ประกาศโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ม.ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ม.ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ นั้น
               ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ม.ต้น จำนวน ๑ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท โปรมาสเตอร์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
   
   
 
(นายเกชา เหมือนวาจา)
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
สำเนาถูกต้อง
 
ยุวรี จีนทองหลาง
(นางสาว ยุวรี จีนทองหลาง)
ครู
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒
 โดย นางสาว ยุวรี จีนทองหลาง ครู
 
บริการข่าวโดย www.EGP.in.th