ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างเหมาเครื่องจักรเพื่อซ่อมแซมถนน จำนวน ๒ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ได้มีโครงการ จ้างเหมาเครื่องจักรเพื่อซ่อมแซมถนน จำนวน ๒ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างเหมาเครื่องจักรเพื่อซ่อมแซมถนนสายขึ้นบ้านนาใหม่ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑๒ และถนนสายคลองซอย ๕๖L หมู่ที่ ๑๔ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ภู่สกุลทรัพย์ (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
   
   
 
(นายสมศักดิ์ ธรรมวุฒิพงศ์)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม
 
 
สำเนาถูกต้อง
 
พรตะวัน กิติจันวานิตย์
(นางสาวพรตะวัน กิติจันวานิตย์)
 หัวหน้ากองคลัง
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒
 โดย นางสาวพรตะวัน กิติจันวานิตย์ หัวหน้ากองคลัง
 
บริการข่าวโดย www.EGP.in.th