ประกาศโรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงศ์ไพสิทธิ์ (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
   
   
 
จรูญ ชมจอหอ 
(นายจรูญ ชมจอหอ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม
 
 
สำเนาถูกต้อง
 
วิเชษฐ ขอกลาง
(นายวิเชษฐ ขอกลาง)
 ครู
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒
 โดย นายวิเชษฐ ขอกลาง ครู
 
บริการข่าวโดย www.EGP.in.th