ประกาศ เทศบาลตำบลโคกสวาย
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
     
 
               ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น
               เทศบาลตำบลโคกสวาย ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๓ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 
  สรชัช ศรีชัย
  (นายสรชัช ศรีชัย)
  ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
  นายกเทศมนตรีตำบลโคกสวาย
   
 
 
 
 
  รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลโคกสวาย (M๖๒๑๐๐๐๐๓๒๖๐) ลงวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ลำดับที่ รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ
(บาท)
คาดว่าจะ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
(เดือน/ปี)
P๖๒๑๐๐๐๑๖๒๕๖ จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุ ๓,๔๑๗.๓๔ ๑๐/๒๕๖๒
P๖๒๑๐๐๐๑๖๒๕๑ จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสวาย ๘,๐๙๓.๗๐ ๑๐/๒๕๖๒
P๖๒๑๐๐๐๑๖๒๔๑ จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนบ้านสระตอง ๕,๘๔๙.๓๖ ๑๐/๒๕๖๒
P๖๒๑๐๐๐๑๖๒๓๘ จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนบ้านบุสายออ ๗,๐๔๕.๘๒ ๑๐/๒๕๖๒
P๖๒๑๐๐๐๑๖๑๗๔ จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย ๖๒,๓๔๘.๘๖ ๑๐/๒๕๖๒
 
 
บริการข่าวโดย www.EGP.in.th