ประกาศเทศบาลตำบลใหม่
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะพลาสติก ขนาดความจุ ๒๐๐ ลิตร สีน้ำเงิน เจาะหูร้อยเชือกใส่สายยาง ๒ ข้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ เทศบาลตำบลใหม่ ได้มีโครงการ ซื้อถังขยะพลาสติก ขนาดความจุ ๒๐๐ ลิตร สีน้ำเงิน เจาะหูร้อยเชือกใส่สายยาง ๒ ข้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ถังขยะพลาสติก ขนาดความจุ ๒๐๐ ลิตร สีน้ำเงิน เจาะหูร้อยเชือกใส่สายยาง ๒ ข้าง จำนวน ๑๐๐ ถัง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท รวมวิทยา จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
   
   
 
ดวงอำนาจ ทับทิมธงไชย 
(นายดวงอำนาจ ทับทิมธงไชย)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลใหม่
 
สำเนาถูกต้อง
 
นันทิชา อุตเสนา
(นางสาวนันทิชา อุตเสนา)
 นักบริหารงานคลัง
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒
 โดย นางสาวนันทิชา อุตเสนา นักบริหารงานคลัง
 
บริการข่าวโดย www.EGP.in.th