ประกาศเทศบาลตำบลใหม่
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ เทศบาลตำบลใหม่ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ที เอ วี เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๘๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
   
   
 
ดวงอำนาจ ทับทิมธงไชย 
(นายดวงอำนาจ ทับทิมธงไชย)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลใหม่
 
สำเนาถูกต้อง
 
นันทิชา อุตเสนา
(นางสาวนันทิชา อุตเสนา)
 นักบริหารงานคลัง
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒
 โดย นางสาวนันทิชา อุตเสนา นักบริหารงานคลัง
 
บริการข่าวโดย www.EGP.in.th