ประกาศ เทศบาลตำบลโนนสูง
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

               ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น
               เทศบาลตำบลโนนสูง ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๓ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้
 
ประกาศ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 
ประสงค์ โพธิ์มีศิริ
(นายประสงค์ โพธิ์มีศิริ)
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง
 
 
 
 
 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลโนนสูง (M๖๒๑๐๐๐๐๕๘๒๑) ลงวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ลำดับที่ รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ
(บาท)
คาดว่าจะ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
(เดือน/ปี)
P๖๒๑๐๐๐๒๗๐๗๐ ปรับปรุงต่อเติมอาคารกองวิชาการและแผนงานสำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐/๒๕๖๒
P๖๒๑๐๐๐๒๗๐๖๙ เครื่องพ่นสารเคมีระบบละอองฝอยละเอียด ยูแอลวี ชนิดตั้งบนรถยนต์ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐๓/๒๕๖๓
P๖๒๑๐๐๐๒๗๐๖๘ โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถเก็บขยะมูลฝอย ๑,๐๘๒,๐๐๐.๐๐ ๑๐/๒๕๖๒
P๖๒๑๐๐๐๒๗๐๖๗ โครงการจ้างเหมาบริการตามโครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่ ๑,๗๗๑,๒๐๐.๐๐ ๑๐/๒๕๖๒
 
 
บริการข่าวโดย www.EGP.in.th