ประกาศ เทศบาลตำบลโนนสูง
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
     
 
               ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น
               เทศบาลตำบลโนนสูง ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๓ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 
  ประสงค์ โพธิ์มีศิริ
  (นายประสงค์ โพธิ์มีศิริ)
  นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง
   
   
 
 
 
 
  รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลโนนสูง (M๖๒๑๐๐๐๐๘๒๓๑) ลงวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ลำดับที่ รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ
(บาท)
คาดว่าจะ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
(เดือน/ปี)
P๖๒๑๐๐๐๓๙๓๕๘ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล.ถนนสำราญราษฎร์ ซอย ๙ (ชุมชนโนนหมัน) ๒,๕๓๐,๐๐๐.๐๐ ๐๑/๒๕๖๓
P๖๒๑๐๐๐๓๙๓๖๗ โครงการปรับปรุงถนน คสล. เป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสำราญราษฎร์ ซอย ๘ (ชุมชนโนนหมัน) ๑,๔๑๓,๐๐๐.๐๐ ๑๒/๒๕๖๒
P๖๒๑๐๐๐๓๙๕๘๘ โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมปรับปรุงทางเท้าและชอบคันหิน ถนนสำราญราษฎร์ ช่่วงหลังสำนักงานเทศบาลถึงแยกทางลงอุโมงค์ทางลอดรางรถไฟ (ชุมชนกระพี้-ตลาดเก่า) ๗๐๔,๐๐๐.๐๐ ๐๓/๒๕๖๓
P๖๒๑๐๐๐๓๙๖๘๓ ซื้อรถยนต์ดีเซล ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีีซี กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กฺิโลวัตต์ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา ๕๗๕,๐๐๐.๐๐ ๑๐/๒๕๖๒
P๖๒๑๐๐๐๓๙๖๘๖ โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้อง CCTV ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐/๒๕๖๒
P๖๒๑๐๐๐๓๙๓๔๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล ซอย ๒ ช่วงแยกถนนสาธารณฯ ถึงทางเลี่ยงเมือง (ชุมชนศาลตาปู่) ๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐๔/๒๕๖๓
P๖๒๑๐๐๐๓๙๓๓๓ โครงการปรับปรุงผิวจราจรเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบ้านเพ่ิ่ม ช่่วงทางเข้าซุ้มประตูชุมชนถึงแยกถนนบ้านเพ่ิ่ม ซฮย ๔ (ชุมชนบ้านเพิ่ม) ๒,๓๔๖,๐๐๐.๐๐ ๑๒/๒๕๖๒
 
 
บริการข่าวโดย www.EGP.in.th