ประกาศเทศบาลตำบลโคกกรวด
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกกรวด ทั้ง ๒ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ เทศบาลตำบลโคกกรวด ได้มีโครงการ ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกกรวด ทั้ง ๒ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               อาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกกรวด ทั้ง ๒ ศูนย์ จำนวน ๗๒ คน ระยะเวลา ๒๑ วัน (๑๑ ต.ค.๖๒-๓๑ ต.ค.๖๒) จำนวน ๑,๕๑๒ กล่อง/box ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๘๒๓.๘๔ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบสามบาทแปดสิบสี่สตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
   
   
 
ปรีชา มิตรสูงเนิน 
(นายปรีชา มิตรสูงเนิน)
นายกเทศมนตรีตำบลโคกกรวด
 
 
สำเนาถูกต้อง
 
คะนอง ทองสันเทียะ
(นายคะนอง ทองสันเทียะ)
 เจ้าพนักงานพัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒
 โดย นายคะนอง ทองสันเทียะ เจ้าพนักงานพัสดุ
 
บริการข่าวโดย www.EGP.in.th