ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400 Call Center : 0-2270-6400
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา


ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างโครงการจ้างเหมาแรงงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ตำบลไทรโสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 เมษายน2565
2 จ้างโครงการจ้างเหมาแรงงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ตำบลไทรโสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 เมษายน2565
3 จ้างซ่อมบำรุงตรวจเช็ครถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง 4143 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์2565
4 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตาอ่ำ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม2565
5 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม2565
6 จ้างโครงการขุดสระเก็บน้ำบ้านราษฎร์พัฒนา จุดที่ 3 บ้านราษฎร์พัฒนา ตำบลไทรโสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม2565
7 จ้างโครงการขุดสระเก็บน้ำบ้านราษฎร์พัฒนา จุดที่ 2 บ้านราษฎร์พัฒนา ตำบลไทรโสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม2565
8 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่กักกันโรคฯ จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม2565
9 จ้างโครงการงานปรับปรุงถนนสายบนเข่า หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม2565
10 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านบุตรดี หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม2565
เรียกดูประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ทั้งหมดคลิก