ประกาศโรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัฒนาสื่อปฐมวัย ระดับอนุบาล ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม ได้มีโครงการ ซื้อพัฒนาสื่อปฐมวัย ระดับอนุบาล ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               พัฒนาสื่อการสอนปฐมวัย อนุบาล ๓ จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท คลังพลาซ่า จอมสุรางค์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๙๙๖.๐๐ บาท (เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
   
   
 
จรูญ ชมจอหอ 
(นายจรูญ ชมจอหอ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม
 
 
สำเนาถูกต้อง
 
วิเชษฐ ขอกลาง
(นายวิเชษฐ ขอกลาง)
 ครู
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒
 โดย นายวิเชษฐ ขอกลาง ครู
 
บริการข่าวโดย www.EGP.in.th