยตรีทศพล ขุนภิรมย์)
  ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
  นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง
   
 
 
 
 
  รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง (M๖๒๑๐๐๐๑๐๒๐๖) ลงวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ลำดับที่ รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ
(บาท)
คาดว่าจะ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
(เดือน/ปี)
P๖๒๑๐๐๐๔๗๙๖๑ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดและบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสายทางซอย ๔ บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์กลาง ๑,๒๙๑,๐๐๐.๐๐ ๐๙/๒๕๖๓
 
 
บริการข่าวโดย www.EGP.in.th