ประกาศเทศบาลตำบลโคกกรวด
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนก่อนประถมถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนตำบลโคกกรวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ เทศบาลตำบลโคกกรวด ได้มีโครงการ ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนก่อนประถมถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนตำบลโคกกรวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               อาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนก่อนประถมถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนตำบลโคกกรวด จำนวน ๙๓๘ คน ระยะเวลา ๒๑ วัน (๑๑ต.ค.๖๒-๓๑ ต.ค.๖๒) จำนวน ๑๙,๖๙๘ กล่อง/box ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๔,๐๓๘.๓๖ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันสามสิบแปดบาทสามสิบหกสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
   
   
 
ปรีชา มิตรสูงเนิน 
(นายปรีชา มิตรสูงเนิน)
นายกเทศมนตรีตำบลโคกกรวด
 
 
สำเนาถูกต้อง
 
คะนอง ทองสันเทียะ
(นายคะนอง ทองสันเทียะ)
 เจ้าพนักงานพัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒
 โดย นายคะนอง ทองสันเทียะ เจ้าพนักงานพัสดุ
 
บริการข่าวโดย www.EGP.in.th