ประกาศจังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ โรงพยาบาลโนนแดง ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. ตู้่บานเลื่อนกระจก ๔ ฟุต จำนวน ๑ ตู้ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เมเจอร์ เฟอร์นิเจอร์ มอลล์ จำกัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๙๙๐.๐๐ บาท (สองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. ตู้รวม ๔ ฟุต ๑ บาน ๔ ลิ้นชัก จำนวน ๑ ตู้ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เมเจอร์ เฟอร์นิเจอร์ มอลล์ จำกัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๑๙๐.๐๐ บาท (สี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๓. โต๊ะทำงานเหล็ก ๓ ฟุต จำนวน ๑ ตัว ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เมเจอร์ เฟอร์นิเจอร์ มอลล์ จำกัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๔๙๐.๐๐ บาท (สามพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๔. เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑ ตัว ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เมเจอร์ เฟอร์นิเจอร์ มอลล์ จำกัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๙๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
   
   
 
ทรงพล เทพอวยพร 
(นายทรงพล เทพอวยพร)
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนแดง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
สำเนาถูกต้อง
 
อรนันท์ สรสิทธิ์
(นางอรนันท์ สรสิทธิ์)
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒
 โดย นางอรนันท์ สรสิทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
 
บริการข่าวโดย www.EGP.in.th