ฉบับที่               /๒๕๖๒
ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานจ้างเหมาผู้นำออกกำลังกาย โดยการเต้นแอโรบิค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ เทศบาลตำบลโนนสูง ได้มีโครงการ จ้างเหมาบริการงานจ้างเหมาผู้นำออกกำลังกาย โดยการเต้นแอโรบิค ณ สวนสาธารณะสระหนองกลด และสวนสาธารณะโนนนา (โรงยิม) จำนวน  ๒  คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นั้น               

              จ้างเหมาบริการงานจ้างเหมาผู้นำออกกำลังกาย โดยการเต้นแอโรบิค ณ สวนสาธารณะสระหนองกลด และสวนสาธารณะโนนนา (โรงยิม) จำนวน  ๒  คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางอาภรณ์    อินธุโสภณ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๔,๖๐๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน

 
  ประกาศ ณ วันที่  ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
   
   
 
ประสงค์ โพธิ์มีศิริ 
(นายประสงค์ โพธิ์มีศิริ)
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง
 
 
สำเนาถูกต้อง
 
จารุวรรณ สื่อกลาง
(นางจารุวรรณ สื่อกลาง)
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒
 โดย นางจารุวรรณ สื่อกลาง ผู้อำนวยการกองคลัง
 
บริการข่าวโดย www.EGP.in.th